Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen er den ene af to forvaltninger under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. CfA`s virksomhed har sin lovgivningsmæssige rammer i sundhedslovens 141 omkring behandling for alkoholmisbrug. Et enkelt socialpædagogisk tilbud under centret er dog underlagt Servicelovens 104. Der er aktuelt indskrevet 550 klienter i CfA. På årsbasis er klientstrømmen ca. på 1150 klienter. Optageområdet er i overvejende grad, men da der er frit sygehusvalg tilknyttet Sundhedslovens 141, er der konstant tilknyttet et antal klienter fra andre kommuner. CfA er fysisk placeret i Jægergaardsgade 66, 8000 Århus C, hvor der rådes over fire etager fordelt fortrinsvis på kontorlokaler og et antal grupperum. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Behandlingen på Center for Alkoholbehandling er opdelt i tre faser. Fase 1. Her kortlægges klientens problematikker ved hjælp af Addiction Severity Index, som er et struktureret skema til udredning af alkoholmisbrugerens problemtyngde. I denne fase arbejdes der ud fra en motiverende tilgang, og der fokuseres på alkoholstabilisering og eventuelt etablering af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Fase 2 Efter fase 1visiteres den enkelte klient på en intern visitationskonference til et behandlingstilbud i fase 2. Det kan være kognitiv behandling, intensiv dagbehandling eller familieorienteret alkoholbehandling. Alternativt tilknyttes klienten Mobilteamet, der arbejder med særligt ustabile klienter med komplekse problemstillinger. Fase 3 Når klienten vurderes klar til det, udskrives denne eller overgår alternativt til fase 3, hvor der er flere gruppetilbud med henblik på at forebygge tilbagefald og udstyre klienten med mestringsstrategier til livet efter behandling. Uafhængigt af ovennævnte faser tilbydes medicinsk behandling i form at ambulant afrusning, trangbehandling og Antabus. Dette varetages af sygeplejersker i samarbejde med de lægefaglige Side 1 af 7

2 konsulenter. Center for Alkoholbehandling har et socialpædagogisk tilbud, ligesom der laves psykiatriske udredninger. Enkelte klienter sendes i døgnbehandling på en ekstern døgnbehandlingsinstitution. Størstedelen af alkoholbehandlingen i Center for Alkoholbehandling varetages dog ambulant. Centret er organiseret i teams. De ansatte sygeplejersker er tilknyttet Indslusningsteamet, som rent organisatorisk er tilknyttet fase 1. De sygeplejefaglige opgaver varetages dog på tværs af den interne faseopdeling. Eksterne samarbejdspartnere kan være Psykiatrisk Hospital i Risskov, Kriminalforsorgen, forsorgsinstitutioner samt psykiatriske tilbud i kommunen. Dette er dog kun et lille udsnit af eksterne samarbejdspartnere. Patientkategorier/borgerkategorier Center for Alkoholbehandlings klientgruppe fordeler sig aldersmæssigt fra 18 år og opefter med en gennemsnitsalder på 46 år. 70 % af klientgruppen er mænd mod 30 % kvinder. Hos mere end 50 % af de klienter, som er indskrevet i Center for Alkoholbehandling, ses psykisk comorbidite som f.eks. depression, bipolar lidelse og angst. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger - Problemstillinger knyttet til den medicinske compliance og vedligeholdelse af behandling - Problemstillinger knyttet til egenomsorg - Problemstillinger knyttet til mestring i forhold til misbrug - Problemstillinger knyttet til opfyldelse af fysiologiske behov ved abstinenstilstand - Problemstillinger knyttet til krise Typiske kliniske sygeplejeopgaver De mest almindeligt forekommende kliniske sygeplejefaglige opgaver i Center for Alkoholbehandling, som sygeplejestuderende vil komme til at arbejde med, er beskrevet nedenfor i forhold til aspekterne i sygeplejerskens virksomhedsområde. Udførende aspekt Interventioner knyttet til fysiologiske behov: Side 2 af 7

3 - Eksempelvis ernæring, cirkulation, respiration og mobilitet. - Opfølgning på medicinsk behandling mod abstinenssymptomer. Interventioner knyttet til uddelegerede opgaver: - Medicinering, herunder at igangsætte medicinsk behandling mod abstinenser, drikketrang (craving) og Antabus behandling Interventioner knyttet til psykosociale og eksistentielle områder: - Samtalebehandling med henblik på at afklare motivation og ambivalens i forhold til misbruget - Alkoholstabiliserende samtaler - Samtaler med pårørende Formidlende aspekt Sygeplejeopgaver knyttet til patienternes viden om misbrug: - formidle viden (rådgive/vejlede) omkring afhængighed Ledende aspekt Sygeplejeopgaver knyttet til patientforløb, dokumentation og koordinering: - dokumentere udført pleje i patientens journal (elektronisk) - Tilrettelægge patientforløb - Tværfagligt samarbejde med fx læger og socialrådgivere omkring patientforløbet - Koordinere samt planlægge sygepleje knyttet til behandlingen af abstinenser Typiske patientforløb/borgerforløb Sygeplejerskerne arbejder i hovedtræk med patienter i den akutte fase, hvor der er brug for en stabiliserende indsats inden egentlig behandling. Sygeplejerskerne arbejder med nedenstående 3 forskellige patientforløb Ambulant abstinensbehandling - Igangsætning af medicinsk behandling - Opfølgning på effekt og bivirkninger - Motivation for videre behandling Trangdæmpende medicinsk behandling - Igangsætning af medicinsk behandling - Opfølgning på effekt og bivirkninger Antabusbehandling - Opfølgende samtaler med henblik på motivation Side 3 af 7

4 Sygeplejerskerne er desuden tilknyttet Åben Rådgivning, hvor patienter eller pårørende kan møde op uden forudgående aftale. Åben Rådgivning er første skridt ind i behandlingen og omhandler fx etablering af kontakt, kortlægning af patientens problem samt information og behandlingstilbud. Sygeplejemetoder Sygeplejerskerne i CfA anvender en bred vifte af sygeplejefaglige metoder i arbejdet med den alkoholafhængige. Sygeplejerskernes tilgang er dels patientologisk og dels motiverende. Sygeplejeprocessen anvendes særligt i forbindelse med abstinensbehandlingen men også i forhold til den øvrige farmakologiske behandling. Sygeplejerskerne anvender Den motiverende samtale efter behov i alle typer patientforløb. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder CfA står overfor at omorganisere behandlingen og er i den forbindelse ved at implementere helt nye behandlingsformer. De overordnede principper omhandler: - Eksternt samarbejde - Tidsfokuseret behandling - Gruppebehandling - Dagbehandling - Målsætning om afholdenhed, reduceret forbrug og skadesreduktion. Alle medarbejdere i CfA medvirker i udviklingen af den nye behandlingsstruktur. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den studerende vil senest 14 dage før praktikkens begyndelse modtage et velkomstbrev med introduktion til den første dag samt mødetider for hele det kliniske studieforløb. Organisering af de uddannelsesmæssige forhold Den ugentlige tilstedeværelsestid er 30 timer. Der vil være en ugentlig studiedag. Det kliniske studie er tilrettelagt så det udelukkende foregår i dagtimerne. Dog vil der typisk være en ugedag hvor der skal på beregnes tilstedeværelse til kl , da vi i CfA har enkelte tilbud åbne til kl. 18, som vil være relevante for den studerende at indgå i. De resterende 3 dage vil mødetiden typisk være Mødetiden kan til enhver tid ændres, hvis den studerende har faglige begrundelser herfor. Side 4 af 7

5 Den studerende vil primært indgå i den sundhedsfaglige del af behandlingstilbuddet. Den studerende vil få mulighed for at arbejde såvel tværfagligt som tværsektorielt. I CfA vil medarbejdere undervise de studerende i teorier relateret til de af vores kerneopgaver, som vi finder det relevant for den studerende at indgå i. Den studerende vil primært være tilknyttet en sygeplejerske. Det vil oftest være en ad hoc-vejleder eller klinisk vejleder, men i enkelte tilfælde, når det er relevant at have arbejdsopgaver med andre behandlere som eksempelvis socialrådgivere eller pædagoger, vil disse fungere som vejledere. Vejlednings- og evalueringstilbud Der afholdes et planlægningsmøde mellem den studerende og klinisk vejleder indenfor de første 14 dage, hvor gensidige forventninger afklares og den kliniske studieplan drøftes. Indenfor de første 14 dage af det kliniske studieforløb skal den studerende udarbejde en individuel klinisk studieplan. Den kliniske vejleder er behjælpelig med at udarbejde denne. Der vil være planlagt vejledning 1 gang om ugen af ca. en times varighed. Her evalueres den sidste uges studieaktiviteter og den næste uges studieaktiviteter planlægges. Evalueringen og planlægningen sker med udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan. Det tilstræbes, at vejledningsseancerne fungerer som et refleksivt forum, hvor både den studerende og klinisk vejleder medvirker i refleksionen over faglige spørgsmål. I den daglige kliniske praksis vil der som oftest være før-, under-, og eftervejledning i forhold til praksissituationer. Der kan i enkelte tilfælde være forhold som umuliggør dette. Efter afvikling af den interne kliniske prøve afholdes der evalueringssamtale mellem den studerende og den kliniske vejleder. Den studerende deltager i løbet af praktikperioden i to seminarer. Klinisk vejleder deltager i det seminar, hvor den studerende har forberedt er seminaroplæg. Læringsmiljø I CfA er medarbejderne ansvarlige for, at der er uddannelsesmæssige rammer, som gør det muligt for den studerende at nå det læringsudbytte, som er beskrevet i modulbeskrivelsen for. Den studerende er ansvarlig for egen læreproces. I CfA stiller vi kontor samt pc til rådighed for den studerende. Den studerende anses som en kollega og indgår såvel i det faglige som i det sociale fællesskab. Den studerende indgår i faglige møder og andre drøftelser. Den studerende kan efter aftale deltage i intern Side 5 af 7

6 supervision. Eksempel på en typisk dag i klinisk praksis i CfA Kl : Orienterer sig i elektronisk kalender, læser eventuelle adviser og mails. Planlægger og koordinerer herefter dagen i Åben Afrusning sammen med sygeplejerskerne. Kl : Indgår i arbejdet på Åben Afrusning. Her ses patienter til opstart eller opfølgning på ambulant afrusning. Den sygeplejerskestuderende må ikke opstarte patienter på egen hånd, men må lave opfølgninger, når det vurderes, at hun/han er klar til det. Kl : Tid til dokumentation. Den studerende dokumenterer i patientens journal og videregiver relevante oplysninger til kolleger. Kl : Frokost. Der kan ikke købes mad på arbejdspladsen, men der er køleskabe, mikroovne mm. til rådighed. Kl : Samtale med patient om trangdæmpende behandling. Kl : Undervisning eller vejledning. Kl : Dokumentation. Forventninger til den studerende Det forventes at den studerende: - møder ind på eget kontor hver morgen og holder sig opdateret med mails samt adviser - kontakter klinisk uddannelsessted ved eventuel sygdom - er studieaktiv og opsøgende i forhold til læringsmuligheder - løbende ajourfører eportfolio - forbereder sig til vejledningssamtalerne Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder er uddannet sygeplejerske og har læst klinisk vejleder modul på Diplomuddannelsen. Klinisk vejleder er endvidere uddannet Alkoholbehandler på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og har kursus i MI og Kognitiv terapi. Krav vedrørende klinisk pensum Sammen med velkomstbrevet får den studerende tilsendt en pensumliste over obligatorisk litteratur for den kliniske undervisning. Det samlede antal sider er på ca.350 sider. Herudover skal den studerende senest 1 uge før afvikling af den interne kliniske prøve opgive selvvalgt pensum svarende til sider. Den Side 6 af 7

7 selvvalgte litteratur skal angives i eportfolio og godkendes af klinisk vejleder. Såvel den selvvalgte som den obligatoriske litteratur udvælges således, at det er relevant i forhold til praksis i CfA. Pensum tænkes anvendeligt som teori, der kan understøtte den oplevede praksis i CfA. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at den studerende kan blive indstillet til intern klinisk prøve, skal nedenstående studieaktiviteter være gennemført: - Udarbejdelse og ajourføring af individuel klinisk studieplan - Arbejde med epotrfolio og kontinuerligt ajourføre denne - Være forberedt til og deltage aktivt i vejledningssamtalerne - Gennemføre eget seminar og deltage i medstuderendes seminarer - Gennemføre fastlagt studieaktivitet som retter sig mod kommunikativ aktivitet jævnfør lokale retningslinier herfor - Deltage aktivt i udvalgte sygeplejefaglige opgaver, der er karakteristiske eller centrale for den læringsudbyttet på - Reflektere over egne reaktioner i forhold til klienter, pårørende, netværk og samarbejdspartnere - Dokumentere selvvalgt pensum i e-portfolio senest 1 uge før afvikling af intern klinisk prøve Udarbejdet af: Rikke Kristiansen/Jonna Ostersen, Center for Alkoholbehandling d Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, september 2012 Side 7 af 7

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere