Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013"

Transkript

1 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for I denne forbindelse orienteres tillige om mulighederne for aflæggelse af årsrapport på engelsk. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Herefter orienteres der om en række observationer, som tilsynet har gjort i forbindelse med regnskabskontrollen om blandt andet dagsværdimåling af finansielle instrumenter i niveau 3 og oplysninger om kredit- og likviditetsrisiko. I relation hertil orienteres der tillige om mulighederne for at aflægge mere relevante og fokuserede årsrapporter og om tilsynets udgangspunkt ved værdiansættelse af landbrugsjord. Sidst orienteres der om revisionsmæssige forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på i forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2013 og valg af revisor på generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet i Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 I januar 2013 blev der gennemført en række ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter mv. 1. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere regnskabsbekendtgørelse er følgende: 1) Der er foretaget en præcisering for så vidt angår, hvordan sparekasser, der har garantkapital, der opfylder kriterierne for at være egenkapital, skal postere renter af garantkapital. Sparekasserne 1 Bekendtgørelse nr. 113 af 7. februar 2013 der erstatter bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2012 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

2 2 skal præsentere renter af garantkapital, der er posteret under egenkapitalen, som en overskudsfordeling. Ændringen fremgår af 26 og ) Der er indført en ny bestemmelse vedr. principperne for måling til dagsværdi. Den ny bestemmelse præciserer de generelle principper for måling til dagsværdi og vil finde anvendelse i alle tilfælde, hvor et aktiv eller en forpligtelse skal måles til dagsværdi. Ændringen har til formål at afspejle den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelsen af IFRS 13. Den ny bestemmelse fremgår af 38 a og erstatter 47 og 48. 3) Omklassificeringsreglen i 55, stk. 5, er ændret, således at omklassificering fra måling til dagsværdi til måling til amortiseret kostpris nu kun kan finde sted, hvis det pågældende aktiv på tidspunktet for første indregning kan omfattes af kategorien udlån og tilgodehavender. Det vil nu ikke længere være tilstrækkeligt, at det vurderes, at markedet ikke længere er aktivt for det pågældende aktiv. Ændringen gælder dog ikke, hvis der er indtruffet sjældne omstændigheder. Med ændringen bringes de danske regler for omklassificering i overensstemmelse med IFRS. 4) I lov om finansiel virksomhed 79 a, er der indført krav om, at finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, der enten er børsnoterede eller har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af de underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Kravet om at udarbejde en politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer gælder dog ikke virksomheder, der har beskæftiget færre end 50 medarbejdere i det seneste regnskabsår. Virksomheder, der bliver omfattet af kravet i 79 a, skal i henhold til de nye oplysningskrav i regnskabsbekendtgørelsen, 135 a, redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal samt redegøre for deres politik. Ud over ovenstående ændringer i regnskabsbekendtgørelsen, er der en række mindre tilpasninger, som gengives nedenfor: 5) Den ny bestemmelse i 39, stk. 9, giver i særlige tilfælde finansielle virksomheder mulighed for at udarbejde deres regnskab i en anden præsentationsvaluta end danske kroner eller euro, efter at Finanstilsynet har givet tilladelse hertil. Det vil dog fortsat være et krav, at regnskabsindberetninger til Finanstilsynet foretages i danske kroner.

3 3 6) Ændringen i 49 præciserer, at en aftale om at købe egne aktier udgør en forpligtelse for virksomheden af samme størrelse som den aftalte købesum. 7) Der er foretaget ændringer i 67 a, stk. 2, og 68, stk. 1 og 2, for at afspejle de ændringer der er gennemført i IAS 19 samt for at præcisere, hvad bekendtgørelsen i lighed med IAS 19 tillader. I 79, stk. 2, er der sket en tilføjelse til opremsningen af de indtægter og omkostninger, der skal indregnes i anden totalindkomst, som følge af ændringen i 68, stk. 2. 8) I 135, stk. 3-8, er der sket tilføjelser med henblik på at ensarte bestemmelsen med den tilsvarende bestemmelse i årsregnskabslovens 99 a efter ændringen ved lov nr. 546 af 18. juni 2012 om mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Herudover har der fra regnskabsaflæggers side været stor interesse for, hvorvidt årsrapporten udelukkende kan udarbejdes på engelsk. Folketinget vedtog den 3. december 2013 en lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love 2 som tillader, at årsrapporter kan udarbejdes på engelsk. Loven omfatter også finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, og den indeholder ændringer til lov om finansiel virksomhed, således at også finansielle virksomheder, der ikke er aktieselskaber, omfattes af tilsvarende ændringer gennemført i selskabsloven. Muligheden for at udarbejde årsrapporter på engelsk kan anvendes allerede for årsrapporterne for Det er en forudsætning, at generalforsamlingen forud for godkendelsen af årsrapporten for 2013 har vedtaget, at denne kan aflægges på engelsk. Vejledning til bilag 10 regnskabsbekendtgørelsen Finanstilsynet har sendt en vejledning til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 om uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger og hensættelser i høring den 13. december Høringsfristen er den 13. januar Oplysninger om finansielle instrumenter målt i niveau 3 Finanstilsynet har i 2013 set på nogle af de største danske pengeinstitutters oplysninger om finansielle instrumenter målt til dagsværdi, hvor indregning og måling er baseret på input, der ikke stammer fra observerbare markeds- 2 LOV nr af 10/12/2013

4 4 data (dagsværdihierarkiets 3 niveau 3). Finanstilsynet finder på baggrund heraf, at der er behov for forbedringer af de oplysninger, der gives. Tilsynet vil i den forbindelse påpege vigtigheden af, at virksomhederne i årsrapporterne får givet tilstrækkelige oplysninger om niveau 3 instrumenter henset til den usikkerhed, der knytter sig til værdiansættelsen af disse som følge af, at målingen i høj grad afhængig af, hvilke antagelser virksomhederne benytter. I denne forbindelse skal tilsynet gøre opmærksom på den nye standard om dagsværdi (IFRS 13), som træder i kraft for regnskabsår, der er påbegyndt 1. januar 2013 eller senere, og som de virksomheder, der anvender IFRS derfor skal anvende i årsrapporten for I standarden grupperes dagsværdier i 3 niveauer (dagsværdihierarkiet) afhængigt af, hvilke input der er anvendt ved dagsværdiberegningen. Niveau 1 input er noterede priser i aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser, som virksomheden kan få adgang til på målingstidspunktet. Niveau 2 er input ud over noterede priser inkluderet i niveau 1, som man enten direkte eller indirekte kan observere for aktiver eller forpligtelsen. Niveau 3 input er ikke observerbare input for aktivet eller forpligtelsen. Standarden præciserer blandt andet, hvilke oplysninger der skal gives for aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi efter første indregning. Standarden indeholder en række nye oplysningskrav vedrørende finansielle instrumenter i niveau 3 4, der skal gives for hver gruppe 5 af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Standarden indeholder blandt andet krav om følgende oplysninger: Angivelse af niveauet i dagsværdihierarkiet samt dagsværdien ultimo regnskabsperioden. En beskrivelse af de værdiansættelsesteknikker og input, der er anvendt ved opgørelse af dagsværdien for aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 2 og 3 i dagsværdihierarkiet. En beskrivelse af eventuelle ændringer i værdiansættelsesteknikkerne, og en forklaring af grunden(e) hertil. En kvantitativ redegørelse af de væsentligste ikke-observerbare input, der er anvendt ved målingen af aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 3. 3 Dagsværdihierarkiet fremgår af IFRS 13, afsnit Jf. IFRS 13, afsnit Der henvises til IFRS 13, afsnit 94, der foreskriver, hvordan virksomheden skal opdele dens aktiver og passiver i passende grupper.

5 5 Periodens gevinster og tab på aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 3, herunder en opdeling på dem, der er indregnet i resultatopgørelsen og dem, der er indregnet under anden totalindkomst. Størrelsen af periodens resultatførte urealiserede gevinster på niveau 3 aktiver og forpligtelser fordelt på de enkelte poster. Køb og salg af niveau 3 aktiver og forpligtelser i regnskabsperioden. Overførsler ind og ud af niveau 3, årsagerne til disse overførsler og virksomhedens politik for, hvornår overførsler mellem niveauer anses for at have fundet sted. Værdiansættelsesprocessen for aktiver og forpligtelser i niveau 3. En beskrivelse af følsomheden af dagsværdimålingen af niveau 3 aktiver og forpligtelser som følge af ændringer i ikke-observerbare input. En beskrivelse af, hvordan alternative rimelige antagelser om ikkeobserverbare input ville påvirke dagsværdien af aktiver og forpligtelser i niveau 3. Tilsynet skal gøre opmærksom på, at oplysningskravene i IFRS 13 er minimumskrav. Institutterne er derfor forpligtet til at give yderligere oplysninger, hvis minimumskravene i standarden ikke i tilstrækkelig grad hjælper regnskabsbruger med at forstå, hvordan instituttets aktiver og forpligtelser er værdiansat. Det bemærkes, at oplysningskravene i IFRS 13 ligesom øvrige krav i IFRS ud fra en væsentlighedsvurdering kan udelades, hvis de er ubetydelige. Finanstilsynet skal i forbindelse hermed påpege, at det ved en sådan væsentlighedsvurdering ikke er tilstrækkeligt alene at se på størrelsen af aktiverne eller forpligtelserne, der er målt i niveau 3, men at usikkerheden ved målingen og de risici, denne medfører, samt andre relevante forhold også skal inddrages i vurderingen. Det er i forbindelse med ovenstående vigtigt, at instituttet får givet de relevante oplysninger om finansielle instrumenter målt i niveau 3 på en måde, som vil gøre regnskabsbruger i stand til at vurdere forudsætninger og usikkerheder ved den måling af dagsværdi, der er foretaget. Selvom ovenstående oplysningskrav alene gælder for de institutter, der aflægger regnskab efter IFRS, vil Finanstilsynet opfordre øvrige institutter til ligeledes at få givet relevante oplysninger om de finansielle instrumenter målt i niveau 3. Det bemærkes, at oplysninger om dagsværdier er et af ESMAs fokusområder i 2014, og at Finanstilsynet derfor i forbindelse med regnskabskontrollen vil have fokus på disse oplysninger 6. 6 Der kan I forbindelse hermed henvises til ESMA pressemeddelelse herom:

6 6 Danske kreditinstitutters oplysninger om kredit- og likviditetsrisici. En nylig ESMA 7 undersøgelse om sammenlignelighed mellem europæiske pengeinstitutters IFRS rapportering for så vidt angår udvalgte områder har vist, at der er forskelle i den måde, pengeinstitutterne implementerer IFRS reglerne på, og at der stadig er behov for forbedringer vedrørende gennemsigtighed og sammenlignelighed, særligt i relation til oplysningsbestemmelserne i IFRS 7 Financial Instruments. I forlængelse af ESMA-rapporten Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe 8 har Finanstilsynet foretaget en stikprøvebaseret undersøgelse af nogle af de største danske pengeinstitutters oplysninger om kredit- og likviditetsrisici i de offentliggjorte årsrapporter for regnskabsåret I overensstemmelse med ESMA-rapportens resultater finder Finanstilsynet, at de undersøgte danske pengeinstitutter mere eller mindre giver de efter IFRS 7 krævede oplysninger om kredit- og likviditetsrisiko, når også oplysningerne i ledelsesberetningen inddrages. Finanstilsynets gennemgang viste dog, at ikke alle pengeinstitutter får givet krydshenvisninger til de oplysninger, der skal findes andre steder end i årsregnskabet (f.eks. ledelsesberetningen og risikorapporten), herunder ikke får tilkendegivet om disse oplysninger er reviderede, og at ikke alle får givet oplysninger om kontraktlige restløbetider for udstedte finansielle garantier. Tilsynet skal pointere, at hvis man giver oplysninger, der kræves i IFRS andre steder end i noterne, skal der, jf. IFRS 7.B6 gives tydelige krydshenvisninger til, hvor informationerne findes, og det skal tydeligt fremgå, at oplysningerne er reviderede. Endvidere er det et krav i henhold til IFRS (a), at der skal vises en løbetidsanalyse af ikke-afledte finansielle forpligtelser (herunder udstedte finansielle garantikontakter), som viser de kontraktlige restløbetider. For udstedte finansielle garantikontrakter allokeres det maksimale garantibeløb til den periode, hvor garantien tidligst kan kræves indfriet, jf. IFRS.B11C(c). Det er Finanstilsynets opfattelse, at klare oplysninger om eksponering, kreditkvalitet og koncentrationsrisiko, afhjælpning af kreditrisiko (fx ved sikker- _european_common_enforcement_priorities_for_2013_financial_statements_1.pdf 7 ESMA European Securities and Markets Authority. 8 Offentliggjort 1. november 2013: Statements-Financial-Institutions-E

7 7 hedsstillelse eller derivater m.m.) og principper for værdiforringelse er nødvendige for, at investorerne kan vurdere den samlede kreditrisiko. Tilsynet opfordrer derfor til, at kreditinstitutterne fremadrettet giver mere specifikke oplysninger, ikke mindst på følgende områder: Sikkerheder. Til brug for regnskabsbrugernes vurdering af den samlede kreditrisiko anbefales, at pengeinstitutterne styrker oplysningerne om omsætteligheden og kvaliteten af deres sikkerhedsstillelse, samt at pengeinstitutterne oplyser, om værdien af sikkerhederne er større eller mindre end værdien af udlånene, således at det klart fremgår, hvordan man har behandlet en eventuel overskydende sikkerhedsstillelse ved beregning af blancoandelen. Likviditetsreserver. Til brug for vurdering af likviditetsreserven anbefales det, at pengeinstitutterne viser en kvantitativ opdeling af likviditetsreserven specificeret på aktivtyper. Generel anbefaling. Det anbefales, at sammenhængen mellem den kvantitative information og den verbale beskrivelse bliver mere klar, idet det i flere tilfælde var uklart, om der var givet de nødvendige kvantitative og kvalitative oplysninger. I forbindelse med løbetidsanalysen for de afledte og ikke-afledte finansielle forpligtelser skal der eksempelvis gives en beskrivelse af, hvorledes man styrer den likviditetsrisiko, som følger af de oplyste løbetider, jf. såvel IFRS 7.39 (c) som IFRS 7.BC58D. Det var i flere tilfælde uklart, om denne beskrivelse fremgik af selve noten, eller om beskrivelsen skulle findes et andet sted i årsregnskabet. Det fremgik i øvrigt af undersøgelsen, at stort set ingen af de undersøgte pengeinstitutter gav oplysninger om forbearance og non-performing loans 9. Forberance kan beskrives som situationer, hvor långiver giver nogle lempelser i lånevilkårene, foretager en refinansiering eller lignende som følge af låntagers økonomiske vanskeligheder, mens non-performing loans kan beskrives som engagementer, der ikke kører normalt, enten fordi de er i restance, eller fordi det vurderes usandsynligt, at låntager kan betale sine gældsforpligtelser fuldt ud uden realisation af sikkerheder. IFRS indeholder ikke definitioner eller specifikke krav om sådanne oplysninger, men Finanstilsynet anbefaler, at kreditinstitutterne forbedrer informationerne om kreditrisiko på følgende måde: 9 Der kan I forbindelse hermed henvises til EBA FINAL draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-perforning exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013.

8 8 Forbearance. Til brug for en bedre forståelse af pengeinstitutternes håndtering af låntagere i økonomiske vanskeligheder anbefales, at kreditinstitutterne så vidt muligt giver oplysninger af kvantitativ karakter om omfanget af de tiltag, som de benytter over for låntagere i økonomiske vanskeligheder (forbearance measures), herunder beskriver de tiltag, som de anvender over for disse låntagere, samt de risici som opstår i forbindelse med disse tiltag 10. Non-performing loans. Det anbefales, at kreditinstitutterne anfører, hvorledes de definerer og behandler non-performing loans samt beskriver relationen mellem nonperforming loans, misligholdte lån og nedskrivninger. Uanset at ovenstående specifikt er rettet mod de oplysninger, der skal gives i henhold til IFRS, er det Finanstilsynet opfattelse, at også kreditinstitutter, der anvender de danske regnskabsregler skal være opmærksomme på at give specifikke krydshenvisninger samt sikre revision af oplysningerne, hvis et noteoplysningskrav er efterlevet ved henvisning til oplysninger andetsteds i årsrapporten, jf. regnskabsbekendtgørelsens 84, stk. 2. Endvidere er det tilsynets opfattelse, at de nævnte anbefalinger med fordel også kan følges af kreditinstitutter, der aflægger regnskab efter de danske regler. Mere fokuserede årsrapporter Finanstilsynet er efter dialog med nogle revisionsfirmaer blevet gjort opmærksom på, at flere virksomheder ønsker at gøre deres årsrapporter mere relevante og overskuelige, ved at have fokus på relevante og væsentlige oplysninger. Dette ønske er blandt andet fremkommet på baggrund af, at oplysningsforpligtelserne i IFRS løbende er blevet udbygget. Sidstnævnte kan medføre, at virksomhedernes årsrapporter bliver mere omfattende med risiko for, at de væsentligste oplysninger i årsrapporten kan være vanskelige at identificere. Det er både i henhold til IFRS og de danske regnskabsregler ud fra en væsentlighedsvurdering tilladt ikke at gengive oplysninger, som er ubetydelige. Endvidere er det et krav, at årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde 11. Det er dog ikke umiddelbart Finanstilsynets vurdering, at årsrapporter fra danske finansielle virksomheder har et sådant omfang, at de generelt frem- 10 Der henvises i øvrigt til ESMAs Treatment of Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial Institutions:.esma.europa.eu system files -.pdf 11 Jf. lov om finansiel virksomhed 188 og IAS 1, afsnit 31

9 9 står som uoverskuelige. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er behov for at arbejde med at gøre årsrapporterne mere relevante og overskuelige. Finanstilsynet har eksempelvis bemærket, at en del kreditinstitutters årsrapporter med fordel kunne forbedres, ved at institutterne giver mere specifik information i deres regnskab, eksempelvis i anvendt regnskabspraksis. Det er tilsynets vurdering, at nogle institutter i anvendt regnskabspraksis blot gengiver reglerne i regnskabsstandarderne eller de danske regnskabsregler, uden at give regnskabslæseren et indblik i, hvordan virksomheden reelt håndterer de regnskabsposter og skønsmæssige vurderinger, som den anvendte regnskabspraksis vedrører. Tilsynet vil derfor opfordre til, at informationerne i højere grad tilpasses den enkelte virksomhed, således at oplysningerne får større relevans for regnskabslæseren. Finanstilsynet skal samtidig gøre opmærksom på, at hvis et institut ud fra en væsentlighedsvurdering ønsker at udelade en række oplysninger fra årsrapporten, selvom IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen som udgangspunkt stiller krav om dem, skal instituttet sikre sig, at der er tale om uvæsentlige oplysninger og sikre sig, at væsentlighedsvurderingen kan underbygges med dokumentation. Tilsynet skal i forbindelse med væsentlighedsvurderingen henlede institutternes opmærksomhed på Fondsrådets væsentlighedsnotat, der er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside 12. I notatet fremgår, hvordan Finanstilsynet arbejder med væsentlighed. Endvidere kan henvises til den praksis, der følger af de af Fondsrådet og Finanstilsynet offentliggjorte afgørelser, der også kan ses på Finanstilsynets henholdsvis Fondsrådets hjemmeside. Institutterne skal herudover være opmærksomme på kravene i de danske regnskabsregler om opstilling af resultat og balance, som fremgår i skematisk form af bilagene til bekendtgørelsen 13. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er muligt at sammendrage poster af samme art eller funktion, hvis posterne kun indeholder uvæsentlige beløb, ligesom det er muligt at tilføje nye poster, hvis beløbet for en ny post er væsentlig og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de andre poster. Hvis det kan dokumenteres, at oplysningerne ikke er væsentlige og instituttet som følge heraf vælger at undlade at give oplysninger, vil det efter tilsynets opfattelse være hensigtsmæssigt, hvis instituttet kort forklarer sine valg i årsrapporten af hensyn til regnskabslæseren Jf. Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter 4, samt bekendtgørelsens bilag 3 og 4.

10 10 Hektarpriser på landbrugsjord Finanstilsynet har i de seneste to års orienteringsbreve oplyst om de hektarpriser på dyrkbar landbrugsjord, som tilsynet har taget udgangspunkt i ved undersøgelser og andre værdiansættelser, hvor dyrkbar jord værdiansættes ved nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer. Behovet for oplysningerne har bundet i de betydelige risici og det meget lave antal handler, der har været i landbrugssektoren. De udmeldte priser blev første gang omtalt i orienteringsbrevet i 2011 og tog udgangspunkt i Finanstilsynets vurderingsfolks opgørelse af aktuelle jordpriser. I april 2012 blev der foretaget en opjustering af hektarpriserne på Lolland/Falster fra kr. pr. hektar til kr. pr. hektar, som blev omtalt i orienteringsbrevet i Udover denne justering vurderede tilsynet, at de udmeldte priser fra 2011 var realistiske og udtryk for de priser, man kunne konstatere lokalt. Selvom markedet fortsat er præget af et begrænset antal handler, er det tilsynets vurderingsfolks vurdering, at det udmeldte niveau fra 2012 fortsat er gældende. Finanstilsynet vil i det kommende år ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation derfor tage udgangspunkt i de værdier, der blev udmeldt i orienteringsbrevet 2012: Ha-priser på dyrkbar landbrugsjord uden bygninger Område Kr./ha Vendsyssel Himmerland/Thy/Mors Midtjylland Østjylland Vestjylland Nordvestjylland Sønderjylland Fyn Midt- og Vestsjælland Sydsjælland/Stevns/Møn Lolland/Falster Praktiske oplysninger om revision Revisorer for finansielle virksomheder skal certificeres fra 2014 Folketinget har den 21. maj 2013 vedtaget en ændring af lov om finansiel virksomhed, der medfører, at revisorer, der påtegner årsrapporter for pen- 14 Orienteringsbrevene fra og kan findes på tilsynets hjemmeside under sektornyt.

11 11 geinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber samt tværgående pensionskasser, skal være certificeret af Finanstilsynet. Lovændringen er et led i bestræbelserne på at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Der indføres 2 certificeringsordninger for henholdsvis penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber/tværgående pensionskasser. For at blive certificeret skal revisor have beskæftiget sig med revision af den type virksomhed, der ønskes certificering til, i et nærmere specificeret antal timer indenfor de seneste 5 år. Endvidere skal revisor løbende gennemføre en efteruddannelse specifikt rettet mod finansiel virksomhed, udover den efteruddannelse, der kræves for andre godkendte revisorer. Det vil herudover indgå i Finanstilsynets vurdering af revisors opnåelse eller bibeholdelse af en certificering, om revisor har eller har haft en sag ved Revisornævnet, er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af relevant lovgivning eller i øvrigt har udvist en adfærd, der giver grund til antage, at revisor ikke vil varetage hvervet på betryggende vis. De finansielle virksomheder skal derfor sikre sig, at de revisorer, der vælges på førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014, er certificerede af Finanstilsynet. Såfremt revisor er valgt for en flerårig periode, skal virksomhederne på tidspunktet for førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014 sikre sig, at de valgte revisorer er certificerede. Hvorvidt revisorerne har opnået denne certificering, vil fremgå af Erhvervsstyrelsens oplysninger om statsautoriserede revisorer i tilknytning til CVR-registreret. Konsekvenser som følge af ny revisionsbekendtgørelse Finanstilsynet har i 2013 udstedt en ny revisionsbekendtgørelse 15. Bekendtgørelsen finder anvendelse første gang ved revisionen af årsrapporten for Formålet med den nye revisionsbekendtgørelse er at styrke kvaliteten af den udførte revision og rapporteringen heraf til bestyrelsen i de finansielle virksomheder. Derudover skal bekendtgørelsen mindske usikkerheden om omfanget af det arbejde, der ligger til grund for de særlige rapporteringskrav fra revisor til bestyrelsen via revisionsprotokollen. Bekendtgørelsen indeholder et nyt bilag 2, der beskriver de handlinger m.v., der forventes udført for, 15 Bekendtgørelse nr af 21. august 2013 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

12 12 at revisor kan afgive de enkelte konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen. Beskrivelsen af de arbejdshandlinger i bilag 2 afspejler på de fleste områder, hvad mange revisorer for finansielle virksomheder allerede i dag udfører. Dog er der områder, hvor Finanstilsynet lægger op til, at revisor udfører flere handlinger, end der generelt udføres i dag. Blandt disse områder kan nævnes revisors handlinger i forhold til vurderingen af forudsætningen om fortsat drift (going concern og solvens), samt at revisors arbejde i forhold til virksomhedens forretningsgange og interne kontroller, med den nye revisionsbekendtgørelse, kædes tæt sammen med de krav, der stilles til virksomhederne i ledelsesbekendtgørelserne. Ledelserne i virksomhederne må, som følge af den nye revisionsbekendtgørelse, derfor påregne, at revisor i højere grad interesserer sig for ledelsens opgørelse af solvensbehov samt virksomhedens efterlevelse af ledelsesbekendtgørelsen i form af politikker, forretningsgange og interne kontroller. Administration af whistleblower-ordninger Finanstilsynet har i forbindelse med indførsel af whistleblower-ordninger i CRD 4 modtaget en række henvendelser om muligheder for at henlægge administrationen af en sådan ordning i intern revision. Finanstilsynet skal henlede opmærksomheden på, at intern revision ikke må administrere whistleblower-ordninger, da dette ikke er en revisionsopgave, jf. revisionsbekendtgørelsen 21, stk. 2. Intern revision skal kunne revidere alt i virksomheden, herunder også whistleblower-ordninger. Derfor må intern revision kun påtage sig revisionsopgaver. Intern revision må gerne se indkomne henvendelser til ordningen, men ikke være en del af administrationen. Intern revision må for eksempel ikke være med til at bestemme, hvad der skal ske med henvendelser til ordningen, og hvem de enkelte henvendelser skal sendes videre til. Hvis bestyrelsen på baggrund af en henvendelse måtte ønske at få foretaget revision af et specifikt område i virksomheden, kan denne revision naturligvis godt udføres af intern revision.

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014. Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Tlf. 33 55

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed.

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed. Bemærkninger af 19. september 2008 18. december 2009 til bekendtgørelse nr. 12651305 af 26. oktober 2007 19. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. EU-forordning

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere