Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,"

Transkript

1 Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Bestyrelsen&i&Berlin&IV&A/S&har&i&dag&behandlet&og&godkendt&delårsrapporten&for&perioden&1.&juli& &31.&december& 2012.& Selskabet,fortsætter,den,positive,udvikling,og,resultat,før,skat,og,værdireguleringer,stiger,100%,til,EUR,1,32, mio.,for,perioden., & Omsætning&steg&med&3,3&%&og&udgjorde&for&perioden&EUR&7,15&mio.&& & Tomgangen&er&reduceret&til&3,6&%&mod&4,4&%&på&samme&tidspunkt&sidste&år.& & Korrigeres&der&for&salg&af&ejerlejligheder&samt&salgsrelaterede&tomgang&udgør&væksten&i&& & omsætningen&4,1&%&og&tomgangen&er&3,3%.& & Selskabet&har&foretaget&en&dagsværdiregulering&af&porteføljen&efter&eksisterende&principper&til&EUR&& & 220,4&mio.&mod&EUR&217,7&mio.&ved&seneste&værdiansættelse.&& & &&&& Selskabets&egenkapital&udgør&EUR&61,6&mio.,&hvilket&svarer&til&en&indre&værdi&per&aktie&på&DKK&1,55.& & &&&&Egenkapitalen&er&negativt&påvirket&med&EUR&20,6&mio.&som&følge&af&selskabets&renteswaps.& & &&&&Selskabet&har&i&perioden&afdraget&EUR&2,3&mio.&på&selskabets&gæld.& && Forventninger,til,hele,regnskabsåret,2012/2013:, Den&positive&udvikling&ventes&at&fortsætte&i&sidste&halvdel&af&regnskabsåret.&Der&forventes&en&omsætning&i&den& nedre&del&af&niveauet&eur&14,2\14,4&mio.&og&et&resultat&før&skat&og&værdireguleringer&af&ejendomme&og&finan\ sielle&instrumenter&på&ca.&eur&2,4& &3,0&mio.&& Aarhus,&februar&2013& Erik&Stannow,&formand& & Kontaktperson:& Eventuelle& henvendelser& vedrørende& fondsbørsmeddelelsen& rettes& til& selskabets& administrerende& direktør& Søren&Krarup&på&telefon&+45&60&19&64&33&eller&selskabets&bestyrelsesformand&Erik&Stannow&på&telefon&+&45&52& 19&97&50.&

2 BERLINIVA/S Delårsrapport Forperioden 1.julitil31.december2012 CVREnr.:

3 Delårsrapport+2012/ HovedEognøgletal...2 BerlinIV...4 Selskabetsøkonomiskeudvikling...5 EjendomsmarkedetiBerlin...7 Porteføljensudvikling...8 Forventningertil2012/ Selskabsoplysninger...10 Ledelsespåtegning...11 Resultatopgørelse1.juliE31.december Totalindkomstopgørelse...13 Balancepr.31.december Egenkapitalopgørelse1.juli 31.december Pengestrømsopgørelse1.juliE31.december Noter...18 BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side1

4 Hoved&ognøgletal Hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011/ 2010/ 2009/ 2012/ / / teur. teur. teur. teur. teur. teur. Resultatopgørelse Omsætning Resultatførfinansielleposter Finansielleposter,netto K3.835 K4.091 K4.135 K8.027 K8.174 K8.320 Periodensresultatførdagsværdireguleringogskat Værdireguleringafejendommene Resultatførskat Periodensresultat Balance Balancesum Investeringsejendommetilmarkedsværdi Egenkapital Langfristedeforpligtelser Pengestrømsanalyse Pengestrømmefradriftsaktivitet Pengestrømmefrainvesteringsaktivitet 832 K809 K933 K1.502 K2.638 K855 Pengestrømmefrafinansieringsaktivitet K2.315 K852 K930 K3.115 K856 K1.416 Periodenspengestrøm*) K399 K1.059 K1.059 K2.509 K41 K1.937 *)1.halvår2011samt2010/2011harværetpåvirketafforligvedr.Greta 60. Finansiellenøgletal ROIC(Afkastningsgrad) 4,6% 4,3% 4,6% 4,3% 4,2% 4,4% Soliditetsgrad 27,3% 26,4% 16,3% 27,1% 26,9% 14,5% Forrentningafegenkapitalførdagsværdiregulering 4,4% 2,3% 1,5% 2,5% 2,0% 0,2% Forrentningafegenkapitalefterdagsværdiregulering 11,1% 24,3% 1,5% 17,8% 54,7% 21,2% Indreværdipr.aktie,DKK 1,55 1,47 0,79 1,53 1,46 0,70 Indtjeningpr.aktie(EPS),EUR 0,01 0,02 0,00 0,04 0,08 0,02 Indtjeningpr.aktie(EPS),DKK 0,08 0,18 0,01 0,30 0,59 0,15 Aktiekurs,ultimo 1,24 0,82 0,45 1,09 0,57 0,35 Antalmedarbejdere 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 Afkastpåejendomsporteføljen 5,2% 5,1% 5,4% 4,8% 4,9% 3,3% BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side2

5 Ikkefinansiellenøgletal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011/ 2010/ 2009/ 2012/ / / TomgangKBoliger,kvm TomgangKBoliger,teur TomgangKBoliger,i%.(kvm.) 2,9% 3,6% 5,1% 3,0% 3,6% 5,4% TomgangKErhverv,kvm TomgangKErhverv,teur TomgangKErhverv,i%.(kvm.) 6,6% 8,5% 9,8% 3,9% 7,5% 10,6% TomgangKIalt,kvm TomgangKIaltteur TomgangKIalti%(kvm.) 3,6% 4,4% 5,9% 3,1% 4,3% 6,3% Samletakkumuleredefluktuationi%. 4,8% 6,7% 6,9% 14,4% 12,3 12,9 AntalkvmKBoliger AntalkvmKErhverv Gnms.udlejningsprispr.kvmKBoliger,eur 5,60 5,42 5,08 5,47 5,17 5,03 Gnms.udlejningsprispr.kvmKErhverv,eur 8,81 8,25 8,42 8,22 8,35 8,44 RestancerKBoliger,%aflejeindtægtforboliger 1,5% 3,0% 3,8% 1,5% 3,2% 4,0% RestancerKErhverv,%aflejeindtægtforerhverv*) 2,7% 2,0% 14,9% 1,7% 17,0% 15,0% *)Sammenligningstal2010/11erpåvirketafvæsentligerestancerfraén tidligerelejer. BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side3

6 BerlinIV BerlinVIA/Sejerogdriverenporteføljefokuseretpå boligudlejningsejendomme i Berlin. EjendomsporteD føljenerindkøbtiløbetaf2006og2007ogerfinand sieretviaegenkapitalogrentesikrede1.prioritetslån hostyskehypotekbanker. Investeringsstrategi BerlinIVporteføljenbeståraf136ejendommemedi alt2.514boligenheder,262erhvervslejemålog413pd pladser. Det samlede udlejningsareal udgør kvm.afde136ejendommeer135beliggendeiberd lins 12 centrale distrikter, mens en enkelt ejendom ligger i en forstad til Berlin. Selskabet fokuserer på boligudlejningsejendomme, fordi det vurderes, at lejepotentialetfordettesegmenterstortiberlin,og risikoenerbegrænset. Ejendomsporteføljen rummer en god blanding af velbeliggendeejendommeligefraområdersomchard lottenburgdwilmersdorf, der er et af Berlins mest velhavende områder med bl.a. Kurfürstendamm, til områder som FriedrichshainDKreuzberg i Berlins cend trum,derengangvarsocialismenshøjborg,ogisened reårharudvikletsigtiletafdemesthippestederi Berlin med relativt billige boliger for studerende, kunstnere og familier med børn. Porteføljens bland dingafattraktivebeliggenhederogsolideboligområd derforventesatsikreselskabetsåvelenværdistigning sometfornuftigtcashflowfralejeindtægterne. Denoverordnedestrategiforejendomsporteføljener at investere i og optimere ejendommene, som efter enkortereellerlængereperiodesælges,nårderkan realiseres en tilfredsstillende værdistigning. Enkelte ejendommevilløbendepåselektivbasisbliveopdelt ogfrasolgtsomejerlejligheder.investeringsstrategien operererfortsatmedenoprindeligtidshorisontpå10 år. Periodensvigtigstebegivenheder SelskabethariperiodenfokuseretpåfortsatoptimeD ringafdriftensamtsalgafejerlejligheder. Driftsoptimeringen indebærer ud over en genford handlingafeksisterendeaftalerenfortsatrenovering af ledige lejemål samt løbende justering af nyudlejd ningspriser. Derersåledesiperiodenigangsatrenoveringafialt 53 lejligheder, hvoraf de 32 er færdigrenoverede indenfor perioden. 23 af de renoverede lejligheder varvedperiodensudløbudlejetogdengennemsnitlid ge lejeindtægt for disse enheder steg med ca. 31 % fra 5,72 EUR/kvm pr. måned til 7,49 EUR/kvm pr. måned. SelskabethariperiodenfortsatfrasalgetafejerlejligD hederogaktuelterderfrasolgt17lejligheder(heraf 10iperioden)udafialt35ideneneejendom,som erundersalg.korrigeresderherforudgørdenreelle omsætningsvækstiperioden4,1%.derholdespt.ca. 600kvmtomtmedhenblikpåsalgogkorrigeresder herforertomgangenpå3,3%.selskabethariforbind delse med salget opløst en rentesikringsaftale og realiseretettabpåeur0,4mio. Yderligereenejendomerunderforberedelsetilsalg somejerlejlighederogsalgetforventesindledtiløbet afindeværenderegnskabsår. Finansieringoglikviditet Eftersom finansiering og likviditet er de absolutte nøgleordiforbindelsemeddriftenafselskabet,erdet medtilfredshed,atledelsenkankonstatere,atfinand sieringen af selskabets ejendomme er sikret frem til 2016/17. Det er samtidig positivt at kunne konstatere, at seld skabets budgetterede likviditetsbehov frem til 2016/17erafdækket. Væsentligebegivenhederefterperiodensudløb Selskabetharefterperiodensudløbindgåetaftaleom salg af en ejendom. Salgsprisen ligger ca. 12% over denbogførteværdiogderfrigøresvedsalgeteurca. 4,5mio.ifrilikviditet. Denfrigjortelikviditetvilforventeligtbliveanvendttil atforetagekøbafnyeejendommeiberlin,værdiskad bende investeringer i selskabets eksisterende ported følje og/eller til at foretage yderligere tilbagekøb af egneaktier. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 1/2013. BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side4

7 Selskabetsøkonomiskeudvikling Resultatopgørelse Koncernenssamledelejeindtægterøgedesmed3,3% iforholdtilsammeperiodesidsteårogudgjordeialt EUR7,15mio.,hvilketersomforventet. Resultatet før finansielle poster og dagsværdireguled ringerbleviførstehalvåraf2012/2013eur1,32mio. modeur0,66mio.forsammeperiodesidsteår. Det ordinære resultat før skat blev et overskud på EUR 4,4 mio., hvilket primært kan henføres til en opskrivningafejendomsværdiernemedeur3,5mio. Ved værdiansættelsen af selskabets ejendomme er de afholdte omkostninger til forbedringer (i alt EUR 0,8 mio.) indarbejdet og det er bestyrelsens vurded ring,atdenbogførteværdiafejendommeneherefter erudtrykfordagsværdien. DereriperiodenafdragetEUR2,3mio.påselskabets gæld. Nedenforvisesdenårligeudviklingiforholdetmellem omkostningerogomsætningfordesenestefireheld årsresultatersammenlignetmedperioden: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omkostningsprocent 2008/ / / / Selskabetsfinansielleposterharværetpåniveaumed detforventede. Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsd stillende. Balance Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgjordeultimodecember2012eur220,4mio.mod EUR212,5mio.sammetidspunktsidsteår.Stigningen relaterersigtildenaktuelleopskrivningafporteføljen samt dagsværdireguleringen ved sidste finansårs udgangmedtillægafnyeinvesteringerogrenoverind geraflejemål. Selskabet har ønsket at fastholde retningslinjer og principper omkring vurdering af ejendommene og harsåledesmedudgangspunktisammeforudsætnind ger,sombenyttetafjoneslanglasalleiforbindelse med vurderingen i seneste årsrapport, foretaget en ajourføringafværdierneiejendomsporteføljen. Vurderingen er i høj grad baseret på lejeniveauet i hver enkelt ejendom i porteføljen, hvilket er samd menholdtmeddetafkast/denlejemultipel,somden enkelteejendomindgåridensenestevurderingmed. AfkastkraveteruændretiforholdtilsenesteårsrapD port.detteharførttilenværdireguleringafdensamd lede ejendomsportefølje med i alt ca. EUR 2,7 mio., derudelukkendeerbegrundetiforbedretindtjening (EUR 1,2 mio.), regulering af ejendomme under ford beredelse til salg som ejerlejligheder (EUR 1,5 mio.) samtforbedringeriejendommene(eur0,8mio.). Likvidebeholdningerudgjordepr.31.december2012 EUR4,0mio.mod5,9mio.sammetidspunktsidsteår. De samlede aktiver andrager i alt EUR 225,9 mio., som pr. 31. december 2012 hovedsageligt består af ejendommesamtindeståendepåkontihospengeind stitutter.soliditetsgradenudgør27,3%. Somfølgeafdetfaldende renteniveauiperiodener der foretaget en negativ balancemæssig regulering vedrørende de finansielle instrumenter (rente SWAPS) med i alt EUR 2,4 mio. og Egenkapitalen er således totalt negativt påvirket med EUR 20,6 mio. somfølgeheraf. Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernes udløb i henholdsvis 2017 og 2021 blive reguleretiretningafennulpåvirkningvedaftalernes udløbogegenkapitalenvilværevoksettilsvarende. Ændringer i EURIBORDrenten vil ligeledes betyde en reguleringogenstigningpå1%vilsåledesmedføre enforøgetegenkapitalpåeur6,5mio.,samtenred sultatændringpå0. Pengestrømme Likviditeten fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde EUR 1,1 mio. Fra investeringsaktiviteten er der prid mært som følge af salg af ejerlejligheder en positiv påvirkningmedeur0,8mio.ogfrafinansieringsaktid viteteneurd2,3mio.koncernenslikviderblevsåledes BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side5

8 i perioden reduceret med EUR D0,4 mio. modeur 1,1mio.isammeperiodesidsteårogudgørialtEUR 4,0mio. KursudviklingogMarkedsværdi BerlinIV aktienhariperiodenudvikletsigpositivt medenstigningpå13,8%. Kursen pr udgør DKK 1,24 pr. BDaktie á DKK1,00svarendetilenmarkedsværdiforBDaktierne på EUR 44,9 mio. (DKK 334,8 mio.). Medregnes AD aktierneligeledestilbørskursenpr udgør densamledeværdiforselskabeteur49,1mio.(dkk 365,8mio.).Aktiekursenhariperiodenbevægetsigi intervalletdkk1,09d1,40. 2,5 2 UdviklingiakCekursogindreværdi 1,5 1 0, / / / / / Akgekurs Indreværdi Indreværdiekskl.Swap Risikofaktorer Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forholdtilderisici,derblevbeskrevetiårsrapporten for 2011/2012. De væsentlige forretningsmæssige risiciknyttersigfortsattil: Detilenhvertidværendemarkedsforholdfor udlejningafboligerogerhvervslejemåliberlin Værdiansættelseafejendommenesværdi RenteDogkreditrisiciiforbindelsemedbelåD ningafejendommene. BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side6

9 EjendomsmarkedetiBerlin Markedetforinvesteringsejendomme Transaktionsmarkedet har gennem hele 2012 været stærkt.volumenmæssigteromsætningenafboligudd lejningsejendomme i Berlin således jf. opgørelse fra JonesLangLasalle(EUR1,6mia.)tilbagepådethøje niveaumedomsætningenfraårene2005d2006. Berlin anses fortsat for at være en attraktiv by for ejendomsinvesteringer og er således på en 2. Plads over europæiske byer med bedste muligheder for ejendomsinvesteringer generelt foran såvel London som Paris jf. Emerging Trends in Real Estate Europe 2013 (PWC) for investering i boligudlejningsejend dommeerberlinplaceretpåenklar1.plads. BerlinerendvidereendnuengangiTrendbarometer for ImmobilienDInvestmentmarkt Deutschland 2013 (Ernst & Young) ratet som den klart mest attraktive tyskebyforinvesteringiboligudlejningsejendomme. I målinger af investeringsklimaet / forventningerne indenfor ejendomsinvesteringer i Tyskland, som lød bende offentliggøres på fremgår det, at forventningerne til særligt boligsegd mentetharværetstabilemedenopadgåendetrend påtrodsafdensenestetidskriseieurozonen. Wohnmarktreport 2013 (GSW/CBRE), har på bagd grund af analyser af udbudte udlejningsejendomme opgjort en gennemsnitlig stigning i udbudsprisen for boligudlejningsejendommefordesidste12måneder tilhele17,4%ogforudserenstigendetendensi2013. Lejemarkedet Grundet den fortsat meget positive demografiske udvikling i Berlin og endnu relativt begrænsede nyd bygningsaktivitet, fortsætter boliglejemarkedet i Berlinsinpositiveudvikling. KonsekvensenafdemangenyeindbyggereernaturD ligt en øget efterspørgsel efter boliger med deraf stigende huslejer som følge. Ifølge ImmobilienpreisD service2012/2013fraimmobilienverbandivdberlind Brandenburgerdengennemsnitligenyudlejningspris (opgjort på baggrund af underskrevne lejeaftaler) i 2012stegetmedca.8%modenstigningpå5%året før. Wohnmarktreport2013(GSW/CBRE)harpåbaggrund af en analyse af udbuddet af lejligheder til leje kond stateretenvækstidengennemsnitligeudbudsprispå hele13,8%i2012ogforudserenstigendetendensfor IfølgeenundersøgelsefraInvestitionsbankBerlin(IBB Wohnungsmarktbarometer 2012) vil det i de komd mende tre år alene være i det øvre prissegment, at der er et afbalanceret forhold mellem udbud og efd terspørgsel. I det mellemsted og nedre segment ford udsermanetunderudbudiforholdtilefterspørgslen. Markedetforejerlejligheder Wohnmarkreport 2013 (GSW/CBRE) har endvidere analyseret udbuddet af ejerlejligheder og der kan indenfordettesegmentkonstateresengennemsnitlig stigningiudbudsprisenpåca.20%.derforudsesogså herenstigendetendensfor2013. IIBBWohnungsmarktbarometer2012forudsesderet underudbud af ejerlejligheder i forhold til efterd spørgslenfremmod2014 særligtiområdernefried drichshaindkreuzberg, Neukölln, CharlottenburgD WilmersdorfogSteglitzDZehlendorf. Kombineret med det fortsat lave renteniveau og et genereltønskeomlavrisikodoginflationssikredeinved steringer,vurderesdettemarkedfortsatsomattrakd tivt. I øvrigt henvises der til afsnittet i årsrapporten 2011/2012omkringmarkedsforholdende. BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side7

10 Porteføljensudvikling Derhariperiodenhverkenværetkøbtellersolgthele udlejningsejendomme, selskabet har dog fortsat sald get af ejerlejligheder fra ejendommen StrassD mannstrasse 6 i Friedrichshain. I perioden er der frasolgt10lejlighedersåledesatdertotalterfrasolgt 14 lejligheder. Der er efter periodens udløb frasolgt yderligere3enheder.yderligereenejendomerunder forberedelsetilsalgsomejerlejligheder. Derarbejdesfortsatprimærtpå,atudnyttemuligheD derideneksisterendeporteføljeiformafmodernised ringogrenoveringafboliglejemål,eneventuelbedre udnyttelse af den aktuelle bebyggelsesgrad samt opdelingiejerlejlighederpåselektivbasis. Udviklingenitomgangen Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervarpr. 31.december20123,6%(4,4%sidsteår)fordeltmed 2,9%(3,6%sidsteår)påboligerog6,6%(8,5%sidste år) på erhvervslejemål. Tomgangen har i perioden haftensideværtstrend,hvilketskyldesetparmåned dermedhøjfluktuationogatderpåskæringsdatoen varflerestørreerhvervsarealerunderudlejning. Tomgangen er påvirket af, at der er ca. 600 kvm. Ledigtmedhenblikpåsalgsomejerlejligheder dette svarertilca.12%afdenaktuelletomgangpåboligled jemål. Sammenlignetmedsammetidspunktsidsteårerdet totale antal af tomme kvadratmeter faldet med ca. 20%fra9.029kvm.til7.221kvm. Værdien af den aktuelle tomgang udgør på årsbasis EUR 0,64 mio. mod EUR 0,76 mio. på samme tidsd punktsidsteår. Udviklingenifluktuationen Generelterfluktuationgodtietreguleretogstigende marked,idetenlediglejlighedietsådantmarkedkan genudlejestilenhøjereleje. En lav fluktuation vil omvendt betyde færre ledigd hedsdageogfærreudgiftertilløbendeistandsætteld se,udlejningshonorarm.v. Den akkumulerede fluktuation for perioden er samd menlignetmedsammeperiodesidsteårfaldetfra6,7 %til4,8%. BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side8

11 Forventningertil2012/2013 Selskabet forventer at fortsætte den positive udvikd ling og vil fortsat gennemføre renoveringer og mod derniseringer i porteføljen og effektivisere driften med henblik på yderligere at forbedre porteføljens værdiogselskabetsresultat. Selskabetforventeri2012/2013enlejeindtægtiden nedredelafniveaueteur14,2d14,4mio.ogetresuld tatførværdireguleringafejendommeogkursreguled ringafgældogandrefinansielleinstrumenterogskat påca.eur2,4 3,0mio. HertilkankommesåvelpositivesomnegativeværdiD reguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedetogpådefinansiellemarkeder. Fremadrettede(udsagn( Delårsrapporten, indeholder, fremadrettede, udsagn,, som,afspejler,ledelsens,nuværende,opfattelse,af,frem8 tidige, begivenheder, og, økonomiske, resultater., Ud8 sagnene, om, hele, 2012/2013, og, årene, fremover, er, i, sagens, natur, forbundet, med, usikkerhed,, og, selska8 bets,faktiske,resultater,kan,derfor,afvige,fra,forvent8 ningerne., Forhold,, som, kan, medføre,, at, de, opnåede, resultater, afviger, fra, forventningerne,, er, bl.a.,, men, ikke, udelukkende,, ændringer, i, de, makroøkonomiske, og, politiske, forudsætninger,, ejendomsmarkedet,, ændringer, i, forudsætninger, om, lejer, og, tomgang, samt, driftsomkostninger,, volatilitet, i, ejendomspriser,, lovmæssige, ændringer, inden, for, bl.a., skat,, mulige, forstyrrelser,i,driften,som,følge,af,udefra,kommende, begivenheder, etc., Delårsrapporten, er, ikke, en, opfor8 dring,til,at,handle,aktier,i,selskabet., BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side9

12 Selskabsoplysninger BerlinIVA/S JensBaggesensVej90N 8200Aarhus Website: CVRDnr.: Stiftet:1.juli2005 Regnskabsår:1.juliD30.juni Bestyrelse ErikStannowDbestyrelsesformand JetteJakobsenDnæstformand JensHaldMortensen UweHorn OleE.Mortensen Direktion SørenKrarup Finanskalender Periodemeddelelse(1.juli2012D31.marts2013)29.april2013 Årsrapport2012/2013(1.juli2012D30.juni2013)17.september2013 Ordinærgeneralforsamling2013D10.oktober2013 BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side10

13 Ledelsespåtegning Bestyrelsenogdirektionenhardagsdatobehandletoggodkendtdelårsrapportenforperioden1.julitil31.deD cember2012forberliniva/s. Delårsrapporten,somikkeerrevideretellergennemgåetafKoncernensrevisor,eraflagtioverensstemmelsemed IAS34,Præsentation,af,delårsrapporter,somgodkendtafEUogyderligeredanskeoplysningskravtildelårsrapporD terforbørsnoteredeselskaber. Vianserdenvalgteregnskabspraksisforhensigtsmæssig,såledesatdelårsrapportengiveretretvisendebilledeaf Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Koncernens aktiviteterogpengestrømmeforperioden1.julitil31.december2012. VianserledelsesberetningenforatindeholdeenretvisenderedegørelseforudviklingeniKoncernensaktiviteterog økonomiske forhold, periodens resultat og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligerisiciogusikkerhedsfaktorer,somkoncernenståroverfor. Aarhus,den19.februar2013 Direktion SørenKrarup Bestyrelse ErikStannow JetteJakobsen Bestyrelsesformand Næstformand JensHaldMortensen UweHorn OleE.Mortensen BerlinIVA/Sdelårsrapport2012/2013 Side11

14 Resultatopgørelse-1.-juli december-2012 Koncernen 1.juliH31.dec.2012 Halvår 1.juliH31.dec juli2011H30.juni 2012 Note teur. teur. teur. Nettoomsætning Driftsomkostninger SalgsHogmarketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultatførfinansielleposterogdagsværdiregulering Finansielleindtægter Finansielleomkostninger Resultatførskatogværdireguleringer Værdireguleringswap 5 H Dagsværdiændringpåejendomme Periodensresultatførskat Skatafåretsresultat Periodensresultat Indtjeningpr.aktie(EPS),eur 6 0,01 0,02 0,04 Indtjeningpr.aktie(EPS),dkk 6 0,08 0,18 0,30 (svarertiludvandetindtjeningpr.aktie) BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side12

15 Totalindkomstopgørelse Koncernen 1.juliH31.dec Halvår 1.juliH31.dec juli2011H30.juni 2012 teur. teur. teur. Periodensresultat Beløbderskalrecirkulerestilresultatopgørelse Overførttilresultatopgørelsensfinansielleposter 939 H Dagsværdireguleringafrenteswaps H3.105 H5.365 H Skatteeffektafegenkap.bevægelser H Åretskursregulering Periodensandenindkomstefterskat H2.234 H6.572 H7.460 Totalindkomstforperiodenialt BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side13

16 Balance-pr.-31.-december-2012 Aktiver Halvår Koncernen 31.dec dec juni2012 Note teur. teur. teur. Langfristedeaktiver Investeringsejendomme Langfristedeaktiverialt Kortfristedeaktiver Tilgodehavenderfraudlejning Andretilgodehavender Likvidebeholdninger Kortfristedeaktiverialt Aktiverialt BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side14

17 Balance-pr.-31.-december-2012 Passiver Halvår Koncernen 31.dec dec juni2012 Note teur. teur. teur. Egenkapital Aktiekapital Reserveforrentesikring H H H Reserveforvalutakursregulering 0 H116 0 Overførtresultat Egenkapitalialt Gældsforpligtelser Gældtilkreditinstitutter Udskudtskat Langfristedeforpligtelser Gældtilkreditinstitutter Leverandører Afledtefinansielleinstrumenter Andengæld Kortfristedeforpligtelser Gældsforpligtelserialt Passiverialt BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side15

18 Egenkapitalopgørelse/1./juli/4/31./december/2012 Aktiekapital Reserveforrentesikring Reservefordagsværdiaf ejendomme Reservefor valutakursregulering Koncernen teur. teur. teur. teur. teur. tkr. 1.juli H H Dagsværdireguleringafrenteswaps H6.572 H6.572 Overførttilresultatopgørelsen,fin.poster 0 Skatteeffektafegenkapitalbevægelser 0 Åretskursregulering 0 0 Totalindkomstforperioden 0 H H6.572 Åretsresultat Totalindkomst31.december2011 H Udloddetudbytte 31./december/ Overførtresultat Ialt Dagsværdireguleringafrenteswaps H2.720 H2.720 Overførttilresultatopgørelsen,fin.poster 0 0 Skatteeffektafegenkapitalbevægelser Åretskursregulering 116 H116 0 Totalindkomstforperioden 0 H H116 H888 Åretsresultat Totalindkomst31.juni H Købafegneaktier H185 H /juni/ Dagsværdireguleringafrenteswaps H2.166 H2.166 Overførttilresultatopgørelsen,fin.poster 0 Skatteeffektafegenkapitalbevægelser H68 H68 Åretskursregulering 0 0 Totalindkomstforperioden 0 H H2.234 Åretsresultat Totalindkomst31.december H Udloddetudbytte /december/ BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side16

19 Pengestrømsopgørelse-1.-juli december juliF31.dec Halvår 1.juliF31.dec juli2011F30. juni2012 Koncernen Note teur. teur. teur. Periodensresultat Dagsværdiændringpåejendomme F3.507 F6.384 F Reguleringpåegenkapital Finansielleposter,netto Ændringitilgodehavender 12 F Ændringikortfristetgæld 13 F169 F Renteindbetalinger Renteudbetalinger F3.510 F3.954 F7.879 Skatafåretsresultat Andrereguleringer 1 0 F63 Pengestrømmefradriftsaktivitet Købafmaterielleanlægsaktiver F840 F809 F2.162 Salgafmaterielleanlægsaktiver Købafkapitalandeleidattervirksomheder Pengestrømmefrainvesteringsaktivitet 832 F809 F1.502 Optagelseaflån Afdragpålån F2.315 F985 F2.930 Købafegneaktier 0 0 F185 Pengestrømmefrafinansieringsaktivitet F2.315 F852 F3.115 Periodenspengestrømme F399 F1.059 F2.509 Likviderprimo Likviderultimo Friemidler Delvisbundnemidler Bundnemidler Likviderultimo BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%17

20 Noter Note&&&1 Note&&&2 Note&&&3 Note&&&4 Note&&&5 Note&&&6 Note&&&7 Note&&&8 Note&&&9 Note&&10 Note&&11 Note&&12 Note&&13 Anvendt&regnskabspraksis Administrationsomkostninger Finansielle&omkostninger Dagsværdiændring&på&ejendomme Værdiregulering&renteswaps Indtjening&pr.&aktie&(EPS) Investeringsejendomme Afledte&finansielle&instrumenter Aktiekapital Anden&gæld Finansielle&instrumenter Ændring&i&tilgodehavender Ændring&i&kortfristet&gæld BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%18

21 Noter Note&1 Anvendt&regnskabspraksis DelårsrapportenaflæggessometsammendragetregnskabioverensstemmelsemedIAS34,Præsentationaf delårsregnskaber,somgodkendtafeu.dererikkeudarbejdetdelårsregnskabformoderselskabet. Denidelårsrapportenanvendteregnskabspraksiseruændretiforholdtildenregnskabspraksis,somblevanvendti koncernregnskabetfor2011/2012,ogsomerioverensstemmelsemedinternationalfinancialreportingstandardssomer godkendtafeu.derersidenoffentliggørelsenafårsrapportenfor2011/2012foretagetændringeriias1og12mendette harikkeindflydelsepåselskabetsregnskabspraksis.vihenvisertilårsrapportenfor2011/2012forennærmerebeskrivelse afdenanvendteregnskabspraksis. Hvorikkeandeternævntnedenståendehenvisesendvideretildefinitionernepådeangivnenøgletal,dererberegneti overensstemmelsemeddefinitionerneidendanskefinansanalytikerforeningsvejledning AnbefalingerogNøgletal Note&2 Administrationsomkostninger Samledeomkostningertilpersonale: 1.juliE31.dec Halvår 1.juliE31.dec juli2011E30. juni2012 teur. teur. teur. Samledelønoghonoraromkostninger RegnskabsEogselskabsassistance Øvrigeadministrationsomkostninger Ialt Note&3 Finansielle&omkostninger 1.juliE31.dec Halvår 1.juliE31.dec juli2011E30. juni2012 teur. teur. teur. Prioritetsrenter Øvrigerenteomkostninger Ialt BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%19

22 Noter Note&4 Dagsværdiændring&på&ejendomme 1.juliE31.dec Halvår 1.juliE31.dec juli2011E30. juni2012 teur. teur. teur. Dagsværdiændringjf.ejendomsnote Fortjenestevedsalgafejendomme Dagsværdiændringjf.resultatopgørelse Note&5 Værdiregulering&renteswaps 1.juliE31.dec Halvår 1.juliE31.dec juli2011E30. juni2012 teur. teur. teur. Selskabethariperiodenindfrietrenteswapmedtabsomet resultatafgældsindfrielsevedsalgaflejligheder Værdireguleringafrenteswaps Note&6 Indtjening&pr.&aktie&(EPS) 1.juliE31.dec Halvår 1.juliE31.dec juli2011E30. juni2012 teur. teur. teur. Resultat,somtilfalderaktionærerimoderselsk Gennemsnitligtantalordinæreaktier,1000stk Resultatpr.aktieieur 0,01 0,02 0,04 Resultatpr.aktieidkk 0,08 0,18 0,27 BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%20

23 Noter Note&7 Investeringsejendomme Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. Anskaffelsessum1.juli Periodenstilgang Periodensafgang E E334 Anskaffelsessum31.december Dagsværdiændring1.juli E4.504 E4.504 Periodensdagsværdiændring Periodensafgang E Dagsværdiændring31.december Bogførtværdi31.december BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%21

24 Noter Note&8 Afledte&finansielle&instrumenter Afledtefinansielleinstrumenterbestårudelukkendeafrenteswaps(variabeltilfast),somafdækkerkoncernensvariabelt forrentedelån. Dagsværdiafafledtefinansielleinstrumenter: Halvår Koncernen 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. Renteswaps(variabeltilfast) E E E Lån restgæld udestående Afgivenrente Lån EUR Udløb EUR Udløb ekskl.margin BerlinHyp /03/17 Fastlån inkl.margin 4,08% BerlinHyp /12/ /12/16 4,22% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,69% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,82% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,83% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 4,19% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 4,19% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,79% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,79% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,79% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 3,79% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 4,19% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 4,19% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/21 4,19% HypothekenbankFrankfurt /10/ /10/16 4,92% Swap HypothekenbankFrankfurt /10/16 Swapindløst DeutschePfandbriefbank /05/ /05/17 4,50% IBBEAmendestraße /03/26 0,00% DeutschePfandbriefbank /05/ /05/17 4,50% VariabelrentesatsforalleindgåedelåneaftalererEURIBOR3M+margin. VariabelrentesatsforalleindgåedeSWAPEaftalererEURIBOR3M. Dagsværdiafrenteswapsberegnessomnutidsværdienafforventedefremtidigepengestrømmevedanvendelseaf aktuellerentesatserpr.balancedagen. BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%22

25 Noter Note&9 Aktiekapital Udstedteaktierpr.31.december2011: Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. AEaktier BEaktier Udstedteaktierialt Beholdningafegneaktier,nominelt Beholdningenafegneaktier,styk ,udgør1%afdensamledeaktiekapital. Note&10 Anden&gæld Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. AfsattetransaktionsEogombygningsomk Skyldigerenter Diverse Ialt BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%23

26 Noter Note&11 Finansielle&instrumenter Indregnedefinansielleinstrumenter Udlånogøvrigetilgodehavendertildagsværdi: Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. Tilgodehavenderfraudlejningogsalg Andretilgodehavender Likvidebeholdninger Ialt Finansielleforpligtelsertilamortiseretkostpris: Gældtilkreditinstitutter Leverandører Andengæld Ialt Finansielleforpligtelsertildagsværdi: Afledtefinansielleinstrumenter Ialt Note&12 Ændring&i&tilgodehavender Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. Tilgodehavenderfraudlejning Andretilgodehavender E283 E Ialt E Note&13 Ændring&i&kortfristet&gæld Halvår 31.dec dec juni2012 teur. teur. teur. Leverandører E E54 Andengæld E117 E Ialt E169 E BerlinIVA/S,delårsrapport2012/13 Side%24

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr.

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 51 / 2010 Hellerup, 26. februar 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2009 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 25/2017 29. august 2017 Delårsrapport, 2. kvartal 2017 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere