BILAG I PRODUKTRESUMÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUMÉ"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1

2 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 1. LÆGEMIDLETS NAVN HyQvia 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING HyQvia er en enhed med to hætteglas: et hætteglas med humant normalt immunglobulin (immunglobulin 10 % eller IG 10 %) og et hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase (rhuph20). Humant normalt immunglobulin (IG 10 %) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin mg (renhed på mindst 98 % immunglobulin G (IgG)) Hvert hætteglas med 25 ml indeholder: 2,5 g IgG Hvert hætteglas med 50 ml indeholder: 5 g IgG Hvert hætteglas med 100 ml indeholder: 10 g IgG Hvert hætteglas med 200 ml indeholder: 20 g IgG Hvert hætteglas med 300 ml indeholder: 30 g IgG Fordeling af IgG-subklasser (omtrentlige værdier): IgG 1 56,9 % IgG 2 26,6 % IgG 3 3,4 % IgG 4 1,7 % Det maksimale indhold af immunglobulin A (IgA) er 140 mikrogram/ml. Fremstillet af humant plasma fra donorer. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på Rekombinant humant hyaluronidase (rhuph20) Rekombinant humant hyaluronidase er renset glycoprotein fra 447 aminosyrer, der er produceret i ovarieceller fra kinesisk hamster ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi. Natrium (som chlorid og som natriumfosfat). Det samlede natriumindhold i rekombinant humant hyaluronidase er 0,16 mmol (3,68 mg) pr. ml. Alle hjælpestoffer er anført under pkt

3 3. LÆGEMIDDELFORM Infusionsvæske, opløsning (infusion). IG 10 % er en klar eller let opaliserende og farveløs eller svagt gul opløsning. Rekombinant humant hyaluronidase er en klar, farveløs opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Substitutionsbehandling hos voksne ( 18 år) ved primære immundefektsyndromer som: medfødt agammaglobulinæmi og hypogammaglobulinæmi almindelig variabel immundefekt svær kombineret immundefekt defekter i IgG-subklasser med recidiverende infektioner. Substitutionsbehandling hos voksne ( 18 år) ved myelomatose eller kronisk lymfatisk leukæmi med svær sekundær hypogammaglobuliæmi og recidiverende infektioner. 4.2 Dosering og administration Behandlingen indledes og i begyndelsen overvåges under opsyn af en læge med erfaring i behandling af immundefekter. HyQvia består af to hætteglas. Hvert hætteglas med IG 10 % er forsynet med en passende tilsvarende mængde rekombinant humant hyaluronidase som anført i skemaet nedenfor. Hele indholdet af hætteglasset med rekombinant humant hyaluronidase skal indgives, uanset om hele indholdet af hætteglasset med IG 10 % indgives eller ej. Oversigt over administration af HyQvia Rekombinant humant hyaluronidase Humant normalt immunglobulin 10 % Indhold (ml) Protein i gram Indhold (ml) 1,25 2,5 25 2, Dosering Dosisniveauet skal muligvis være individuelt for hver patient afhængigt af den farmakokinetiske og kliniske respons. Nedenstående dosering er angivet som en retningslinje. Patienter, som ikke tidligere har fået immunglobulinbehandling For at opnå et dalniveau på 6 g/l skal dosis være i størrelsesordenen 0,4-0,8 g/kg pr. måned. Doseringsintervallet til opretholdelse af steady state-niveauer varierer fra 2 til 4 uger. Dalniveauerne bør måles og vurderes i forbindelse med forekomsten af infektion. For at nedsætte infektionsraten kan det være nødvendigt at øge doseringen og sigte efter højere dalniveauer (> 6 g/l). Ved behandlingens indledning anbefales det, at behandlingsintervallerne for de første infusioner gradvist forlænges fra en dosis hver uge til op til en dosis hver 3. eller 4. uge. Den kumulerede månedlige dosis IG 10 % fordeles på doser hver uge, hver 2. uge osv. i henhold til de planlagte intervaller for behandlingen med HyQvia. 3

4 Patienter, der tidligere er behandlet med immunglobulin administreret intravenøst Til patienter, der skifter direkte fra intravenøs administration af immunglobulin, eller hvor dosis er angivet for tidligere intravenøs administration af immunglobulin, indgives lægemidlet med samme dosis og hyppighed som i den tidligere intravenøse behandling med immunglobulin. Hvis patienterne tidligere blev behandlet efter et 3-ugers doseringsregime, kan et længere interval på 4 uger opnås gennem administration af de samme ugentlige ækvivalenter. Patienter, der tidligere er behandlet med immunglobulin administreret subkutant Til patienter, hvis nuværende behandling med immunglobulin sker subkutant, er den indledende månedlige dosis HyQvia den samme som ved subkutan behandling, men justeret til et interval på 3 eller 4 uger. Til patienter, der skifter direkte over fra subkutan administration af immunglobulinbehandlingen, gives den første infusion med HyQvia en uge efter den sidste behandling med det tidligere immunglobulin. Pædiatrisk population HyQvias sikkerhed på lang sigt og mulige risiko for fertiliteten hos børn og unge i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2. Administration Lægemidlet er udelukkende til subkutan anvendelse. I de tilfælde, hvor faciliteret subkutan infusion med HyQvia anvendes til behandling i hjemmet, skal behandlingen indledes af en læge med erfaring i vejledning af patienter i hjemmebehandling. Patienten vil blive instrueret i infusionsteknik, brug af infusionspumpe eller sprøjtepumpe, føring af behandlingsdagbog ved behov for dette, og forholdsregler, der skal tages i tilfælde af bivirkninger. Lægemidlets to komponenter skal indgives efter hinanden gennem den samme kanyle, idet det rekombinante humane hyaluronidase indgives først, efterfulgt af IG 10 %, som beskrevet nedenfor. Komponenterne i HyQvia kan infunderes ved hjælp af en elektromekanisk pumpe med variabel hastighed med et subkutant kanylesæt på mindst 24 gauge og et administrationssæt, der er kompatibelt med pumpen. Det anbefales, at komponenten rekombinant humant hyaluronidase indgives med konstant hastighed, og at administrationshastigheden for IG 10 % ikke øges over den anbefalede hastighed, især når patienten lige er begyndt på behandling med HyQvia. Det/de foreslåede sted(er) til infusion af lægemidlet er maven og lårene. Hvis der bruges to infusionssteder, bør disse være på hver sin laterale side af kroppen. Undgå steder, hvor knogler træder frem. Først infunderes hele dosen af den rekombinante humane hyaluronidaseopløsning med en hastighed på 1 til 2 ml/minut for hvert infusionssted. Inden for 10 minutter efter at infusionen med rekombinant human hyaluronidase er gennemført, skal infusionen med den påkrævede dosis IG 10 %, indledes på samme indstikssted. Hvis der bruges to infusionssteder, skal den samlede dosering af rekombinant human hyaluronidase og IG 10 %, deles op inden starten på infusionen. Følgende infusionshastigheder anbefales for IG 10 %: Patienter med kropsvægt på 40 kg eller derover: IG 10 % infunderes med en starthastighed på 10 ml/time pr. infusionssted. Hvis det er veltolereret, kan indgivelseshastigheden øges med intervaller på mindst 10 minutter til maksimalt 240 ml/time pr. infusionssted under den første eller de to første infusioner. Til de efterfølgende infusioner kan hastigheden justeres til maksimalt 300 ml/time pr. sted. 4

5 Patienter med kropsvægt under 40 kg: IG 10 % infunderes med en starthastighed på 5 ml/time pr. infusionssted. Hvis infusionen er veltolereret, kan indgivelseshastigheden øges med intervaller på mindst 10 minutter til maksimalt 80 ml/time for hvert infusionssted under den første eller de to første infusioner. Under de efterfølgende infusioner kan hastigheden justeres til maksimalt 160 ml/time pr. sted. For instruktioner om anvendelse af lægemidlet før administration, se pkt Kontraindikationer Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1. Overfølsomhed over for humant immunglobulin, især i meget sjældne tilfælde af IgA-mangel når patienten har antistoffer mod IgA. Systemisk overfølsomhed over for hyaluronidase eller rekombinant humant hyaluronidase. HyQvia må ikke indgives intravenøst. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen HyQvia må ikke bruges af kvinder, der er gravide eller planlægger at blive gravide (se punkt 4.6). Den anbefalede infusionshastighed, der er anført i punkt 4.2, bør overholdes. Patienterne skal overvåges omhyggeligt, og der skal i hele infusionsperioden holdes nøje øje med, om der opstår bivirkninger af nogen art, især når patienterne begynder på behandlingen. Visse bivirkninger kan opstå hyppigere hos patienter, der får humant normalt immunglobulin første gang, eller i sjældne tilfælde når der skiftes fra et andet immunglobulinprodukt, eller når behandlingen har været afbrudt i en længere periode. Der sås ikke kroniske hudforandringer under de kliniske studier. Patienterne bør orienteres om at indberette eventuelle kroniske inflammationer, små knuder eller inflammation, der opstår på infusionsstedet og varer mere end nogle få dage. Overfølsomhed over for IG 10 % Egentlige overfølsomhedsreaktioner er sjældne. De kan især opstå i meget sjældne tilfælde af IgA-mangel med anti-iga-antistoffer, og disse patienter skal behandles med forsigtighed. Komponenten IG 10 % i lægemidlet indeholder spormængder af IgA (maksimalt indhold er 140 mikrogram/ml). I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin inducere et blodtryksfald med anafylaktisk reaktion, selv hos patienter, der har tålt tidligere behandling med humant normalt immunglobulin. Hvis patienten har høj risiko for nogen som helst allergisk reaktion, må midlet kun indgives, hvor støttende pleje er til rådighed ved livstruende reaktioner. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på anafylakse/overfølsomhedsreaktioner (nældefeber, pruritus, generaliseret urticaria, thoraxkonstriktion, hvæsende åndedræt og hypotension). Afhængigt af sværhedsgraden af den medfølgende reaktion og den medicinske praksis kan præmedicinering forebygge denne type reaktion. Hvis der er kendt anafylakse eller svær overfølsomhed over for humant immunglobulin, bør dette noteres i patientens journal. 5

6 Mulige komplikationer kan ofte undgås ved at sikre, at: Patienterne ikke er følsomme over for humant normalt immunglobulin ved først at injicere midlet langsomt (se punkt 4.2). Patienterne overvåges omhyggeligt i hele infusionsperioden for at se, om der er symptomer af nogen art. Især patienter, der ikke tidligere har fået humant normalt immunglobulin, patienter, der er skiftet fra et alternativt produkt, eller hvor der har været en lang pause siden den foregående infusion, bør overvåges under den første infusion og i den første time efter den første infusion, så mulige tegn på bivirkninger opdages. Alle andre patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter administrationen. Når behandlingen gives hjemme, bør der være støtte til rådighed fra en anden person, der kan tage ansvaret for at behandle bivirkninger eller tilkalde hjælp, hvis en alvorlig bivirkningsreaktion skulle opstå. Patienter, der behandler sig selv hjemme, og/eller deres værge bør desuden have fået undervisning i at finde tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner. I tilfælde af bivirkninger skal administrationshastigheden enten reduceres eller infusionen skal ophøre. Påkrævet behandling afhænger af arten og sværhedsgraden af bivirkningen. I tilfælde af chok skal medicinsk standbehandling af chok iværsættes. Overfølsomhed over for hyaluronidase Ved enhver mistanke om allergisk reaktion eller en reaktion, der kan være anafylaktisk, efter administration af rekombinant humant hyaluronidase, bør infusionen straks ophøre, og medicinsk standardbehandling gives ved behov Spredning af lokale infektioner Lægemidlet må ikke injiceres i eller omkring et inficeret område eller et område med akut inflammation på grund af fare for spredning af en lokal infektion. Reaktioner, der er rapporteret at forekomme ved intravenøs administration af immunglobulin Tromboemboliske hændelser (f.eks. myokardieinfarkt, cerebrovaskulær hændelse, dyb venetrombose og lungeemboli), nyredysfunktion/-svigt, aseptisk meningitissyndrom og hæmolyse er set ved intravenøs administration af IG 10 %, og kan ikke udelukkes ved brug af HyQvia. Trombosetilfælde og hæmolyse er ligeledes rapporteret i forbindelse med subkutan administration af immunglobulinprodukter. Trombosetilfælde Hvis en patient har kendte risikofaktorer eller er i en risikogruppe for tromboemboliske hændelser (som høj alder, hypertension, diabetes mellitus og tidligere vaskulær sygdom eller trombosetilfælde, patienter med erhvervet eller nedarvede trombofililidelser, patienter med længere perioder med immobilisering, svært hypovolæmiske patienter, patienter med sygdomme, som øger blodets viskositet), bør disse noteres i patientens journal. For risikopatienter bør det overvejes at vurdere alle risikofaktorer, herunder viskositet, ved baseline. Patienterne skal informeres om de første symptomer på tromboemboliske hændelser, herunder stakåndethed, smerter og hævelse i en ekstremitet, fokalneurologiske udfald og brystsmerter, og skal rådes til at kontakte deres læge straks efter symptomernes indtræden. Patienterne skal være tilstrækkeligt hydrerede inden anvendelse af immunglobuliner. Hæmolytisk anæmi Immunglobulinprodukter kan indeholde blodtypeantistoffer, som kan optræde som hæmolysiner og inducere belægning på de røde blodlegemer med immunglobulin in vivo, hvilket forårsager en positiv direkte antiglobulinreaktion (Coombs test) og i sjældne tilfælde hæmolyse. Hæmolytisk anæmi kan udvikles efter immunglobulinbehandling på grund af forstærket sekvestration af røde blodlegemer. Modtagere af immunglobulinprodukter bør overvåges for at se, om der er kliniske tegn og symptomer på hæmolyse. 6

7 Akut nyresvigt Tilfælde af akut nyresvigt er blevet rapporteret hos patienter, der modtager intravenøs immunglobulinbehandling. I de fleste tilfælde var risikofaktorerne identificeret, blandt andet allerede eksisterende nyreinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolæmi, overvægt, samtidig administration af nefrotoksiske lægemidler eller alder over 65. I tilfælde af nedsat nyrefunktion bør seponering overvejes. Selvom disse rapporter om nyredysfunktion og akut nyresvigt er blevet forbundet med brug af mange af de godkendte intravenøse immunglobulinprodukter, der indeholder forskellige hjælpestoffer som sucrose, glucose og maltose, stod den del af produkterne, der indeholdt sucrose som stabilisator, for en uforholdsmæssig stor del af det samlede antal. Hos patienter i risikogruppen kan det overvejes at anvende immunglobulinprodukter, som ikke indeholder disse hjælpestoffer. HyQvia indeholder ikke sucrose, maltose eller glucose. Aseptisk meningitissyndrom (AMS) Aseptisk meningitissyndrom er blevet rapporteret at forekomme i forbindelse med intravenøs behandling med immunglobulin. Ophør af den intravenøse behandling med immunglobulin medførte bedring i AMS inden for adskillige dage uden følgevirkninger. Syndromet begynder sædvanligvis inden for adskillige timer og op til 2 dage efter intravenøs behandling med immunglobulin. Undersøgelser af cerebrospinalvæske er ofte positive for pleocytose med op til flere tusinde celler pr. mm 3, hovedsageligt fra den granulocytiske serie, og et forhøjet proteinniveau på op til flere hundrede mg/dl. AMS kan opstå hyppigere i forbindelse med intravenøs behandling med immunglobulin i høje doser (2 g/kg). Oplysninger om visse af indholdsstofferne HyQvia indeholder ikke sukkerarter. Komponenten IG 10 % indeholder spormængder af natrium. Rekombinant humant hyaluronidase indeholder 0,16 mmol (3,68 mg) natrium pr. ml med en maksimal daglig dosis på ca. 120 mg. Der skal muligvis tages højde for dette hos patienter på en natriumkontrolleret diæt. Interferens i serologiske test Efter injektion af immunglobulin kan den forbigående stigning i de forskellige passivt overførte antistoffer i patientens blod resultere i misvisende positive resultater i serologiske test. Passiv overførsel af antistoffer mod erytrocytantigener, f.eks. A, B, D, kan påvirke nogle serologiske test af antistoffer i røde blodlegemer, for eksempel den direkte antiglobulintest (DAT, direkte Coombs test). Oplysninger om sikkerheden vedrørende overførbare stoffer Humant normalt immunglobulin og humant serumalbumin (stabilisator for rekombinant humant hyaluronidase) fremstilles af humant plasma. Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner som følge af brugen af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma omfatter udvælgelse af donorer, screening af enkelte bloddonationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører og inklusion af effektive produktionstrin til inaktivering/fjernelse af virus. På trods heraf kan muligheden for overførsel af smitstoffer ikke helt udelukkes, når der administreres lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nyopdagede virus og andre patogener. Forholdsreglerne anses for effektive over for kappeklædte virus, såsom human immundefektvirus (hiv), hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV), og over for de ikke-kappeklædte virus hepatitis A (HAV) og parvovirus B19. Der er betryggende klinisk evidens med hensyn til manglende overførsel af hepatitis A eller parvovirus B19 sammen med immunglobulin, og det antages desuden, at antistofindholdet bidrager i væsentlig grad til virussikkerheden. 7

8 Det anbefales på det kraftigste at registrere navn og batchnummer for produktet, hver gang HyQvia indgives hos en patient for derved at bevare en sammenkædning mellem patienten og produktets batchnummer. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Levende svækkede virusvacciner Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella. Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år. Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Graviditet Der foreligger ingen kliniske studier af HyQvia til gravide kvinder. HyQvia må ikke anvendes af kvinder, der er gravide eller planlægger at blive gravide, og alternativ behandling bør overvejes. Det anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder tager passende forholdsregler for at forhindre graviditet under behandling med HyQvia. Hvis en kvinde bliver gravid, skal behandling med HyQvia ophøre. Desuden bør den behandlende læge opfordre hende til at deltage i graviditetsregistret. Amning Der er ingen tilgængelige sikkerhedsdata om brugen af HyQvia hos ammende kvinder. HyQvia må ikke anvendes under amning. Fertilitet Den kliniske erfaring med immunglobulin tyder på, at der ikke kan forventes nogen skadelige virkninger af IG 10 % på fertiliteten. Der er på nuværende tidspunkt ingen kliniske sikkerhedsdata for HyQvia angående påvirkningen af det reproduktive system. Mandlige og kvindelige patienter i den fertile alder bør informeres om, at der er utilstrækkelige langtidsdata om brug af HyQvia. Dets virkning på human fertilitet og risikoen for bivirkninger i forhold til konception er på nuværende tidspunkt ukendt. Disse patienter bør modtage informationsmateriale om HyQvia, hvor de kan finde yderligere oplysninger. Dyreforsøg viser ikke nogen direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet ved de doser, der anvendes til facilitering af administration af IG 10 % (se pkt. 5.3). 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner HyQvia påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienter, der oplever bivirkninger (såsom svimmelhed og kvalme) under behandlingen, bør vente på, at disse ophører, før de fører motorkøretøj eller betjener maskiner. 4.8 Bivirkninger Resumé af bivirkningsprofilen De hyppigst rapporterede bivirkninger ved HyQvia, der opstod med en frekvens på 0,203 pr. infusion, var lokale reaktioner. De hyppigst rapporterede systemiske bivirkninger var hovedpine, træthed og pyreksi. Størstedelen af disse bivirkninger var lette til moderate. Humant normalt immunglobulin Bivirkninger som kuldegysninger, hovedpine, svimmelhed, feber, opkastning, allergiske reaktioner, kvalme, artralgi, lavt blodtryk og moderate lænderygsmerter kan af og til forekomme. 8

9 I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin forårsage et pludseligt blodtryksfald og i enkeltstående tilfælde anafylaktisk chok, selv når patienten ikke har udvist nogen overfølsomhed over for tidligere administration. Tilfælde af forbigående aseptisk meningitis, forbigående hæmolytiske reaktioner, stigning i serumkreatininniveauet og/eller akut nyresvigt er set med humant normalt immunglobulin, se pkt Tromboemboliske reaktioner som myokardieinfarkt, slagtilfælde, lungeemboli og dyb venetrombose er set i sjældne tilfælde med i.v. og s.c. administration af gammaglobulinprodukter. Lokale reaktioner på infusionsstedet: hævelse, ømhed, rødme, induration, lokal varme, lokale smerter, kløe, blå mærker og udslæt. Følgende yderligere bivirkninger er blevet rapporteret ved subkutant administrerede immunglobulinprodukter generelt, angivet efter MedDRA systemorganklasse og foretrukne termer efter sværhedsgrad: Immunsystemet: Overfølsomhedsreaktioner Nervesystemet: Paræstesi, tremor Hjerte: Takykardi Vaskulære sygdomme: Rødme, bleghed, perifer kuldefølelse Luftveje, thorax og mediastinum: Dyspnø Mave-tarm-kanalen: Oral paræstesi Hud og subkutane væv: Hævelser i ansigtet, urticaria, allergisk dermatitis, hyperhidrose, pruritus Knogler, led, muskler og bindevæv: Rygsmerter, muskuloskeletal stivhed Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Ubehag i brystkassen, varmefølelse Undersøgelser: Forhøjet alaninaminotransferase Se flere oplysninger om virussikkerhed under pkt Rekombinant humant hyaluronidase De hyppigste bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen under brug af rekombinant humant hyaluronidase i tilsvarende præparater, der blev indgivet subkutant til dispersion og absorption af subkutant administrerede væsker og lægemidler, var lette lokale reaktioner på injektionsstedet, såsom erytem og smerter. Ødemer er hyppigst rapporteret i forbindelse med subkutan administration af store mængder væske. Antistoffer mod rekombinant humant hyaluronidase I alt 13 ud af 83 personer, som deltog i et pivotalt studie, udviklede et antistof, der var i stand til at binde sig til rekombinant humant hyaluronidase (rhuph20), mindst en gang i løbet af det kliniske studie. Disse antistoffer var ikke i stand til at neutralisere rekombinant humant hyaluronidase. Der kunne ikke påvises nogen tidsmæssig forbindelse mellem bivirkninger og forekomsten af antistofferne anti-rhuph20. Der var ingen øget forekomst eller sværhedsgrad af bivirkninger hos de patienter, der udviklede antistoffer mod humant hyaluronidase. Skematisk liste over bivirkninger HyQvias sikkerhed og tolerabilitet blev evalueret i et fase 3-forsøg med 83 patienter med PID (herunder 21 mellem 2 og 16 år), der modtog infusioner med 3 til 4 ugers interval. Bivirkningerne er sammenfattet og klassificeret efter MedDRA systemorganklasse og hyppighed i tabellen nedenfor. 9

10 Hyppigheden pr. infusion er blevet evalueret ud fra følgende kriterier: meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til < 1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til < 1/100), sjælden ( 1/ til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Systemorganklasse, MedDRA Mave-tarm-kanalen Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Undersøgelser Metabolisme og ernæring Knogler, led, muskler og bindevæv Meget almindelig ( 1/10) Lokale reaktioner (i alt) Ubehag/ smerter Bivirkninger med HyQvia Almindelig ( 1/100 til 1/10) Lokale reaktioner: Erytem Hævelse/ ødem Pruritus Træthed Ikke almindelig ( 1/1.000 til 1/100) Opkastning Kvalme Smerter i øvre abdomen Diarré Mundsmerter Lokale reaktioner: Fortykkelse på infusionsstedet Knude Infusionsstedet: varme hæmatom hæmoragi Pyreksi Perifert ødem Kuldegysninger Utilpashed Asteni Abnorm følelse Gravitationelt ødem Positiv antistoftest Positiv Coombs test Nedsat lymfocyttal Nedsat antal hvide blodlegemer Vægttab Nedsat appetit Myalgi Artralgi Lyskesmerter Smerter i ekstremiteter Muskuloskeletale brystsmerter Nervesystemet Hovedpine Migræne Svimmelhed Det reproduktive system og mammae Luftveje, thorax og mediastinum Hud og subkutane væv Vaskulære sygdomme Brændende fornemmelse Vulvovaginal pruritus Genitalt ødem Stoppet næse Erytem Makulopapuløst udslæt Hypertension Fald i blodtryk Sjælden ( 1/ til 1/1.000) Beskrivelse af udvalgte bivirkninger De lokale reaktioner, der sås under det kliniske studie, omfatter let hævelse på stedet (forekommer ved de fleste infusioner) på grund af den store infusionsmængde, men generelt blev dette ikke betragtet som en bivirkning, medmindre det forårsagede ubehag. Kun to tilfælde af lokale bivirkninger 10

11 var svære: smerter på infusionsstedet og hævelse på infusionsstedet. Der var to tilfælde af forbigående genitalt ødem (hvoraf det ene blev betragtet som svært), som skyldtes diffusion af lægemidlet fra infusionsstedet i maven. Der blev ikke set hudforandringer, som ikke forsvandt under det kliniske studie. Pædiatrisk population HyQvia blev vurderet hos 21 pædiatriske patienter i alderen mellem 4 og 16 år (13 var 4 til <12 år, og 8 var 12 til <16 år). Resultaterne af studierne indikerede, at sikkerhedsprofilen for voksne og for pædiatriske patienter, for eksempel med hensyn til art, hyppighed eller sværhedsgrad eller reversibilitet af bivirkninger, var ens. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. 4.9 Overdosering Følgerne af en overdosis HyQvia er ikke kendte. Når immunglobuliner indgives intravenøst, kan en overdosis medføre overhydrering og hyperviskositet. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk gruppe (humant normalt immunglobulin): immunsera og immunglobuliner: immunglobuliner, normale humane, ATC-kode: J06BA Virkningsmekanisme Komponenten IG 10 %, giver den terapeutiske virkning ved dette lægemiddel. Rekombinant humant hyaluronidase faciliterer dispersionen og absorptionen af IG 10 %. Humant normalt immunglobulin indeholder hovedsageligt immunglobulin G (IgG) med et bredt spektrum af opsoniserende og neutraliserende antistoffer mod smitstoffer. Humant normalt immunglobulin indeholder de IgG-antistoffer, der findes i den normale population. Det fremstilles sædvanligvis af humant plasma poolet af mindst donationer. Proportionaliteten i dets fordeling af IgG-subklasser er tæt på fordelingen i naturligt humant plasma. Passende doser af humant normalt immunglobulin kan genoprette abnormt lave IgG-niveauer til det normale niveau. Rekombinant humant hyaluronidase er en opløselig rekombinant form af humant hyaluronidase, der ændrer bindevævets permeabilitet gennem hydrolyse af hyaluronan. Hyaluronan er et polysakkarid, der findes i den intercellulære grundsubstans i bindevæv og visse særlige vævstyper. Det nedbrydes af naturligt forekommende hyaluronidase og har en meget hurtig omsætning i subkutant væv. Da det forstærker permeation, fremmer rekombinant humant hyaluronidase nedbrydningen af hyaluronan, hvilket medfører en midlertidigt øget permeabilitet i den interstitielle matrix, der faciliteter en hurtigere dispersion og absorption samt forbedret biotilgængelighed for IG 10 %. Den naturligt forekommende hurtige regenerering af hyaluronan medfører en fuldstændig genopretning af den interstitelle barriere inden for 24 til 48 timer. Klinisk virkning og sikkerhed HyQvias virkning og sikkerhed blev vurderet i et fase 3-forsøg med 83 patienter med PID. Patienterne blev behandlet med HyQvia med enten 3 eller 4 ugers behandlingsintervaller i alt i 12 måneder (efter en kort titreringsperiode). Dosen af HyQvia var baseret på den tidligere behandling med 11

12 intravenøst IG 10 % (320 til mg/kg i 4 uger) og blev individuelt tilpasset, idet det blev sikret, at IgG-niveauerne var tilstrækkelige under hele studiet. Resultaterne af studiet viste, at tallet for validerede, akutte, alvorlige bakterieinfektioner om året under behandling med HyQvia var 0,025 (øvre grænse for enkeltsidigt 99 % konfidensinterval var 0,046). Den samlede infektionsrate var mindre under administrationen af HyQvia end under de tre måneders intravenøse administration af IG 10 %: punktestimatet for infektionsraten på årsbasis var 2,97 (95 % CI: 2,51 til 3,47) for HyQvia og 4,51 (95 % CI: 3,50 til 5,69) for infusioner med intravenøst IG 10 %. Næsten alle forsøgspersonerne var i stand til at opnå samme dosisinterval med HyQvia, som de havde med den intravenøse administration. Otteoghalvfjerds (78) af 83 (94 %) personer opnåede samme 3 eller 4 ugers dosering, mens én gik ned fra 4 til 3 uger, én fra 4 til 2 uger og én fra 3 til 2 uger (2 personer trak sig ud under titreringsperioden). Mediantallet for infusionssteder pr. måned med HyQvia var 1,09, hvilket var en smule lavere end mediantallet for infusionssteder med intravenøst IG 10 %, der blev anvendt i dette studie (1,34), og betydeligt lavere end mediantallet for infusionssteder i studiet af subkutan administration af IG 10 % (21,43). Pædiatrisk population HyQvia blev evalueret hos 21 pædiatriske patienter, herunder 13 patienter mellem 4 og < 12 år og 8 mellem 12 og < 16 år, som blev behandlet i mere end et år (som beskrevet i afsnittet Klinisk virkning og sikkerhed). Der sås ingen væsentlige forskelle i HyQvias farmakodynamiske virkning eller sikkerhed for pædiatriske patienter i forhold til voksne. Disse data er dog ikke tilstrækkelige til at fastslå HyQvias sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe. Se pkt. 4.2 og 4.8. Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med HyQvia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til behandling af primær immundefekt som model for substitutionsbehandling. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Med administration af HyQvia nås maksimale serumniveauer for IgG i modtagerens kredsløb med en forsinkelse på ca. 3 til 5 dage. Data fra det kliniske forsøg med HyQvia viser, at dalniveauerne for IgG i serum kan bevares ved doseringsregimer på 320 til mg/kg kropsvægt for hver 4 uger med administrationsintervaller på 3 eller 4 uger. HyQvias farmakokinetik blev evalueret i virknings- og sikkerhedsstudiet i fase 3 hos 60 patienter med PID i alderen 12 år og opefter. De farmakokinetiske resultater er vist i skemaet nedenfor, hvor de sammenlignes med data for intravenøs administration af IG 10 %, der blev opnået i samme studie. Farmakokinetiske parametre for HyQvia sammenlignet med intravenøs administration af IG 10 %. Parameter HyQvia Median (95 % Cl) N=60) IVIG 10 % Median (95 % Cl) N=68) C max [g/l] 15,5 (14,5; 17,1) 21,9 (20,7; 23,9) C min [g/l] 10,4 (9,4 til 11,2) 10,1 (9,5 til 10,9) AUC pr. uge [g*dage/l] 90,52 (83,8 til 98,4) 93,9 (89,1 til 102,1) T max [dage] 5,0 (3,3 til 5,1) 0,1 (0,1 til 0,1) Angivelig clearance eller clearance [ml/kg pr. dag] 1,6 (1,4 til 1,79) 1,4 (1,2 til 1,4) Terminal halveringstid [dage] 45,3 (41,0 til 60,2) 35,7 (32,4 til 40,4) 12

13 IgG og IgG-komplekser nedbrydes i det retikuloendoteliale systems celler. Pædiatrisk population I det kliniske studie af HyQvia sås der ingen forskelle i dalniveauerne for IgG i plasma hos voksne i forhold til pædiatriske patienter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Immunglobuliner er normale bestanddele i den menneskelige krop. Ikke-kliniske data for komponenten IG 10 % i HyQvia viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet. Studier af toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktionstoksicitet hos dyr er ikke gennemførlige i praksis på grund af induktion af og interferens fra de antistoffer, der udvikles mod heterologe proteiner. Genotoksicitetsstudier in vitro viste ingen mutagenicitet. Da den kliniske erfaring ikke giver evidens for karcinogent potentiale ved immunglobuliner, er der ikke udført eksperimentelle studier med heterogene arter. Hyaluronidase findes i de fleste vævstyper i menneskekroppen. Ikke-kliniske data for rekombinant humant hyaluronidase viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og udviklingstoksicitet. Der er rapporteret reversibel påvirkning af fertiliteten hos han- og hunmarsvin, der blev immuniseret for at producere antistoffer mod hyaluronidase. Antistoffer mod hyaluronidase påvirkede dog ikke reproduktionen hos mus, kaniner, får eller cynomolgusaber. Genotoksicitets- og karcinogenicitetsstudier blev ikke udført, da hyaluronidase er den rekombinante form af naturligt forekommende protein. Derfor forventes det ikke at interagere med DNA eller andet kromosommateriale, og der er heller ikke evidens for, at det transformerer celler eller fremmer vækst af normale eller maligne celler. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Hætteglas med humant normalt immunglobulin (IG 10 %) Glycin Vand til injektionsvæsker Hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase (rhuph20) Natriumchlorid Natriumfosfat, dibasisk Humant albumin Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA), dinatriumsalt Calciumchlorid Natriumhydroxid (til ph-justering) Saltsyre (til ph-justering) Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler. 13

14 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C 8 C) Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Hætteglas med humant normalt immunglobulin (IG 10 %) 25, 50, 100, 200 eller 300 ml opløsning i et hætteglas (type I-glas) med prop (bromobutylgummi). Hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase (rhuph20) 1,25, 2,5, 5, 10 eller 15 ml opløsning i et hætteglas (type I-glas) med prop (chlorbutylgummi). Pakningsstørrelse: Et hætteglas med IG 10 % og et hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase i en enhed med to hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Lægemidlet bør have stuetemperatur før brug. IG 10 % er en klar eller let opaliserende og farveløs eller svagt gul opløsning. Rekombinant humant hyaluronidase er en klar, farveløs opløsning. Brug ikke opløsninger, som er uklare eller har udfældninger. Må ikke omrystes. Bland ikke HyQvias komponenter inden administration. Brug ikke hætteglasadgangsudstyr med udluftning for at trække rekombinant humant hyaluronidase op fra hætteglassene. Brug aseptisk teknik ved forberedelse og administration af HyQvia. I tilfælde, hvor der er behov for mere end ét hætteglas med lægemidlet IG 10 % eller rekombinant humant hyaluronidase for at opnå den nødvendige dosis til infusionen, skal IG 10 % og/eller rekombinant humant hyaluronidase forberedes separat i egnede opløsningsbeholdere inden administration. Delvist brugte hætteglas skal kasseres. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Baxter Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Wien, Østrig 14

15 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) EU/1/13/840/001 EU/1/13/840/002 EU/1/13/840/003 EU/1/13/840/004 EU/1/13/840/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN Dato for første markedsføringstilladelse: 16 Maj DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Yderligere information om HyQvia findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 15

16 BILAG II A. FREMSTILLERE AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET 16

17 A. FREMSTILLERE AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstillerne af det (de) biologisk aktive stof(fer) Baxter Healthcare Corporation 4501 Colorado Boulevard Los Angeles, Californien USA Produkt af intermediært præcipitat G fra humant plasma. Baxter AG Industriestrasse Wien Østrig Produkt af intermediært præcipitat G fra humant plasma. Baxter Manufacturing S.p.A. Via della Chimica Santa Rufina, Cittaducale, Rieti Italien Produkt af intermediært præcipitat G fra humant plasma. Baxter S.A. Boulevard René Branquart, 80 B-7860 Lessines Belgien Produkt af ultrafiltrat centrifugat af immunglobulin 10 % fra præcipitat G. Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Baxter S.A. Boulevard René Branquart, 80 B-7860 Lessines Belgien På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch. B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2). Officiel batchfrigivelse I henhold til artikel 114 i direktiv 2001/83/EC foretages den officielle batchfrigivelse af et statsligt laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil. 17

18 C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR er) Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende den første periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetning (PSUR) for dette lægemiddel inden for 6 måneder efter godkendelsen. Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal derefter fremsende periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR) for dette lægemiddel i overensstemmelse med kravene på listen over EU-referencedatoer (EURD list) som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF og offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler. D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET Risikostyringsplan (RMP) Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede lægemiddelovervågningsaktiviteter og foranstaltninger, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP. En opdateret RMP skal fremsendes: på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af at der er modtaget nye oplysninger, der kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af at der er nået en vigtig milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering). Hvis tidsfristen for en periodisk, opdateret sikkerhedsindberetning (PSUR) og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes samtidig. Yderligere risikominimeringsforanstaltninger Inden lanceringen i hvert medlemsland skal indehaveren af markedsføringstilladelsen (MAH) aftale indholdet og formatet af uddannelsesprogrammet med de kompetente nationale myndigheder. Indehaveren af markedsføringstilladelsen (MAH) skal sikre, at alt sundhedspersonale, der forventes at anvende og/eller ordinere HyQvia, får udleveret en uddannelsespakke ved lanceringen. Uddannelsespakken skal indeholde følgende: 1 Produktresumé og indlægssedler 2 Patientinformationskort 3 Tekstmeddelelse til lægen, som skal anføres på hver uddannelsespakke: Der skal udleveres en indlægsseddel og et patientinformationskort til patienten, inden behandling med HyQvia indledes. Skulle en kvinde blive gravid, mens hun er under behandling med HyQvia, skal HyQvia seponeres og behandlingen ændres til en alternativ IgG-behandling, som ikke omfatter rekombinant hyaluronidase. Desuden bør patienterne opfordres til at deltage i graviditetsregistret. Information om, hvor et graviditetsregister er til rådighed, og hvordan patienterne meldes til det. 18

19 Patientinformationskortet skal indeholde information om følgende nøgleelementer: Information om antistoffer mod rekombinant hyaluronidase HyQvia indeholder rekombinant humant hyaluronidase, der faciliterer dispersionen og absorptionen af immunglobulin G, og nogle patienter, der modtager HyQvia, kan udvikle antistoffer mod det. I kliniske studier udviklede op til 18 % af de patienter, der modtog HyQvia, antistoffer mod rekombinant hyaluronidase. Disse antistoffer kan muligvis reagere mod det hyaluronidase, der findes naturligt i de fleste vævstyper i menneskekroppen, men det er ukendt, om det har nogen kliniske konsekvenser. I de kliniske studier er der ikke set nogen bivirkninger, der blev anset for at have forbindelse til tilstedeværelsen af antistoffer mod rekombinant humant hyaluronidase, men behandlingens varighed var begrænset til op til 36 måneder, og muligheden for langtidsvirkninger er ukendt. Deres påvirkning af human fertilitet og muligheden for bivirkninger ved konception er ukendt. Information om fertilitet Der er rapporteret reversibel kontraceptionspåvirkning hos han- og hunmarsvin, der blev immuniseret for at producere antistoffer mod hyaluronidase. Antistoffer mod hyaluronidase påvirkede dog ikke reproduktionen hos mus, kaniner, får eller cynomolgusaber. Virkningen af antistoffer mod rekombinant hyaluronidase på fertiliteten hos mænd eller kvinder er ukendt. Information om graviditet Antistoffer mod rekombinant humant hyaluronidase kan trænge gennem placenta. Dyrestudier viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af udviklingstoksicitet. Der foreligger ingen kliniske studier af HyQvia til gravide kvinder. Den mulige virkning af antistoffer mod rekombinant hyaluronidase på human embryonal eller føtal udvikling er på nuværende tidspunkt ukendt. HyQvia må ikke anvendes af kvinder, der er gravide eller planlægger at blive gravide. En alternativ behandling, der ikke omfatter rekombinant hyaluronidase, skal overvejes. Hvis en kvinde alligevel skulle blive gravid, mens hun er under behandling med HyQvia, skal behandling med HyQvia ophøre og en anden IgG-behandling, som ikke omfatter rekombinant hyaluronidase, bør drøftes med den behandlende læge. Det anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder tager passende forholdsregler for at forhindre graviditet under behandling med HyQvia. 19

20 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 20

21 A. ETIKETTERING 21

22 MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON (2,5 G, 5 G, 10 G, 20 G OG 30 G) 1. LÆGEMIDLETS NAVN HyQvia 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Hætteglas med humant normalt immunglobulin: 100 mg/ml, mindst 98 % er IgG Maksimalt indhold af immunglobulin A (IgA): 140 mikrogram/ml. 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Hætteglas med humant normalt immunglobulin: Glycin, vand til injektionsvæsker. Hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase: humant hyaluronidase. Natriumchlorid, natriumfosfat, humant albumin, ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsalt, calciumchlorid, vand til injektionsvæsker. Se indlægssedlen for yderligere information. 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE) Infusionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse 1 hætteglas med humant normalt immunglobulin 2,5 g / 25 ml 5 g / 50 ml 10 g / 100 ml 20 g / 200 ml 30 g / 300 ml 1 hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase 1,25 ml 2,5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) Kun til subkutan anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug. 6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 22

23 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER Må ikke omrystes. Bland ikke de to hætteglas inden administration. Infunder rekombinant humant hyaluronidase først. 8. UDLØBSDATO Udløbsdato 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Baxter Innovations GmbH A-1221 Wien, Østrig 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) EU/1/13/840/001 2,5 g/25 ml EU/1/13/840/002 5 g/50 ml EU/1/13/840/ g/100 ml EU/1/13/840/ g/200 ml EU/1/13/840/ g/300 ml 13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 23

24 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT HyQvia 100 mg/ml 24

25 MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE HÆTTEGLASETIKET HUMANT NORMALT IMMUNGLOBULIN (5 G, 10 G, 20 G OG 30 G) 1. LÆGEMIDLETS NAVN HyQvia 100 mg/ml infusionsvæske til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Immunglobulin: 100 mg/ml, mindst 98 % er IgG Maksimalt indhold af immunglobulin A (IgA): 140 mikrogram/ml. 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER Glycin, vand til injektionsvæsker. 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE) Infusionsvæske til s.c. anvendelse. 1 hætteglas 5 g / 50 ml 10 g / 100 ml 20 g / 200 ml 30 g / 300 ml 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) Kun s.c. anvendelse. Infunderes som nr. 2. Læs indlægssedlen inden brug. 6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO EXP 25

26 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Baxter Innovations GmbH A-1221 Wien, Østrig 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) EU/1/13/840/002 5 g/50 ml EU/1/13/840/ g/100 ml EU/1/13/840/ g/200 ml EU/1/13/840/ g/300 ml 13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 26

27 MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER HÆTTEGLASETIKET HUMANT NORMALT IMMUNGLOBULIN (2,5 G) 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) HyQvia 100 mg/ml infusionsvæske til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Kun s.c. anvendelse 2. ADMINISTRATIONSMETODE Infunderes som nr. 2. Læs indlægssedlen inden brug. 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Batch 5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 2,5 g / 25 ml 6. ANDET 27

28 MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER HÆTTEGLASETIKET REKOMBINANT HUMANT HYALURONIDASE (2,5 ML, 5 ML, 10 ML, 15 ML) 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) Infusionsvæske til subkutan anvendelse til HyQvia Hyaluronidase Kun subkutan anvendelse. 2. ADMINISTRATIONSMETODE Infunderes som nr 1. Læs indlægssedlen inden brug. 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Batch 5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 2,5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 6. ANDET 28

29 MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER HÆTTEGLASETIKET REKOMBINANT HUMANT HYALURONIDASE (1,25 ML) 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) Infusionsvæske til subkutan anvendelse til HyQvia Hyaluronidase Kun s.c. anvendelse. 2. ADMINISTRATIONSMETODE Infunderes som nr. 1. Læs indlægssedlen inden brug. 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Batch 5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 1,25 ml 6. ANDET 29

30 B. INDLÆGSSEDDEL 30

31 Indlægsseddel: Information til brugeren HyQvia 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. - Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. - Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge HyQvia 3. Sådan skal du bruge HyQvia 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Hvad er HyQvia? HyQvia indeholder to opløsninger til infusion (drop) under huden (subkutan eller s.c. infusion). Det leveres som en pakning, der indeholder et hætteglas med humant normalt immunglobulin 10 % (det aktive stof) og et hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase (et stof, som hjælper humant normalt immunglobulin 10 % med at komme ud i blodet). Humant normalt immunglobulin 10 % tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes humane normale immunglobuliner. Immunglobuliner er også kendt som antistoffer og findes i raske menneskers blod. Antistofferne er en del af immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) og hjælper din krop med at bekæmpe infektioner. Hvordan virker HyQvia? Hætteglasset med immunglobuliner er fremstillet af blod fra raske mennesker. Medicinen virker på nøjagtigt samme måde som det immunglobulin, der findes naturligt i blodet. Det rekombinante humane hyaluronidase er et protein, der gør det lettere for immunglobulinerne at blive infunderet (givet i drop) under huden og nå ud i dit blodkredsløb. Hvad bruges HyQvia til? HyQvia bruges hos patienter med et svagt immunsystem, som ikke har nok antistoffer i blodet og er tilbøjelige til at få hyppige infektioner. Regelmæssige og tilstrækkelige doser HyQvia kan øge et usædvanligt lavt indhold af immunglobulin i dit blod til normale niveauer (erstatningsbehandling). 31

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ImmunoGam 312 IE/ml, injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 312 IE/ml humant hepatitis B-immunglobulin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension 19. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Inflexal V, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR. 21063 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inflexal V Injektionsvæske, suspension Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN KIOVIG 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Privigen 100 mg/ml (10 %) infusionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (IVIg)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Privigen 100 mg/ml (10 %) infusionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (IVIg) Indlægsseddel: Information til brugeren Privigen 100 mg/ml (10 %) infusionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (IVIg) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rhophylac 1500 IE (300 mikrogram) / 2 ml Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. Humant anti-d (Rh) immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Haemate 500 IE FVIII/ 1200 IE VWF og Haemate 1000 IE FVIII/ 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning Human koagulationsfaktor VIII

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. XGEVA 120 mg injektionsvæske, opløsning denosumab

Indlægsseddel: Information til patienten. XGEVA 120 mg injektionsvæske, opløsning denosumab Indlægsseddel: Information til patienten XGEVA 120 mg injektionsvæske, opløsning denosumab Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cerezyme 200 E Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 200 enheder* imiglucerase**.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human) Indlægsseddel: Information til brugeren Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Indlægsseddel: information til brugeren Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Indlægsseddel: Information til patienten Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere