JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb"

Transkript

1 JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen

2 Aktiviteter inden første opfølgning (inden udgangen af 8.uge fra første fraværsdag) Første opfølgningssamtale Visitation Kontakt arbejdsgiver Arbejdsgiversamtale Arbejdsgiver anmelder fravær Tidlig opfølgning Oplysningsskema retur senest 8 dage efter afsendelse Lægeattest (inden udløbet af 8 uger) Visitation kat. 1 Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen

3 Visitation og kategorisering Kat. 1 Fuld raskmelding inden 8 uger fra første fraværsdag. Minimal indsats. Kat. 2 Fuld raskmelding senere end 8 uger fra første fraværsdag. Længerevarende, forudsigeligt forløb, dato for fuld raskmelding Arbejdspladsbaseret indsats Trappemodel Kat. 3 Fuld raskmelding senere end 8 uger fra første fraværsdag. Risiko for langvarige forløb, diffus og uafklaret sygdom, komplekse problemer Tværfaglig, helhedsorienteret indsats. Privatpraktiserende socialråsgiver Susanne Koch Larsen

4 SYGEDAGPENGEREFORM 2014 OPFØLGNING OG VISITATION 12 (SDP) Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: Forventet raskmelding inden 8 uger: Ingen centrale krav til, hvornår og hvordan der følges op samt til indholdet af opfølgningen Sygemeldte med længerevarende, men forudsigelige forløb: Indsats, hvor der er klart fokus på tilbagevenden i job igennem gradvis Sygemeldte med problemer udover helbred skal hurtigst muligt have deres sag behandlet i rehabiliteringsteam

5 Revurderingstidspunkt 7a Forlængelse af sygedagpenge Retssikkerhedsloven Uarbejdsdygtig? Jobafklaringsforløb Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen

6 SYGEDAGPENGEREFORM 2014 REVURDERINGSTIDSPUNKT 24 og 27 stk. 3 (SDP) Efter en revurdering ophører retten til sygedagpenge efter udløbet af en måned, når ydelsen er udbetalt i mere end 22 uger (5 måneder) i de 9 foregående måneder. Opfylder den sygemeldte ikke en af forlængelsesreglerne og er personen fortsat uarbejdsdygtig, har personen ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

7 SYGEDAGPENGEREFORM 2014 FORLÆNGELSE AF SYGEDAGPENGE 27 (SDP) 1) Revalidering er overvejende sandsynlig (uændret formulering) 2) Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning op til 69 uger 3) Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling op til 134 uger 4) Kommunen har en vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, til fleksjob, førtidspension 5) En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom 6) Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade 7) Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter 17 stk. 2 i lov om social pension Privatpraktiserende socialrådgiver Susne Koch Larsen

8 SYGEDAGPENGEREFORM 2014 JOBAFKLARINGSFORLØB 24 (SDP), 68 d-g (LAB) Personer, der ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og ægtefælle/samlever indtægt) Jobafklaringsforløbet indeholder en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om indholdet af indsatsen i jobafklaringsforløbet frist 4 uger Et jobafklaringsforløb kan vare max 2 år det er muligt at få flere jobafklaringsforløb. Inden udløbet af et jobafklaringsforløb vurderer kommunen, om borgeren har behov for et nyt jobafklaringsforløb Intensiv kontaktforløb og samtale med sundhedskoordinator efter 3½ år, hvis risiko for jobafklaringsforløb i mere end 4 år.

9 REHABILITERINGSTEAM 25a (ASB) OPGAVER, FORMÅL, SAMMENSÆTNING Opgaver: Indstilling inden beslutning i sager vedr. ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, jobafklaringsforløb efter kap. 12b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori efter 12 i sygedagpengeloven. Formål: At sikre en tværfaglig koordinering og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Sammensætning, repræsentanter fra: - Beskæftigelsesområdet - Sundhedsområdet - Socialområdet - Undervisningsområdet i sager vedr. unge under 30 år - Regionen ved en sundhedskoordinator - klinisk funktion Møder: Borger og sagsbehandler deltager

10 REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB BESKÆFTIGELSESLOVEN KAP BETINGELSER FOR FLEKSJOB, LØNMODTAGERE Kommunen giver tilbud om fleksjob: o Når personen har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen o Når personen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår o Når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder evt. forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet, medmindre det er åbenbart formålsløst o Når personen ikke modtager førtidspension eller er under folkepensionsalderen o Selvstændig erhvervsdrivende: Forud for tilskud første gang har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i mindst 12 mdr. indenfor 24 mdr. Fleksjob kan gives: o Til personer der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis muligheden for at udvikle arbejdsevnen foreligger indenfor en rimelig periode.

11 Midlertidig fleksjob: Under 40 år. Bevilges for 5 år. Status efter 4½ år med henblik på vurdering af ordinær beskæftigelse eller fortsat midlertidig fleksjob. REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVEN VISITATION TIL FLEKSJOB KAP. 13, 70 b - d Over 40 år. Bevilges for 5 år. Status efter 4½ år. Bevilling af permanent fleksjob, såfremt arbejdsevnen fortsat er nedsat og ordinær beskæftigelse udelukket. Opfølgning: Opfølgning efter 2½ år fra ansættelse i fleksjob. Opfølgning 2½ år efter seneste opfølgning. Vurdering af evt. ændringer i forhold og fortsat berettigelse til fleksjob.

12 REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVEN KAP. 13, 70 b - d FLEKSJOB, FASTHOLDELSE AF LØNMODTAGERE Betingelse: Fleksjob på hidtidige arbejdsplads: Hvis personen forinden har været ansat mindst 12 mdr. under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Aftale: Skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Oplysninger og dokumentation om jobfunktioner og skånebehov Undtagelse: Ved akut opstået skade eller sygdom.

13 Beskæftigelsesindsatsloven, kap. 12 a, 68 a-c Ressourceforløb Målgruppe Målgruppen. Personer under 40 år Personer med komplekse problemer ud over ledighed Personer, der kræver en helhedsorienteret indsats Desuden: Længerevarende offentlig forsørget, Have deltaget i tilbud efter LAB eller revalidering efter LAS uden øget tilknytning til arbejdsmarkedet eller Behov for længerevarende indsats før fastsættelse af beskæftigelsesmål Undtaget: Personer med dokumenteret sygdom eller nedsat funktionsevne uden mulighed for udvikling af arbejdsevnen.

14 Beskæftigelsesindsatsloven kap. 12 a, 68 a-c Ressourceforløb Forudsætninger og varighed Forudsætning. Rehabiliteringsplanen behandlet i rehabiliteringsteamet Gennemgående og koordinerende sagsbehandler. Varighed. Under 40 år Mindst 1 år og højst 5 år - af gangen Over 40 år Ved vurdering af evt. førtidspension er borger forpligtet til et forløb Indsats. Tilbud efter beskæftigelseslovgivningens kap , mentor efter kap. 14 eller indsats efter anden lovgivning

15 Jobafklaringsforløb Målgruppe Sygemeldte borgere med forsørgelsesbehov Sygemeldte med andre problemer end helbredsmæssige problemer Tilknytning til arbejdsmarkedet Kortvarig offentlig forsørget SYGEDAGPENGEREFORM 2014 JOBAFKLARINGSFORLØB RESSOURCEFORLØB Ressourceforløb Målgruppe Borgere under 40 år Borgere med komplekse problemer udover ledighed Risiko for førtidspension Langt fra arbejdsmarkedet Langvarig offentlig forsørget Tidligere indsatser har ikke øget tilknytningen til arbejdsmarkedet Indsats Kortvarig, individuel, helhedsorienteret, tværfaglig indsats med henblik på bidrag til udvikling af arbejdsevnen og tilbagevenden til arbejdsmarkedet Indsats Langvarig, Individuel, helhedsorienteret, tværfaglig indsats med henblik på udvikling af arbejdsevnen og ind eller tilbage på arbejdsmarkedet

16 REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB PENSIONSLOVEN 16 stk FØRTIDSPENSION/BETINGELSER Tilkendelseskriterier: Tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen Tilkendes personer i alderen år, hvis det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Betingelser: 1) Arbejdsevnen varigt nedsat, og 2) Nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere