Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune (socialmedicinske behandling). Centeret tilbyder personlig rådgivning og professionel behandling til de borgere, der ønsker hjælp til at ændre deres vaner med stoffer. Når man henvender sig i Center for Misbrugsbehandling vil Rådgivningen, som er en delfunktion i centeret, i samarbejde med borgeren finde frem til det behandlingstilbud, som passer til den enkelte. En anden delfunktion i centeret er Sundhedsteamet, som varetager den medicinske misbrugsbehandling. Det sker i form af substitutionsmedicin til de borgere, der ønsker behandling for deres stofmisbrug. Teamet står for udleveringen af metadon, subutex, suboxone og eventuel støttemedicin til borgere/brugerne som er tilknyttet CfM. Sundhedsteamet består af social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og en konsultationssygeplejerske. Center for Misbrugsbehandling har tre udleveringssteder, hvor centerets social og sundhedsassistenter udleverer substitutionsmedicin. For at sikre brugerne en optimal sundhedsfaglig behandling har social og sundhedsassistenterne et tæt tværfagligt samarbejde med de sociale behandlere, sygeplejersker og læger Samarbejdsrelationer De primære samarbejdspartnere for Sundhedsteamet er udover patienterne behandlere og rådgivere i Center for misbrugsbehandling. For at borgeren kan blive visiteret til medicinsk behandling, skal borgeren være henvist via Rådgivningen i CfM, samt være tilknyttet en behandler, hvor der samarbejdes tæt omkring den fælles misbrugsbehandling. I CfM er der ansat misbrugspsykiater, som via henvisning fra behandler kan forestå, at brugeren blive psykiatrisk udredt. Eksternt samarbejdes der med praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehuse og lokalpsykiatrien, samt med øvrige kommunale sagsbehandlere. Patient/borger kategorier Når rådgiveren visiterer brugeren videre til behandling, tildeles denne en fast behandler fra det pågældende behandlingstilbud. Sammen med brugeren laves der en behandlingsplan, hvori det vil fremgå, hvad målet med behandlingen er. Udgangspunktet for behandlingsplanen er, at brugeren er motiveret og ønsker at modtage behandling. Side 1 af 7

2 Behandlingsplanen kan løbende ændres, hvis situation ændres. Behandleren kan inddrage andre fagpersoner i behandlingen, hvis der er behov for det. I visse tilfælde visiteres brugeren til den medicinske behandling i sundhedsteamet. Målgruppen for Sundhedsteamet er borgere med misbrug af opioider, hvor man kan se et formål med en substitutionsbehandling i form af enten metadon, subotex eller suboxone. Substitutionsbehandling kan gives som en del af behandlingen for brugerens misbrug, eller fungere som en stabiliserede effekt for at øge livskvaliteten for den stofafhængige bruger. Centrale kliniske problemstillinger I CfM arbejdes der med alle de forhold, der har indflydelse på patientens aktuelle sundhedstilstand herunder psykologiske, fysiologiske, kulturelle, medicinske og sociale problemstillinger. Udleveringen varetager udleveringen af substitutionsmedicin. Medarbejderne her er såkaldt frontpersonale som er de første medarbejde mange af vores brugere møder dagligt. Disse medarbejdere vurderer og beslutter, om brugeren har behov for at tale med andre samarbejdspartnere i CfM. Personalet i Udleveringen vurderer dagligt, om den enkelte bruger er i en tilstand, hvor de kan modtage deres substitutionsmedicin. De medicinske problematikker varetages af sociallægerne som også står for ordinationer af substitutionsbehandling. I samarbejde med konsultationssygeplejerske varetager de den juridisk bestemte halvårlige helbredsundersøgelse af brugerne. Gadeklinikken er den del af Sundhedsteamet. Gadeklinikken fungerer som en åben somatisk klinik, hvor patienter kan henvende sig med spørgsmål og bekymringer for deres helbred. I gadeklinikken kan man vurdere om brugeren er i en akut somatisk og psykologisk tilstande, som kræver behandling. Hvis man i Sundhedsteamet oplever en bruger med svære sociale og/eller psykiske problemstillinger, vurderes det om behandler eller rådgiver bør tilkaldes. Det kan ofte være svært at tolke symptomer af psykiatrisk eller somatisk karakter hos brugerne, da symptomer kan være sløret af et eventuelt stofmisbrug. Ligeledes kan stofmisbruget medvirke til, at symptomer opfattes/mærkes anderledes af brugeren end man normalvis ville forvente. En del misbrugere har en anden sygdomsforståelse og mange har manglende egenomsorg. I forhold til misbruget kan det være vanskeligt at vurdere, om det psykiatriske problem skabes af misbruget, eller om det psykiatriske problem skaber misbruget. Sundhedsteamets brugere har ofte begrænsede sociale og psykiske ressourcer og har vanskeligt ved at benytte sig af og profitere af etablerede tilbud indenfor sundhedsvæsenet. Brugerne har typisk en begrænset oplevelse af livskvalitet og livsværdi. Ofte føler de ikke, at de hører til. Det kan være vanskeligt for brugerne at møde op til behandlinger, da foruddefinerede aftaletidspunkter og ventetider er forhold, som brugeren responderer dårligt på. Da de har gode og Side 2 af 7

3 dårlige dage, har de ofte svært ved at overholde aftaler og indgå i et aftale-baseret system. Denne forståelse skal man have med som sundhedsfagligt personale i Sundhedsteamet. Vurderinger der ligger til grund for at afhjælpe brugernes kliniske problemstillinger er baseret på personalets faglige viden og på et tværfagligt samarbejde med interne og eksterne medarbejdere og instanser. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalet i Sundhedsteamet er tværfagligt sammensat af social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger. Der er et tæt samarbejde med centret øvrige personale i rådgivningen og behandlingen, hvor der er ansat misbrugsbehandlere, pædagoger, socialrådgivere samt eksterne psykiatere og psykologer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener For at være patient i Sundhedsteamet, skal man først være henvist hertil fra den åbne Rådgivning i Center for misbrugsbehandling. I Rådgivningen er der hver dag åben for alle, der ønsker hjælp til deres stofmisbrug. Det kan være ønske om at komme helt ud af misbruget, eller ønske om at få hjælp til at få mere struktur i et kaotisk liv. Det vurderes om der er behov for social medicinske behandling, eller om der er behov for, at behandlingen foregår i Behandlingsafdelingen i form af strukturerede kognitive forløb med mulighed for individuel behandling eller gruppebehandling. Et forløb i Sundhedsteamet er bygget over individuelle behov. Det kan være hjælp til nedtrapning af et misbrug med hjælp af substitutionsmedicin. Det kan være et længerevarende forløb på samme dosis af substitutionsmedicin, for at brugeren kan arbejde på stabilisering af andre livsområder f.eks. social eller i forhold til bolig. Det er forskelligt, hvor man vurderer, at indsatsen skal veje tungest. Overordnet er der fokus på at skabe bedre livskvalitet for brugerne. Sygeplejefaglige opgaver En af hovedopgaverne i Sundhedsteamet er, at få skabt en relation til borgeren. Opbygning af tillid er central, hvis man sammen med brugeren skal arbejde på at bedre dennes livskvalitet, herunder at opnå en bedre helbredsstatus. I Udleveringen foretages der dagligt en hurtig her og nu vurdering af, hvorvidt brugeren har pådraget sig akutte symptomer på sygdom eller skade, om brugeren opfører sig anderledes end sædvanligt, om brugeren er abstinent påvirket, eller om brugeren er i en tilstand, hvor medicinen bør eller ikke bør udleveres. Læger og konsultationssygeplejersker varetager halvårlige socialmedicinske helbredsundersøgelser og som del heraf vurderes medicindosis. Dette er lovpligtigt for brugeren at møde op til denne undersøgelse, når de er indskrevet i substitutionsbehandling. Ved halvårlige undersøgelse gennemgås patienten social, somatisk og psykisk. Resultatet af Side 3 af 7

4 undersøgelsen samt beslutninger om nye tiltag sendes til brugerens egen læge. Brugeren får ved undersøgelsen tilbudt vacciner mod hepatitis, samt tilbud om blodprøver for udredning af HIV og hepatitis. Der foretages måling af diverse værdier som BT, P, vægt, EKG mv. Gadeklinikken søger at have et helhedsorienteret syn på brugeren og skabe en kontakt til denne med en sundhedsfaglig tilgang. I Gadeklinikken tilbydes basale sygepleje som eksempelvis sårpleje. Det afholdes konsultationssamtaler med vurdering af symptomer og med måling af diverse værdier. Der tilbydes støtte eller følgeskab til behandlingsforløb, hvis der er behov herfor. Der er tilbud om at være tovholder på længerevarende behandlingsforløb, herunder støtte i forhold til at overholde, ambulatorietider, lægetider og tider til besøg af hjemmeplejen samt følgeskab til diverse somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Gadeklinikken er et projekt under Sundhedsstyrelsen med fokus på den sundhedsfaglige indsats for de hårdest belastede misbrugere i Aarhus Kommune. Klinikken er organisatorisk er placeret som del af Sundhedsteamet. Det er således ikke et etableret tilbud i kommunen. Gadeklinikken bliver drevet af midler fra den såkaldte SATS-pulje. Gadeklinikken skal tilbyde sundhedsfremmende indsats og arbejde på at støtte brugeren til i højere grad benytter sig af det etablerede sundhedssystem og profiterer af behandlingen her. Ligeledes er det sygeplejerskernes opgave at fastholde brugerne i de forløb, der allerede er iværksat af eksempelvis et sygehus. Intentionen er at understøtte en brobygning, så brugeren støttes og fastholdes i behandling, så denne på sigt bliver stærk nok til at fastholde behandlingen alene. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder - Relationsskabende og tillidsvækkende tilgang. - Rummelig og tilgængelig for brugeren. - Stabil og grænsesættende i den daglige relation. - Motiverende tilgang i forhold til egenomsorg og handling. - Inddragelse af brugeren i opstart af behandling. - Jeg-styrkende sygepleje. - Konflikthåndtering. - Skærmning. - Social færdighedstræning Side 4 af 7

5 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Det tilstræbes at den studerende senest en uge før påbegyndelse af de kliniske studier modtager introduktionsmateriale og plan for de første 14 dage. Tilstedeværelsestiden er 30 timer ugentlig fordelt på 4 dage (mandag fredag 7:30-15). Den studerende har ret til en ugentlig studiedag. Placering af denne aftales i fællesskab med klinisk vejleder ud fra individuelle ønsker og aktuelle brugerforløb. I de timer, den studerende er til stede i Sundhedsteamet, inddrages han/hun i de opgaver der løbende forekommer, med mindre andet planlægges med de daglige vejledere eller andet tværfagligt personale i CfM. Der kan eksempelvis være tale om en fastlagt aktivitet eller en ledsagelse af en bruger. Det tilstræbes, at den studerende stifter bekendtskab med alle de sygeplejeopgaver, der varetages i Sundhedsteamet, herunder rollen som konsultationssygeplejerske, rollen som gadesygeplejerske og funktionen med udlevering af substitutionsbehandling. Det er i Udleveringen, at størstedelen af tiden i klinikken foregår. Den studerende vil komme til at arbejde med samtlige medarbejdere, og vi vil under forløbet lave aftaler med f.eks. en dag i behandlingsafdelingen og en dag i kontakthuset, hvor der også er en sygeplejerske ansat. Den kliniske vejleder har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den studerendes studieforløb i Sundhedsteamet. Den kliniske vejleder varetager introduktion, udarbejder pensumliste, planlægger studieopholdet, varetager planlægningssamtale og ugentlige vejlednings- /refleksionssamtaler. Klinisk vejleder støtter den studerende i udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet og giver tilbagemelding på denne. Klinisk vejleder deltager i seminar og ved intern klinisk prøve. Den daglige kliniske vejledning varetages primært af ad hoc vejledere, som den studerende tilknyttes igennem forløbet. Da sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale i Sundhedsteamet varetager mange forskellige opgave, vil den studerende får lov til at komme rundt i hele teamet. Den kliniske vejleder vil dog dagligt være i umiddelbar nærhed i sin funktion af sygeplejerske i Gadeklinikken, og derfor stå til rådighed, hvis behov herfor opstår. Læringsmiljø /Studiemiljø Den kliniske undervisningsperiode inddeles i tre overordnede perioder: 1. Introduktionsperioden 2. Øvelsesperioden 3. Selvstændighedsperioden Side 5 af 7

6 Ud fra de tre perioder planlægges et forløbet, hvor den studerende den første tid får ro og mulighed til at oparbejde et kendskab til Sundhedsteamet, personalet, patientgruppen (brugerne), rytmer og rutiner. Den studerende vil i introduktionsperioden primært være tilknyttet udleveringen, så han/hun fra start kommer i et kendt miljø. I øvelsesperioden får den studerende langsomt flere udfordringer og oplever de forskellige sider af det at være sygeplejerske i Sundhedsteamet. Hun/han får mulighed for at finde brugerforløb og arrangere interviews/samtaler med brugere/patienter, som hun/han vil kunne bruge i hendes fastlagte studieaktiviteter. I selvstændighedsperioden vil den studerende få mulighed for at være mere styrende i kontakten til brugerne og i at yde sygepleje til disse. Der vil altid være støttepersonale, som den studerende kan konsultere. Den kliniske vejleder eller adhoc vejleder vil indgå i før-, under- og eftervejledning knyttet til de forskellige brugerforløb, den studerende er involveret i. I fællesskab vil det blive afdækket, hvilke studiemetoder der egner sig bedst til den enkelte studerendes læringsstil. Der laves aftale om deadlines for den fastlagte studieaktivitet. Det er den studerendes eget ansvar at få udarbejdet materiale knyttet til fastlagt og planlagt studieaktivitet, men der er altid mulighed for sparring fra den kliniske vejleder. Vejlednings- og evalueringstilbud Der vil dagligt være vejledere, som kan give den studerende før-, under- og eftervejledning. Der er mulighed for faglig refleksion og vejledning med klinisk vejleder i løbet af dagen, samt med ad hoc vejledere løbende mens plejeopgaverne afvikles. Der vil være en fastsat vejlednings og refleksionssamtaler én gang ugentligt med klinisk vejleder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder, der dagligt fungerer som projektsygeplejerske i Sundhedsteamet, har uddannelsen som klinisk vejlede. Hun har arbejdet med sygeplejestuderende klinikforløb gennem flere år på tidligere arbejdsplads. Andet sundhedsfagligt personale i Sundhedsteamet fungerer som ad hoc vejledere og vil varetage en stor del af den daglige vejledning på lige vilkår med klinisk vejleder. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Det tilstræbes at pensumliste sendes i velkomstbrevet før start på kliniske studier. Den studerendes selvvalgte pensum dokumenteres af den studerende i eportfolio. Side 6 af 7

7 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende: Udarbejde og ajourføre individuel klinisk studieplan. Arbejde selvstændigt med sit eportfolio. Være medansvarlig for afholdelsen af vejledningssamtaler, herunder at deltage aktivt samt være skriftlig forberedt, hvis der forud for samtalen er aftalt udarbejdelse af skriftligt materiale. Det kan eksempelvis dreje sig om patientinterview, klinisk studieplan og patientforløb. Deltage i seminar med medstuderende og tage ansvar for eget seminaroplæg. Arbejde aktivt med litteratur opgivet på pensumliste, selvvalgt pensum og den generelle kliniske studieplan. Arbejde med fastlagte studieaktiviteter med fokus på kommunikativ aktivitet og i samarbejde med klinisk vejleder. I samarbejde med klinisk vejleder finde relevant aktivitet til intern klinisk prøve. Deltage i et udvalg af sygeplejefaglige opgaver, der er karakteristiske eller centrale for sygeplejen i Sundhedsteamet, med fokus for hovedområderne i modulbeskrivelsen for. Reflektere over egen reaktioner i forhold til patient/bruger, sygeplejeprocessen, kliniske problem stillinger mv., som der kan arbejdes videre med i refleksionssamtalerne. Indskrive selvvalgt pensum i individuel klinisk studieplan senest en uge før intern klinisk prøve. Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, oktober 2012 Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere