DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD"

Transkript

1 DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler Sagsnr. 9. december 2014 Stine Whitehouse Bukdahl Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Tid: Tirsdag den 2. december 2014 kl Sted: Sundheds-og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst, Mødelokale 6F Til stede: Kjeld Martinussen, formand, udpeget af Region Nordjylland og Region Midtjylland Ditte Hughes, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland Mikkel Grimmeshave, den regionale administration, Region Nordjylland Dan Fanøe Nilsson, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland Jens Friis Bak, hospitalsledelse, Region Midtjylland Bente Malling, suppleant for hospitalsledelse, Region Midtjylland Hans-Ole Holdgaard, hospitalsledelse, Region Nordjylland Morten Noreng, hospitalsledelse, Region Nordjylland Morten Kjølbye, hospitalsledelse, Psykiatrien, Region Nordjylland Lene Mortensen, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Vibeke Ersbak, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Marianne Kleis Møller, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Susanne Nøhr, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Flemming Knudsen, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Roar Maagaard, almen praksis, Region Midtjylland Anders Roed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Mikkel Seneca, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Claus Hedebo Bisgaard, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Louise Vibede, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland Michael Kjeldager Tjørnild, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Lykke Andersen, fast gæst, Lægeforeningen Nordjylland Marianne Hindsholm, formand for Lægeforeningen Nordjylland Susanne Scheppan, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland Fra VUS: Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse Bukdahl (ref.), Dorthe Koed Pedersen, Charlotte Green Carlsen, Rikke Horsted Bundgaard Oplægsholdere/gæster: Mie Samson, PKL i Klinisk Biokemi Christian Pedersen, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, AalborgUH Karen Petra Weigert, UAO, Ortopædkirurgisk Afdeling, AalborgUH Helga Gulisano, UAO, Neurokirurgisk Afdeling, AalborgUH Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg Tlf.:

2 Afbud fra: Rikke Skou Jensen, den regionale administration, Region Midtjylland Claus Thomsen, hospitalsledelse, Region Midtjylland Michael Braüner Schmidt, hospitalsledelse, Region Midtjylland Per Jørgensen, hospitalsledelse, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Søren Olsson, almen praksis, Region Nordjylland Lone Winther Jensen, fast gæst, formand for NRLV Tilde Carøe, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 2

3 1. Temadrøftelse: Prognose og dimensionering (varighed 90 minutter) Temadrøftelse med følgende oplæg: 1. Mikkel Grimmeshave holder oplæg om, hvordan dimensioneringen kan understøtte at sundhedsopgaven løses bedste muligt 2. Mikkel Seneca holder oplæg om hvordan YL i videreuddannelsesregionen ser på a. fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger b. fremtidens efterspørgsel efter læger 3. Berit Bjerre Handberg holder oplæg om den aktuelle status vedr. prognose- og dimensionering Prognoser for efterspørgsel efter og udbud af læger og speciallæger samt dimensionering af speciallægeuddannelsen er højaktuelle emner. Yngre Læger har udgivet en prognose for efterspørgslen efter læger, og Sundhedsstyrelsen har 14. november 2014 meddelt udvidelse af dimensioneringen med 7 hoveduddannelsesforløb (h-forløb) i Videreuddannelsesregion Øst. Derfor tages dette op som en temadrøftelse, for at Rådet kan drøfte og forholde sig til debatten. Det overordnede formål med dimensionering af speciallægeuddannelsen er at løse sundhedsopgaven bedst muligt hvilket forudsætter speciallæger i alle specialer på alle geografier. Ud over en diskussion om den overordnede dimensionering lægges i temadrøftelsens anden del op til en drøftelse af, hvordan fleksibiliteten i antal i-stillinger skal håndteres. En del af baggrunden for, at temaet er aktuelt lige nu, er den rapport, der kom fra arbejdsgruppen for status for den lægelige videreuddannelse under Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Rapporten resulterede i ændringen fra en fire- til en femårsfrist. Derudover har arbejdsgruppen anbefalet følgende vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen: - Der er enighed om, at dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb søges forøget m.h.p. at understøtte en bred rekruttering specialemæssigt og geografisk. Den løbende tilpasning drøftes i regi af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Prognose- og Dimensioneringsudvalget. - Arbejdsgruppen finder, at de gældende lofter for antallet af introduktionsstillinger i forhold til antallet af hoveduddannelsesstillinger bør kunne administreres fleksibelt på den måde, at de tre regionale videreuddannelsesråd får mulighed for at øge dimensioneringen af i-stillinger i deres regioner, når der er fagligt, kapacitetsmæssigt og rekrutteringsmæssigt grundlag for det. Den kommende elektroniske opgørelse over opslåede og besatte i-stillinger bevirker, at mulighederne for at få overblik over opslag af i-stillinger forbedres for de uddannelsessøgende læger. (fra Prognose og dimensionering Spørgsmålet om en øget dimensionering af hoveduddannelsen (og dermed også introduktionsuddannelsen) har været drøftet i Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner. Regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har ønsket fælles tilbageholdenhed med at udvide, af hensyn til at besætte de eksisterende uddannelsesforløb og forebygge yderligere skævheder geografisk og mellem specialer. Region Sjælland og Hovedstaden har ønsket betydelige udvidelser (ca. 10 %). I tabel 1 nedenfor ses antal hospitalsansatte speciallæger i forhold til antal indbyggere i de fem regioner. Det fremgår, at der er betydelige forskelle mellem de speciallægeressourcer, der er til rådighed i de fem regioner, i forhold til den befolkningsgruppe hospitalsvæsnet skal dække. 3

4 Tabel 1. Hospitalsansatte speciallæger, 2013 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt Antal speciallæger Folketal i indb. Antal speciallæger 1,6 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4 per indb. Kilde: Beskæftigelse på offentlige sygehuse, ssi.dk og folketal per , statistikbanken.dk. Note: Beregnet ud fra antal fuldtidsbeskæftigede afdelings- og overlæger beskæftiget på offentlige sygehuse, årstal. Det understreges, at tallene alene viser antal speciallæger ansat på offentlige sygehuse. Speciallæger i almen praksis og speciallægepraksis samt på private hospitaler er altså ikke medregnet. I Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger forventes en gennemsnitlig årlig vækst i antal speciallæger på 1,7 % i perioden De fem regioner har forpligtet sig til at holde efterspørgselsvæksten inden for denne ramme. Der er mulighed for yderligere vækst i antallet af speciallæger på længere sigt, hvis optaget på medicinstudiet øges. Dette har dog tidligst effekt på antal speciallæger år senere. Yngre Læger har lavet en prognose for efterspørgslen efter læger (se bilag). Prognosen er primært en teknisk fremskrivning på baggrund af den demografiske og økonomiske udvikling. Ifølge prognosen vil der mangle læger i Rådet bedes drøfte, hvordan vi tilrettelægger dimensioneringen således at sundhedsopgaven løses bedste muligt Bilag 1.1.1: Efterspørgslen efter læger , YL Bilag 1.1.2: Dimensioneringsplan per Bilag 1.1.3: Prognose for udbud af læger , SST Bilag 1.1.4: Ønske om udvidelse af h-stillinger i Øst Referat: Se samlet referat af temadrøftelsen under punkt Håndtering af fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger På rådsmøde den 27. maj 2014 drøftede Rådet dimensionering af introduktionsuddannelsen under punkt 5.4. Rapport fra arbejdsgruppe under Ministeriet. På baggrund af rapporten har Prognose- og Dimensioneringsudvalget aftalt, at de regionale råd kan beslutte at overskride den maksimale dimensionering af introduktionsstillinger inden for de enkelte specialer. Rådet besluttede, at punktet skulle tages op igen på et rådsmøde med oplæg omkring, hvorvidt introduktionsstillingerne er besat i videreuddannelsesregionen, samt diskussion af, om man vil kunne justere op til maksimumantallet på introduktionsstillinger. I forbindelse med diskussionen ønskes en drøftelse af, hvor introduktionsstillingerne skal placeres, dette under hensyntagen til muligheden for besættelse af stillinger på alle afdelinger balancen mellem universitetshospitaler og regionshospitaler og balancen mellem specialerne. Det blev nævnt, at videreuddannelsessekretariatet har brug for pejlemærker fra rådet for, hvordan det skal håndteres, når en afdeling henvender sig om, at man har besat maksimumsantallet og ønsker at besætte yderligere. Der er mulighed for fleksibilitet i antal i-stillinger, dels fordi dimensioneringsplanen fastsætter et minimum og et maksimum, dels i kraft af den nye mulighed for at overskride den maksimale dimensionering. Baggrund 4

5 I dimensioneringsplanen er dimensioneringen af i-stillinger fastsat med et minimum og et maksimum i hvert speciale i de tre videreuddannelsesregioner. Aktuelt besluttes ændringer i antallet af i-stillinger ved at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (Rådet) godkender en ny lægefaglig indstilling. Den fleksibilitet, der ligger i at det er et interval for antal i-stillinger i videreuddannelsesregionen er som udgangspunkt i de lægefaglige indstillinger omsat til et minimums- og maksimumsantal for i-stillinger på de enkelte afdelinger. Afdelingerne er forpligtet til at opslå minimumsantallet og kan udnytte maksimumsantallet uden ansøgning til Videreuddannelsessekretariatet (VUS). Denne praksis forventer VUS at videreføre. Hvis et uddannelsessted ønsker at besætte flere i-stillinger end det maksimum den lægefaglige indstilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted, sker dette efter gældende praksis ved, at afdelingen søger VUS om at få tildelt et ekstra stillingsnummer for en given periode. VUS indhenter PKL s faglige vurdering af uddannelseskapaciteten på afdelingen, og vurderer hensigtsmæssigheden i at klassificere yderligere i-stillinger på afdelingen. Ofte resulterer vurderingen i en midlertidig klassifikation at et ekstra stillingsnummer for et år. Andre gange gives der afslag. Afslag gives med følgende begrundelser: 1) manglende uddannelseskapacitet vurderet af PKL, 2) hensynet til rekruttering til i-stillinger i samme speciale på andre ansættelsessteder 3) hensynet til ikke at overskride dimensioneringsplanens maksimum for antal i-stillinger i specialet i videreuddannelsesregionen som helhed set over en periode. I forhold til denne gældende praksis er der som beskrevet nu åbnet op for, at de regionale råd kan beslutte at se bort fra hensynet til dimensioneringsplanens maksimum, altså 3. type begrundelse for afslag. Balancer Hvis man lod uddannelseskapaciteten være den eneste begrænsning på tildeling af i- stillinger, kunne det gå ud over forskellige balancer: Hensynet til en rimelig balance mellem antallet af i-stillinger i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Hensynet til balancen mellem antallet af i-stillinger på de enkelte hospitaler især mellem universitetshospitaler og øvrige hospitaler. Hensynet til at der ikke uddannes alt for mange i-læger inden for et givent speciale i forhold til antallet af h-forløb. Hensynet til at antallet af i-stillinger der besættes i et speciale kan have betydning for mulighederne for at besætte i-stillinger i andre specialer. Opgørelser Tabel 1 i bilaget Data vedr. introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord viser, at der i gennemsnit blev ansat 248 læger årligt i KBU-forløb i Videreuddannelsesregion Nord i perioden Hvis hver læge eksempelvis gennemfører to i-stillinger, er der behov for cirka 500 i-stillinger årligt. Jf. tabel 3 besættes aktuelt over 500 i-stillinger årligt i videreuddannelsesregionen. Ifølge dimensioneringsplanen skal Videreuddannelsesregion Nord opslå minimum 513,55 og maksimum 802 i-stillinger årligt samlet i alle specialer. Tabel 3 viser fordelingen af ansatte i-læger mellem specialer, sammen med det dimensionerede minimum og maksimum for hvert speciale. Tabellen viser, at nogle specialer stadig ikke kan besætte det minimum, der er fastlagt for i-stillinger i specialet. Andre specialer besætter allerede i dag i perioder flere i-stillinger end den maksimale dimensionering for specialet. Behovet for ansøgere til h-forløb i det enkelte speciale har betydning for det hensigtsmæssige antal i-stillinger i specialet. Tabel 2 viser antal ansøgere per opslået h- forløb i hvert speciale. Tabellen viser en betydelig variation mellem specialer, men også variation over tid. En særlig problematik gælder for de internt medicinske specialer, hvor introduktionsuddannelsen er fælles, og der derfor er ringere muligheder for at styre antal 5

6 potentielle ansøgere til h-forløbene. Vedlagt som bilag findes et aller-første udkast til et administrationsnotat, til illustration af, hvilke rammer Rådet kunne angive for administration af antal introduktionsstillinger. Rådet bedes drøfte følgende spørgsmål: Hvordan mener Rådet, at hensynet til de forskellige balancer skal prioriteres? Hvor meget og hvordan ønsker Rådet at udbuddet af i-stillinger skal styres? I hvilket omfang og hvordan ønsker Rådet at blive involveret i beslutninger om overskridelse af det maksimum, der er godkendt i den lægefaglige indstilling for de enkelte hospitalsenheder og specialer? Hvilke pejlemærker og rammer ønsker Rådet for den administration af antal i- stillinger, som VUS udøver på Rådets vegne? Bilag 1.2.1: Udkast Administrationsnotat. Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 1.2.2: Data vedr. introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord Referat: Mikkel Grimmeshave holdt oplæg om dimensioneringen, og hvordan denne kan understøtte, at sundhedsopgaven løses bedst muligt. Dimensioneringen er med til at afgøre fordelingen og rekrutteringsvilkår for både yngre læger og speciallæger. De negative konsekvenser af en lempelig dimensionering ift. det samlede antal ansøgere rammer udkantsområderne, og færre læger giver færre behandlingsmuligheder for patienterne. Derfor ønsker regionen tilbageholdenhed i dimensioneringen. Oplægget vedlægges referatet. Kjeld Martinussen ridsede op, at målet med dimensioneringen er at have speciallæger på alle enheder i relevante specialer. Rådet drøftede oplægget, herunder at der er forskel på et fagligt godt uddannelsesforløb og et bekvemt uddannelsesforløb. De afdelinger, der ligger i udkantsområderne skal kunne tilbyde nogle rigtig gode forløb for at kunne rekruttere. Det blev nævnt, at fokus på KBU erne er vigtigt, idet man måske kan fastholde dem, hvis de får en god start i KBUforløbet. Det er dog svært at gøre det entydigt klart, hvad der skal til for at kunne rekruttere. Det blev desuden nævnt, at en større fordeling af lægerne til Aalborg Universitet ville styrke rekrutteringen i Region Nordjylland. Det er svært at lave god uddannelse, når der er mangel på speciallæger og vakante stillinger. Mikkel Seneca holdt oplæg om fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger, herunder at økonomimodellen for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland medfører, at der intet incitament er til at opslå det maksimale antal introduktionsstillinger. Økonomistyring og omstillingsplaner betyder, at nogle afdelinger vælger ikke at opslå introduktionsstillinger. Det er således en udfordring, at få flere læger igennem systemet gennem klassificerede ansættelser. Fremtidens efterspørgsel af læger er vanskellig at forudsige, og afhænger af flere faktorer, bl.a. økonomi. Mikkel Seneca nævnte endeligt, at man fra Yngre Lægers side mener, at der kommer større efterspørgsel efter læger end Sundhedsstyrelsens udbudsprognose tilsiger. Oplægget vedhæftes referatet. Berit Bjerre Handberg holdt oplæg om prognose- og dimensioneringsudvalgets arbejde, og nævnte bl.a. at Sundhedsstyrelsens prognose er en udbudsprognose, der ikke siger noget om behovet for speciallæger. Der vil allerede med den nuværende dimensionering være langt flere speciallæger i 2035, end der er i dag. Der vil komme en ny prognose i 2015, som skal danne baggrund for næste dimensioneringsplan gældende fra Regionerne har forskellige ønsker til dimensionering, og grunden til tilbageholdenhed i Videreuddannelsesregion Nord er bl.a., at der i 2014 var 40 ubesatte hoveduddannelsesforløb. Oplægget vedhæftes referatet. Rådet drøftede dimensioneringen, herunder oplæggene. Der blev bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, hvorledes flere introduktionsstillinger på generelt plan vil påvirke rekrutteringen i trængte specialer. Målsætningen er den, at alle specialer og alle geografier 6

7 skal fyldes op, og vi har en samfundsmæssig forpligtigelse til at styre mod målet. Det blev anført, at lægelig uddannelse ikke er til for de yngre læger, men til for patienterne. Til overskriften Håndtering af fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger, blev bl.a. nævnt, at muligheden for fleksibilitet er positiv, men at det ikke er nok at se på antal besatte hoveduddannelsesforløb. Man bør også forholde sig til, om ønsket om at besætte flere introduktionsstillinger grunder i et arbejdskraftbehov, der kan løses ved at ansætte flere speciallæger, eller om ønsket grunder i en reel mangel på speciallæger indenfor det pågældende speciale. For så vidt angår det dagsordenssatte administrationsnotat besluttede rådet, at videreuddannelsessekretariatet arbejder videre med notatet under hensyntagen til følgende: a. Under pejlemærke 1 ændres antal år med ubesatte forløb til at være 1-2 år b. De Interne medicinske specialer flyttes fra pejlemærke 2, idet disse figurerer i notatet under en selvstændig overskrift. c. Dynamik i udviklingen tænkes ind i notatet, så dette tidsikres i videst mulige omfang. d. Problematikken omkring dræning af trængte specialer tænkes ind i notatet. e. Der tilføjes beskrivelse af den procedure, de to politiske regioner vil lægge til grund for at aftale udvidelser. f. Der tilføjes beskrivelse af de to politiske regioners holdninger og input i forhold til økonomien. g. Der skal ske en årlig orientering af rådet om antallet af udvidelser. 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen Referat: Rådet godkendte dagsordnen. 3. Godkendelse af referat Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. Det indstilles, at Rådet godkender referatet Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23. september 2014 Referat: Rådet godkendte referatet. 4. Sager til beslutning 4.1. Uddannelsesforløb Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi På seneste rådsmøde den 23. september 2014 godkendte rådet lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Anæstesiologi. Der er behov for ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi, idet den nuværende indstilling indeholder oplysninger om både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, og dermed forkerte oplysninger om introduktionsstillinger. Den nuværende indstilling følger desuden ikke skabelonen for lægefaglige indstillinger. Den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløb indebærer ikke ændringer i sammensætning og fordeling af hoveduddannelsesforløb, men er alene en omskrivning af eksisterende forhold i rette skabelon. Indstillingen har derfor ikke været i høring. 7

8 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi (eftersendes) Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oto-, Rhino-, Laryngologi Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen må specialet have minimum 12 og maksimum 16 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. Den lægefaglige indstilling er begrundet i, at fordelingen af minimum- og maksimumantallet af stillinger ikke tidligere har været beskrevet. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oto-, Rhino-, Laryngologi Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 8 hoveduddannelsesforløb i specialet Oto-, Rhino-, Laryngologi årligt i Videreuddannelsesregion Nord. Efter drøftelse i uddannelsesudvalget for specialet er der ønske om ændringer i sammensætningen af uddannelsesforløbene. Dette for at imødekomme de ændrede patientgrundlag for afdelingerne efter gennemførelsen af omstillingsplanen i Region Midtjylland. Denne lægefaglige indstilling erstatter den nugældende lægefaglige indstilling for Oto-, Rhino-, Laryngologi, samt de to tilhørende bilag. Bemærk at ændringen i antal H-stillinger i Region Midtjylland tidligere er slået igennem i LUS-oversigten, hvilket betyder at den lægefaglige indstilling ikke medfører ændringer i medfinansieringen til hospitalerne i Region Midtjylland. Derfor er der ikke gennemført en økonomisk høring af stillingerne. Baggrunden for den nye lægefaglige indstilling er derfor, at den kommer til at fremstå som ét, samlet dokument i den gældende skabelon, og at den afspejler den virkelighed, specialet har opslået stillinger efter, de seneste år. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling Forskningstræning Kommissorium for styregruppen for forskningstræning I 2005 blev der dannet en styregruppe for det obligatoriske forskningstræningsmodul. Gruppen bestod af bl.a. professorerne Lars Østergaard, Hans Gregersen og Peder Charles. Styregruppens opgave var dengang at tilrettelægge og gennemføre det obligatoriske fælles teoretiske modul i Forskningstræningen. Modulet er et 3 dages kursus med vægt på videnskabelig metode. Kurset er i hele perioden blevet gennemført tilfredsstillende. 8

9 Forskningstræningen består af to teoretiske kurser (modul 1 og modul 2) og en selvstændig opgave. Almen medicin og kirurgi arrangerer egne kurser for hele forløbet. Øvrige specialer anvender AU/AAUs teoretiske kurser for modul 1 og enten AU/AAU s modul 2 eller eget specialespecifikt kursus. Der er derfor betydeligt flere kursustyper end da styregruppen blev dannet. For nærværende er der ikke nedsat en gruppe, der varetager monitoreringen af forskningstræningen i videreuddannelsesregionen samlet på vegne af Det regionale Råd. På den baggrund foreslås nedsat en ændret styregruppe, der skal håndtere monitorering, opfølgningen for hele forskningstræningsmodulet. Der er udarbejdet udkast til kommissorium for denne styregruppe, hvis opgave bliver både at forestå kursusrådsopgaven og opfølgningen af det samlede forskningstræningsmodul. Styregruppen nedsættes af Det regionale Råd. Det indstilles, at Rådet vedtager Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning Bilag 4.2.1: Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning Referat: Rådet godkendte kommissoriet med den tilføjelse, at Styregruppen for forskningstræning skal godkende lægefaglige indstillinger vedr. forskningstræning på vegne af Rådet (på samme måde som Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer godkender lægefaglige indstillinger vedr. uddannelsesprogrammer på vegne af Rådet). Rådet drøftede desuden, at evalueringsstrategierne er sparsomt beskrevet i de dagsordenssatte indstillinger for forskningstræning. Det fremgår ikke at indstillingerne, hvilke kriterier, der lægges til grund for evalueringen. Rådet ønsker, at Styregruppen for Forskningstræning drøfter den eksisterende skabelon for indstilling til forskningstræning, og at det fremadrettet præciseres i skabelonen, at evalueringsstrategierne skal være tydeligt beskrevet Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Oto-, Rhino-, Laryngologi Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet Oto-, Rhino-, Laryngologi. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for Videreuddannelsesregion Nord, og specialets målbeskrivelse. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.2.2: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Oto-, Rhino-, Laryngologi Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Samfundsmedicin Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet Samfundsmedicin. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for Videreuddannelsesregion Nord og specialets målbeskrivelse. Der er sket en generel opdatering. Endvidere vil det specialespecifikke kursus fremover bestå af et to x tre dages kursus arrangeret af DASAMS og DASAM fælles for arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.2.3: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Samfundsmedicin Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 9

10 Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Arbejdsmedicin Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet Arbejdsmedicin. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for Videreuddannelsesregion Nord og specialets målbeskrivelse. Der er sket en generel opdatering. Endvidere vil det specialespecifikke kursus fremover bestå af et to x tre dages kursus arrangeret af DASAMS og DASAM fælles for arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.2.4: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Arbejdsmedicin Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling Opslag af hoveduddannelsesforløb i Klinisk Biokemi Efter aftale med PKL Mie Samson indstilles det, at Rådet godkender et konkret opslag af et hoveduddannelsesforløb i Klinisk Biokemi. Forløbet sammensættes af 2½ år på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, ½ år klinisk ansættelse efter aftale og 1 år på Centrallaboratoriet, Hospitalsenheden Horsens. Sammensætningen med 2½+½+1 år svarer til de eksisterende, godkendte forløbstyper i specialet. Hospitalsenhed Horsens har ikke tidligere været uddannelsessted i Kl. biokemi. På Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital har man flere end to ansatte speciallæger i specialet, men på de øvrige uddannelsessteder på Regionshospitalet Randers og Hospitalsenhed Midt, Viborg svinger antallet af ansatte speciallæger i specialet mellem 1 og 2, og det samme vil gøre sig gældende for Hospitalsenhed Horsens. Rådet bedes tage stilling til dette konkrete opslag. PKL og uddannelsesudvalget vil blive bedt om at lægge en plan for fremtidige opslag, så Rådet senere kan få forelagt en egentlig lægefaglig indstilling om sammensætning og fordeling af uddannelsesforløb. Den kommende lægefaglige indstilling vil være den, der indstiller til varig godkendelse af Hospitalsenhed Horsens som uddannelsessted for hoveduddannelsen i Kl. biokemi. Forløbet har allerede været i opslag med ansættelsesstart 1. maj 2015, hvor der i opslaget er taget forbehold for Rådets godkendelse. Det indstilles, at Rådet godkender indstillingen PKL Mie Samson deltager under punktets behandling. Referat: PKL Mie Samson fremlagde punktet, og nævnte bl.a. at man ønsker rådets godkendelse af det konkrete forløb på trods af, at der aktuelt kun er ansat en speciallæge på afdelingen. Mie Samson nævnte i den forbindelse, at hun finder indstillingen fagligt forsvarlig, idet specialet kan bære, at der kun er en speciallæge på den uddannelsesgivende afdeling. Rådet godkendte det konkrete opslag Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord Udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord blev behandlet på sidste rådsmøde den 23. september 2014, hvor rådet stillede ændringsforslag til formuleringer i proceduren, samt forslag til at tilføje illustrationer af, hvordan man vil arbejde med ledelsesinvolvering. Siden rådsmødet har proceduren været drøftet med PKL erne og UKO erne i Videreuddannelsesregion Nord på møde den 29. september Her blev det foreslået, at 10

11 i sætningen PKL for specialet udarbejder i samarbejde med uddannelsesudvalget for specialet en lægefaglig indstilling erstattes i samarbejde med af i dialog med. Ovenstående er nu indarbejdet i udkast til den fremtidige procedure (bilag). Det indstilles, at Rådet godkender proceduren Bilag 4.4: Revideret udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord Referat: Rådet godkendte proceduren med den tilføjelse, at der i 3. afsnit omkring forhold, der lægges til grund for det faglige skøn, tilføjes, at også uddannelsespotentialet lægges til grund. 5. Sager til drøftelse 5.1. Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 26. maj 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Der er tale om et rutinebesøg ved en afdeling, der har yngre læger i KBU-forløb samt introduktions- og hoveduddannelse. Inspektorerne beskriver en afdeling, der har et trygt arbejdsmiljø og hvor afdelingens speciallæger udviser engagement i uddannelsen af de yngre læger. Afdelingens to uddannelsesansvarlige overlæger har udfyldt selvevalueringsrapporten på baggrund af en intern selvevaluering gennemført i Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (1), afdelingens speciallæger (5) samt uddannelsesøgende læger (12). Der er ikke klar overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. I selvevalueringen scores ingen temaer som Behov for forbedringer. Af inspektorrapporten fremgår det, at 3 temaer scores som Særdeles god, 11 temaer scores Tilstrækkelig og 2 temaer scores Behov for forbedringer. De 2 temaer, hvor inspektorerne vurderer, at der er Behov for forbedringer er Medicinsk ekspert og Arbejdstilrettelæggelse. Sundhedsstyrelsen er enig med inspektorerne i, at de uddannelsessøgende læger burde have været inddraget ved udfyldelsen af selvevalueringen. Inspektorerne beskriver en afdeling hvor strukturen og arbejdstilrettelæggelse gør det vanskeligt for alle uddannelsessøgende læger, at opnå de krævede kompetencer i rollen som medicinsk ekspert. Som indsats over denne manglende oplæring anføres, at de uddannelsessøgendes mulighed for træning af operative færdigheder skal forbedres. Dette gælder særligt basal traumatologi. Vi er enige i denne samt øvrige anførte indsatsområder og tilhørende tidsrammer. Dog kan vi ikke kommentere kravet om ekstra operationsstue. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo Ledende overlæge Christian Pedersen deltager i rådsmødet og orienterer om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget. Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning Bilag 5.1: Redegørelse fra afdelingen fremsendt 5. november

12 Referat: Christian Pedersen orienterede om tiltag og handleplan efter inspektorbesøget. Der blev fra de uddannelsessøgende læger i rådet udtrykt bekymring for supervisionen på Farsø sygehus, og der blev bl.a. stillet spørgsmål til, hvordan supervisionen foregår? Hertil oplyste Christian Pedersen, at der er ansat to afdelingslæger (med tiltrædelse hhv. 1. januar 2015 og 1.marts 2015) til at varetage supervisionen, når uddannelseslægerne har funktion på Farsø Sygehus. Berit Bjerre Handberg nævnte, at det er godt, at afdelingen arbejder med handleplanen, og at det i uddannelsesprogrammet skal indskrives, hvordan supervisionen på Farsø Sygehus sker. Morten Noreng nævnte, at man internt vil følge op med afdelingsledelsen og klinikledelsen. Rådet tog orienteringen til efterretning, og bad desuden om, at PKL følger op på sagen Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 7. oktober 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har disse kommentarer: Rapporten beskriver et rutine inspektorbesøg. Rapporten konkluderer, at videreuddannelsen af yngre læger siden forrige besøg, som fandt sted den 5. marts 2008, er forringet på en række områder. Inspektorerne bedømmer nu 9 ud af 16 uddannelsestemaer som enten Behov for forbedringer (8) eller Utilstrækkelig (1). Sammenholdt med rapporten i 2008, som vurderede 14 temaer som Tilstrækkelig (12) eller Særdeles god (2), er der således tale om forringelse af videreuddannelsen på flere områder. Inspektorerne peger på en række organisatoriske, arbejdstilrettelæggelsesmæssige og afdelingskulturelle udfordringer, der bør prioriteres højt for snarest muligt at genetablere uddannelsesforhold som muliggør at de yngre læger kan opnå de nødvendige kompetencer på afdelingen. I den forbindelse anfører Inspektorerne en række forslag til forbedringer, og har sammen med afdelingen aftalt 3 indsatsområder med en tidshorisont på 3-9 måneder, samt 2 indsatsområder uden tilhørende tidsangivelse. Inspektorbesøget var veltilrettelagt med deltagelse af Direktion, specialeledende overlæge, ledende sygeplejerske, alle uddannelsessøgende læger, samt hovedparten af afdelingens speciallæger. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo Der vil på rådsmødet blive orienteret om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget. Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning Bilag 5.2: Redegørelse fra afdelingen (eftersendes) Referat: UAO Helga Gulisano fortalte om tiltag på afdelingen, herunder at man er udfordret på arbejdsmiljøet grundet sygdom og fravær, hvilket har påvirket samarbejdet blandt speciallægerne, og dermed også uddannelseslægerne i afdelingen. Evaluering fra uddannelseslægerne er positiv, og der er et stort uddannelsesmæssigt potentiale i afdelingen, som desværre pt. ikke bliver udnyttet fuldt ud grundet situationen med sygdom og fravær. Morten Noreng nævnte, at både Susanne Nøhr og hospitalsledelsen er involveret i ledelsesog samarbejdssituationen på afdelingen. 12

13 Rådet tog orienteringen til efterretning, og bad om opfølgende status om et år Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg I forlængelse af vedtagelse af procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord er der udarbejdet udkast til revideret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg. Baggrunden for ændringsforslaget er blandt andet, at Videreuddannelsessekretariatet er blevet opmærksomt på, at ændringer i sammensætning og fordeling af lægefaglige indstillinger altid bør drøftes i uddannelsesudvalget, også i de mindre specialer. Udkastet har været drøftet med PKL erne og UKO erne i Videreuddannelsesregion Nord på møde den 29. september Det fastlægges i udkastet, at der oprettes uddannelsesudvalg i alle specialer undtagen Almen medicin, samt at ny lægefaglig indstilling om fordeling og sammensætning af uddannelsesstillinger altid drøftes på et møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg inden indstillingen dagsordenssættes på møde i Det Regionale Råd for Videreuddannelsesregion Nord. Udkastet til revideret kommissorium vil efter rådsmødet blive dagsordensat i Klinikforum i hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det indstilles, at Rådet drøfter udkast til revideret kommissorium Bilag 5.3.1: Udkast til revideret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg Bilag 5.3.2: Gældende kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg Referat: Rådet drøftede kommissoriet og det blev besluttet at tilføje følgende: a. Under formål tilføjes, at drøftelse af spørgsmål vedrørende lægelig videreuddannelse i videreuddannelsesregionen sker under balanceret hensyntagen til både uddannelses- og driftsmæssige hensyn b. Under opgaver - drøftelse af personsager tilføjes, at den involverede afdeling skal være til stede under drøftelsen c. Under organisering tilføjes, at de uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) deltager Rådet godkendte kommissoriet under forudsætning af ovennævnte justeringer. Det blev besluttet, at det reviderede kommissorium sendes ud med referatet med mulighed for at rådets medlemmer kan bede om, at kommissoriet bliver taget op til drøftelse igen på næste rådsmøde. 6. Sager til orientering 6.1. Inspektorrapporter Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt Ortopædkirurgisk Afdeling, RH Randers 21. august 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 13

14 videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelseinspektorordning/inspektorrapporter/regionnord/randers_centralsygehus/~/media/5e995dd4672f4d dc7eb8d95.ashx Rapporten har disse kommentarer: Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk basisuddannelse (KBU) samt introduktions- og hoveduddannelse. Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingens uddannelsesmiljø er meget trygt og befordrende for uddannelsen af yngre læger. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (2), afdelingens speciallæger (7) samt uddannelsesøgende læger (14). Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 5 temaer scores Særdeles god, 10 temaer scores Tilstrækkelig og 1 tema, Forskning, scores Behov for forbedringer. I rapporten er der ikke knyttet et egentlig indsatsområde til temaet Forskning. Vi regner dog med, at afdelingen uden vanskelighed vil kunne vejlede i mindre forsknings- eller kvalitetssikringsprojekter, som der kræves i den obligatoriske forskningstræning i en hoveduddannelse. I rapporten fremhæver inspektorerne, at der særligt for læger i introduktionsuddannelse bør være indlagt mere tid til oplæring i elektive funktioner og der tages højde for dette i de fremsatte indsatsområder. Rapportens øvrige indsatsområder findes relevante og med realistiske tidsrammer. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo Det bemærkes, at afdelingen i oktober måned har modtaget uddannelsesprisen fra Yngre ortopædkirurger, Den gyldne YODA Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Karkirurgisk Sengeafdeling V, Aalborg Universitetshospital, Syd 4. september 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Rapporten har disse kommentarer: Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i hoveduddannelse. Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingen er velfungerende med et stort uddannelsespotentiale og et trygt læringsmiljø. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra afdelingens speciallæger (3) samt uddannelsessøgende læger (3). Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 3 temaer scores Særdeles god, 11 temaer scores Tilstrækkelig, et tema, Akademiker, scores Behov for forbedringer og et tema, Uddannelsesplan, scores Utilstrækkelig. 14

15 Vedrørende akademikerrollen anfører inspektorerne, at der bør udvikles en mere akademisk diskussionskultur ved afdelingen. Sundhedsstyrelsen støtter derfor op om indsatsområdet, som handler om de yngre lægers mulighed for at fremlægge og diskutere relevante cases og litteratur. De individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgende, i forhold til at afstemme forventninger og sikre, at de nødvendige kompetencer opnås under ansættelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen skal derfor bede om en tilkendegivelse på, at alle videreuddannelsessøgende læger har modtaget individuelle uddannelsesplaner senest den 1. januar Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Ortopædkirurgisk Afdeling, HE Horsens 5. september 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Rapporten har disse kommentarer: Afdelingen havde senest inspektorbesøg 1. maj 2010 og nærværende rapport beskriver således et veltilrettelagt opfølgende besøg. Afdelingen har ansat 3 læger i Introduktionsforløb og 6 læger i hoveduddannelse, mens KBU læger er ansat i akutmodtagelsen. Derudover har afdelingen 3-4 fokuserede forløb for APlæger under deres ansættelse på medicinsk afdeling eller akutafdelingen. Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig (13) eller Særdeles god (3). Inspektorerne fremhæver tilrettelæggelse af ambulatoriefunktionen i idrætsfunktionen som succesfuld, hvor 1 speciallæge superviserer 2 uddannelsessøgende læger med hver sin ambulatorielinje. Afdelingen har aktuelt 3 ph.d. studerende og inspektorerne peger på at man med fordel kunne understøtte forskningsindsatsen med udpegning af en forskningsansvarlig læge. Ved inspektorbesøget deltog den lægelige direktør, den ledende overlæge og oversygeplejerske, den uddannelsesansvarlige overlæge, 5 speciallæger, samt 5 uddannelsessøgende læger. De aftalte indsatsområder fra sidste besøg er indfriet bortset fra at alle vejledere endnu ikke har været på vejlederkursus. Afdelingen og inspektorerne har imidlertid aftalt, at dette indgår blandt 3 nye indsatsområder med en tidshorisont på 3-6 måneder. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Syd 16. september 2014 Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 15

16 Rapporten har disse kommentarer: Afdelingens forrige besøg fandt sted 29. juni 2010 og nærværende rapport omhandler derfor et rutinebesøg. Inspektorbesøget var velplanlagt og tilstrækkeligt forberedt. Afdelingen er præget af velvillighed til supervision og en god uddannelseskultur, men arbejdstilrettelæggelsen og videreuddannelsen udfordres af flere vakancer, samt pludselig opstået sygdom og orlov. Inspektorerne bedømmer 13 af 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig (11) eller Særdeles god (2). Medicinsk ekspert, Læring og kompetencevurdering samt Arbejdstilrettelæggelse vurderes til Behov for forbedringer. Inspektorerne angiver i den forbindelse en række forslag til forbedringer og har med afdelingsledelsen aftalt disse 3 temaer som nye indsatsområder med en tidshorisont på få måneder 1 år. Ved besøget deltog uddannelseskoordinerende overlæge, speciallæger, samt uddannelsessøgende læger, mens sygehus- og afdelingsledelsen ikke var repræsenteret. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel - opfølgning På sidste rådsmøde den 23. september 2014 (punkt 5.1.1) drøftede rådet opfølgning på udfordringer med uddannelsen i Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel. Rådet besluttede, at der på næste rådsmøde fremlægges en kort orientering omkring KBU-uddannelsen i forbindelse med ferieperioder på afdelingen. Sygehus Vendsyssel har fremsendt redegørelse for iværksatte initiativer og processer. Bilag 6.1.5: Redegørelse fra Sygehus Vendsyssel af 13. november 2014 Referat: Flemming Knudsen orienterede om, at man er i god proces med handleplanen, og at det sker med inddragelse af de yngre læger på afdelingen. Punkterne 1, 2 og 3 i handleplanen er iværksat. Rådet udtrykte anerkendelse af de indsatser, der er gjort på afdelingen og tog opfølgningen til efterretning Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 23. oktober 2014 behandlet 20 uddannelsesprogrammer. Heraf er 5 godkendt, 9 foreløbigt godkendt og 6 afvist. De foreløbigt godkendte og afviste programmer er sendt til PKL i de pågældende specialer med forslag til forbedrende ændringer. Bilag 6.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 23. oktober 2014 Referat: Lene Mortensen orienterede om arbejdet i udvalget, herunder at arbejdet er omfangsrigt, men vigtigt. Udvalget bidrager løbende med forslag til afdelingerne om, 16

17 hvordan man udarbejder uddannelsesprogrammer. Ledelsessystemet blev opfordret til fælles indsats på området, idet udarbejdelse af uddannelsesprogrammer opleves som tidskrævende på afdelingerne. Det blev nævnt, at der er godkendt ca programmer i løbet af det sidste år. Emnet uddannelsesprogrammer er dagsordenssat på møde med PKL erne og UKO erne den 8. december Rådet udtrykte anerkendelse af det store arbejde i udvalget, og tog orienteringen om godkendte uddannelsesprogrammer til efterretning Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet Opgørelse over introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb 2014 Rådet orienteres om indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. besættelse af introduktionsog hoveduddannelsesforløb i 2014 i Videreuddannelsesregion Nord. Desuden orienteres om Indberetning vedr. kandidatalder mm. for hele landet. Bilag : Indberetning til SST i- og h-uddannelse Nord, 2014 Bilag : Indberetning vedr. kandidatalder mm. hele landet, 2014 Referat: Berit Bjerre Handberg orienterede om indholdet i indberetningerne, og opfordrede rådets medlemmer til at udbrede materialet. Rådet tog orienteringen til efterretning Status på opslag af professorat Der har været opslag af professorat. Ifølge Aarhus Universitets bedømmelse var der ikke kvalificerede ansøgere til professoratet i postgraduat lægelig kompetenceudvikling. I et samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland og Aarhus Universitet er det derfor besluttet, at opslå et særligt lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling koblet til en overlægestilling ved Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Opslag, stillings- og funktionsbeskrivelse til begge dele kan tilgås fra MEDUs forside Ansøgningsfrist er den 18. december. Referat: Kjeld Martinussen orienterede om status på opslag, hvor der er ansøgningsfrist den 18. december Rådet tog orienteringen til efterretning Karriereværket Danske Regioner og Yngre Læger aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2013 at udvikle og teste et redskab til karrierevejledning/vejledersamtaler, der skal støtte yngre læger i deres karrierevalg. Redskabet er navngivet Karriereværket. Karriereværket er nu færdigt og klar til brug. Bilag 6.3.3: Karriereværket, november 2014 Referat: Berit Bjerre Handberg orienterede om karriereværket og opfordrede til, at materialet bruges i forbindelse med karrierevejledning. Rådet tog orienteringen til efterretning. 17

18 Afvigelse fra forløbssammensætning/uddannelsesprogram i konkrete, individuelle uddannelsesforløb Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse og af forretningsordnen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord, at rådet godkender forløbssammensætninger og uddannelsesprogrammer. Sekretariatet modtager ind i mellem ansøgninger om ændring af hoveduddannelsesforløb som følge af fx omstruktureringer, midlertidig nedlæggelse af afdeling som uddannelsessted, orlov til forskning osv. I nogle tilfælde er det som følge heraf nødvendigt at ændre på forløbssammensætning/uddannelsesprogram i det konkrete uddannelsesforløb med henblik på at fastlægge er revideret uddannelsesforløb for lægen. Sådanne situationer har efter hidtidig praksis været håndteret ved, at Videreuddannelsessekretariatet har forelagt ansøgningen for specialets PKL, som har rådgivet sekretariatet om, hvorvidt målbeskrivelsens kompetencer kan opnås i det ændrede uddannelsesforløb. Videreuddannelsessekretariatet har herefter truffet afgørelse under hensyntagen til PKL s indstilling. Denne praksis har dog ikke tidligere været tydeliggjort overfor rådet, hvilket er baggrunden for denne orientering. Bilag : Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelse Bilag : Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord af 17. juni 2013 Referat: Berit Bjerre Handberg orienterede om praksis for godkendelse af konkrete, individuelle afvigelser fra godkendte forløb. Rådet tog orienteringen til efterretning Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 8. oktober 2014 Der har været afholdt møde i NRLV den 8. oktober Bilag 6.4: Referat fra mødet i NRLV den 8. oktober 2014 Referat: Kjeld Martinussen orienterede fra mødet i NRLV den 8. oktober 2014, herunder om temaet karrierevejledning og ansættelseskriterier. Det blev nævnt, at Yngre Læger får mange henvendelser fra stressramte uddannelseslæger. Hjemmesiden blev nævnt. Det blev desuden nævnt, at temadrøftelse på møde i NRLV den 3. december 2014 er akutområdet. Rådet tog orienteringen til efterretning. 7. Kommende møder Det næste møde i Rådet afholdes den 5. marts 2015 i Aarhus. Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning. 18

19 8. Eventuelt Referat: Susanne Scheppan og Mikkel Grimmeshave takkede af som rådsmedlemmer (grundet hhv. funktionstid og nyt job). Kjeld Martinussen takkede begge for deres indsats i rådet. 19

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 4. juni 2014 Stine

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Slagelse Sygehus Akut Modtage Afdeling

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere