Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller"

Transkript

1 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud A/S REVI-IT A/S

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Afsnit 3 Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Afsnit 4 Bilag: Kontrolmål, udførte kontroller, tests og resultater heraf REVI-IT A/S Side 2 af 56

3

4

5 (Afsnit 2) any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse samt interne kontroller REVI-IT A/S Side 5 af 56

6 REVI-IT A/S Side 6 af 56

7 REVI-IT A/S Side 7 af 56

8 REVI-IT A/S Side 8 af 56

9 REVI-IT A/S Side 9 af 56

10 REVI-IT A/S Side 10 af 56

11 REVI-IT A/S Side 11 af 56

12 REVI-IT A/S Side 12 af 56

13 REVI-IT A/S Side 13 af 56

14 REVI-IT A/S Side 14 af 56

15 REVI-IT A/S Side 15 af 56

16 REVI-IT A/S Side 16 af 56

17 REVI-IT A/S Side 17 af 56

18 REVI-IT A/S Side 18 af 56

19 REVI-IT A/S Side 19 af 56

20 REVI-IT A/S Side 20 af 56

21 REVI-IT A/S Side 21 af 56

22 (Afsnt 3) Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Til ledelsen hos any.cloud A/S, any.cloud A/S kunder og deres revisorer. Omfang Vi har fået til opgave at afgive erklæring om any.cloud A/S beskrivelse, som er gengivet i afsnit 2. Beskrivelsen, som i afsnit 1 er bekræftet af any.cloud A/S ledelse, dækker virksomhedens hostingydelser i perioden 1. maj til 30. november 2013 samt udformningen og funktionaliteten af de kontroller der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen. any.cloud A/S beskrivelse (afsnit 2) indeholder en række forhold som virksomheden skal leve op til jf. virksomhedens medlemskab af BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark). Vores revision har omfattet disse forhold, og består udover de fysiske forhold, herunder server hardware, LAN, WAN og firewalls, af: hvorvidt any.cloud A/S implementerer kritiske sikkerhedsopdateringer inden for 2 måneder fra frigivelse, og hvorvidt any.cloud A/S kan retablere enheder i datacenter inden for 3 dage. any.cloud A/S ansvar any.cloud A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen (afsnit 2) og tilhørende udsagn (afsnit 1), herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret. any.cloud A/S er herudover ansvarlig, for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmål og for udformningen, implementeringen og effektiviteten af fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. REVI-IT A/S ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om any.cloud A/S beskrivelse (afsnit 2) og om udformningen og funktionaliteten af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt. Opgaven med afgivelse af en erklæring med sikkerhed om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system og for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vur- REVI-IT A/S Side 22 af 56

23 deringen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere en vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i afsnit 2.. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør any.cloud A/S beskrivelse i afsnit 2 er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtige efter sine særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller afdække alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. Kriterierne, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i any.cloud A/S udsagn i afsnit 2 og det er på den baggrund vores vurdering, (a) (b) (c) (d) (e) at beskrivelsen af hostingydelsen, således som det var udformet og implementeret i hele perioden 1. maj til 30. november 2013, i alle væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. maj til 30. november 2013, og at kontrollerne for de særlige krav, som er foranlediget af virksomhedens medlemskab af BFIH jf. beskrivelsen i kapitel 2, var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra, og at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden 1. maj til 30. november Beskrivelse af test af kontroller De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tester fremgår i det efterfølgende hovedafsnit (afsnit 4). Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt any.cloud A/S hostingydelse, og disses revisorer, som har en tilstrækkelig kompetence til at vur- REVI-IT A/S Side 23 af 56

24 dere den medfølgende beskrivelse sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller. Denne information tjener til opnåelse af en forståelse af kundernes informationssystemer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen. København, 30. december 2013 REVI-IT A/S Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Paaske Statsautoriseret revisor Martin Brogaard Nielsen It-revisor, CISA, adm. direktør REVI-IT A/S Side 24 af 56

25 (Afsnit 4) Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf Den følgende oversigt er udformet for at skabe en forståelse for effektiviteten af de kontroller, som any.cloud A/S har implementeret. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontroller, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål har været opnået i perioden 1. maj til 30. november Vi har således ikke nødvendigvis testet alle de kontroller, som any.cloud A/S har nævnt i sin beskrivelse i afsnit 2. Kontroller, udført hos any.cloud A/S kunder, er herudover ikke omfattet af vores erklæring idet kundernes egne revisorer må foretage denne gennemgang og vurdering. Vi har udført vores tests af kontroller hos any.cloud A/S via følgende handlinger: Metode Forespørgsel Observation Inspektion Genudførsel af kontrol Overordnet beskrivelse Interview, altså forespørgsel, af udvalgt personale hos virksomheden omkring kontroller Observation af hvordan kontroller udføres Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation vedrørende kontrollers udførsel. Vi har selv eller observeret en genudførsel af kontroller med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet. Beskrivelse og resultat af vores tests ud fra de testede kontroller fremgår af de efterfølgende skemaer. I det omfang vi har konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet eller afvigelser her fra, har vi anført dette. REVI-IT A/S Side 25 af 56

26 Risikovurdering og -håndtering Overordnet kontrolmål: Sikring af Implementering, og løbende vedligeholdelse af ledelsesgodkendte retningslinjer for informationssikkerhed i forhold til forretningsstrategien - og i forhold til relevant lovgivning. Risikovurdering Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 It-risikoanalyse at sikre, at virksomheden periodisk fortager en analyse og vurdering af itrisikobilledet. Vi har procedurer for løbende risikovurdering af vores forretning og specielt vores Cloud tjenester. Dermed kan vi sikre, at de risici, som er forbundet med de services og ydelser, vi stiller til rådighed, er minimeret til et acceptabelt niveau. Vi har forespurgt til vurdering af risici i any.cloud A/S Vi har inspiceret den udarbejdede risikovurdering. ISO Håndtering af sikkerhedsrisici 02 Procedure for risikohåndtering at sikre, at Virksomheden har udarbejdet faste procedurer for behandling af risici. Risikovurdering foretages periodisk samt når vi foretager ændringer eller implementerer nye systemer, som vi vurderer at have relevante til at revurdere vores generelle risikovurdering. Ansvaret for risikovurderinger er hos virksomhedens CTO og skal efterfølgende forankres og godkendes hos ledelsen. Vi har forespurgt til kontroller for periodisk revurdering af risici. 4.2 Sikkerhedspolitik Overordnet kontrolmål: Sikring af Implementering, og løbende vedligeholdelse af ledelsesgodkendte retningslinjer for informationssikkerhed i forhold til forretningsstrategien - og i forhold til relevant lovgivning. It-sikkerhedspolitik Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 It-sikkerhedspolitik at sikre, at Virksomheden har udarbejdet en ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik. Sikkerhedspolitikken er udarbejdet efter any.cloud s ISO certificering og revideres årligt af REVI-IT. Vi har forespurgt til udarbejdelse af itsikkerhedspolitik. Vi har inspiceret den udarbejdede itsikkerhedspolitik. It-sikkerhedspolitikken er ikke opbygget i forhold til ISO ISO REVI-IT A/S Side 26 af 56

27 02 Evaluering af i-tsikkerhedspolitikken at sikre, at Virksomheden vedligeholder itsikkerhedspolitikken, samt sikre, at sikkerhedspolitikken publiceres til og er tilgængelig for relevante interessenter. Sikkerhedspolitikken er udarbejdet efter any.cloud s ISO certificering og revideres årligt af REVI-IT. Vi har forespurgt til procedure for periodisk gennemgang af it-sikkerhedspolitikken Organisering af informationssikkerhed Overordnet kontrolmål: Håndtering og styring af informationssikkerhed i organisationen, samt opretholde sikkerheden i informationsbehandlingsfaciliteterne, som bliver tilgået, behandlet eller styret af eksterne parter. ISO Intern organisering 6.1 Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 Ledelsens forpligtelse til informationssikkerhed at sikre, at ledelsen aktivt understøtter sikkerheden i virksomheden ved tydeligt at vise retning, engagement, præcis opgavefordeling og anerkendelse af ansvar for informationssikkerhed. Det er ledelsen der godkender retningslinjerne for politikker og procedurer, og det er ledelsen der periodisk godkender opdateringer hertil. Årligt foretages der review heraf for at sikre en opdateret politik. Vi har forespurgt til ledelsens forpligtigelse til informationssikkerhed Koordinering af informations-sikkerhed at sikre, at informationssikkerhedsaktiviteter koordineres af repræsentanter fra forskellige dele af virksomheden med relevante roller og jobfunktioner. Vi har etableret it-sikkerhedspolitik der beskriver hvordan vi overordnet skal håndteres vores forretning og vores leverance. Alle medarbejdere kender til denne via intranettet og informeres, når ledelsen godkender opdateringer til politikken. Vi har en klart opdelt organisation hvad ansvar angår, og har udførlige ansvars- og rollebeskrivelser på alle niveauer lige fra ledelsesniveau til de enkelte driftsmedarbejdere. Vi har forespurgt til koordinering af informationssikkerhed. Vi har inspiceret dokumentation REVI-IT A/S Side 27 af 56

28 03 Delegering af ansvar for informationssikkerhed at sikre, at alt ansvar for informationssikkerhed er klart defineret. Vi har en klart opdelt organisation hvad ansvar angår, og har udførlige ansvars- og rollebeskrivelser på alle niveauer lige fra ledelsesniveau til de enkelte driftsmedarbejdere. Vi har forespurgt til delegering af ansvar. Vi har inspiceret dokumentation Godkendelsesproces for informationsbehandlingsfaciliteter at sikre, at en styringsproces for godkendelse af nyt informationsbehandlingsudstyr defineres og implementeres. Vi har en klart opdelt organisation hvad ansvar angår, og har udførlige ansvars- og rollebeskrivelser på alle niveauer lige fra ledelsesniveau til de enkelte driftsmedarbejdere. Vi har forespurgt til proces for godkendelse af nye faciliteter Fortrolighedsaftaler at sikre, at krav til aftaler om fortrolighed eller hemmeligholdelse, der afspejler virksomhedens behov for at beskytte informationer, skal identificeres og evalueres regelmæssigt. Der er etableret fortrolighed generelt for alle involverede i vores forretning. Dette sker via ansættelseskontrakter eller samarbejdsaftaler med underleverandører og samarbejdspartnere. Vi har forespurgt til fortrolighedsaftaler. Vi har inspiceret dokumentation for fortrolighed Kontakt med særlige interessegrupper at sikre, at der opretholdes passende kontakt med særlige interessegrupper eller andre faglige sikkerhedsfora og faglige organisationer. Vi holder os fagligt opdaterede vha. producenters supporthjemmesider, debatfora mv. for konstaterede svagheder i de systemer, vi benytter og tilbyder. Via vores medlemskab af BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark) har vi etableret kontakt til hotline hos DK-CERT, hvor vi gensidigt har aftale om orientering ved væsentlige sikkerhedsrelaterede forhold vedrørende internettrafik. Vi har forespurgt til kontakt med interessegrupper. Vi har inspiceret dokumentation for kontakt med DK-Cert REVI-IT A/S Side 28 af 56

29 08 Uafhængig evaluering af informationssikkerhed at sikre, at virksomhedens metode til styring af informationssikkerhed og implementeringen af den (dvs. styringsmål, foranstaltninger, politikker, processer og procedurer for informationssikkerhed) evalueres uafhængigt og separat med planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige ændringer af sikkerhedsimplementeringen. Vi har en intern it-sikkerhedsorganisation, som sikrer at politikker og procedurer ajourføres og bidrager til optimering af det aktuelle sikkerhedsniveau i any.cloud A/S. Der foretages løbende og minimum årligt en uafhængig evaluering af informationssikkerheden, som foretages af vores interne revision. Derudover foretages evalueringen af en ekstern it-revisor samt i forbindelse med udarbejdelse af de årlige ISAE 3402 erklæringer. Vi har forespurgt til uafhængig evaluering af informationssikkerhed. Vi har observeret, at der foretages en uafhængig evaluering af informationssikkerhed Eksterne parter Identifikation af risici i relation til eksterne parter at sikre, at de risici for virksomhedens informationer og informationsbehandlingsudstyr, som forretningsprocesser, der involverer eksterne parter, frembyder, skal identificeres, og der iværksættes passende foranstaltninger, inden der gives adgang. Vi har i vores politik defineret hvordan vi samarbejder med eksterne parter. Er der tale om parter som er en integreret del af vores leverancer, skal vi føre tilsyn med underleverandørens etablerede kontroller. For hvert samarbejde har vi udarbejdet en risikovurdering for vurdering af risici, som samarbejdet kan medføre i forhold til vores ydelse til kunderne, herunder sikkerheden hos de enkelte leverandører, dataudveksling, eksterne adgange mm. Vi har forespurgt til identifikation af risici i relation til eksterne parter. Vi har inspiceret dokumentation Sikkerhedsforhold i relation til kunder at sikre, at alle identificerede sikkerhedskrav er afklaret, inden kunder får adgang til virksomhedens informationer eller aktiver. Vores tekniske og logiske sikkerhedsmodel kan ikke afviges. Ønsker kunder ændringer, der efter vores opfattelse slækker på deres eller på vores, eller andre kunders systemer, tager vi en dialog med kunden om en tilsvarende løsning. Dette kan være web-services, kodeordspolitik, IP-forhold mv. Vi har forespurgt til sikkerhedsforhold i relation til kunder. Vi har inspiceret dokumentation REVI-IT A/S Side 29 af 56

30 11 Håndtering af sikkerhed i aftaler med tredjemand at sikre, at aftaler med tredjemand om adgang, behandling, kommunikation eller håndtering af virksomhedens informationer eller informationsbehandlingsudstyr eller om tilvejebringelse af produkter eller tjenester til informationsbehandlingsudstyr dækker alle relevante sikkerhedskrav. Vores tekniske og logiske sikkerhedsmodel kan ikke afviges. Ønsker kunder ændringer, der efter vores opfattelse slækker på deres eller på vores, eller andre kunders systemer, tager vi en dialog med kunden om en tilsvarende løsning. Dette kan være web-services, kodeordspolitik, IP-forhold mv. Vi har forespurgt til håndtering af sikkerhed med tredjemand. Vi har inspiceret dokumentation Styring af informationsrelaterede aktiver Overordnet kontrolmål: Systemer, data og enheder skal sikres og dokumenteres betryggende. Ansvar for aktiver 7.1 Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 Fortegnelse over aktiver at sikre, at alle aktiver identificeres entydigt, og der udarbejdes og vedligeholdes en fortegnelse over alle vigtige aktiver. Systemer, data og enheder, herunder medarbejdere, m.m. skal sikres og dokumenteres betryggende. Software, servere og netværksudstyr inkl. konfiguration er registreret til brug ved dokumentation, overblik over udstyr mv. Vi har forespurgt til fortegnelse over aktiver. Vi har inspiceret dokumentation ISO Ejerskab af aktiver at sikre, at alle informationer og aktiver i relation til informationsbehandlingsudstyr "ejes" af en udpeget part i virksomheden. Via ansvarsfordeling og rollebeskrivelser, er centrale netværksenheder, servere, periferienheder, systemer og data tilegnet systemansvarlige i vores virksomhed. Kunders data og systemer er tilegnet kundens kontaktperson. Vi arbejder med ejerskab for at sikre, at ingen enheder, systemer eller data bliver glemt ift. sikkerhedsopdatering, klassifikation, drift og vedligehold. Vi har forespurgt til ejerskab af aktiver. Vi har inspiceret dokumentation REVI-IT A/S Side 30 af 56

31 03 Accepteret brug af aktiver at sikre, at regler for accepteret brug af informationer og aktiver i relation til informationsbehandlingsudstyr identificeres, dokumenteres og implementeres. Vi har etableret it-sikkerhedspolitik der beskriver hvordan vi overordnet skal håndteres vores forretning og vores leverance. Alle medarbejdere kender til denne via intranettet og informeres, når ledelsen godkender opdateringer til politikken. Vi har forespurgt til retningslinjer for brug af aktiver. Vi har inspiceret dokumentation Klassifikation af information Retningslinjer for klassifikation at sikre, at informationer klassificeres efter deres værdi, lovmæssige krav og efter, hvor følsomme og kritiske informationerne er for virksomheden. Ingen formel procedure Vi har forespurgt til retningslinjer for klassifikation Mærkning og håndtering af informationer at sikre, at der udarbejdes og implementeres et passende sæt af procedurer til mærkning og håndtering af informationer i overensstemmelse med den klassifikationsplan, som virksomheden har vedtaget. Ingen formel procedure Vi har forespurgt til mærkning og håndtering af informationer. Vi har observeret opbevaring og mærkning af informationer REVI-IT A/S Side 31 af 56

32 Medarbejdersikkerhed Overordnet kontrolmål: Sikring af, at alle i virksomheden er bekendte med deres roller og ansvar herunder også underleverandører og 3. parter, og at alle er kvalificerede og egnede til at udføre deres rolle ISO Inden ansættelse 8.1 Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 Opgaver og ansvar at sikre, at medarbejderes, underleverandørers og eksterne brugeres sikkerhedsopgaver og sikkerhedsansvar defineres og dokumenteres i overensstemmelse med virksomhedens informationssikkerhedspolitik. Vi vil sikre, at alle i virksomheden er bekendte med deres roller og ansvar herunder også vores underleverandører og 3. parter, og at alle er kvalificerede og egnede til at udføre deres rolle. Vi har forespurgt til ansættelsesprocessen. Vi har forespurgt til udarbejdelse af rolle og ansvarsbeskrivelser. Vi har inspiceret procedurer og dokumentation Screening at sikre, at efterprøvning af alle jobkandidaters, underleverandørers og eksterne brugeres baggrund udføres i overensstemmelse med relevante love, forskrifter og etiske regler og skal stå i forhold til de forretningsmæssige krav, klassifikationen af den information, der skal gives adgang til, og de relevante risici. Vi har procedurer for ansættelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med eksterne, hvor vi sikrer, at vi ansætter den rigtige kandidat ift. baggrund og kompetence. Vi har forespurgt til ansættelsesprocessen. Vi har forespurgt til screening af medarbejdere inden ansættelse REVI-IT A/S Side 32 af 56

33 03 Ansættelsesforhold at sikre, at medarbejdere, underleverandører og eksterne brugere, som led i den kontraktlige forpligtelse, indgår og underskriver betingelserne i ansættelseskontrakten, der skal angive deres og virksomhedens ansvar for informationssikkerhed. Generelle vilkår for ansættelse, herunder fortrolighed om egne og kunders forhold, er beskrevet i hver medarbejders ansættelseskontrakt hvor forhold omkring alle sider af ansættelsen, herunder ophør og sanktioner ved evt. sikkerhedsbrud, er angivet. Vi har forespurgt til medarbejderes ansættelsesforhold og leverandørs kontrakter. Vi har inspiceret udvalgte ansættelseskontrakter og kontrakter med leverandører Under ansættelsen Ledelsens ansvar at sikre, at ledelsen kræver, at medarbejdere, underleverandører og eksterne brugere opretholder sikkerhed i overensstemmelse med virksomhedens fastlagte politikker og procedurer. Alle i vores virksomhed skal leve op til den rolle, som er tilegnet dem samt følge vores procedurer jf. vores it-sikkerhedspolitik samt ansvars og rollefordeling. Vi har forespurgt til ledelsens ansvar i forhold til politikker og procedurer. Vi har inspiceret kontroller og dokumentation Bevidsthed om, uddannelse og træning i informationssikkerhed at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere og, hvor det er relevant, underleverandører og eksterne brugere bevidstgøres om sikkerhed og regelmæssigt holdes ajour med virksomhedens politikker og procedurer, i det omfang det er relevant for deres jobfunktion. Der afholdes løbende, dog minimum årligt, kurser, foredrag samt andre relevante aktiviteter til sikring af, at relevante medarbejdere og evt. eksterne samarbejdspartnere holdes ajour med sikkerhed og bevidstgøres om evt. nye trusler. Medarbejdere, og eksterne parter hvor det er relevant at inkludere disse under vores sikkerhedsretningslinjer, bliver periodisk orienteret om vores sikkerhedsretningslinjer samt når der sker ændringer. Vi har forespurgt til uddannelse af brugere i itsikkerhed. Vi har inspiceret proceduren for uddannelse af medarbejdere REVI-IT A/S Side 33 af 56

34 06 Sanktioner at sikre, at der forefindes en formel sanktionsproces for medarbejdere, der har begået sikkerhedsbrud. Generelle vilkår for ansættelse, herunder fortrolighed om egne og kunders forhold, er beskrevet i hver medarbejders ansættelseskontrakt hvor forhold omkring alle sider af ansættelsen, herunder ophør og sanktioner ved evt. sikkerhedsbrud, er angivet. Vi har forespurgt til retningslinjer for sanktioner. Vi har inspiceret retningslinjer Ophør eller ændring af ansættelse Ansvar ved ophør at sikre, at ansvar for at bringe et ansættelsesforhold til ophør eller ændre et ansættelsesforhold er tydeligt defineret og tildelt. Ved ophør af en ansættelse har vi en udførlig procedure, som skal følges, for at sikre, at medarbejderne indleverer alle relevante aktiver, herunder bærbare medier mm, samt sikre at alle medarbejderes adgange til bygninger, systemer og data inddrages. Det overordnede ansvar for sikring af alle kontroller i fratrædelsesprocessen ligger hos it-chefen. Vi har forespurgt til ansvar ved ophør af medarbejdere. Vi har inspiceret retningslinjer Tilbagelevering af aktiver at sikre, at alle medarbejdere, underleverandører og eksterne brugere afleverer alle virksomhedsaktiver, der er i deres besiddelse, når deres ansættelse, kontrakt eller aftale ophører. Ved ophør af en ansættelse har vi en udførlig procedure, som skal følges, for at sikre, at medarbejderne indleverer alle relevante aktiver, herunder bærbare medier mm, samt sikre at alle medarbejderes adgange til bygninger, systemer og data inddrages. Det overordnede ansvar for sikring af alle kontroller i fratrædelsesprocessen ligger hos it-chefen. Vi har forespurgt til procedure ved ophør af medarbejdere. Vi har stikprøvevis inspiceret proceduren Inddragelse af adgangsrettigheder at sikre, at alle medarbejderes, underleverandørers og eksterne brugeres adgangsrettigheder til informationer og informationsbehandlingsudstyr skal inddrages, når deres ansættelsesforhold, kontrakt eller aftale ophører, eller skal tilpasses efter en ændring. Ved ophør af en ansættelse har vi en udførlig procedure, som skal følges, for at sikre, at medarbejderne indleverer alle relevante aktiver, herunder bærbare medier mm, samt sikre at alle medarbejderes adgange til bygninger, systemer og data inddrages. Det overordnede ansvar for sikring af alle kontroller i fratrædelsesprocessen ligger hos it-chefen. Vi har forespurgt til procedure ved ophør af medarbejdere. Vi har stikprøvevis inspiceret proceduren REVI-IT A/S Side 34 af 56

35 Fysisk sikkerhed Overordnet kontrolmål: At forhindre uautoriseret fysisk adgang til, beskadigelse og forstyrrelse af virksomhedens lokaler og informationer, samt at undgå tab, skade, tyveri eller kompromittering af aktiver og afbrydelse af virksomhedens aktiviteter. ISO Sikre områder 9.1 Nr. Kontrolmål any.cloud A/S kontrolforanstaltning REVI-IT s test Resultat af test 01 Fysisk sikkerhedsafgrænsning at sikre, at sikkerhedsafgrænsninger (barrierer som fx vægge, kortstyrede indgangsporte eller bemandede receptioner) anvendes til at beskytte områder, der indeholder informationer og informationsbehandlingsfaciliteter. Vores servere er fysisk placeret i aflåst lokale, som har monteret køling og brandslukning mv. Alene autoriserede personer får adgang til lokalet via den etablerede procedure, og vi følger periodisk, minimum årligt, op på hvilke personer, der har denne adgang. Skal eksterne personer (leverandører eller kunder) have adgang til lokalet, er det i følgeskab med en af vores autoriserede medarbejdere. InterXion køle- og brandanlæg bliver efterset periodisk, ligesom InterXion s nødstrømsanlæg (UPS) halvårligt får foretaget eftersyn. InterXion har opsat systemer således, at der overvågers temperature og strømspændinger i serverrummet. Serverrummet indeholder vores centrale netværksudstyr, og er således sikret på samme vis som servere. Vi har forespurgt til den fysiske sikkerhedsafgrænsning hos any.cloud's leverandør. Vi har inspiceret kontrakten med any.cloud's leverandør og erklæring fra Interxion. Vi har inspiceret den fysiske sikkerhedsafgrænsning hos any.cloud Fysisk adgangskontrol at sikre, at sikre områder er beskyttet med passende adgangskontroller for at sikre, at kun autoriseret personale kan få adgang. Alene autoriserede personer får adgang til lokalet via den etablerede procedure, og vi følger periodisk, minimum årligt, op på hvilke personer, der har denne adgang. Skal eksterne personer (leverandører eller kunder) have adgang til lokalet, er det i følgeskab med en af vores autoriserede medarbejdere. Vi har forespurgt til retningslinjer for fysisk adgangskontrol hos any.cloud og deres leverandør. Vi har inspiceret kontrakten med any.cloud's leverandør og erklæring fra Interxion. Vi har inspiceret kontroller og dokumentation REVI-IT A/S Side 35 af 56

36 03 Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter at sikre, at sikring af kontorer, lokaler og faciliteter tilrettelægges og etableres. Vores kontorlokaler er monteret med tyverialarm, som på samme vis som ved alarmering i vores serverrum, alarmerer relevante personer hos os. Ingen uvedkommende vil kunne gå uhindret omkring i vores kontorer, idet vores reception er bemandet. Vi har etableret mulighed for, at vores medarbejdere kan arbejde hjemmefra af hensyn til bl.a. driftsvagt, og vi har politik for, at udstyr (bærbare mv.) ikke benyttes til andet end arbejdsrelaterede forhold, ikke efterlades uden opsyn mv. Vi har forespurgt til sikring af kontorer, lokaler og faciliteter hos any.cloud. Vi har inspiceret faciliteterne hos any.cloud Beskyttelse mod eksterne og miljømæssige trusler at sikre, at fysisk beskyttelse mod skadevirkninger fra brand, oversvømmelser, jordskælv, eksplosioner, civile optøjer og andre former for natur- eller menneskeskabte katastrofer tilrettelægges og etableres. Vi har aftale med vores underleverandør om housing af vores egne servere, og der er implementeret tilsvarende foranstaltninger mod tyveri, brand, vand og temperatur. Vi har forespurgt til beskyttelse mod eksterne og miljømæssige trusler hos any.cloud s leverandør. Vi har inspiceret kontrakten med any.cloud's leverandør og erklæring fra Interxion Sikring af udstyr Placering og beskyttelse af udstyr at sikre, at udstyr placeres eller beskyttes for at nedsætte risikoen for miljøtrusler og farer og for muligheden for uautoriseret adgang. Vores servere er fysisk placeret i aflåst lokale, som har monteret køling og brandslukning mv. InterXion køle- og brandanlæg bliver efterset periodisk, ligesom InterXion s nødstrømsanlæg (UPS) halvårligt får foretaget eftersyn. InterXion har opsat systemer således, at der overvågers temperature og strømspændinger i serverrummet. Serverrummet indeholder vores centrale netværksudstyr, og er således sikret på samme vis som servere. Vi har forespurgt til placering og beskyttelse af udstyr hos any.cloud og deres leverandør. Vi har inspiceret kontrakten med any.cloud's leverandør og erklæring fra Interxion REVI-IT A/S Side 36 af 56

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere