frcewtfrhousf(wpers ml

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "frcewtfrhousf(wpers ml"

Transkript

1 frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C Telefon Telefax IO Erklæring vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hosting-aktiviteter 15. maj 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. i , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse TDC Hosting A/S' erklæring 2 Erklæring fra uafhængig revisor 3 Bilag til erklæring fra uafhængig revisor PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 2

3 Hosting Til vorcs kunder aftde Hosting AJS' it-drift og hosting-aktivitctcr 8. juni 2009 TDC Hosting A/S' beskrivelse og vurdering af generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting A/S' it-drift og hosting-aktiviteter Denne beskrivelse vedrører de generelle it-kontroller i tilknytning til standardkontrakter vedrørende it-drift og hosting-aktiviteter. Ydelserne er nærmere defineret i standardkontraktens bilag 1: Leverancedokument, version 3.0. Beskrivelsen vedrører de generelle it-kontroller inden for følgende områder:. Drift af datacentre. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftare. Adgangssikkerhed. Beskrivelsen omfatter drift og overvågning for perioden 1. januar til 31. december 2008 og er udelukkende beregnet for kunder af ovenstående ydelser og disses revisorer. TDC Hosting A/S varetager drift og overvågning i forbindelse med it-drift og hosting-aktiviteter og er i forbindelse hermed ansvarlig for at sikre implementeringen og funktionen af kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af standardkontrakterne. Denne beskrivelse er afgrænset til generelle standarder for administration, som defineret i Leverancedokument, version 3.0. Specifikke forhold, der er relateret til individuelle kundekontrakter, er ikke omfattet. Med baggrund i ovenstående vurderer TDC Hosting A/S, at vi i alle væsentlige forhold har opretholdt effektive kontroller. Ârhus, den 15. maj 2009 TDC Hosting A/S / t: 71~.. Ole Bjørn teknisk direktør TDC Hostlng A/S Olof Palmes Allé Ârtus N Tlf Fax TDC Hostlng A/S Rosenvængets Allé København ø Tlf Fax Internet: E-mali: info(qtdchostlng.dk

4 frcewtfrhousf(wpers ml Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hosting-aktiviteter P ri cewa t e rh ou secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobel parkcn Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C Telefon Tclefax Til ledelsen hos TDC Hosting A/S' kunder af ovenstående ydelser og disses revisorer Indledning Vi har gennemgået den af ledelsen hos TDC Hosting A/S (TDCH) udarbejdede beskrivelse af 15. maj 2009 vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til it-drift og hostingaktiviteter. Det er ledelsens ansvar at sikre opretholdelse af de i standardkontraktens bilag l, Leverancedokument, version 3.0, specificerede kontroller og at udarbejde beskrivelse herom. Vores ansvar er - baseret på vores arbejde - at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er enige i ledelsens beskrivelse. Nærværende erklæring omfatter drift og overvågning for perioden l. januar til 31. december 2008 og er udelukkende beregnet for TDCH og TDCH's kunder af ovenstående ydelser samt disses revisorer. Det udførte arbejde Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringer om generelle it-kontroller og applikationskontroller mv. med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Arbejdet omfatter forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, vi har modtaget. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdækkes af vores systemrevision. Endvidere vil en anvendelse af vores konklusioner på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændring af system eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller i virksomhedens overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusioner eventuelt ikke længere vil være gældende. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr Gentofte

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at ledelsens beskrivelse, jf. " TDC Hosting AIS' beskrivelse og vurdering af generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hostingaktiviteter" af 15. maj 2009, er dækkende, og at de generelle it-kontroller vedrørende ydelserne, i al væsentlighed har været opretholdt på et betryggende niveau i overensstemmelse med Leverancedokument, version 3.0. Vi har i vedlagte bilag 1 identificeret de test af kontroller, der er udført. Det bemærkes, at der for de enkelte kunder kan være specifikke forhold, herunder specifikke opsætninger, som gør, at den generelle konklusion ikke er dækkende. Sådanne forhold vil fremgå af de specifikke erklæringer for de kunder, som ifølge aftale mellem kunden og TDCH modtager en sådan. Århus, den 15. maj 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ~cè~ Jess Kjær Mogensen. statsautoriseret revisor / ~ì / ~~(JC t~.. esplm~en tatsautonseret revisor ljicfwatfrhouse(ajpers i 2

6 Erklæring fra uaflængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting AIS' generelle hosting-aktiviteter Bilag 1: Test af kontroller, der er udført, og tilknyttede resultater Nedenfor er oplistet de kontrolmål, som er gennemgået som led i vores revision, samt tilknyttede revisionshandlinger. Eventuelle kontrolsvagheder observeret ved testene er beskrevet i selvstændig rapport til TDC Hosting A/S (TDCH), dog fremgår eventuelle svagheder, som selvstændigt er væsentlige, eller som i forening udgør en væsentlig svaghed, af TDCH' s beskrivelse. Driftsafvikling Der er etableret passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser. Det er kontrolleret, at der foreligger betryggende procedurer for driftsafviklingen samt stikprøvevis testet, at procedurerne efterleves. Det er endvidere påset, at der foretages tilstrækkelig overvågning og hændelsesstyring, samt at rapportering omkring dette tilgår kunden. Fysisk sikkerhed Der er etableret fornøden beskyttelse mod skader forårsaget af f.eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Vi har gennemgået TDCH' s driftsfaciliteter og påset, at der er etableret fornøden beskyttelse mod bl.a. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri og hærværk. Beredskabsplaner Der foreligger tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner. Det er kontrolleret, at der foreligger betryggende procedurer for sikkerhedskopiering. Det er ved gennemgang af systemopsætning stikprøvevis testet, at procedurerne efterleves, samt at der er foretaget tilstrækkelig redundans, herunder beredskab, jf. beskrivelserne i standardkontraktens bilag l: Leverancedokument, version 3.0. Systemudvikling og vedligeholdelse af systemsoftware Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for systemudvikling og vedligeholdelse vedrørende systemsoftware. (JICfWATERHOUSE(aJPERS i 1

7 Erklæring fra uaflængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting AIS' generelle hosting-aktiviteter Det er kontrolleret, at der er etableret et ændringshåndteringssystem, samt at dette er understøttet af en teknisk infrastruktur. Det er endvidere stikprøvevis efterprøvet, at procedurer for test og godkendelse af ændringer til driftsmiljøet bliver efterlevet. Adgangsrettigheder Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data. Det er kontrolleret, at tildeling af adgangsrettigheder sker efter betryggende forretningsgange, og at der foretages periodisk opfølgning på de tildelte administrative adgangsrettigheder. Det er stikprøvevis kontrolleret, at forretningsgangene er overholdt. Fysiske og logiske adgangskontroller Der er etableret fysiske og logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data. Det er kontrolleret, at der anvendes tilstrækkelig passwordkvalitet. Det er endvidere påset, at det sikres, at der anvendes autentifikation af brugere på alle adgangsveje. Det er kontrolleret, at adgang til systemer placeret hos TDCH's driftsfaciliteter er begrænset til relevante personer, og det er endvidere påset, at der er etableret et elektronisk system for tildeling, overvågning og registrering af adgang til driftsfaciliteter. Organisatorisk funktionsadskillelse Der er etableret passende funktionsadskilelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem drift og øvrige administrative funktioner. Det er kontrolleret, at der opretholdes betryggende funktionsadskilelse i relation til den drift, der udføres af TDCH. Logisk funktionsadskillelse Der er etableret fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskilelse. PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 2

8 Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting A/S' generelle hosting-aktiviteter Det er ved stikprøvevise udtræk af systemkonfigurationer kontrolleret, at der er etableret logiske adgangskontroller til driftsmiljøerne, således at de enkelte driftsområder er adskilt, samt at driftsfunktionerne er begrænset til relevante driftsfunktioner. Datakommunikation Datakommunikation er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde og er tilstrækkeligt sikret mod risiko for tab af autenticitet, integritet, uafviselighed/sporbarhed, tilgængelighed samt fortrolighed. Det er ved gennemgang af systemopsætning kontrolleret, at der så vidt muligt kun anvendes sikre krypterede protokoller, herunder at administration af teknisk udstyr vedrørende standardhosting foregår i tilstrækkeligt sikre miljøer. PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 3

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere