1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011."

Transkript

1 Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for Forsyning Helsingør Elnet A/S (herefter Forsyning Helsingør) for reguleringsårene I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (herefter Energitilsynets rammenotat). SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Sekretariatet har af administrative grunde fundet det mest hensigtsmæssigt at træffe en samlet afgørelse for reguleringsårene 2005 til 2014, således at denne afgørelse afslutter den regulatoriske behandling af virksomheden for denne periode. 2. AFGØRELSE Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at: - Forsyning Helsingørs bagudrettede reguleringspriser er 16,51 øre/kwh i 2005, 17,13 øre/kwh i 2006, 17,68 øre/kwh i 2007, 18,60 øre/kwh i 2008, 18,30 øre/kwh i 2009, 17,47 øre/kwh i 2010, 17,52 øre/kwh i 2011, 17,46 øre/kwh i 2012, 17,54 øre/kwh i 2013 og 17,38 øre/kwh i 2014, jf. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse - Forsyning Helsingørs reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,05 øre/kwh i 2009, 0,15 øre/kwh i 2010, 1,22 øre/kwh i 2011, 1,35 øre/kwh i 2012, 1,23 øre/kwh i 2013 og 1,30 øre/kwh i 2014 pga. væsentligt øge- 1 Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) af 27. juni 2013, jf.

2 Side 2/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S de omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. 12, stk. 1 og 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt 12, stk. 1 og 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse - Den tidligere udmeldte varige forhøjelse af Forsyning Helsingørs indtægtsramme ændres bagudrettet for 2010 til kr og den tidligere udmeldte varige reduktion af indtægtsrammen ændres bagudrettet for 2011 til kr som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskorrektioner for perioden Forsyning Helsingør kan korrigere tidligere indberettede driftsomkostninger i 2005 og 2006, jf. 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse - Forsyning Helsingør kan forlænge sin afviklingsperiode for differencer i virksomhedens favør, da afviklingen ellers vil få urimelige konsekvenser for forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.a.iii. - Forsyning Helsingørs merforrentning i perioden er opgjort ved brug af en forkert metode, og at Forsyning Helsingørs merforrentning i perioden ved brug af den korrekte metode kan opgøres til kr. 0 i På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer ovennævnte afgørelser, at Forsyning Helsingørs indtægtsramme er kr i 2005, kr i 2006, kr i 2007, kr i 2008, kr i 2009, kr i 2010, kr i 2011, kr i 2012, kr i 2013 og kr i 2014.

3 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 3/19 3. SAGSFREMSTILLING 3.1. INDLEDNING Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante indtægtsramme for det kommende år samt en bagudrettet (ex post) reguleringspris for det foregående år, jf. 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse Sekretariatet for Energitilsynet har dog i sin hidtidige praksis både udmeldt bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer. Denne udmelding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding. I det følgende fremgår de for denne afgørelse væsentligste dele af sekretariatets korrespondance med Forsyning Helsingør SAGSFORLØB Forsyning Helsingør har for samtlige reguleringsår i perioden indsendt reguleringsregnskaber, jf. 28, i indtægtsrammebekendtgørelse Sekretariatet har for reguleringsårene løbende udmeldt ex ante indtægtsrammer til Forsyning Helsingør. Sekretariatet udmeldte den 31. august 2009 bagudrettede indtægtsrammer for Forsyning Helsingør for reguleringsårene Den 25. august 2010 udmeldte sekretariatet bagudrettede indtægtsrammer for Forsyning Helsingør for reguleringsårene Sekretariatet sendte ved af 2. april 2014 orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene til Forsyning Helsingør. I samme fremsendte sekretariatet en opgørelse af bagudrettede indtægtsrammer for Forsyning Helsingør for reguleringsårene Forsyning Helsingør besvarede ved af 11. april 2014 den orienterende udmelding. Sekretariatet sendte den 11. august 2014 orienterende udmelding af den bagudrettede indtægtsramme for 2013 til Forsyning Helsingør. Forsyning Helsingør besvarede ved af 29. august 2014 den orienterende udmelding. Sekretariatet oplyste ved af 24. april 2015 Forsyning Helsingør om, at sekretariatet påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for perioden en var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for perioden. Med henblik på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen anmodede sekretariatet Forsyning Helsingør om bl.a.:

4 Side 4/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S - at oplyse om eventuelle forhold, som betød, at virksomheden ikke havde været i stand til at korrigere de opståede differencer i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom. - at oplyse om eventuelle ændrede forhold, som kunne påvirke reguleringsprisen, og som virksomheden ikke tidligere havde oplyst om. Sekretariatet fremhævede særligt, at virksomheden var forpligtet til både at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til forhøjelse af reguleringsprisen, og at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til sænkning af reguleringsprisen; samt at virksomheden ikke kunne forvente, at senere fremkomne ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for reguleringsårene , herunder ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer, ville blive godkendt. Sekretariatet bemærker dog, at netvirksomhederne den 29. maj 2015 er orienteret om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i skal fremsendes senest den 31. december Forsyning Helsingør besvarede ved af 22. maj 2015 sekretariatets anmodning. Samme dato fremsendte Forsyning Helsingør særskilt ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for årene 2008, 2013 og 2014; samt genansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for årene 2011 og 2012 som følge af nødvendige nyinvesteringer. Virksomheden oplyste endvidere, at en række ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for årene 2008 og 2009 forelå i udkast og ville blive fremsendt hurtigst muligt. Sekretariatet har endnu ikke truffet afgørelse i de fremsendte ansøgninger, og ansøgningerne er derfor ikke omfattet af nærværende afgørelse. Sekretariatet bemærker hertil, at det fremgår af vedlagte regneark Forsyning Helsingør ) og Forsyning Helsingør , hvilke tidligere fremsendte og godkendte ansøgninger som er omfattet af nærværende afgørelse HØRING Udkast til nærværende afgørelse er den 8. juli 2015 sendt i høring hos Forsyning Helsingør med høringsfrist den 17. august Ved mail af 17. august 2015 forlænger Sekretariatet for Energitilsynet høringsfristen til den 31. august Ved mail af 31. august 2015 fremsender Forsyning Helsingør høringssvar til afgørelsesudkastet. Heri redegør Forsyning Helsingør bl.a. for, at virksomheden fejlagtigt har modregnet finansielle indtægter i driftsomkostningerne for 2005 og 2006, som har betydning for opgørelsen af merforrentning i disse år. Ved mail af 26. september 2015 oplyser Forsyning Helsingør, at størrelsen af de fejlagtigt modregnede indtægter udgør kr og kr i henholdsvis 2005 og 2006.

5 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 5/19 4. LOVGRUNDLAG For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende afgørelse henvises til vedlagte bilag VURDERING Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer for Forsyning Helsingør for reguleringsårene I den forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke forhold: - Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) - Håndtering af tab på debitorer (afsnit 5.1.2) Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: - Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene (afsnit 5.2) - Akkumulerede differencer ultimo 2014 (afsnit 5.3) - Forrentning og merforrentning i reguleringsårene (afsnit 5.4). Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt korrespondance mellem Forsyning Helsingør og sekretariatet vedr. virksomhedens indtægtsrammer VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke forhold, der er relevante for Forsyning Helsingør NETTABSKORREKTION Ifølge 12, stk. 1, nr. 3, og 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 2, skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. reduceres som følge af væsentligt øgede hhv. reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende hhv. faldende elpriser set i forhold til basisåret Til at vurdere hvorvidt omkostningerne er væsentlige, anvendes følgende to kriterier: - Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 12, stk. 4, 13, stk. 2 og 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/ Jf. 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 3 Jf. 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse

6 Side 6/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S - Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter efter den 31. august i indsendelsesåret, skal korrektionen være væsentlig. For at være væsentlig, skal nettabskorrektionen forårsage en ændring af den udmeldte reguleringspris på mindst 10 pct., eller en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt korrektionerne fører til væsentligt øgede eller reducerede nettabsomkostninger i årene Reguleringsårene For reguleringsårene har det været sekretariatets praksis, at netvirksomhederne skulle ansøge om forhøjelser af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab. Sekretariatet har ikke modtaget ansøgninger for Forsyning Helsingør herom for denne periode, hvorfor der ikke er beregnet nogen korrektion for denne periode. Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der burde have været foretaget reduktioner af indtægtsrammen i , idet sekretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte udestå i skyldes sekretariatets passivitet. Reguleringsåret 2009 For reguleringsårene 2009 og frem har Forsyning Helsingør indberettet oplysninger om nettab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet. Den 2. april 2014 fik Forsyning Helsingør udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene , hvori sekretariatet udmeldte en forhøjelse af indtægtsrammen for 2009 på kr som følge af stigende omkostninger til nettab. Forsyning Helsingør har angivet prisen for nettab (elprisen) til 0,385 kr./kwh i Korrektionen for nettab i 2009 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: Nettabskorrektion 2009 = (Pris for nettab 2009 Pris for nettab 2004 Reguleringsprisindeks 2009 Reguleringsprisindeks 2004 ) Nettab i kwh 2004 Nettabskorrektion 2009 = (0,385 kr./kwh 0,32 kr./kwh 1,118 ) kwh 1 Nettabskorrektion 2009 = kr.

7 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 7/19 Den beregnede nettabskorrektion i 2009 på kr er ikke væsentlig, idet den ikke overstiger væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004, pristalsfremskrevet (kr ) 4, jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse Udmeldingen af bagudrettede indtægtsrammer for tager imidlertid ikke højde for, at Forsyning Helsingør i sit reguleringsregnskab for 2010, indsendt den 1. juni 2011, korrigerede det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 fra kwh til kwh. Korrektionen medfører, at den gennemsnitlige pris for nettab i 2004 ændres fra 0,316 kr./kwh til 0,314 kr./kwh. Nettabskorrektionen for 2009 kan herefter beregnes til kr , og beløbet overstiger således væsentlighedskriteriet på 3 pct., jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse Som nævnt ovenfor, foretager sekretariatet imidlertid kun bagudrettede korrektioner til oplysningerne i årsrapporten efter den 31. august i reguleringsregnskabets indsendelsesår, hvis korrektionerne er væsentlige, jf. 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse Da korrektionen kun vil medføre en ændring af den udmeldte reguleringspris på 0,06 5 procent og ikke vil medføre ændringer af den opgjorte forrentningsprocent for 2009, finder sekretariatet, at korrektionen ikke er væsentlig, jf. 21, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse Som nævnt har sekretariatet imidlertid den 2. april 2014 sendt en opgørelse til Forsyning Helsingør af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for , hvori der for 2009 er angivet en nettabskorrektion på kr Idet den angivne nettabskorrektion ikke var væsentlig, jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, skulle beløbet ikke have været medtaget i udmeldingen. Sekretariatet vurderer imidlertid, at Forsyning Helsingør har haft en berettiget forventning om, at sekretariatets udmelding for 2009 har været korrekt, og at virksomheden må formodes at have indrettet sig i tillid hertil. Sekretariatet bemærker endvidere, at forhøjelsen af indtægtsrammen var midlertidig, og Forsyning Helsingørs forbrugere således alene i 2009 har været udsat for en uberettiget meropkrævning, som er beskeden, idet forhøjelsen udgør 0,26 procent af indtægtsrammen i Sekretariatet vurderer derfor, at forbrugerhensynet ikke kan anføres imod en opretholdelse af en nettabskorrektion på kr Reguleringsåret 2010 Forsyning Helsingør fik den 2. april 2014 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene , hvori sekretariatet udmeldte en forhøjelse af ind *0,03*1,188 (nettabsomkostninger i kr. for 2004*3 pct.*årligt prisindeks) *100/ (forhøjelse i kr. for 2009*pct/indtægtsrammen).

8 Side 8/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S tægtsrammen for 2010 på kr som følge af stigende omkostninger til nettab. Forsyning Helsingør har angivet prisen for nettab (elprisen) til 0,420 kr./kwh i Den beregnede nettabskorrektion for 2010 er væsentlig, idet den overstiger væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004, pristalsfremskrevet (kr ) 6, jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse Som nævnt tager udmeldingen af bagudrettede indtægtsrammer for imidlertid ikke højde for, at Forsyning Helsingør i sit reguleringsregnskab for 2010, indsendt den 1. juni 2011, korrigerede det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 fra kwh til kwh. Nettabskorrektionen for 2010 kan herefter beregnes til kr Korrektionen af det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 er foretaget inden den 31. august i indsendelsesåret (2011), jf. 21, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, og sekretariatet har derfor ikke foretaget en væsentlighedsvurdering efter 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse Den tidligere udmeldte forhøjelse af indtægtsrammen for 2010 ændres på denne baggrund fra kr til kr Reguleringsårene Forsyning Helsingør fik den 2. april 2014 udmeldt orienterende bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene Den 11. august 2014 fik Forsyning Helsingør udmeldt orienterende bagudrettet indtægtsramme for Sekretariatet har udmeldt en forhøjelse af indtægtsrammen for på hhv. kr , kr og kr som følge af stigende omkostninger til nettab. Forsyning Helsingør har angivet prisen for nettab (elprisen) til 0,679 kr./kwh i 2011, 0,673 kr./kwh i 2012 og 0,643 kr./kwh i Den beregnede nettabskorrektion for er væsentlig, idet den overstiger begge væsentlighedskriterier i 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse De orienterende udmeldinger for tager imidlertid ikke i beregningen for 2011 og 2012 højde for, at Forsyning Helsingør i sit reguleringsregnskab for 2010, indsendt den 1. juni 2011, korrigerede det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 fra kwh til kwh *0,03*1,206 (nettabsomkostninger i kr. for 2004*3 pct.*årligt prisindeks).

9 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 9/19 Nettabskorrektionerne for kan herefter beregnes til hhv. kr , kr og kr Korrektionen af det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 er foretaget i forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet for 2010, og sekretariatet har derfor ikke foretaget en væsentlighedsvurdering efter 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse Den tidligere udmeldte forhøjelse af indtægtsrammen for ændres på denne baggrund fra hhv. kr til kr , kr til kr og kr til kr Reguleringsåret 2014 Forsyning Helsingør har den 31. maj 2015 indsendt reguleringsregnskab 2014, hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostning fremgår. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,649 kr./kwh i Nettabskorrektionen beregnes til at blive kr Den beregnede nettabskorrektion for 2014 er væsentlig, idet den overstiger begge væsentlighedskriterier i 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse Forkert opgørelsesmetode Ved gennemgangen af Helsingør Elnets indtægtsrammer er det konstateret, at Sekretariatet for Energitilsynet for reguleringsårene har opgjort nettabskorrektioner ved en forkert metode. Forskellen på den i praksis anvendte metode for beregning af nettabskorrektioner og den korrekte metode er den måde, hvorpå der i beregningen af korrektionerne for justeres for tidligere års korrektioner for nettab. Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: I reguleringsårene blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomhedernes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af reguleringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksomhed fx fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i 2009 og 2010 fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen. Hvis en virksomhed fx havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 og 2009, beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i begge år. Fra den beregnede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra

10 Side 10/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de to beløb dermed udgjorde årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb afhænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. Sekretariatet har derudover konstateret, at tidligere års forhøjelser eller sænkninger er korrigeret for den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, mens reguleringsprisen i pristalsfremskrives ved brug af den kvartalsvise udvikling i reguleringsprisindekset. Fra og med ændres praksis for fremskrivning af reguleringsprisen, da reguleringsprisen herfra fremskrives med den årlige udvikling i reguleringsprisindekset. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor både korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet og udviklingen i det kvartalsvise reguleringsprisindeks (frem til 2010, hvorefter pristalsfremskrivningen til 2011 bør følge udviklingen i det årlige indeks). Sekretariatet konstaterer, at Forsyning Helsingør ved den forkerte beregningsmetode har fået forhøjet indtægtsrammen med kr i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med kr fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner. Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle være forhøjet med kr i 2010 og reduceret varigt med kr fra og med Forsyning Helsingørs indtægtsramme er således reduceret med et større beløb end det beløb, som fremkommer ved den korrekte beregningsmetode. Forsyning Helsingør har imidlertid i sit reguleringsregnskab for 2010, indsendt den 1. juni 2011, korrigeret det oprindeligt oplyste nettab i kwh for 2004 fra kwh til kwh, jf. nærmere ovenfor afsnit Sekretariatet finder, at korrektionen af nettabet for 2004 medfører, at Forsyning Helsingør ved den forkerte beregningsmetode vil få forhøjet indtægtsrammen med kr i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med kr fra og med Ved den korrekte beregningsmetode vil Forsyning Helsingør få forhøjet indtægtsrammen med kr i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med kr fra og med 2011.

11 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 11/19 Der henvises til vedlagte regneark Forsyning Helsingør og Forsyning Helsingør Samlet vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørelsesmetode er en begunstigende korrektion, idet virksomheden varigt vil blive pålagt en indtægtsrammeforhøjelse fra 2010 på kr ved den forkerte metode mod en indtægtsrammeforhøjelse fra 2010 på kr ved den korrekte metode; og idet virksomheden varigt vil blive pålagt en indtægtsrammereduktion fra 2011 på kr ved den forkerte metode mod en indtægtsrammereduktion på kr ved den korrekte metode. Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke kan have haft en berettiget forventning om, at en korrektion af nettabet for 2004 ikke ville udløse en (yderligere) indtægtsrammereduktion i Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammen for hhv og 2011 ændres på denne baggrund bagudrettet fra hhv. kr til kr og fra kr til kr Endelige forhøjelse og reduktioner Af nedenstående tabel 1 fremgår det, hvor meget indtægtsrammen hhv. forhøjes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konsekvens heraf hhv. hæves og sænkes med. TABEL 1 FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØRS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN SOM FØLGE AF NETTAB Årets forhøjelse (kr.) Korrektion fra tidligere Forhøjelse af indtægtsrammen inkl. korrektion år (kr.) (kr.) Forhøjelse af reguleringsprisen (øre/kwh) , , ,22* , , ,30 Note: Forhøjelse af reguleringsprisen i øre/kwh er beregnet som Forhøjelse af indtægtsramme delt med den indberettede leverede mængde i året. Note: De tal der er markeret med fed fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i reguleringsprisen. * Dette tal fremkommer ved beregningen 1,42 øre/kwh 0,20 øre/kwh, som svarer til hhv. årets forhøjelse og korrektion fra tidligere år. Kilde: Forsyning Helsingør og Sekretariatet for Energitilsynet. Disse forhøjelser og reduktioner har virkning i årene , dvs. korrektionerne er midlertidige, fordi sådanne forhøjelser og reduktioner alene har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørel-

12 Side 12/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S se 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/ TAB PÅ DEBITORER Forsyning Helsingør har ved af 22. maj 2015 oplyst, at tab på debitorer i perioden 2008 til 2013 er fraregnet i virksomhedens driftsmæssige indtægter. Virksomheden har ikke tidligere oplyst sekretariatet herom. Energiklagenævnet har den 23. april 2014 truffet afgørelse om, at tab på debitorer skal indgå i de driftsmæssige omkostninger og ikke må fraregnes i de driftsmæssige indtægter 8. Som opfølgning på denne afgørelse udsendte sekretariatet den 14. maj 2014 en udmelding til alle netvirksomheder, hvori det blev fremhævet: - At netvirksomheder fra og med reguleringsåret 2014 skal følge den praksis for håndtering af tab på debitorer, som følger af Energiklagenævnets afgørelse af 23. april At netvirksomheder, som har ændret praksis på dette punkt efter den 8. oktober 2008, men som ikke har redegjort herfor overfor sekretariatet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 1 nr. 6, som udgangspunkt vil blive pålagt at korrigere denne praksisændring bagudrettet tilbage til tidspunktet for ændringen. Pr. 1. januar 2014 har Forsyning Helsingør fremadrettet ændret sin håndtering af tab på debitorer, således at tab på debitorer ikke fraregnes i netvirksomhedens driftsmæssige indtægter. For så vidt angår spørgsmålet om tab på debitorer i perioden vurderer sekretariatet, at der er tale om en praksisændring, der ligger før den 8. oktober 2008, hvorfor Forsyning Helsingør ikke har været forpligtet til at redegøre for praksisændringen overfor sekretariatet. Sekretariatet vurderer derfor, at der i den foreliggende sag ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbagevirkende kraft KORREKTION TIL TIDLIGERE ÅRS REGULERINGSREGNSKABER Forsyning Helsingør har ved mail af 31. august 2015 og 26. september 2015 oplyst, at virksomheden fejlagtigt har modregnet finansielle indtægter i driftsomkostningerne for 2005 og De modregnede indtægter udgør kr og kr i henholdsvis 2005 og Sager vedrørende perioden 1. januar 2005 til 7. oktober 2008 behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr af 23. december 2004, jf. 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 7 Jf. 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 8 Afgørelse af 23. april 2014 vedr. klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

13 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 13/19 Finansielle poster indgår ikke i en virksomheds forrentning, jf. 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Ligesom Forsyning Helsingør, finder sekretariatet således, at finansielle indtægter ikke bør indgå i hverken omkostninger eller indtægter i reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker, at der ikke i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 er en bestemmelse om korrektion af tidligere års indberetninger svarende til 21 i efterfølgende indtægtsrammebekendtbekendtgørelser. Der gælder således ikke et væsentlighedskriterie for reguleringsårene , jf. 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse Forsyning Helsingørs driftsomkostninger i kan på den baggrund korrigeres, jf. bilag 2. Korrektionen medfører, at Forsyning Helsingørs forrentning reduceres i i forhold til det tidligere opgjorte, jf. også afsnit INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene for Forsyning Helsingør. Opgørelsen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold, jf. ovenfor afsnit 5.1. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er Forsyning Helsingørs driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520/2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004, jf. 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer for Forsyning Helsingør for perioden er som fremgår af Tabel 2. De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark Forsyning Helsingør og Forsyning Helsingør

14 Side 14/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S TABEL 2 FORSYNING HELSINGØRS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAM- MER, Reguleringspris (øre/kwh) Indtægtsramme (kr.) , , , , , , , , , , Kilde: Forsyning Helsingør og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret DIFFERENCER Af 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 fremgår, at differencer skal være korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Differencer kan opstå på to forskellige måder: - Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes indtægtsramme, jf. 2, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Altså differencer opstået i reguleringsåret. - Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer) skulle have været ændret (fx nødvendige nyinvesteringer), jf. 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. I sin hidtidige praksis har sekretariatet ikke udmeldt en frist for indsendelse af ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet har imidlertid den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat skal fremsendes senest den 31. december Forsyning Helsingør har den 22. maj 2015 meddelt sekretariatet, at en række ansøgninger om forhøjelse af reguleringsprisen for årene 2008 og 2009 foreligger i udkast og vil blive fremsendt hurtigst muligt, jf. nærmere ovenfor afsnit 3.2.

15 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 15/ OPGØRELSE AF DIFFERENCER På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og 5.2 og Forsyning Helsingørs udmeldinger vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energitilsynet opgjort Forsyning Helsingørs differencer for perioden , jf. Tabel 3 nedenfor. TABEL 3 OPGØRELSE AF FORSYNING HELSINGØRS DIFFERENCER FOR Årets difference (kr.) Midlertidig tarifnedsættelse (kr.) Årets difference som videreføres (kr.) Årets afviklede difference (kr.) Akkumuleret difference (inkl. forrentning) (kr.) Kilde: Forsyning Helsingør og Sekretariatet for Energitilsynet. Note 1: Fra og med 2011 til og med 2014 afvikles differencer som de først opkrævede driftsmæssige indtægter, hvorfor årets difference fra 2011 og frem til og med 2014 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, der afvikles i året. Note 2: Differencer i virksomhedens favør angives som positive og differencer i forbrugerens favør angives som negative. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, 9 med en procentsats fastsat i henhold til 5, stk. 1, i renteloven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 4. Som det fremgår af differenceopgørelsen i Tabel 3, har Forsyning Helsingør i årene 2005 og 2007 opkrævet mere, end virksomhedens indtægtsramme tillader, og i de resterende år opkrævet mindre, end virksomhedens indtægtsramme tillader. Den akkumulerede difference har siden 2008 været i Forsyning Helsingørs favør. De tidligere opståede differencer i forbrugernes favør er således blevet afviklet. I Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.a.i, har Energitilsynet tilkendegivet, at netvirksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen 9 Bestemmelsen blev ændret med virkning for reguleringsåret 2011 og fremefter. I årene forrentes forbrugernes difference med en procentsats svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.

16 Side 16/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S favør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en bagudrettet indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudrettet indtægtsrammeudmelding. Forsyning Helsingør modtog den 2. april 2014 orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer for 2010, 2011 og 2012, og virksomheden modtog den 11. august 2014 orienterende udmelding af den bagudrettede indtægtsramme for Sekretariatet vurderer, at Forsyning Helsingør hhv. den 2. april og den 11. august 2014 havde modtaget en fyldestgørende opgørelse af differencer; og at virksomhedens differencer i egen favør for disse reguleringsår derfor som udgangspunkt bør bortfalde ultimo (Se dog nedenfor afsnit om afvikling af differencer.) Tidspunktet for bortfald er fastsat således, at virksomheden fra tidspunktet for udmeldingerne (2014) har minimum ét år til at afvikle differencerne i, jf. en analog forståelse af 29, stk. 3, indtægtsrammebekendtgørelse I differencerne, som fremgår af ovenstående tabel, indgår forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2005, 2006, 2007 og 2010, og de er afgjort i hhv. 2007, 2008 og I Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.a.ii, har Energitilsynet tilkendegivet, at fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor dvs. tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, hvorefter differencer skal opkræves året efter. De nævnte differencer, der er opstået i som følge af nødvendige nyinvesteringer godkendt i 2015, bortfalder således som udgangspunkt ultimo AFVIKLING AF DIFFERENCER Forsyning Helsingør har anført følgende om afvikling af differencer i sin af 22. maj 2015 til sekretariatet: Under hensyntagen til at der i løbet af 2014 er opnået væsentlige nye tillæg til indtægtsrammer vedrørende tidligere år (primært vedr. nettab), som selskabet derfor ikke har haft mulighed for at tage højde for i takstplanlægningen. Vi skal derfor hermed anmode om dialog med tilsynet om en hensigtsmæssig håndtering heraf, med henblik på størst mulig forlængelse af opkrævningsperioden. Forsyning Helsingør El Net A/S ønsker fortsat mulighed for at opkræve så mange differencer som muligt uden at overskride forrentningsloftet. Konsekvensen af ovennævnte opgørelse af Forsyning Helsingørs differencer er, at der i årene er opstået en større akkumuleret difference, som skal afvikles inden for 2 års fristen i indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 3. Sekretariatet vurderer, at en afvikling inden for 2 års fristen i den konkrete sag vil være uforholdsmæssigt byrdefuld for forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat,

17 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 17/19 pkt. 275, princip 1.a.iii, idet en afvikling vil føre til en forhøjelse af prisen med over 10 pct., jf. hertil rammenotatets pkt På denne baggrund finder sekretariatet, at der bør indledes drøftelser mellem sekretariatet og Forsyning Helsingør med henblik på at sikre en længere afviklingsperiode, jf. hertil rammenotatets pkt Forsyning Helsingør har den 31. august 2015 fremsendt forslag til afvikling af de opståede differencer. Heraf fremgår, at Forsyning Helsingør planlægger at afvikle kr. 4,3 mio. i 2015, kr. 0,5 mio. i 2016 og kr. 0,5 mio. i Forsyning Helsingør har yderligere ved mail af 3. november 2015 redegjort for, at det er hensigtsmæssigt at forlænge afviklingsperioden af hensyn til en forventet forhøjelse af reguleringsprisen i 2016, som vil indebære, at differenceafvikling vil medføre en markant stigning i tarifferne, såfremt virksomheden skal afvikle mere end de kr. 0,5 i 2016, som fremgår af den fremsendte afviklingsplan. Sekretariatet godkender på den baggrund, at Forsyning Helsingør, for så vidt angår den opgjorte difference på kr. 5,3 mio., kan fravige fristen for afvikling af differencer, som fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 3. Differencen bortfalder således ultimo FORRENTNING OG MERFORRENTNING Sekretariatet for Energitilsynet har for reguleringsårene opgjort forrentningen ved brug af en forkert metode. Forskellen på den forkerte metode og den korrekte metode er den måde, hvorpå opståede og afviklede differencer indregnes. For en nærmere beskrivelse af forskellen henvises til Energitilsynets rammenotat, afsnit 4.2. Forsyning Helsingørs merforrentning i perioden opgjort ved den forkerte metode udgør kr i 2005, kr. 0 i 2006 og kr. 90 i Merforrentningen i perioden opgjort ved den forkerte metode skulle have resulteret i en varig indtægtsrammereduktion på kr i , kr. 0 i 2008 og kr. 90 i Sekretariatet har imidlertid foretaget indtægtsrammeudmeldinger for Forsyning Helsingør for reguleringsårene uden, at der er foretaget reduktioner af indtægtsrammen som følge af merforrentning. Når sekretariatet beregner den merforrentning, som Forsyning Helsingør ville have haft ved brug af den korrekte metode til opgørelse af forrentning for perioden , bliver denne kr. 0 i Maksimalt 2 pct. af indtægtsrammen i 2009, jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse nr af 23. december 2004.

18 Side 18/19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Eftersom Forsyning Helsingørs indtægtsramme ikke er blevet reduceret i hidtidige indtægtsrammeudmeldinger, giver den ændrede beregningsmetode ikke anledning til ændringer i Forsyning Helsingørs indtægtsramme i forhold til de hidtidige udmeldinger AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Forsyning Helsingør har indsendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til Forsyning Helsingørs omkostninger til energibesparelser i perioden Forsyning Helsingør vil modtage en afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger til energibesparelser på et senere tidspunkt. Det bemærkes endelig, at Forsyning Helsingørs indtægtsrammer for reguleringsårene kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægtsrammer for den omhandlede periode, fx afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet skal her fremhæve, at netvirksomhederne den 29. maj 2015 er orienteret om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat skal fremsendes senest den 31. december 2015.

19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S Side 19/19 6. KLAGEVEJLEDNING Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser. Med venlig hilsen Anita Eskesen Specialkonsulent Tlf

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere