Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008"

Transkript

1 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget

2 Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax Redaktion Marianne Kruckow Marie Molin Klavs Nordstrand DESIGN NR2154 Tryk Trykbureauet Februar 2008

3 INDHOLD SIDE 5 SIDE 6 SIDE 9 Kunstrådets Litteraturudvalg Generelle Ansøgningskriterier Støtteordninger De generelle midler Den skønlitterære pulje Den faglitterære pulje Børnelitteraturpuljen Biblioteksafgiftspuljen (10-mio.kr.-puljen) Marienborgpuljens rejselegater Marienborgpuljens støtte til udgivelse og promovering af banebrydende, ny dansk litteratur Marienborgpuljens støtte til PR-rådgivning og utraditionel markedsføring Oversætterpuljen Rejsestipendier for oversættere Støtte til prøveoversættelse Puljen for fremmedsprogede forfattere Litteratur- og personudvekslingspuljen Forfattercentrum SIDE 17 Svarfrist

4

5 Kunstrådets Litteraturudvalg Med virkning fra 1. januar 2008 har Kunstrådets Litteraturudvalg ændret enkelte af tidsfristerne for de støtteordninger, udvalget forvalter: Der kan søges arbejdslegater i Den skønlitterære pulje, Den faglitterære pulje og Børnelitteraturpuljen den 1. april. der kan søges arbejdslegater i Biblioteksafgiftspuljen (10-mio.kr.-puljen) den 1. oktober. Rejselegater kan søges inden for alle genrer både den 1. april og den 1. oktober. Alle øvrige frister er uændrede. Nyheder vedrørende ansøgningsfrister og andet bliver givet i Kunstrådets nyhedsbrev, som udsendes i elektronisk form. Interesserede kan på tilmelde sig denne nyhedsservice. SIDE 5

6 Generelle ansøgningskriterier Ansøgninger til de støtteordninger, som forvaltes af Kunstrådets Litteraturudvalg, skal indgives skriftligt pr. brev eller . Til enkelte ordninger anvendes ansøgningsskema. Ansøgninger om arbejdslegater skal indeholde: Kort beskrivelse (maksimalt to A4-sider) af det arbejde, værk eller projekt, der søges støtte til Ansøgers navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer samt telefon og evt. Kortfattet CV (maksimalt én A4-side) inklusive angivelse af relevante publikationer Tekstprøve (minimum tre og maksimalt ti A4-sider) på det konkrete arbejde, der søges støtte til. Ansøgninger om rejselegater skal indeholde: Kort beskrivelse (maksimalt to A4-sider) af det arbejde, værk eller projekt, der søges støtte til Ansøgers navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer samt telefon og evt. Kortfattet CV (maksimalt én A4-side) inklusive angivelse af relevante publikationer Så detaljeret og præcist budget som muligt med billigste, rimelige rejsemåde Motivering for valg af destination og opholdets varighed. Ansøgninger om udgivelsesstøtte skal indeholde: Kort beskrivelse (maksimalt to A4-sider) af det værk, der søges støtte til Forlag, adresse, CVR-nummer samt telefon og evt. Kortfattet CV (maksimalt én A4-side) på forfatteren inklusive angivelse af relevante publikationer Detaljeret forlagskalkule Indholdsfortegnelse og tekstprøve på værket Angivelse af, om ansøger selv bidrager økonomisk og med hvad Angivelse af, om der søges eller forventes støtte andetsteds fra. SIDE 6

7 Ansøgninger om støtte til mundtlig fortælling, poetry slam o.a., samt montagen som litterært udtryk skal indeholde: Kort beskrivelse (maksimalt to A4-sider) af det arbejde, værk eller projekt, der søges støtte til Ansøgers navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer samt telefon og evt. Kortfattet CV (maksimalt én A4-side) inklusive angivelse af relevante publikationer Dokumentation i form af CD-rom, DVD eller elektronisk fil i et gængs format med prøve på det arbejde, der konkret søges støtte til. Ansøgninger om støtte til arrangementer skal indeholde: Kort beskrivelse (maksimalt to A4-sider) af det arbejde, værk eller projekt, der søges støtte til Ansøgers navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer samt telefon og evt. Kortfattet CV (maksimalt én A4-side) inklusive angivelse af relevante publikationer Angivelse af, om ansøger selv bidrager og med hvad Angivelse af, om der søges eller forventes at få støtte andetsteds fra. Specielle betingelser: Der kan kun indgives én ansøgning om arbejds- eller rejselegat pr. frist pr. ansøger Det er normalt en forudsætning for at opnå både honorarer, arbejds- og rejselegater, at ansøger har udgivet mindst to værker som eneforfatter inden for Litteraturudvalgets støtteområde (ét ved ansøgning til Biblioteksafgiftspuljen) Ved ansøgning om udgivelsesstøtte er det normalt en forudsætning, at forfatteren til det værk, der søges støtte til, har udgivet minimum to værker som eneforfatter Udgivelsesstøtte kan kun søges af det udgivende forlag Der kan normalt kun ydes støtte i forbindelse med udgivelser, som antages af en af forfatteren uafhængig redaktion Det, der søges støtte til, må sædvanligvis ikke være afsluttet inden den førstkommende ansøgningsfrist efter, at ansøgningen er modtaget. Støttes normalt ikke af Kunstrådets Litteraturudvalg: Kunstrådets Litteraturudvalg yder normalt ikke støtte til forsknings- og undervisningsprojekter, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger samt kataloger. SIDE 7

8 Generelle ansøgningskriterier Kvittering for modtagelse af ansøgning Litteraturcentret vil senest fire uger efter ansøgningsfrist sende et brev med kvittering for modtagelse af ansøgning til ansøger. Hvis man ikke har modtaget kvitteringsbrev efter en måned, bør man kontakte Litteraturcentret for at sikre sig, at ansøgningen er kommet frem. I kvitteringsbrevet vil Litteraturcentret anmode om yderligere oplysninger eller bilag, hvis disse mangler i forhold til kriterier og gældende praksis. Litteraturcentret kan imidlertid ikke vurdere, om ansøgningen indholds- og kvalitetsmæssigt opfylder Litteraturudvalgets fordringer, og derfor kan en ansøgning, der opfylder de formelle krav, godt blive afslået af udvalget af kvalitets- eller prioriteringsmæssige årsager. Afgørelser Litteraturcentret sender afgørelse på enhver ansøgning skriftligt til ansøger senest tre måneder efter den frist, ansøgningen er modtaget rettidigt til. Bevillinger offentliggøres på Kunstrådets hjemmeside. Kunstrådets Litteraturudvalgs afgørelser er endelige. Hvis der ydes støtte: Skal det angives, at værket/begivenheden/projektet er støttet af Kunstrådets Litteraturudvalg Skal det støttede værk sendes til Litteraturcentret Skal der afleveres rapport ved rejser desuden regnskab m. originale bilag senest tre måneder efter projektets afslutning. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af til hvad og hvordan, midlerne er anvendt samt en vurdering fra ansøger af, hvorvidt projektet er lykkedes. Ved arrangementer ønskes også oplysning om antal deltagere, pressedækning og andre relevante oplysninger om afholdelsen Skal man som modtager være opmærksom på, at legater kan være skattepligtige i det år, de bevilges, også selv om modtager måtte ønske udbetaling i følgende år. SIDE 8

9 Støtteordninger Kunstrådets Litteraturudvalg forvalter støtte fra Kunstrådets midler, fra Biblioteksafgiftspuljen og fra Marienborgpuljen, der blev oprettet af statsministeren i 2005 som en udløber af forfattermøderne på Marienborg i Marienborgpuljen er et fireårigt initiativ, regeringen har taget for at styrke forfatterne, bogen og det danske sprog. Puljen bestod af tre elementer: Nye forfatterinitiativer Læselystkampagnen (se Lån & Læs (se Ønsket er at styrke forfatternes arbejdsvilkår. Forfatterne skal have arbejdsro og mulighed for at finde inspiration. Det er hensigten, at både unge talenter og mere erfarne forfattere skal have glæde af initiativerne. Derudover har Marienborgpuljen tilført ekstra midler til Forfattercentrum, således at der kan søges støtte til oplæsningshonorarer til forfattere inden for alle de litterære genrer, som Kunstrådets Litteraturudvalg dækker. SIDE 9

10 Støtteordninger De generelle midler Der gives støtte til rejser, arrangementer, udstillinger, udgivelser, seminarer m.v., der specifikt formidler dansk litteratur. Der kan endvidere gives arbejds- og rejselegater til danske tegneserieskabere, illustratorer og til udøvere af mundtlig fortælling, poetry slam o.a., samt montagen som litterært udtryk og i særlige tilfælde arbejdslegater til oversættere i forbindelse med større klassikeroversættelser. Ydermere kan der søges om støtte til mentorforløb i forbindelse med oversættelser til dansk. Forudsætning for ansøgning om mentorstøtte er, at der er indgået kontrakt med et forlag om en konkret oversættelse, og at mentorforløbet indledes ved oversættelsesarbejdets begyndelse. Der kan ydes op til ti timers mentorhjælp. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. Svarfrist: se side 17. Den skønlitterære pulje Der gives arbejdslegater til forfattere inden for genrerne prosa, lyrik og dramatik. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er én årlig ansøgningsfrist: 1. april. Svarfrist: se side 17. Den faglitterære pulje Der gives arbejdslegater til forfattere af faglitterære værker af almenkulturel interesse, herunder essayistik og biografier samt formidling af fagligt stof på højt niveau. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er én årlig ansøgningsfrist: 1. april. Svarfrist: se side 17. Børnelitteraturpuljen Der gives arbejdslegater til forfattere af børnelitteratur, herunder også af børnedramatik, samt til illustratorers arbejde med børnelitterære værker. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er én årlig ansøgningsfrist: 1. april. Svarfrist: se side 17. Biblioteksafgiftspuljen (10-mio.kr.-puljen) I oktober 2006 blev det efter enighed i Folketinget aftalt at forlænge aftalen om biblioteksafgiften med bl.a. en særlig pulje på 10 mio. kr. i årene 2007 til 2010 til følge. Puljen kan søges af modtagere af biblioteksafgift også dem under bundgrænsen for udbetaling af afgiften. Puljen skal fordeles efter kvalitative kriterier til konkretiserede, litterære projekter fra forfattere, oversættere i SIDE 10

11 forbindelse med større oversættelser til dansk, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur. Følgende kriterier er opstillet for puljen: Støtten uddeles som arbejdslegater i størrelsesordenen til kr. Der skal indgives ansøgning om støtte til et konkret projekt/værk Ansøgningen skal vedlægges synopsis eller tekstprøve Der skal rapporteres for anvendelse af tildelt legat efter et år Ansøgere, der ønsker at arbejde fuldtid for legatet, kan prioriteres. Ansøgning indsendes på ansøgningsskema, som kan hentes på eller rekvireres ved henvendelse til Litteraturcentret. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er én årlig ansøgningsfrist: 1. oktober. Svarfrist: se side 17. Marienborgpuljens rejselegater (længerevarende udlandsophold) De genrebestemte puljer suppleres med midler fra Marienborgpuljen til årlige rejselegater, rettet især til unge forfatter- og oversættertalenter inden for alle litterære genrer. Hvert legat er normalt på til kr. og skal dække et længerevarende inspirationsophold i udlandet (normalt over tre måneder). Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. Svarfrist: se side 17. Marienborgpuljens støtte til udgivelse og promovering af banebrydende, ny dansk litteratur Med midler fra Marienborgpuljen kan Litteraturudvalget endvidere give udgivelsesstøtte til banebrydende, ny dansk litteratur inden for alle litterære genrer, der fortjener umiddelbar (inden for et år) lancering i udlandet. Der kan gives støtte til udgivelser om året à ca kr., hvoraf de kr. skal gå til prøveoversættelse af værket og udvalgte anmeldelser. Ansøgninger skal ud over det, der er beskrevet under de generelle ansøgningskriterier, indeholde en argumentation for, hvorfor det konkrete værk kan karakteriseres som banebrydende, samt en beskrivelse af lanceringsstrategien i forhold til udlandet. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. Svarfrist: se side 17. SIDE 11

12 Støtteordninger Marienborgpuljens støtte til PR-rådgivning og utraditionel markedsføring Særlige oplysninger om denne ordning findes på Der kan søges støtte inden for to områder: Utraditionel markedsføring hvor et forlag og/eller en boghandel sammen med en forfatter i forbindelse med en konkret udgivelse kan søge om maksimalt kr. til gennemførelse af særlige markedsføringstiltag, der ligger uden for forlagenes almindelige markedsføring Individuel PR-rådgivning af forfattere hvor den enkelte forfatter i forbindelse med en konkret udgivelse kan søge om kr. til honorering af en af de prækvalificerede rådgivningsudbydere i forbindelse med gennemførelse af et rådgivningsforløb. Rådgivningsudbyderne er beskrevet på Hvem kan søge: Utraditionel markedsføring: forfattere og forlag/boghandler i fællesskab Individuel PR-rådgivning: forfattere NB: Normalt er det en forudsætning for tildeling af støtte, at forfatteren har udgivet mindst to værker, samt at den udgivelse, der søges i forbindelse med, er antaget af en af forfatteren uafhængig redaktion. Der er ansøgningsfrist den 15. i hver måned (juli undtaget), og ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg på det først mulige møde efter hver frist. Der vil under denne ordning være svar på ansøgninger halvanden til to måneder efter frist. Oversætterpuljen Der gives støtte til hel eller delvis dækning af oversættelseshonoraret ved udgivelse af et oversat værk. Puljen kan søges af danske forlag, der ønsker at udgive et værk i dansk oversættelse, og af udenlandske forlag, der ønsker at udgive et værk oversat fra dansk. Der gives støtte til skønlitteratur (prosa, lyrik og dramatik), faglitteratur af almenkulturel interesse (herunder essayistik og biografier), tegneserier og børnelitteratur. Oversættelse af anden faglitteratur, herunder undervisningsmateriale, støttes ikke. Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål. Normalt forventes det, at oversætteren er professionel og har minimum ét oversat værk udgivet eller opført inden for den genre, hvor der aktuelt søges støtte. Der gives normalt ikke støtte til oversættelse af egne værker. SIDE 12

13 Puljen kan først søges, når ansøger har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter. Det, der søges støtte til, må sædvanligvis ikke være afsluttet inden den førstkommende ansøgningsfrist efter, at ansøgningen er modtaget. Ansøgninger indgives på skema, som skal vedlægges: oversætters CV kontrakt med oversætter kontrakt med rettighedshaver forlagets kalkule på bogen kopi af minimum tre sider af værket. Særligt for nordiske oversættelser Der kan kun søges om støtte til oversættelse af værker fra dansk. Støtte til oversættelser til dansk skal søges hos de respektive lande. Støtten kan ud over de ovennævnte genrer også tildeles særlige temanumre af tidsskrifter med nordisk sigte. Der kan søges om støtte til oversættelse af værker, der er blevet tildelt Nordisk Råds Litteraturpris, i indtil tre år efter pristildelingen. Da midlerne til nordiske oversættelser uddeles på vegne af Kunst- og Kulturprogrammet Kulturkontakt Nord, skal dette fremgå af bogens kolofonside og smudsomslag. Er udgaven i pocketformat gælder dette bogens bagside. Kulturkontakt Nord og Nordens logo skal benyttes. Værket skal udgives i en tilfredsstillende, teknisk kvalitet blandt andet med henblik på biblioteksudlån. Ud over at det støttede værk skal sendes til Litteraturcentret, skal det også sendes i tre eksemplarer til Kulturkontakt Nord (se Bemærk at værket ikke må være udgivet, når ansøgningen behandles og ikke blot ved ansøgningsfristen. Ansøgningsskema til oversættelsesstøtte og nordiske oversættelser kan hentes på eller rekvireres ved henvendelse til Litteraturcentret. Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. januar, 1. april. 1. august og 1. oktober. Svarfrist: se side 17. SIDE 13

14 Støtteordninger Rejsestipendier for oversættere Der gives rejsestipendier til professionelle oversættere, dvs. oversættere, som har minimum ét oversat værk udgivet eller opført inden for den genre, hvor der aktuelt søges støtte. Der kan både søges stipendier til konkrete formål og til længerevarende rejser med henblik på sproglig og kulturel efteruddannelse jf. de generelle kriterier. Ansøgning indsendes på ansøgningsskema, som kan hentes på Ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. januar, 1. april. 1. august og 1. oktober. Svarfrist: se side 17. Støtte til prøveoversættelse Prøveoversættelsespuljen yder støtte i forbindelse med opsøgende arbejde med danske, skønlitterære værker blandt udenlandske forlag og teatre. Puljen kan søges af udenlandske oversættere og i begrænset omfang forlag til prøveoversættelser af dansk litteratur. Der gives endvidere støtte til udenlandske, opførende teatres oversættelse af dansk dramatik. Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, det pågældende værk oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål. En ansøgning kan imødekommes med maksimalt kr. til oversættelse af et uddrag af det konkrete værk samt evt. synopsis og/ eller anmeldelser. Dramatiske værker kan støttes til fuld oversættelse på grundlag af en beregning af antal normalsider à anslag efter gældende takst. En sådan beregning skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning indsendes på ansøgningsskema, som kan hentes på Sammen med ansøgningsskemaet indsendes CV for oversætter, tilladelse til prøveoversættelse fra rettighedshaveren og kopi af tre sider af værket. Der er ikke frister for indsendelse af ansøgninger, og ansøgningerne behandles af Kunstrådets Litteraturudvalg på det først mulige møde efter modtagelse af ansøgningen. Bevilget støtte udbetales, når Litteraturcentret har modtaget en kopi af prøveoversættelsen pr. brev eller pr. . Efterfølgende skal oversætteren inden for et år efter modtagelse af bevilling indsende en rapport, der redegør for, hvorledes oversættelsen er blevet modtaget. SIDE 14

15 Puljen for fremmedsprogede forfattere I forståelse med de to forfatterforeninger besluttede kulturministeren i sommeren 1998 at oprette en pulje på kr. til fremmedsprogede, skønlitterære forfattere, der har øvet en særlig indsats for dansk kultur. Ansøgning til puljen skal indeholde oplysning om ansøgers navn, adresse og CPR-nummer. Ansøgningen skal endvidere vedlægges publikationsliste samt teksteksempler fra de værker, som ansøgeren ønsker at lægge til grund for ansøgningen. Såfremt en ansøger søger igen i følgende år, skal der kun vedlægges teksteksempler for nye værker, som ønskes at indgå i vurderingen. Puljen fordeles efter Kunstrådets Litteraturudvalgs skøn på grundlag af en kvalitetsvurdering af de indsendte værker og af den enkelte ansøgers indsats for dansk kultur. Ansøgning skal indsendes til Kunstrådets Litteraturudvalg senest den 1. oktober. Svarfrist: se side 17. Litteratur- og personudvekslingspuljen Der gives støtte til danske forfattere og udenlandske institutioner i forbindelse med danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler, oplæsningsarrangementer og formidling i forbindelse med udgivelser i udlandet. Der gives på samme præmisser støtte til udenlandske forfatteres rejser til Danmark. Endvidere kan der ydes støtte til kortere ophold i Danmark for oversættere af dansk litteratur. Ved forfattere forstås forfattere af skønlitterære værker inden for alle genrer, af børnelitterære værker, herunder illustratorer, af faglitterære værker af almenkulturel interesse samt danske tegneserieskabere. Der kan gives hel eller delvis støtte til rejse og ophold. Det er en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgningen. Der kan maksimalt ydes støtte til tre forfatteres deltagelse i ét og samme arrangement, og der ydes ikke støtte i forbindelse med arrangementsrækker, dvs. mere end tre arrangementer ved samme arrangør inden for et halvt år. Støtte til sådanne skal søges i De generelle midler. Der er ikke særlig ansøgningsfrist og ansøgningerne behandles hurtigst muligt. Der ansøges på skema, der kan hentes på www. kunst.dk eller rekvireres ved henvendelse til Litteraturcentret. SIDE 15

16 Støtteordninger Forfattercentrum Forfattercentrum giver støtte til danske forfatteres honorarer ved enkeltstående oplæsningsarrangementer i Danmark, hvor forfatterne præsenterer egne værker. Med midler fra Marienborgpuljen er Forfattercentrum udvidet til at dække oplæsningsarrangementer med forfattere inden for alle de litterære genrer, som dækkes af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der kan ydes støtte på kr. ved arrangementer med én forfatter. Ved arrangementer med flere forfattere kan der ydes kr. i støtte pr. forfatter. Forudsætningerne for honorarstøtte er: At der er tale om forfattere med et solidt forfatterskab bag sig (normalt mindst to værker udgivet på et af forfatteren uafhængigt forlag) At ansøgende arrangør bidrager med rejse- og opholdsudgifter At arrangementet annonceres og er offentligt tilgængeligt. Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgninger skal indeholde: CVR-nummer for ansøgende foreninger eller CPR-nummer, hvis det er enkeltpersoner, der ansøger Ansøgers navn, adresse og evt. telefonnummer og -adresse Oplysninger om tid og sted for arrangementets afholdelse Navne på deltagende forfattere Erklæring fra arrangør om, at reglerne for støtte vil blive overholdt. Normalt vil der ikke kunne ydes støtte til arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Støtte til arrangementer af denne type skal søges under De generelle midler. Arrangører af arrangementsrækker, dvs. mere end tre arrangementer ved samme arrangør inden for et halvt år, skal ligeledes søge støtte under De generelle midler. Der er seks årlige ansøgningsfrister: 1. januar for arrangementer mellem 15/1 og 1/ februar for arrangementer mellem 1/3 og 1/5. 1. april for arrangementer mellem 1/5 og 1/ august for arrangementer mellem 1/9 og 15/ oktober for arrangementer mellem 15/10 og 1/ november for arrangementer mellem 1/12 og 15/1. Litteraturcentret udsender normalt svar på ansøgninger til Forfattercentrum to til tre uger efter ansøgningsfrist. SIDE 16

17 Ansøgninger sendes til Kunstrådets Litteraturudvalg Kunststyrelsens Litteraturcenter H.C. Andersens Boulevard København V Kunstrådets formål er at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet. Kvittering for modtagelse af ansøgning: Litteraturcentret vil senest en måned efter ansøgningsfrist sende et brev med kvittering for modtagelse af ansøgning til ansøger. Hvis man ikke har modtaget kvitteringsbrev efter en måned, bør man kontakte Litteraturcentret for at sikre sig, at ansøgningen er kommet frem. I kvitteringsbrevet vil Litteraturcentret anmode om yderligere oplysninger eller bilag, hvis disse mangler i forhold til kriterier og gældende praksis. Litteraturcentret kan imidlertid ikke vurdere, om ansøgningen indholds- og kvalitetsmæssigt opfylder Litteraturudvalgets krav, og derfor kan en ansøgning, der opfylder de formelle krav, godt blive afslået af udvalget. SVARFRIST Med mindre andet er beskrevet under de enkelte ordninger, sender Litteraturcentret afgørelse på enhver ansøgning skriftligt til ansøger senest tre måneder efter den frist, ansøgningen er modtaget rettidigt til. Telefoniske oplysninger om bevillinger og afslag gives ikke. SIDE 17

18 SPRING 2008 AUTUMN NEW NOVELS / POETRY / CHILDREN S BOOKS / CRIME FICTION / NONFICTION / CLASSICS DANISH LITERARY MAGAZINE Kunstrådets Litteraturudvalg udgiver det webbaserede, engelsksprogede Danish Literary Magazine to gange om året i forbindelse med de internationale bogmesser i London og Frankfurt. Fra magasinet er der link til Kunstrådets Litteraturudvalgs danske forfatterprofiler og til basen over dansk litteratur i oversættelse. Interesserede kan gratis abonnere på Danish Literary Magazine fra

19 Kunstrådets nyhedsbrev Interesserede kan abonnere på Kunstrådets Nyhedsbrev. Det udsendes i elektronisk form og er gratis. Tilmelding på

20 Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Støtteordninger og ansøgningsvejledning

Støtteordninger og ansøgningsvejledning Støtteordninger og ansøgningsvejledning Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 65 litteratur@kunst.dk www.kunst.dk Redaktion

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand),

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 7 Mødedato: 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 9-16 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 7 Mødedato: 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 9-16 Sted: Lokale 8 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 7 Mødedato: 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 9-16 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

NYHEDSBREV. Julelukket i sekretariatet

NYHEDSBREV. Julelukket i sekretariatet NYHEDSBREV Statens Kunstfonds faglige udvalg er udpeget 1.januar 2014 får Danmark et nyt statsligt kunststøttesystem, hvor det nuværende Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samles i en fælles organisation

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach.

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 19 Mødedato: 28. november 2016 Tidspunkt: kl. 10.00-16.00 Sted: Slots- og Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter Vejledning 27. marts 2012 Center for Kunststøtte Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/2012 1. Almenkulturelle tidsskrifter Støtte kan i forbindelse med de bevilgede midler for tipsåret 2011/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link www.efond.dk/dff Kriterierne for ansøgning

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Læselyst Tre ministeriers kampagne for læsning 2003-2007

Læselyst Tre ministeriers kampagne for læsning 2003-2007 Læselyst Tre ministeriers kampagne for læsning 2003-2007 Kampagneprogram for perioden 2006 2007 Formålet med Læselystkampagnen er at fremme børns og unges lyst til og engagement i at læse, og metoden er

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010 Landlegatet Vejledning om Landlegatet Oktober 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Kolofon Landlegatet Vejledning om Landlegatet Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

F r a f o r m a n d e n

F r a f o r m a n d e n Nyhedsbrev fe b ru ar 2014 Fra formanden: For princippets skyld 1 Ansøgninger: Statens Kunstfond 2 Kursus: Murakamis forfatterskab v/ Mette Holm 3 Legater forår 2014 4 Netværksmøde februar 4 Husk generalforsamlingen

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Dansk Fo rfatterforening Februar 20 14 NYHEDSBREV. http://danskforfatterf orening.dk/nyheder/ aktuelt/skrive st ipe ndiu m-i-oestrig.

Dansk Fo rfatterforening Februar 20 14 NYHEDSBREV. http://danskforfatterf orening.dk/nyheder/ aktuelt/skrive st ipe ndiu m-i-oestrig. NYHEDSBREV Infomøde for nye og nyere medlemmer Legater og stipendier slået op Skrivestipendium i Graz, Østrig Så er en række legater og stipendier fra det nye litteraturudvalg under Statens Kunstfond netop

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond BUPL s Rådighedsfond yder, efter ansøgning og i det omfang det er muligt, fortrinsvis støtte kun til medlemmer

Læs mere