for Olbetam, kapsler, hårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Olbetam, kapsler, hårde"

Transkript

1 Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Klausuleret Godkendt produktresumé: 26. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Olbetam, kapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Olbetam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Acipimox 250 mg Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Kapsler, hårde Røde og rødbrune hårde kapsler, der indeholder et cremehvidt pulver. Kapslerne er uden tryk. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Olbetam er indikeret som alternativ behandling eller tillægsbehandling til reduktion af triglycerid-niveauet hos patienter, der ikke i tilstrækkelig grad har reageret på andre behandlinger såsom statin- eller fibratbehandling for:

2 hypertriglyceridæmi (Fredrickson type IV hyperlipoproteinæmi) hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi (Fredrickson type Iibhyperlipoproteinæmi). Olbetam bør anvendes, efter at der er truffet andre foranstaltninger såsom kostændringer og andre ikke-farmakologiske tiltag (f.eks. motion og vægttab). Det er ikke påvist, at behandling af hyperlipoproteinæmi med acipimox fører til en reduktion af hjertemorbiditet eller -mortalitet. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 250 mg 2-3 gange dagligt. Indtages sammen med eller efter måltiderne. Den lavere dosis bør anvendes hos patienter med type IV hyperlipoproteinæmi og den højere dosis hos patienter med type IIb hyperlipoproteinæmi. Ældre: Der anbefales dosisreduktion til ældre Børn: Olbetam bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig. Nedsat nyrefunktion Hos patienter med moderat til stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance-mellem60 og 30 ml/min) skal dosis nedsættes til én kapsel (250 mg acipimox) 1 eller 2 gange dagligt sammen med eller efter måltiderne (se pkt 4.4). 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Ulcus pepticum. Stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 30 ml/min). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Før behandling med Olbetam initieres bør serum-lipider forsøges kontrolleret med passende diæt samt ophør af alkoholindtagelse, fysisk træning og vægttab i tilfælde af adipositas. Da der anbefales langtidsbehandling med Olbetam, bør alle baselineværdier inklusive lipidprofil kontrolleres før behandling, og der bør regelmæssigt foretages kontrol af serum-lipider for at få bekræftet, at den ønskede terapeutiske effekt er opnået. Der anbefales dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2). Lever- og nyrefunktion bør kontrolleres under behandlingen. Samtidig anvendelse af acipimox og statiner se pkt. 4.5 Strukturmæssigt er acipimox beslægtet med nicotinsyre. Risikoen for muskeltoksicitet øges, når nicotinsyre administreres sammen med et statin (dvs. en 3-hydroxy-3- methylglutaryl-coenzym A [HMG-CoA] reduktasehæmmer). I et studie blev det rapporteret, at kinesiske patienter, der tog nicotinsyre plus laropiprant samtidigt med

3 simvastatin, havde en højere forekomst af myopati og rhabdomyolyse sammenlignet med kaukasere. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Det er ikke set interaktioner med andre lipidsænkende lægemidler. Der skal dog udvises forsigtighed ved samtidig brug af acipimox og statiner eller fibrater, da der er rapporteret en øget risiko for muskuloskeletale hændelser med nicotinsyre (en strukturel analog af acipimox) når den anvendes sammen med sådanne lipidsænkende lægemidler (se pkt 4.4). Der er ikke set interaktioner med digoxin, warfarin og colestyramin. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Der er ingen erfaring med anvendelse af acipimox til gravide. Olbetam bør ikke anvendes til gravide. Amning: Det vides ikke, om acipimox udskilles i modermælk. Olbetam bør ikke anvendes i ammeperioden. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, men baseret på farmakodynamiske egenskaber påvirker Olbetam ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Især i begyndelsen af behandlingsforløbet kan der forekomme vasodilatation i form af varmefornemmelse, flushing eller pruritus, men også udslæt og erytem. Disse bivirkninger forsvinder oftest hurtigt i løbet af de første dages behandling. Følgende bivirkninger er set i kliniske og post-marketing undersøgelser samt rapporteret under behandling med acipimox med de følgende frekvenser: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Immunsystemet Nervesystemet Meget almindelig ( 1/10) Vaskulære sygdomme Meget almindelig ( 1/10) Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Luftveje, thorax og mediastinum Anafylaktoide reaktioner* Hovedpine Flushing Vasodilatation** Bronkospasmer*

4 Mave-tarm kanalen Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hud og subkutane væv Almindelig ( 1/100 til <1/10) Knogler, led, muskler og bindevæv Dyspepsi Øvre abdominalsmerter. Kvalme* Diarré** Urticaria Angioødem*, pruritus*, udslæt*, erytem* Myositis*, myalgi*, artralgi* Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig ( 1/100 til <1/10) Asteni Varmefornemmelse*, utilpashed* * Hyppigheden estimeres ud fra post-marketing data **Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger på eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på eller med brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 4.9 Overdosering Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Hvis der ses toksiske virkninger, skal der foretages understøttende og symptomatisk behandling Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation C 10 AD 06 Nicotinsyre og derivater, lipidmodificerende midler, usammensatte. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber

5 Acipimox hæmmer frigørelsen af ikke-esterificerede fedtsyrer fra fedtvæv og nedsætter det totale serumtriglycerid og serumkolesterolniveau. Koncentrationerne af very low density lipoprotein (VLDL) og low density lipoprotein (LDL) falder. Endvidere forårsager Acipimox en stigning i high density lipoprotein (HDL) kolesterol. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Acipimox absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mavetarmkanalen og når maksimale plasmakoncentrationer indenfor 2 timer efter oral indgift. Plasmahalveringstiden er ca. 2 timer. Acipimox bindes ikke til plasmaproteiner. Det undergår ingen betydelig metabolisering og udskilles næsten fuldstændigt uomdannet gennem nyrerne. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Dyreforsøg viser ingen tegn på teratogenicitet. Kronisk toksicitet Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser. Biokemiske og histologiske undersøgelser viste ingen tegn på påvirkning af levercellens peroxisomer. Karcinogenicitet In vivo karcinogenicitetsforsøg med mus og rotter viste ingen tegn på nogen form for onkogene egenskaber ved acipimox. Mutagenicitet Ingen af de gennemførte mutagenicitetsforsøg viste tegn på, at acipimox kan have mutagene virkninger. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Modificeret majsstivelse; silica, kolloid; magnesiumstearat; natriumlaurilsulfat; gelatine; titandioxid E 171; rød erythrosin E 127; gul jernoxid E Uforligeligheder Ikke relevant 6.3 Opbevaringstid 4 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blister Pakningsstørrelser: 250 mg kapsler, hårde: 30, 90 eller 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler

6 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 22. marts DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 26. marts 2014

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension Produktinformation for Depo-Provera (Medroxy-progesteronacetat) Injektionsvæske, suspension, 50 mg/ml. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 01 70 20 Injektionsvæske, suspension 50 mg/ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN LYRICA 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere