Notat om det retlige grundlag for rehabiliteringsteamets opgaver og beføjelser og for betingelser og grundlag for tilkendelse af førtidspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om det retlige grundlag for rehabiliteringsteamets opgaver og beføjelser og for betingelser og grundlag for tilkendelse af førtidspension"

Transkript

1 Sagsnr G Dato Sagsbehandler Christian von Benzon Notat om det retlige grundlag for rehabiliteringsteamets opgaver og beføjelser og for betingelser og grundlag for tilkendelse af førtidspension 1. Baggrund Direktør Bruno Lind og Center for Arbejdsmarked (CAM) har anmodet Center for Jura om at udarbejde en redegørelse om det retlige grundlag for rehabiliteringsteamets opgaver og beføjelser, for kompetencen til at bestemme den administrative organisering, og for betingelser og grundlag for afslag på eller tilkendelse af førtidspension. Redegørelsen skal efter det oplyste anvendes i forbindelse med administrationens udarbejdelse og forelæggelse af sagsfremstilling for Beskæftigelsesudvalget. 2. Sammenfatning og konklusion. Rehabiliteringsteamet kan kun tage sig af sine lovbestemte opgaver med at give indstillinger til den del af den kommunale forvaltning, som er kompetent til at træffe forvaltningsafgørelser om bl.a. førtidspension. Rehabiliteringsteamet kan ikke lovligt tillægges afgørelseskompetence, da dette ville indebære en tilsidesættelse af den kompetencefordeling, Folketinget bindende har bestemt. Det er kommunalbestyrelsen, der har den lovbestemte kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser om afslag på eller tildeling af førtidspension. Denne kompetence er af kommunalbestyrelsen overladt til det stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) via styrelsesvedtægten. Det stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) kan delegere sin afgørelseskompetence til forvaltningen (administrationen) og give anvisninger for forvaltningens udøvelse af den tillagte kompetence. Anvisningerne skal i sagens natur holde sig indenfor rammerne af loven, gældende rets- og ankestyrelsespraksis, forvaltningsretlige grundsætninger m.v. Det stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) kan ikke gyldigt bestemme, at forvaltningens behandling af sager om førtidspension skal organiseres på en bestemt måde, fx ved at sager ikke skal behandles af bestemte interne administrative fora, eller ved at kompetence til at afgøre sager skal tillægges bestemte (grupper af) medarbejdere og dermed gå uden om fordelingen af kompetence og ansvar i den bestående hierakiske organisationsstruktur, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen. Kompetence til indretning af forvaltningens (administrationens) organisation tilkommer kommunalbestyrelsen og sker gennem vedtagelse af organisationsstrukturen, stillings- og profilbeskrivelser for overordnede ledere m.v. Udmøntningen af disse vedtagelser sker via Økonomiudvalget og borgmester videre ned igennem de hierakiske opbyggede organisations- og ledelseslag. Det stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) eller forvaltningen kan ikke sætte sig udover loven og fastsætte bindende kriterier og regler for afslag på eller tildeling af førtidspension, når Folketinget har forudsat, at afgørelse skal træffes ud fra en samlet vurdering af nærmere i Side 1 af 11

2 loven fastsatte oplysninger og deres betydning for om tildelingsbetingelserne er opfyldte eller ej. Når Folketinget har bestemt, at myndigheden skal skønne, så kan myndigheden ikke blot erstatte skønnet med bindende kritierer og regler. Sådanne bindende kritierer og regler vil indebære, at et lovpligtigt skøn sættes under regel. Dette vil kunne blive anset for en såkaldt hjemmelsmangel ved afgørelsen, og vil kunne føre til dens ugyldighed. Derimod kan der lovligt opstilles vejedende, interne retningslinier og principper for at sikre en korrekt og relevant refleksion i forbindelse med den lovpligtige vurdering af, om betingelserne for afslag eller tildeling af førtidspension er opfyldte eller ej. Disse interne retningslinier og principper må blot ikke blive betragtet og anvendt som regler, der kan bruges til at begrund resultatet af en vurdering af, om afslag eller tildeling af pension skal gives. 3. Rehabliteringsteamets opgaver og beføjelser. Der er i lovgivningen 1 fastsat bindende regler for hvordan kommunalbestyrelsen skal organisere den kommunale beskæftigelsesindsats. Dette er usædvanligt. Normalt overlader Folketinget det til kommunalbestyrelsen at beslutte hvordan den vil organisere udførelsen af de opgaver og aktiviteter, som bliver pålagt kommunerne at udføre i henhold til en given lovgivning. Organisationsloven bestemmer således i 5: Kommunalbestyrelsen skal 2 sørge for, at et jobcenter som en særskilt del af kommunens forvaltning udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, jf. 6 og 7. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at jobcenteret også varetager andre opgaver. Der er også i Organisationsloven givet bindende bestemmelser om rehabliteringsteam. Lovens 9,stk. 1, 1.punktum fastslår: Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabiliteringsteam. Folketinget har også bindende bestemt hvordan et rehabiliteringsteam skal sammensættes. I lovens 10, stk. 1, er bestemt: Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder 1) beskæftigelsesområdet, 2) sundhedsområdet, 3) socialområdet, 4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. 14, og 5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov. 1 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (lovbekendtgørelse nr. )(i det følgende benævnt Organisationsloven ) 2 Tekst med fed skrift i det følgende er fremhævet af CvB Side 2 af 11

3 Folketinget har endvidere bestemt hvad der er rehabiliteringsteamets opgaver og beføjelser. Lovens 9, stk. 2, 2.punktum fastslår: Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden der træffes beslutning om og tilkendes ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, jf. dog 17, stk. 4, og 18, stk. 2, i lov om social pension. Denne bestemmelsen er uddybet i lovens 11, stk. 1, der bestemmer: Rehabiliteringsteamet skal drøfte og afgive indstilling om, 1. hvorvidt borgeren skal gives jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension, jf. dog stk. 3, 2. hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser der er nødvendige, for at den enkelte borger opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvordan disse indsatser koordineres, og 3. hvordan opfølgning på ressourceforløbet eller jobafklaringsforløbet tilrettelægges, så borgeren støttes i at fastholde uddannelses- og beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsatsen realiseres. Endelig har Folketinget bestemt, at det er Kommunen, som har beføjelsen til at tage stilling til rehabiliteringsteamets indstilling. Dette fremgår af lovens 11, stk. 2, 1.punktum, der fastslår: Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Det er klart forudsat i loven, at rehabiliteringsteamet ikke har beføjelse og ikke af kommunalbestyrelsen, udvalg, administration m.v. kan tillægges beføjelse - til at træffe afgørelse i de sager, som rehabiliteringsteamet behandler. I bemærkningerne til forslaget til Organisationsloven er bl.a. anført 3 : De kommunale forvaltningers myndighedskompetence, herunder finansielle disponeringsmuligheder, er ikke ændret med etablering af rehabiliteringsteam. Ligeledes i lovbemærkningerne er anført følgende 4 : Teamets indstilling indgår i beslutningsgrundlaget, når den enkelte forvaltning efterfølgende træffer afgørelse i sagen. Det er således fortsat den enkelte forvaltning, der har kompetencen til at træffe afgørelse i den enkelte sag. Afgørelseskompetencen vedrørende fx tilkendelse af førtidspension eller tildeling af fleksjob, ressourceforløb m.v. tilkommer således andre enheder inden for den kommunale myndighedsorgansiation end rehabiliteringsteamet. Der er ikke hjemmel for kommunalbestyrelsen m.v. til at ændre på den lovbestemte fordeling af beføjelserne til at henholdsvis komme med indstilling 3 Lovforslag L59 ( , 1.samling), side 17 (punkt Kommuen træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling ) 4 Lovforslag L59 ( ), side 38, vedrørende 9. Side 3 af 11

4 og træffe beslutning i sager om afslag på eller tilkendelse af førtidspension. 5 Hvis rehabiliteringsteamet alligevel måtte blive tillagt kompetence til at afgøre sager om afslag på eller tildeling af førtidspension, vil sådanne afgørelser blive anset for ugyldige grundet bl.a. kompetencemangel Kompetencen til at træffe afgørelse om tildeling af eller afslag på førtidspension og om administrativ organisering af udøvelsen af afgørelseskompetencen Hvem har kompetencen til at træffe afgørelse om tildeling eller afslag på førtidspension?. Det retlige udgangspunkt er, at kompetencen til at træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension tilkommer kommunalbestyrelsen. Pensionsloven 7 bestemmer i 20, stk. 1, 1.punktum: Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. 16. Med hensyn til kompetencen til at afslå tildeling af førtidspension bestemmer pensionslovens 20, stk. 2: Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. 16, kan blive selvforsørgende. Om end kommunalbestyrelsen ikke i praksis udøver den tillagte beføjelse til at hhv tilkende og afslå førtidspension, er der intet i vejen for, at kommunalbestyrelsen faktisk udøvede den tillagte afgørelseskompetence. Dette fremgår forudsætningvis af bestemmelsen i Retssikkerhedslovens 17, der fastslår: Behandles en sag om hjælp til enkeltpersoner af kommunalbestyrelsen på et møde, skal sagen behandles for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen har dog gennem styrelsesvedtægten 8 bestemt, at Beskæftigelsesudvalget har den umiddelbare forvaltning af reglerne i Pensionsloven om førtidspension. Dette indebærer, at Beskæftigelsesudvalget er beføjet til at træffe afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension. I praksis må denne beføjelse anses for (stiltiende) at være delegeret til forvaltningen. 5 Det skal erindres, at rehabiliteringsteamet også består af repræsentanter fra regionen, d.v.s. instans, som kommunalbestyrelsen ikke har instruktionsbeføjelse overfor. Også af den grund kan rehabiliteteringsteamet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel tillægges kompetence til at træffe afgørelser på kommunens vegne. 6 Til illustration af problemstillingen om manglende afgørelseskompetence kan nævnes, at Ankestyrelsen og domstolene med højesteret i spidsen (se bl.a. dommen gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2016, s. 140H) de senere år har anset forvaltningsafgørelser for ugyldige i sager om afgørelser på sygedagpengeområdet truffet af medarbejdere i vikarbureau o.lign. med henvisning til, at de var truffet af andre end den kompetente forvaltningsmyndighed. 7 Lov om social pension, kapitel 3 om førtidspension (lovbekendtgørelse nr af )(i det følgende benævnt Pensionsloven ) 8 Styrelsesvedtægtens 14, stk. 3, med den ændring, som endeligt er vedtaget af Byrådet den , sag nr. 151, indstillingspunkt nr. 15. Side 4 af 11

5 En sådan stiltiende delegation af afgørelseskompetence fra stående udvalg til forvaltning er ikke lovreguleret. Tidligere chef i Indenrigsministeriets kommunalafdeling, Preben Espersen 9, har om delegation fra udvalg til administrationanført: Som tidligere behandlet under må der forudsættes et vist handleområde for de ansatte, således at de nærmere grænser for dette må bedømmes konkret fra ansættelsesforhold til ansættelsesforhold. Delegation er derfor kun fornøden i det omfang, der herudover ønskes tillagt de ansatte adgang til at træffe beslutning. Undertiden træffer udvalgene ikke formelle beslutninger om delegation til administrationen, men der vil kunne foreligge holdepunkter for at antage en stiltiende delegation. Udtrykkelige beslutninger om delegation vil navnlig blive truffet i forbindelse med fastsættelse af, hvilke typer af sager der ønskes forelagt til afgørelse i udvalget. Dette kan ske i kompetencefordelingsplaner og organisationsplaner, men der kan også være tale om enkeltvedtagelser. Hvis der er tale om mere omfattende delegationer eller som ved kompetencefordelingsplaner og organisationsplaner en samlet fastlæggelse af kompetenceudøvelsen inden for et større område, skal delegationsforslaget forelægges økonomiudvalget, og evt. med henblik på videre forelæggelse for kommunalbestyelsen, jf. styrelseslovens 18, stk Delegation af udvalgets kompetence til at træffe afgørelse må uanset om denne sker stiltidende eller udtrykkeligt anses som givet til forvaltningen (administrationen) som sådan. Preben Espersen anfører herom bl.a. 11 : Delegationer til den kommunale administration vil normalt ikke blive givet som delegationer til enkeltpersoner, men til det kommunale administrationsappart som sådant. Det følger af det almindelige hierarki i administrationsapparatet med borgmesteren som øverste leder, at denne i et vist omfang vil kunne træffe beslutninger om den nærmere placering af beslutningsretten blandt de ansatte. Af betydning for den nærmere afgrænsning af borgmesterens beføjelser i så henseeende vil navnlig være administrationsapparatets organisatoriske indretning og bestillingsbeskrivelse m.v., ikke mindst hvis disse forhold er kommet til udtryk i en egentlig kompetencefordelingsplan, Sammenfattende kan siges, at udvalget ved stiltiende eller udtrykkelig delegation kan overlade sine beføjelser til at træffe afgørelse om tilkendelse af eller afslag på førtidspension til den administrative enhed i den kommunale forvaltning, der ifølge kommunalbestyrelsens beslutninger om forvaltningens indretning (organisation og struktur), om (navnlig chefers) ansvars- og kompetenceområde m.v. har til opgave at varetage den administrative behandling af sager om førtidspension, d.v.s. til CAM Hvem har kompetencen til at afgørelse om hvordan forvaltningen (administrationen) skal indrettes? En udvalgsbeslutning om at delegere kompetence til at afgøre sager om tilkendelse eller afslag på førtidspension til nærmere bestemte medarbejdere (fx sagsbehandlere i CAM) må an- 9 Preben Espersen: Deletation i kommunestyret (1.udgave 1985), side Efter denne bestemmelse i styrelsesloven har Økonomiudvalget indseende med de almindelige økonomiske og administrative forhold inden for samtlige kommuens administrationsområder. Herom er i Hans B.Thomsen: Lov om kommunernes styrelse med kommentarer (2.udvage, 2010), side 197 bl.a. anført: Mens de stående udvalg varetager kommunens udadvendte virksomhed, er økonomiudvalgets lovbestemte opgaver i højere grad rettet mod den kommunale organisations egne forhold, herunder spørgsmål vedrørende personale, administrative sagsbehandlingsforskrifter, regnskabsføring m.v., d.v.s. de anliggender der henhører under borgmesteren som den øverste daglige leder af administrationen,.. Se nærmere herom neden for under afsnit Preben Espersen: Delegation i kommunestyret (1.udgave, 1985), side 122 Side 5 af 11

6 ses for at stride mod kompetencer, som henholdsvis kommunalbestyrelsen som borgmesteren er tillagt i kommunestyrelsesloven. Retssikkerhedsloven 12 indeholder i 15 følgende bestemmelse: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning 13. Til denne lovbestemmelse om kommunalbestyrelsen ansvar og kompetence for fastlæggelse af hvordan kommunen skal planlægge og udføre sine opgaver om fx tilkendelse af eller afslag på førtidspension føjer sig de almindelige regler om kommunalbestyrelsens kompetencer til at betemme, hvordan den kommunale administration skal indrettes: Kommunestyrelseslovens 17, stk. 7, fastslår: Kommunalbestyrelsen drager omsorg for indretning af kommunens administration og fastsætter regler om ansættelse og afskedigelse af kommunalt personale. Kommunestyrelsesloven bestemmer endvidere i 31, stk. 3, 1.punktum følgende om borgmesterens 14 kompetence: Formanden har den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Om forståelsen af disse bestemmelse er der anført bl.a. følgende i den kommenterede udgave af Kommunestyrelsesloven 15 : Efter den kommunale styrelseslov har kommunalbestyrelsen således frihed til under hensyn til, hvad der i den enkelte kommune skønnes mest hensigtsmæssigt at træffe bestemmelse om, hvorledes den kommunale administration skal indrettes.. Der kan dog i anden lovgivning være fastsat særlige regler om den kommunale administration 16. Der tilkommer ikke det ansatte personale nogen selvstændig kompetence, medmindre dette er hjemlet i lovgivningen,.. Borgmesteren har den daglige ledelse af kommunens administration, jf. 31, stk. 3. Ledelsen udøves under ansvar over for kommunalbestyrelsen, der gennem vedtagelse af kompetencefordelingsplaner og stillingsbeskrivelser kan fastlægge fordeling af kompetence og graden af delegation inden for den kommunale forvaltning... I den kommenterede udgave af Kommunestyrelsesloven er endvidere anført Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr af ) 13 Tildeling af eller afslag på førtidspension er reguleret i Pensionsloven, som må betragtes som en del af den sociale lovgivning. Førtidspension er ikke er en del af begrebet beskæftigelsesindsats, således som dette er fastlagt i Organisationslovens Kommunalbestyrelsesformanden 15 Hans B.Thomsen m.fl.: Lov om kommunernes styrelse m.v. med kommentarer (2.udgave, 2010), side Det er netop tilfældet for organisering af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og for rehabiliteringsteam og deres sammensætning, opgaver og beføjelser. 17 Hans B.Thomsen m.fl.: Lov om kommunernes styrelse m.v. med kommentarer (2.udgave, 2010), side Side 6 af 11

7 Kommunalbestyrelsen vil derimod gennem styrelsesvedtægtsbestemmelser eller andre vedtagelser kunne træffe beslutninger af generel karakter om kommunens administrative struktur og om ansættelse og afskedigelse af personale, herunder om fordeling af kompetence og ressourcer, om graden af delegation til den enkelte stilling og om forvaltningens arbejdstilrettelæggelse, Det må på baggrund af ovenstående sammenfattende konkluderes, at det stående udvalg inden for rammerne af styrelsesvedtægten har beføjelse til at overlade sin kompetence til at træffe afgørelse om tildeling eller afslag på førtidspension til forvaltningen (administrationen), at udvalgets delegation af afgørelseskompetencen sker til forvaltningen (administrationen) som sådan og ikke enkeltpersoner eller udvalgte grupper af medarbejdere uden om det hieraktiske system, at den tillagte kompetence udøves af forvaltningen (administrationen) inden for de organisatoriske og hierakiske rammer, som er fastlagt af kommunalbestyrelsen, d.v.s. gældende organisationsstruktur, stillingsbeskrivelser/profiler for bl.a. direktion, centerchefer m.v., og at det stående udvalg ikke har beføjelse til at træffe afgørelse om hvordan forvaltningen (administrationen) organisatorisk skal indrettes i forbindelse med at den træffer afgørelser i overensstemmelse med den tillagte beslutningsret. 5. Tilkendelse og afslå på førtidspension. Kommunens behandling og afgørelse af sager om tilkendelse eller afslag på førtidspension er reguleret ret intensivt i lovgivningen (Pensionsloven). Man kan sige, at der i hovedtræk er 4 regelsæt: a) Regler om betingelser, som skal være opfyldt for at kunne få tilkendt førtidspension (lovens 16), b) Regler om proceduer for behandling af sager om førtidspension ( 17 og 18), c) Regler om hvilke oplysninger, som skal fremskaffes, for korrekt at kunne behandle sag om førtidspension ( 19), og d) Regler om krav til at kunne træffe afgørelse om at tilkende eller afslå førtidspension ( 20). Skal en afgørelse uanset om den går ud på at tilkende eller afslå førtidspension kunne holde, skal alle 4 regelsæt være overholdt. Ikke mindst de regler, der er nævnt i punkt c) og d) kan siges at være en skærpet udgave af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, som gælder, når kommunen træffer forvaltningsafgørelser Tildelingsbetingelser (ad pkt. a)). Det er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for at få tilkendt førtidspension, at de to grundlæggende lovbestemte betingelser i pensionslovens 16, stk. 3, begge er opfyldt: Side 7 af 11

8 Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk eller 2 19, 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Ved behandling af sag om førtidspension skal kommunen få fastslået hvad der er personens arbejdsevne, om denne arbejdsevne kan anses for nedsat, om den nedsatte arbejdsevne er varig, om personen på grund af den varigt nedsatte arbejdsevne - er afskåret fra at blive i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde selv om vedkommende får støtte efter den lovgivningen, fx i form af et fleksjob. Det skal bemærkes, at personens eventuelle sygdom/helbredssvigt ikke i sig selv (d.v.s. isoleret) er et kriterium som skal være opfyldt for at kunne få tilkendt førtidspension. Kun hvis sygdom/helbredssvigt nedsætter personens arbejdsevne, vil sygdommen/helbredssviget have (indirekte) betydning for bedømmelsen af, om tilkendelsesbetingelser i 16, stk. 3, er opfyldt. Det skal endvidere bemærkes, at tilkendelse af førtidspension forudsætter, at arbejdsevne er søgt udviklet m.v. gennem beskæftigelsesindsats i form af fleksjob, ressourceforløb m.v. Som alt overvejende hovedregel skal personen forgæves have været via fleksjob, ressourceforløb eller anden beskæftigelsesindsats før førtidspension eventuelt kan komme på tale Krav til fremskaffelse af oplysninger (dokumentationskrav) (ad pkt. c)). Folketinget har fastsat bindende regler for hvilke oplysninger, som kommunen skal fremskaffe for at kunne behandle og afgøre en sag om førtidspension. Pensionslovens 19, stk. 1, bestemmer følgende: Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret, 2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressourceforløb, er udtømt, 3) den faglige forklaring på, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Man kan i korthed sige, at det, der er i centrum for behandlingen af spørgsmål om førtidspension, er, om personen skønnes at have mulighed for at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde (evt. med støtteforanstaltninger), og, hvis dette ikke er tilfældet, om dette skyldes en varigt nedsat arbejdsevne. 18 Personer på 40 år og derover 19 Personer under 40 år. Side 8 af 11

9 5.3. Krav om stillingtagen til manglende selvforsørgelse grundet varigt nedsat arbejdsevene på baggrund af en samlet faglig vurdering af dokumenterede oplysninger. Tildeling af førtidspension kræver, at det er dokumenteret, at personen ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, også selv om personen tilbydes et fleksjob eller får støtte i øvrigt i henhold til lovgivningen til at kunne have et sådant arbejde, at den manglende selvforsørgelse skyldes en nedsat arbejdsevne, og at den nedsatte arbejdsevne er varig. Dokumentationen består, jf. pensionslovens 19 (se oven for under pkt. 5.2.) af de oplysninger om personens udfordringer og ressourcer, om beskæftigelsesindsatser, om årsag til at personens arbejdsevne er varigt nedsat og om årsag til at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse trods støttemuligheder. Kommunalbestyrelsen har pligt 20 til at foretage en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger som må anses for dokumenteret. Folketinget har pålagt kommunalbestyrelsen at sørge for, at der foretages en vurdering (et skøn) af selvforsørgelsesmuligheden med afsæt i arbejdsevnen, og at denne vurdering (skøn) skal ske ud fra en flerhed af dokumenterede oplysninger. Der er således ikke adgang til lovligt at nøjes med at lægge vægt på en enkelt dokumenteret oplysning. Der er en pligt til at vurdere (skønne), og der er ikke tale om en fri (ubundet) vurdering ( frit skøn). Folketinget har som nævnt fastlagt hvilke typer af oplysninger, som vurderingen (skønnet) skal hvile på. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at opstille bestemte bindende og udslagsgivende kritierer for hvornår selvforsørgelse grundet varig nedsat arbejdsevne anses for udelukket, vil dette kunne blive betragtet som en tilsidesættelse af den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om ikke at sætte skøn under regel. Dette vil kunne være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at førtidspension skal tildeles, hvis personen fx har en eller flere bestemte sygdomsdiagnoser 21, eller tidligere har gennemført et nærmere bestemt antal arbejdsprøvninger, eller har en alder, der ligger et nærmere bestemt antal år før folkepensions- eller efterlønsalderen. I denne sammenhæng skal bemærkes, at en lægefaglig vurdering af personens sygdom og indvirkning (effekt) på vedkommendes arbejdsevne ikke isoleret kan lægges til grund for afgørelsen om afslag på eller tildeling af førtidspension. Afgørelsen vil i så fald være mangelfuld. Tilkendegivelser i lægefaglig erklæringer om at personen vurderes som pensionsberettiget kan heller ikke lægges til grund ved afgørelsen, idet en sådan vurdering klart falder uden for det lægefaglige kompetencefelt. Folketinget har i øvrigt ved formulering af reglerne om tildeling af afgørelseskompetencen om afslag på eller tildeling af førtidspension, jf. 20, klart taget stil- 20 Pensionslovens 20, stk. 1 (se foran under pkt. 4.1.). 21 Derimod kan forelægges for rehabiliteteringsteamet undlades hvis det skønnes åbenbart formålløst at udvikle arbejdsevnen, jf. vejledning nr af Heri er anført retningslinier for behandlng af sager om førtidspension, hvor helbredsforholdene i sig selv kan forklare funktionsnedsættelsen. Der kan være tale om alvorlige medfødte/tidligere skader eller senere erhvervede alvorlige tilstande. Selvom forelæggelse for rehabiliteringsteam kan undlades, er det dog stadig kommunalebestyrelsen som tager stilling om tildelingsbetingelserne er opfyldte og træffer afgørelse om afslag eller tildeling af førtidspension. Side 9 af 11

10 ling til, at kompetencen til og ansvaret for afslag eller tildeling af førtidspension tilkommer kommunalbestyrelsen. Hvis man ved behandlingen og afgørelsen af en sag om førtidspension undlader at foretage den vurdering/det skøn, som pensionsloven foreskriver skal udføres, vil afgørelsen lide af en såkaldt hjemmelsmangel. Herom udtaler tidligere medarbejder hos Folketingets Ombudsmand, Jon Andersen 22 : Med til hjemmelsmanglerne hører endvidere tilsidesættelse af de regler, der normerer forvaltningens skønsudøvelse. Er der inddraget ulovlige kriterier, er pligtmæssige kriterier udeladt, er lovlige kriterier blevet prioriteret på en ulovlig måde, er der fast en uproportionel retsfølge, knyttet et ulovligt vilkår til en afgørelse, udformet en upræcis retsfølge eller foreligger der procedurefordrejning, foreligger der hjemmelsmangler... Alle hjemmelsmangler kan sanktioneres med ugyldighed. Der foreligger med andre ord retlige mangler i ugyldighedslærens forstand Om om pligt til at skønne anføres hos Garde m.fl. 23 : I sager om ydelser til enkeltpersoner inden for den sociale lovgivning eller arbejdsløshedsforsikringslovens områder må skønsmæssige beføjelser i regel opfattes sådan, at den pågældendes forhold skal bedømmes individuelt. Det vil som anført ikke være lovligt at opstille/fastsætte administrative sagsbehandlingsregler, som afskærer eller begrænser udøvelse af et skøn, som Folketinget gennem formulering af tildelingsbetingelser ellers har forudsat udøvet. Derimod kan der godt udarbejdes og anvendes materiale (principper, retningslinjer, refleksionstemaer), der skal tjene som vejledning og refleksionsgrundlag i forbindelse med udøvelse af det forudsatte lovbestemte skøn. Garde m.fl. 24 anfører herom: Formodningen omfatter i øvrigt kun afskæringsregler eller egentlige begrænsningsregler. Der er således intet i vejen for, at interne regler anvendes som et vejledende udgangspunkt for skønnet. Afgørende er, om myndighederne er sig bevidst, at der kan gøres fravigelser, og at reglerne ikke anvendes mekanisk, så den individuelle vurdering af sagerne i virkeligheden er bortfaldet. Afgørelsen kan blot ikke begrundes med, at en person ikke falder ind under en eller anden intern, vejledende retningslinie m.v. Afgørelsen om hhv. afslag på eller tildeling af førtidspension skal fortsat begrundes i, at personen vurderes eller ikke vurderes ude af stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, at denne manglende selvforsørgelse selv ikke kan (kan) opnås ved fleksjob eller andre støtteforanstaltninger og at selvforsørgelsen (ikke) skyldes en varigt nedsat arbejdsevne. Ved vurderingen af de forhold, der skal dokumenteres ifølge 19 (ressourcer, indsatser, årsag til arbejdsevnenedsættelse m.v.) kan man opstille emner, som med fordel kan inddrages som 22 Jon Andersen: Socialforvaltningsret (4.udgave, 2012), side Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner (5.udgave, 2009), s Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner (5.udgave, 2009), s.278. Side 10 af 11

11 støtte for refleksionerne om betingelserne ikke er opfyldt eller er opfyldt. Det kan i sagens natur være relevant at reflektere over fx en sygdoms (et helbredssvigts) nærmere art, omfang og udvikling og hvilke forventninger til afgørende nye oplysninger om arbejdseven, dens eventuelle nedsættelse og om den er forbigående eller permanent, som der kan stilles hvis der søges indhentet yderligere helbredsoplysninger og vurderinger af sammenhæng mellem bl.a. sygdom m.v. og arbejdsevne, resultatet af hidtidige afbejdsprøvningerne og hvilke forventninger til afgørende nye oplysninger om arbejdsevnen, der kan stilles hvis der iværksættes yderligere arbejdsprøvninger, personens alder og arbejdsancienitet og hvilke forventninger til indtægtsgivende arbejde der kan stilles, hvis der iværksættes yderligere tiltag til udvikling af kompetencer, tilpassede arbejdsfunktioner o.s.v. Side 11 af 11

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere