Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³."

Transkript

1 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 4. april 2014 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn. Tilladelsen er meddelt i henhold til 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven). Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af den 11. april 2013 om tilladelse til indvinding af sand til kystfodring langs den Jyske Vestkyst. Der søges om tilladelse til indvinding af op til i alt 2,6 mio. m³ i en periode på 10 år fra den 1. januar 2014 til med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. Ansøgningen er ledsaget af VVM-redegørelsen Indvinding af sand til kystfodring VVMredegørelse, Ansøgningsområde 3-2 Kystdirektoratet 2012, som er udarbejdet af Orbicon den 14. marts 2013, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden. Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. Sandet må kun anvendes til kystfodring. Tilladelsen gælder fra d. 3. maj 2014 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til d. 3. maj Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): N. Bredde Ø. Længde 56 41,67' 7 56,85' 56 41,64' 7 53,33' 56 42,14' 7 53,32' 56 42,14' 7 53,74' 56 42,59' 7 53,59' 56 42,59' 7 53,31' 56 45,49' 7 53,22' 56 45,52' 7 56,85' Områdets afgrænsning er vist på bilag 1. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår 1 Forudsætninger for indvinding 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelse af indvinding skal tilladelsesindehaveren til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i tilladelsen stillede vilkår overholdes. 1.2 Indvindingsplan Tilladelsesindehaveren skal inden igangsættelse af indvinding udarbejde en indvindingsplan. Indvindingsplanen skal indeholde en beskrivelse af indvindingsoperationen, af den planlagte udformning af indvindingsområdet efter endt indvinding samt retningslinjer for arbejdets udførelse. Indvindingsplanen skal godkendes af Naturstyrelsen. 1.3 Indvindingsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne tilladelse skal sendes til Naturstyrelsen, jf. vilkår og Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Indvindingsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et indvindingsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet. 2 Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsmetoder Indvindingen kan ske ved slæbesugning eller ved stiksugning. Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på havbunden. Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt. Af hensyn til skibstrafikken må der ikke ske dybdeforringelser som følge af indvindingsaktivteterne. Vilkåret har hjemmel råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 og 8. 2

3 2.2 Sedimentspild Ved indvinding må der højst forekomme sedimentspild i fraktionen under 0,125 mm på 5 % (vægtprocent) af de samlede afgravede mængder. 2.3 Bundforhold efter indvinding Skrænthældninger må ikke overstige 1:6. Havbunden i området skal efter endt indvinding efterlades, så der overalt i området efterlades et uberørt og stabilt sandlag på en tykkelse på ½ meter, og havbunden skal fremtræde med så jævn overflade som muligt. 3 Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Under indvindingsaktivitet skal fartøjets position mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Registrering af indvundne råstoffer Der skal løbende ske registrering af indvundne råstoffer i området. For hver last skal mængde, position og råstoftype registreres. 3.3 Marinarkæologiske genstande og vrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen som bilag Sedimentspild Sedimentspild skal overvåges med henblik på kontrol af, at vilkår 2.2 overholdes. Målingerne af sedimentspild skal gennemføres med et konfidensniveau på 90 %. 4 Slutkontrol 4.1 Efter endt indvinding Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, gennemføres en samlet undersøgelse af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Det skal dokumenteres, at indvindingen ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på stenrevsområdet beliggende i den sydvestlige del af indvindingsområdet. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen med bilag. 3

4 Undersøgelsen skal godkendes af Naturstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af Geodatastyrelsen. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumentation og indberetninger I dette afsnit findes en samlet liste over den dokumentation og indberetninger, som skal fremsendes til myndigheder. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes, jf. vilkår 1.1. Indvindingsplan fremsendes til godkendelse, jf. vilkår nr Meddelelse om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes, fremsendes, jf. vilkår Under indvinding Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start, jf. vilkår 3.1 Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles til Naturstyrelsen med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne, jf. vilkår 1.1. Der skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal ske indberetning til Naturstyrelsen om indvindingen, jf. 9 i bekendtgørelse nr af 3. oktober Indberetningen skal foretages elektronisk i det af Naturstyrelsen anvendte filformat. Hertil kan Naturstyrelsens indberetningsprogram anvendes. Ved indberetningen skal som indvindingsområde anføres 562- PA og som tilladelsesnummer NST Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes, jf. vilkår nr Oplysninger om indsættelse af nyt materiel i indvindingsperioden meddeles før indsættelse af nyt materiel, jf. vilkår Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. Undersøgelsesprogram, jf. vilkår 4.1, fremsendes til godkendelse. 4

5 Afsluttende resultater, jf. vilkår 4.1, skal fremsendes på kortform og i elektronisk form senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Det skal dokumenteres, at alle vilkår om lokalisering og skrænthældning er overholdt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder indberettes. 5.3 Til Geodatastyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Meddelelse om afslutning af indvinding fremsendes og opmålingsprogram for slutopmåling fremsendes til godkendelse, jf. vilkår 4.1. Afsluttende opmålingsresultater fremsendes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen i henhold til råstoflovens kapitel 7. Tilladelsesindehaveren skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Tilladelsesindehaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. 7 Vederlag Der betales ikke vederlag til indvinding efter denne tilladelse, da materialet anvendes til kystsikring, jf. råstoflovens 21, stk. 3, 2. pkt. Supplerende oplysninger I det følgende er til orientering nævnt en række regler, som er relevante for råstofindvinding på havet. Opregningen er ikke udtømmende. Tilladelsesindehaveren skal selv være opmærksom på, hvilke andre regler der gælder, herunder om de nævnte regler bliver ændret i tilladelsesperioden. Sikkerhed til søs Der gøres opmærksom på, at arbejdet er omfattet af bekendtgørelse nr af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. Oplysninger fra ledningsejerregisteret Der gøres endvidere opmærksom på 9 i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011, hvorefter enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, forud for iværksættelse af gravearbejdet skal indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. 5

6 Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser I henhold til råstoflovens 24, stk. 3, kan tilladelse efter lovens 20 til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. råstoflovens 24, stk. 1. Straffebestemmelser Overtrædelse af vilkår eller begrænsninger i tilladelsen kan straffes, jf. 44 i råstofloven. Høring Ansøgningen og VVM-redegørelsen har været i høring fra den 20. september 2013 til den 15. november Der er ikke i høringsperioden modtaget høringssvar. Den 2. februar 2014 er der fra Poul Jakobsen fra Skagen Innovationscenter (SIC) modtaget en henvendelse med bemærkninger til denne og andre ansøgninger fra Kystdirektoratet. Poul Jakobsen gør indsigelse imod, at der udstedes råstofindvindingstilladelse til Kystdirektoratet i Nordsøen i forbindelse med kystfodring, idet slæbesugning på sandbankerne er ødelæggende for havmiljøet og fiskebestanden i dansk territorialfarvand. Han fremsender derfor et tilbud på miljøvenlig kystbeskyttelse fra SIC og The Royal BAM Group i Holland. Poul Jakobsen anmoder samtidig om en undersøgelse af slæbesugningens og sandfodrings skadelige i indvirkning på fiskebestanden. Grundlag og begrundelse for afgørelsen Kystdirektoratet ansøger om tilladelse til råstofindvinding i et nyt indvindingsområde i Nordsøen. Området betegnes 562-PA Thyborøn og er beliggende ca. 16 km nordvest for Thyborøn. Indvindingsområdet udgør et areal på ca. 26 km² med en vanddybde, der ligger i intervallet m. Til grund for sagens behandling ligger ansøgning fra Kystdirektoratet dateret 11. april 2013, hvori der ansøges om tilladelse til indvinding af sand af op til i alt 2,6 mio. m³ i en periode på 10 år fra den 1. januar 2014 til 31. december 2023 med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. Ansøgningen er bilagt en VVM-redegørelse: Indvinding af sand til kystfodring VVM-redegørelse, Ansøgningsområde 3-2 Kystdirektoratet 2012, dateret 14. marts 2013, som indeholder en beskrivelse af de råstofmæssige og biologiske forhold på ansøgningstidspunktet og en vurdering af konsekvenserne af den ansøgte råstofindvinding på miljøet. Naturstyrelsen har gennemgået VVM-redegørelsen, og finder, at alle krav i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2011) og ansøgningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1169 af 3. oktober 2013) er opfyldt. I VVM-redegørelsen er der identificeret fire forskellige substrattyper (1b, 2, 3 og 4) på baggrund af en fulddækkende sidescanmosaik af det ansøgte indvindingsområdet inkl. den omkringliggende påvirkningszone. Substrattype 1b (sand) er den mest dominerende og dækker ca. 98 % af området. Naturtype 4 (stenrev) er visuelt verificeret to steder og i sammenhæng med naturtype 1 (sandbund). Naturtyperne blev udpeget på baggrund af artssammensætningen på de verificere lokaliteter samt typen af substrat. Stenrevene blev dokumenteret i indvindingsområdets sydvestlige del og i den nordøstligste del af påvirkningszonen. Det anbefales i VVM-redegørelsen, at man undgår indvinding ved lokaliteter med stenrev. For at beskytte stenrevsområdet har Naturstyrelsen reduceret den sydvestlige del af indvindingsområdet for at undgå, at stenrevene påvirkes af råstofindvindingen. 6

7 Der blev i alt gennemført 11 visuelle verifikationer i ansøgningsområdet og i påvirkningszonen inden for dybdeintervallet 21,5 30 meters dybde, hvor der blev indsamlet 128 HAPS prøver til bestemmelse af infaunaen. I VVM-redegørelsen vurderes det, at indvindingsområdet overordnet set er et individ- og artsfattigt faunasamfund, som det må forventes at være i et område, hvor substratet langt overvejende består af sandbund med indslag af grus og småsten i varierende udstrækning. Desuden anføres det i VVM-redegørelsen, at området ligger på dybt vand og derfor uden for den fotiske zone, hvilket udelukker makroalgevegetation trods egnet substrat til fasthæftning på de to lokaliteter med stenrevskarakter. Naturstyrelsen bemærker, at der i forbindelse med råstofindvinding vil ske en påvirkning af flora og fauna i indvindingsområdet. Da det fremgår af VVM-redegørelsen, at området er individ- og artsfattigt og uden for den fotiske zone, og at der dermed ikke er makroalgevækst, er det Naturstyrelsens vurdering, at flora og fauna kun vil blive påvirket lidt af indvindingen. Der forekommer to Natura 2000-områder tæt ved indvindingsområdet. 500 meter vest for indvindingsområdet ligger Natura 2000-område nr. 247 Thyborøn stenvolde med udpegningsgrundlaget Rev og mod øst grænser påvirkningszonen op til Natura 2000-område nr. 219 Sandbanker ud for Thyborøn med udpegningsgrundlaget Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. VVM-redegørelsen konkluderer, at de nærmeste Natura 2000 områder ikke forventes at blive påvirket af sedimentspildet fra indvindingen, fordi sedimentspildet fra indvinding i området forventes at være relativt begrænset, og fordi det vil spredes i nord- og sydgående retning. Naturstyrelsen vurderer på den baggrund, at råstofindvindingen i sig selv eller i kumulation med andre projekter ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 247 Thyborøn stenvolde og nr. 219 Sandbanker ud for Thyborøn væsentligt, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. De nærmeste udpegede Natura 2000-områder er N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, som består af, EU-fuglebeskyttelsesområder er F39 (Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) og F23 (Agger Tange), og habitatområdet H28 (Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø) som ligger ca. 15 km fra indvindingsområdet Af arter der forekommer på udpegningsgrundlaget for de to områder er det kun splitterne, der evt. kan forekomme i indvindingsområdet, da arten fouragerer længere til havs end de andre ternearter. I VVM-redegørelsen vurderes det, at indvindingen kun vil medføre en kortvarig forringelse af splitternernes fourageringsmuligheder i et mindre område omkring den aktuelle indvindingslokalitet. Arealet af dette område vil være relativt ubetydeligt i forhold til den samlede mængde egnet fourageringshabitat, der er til rådighed for fuglebeskyttelsesområdets bestand af splitterner. Hertil kommer, at indvindingsområdet i VVM-redegørelsen generelt vurderes som mindre attraktivt for splitternerne, idet indvindingsområdet ligger væsentligt længere fra kysten og på større vanddybde end de områder, der normalt foretrækkes af arten. Det vurderes i VVMredegørelsen, at indvindingsfartøjets fysiske tilstedeværelse i området samt den dermed forbundne støj (skræmmevirkning) kun vil påvirke splitternerne i helt ubetydeligt omfang. Denne vurdering bygger bl.a. på, at terner almindeligvis ikke viser flugtreaktioner over for skibe og ofte fouragerer i fx havneområder. Det er Naturstyrelsens vurdering, at indvindingen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for splitternerne, da selve indvindingsaktiviteten kun finder sted i et meget lille afgrænset område, og fordi indvindingsområdet ligger længere fra kysten og på større vanddybde end de områder, der normalt foretrækkes af arten. Hermed er det Naturstyrelsens vurdering, at indvindingen ikke er i strid mod Naturstyrelsens forpligtigelse efter fuglebeskyttelsesdirektivet. Naturstyrelsen vurderer på den baggrund, at råstofindvindingen ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 247 Thyborøn stenvolde og nr. 219 Sandbanker ud for Thyborøn væsentligt, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om 7

8 udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det vurderes i VVM-redegørelsen, at marsvin kan forekomme i området specielt i vintermånederne. De vigtigste områder for marsvin i den danske del af Nordsøen er beliggende ved Skagen og i Skagerrak. Det vurderes i VVM-redegørelsen, at indvindingsområdet ikke er vigtigt for marsvin, og at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for marsvin i en grad, der influerer på artens antal og fordeling i området. Marsvin er optaget på i habitatdirektivets bilag IV, litra a, og det ansøgte skal derfor vurderes i henhold til 11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj Det er Naturstyrelsens vurdering, at råstofindvindingen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for marsvin, jf. 11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, da råstofindvindingsområdet ikke er et vigtigt habitat for marsvin. Samme vurdering fra VVM-redegørelsen gør sig gældende for den spættede sæl, som er på udpegningsgrundet i habitatområdet Agger Tange og er optaget på i habitatdirektivets bilag II og V. I VVM-redegørelsen vurderes det at den kun formodes at optræde i området uden for yngletiden, hvor den ikke er specielt følsom over for forstyrrelser og ofte ses i nærheden af skibe. Desuden vurderer redegørelsen, at forekomsten af spættede sæler i området næppe vil være stor, idet spættet sæl holder til i kystnære farvande med gode fourageringsmuligheder og uforstyrrede hvilepladser på øer, sandbanker og rev. Det vurderes i VVM-redegørelsen, at områdets fisk og fiskeriinteresser kun vil blive påvirket i en kort periode af råstofindvindingen, og at indvindingen kun vil påvirke et yderst begrænset område. Samtidig anslår VVM-redegørelsen, at blotlægning af bunddyr i slæbesporene kan tiltrække flere fisk som følge af øgede fødemuligheder. VVM-redegørelsen beskriver desuden, at fiskerne ikke kunne påvise nogen effekt på fiskeri i nærved liggende indvindingsområder, hvor der lige er foretaget indvinding, og allerede dagen efter indvindingen kunne de ikke konstateres entydige forskelle i fangster af konsumfisk og bifangster af krabber, søstjerne, konker m.m. ved fiskeri i det pågældende område. Forhøjet koncentration af suspenderet stof som følge af råstofindvindingen kan øge nedsynkningen af pelagiske æg og kan medføre at æggene sedimenterer og går til grunde. Ifølge VVM-redegørelsen findes der dog ingen kendte gydeområder i indvindingsområdet. VVM-redegørelsen vurderer på den baggrund, at påvirkningen af sedimentspild fra råstofindvinding på fiskeæg og larver til at være ubetydelig. Det er Naturstyrelsens vurdering, at råstofindvinding i det ansøgte område ikke vil have en væsentlig effekt på områdets fisk eller være i konflikt med kommercielle fiskeinteresser. Den mindste afstand mellem indvindingsområdet og kysten er 14 km. På grund af afstanden til kysten forventes der ikke at forekomme støjgener på land. Da der indvindes i naturlige råstofforekomster, produceres der ikke affald og frigøres eller produceres ingen forurenende stoffer ved indvindingen. Emissioner fra fartøjernes motorer vil være uden særlig betydning på grund af indvindingens begrænsede omfang. Afstanden til nærmeste råstofindvindingsområde er så stor (ca. 8 km), at indvinding fra indvindingsområdet ikke vil have en kumulativ effekt i relation til øvrige råstofindvindingsaktiviteter. Desuden vurdere Naturstyrelsen, at råstofindvindingen ikke vil have en kumulativ effekt med andre aktiviteter da de direkte fysiske effekter på havbunden ikke strækker sig uden for områdets afgrænsning, og da sedimentspredningen i forbindelse med indvindingen vurderes at være begrænset til selve ansøgningsområdet og påvirkningszonen. 8

9 I VVM-redegørelsen konstateres det, at der ikke er registreret vrag eller andre tegn på kulturarv i indvindingsområdet. Indvindingsaktiviteten vil ifølge VVM-redegørelsen ikke i nævneværdigt omfang besværliggøre eller forringe navigationsforholdene for fiskefartøjer og anden skibstrafik, hvorfor risikoen for oliespild som følge af kollision med indvindingsfartøjer vurderes at være minimal. Desuden vurderes det i VVM-redegørelsen, at risikoen for et oliespild i forbindelse med sandindvinding vil være ubetydelig. Der vurderes ikke at være særlig risiko for ulykker. Alle fartøjer skal være udstyret med AIS til overvågning af fartøjets bevægelser. Konklusion Ved meddelelse af tilladelse til indvinding skal der, jf. råstoflovens 20, stk. 5, lægges vægt på en vurdering efter lovens 1 og 3. Det skal således sikres, at råstofudnyttelsen sker efter en samlet vurdering af en række samfundsmæssige hensyn. På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering, en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, beskyttelse af arkæologiske interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed, infrastrukturanlæg, ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. Naturstyrelsen finder, at udnyttelse af råstofressourcerne i indvindingsområdet er af stor betydning for sikringen af tilstrækkelige sandressourcer til kystfodringen langs den Jyske Vestkyst. Det skal i den forbindelse bemærkes, at beslutning om, i hvor stort omfang der skal kystsikres og med hvilken metode, henhører under Kystdirektoratet og ikke Naturstyrelsen. Det konkluderes i VVM-redegørelsen, at den ansøgte indvindingsaktivitet i indvindingsområdet ikke vil medføre betydende negative påvirkninger på natur- og miljøforhold på kort eller lang sigt, hverken inden for det ansøgte område eller uden for. Naturstyrelsen har samlet vurderet, at indvindingen kan gennemføres, uden at der vil være væsentlige påvirkninger af miljøet. Det er desuden Naturstyrelsens vurdering, at indvindingen kan gennemføres uden at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområde og uden at der vil ske en væsentlig påvirkning af de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nævnte Natura 2000-områder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at indvindingsområdet er begrænset i forhold til det ansøgte område, så det ikke omfatter de konstaterede stenrev i det ansøgte områdes vestlige del. Desuden er der i tilladelsen indsat vilkår for sedimentspild. Ved indvinding må der højst forekomme sedimentspild i fraktionen under 0,125 mm på 5 % (vægtprocent) af de samlede afgravede mængder. Naturstyrelsen har vurderet, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i lovens 3. Klagevejledning Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens 26, stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, DI, 9

10 Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens 26 a, stk. 1. Afgørelsen om, at indvindingen ikke må antages at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad og derfor ikke er VVM-pligtig, kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, jf. råstoflovens 26 a, stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 26 b, stk. 1. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber således d. 2.maj I henhold til råstoflovens 26 b, stk. 2, indgives klagen skriftligt til Naturstyrelsen. Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøkrævet sender en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Underretning Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. Afgørelsen er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. Med venlig hilsen Thomas Behrendt Klinggaard

11 Bilag 1 Bilag 1 Indvindingsområdet er beliggende ud for Thyborøn og begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) N. Bredde Ø. Længde 56 41,67' 7 56,85' 56 41,64' 7 53,33' 56 42,14' 7 53,32' 56 42,14' 7 53,74' 56 42,59' 7 53,59' 56 42,59' 7 53,31' 56 45,49' 7 53,22' 56 45,52' 7 56,85' 11

12 TIL RETTE VEDKOMMENDE Instruks om marinarkæologiske fund Dette notat henvender sig til alle ingeniører, entreprenører og søfolk som arbejder med optagning af sedimenter fra havbunden eller med bygværker på søterritoriet. Optagning af sedimenter sker som regel i forbindelse med råstofindvinding, samt oprensning og uddybning af havnebassiner og sejlrender. På den danske havbund er der bl.a. mulighed for at påtræffe oldsager og bopladser fra jæger-samler stenalderen og fra forliste skibe og både. Disse kulturhistoriske interesser findes både i havne, kystnært og på dybere vand. I henhold til 29 g, stk. 1 i museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder på havbunden. I henhold til 29 g, stk. 2 i museumsloven må der ikke ske ændring eller fjernelse af vrag af skibe, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden. Tilsvarende gælder for skibsladninger, ballastbunker og for dele af skibsvrag. 11. JULI 2013 KULTURSTYRELSEN FORTIDSMINDEKONTORET H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON CVR EAN DRIFT EAN TILSKUD Ved gravning, sugning og råstofefterforskning er det en god idé, at alle medarbejdere på skibe, oplagrings- og indpumpningsarealer m.v. af deres arbejdsledere er instruerede om at se efter følgende: Genstande fra stenalderen: Hjortetakker og dele heraf, økser og harpuner fremstillet af hjortetak eller knogle, spaltede knogler, forarbejdede grene og pæle, flinteflækker, små og groft tilhuggede (uslebne) flinteøkser, ravperler, slebne flintøkser, potteskår, lerkar samt menneskeknogler. ANDERS FISCHER TORBEN MALM J.NR.: Vragdele: Skibstømmer samt skibsinventar af enhver art. Hvis der gøres fund under selve indvindingen eller gravearbejderne er det vigtigt, at de nærmere detaljer om fundforhold og sted straks registreres. Indvinderen skal forlods have fastlagt arbejdsprocedurer, så sådanne fund med det samme kan anbringes forsvarligt, og så der straks kan foretages optegnelse af stedets koordinat, vanddybde, sugedybde samt eventuelle særlige karakteristika ved den pågældende del af råstofforekomsten. Hvis fundene gøres i forbindelse med håndtering af råstoffer og sedimenter på land, er det vigtigt, at man noterer sig, fra hvilken last fundene stammer, og i det hele taget de nærmere fundomstændigheder.

13 Ved fund af ovennævnte kategorier af genstande skal der straks gives meddelelse med angivelse af fundets art og fundstedets beliggenhed. Anmeldelse skal ske til nærmeste museum efter nedenstående liste eller til Kulturstyrelsen, Fortidsmindekontoret, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. telefon Fundet skal derefter opbevares mørkt og køligt; forsynet med klar og entydig angivelse af fundsted og fundomstændigheder. Genstande af træ, knogle eller tak skal opbevares i vand (f.eks. i lukkede, vandfyldte plastikposer). Ved førstkommende lejlighed skal fund og fundoplysninger overdrages til Kulturstyrelsen. Tilladelseshaveren skal desuden bistå medarbejdere fra de marinarkæologisk anerkendte museer eller Kulturstyrelsen, dersom disse måtte ønske at undersøge skibslaster, oplagspladser, indpumpningsområder o.l. for eventuelle genstande af ovennævnte karakter. Med venlig hilsen Kulturstyrelsen, Fortidsmindekontoret Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde Vikingeskibsmuseet varetager arkæologien i farvandene omkring Sjælland og Bornholm. Skillelinjen går midt ned gennem Storebælt, og Sprogø hører til Sjælland. Øhavsmuseet, Arkæologi Sydfyn, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg Øhavsmuseet varetager arkæologien i farvandet omkring Fyn, samt farvandet ud for den østjyske kyst i Region Syddanmark. Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg Moesgård Museum varetager arkæologien i farvandet ud for østkysten af Region Midtjylland. Nordjyllands Kystmuseum, afd. Bangsbo, Dr. Margrethesvej 6, 9900 Frederikshavn Nordjyllands Kystmuseum varetager arkæologien i farvandene omkring Region Nordjylland. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune Strandingsmuseet St. George Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg Afdeling Strandingsmuseum, St. George varetager arkæologien i Nordsøen ud for Region Midtjylland og Region Syddanmark. SIDE 2

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01656 Ref. sah Den 15. januar 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Der må i området indvindes i alt 1.6 mio. m³, dog højst 1 mio. m³ pr år.

Der må i området indvindes i alt 1.6 mio. m³, dog højst 1 mio. m³ pr år. By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01637 Ref. pen Den 21. september 2012 e-post: info@byoghavn.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn.

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn. Daneflint A/S Møens Stenminer Forchhammersvej 15, 2. th. 1920 Frederiksberg C SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-00011 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013 NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc Christian Hans Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00035 Ref. thobk 10. juni 2013 Sendt til: soematerialer@ncc.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4.

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Ole Laurids Mollerup Stigård Stigårdvej 4 Houe 7620 Lemvig Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Med ansøgning af den 26. oktober 2015, har du ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 VVM tilladelse Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave. Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev. Charlotte og Jan Gram Slotsvej 3 4871 Horbelev Sendt til: dyrehjem@gmail.com 12. MARTS 2013 LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Samsø Kommune, Samsø Havne Havnefoged Frederik Bilsted Pedersen aufbp@samsoe.dk Aarhus vand J.nr. NST-431-00262 Ref. dofha 30. januar 2012 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84):

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup e-post: soematerialer@ncc.dk Natur J.nr. BLS-7322-00429 Ref. pen Den 9. marts 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 538-GB Bjelkes

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Kystdirektoratet Email: kdi@kyst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-665-00037 Og Nst-4122-665-00038 Ref. anand Den 28. juni 2013 Dispensation til at fjerne bunkere inden for naturbeskyttelseslovens klitfredede

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014 [Land] Naturturisme I/S Abildsvej 5A 5700 Svendborg Sendes pr. mail til: Jens.moller@svendborg.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00097 Ref. kimar Den 17. februar 2014 Afslag på dispensation til genopførelse

Læs mere