Jordvold, Gl. Forlev AMK 9/91 Vemmelev sogn, Slagelse herred, Vestsjællands Amt ,:~{; :>~~;:;..,;,,~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordvold, Gl. Forlev AMK 9/91 Vemmelev sogn, Slagelse herred, Vestsjællands Amt ,:~{; :>~~;:;..,;,,~"

Transkript

1 Jordvold, Gl. Forlev AMK 9/91 Vemmelev sogn, Slagelse herred, Vestsjællands Amt ,:~{; :>~~;:;..,;,,~ Beretning om udgravningen af lokaliteten "JORDVOLD", Gl. Forlev fra d. 24. april til d. 1. maj (Prøvegravning d. 22/3-1991). Linda Boye Hvidovre 22/

2 Indhold 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ Arsag Undersøgelsens data Vejret Topografi og beliggenhed Geologi Målesystem Opmåling Udgravningsmetode Bevaringsforhold Naturvidenskabelige undersøgelser Resultater Datering Formidling Anlægsbeskrivelser Fundliste Fotoliste Liste over udtagne træprøver til C14 Tegningsliste 2

3 1/ 1'1rsag 1'1rsagen til udgravningen var, at amatørarkæolog Ole Bundgård bemærkede et oppløjet Jtultur.lag.på. gårdejer Jørgen Vedel V.;o ;~ ''fi':.:',: -..1' Petersens mark. I kulturlag&t, f.,andtes borgerkrigsmønter samt keramik. Han kontaktede Sorø museums arkæologiske afdeling i Korsør, ved museumsinspektør Henning Nielsen, som d 22/ foretog en prøveudgravning på stedet. Denne ~iste anlægsspor, der foranledigede den egentlige udgravning. 2/ Undersøgelsens data Prøveudgravningen d. 22/3-91 blev foretaget af Henni'ng Nielsen. Den egentlige udgravning varede fra 2/4-91 til d. 1/5-91 med Henning Nielsen og Linda Boye som henholdsvis ansvarlig og daglig leder. Inden udgravningens start aftaltes telefonisk, at Henning Nielsen og Linda Boye har fælles publikationsret til materialet. Af øvrigt mandskab kunne der ikke skaffes studenter til gravningen, så amatørarkæolog Kim Nyborg blev ansat som medhjælp i stedet. Kim Nyborg og Linda Boye var dagligt på udgravningen, mens Henning Nielsen deltog i begrænset omfang. Desuden blev området jævnligt gennemgået med metaldetektor af Ole Bundgård og enkelte amatørarkæologer deltog indimellem. 3/ Vejret Vejret var af stor betydning for udgravningsmandskabet, da AMK ikke havde stillet en skurvogn til rådighed. Heldigvis tilbød Jørgen Vedel Petersen gæstfrit, at vi kunne bruge hans stald til opbevaring af mat'eriel og at vi kunne spise frokost i hans hus. Vejret var generelt blæsende og tørt og vi havde ingen dage, hvor arbejdet blev afbrudt p.g.a. regn. 4/ Topografi og beliggenhed Det berørte område lå på en markant højning i landskabet og med en kraftig skråning ned mod Vaarby A mod nord og til et mere jævnt højereliggende plateau mod øst, vest Og syd. Det skal bemærkes at anlægget kun ligger ca 500 m fra det vikingetidige Trelleborg. 5/ Geologi Ved muldafrømningen stødte vi på et af områdets særheder: Et metertykt muldlag med bevarede anlægsspor nedenunder! Mulden bestod af mørkebrunt blandet ler og sand med stort humusindhold, nærmest som nuværende og gammelt pløjelag. Henning Nielsen mente, at jorden kunne være påkørt, dvs en 3

4 tilførsel af ekstra jord fra de tilstødende områder samt dyregødning. Da pollenbotaniker Bent Aaby forsker i emnet "marker med meget tykke muld:lag", blev han kontaktet. Bent Aaby var til stede' paudsra.vl)ingen d 16/4-92 hvor han udover at undersøge de tykke muldlag tog en serie pollenprøver og jordprøver ("poseprøvertl) fra voldgravens forskellige lag. B. Aaby lavede en jordsøjle, som er indtegnet og indmålt på profiltegningerne. 6/ Målesystem MAlesystemet bestod af et koordinatsystem, hvor y-aksen ligger præcis nord-syd (udlagt med kompas) med stigende værdier mod N. X-aksen ligger saledes øst-vest med stigende værdier mod øst. HovedmAlepunktet var 1000/ / Opmåling Opmålingen foregik på A3-planer, hvor der i fladen blev tegnet i målestok 1:50, mens brandtomten samt profilerne blev tegnet i målestok 1:25. A3-planerne tegnet i 1:50 dækker hver 12x18 m, mens A3 planerne tegnet i 1:25 dækker 6x9 m. Nivellering. Hele udgravningsomradet blev grundigt nivelleret med fast lokalt fixpunkt 126. Sikring af malesystemet foregik d. 2/ efter at undertegnede var ophørt med at arbejde på udgravningen. Dette blev varetaget af Kim Nyborg i samarbejde med Henning Nielsen. Fra punkt 994/970 forlænges y-aksen mod syd til Tangebjergvejs nordlige og østlige asfaltkant samt forlænget ud i marken til 978,55/983,35. Vejkanten er indmalt i punkterne /1000 og /970 på y-aksen. Træpæle med søm i toppen er nedgravet i vejsiden i punkterne 960,50/1000 og 974/985 med toppen ca 10 cm under rabatoverflade. Se vedlagte skitse. 8/ Udgravningsmetode Ved udgravningen blev området afrenset med gravemaskine til anlægssporene var synlige. På selve brandtomten blev dog kun pløjelaget afrømmet. Dette skabte en kraftigt niveauforskel på udgravningsfeltet. Voldgraven blev snittet med gravemaskinen 4 steder: mod nord, syd, øst og vest (som vist på skitsen). Der blev bevaret en N-S-gående samt en 0-V-gAende profilbalk, der krydsede ind over brandtomten. Balkerne blev lagt præcis efter verdenshjørnerne uden hensyn til brandtomtens placering, hvilket betød at profilerne skar husets kort- og 4

5 langsider tilfældigt og ikke vinkelret på siderne. Langt de fleste anlægsspor - stolehuller m.m. blev snittet med skovl og afrenset møc!'.. ske. Snitretning kan af læses på grundplanerne. Alle,I~,,. "<: ;". ~. snitt'ede. anlæg blev nivelleret. Større sten samt sten ved den formodede indgang blev ligeledes afrenset og tegnet samt nivelleret. Fund (jern, større knogler, lerkarskår m.v.) er afmærket på planerne. Brandtomten blev udgravet med skovl og (fortrinsvis) med graveske, da der var store mængder forkullet bygningstømmer, lerklining m.v. Der blev afrenset til flere niveauer, som dernæst blev tegnet, nivelleret og fotograferet. Der blev taget et repræsentativt antal prøver af forkullet træ og trækul til C14-datering og til vedbestemmelse. 9/ Bevaringsforhold Der er blandt de arkæologiske fund en del jerngenstande, søm, nagler, en nøgle m.m. Disse er i meget dårlig stand og stærkt korroderede. Lerkarskårene har ikke lidt overlast ved opholdet i den muldede fyld. Knogler (både brændte og ubrændte) var bevarede. I brandtomten fandtes rester af en halmmåtte. 10/ Naturvidenskabelige undersøgelser Som før nævnt tog overinspektør Bent Aaby en række jordprøver, som jeg på nuværende tidspunkt ikke har modtaget resultatet af. Disse vedlægges beretningen når de modtages. 11/ Resultater Vi står over for et anlæg af ganske særlig art: En brandtomt af en mindre bygning, opført i træ med lerklinede vægge. Lerklining viser rester af fletværk. Huset l i gger i ndenfor resterne' af en tør og tørvebek lædt voldgrav. Området indenfor voldgraven er kunstigt forhøjet, således at huset har ligget hævet over det naturlige terræn. Det er sansynligvis opkastet jord fra anlæggelsen af voldgraven, der har skabt denne platform. Om der har været en mindre vold udenfor voldgraven har vi ikke set tegn på. "Huset" har formentlig 2 korte faser. det er slutteligt brændt og tomten forladt. Afbrændingsrester er endt i voldgraven, der efterhånden er fyldt op og udjævnet terrænet. Ved undersøgelsen af voldanlægget dukkede grundplanen af et rektangulært grubehus op, dateret (bredt) ved hjælp af østersøkeramik til vikingetid. Det har således intet at gøre med voldanlægget. De øvrige anlægsspor der fandtes på udgravningsfladen (nedgravninger til stolpehull~r m.m.) er formentlig ikke alle 5

6 samtidige med hverken grubehus eller voldanlægget. De er dog ikke daterede, men er alle lyserre og med meget lidt humus i fy lden i f orho Id t i l øv:r:~ge. apl-æg ".-t.:i '.~...:::.: --.':". '_:';".~..{.. _~ '~.~:~:~. >.. '.,. ~ 12/ Datering Der var som altid problemer med dateringen af det primære anlæg: voldgrav og brandtomt. at disse 2 anlæg er samtidige kan der ikke være tvivl om. Alle fund i voldgravens opfyldningslag må være yngre end anlæggets aktive levetid, men der fandtes naturligvis også ældre fund (østersøskår), som har været i jorden i forvejen. I selve græstørvene der blev brugt til at understøtte den inderste voldside fandtes enkelte lerkarskår, som dog ikke kunne dateres med sikkerhed. Disse vil dog også være ældre end eller samtidige med voldgraven. På selve brandtomten var der forbavsende fundtomt. På trods af at gårdejer Vedel-Petersens markredskaber kun havde voldt små skader Og at udgravningen af tomten foregik med stor forsigtighed var fundmængden uendelig lille. Der kan ikke have været lerkar stående i huset ved branden ellers har man i hvert fald fjernet alt efter afbrændningen. Der fandtes dog enkelte skår, som af Henning Nielsen dateredes til 1300-årene. Husets 2 faser har været så kortvarige, at de ikke tidsmæssigt kan udskilles i keramik eller øvrige fund, men udelukkende ud fra grundplanen i huset. Dateringen af anlægget til 1300-årene svarer godt til lignende udenlandske anlægs datering. Voldanlæg af tilnærmelsesvis samme type findes i Tyskland og Holland og anlægget kan tildels sammenlignes med det danske Solvig. Af øvrige fund af dateri~gsmæssig betydning fandtes også enkelte "borgerkrigsmønter" - især i området ved den noget omrodede stenlægning sydøst. for voldgraven. En enkelt sølvmønt med inskrription er også blandt detektorfundene. Alle mønterne er enkeltfund. / ";.' 13/ Formidling Anlægget vakte stor lokal interesse og vi afholdt flere rundvisninger. Henning Nielsen afholdt 2 søndagsarrangementer og Linda Boye holdt adskillige foredrag for den lokale friskole. Friskolelærer Strange Engskær optog endvidere en video, hvor anlægets udgravning blev fulgt. Kopi af denne video findes på Sorø Museum (Korsør afdeling) samt hos Linda Boye. Vi deltog i avis- og lokalradiointerviews og opnåede også omtale i en landsdækkende avis. Der var også interesse for an~ægget blandt fagfæller og især 6

7 middelalderfolk kom på besøg for at bese et enestående fund fra dansk middelalder :. ~':. ::~;.f-~t. ;~.....~ 7

8 Anlægsbeskrivelser. A Brandtomt B Sektion af voldgr-ay; i felfen,,(sydlige snit i NSprof i len) e Sektion af voldgrav i felt L D Sektion af voldgrav i felt N E Sektion af voldgrav i felt O F Sektion af voldgrav mellem e og D G Sektion af voldgrav mellem e og E H Sektion af voldgrav mellem B og D I Sektion af voldgrav mellem B og E K Grubehus i felt M L Nordlige søgegrøft ~ M Sydlige søgegrøft N Vestlige søgegrøft O Østlige søgegrøft p Felt mellem M Og N Q Felt mellem M og O R Felt mellem L og N S Felt mellem L og O T Stolpehul indenfor voldgraven i felt Q U Stolpehul indenfor voldgraven i felt Q V Stolpehul indenfor voldgraven i felt Q X Vestvæg i hus A y Nordvæg i hus A Z Sydvæg i hus A Æ østvæg i hus A ø Homogen fyld udenfor A.i felt M, O og Q '-...J A Homogen fy Id ugenfor A i f e l t L, R Og N AA AB Vest-Østprofil Ae AD Nord-Sydprofil AE Stolpehul i felt M AF Stolpehul i felt N AG Stolpehul i felt N AH Fyldskifte i felt N AI Brandgrube i felt P AJ Brandgrube i felt M AK Blandet spættet undergrund i felt Q AL Grube i søgegrøft O AM Diffust fyldskifte i felt N AN Diffust fyldskifte i felt N AO Stolpehul i felt S AP Stolpehul i felt S AQ Stolpehul i felt S AR Stolpehul i felt S AS Stolpehul i felt S AT Stolpehul i felt S 2

9 c,() i felt S Huset - nivi A: BF Ubrændt ler opblandet med muldet fyld BG Ubrændt ler BH Muldfyldt tørveagtig blanding BI Ubrændt ler 'BJ Muldet fyldskifte BK Ler BL Ubrændt ler BM Stolpehul i A BN Pælehuller i væggen BU BO Pælehuller i væggen BU BP Pælehuller i væggen BU BO Pælehuller i væggen BU BR Pælehuller i væggen BU ~' BS Pælehuller i væggen BU BT Pælehuller i væggen BU BU Væg med brændt lerklinfng BV Brændt stolpe i væg BX BX Sydlige langvæg i huset BY Østlige kortside i huset BZ Nordlige langvæg i huset

10 4 V CH. Pælehuller i langvæg BZ cr Pælehuller i langv~g BZ CJ Pælehuller i 1angv.~, BZ" CK Pælehuller i langvæg BZ CL Stolpehul CM Forkullet stolpe i BX en Forkullet stolpe i BX CO Dyrekranie og knogler beliggende i kreds af sten ep Firkantet, nærmest kvardratisk fyldskifte i SV-l ige hushjørne. Meget skarpt afgrænset moq; den brændte ler. CQ Firkantet, nærmest '-- kvardratisk fyldskifte i sydlige langvæg nær SV-l ige hjørne. CY Pælehul i vestgavl Huset i niv C : CR Pælehuller i vest lige gavl CS Pælehuller i vestlige gavl CT Pælehuller i vestlige gavl CU Pælehuller i vestlige gavl CV Pælehuller i vestlige gavl CX Pælehuller i vestlige gavl

11 Fund11ste v 1 En fragmenteret ler~~~.d:. '.'.,. :::t.". 1'.'. 20 stk. brændt N/lerk l ing med straaftryk. Overfladeopsamling lerkarskar. heraf 7 glaserede kandeskar (middelalder). 9 indvendigt glaserede skar (senmiddelalder/renaissance). 1 skar af indvendigt glaseret fad~ 4 uglaserede rødbrændte sideskar (middelalder). 30 brunbrændte uglaserede sideskar (Østersøtype) heraf 9 med vandrette riller. En flintflække og en bronzeknap. 3 1 mørkglaseret kandeskar. Opsamling fra pløjelag. ~ lerkarskar. heraf 4 glaserede kandeskar. 9 uglaserede brunbrændte sidesk!r (Østersø-type). Af disse havde 4 vandrette riller. Overfladeopsamling. 5 1 randskar, østersø-keramik med zigzaglinier pa skulderen. 1 bronzebjælde med kugle (sølv). Overfladefund. 6 1 fod af en bronzegryde. Detektorfund. 7 1 fragment af pladeformet bronzebeslag med randbort. Detektorfund. 8 Et grydeben af bronze med 3 lodrette riller pa forsiden. 1 sideskår af en bronzegryde. Detektorfund. 9 1 fragment af et remspænde (bøjle) af bronze. Detektorfund fragment af et vend,isk knivskedebeslag af ~. bronze. Overfl~deopsamling (2 m Sø for felt Q) borgerkrigsmønt, kobber. Detektorfund. 12 Som jern? fundet ca 10 cm nede i voldgravsfyldet. Detektorfund. 14 Et ornamenteret østersøsk!r. Overfladefund borgerkrigsmønt. Detektorfund. 16 Et fragment af en grønglaseret renaissancekakkel. Et skår af en stentøjskande med grå- og mørkeblå glasur (1600-tallet). 1 kridtpibefragment. Opsamlet m Sø for udgravningen. 17 En knækket jernkniv, et knivbladfragment, en plade til et klinknaglejern, et lille jernspænde, en sammenbanket blyplade samt fragment af en bly(?)stang. Detektorfund fra jordbunkerne Udgår. 2-1 ~~ ~~ e.ø~, ~ I.~~. Q.('Qr<f+ B 2.-t.. -'"V1..~ ~ l.~ 5

12 ' sideskår af et lerkar med indtrukken hals. Der er zigzag-linier eller bølgelinier på overgangen rand/hals. Gråsort Yders'id,e oggra inderside. 1 s ideskår af blygl asefet~ kar;~e. 'RØd t i l gråbrændt gods med udvendig grønlig glasur og rød inderside. 1 skår Borgerkrigsmønt (kobber) fundet i løs jord (usikker kontekst) i Sø ende af felt Q. Detektorfund. 1 Borgerkrigsmønt (kobber) fundet i løs jord (usikker kontekst). Detektorfund. Sølvmønt. Edward London. Meget slidt. Lå Sø for stenlægningen i felt Q. Detektorfund. Mønt. Løsfund i pløjejord. Jernkniv (?). Løsfund i løs jord. detektorfund. 1 Borgerkrigsmønt (kobber) fundet i formentlig sikker kontekst i stenlægningen, felt Q. Jern- eller blystykke, fundet i felt Q i usikker kontekst. 1 cirkulært, skiveformet bronze- eller sølvbeslag med to nittehuller~ Fundet helt i overfladen af udgravningsniveauet. Jernfragment - check HN's beskrivelse: 1 fragment af en hulpenning i sølv. Ret slidt. Opsamlet få meter Sø for felt Q. Sindret lerstykke, fra prof i 1. Check HN: "4 små stumper brændt ler". Jernstykke. Uglaseret sideskar - ol~tid eller østersøtyype. Glaseret sideskar, rødt gods med rødbrun glasur (Stjertpotte?) Brunbrændt sidesk!r (oldt.i-d) SideskAr af østersøtype. Fra NØ-l ige del af hustomt. Et uornamenteret sideskar mørkebrun yderside og sort inderside. Gråt gods. Fundet ved den NØ-lige del Hårdtbrændt østersøtype. af hustomt. Jern"stabel". Forstenet søpindsvin. Jernsøm. Glaseret sideskar (middelalder) med klar tildels grønlig glasur på både yder- som inderside. Rødt gods (kande?) Fra NV-lige del af hustomten. Jernsøm. Jernsøm. 1 sideskår med fureornamentik. Brun yder- og inderside, brunt gods. østersøkeramik. Fra vestlige del af stenlægningen. 6

13 49 1 randskår rand. Brun bø 1ge l inie Jernbeslag. Jernnål. SideskAr. *"~~~'~~I~,, IOO Jernfragment. af uornamenteret lerkar med indadtrukken yder- oginder,side. Under randen en og en vandret.f~~'..~ "østersøkermamik. Niv.. ~ Jernsøm (niv 102). RandskAr. Fund fra afrensning af område Q (stenlægningen), der ikke er præcist indmalt. 7 lerkarskår, heraf 1 bundskår, 2 rilleornamenterede og 4 uornamenterede sideskår (0stersøkeramik). 15 knoglefragmenter, 1 fåretand, flintafslag. Fund fra afrensning syd for huset i niveau A. 1 lille glaseret sideskar (kandeskår) - udvendig med klar, grønlig glasur. Indvendig rødt gods. Fra N-S-profil i voldgravens sydlige del siddende i tørvevæg. 1 jernsøm, fundet i område Q. 1 jernbeslag fundet i omrade Q. 1 rilleornamenteret sideskår af 0stersøkeramik med krum inder- Og yderside. Brunligt gods. Fundet i område Q. 1 rilleornamenteret sideskår af 0stersøkeramik. Brun yder- og inderside. Niv glaseret sideskår. Klar glasur på indersiden. l lille skår med glasur på ydersiden samt 1 ben til glaseret fad. Middelalderligt rødt gods. 1 rilleornamenteret sideskår med gullig yderside og sort inderside. Rødligt godt. 0stersøkeramik. 1 rilleornamenteret sideskår af østersøkermik. Lysbrun yder- og inderside. Gråligt gods. 1 jernsøm. 1 jernfragment. 1 jernsøm. 1 jernsøm. Hovedet af et jernsøm. 1 jernfragment. Fragment af et jernsøm. 1 jernfragment. 7

14 78 1 jernsøm jernsøm jernfragment. Tynd knækket stang udgået fra "klump". Fra området syd for hustomten randskår (af fad?) med udvendig klar blyglasur og af rødbrændt gods (middelalder). Fundet under stenlægningen syd for hustomten forvitret (klink-)naglefragment. Under stenlægningen syd for hustomten jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive 69~ 89 1 jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive jernsøm, nive rand/skulderskar med skulderskår med bølgelinier. Sort yderside og mørkebrun inderside, grabrunt gods. Konveks karoverdel med skarpt afsat rand. østersøkeramik. Fra hustomten syd for balke Niv sma sidesk!r, her~f 3 med rilleornamentik (Østersøkerami_k). Endvidere 3 små klumper brændt lerklining, 1 forkullet stykke træ, 7 benfragmenter samt 1 fåretand. 99 Forkullet træ, formentlig et redskab (støj le eller l ign.) jernsøm fundet ved husets sydlige langvæg BX i nive jernsøm, nive jernfragment fundet ved hus A i nive Brændte ben, nive uornamenteeeret sideskår. Brun yderside, sort inderside og graligt gods jernsøm og et stykke knogle jernsøm jernsøm jernsøm jernsøm jernsøm, fundet i hus A fragment fra et jernsøm. 8

15 jernsøm fundet i hus A. 1 ornamenteret sideskar med Rødbrun yder- og inderside. østersøkeramik. Niv stykke brændt ben. Niv 76. rilleornamentik. RØdligt gods. 1 zigzag-ornamenteret sidesk~r. Sort yder- og inderside, grasort gods. østersøkeramik. Niv små sideskar. RØd yderside og grasort gods. Hårdtbrændt gods Et stykke jernfragment, formentlig et søm. Et lerkarsk!r. Et ') ukarakteristisk gr!brunt sideskar. Et lille ukarakteristisk grabrunt lerkarskar. Et jernsøm. Et jernsøm. Et sort, glaseret randskar, formentlig tud fra en kande (vandkan~e?). Datering ca 1300-Arene. Et lille stykke brændt lerklining. Et stykke bøjet jern. nærmest en halvcirkel. Niv. 115.

16 \.-J" små østersøskår, heraf 2 med rilleornamnetik. 3 med brun eller gråbrun yderside. 8 små stykkeer knog,le.'f:ra~"',laget under hus A glaseret randsk!r' af l :il"le t~ndvæggget krukke med dryp af klar blyglasur. Rød yder- og inderside og med rødt gods. Hårdtbrændt (middelalder) ornamenteret glaseret kandeskår (middelalder). Udvendig grønlig blyglasur. Skulderskår med bølgelinier; rød inderside og brunligt gods uornameneteret sideskår. Brunsort yder- og inderside og ditto gods.' Hårdtbrændt. ~~ 1 lille bronzenøgle;~vikingetid/tidligmiddelalder. 1 sideskår. Brun yderside og sort inderside.~ Brunligt hårdtbrændt gods. østersøkeramik udvendig glaseret ornamenteret kandeskår med omløbende riller. Rand/halssk!r med grålig glasur. Brunlig inderside. RØdt gods (middelalder) lille glaseret randskår. Gullig udvendig glasur. RØdt gods.ornamenteret med 2 riller tæt under randen (middelalder). Opsamlet fra marken omkring punkt 994/ sølvmønt med omtrent denne inskription: EDWARTN? TON (?)SKIB/ CIVITAS LONDON. Fundet i opgravet jord \...,C fra område Q sekundært brændtkandeskår. Sintrede glasurrester. Fundet ved koord. 996,20/1095,48, i niv hvæssestensfragment af sandsten eller gneis.med 3 slibeflader. Fundet ved koord. 998,10/1035,45 i niv 83.

17 FILM.NR. D119 bi l. ~ set nr. dato fotograt motiv,fra ~O - - udgravningsbillede ø brandtomt i fladen ø samme ø oversigt: brandtomt + flade ø samme ø N-S profil, sydlige snit ø' samme ø rlph:~' ip mprl N-S profil, S-lige snit ø samme ø oversigt over fladen m tomt ø samme ø N-S profil ved voldgrav S samme S Ø-lige del af fladen V samme, V 1 5 4/ LB udgravningsprøvebillede ø 16 4/ LB udgravn~mgssituationer Sø 17 4/ LB N-Srprofil, s-lige del ø 18 4/ LB samme ø 1 9 4/ LB samme ø 20 '4/ LB samme, dog drejet ligt Sø 1

18 ~ FILM NR. D119 fortsat bi l. - ~, set nr. dato f ot:øsr-at ' mot,iv;~_ fra ',"J.,- " 21 4/ LB samme som billed 17 ø 22 4/ LB "kikser" 23 4/ KN grubehus set i fladen ø 24 4/ KN grubehus set L~fladen S 25 5/ HN N-S profil med grubehus S HN flade+n-s profil, s-lige del Sø " 27 5/4-1<991 HN -N-S profil, n-lige del ø 28 5/ HN samme. Profil ved huset ø 29 5/ HN N-S profil, n-lige del v.hus ø 30 5/ HN samme ø 31 5/ HN samme, men også med flade NØ 32 5/ HN samme, blot større parti ø '>';". 33 5/ HN ',. " 'samme ø <-..." ~, 34 5/ HN -, ' ~.', -.., ",..~-~. -?"N'-S profil ved voldgrav (S).' " 35 5/ HN samme ø l ø 36 5/ HN udgravningsoversigsbillede ø,, \ 1

19 \ FILM NR. D120 bi 1. nr. dato fo~()gr.f mot:iv set fra, ~. ~".?'.::c-.-'. -; / HN voldgrav N-S profil mod syd ø 16 8/ LB "kikser" 17 8/ LB voldgrav N-S snit mod nord NNØ 18 8/ LB samme NNØ 19 8/ LB samme ø 20 8/ LB samme ø 21 8/ LB samme NØ 22 t 9/ LB voldgrav Ø-V (øst),græstørvs S 23 9/ LB parti. Samme S 24 9/ LB samme SV 25 9/ LB samme SØ /4-1<ll91 LB samme SØ, 27 10/ HN piridehul i grubehus Ø l / HN. pindehul igrubehus Ø " / HN Ø-V snit i grubehus N ) 30 10/ HN Ø-V snit i grubehus N 31 10/ HN muligt plankespor i N-side S samme S flade ved brandtomten samme 35 12/ LB del af huset Ø 36 12/ udgravningssituation Ø 1

20 1 Liste over træ udtaget ti L C14 samt tilvedbestemmelse. AMK AMK AMK AMK AMK AMK 9/91, I 9/91, I I 9/91,III 9/91, IV 9/91, V 9/91, VI store forkullede stykker træ, beliggende inde i huset, niv A og B (1004,20/1033,70) Forkullet træ af stor vandret-liggende træplanke (formentlig fra tagkonstruktionen). Beliggende i niv B. Forkullet træ af vandret-liggende træplanke i niv B. Der er forsøgt at optage et stykke træ i hele omkredsen, evt til dendro? Forkullet egetræ af fodremmen fra sydøstlige hjørne af huset. Forkullet træ fra egeplanke, formodentlig fra tagkonstruktionen. Der er forsøgt at tage en bid af hele planken. Forkullet planke, beliggende.i niv B ved den vestlige kortside i huset. AMK 9/91,VII Trækul (egetræ) fra fodremmen kortside af huset. i vestlige,4h I<. q/od J "Qill. AMI<. OVct(} l'r"

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN.

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. / UDGRAVNNGSBERETNNG FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. ndhold: 1. Undersøgelsens forhistorie. 2. Topografi. 3. M&lesystem. 4. FixpunJ

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr.13.01.10 Forår 2005 Inge Kjær Resume: Forud for byggemodning af 7600 m 2 beliggende

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

SMV 8366 Præstø Multicenter

SMV 8366 Præstø Multicenter SMV 8366 Præstø Multicenter Prøvegravningsrapport Udarbejdet af arkæolog Jonas Christensen 16.01.2012 Museerne Vordingborg Slotsruinen 1 4760 Vordingborg +45 55 37 25 54 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn HEM 3946, Nørregade HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn Beretning om undersøgelse af afgravet tracé med fund af brønd, gruber og stolpehuller fra henholdsvis Førromersk jernalder, ældre germansk jernalder

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Bygherre: Menighedsrådet for Sjørring sogn, formand Ejnar Heskjær Arkitekt: Carl Peter Krarup, Jørgen Raaby s Tegnestue, Idylvej 6, 7700 Thisted

Bygherre: Menighedsrådet for Sjørring sogn, formand Ejnar Heskjær Arkitekt: Carl Peter Krarup, Jørgen Raaby s Tegnestue, Idylvej 6, 7700 Thisted Side 1 THY 5096 (A 300/105) Næstrupvej 6, Sjørring, matrikel nr. 19e, Sjørring Sogn Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af værkstedsbygning Museet for Thy og Vester Hanherred,

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. MFG351-05 Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.06.07. Sb.nr. 109. Abstract Ved undersøgelsen blev der afdækket en række anlag fra middelalderen. En række stolpehuller

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 95 Bækbogård Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Bækbogård Objekt Gruber Datering Ældre førromersk

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ).

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ). SVM 052 Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr. 040320 (KUAS j.nr 2003-2122- 0640). Prøvegravning af areal med bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder og spor efter højryggede agre

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

FHM5237 Bispegade, Århus, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr Sb.nr. 204.

FHM5237 Bispegade, Århus, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr Sb.nr. 204. , Hasle herred, tidl Århus amt Sted nr 150311 Sbnr 204 KUAS nr 2010-72402/FHM-0037 I forbindelse med renovering af en spildevandsledning blev foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse Der blev påtruffet

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED.

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. ALMAGERGÅRD II (NÆM 1998:114 = 1995:134) NÆSTVED GOLFBANE, ETAPE 2/I (Sydvest-del)

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

Udgravningsrapport: ÅHM 5784 Humlemarken, Hobro, matr.nr.: 3as Hegedal, Hobro sogn, Onsild herred, Randers gl. amt.

Udgravningsrapport: ÅHM 5784 Humlemarken, Hobro, matr.nr.: 3as Hegedal, Hobro sogn, Onsild herred, Randers gl. amt. Udgravningsrapport: ÅHM 5784 Humlemarken, Hobro, matr.nr.: 3as Hegedal, 140703-67 Hobro sogn, Onsild herred, Randers gl. amt. Beretning for udgravning af 4 treskibede langhuse, 1 formodet økonomibygning

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Fundliste. X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning.

Fundliste. X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning. Fundliste NÆM 2006:135, Jeshøjgård X 1-13 fundet under prøvegravningen - se prøvegravningsberetning. X-nr. Anlæg Objekt Datering Beskrivelse X 14 A 395 (fladen), Område I Keramik Yngre romersk jernalder

Læs mere

MKH 1594 Ved Rytterskolevej, nr. Bjert sogn, Kolding kommune, sb. 76.

MKH 1594 Ved Rytterskolevej, nr. Bjert sogn, Kolding kommune, sb. 76. - Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus, Postboks 91, 6000 Kolding - MKH 1594 Ved Rytterskolevej, nr. Bjert sogn, Kolding kommune, sb. 76. Arkæologisk undersøgelse af et område til nye boliger og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106.

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106. , Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.07. Sb.nr. 106. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse i forbindelse med omlægning af stisystem i Kongens Have, udført af m.fl. i perioden 20/4-13/5-2009

Læs mere

AMK 23/91 VÅRBY BAKKE, Slotsbjergby sogn, Slagelse herred, Sorø arnt. Stednr

AMK 23/91 VÅRBY BAKKE, Slotsbjergby sogn, Slagelse herred, Sorø arnt. Stednr AMK 23/91 VÅRBY BAKKE, Slotsbjergby sogn, Slagelse herred, Sorø arnt. Stednr. 04.03.15. PRØVEGRAVNINGSBERETNING. Sagens data. Forud for anlæggelse af regnvandsbassin ved Slots Bjerg by og spildevandsledning

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn ROM 2820 Stednr. 020407-58 BAUNEGÅRDSVEJ Prøvegravning Hustomter, yngre jernalder Matr.nr. 16a, Jyllinge By Jyllinge

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum.

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra bronze-/jernalder. Sb. Nr. 142 Sogn Bording Herred Hammerum Amt Ringkøbing Kort 4cm kort UTM zone 32 Journal nr. HEM 3779 Undersøgt 2001 af Peter Mohr Christensen,

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999.

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 402/1999 Sted: Lodnehøje, Fårvang Stednummer: 16.01.14-43

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

VSM Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001

VSM Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001 VSM 09971 Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt 130606-62 Kulturstyrelsens j.nr.: 2013-7.24.02/VSM-001 1 Beretning for udgravning af dele af traceet VSM 09917 Udført af Sanne Boddum

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Lerbjerg. Næstved NÆM 2002:120

Lerbjerg. Næstved NÆM 2002:120 Lerbjerg Næstved NÆM 2002:120 Næstved Museum 2003 NÆM 2002:120 Lerbjerg / Næstved KUAS j.nr. O. 885/02 NÆM 2002:120 Diverse anlægsspor (oldtid til nyere tid), boplads med muligt hus (neolitikum). Næstved

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr , Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.06.04. Kampagne: KUAS nr. 013-7.4.0/FHM-00 Prøvegravning d. 9. december 013 af et byggemodningsareal på ca. ½ hektar. Generelt var området præget

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

TROLD-AGER GIM UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3589 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

Beretning om udgravning af dele af en større jernudvindingsplads fra årh. e. Kr. ved Kragelund Mølle i Kragelund juni 2001.

Beretning om udgravning af dele af en større jernudvindingsplads fra årh. e. Kr. ved Kragelund Mølle i Kragelund juni 2001. Beretning om udgravning af dele af en større jernudvindingsplads fra 4. - 5. årh. e. Kr. ved Kragelund Mølle i Kragelund juni 2001. Journalnummer: SIM j. nr. 6/2001 Sted: Kragelund Mølle Stednummer: 13.03.05-205

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095 Næstved Museum 2006 Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095

Læs mere

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II Bygherrerapport Udgravning af gruber og hustomter fra jernalder og vikingetid/tidlig middelalder samt hegns- og grøftanlæg fra germansk jernalder/vikingetid. Sagsinfo SMS1018A Vium Hankanlæg, Vium Mølle

Læs mere

KBM 3603 Stormgade 14 Fundrapport

KBM 3603 Stormgade 14 Fundrapport KBM 3603 Stormgade 14 Fundrapport Af cand. mag. Rikke Søndergaard Kristensen, december 2008 Konklusion Alle fund fundet ved gravningen i Stormgade 14 er registreret i museets database samt behandlet i

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj Anne-Louise Haack Olsen Baggrund for undersøgelsen I marts/april 2009 undersøgte Museet

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Rapport. Tranderup, arkæologisk forundersøgelse Indhold:

Rapport. Tranderup, arkæologisk forundersøgelse Indhold: Rapport LMR journ. nr. 11595 lokalitet: Tranderup sogn/farvand: Tranderup herred: Ærø amt: Svendborg stednr.-sb: 090706-35 marint nr.: dato for undersøgelsen: 7/1-10/1 2008 Tranderup, arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere