Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013"

Transkript

1 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for I denne forbindelse orienteres tillige om mulighederne for aflæggelse af årsrapport på engelsk. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Herefter orienteres der om en række observationer, som tilsynet har gjort i forbindelse med regnskabskontrollen om blandt andet dagsværdimåling af finansielle instrumenter i niveau 3 og oplysninger om kredit- og likviditetsrisiko. I relation hertil orienteres der tillige om mulighederne for at aflægge mere relevante og fokuserede årsrapporter og om tilsynets udgangspunkt ved værdiansættelse af landbrugsjord. Sidst orienteres der om revisionsmæssige forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på i forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2013 og valg af revisor på generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet i Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 I januar 2013 blev der gennemført en række ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter mv. 1. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere regnskabsbekendtgørelse er følgende: 1) Der er foretaget en præcisering for så vidt angår, hvordan sparekasser, der har garantkapital, der opfylder kriterierne for at være egenkapital, skal postere renter af garantkapital. Sparekasserne 1 Bekendtgørelse nr. 113 af 7. februar 2013 der erstatter bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2012 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

2 2 skal præsentere renter af garantkapital, der er posteret under egenkapitalen, som en overskudsfordeling. Ændringen fremgår af 26 og ) Der er indført en ny bestemmelse vedr. principperne for måling til dagsværdi. Den ny bestemmelse præciserer de generelle principper for måling til dagsværdi og vil finde anvendelse i alle tilfælde, hvor et aktiv eller en forpligtelse skal måles til dagsværdi. Ændringen har til formål at afspejle den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelsen af IFRS 13. Den ny bestemmelse fremgår af 38 a og erstatter 47 og 48. 3) Omklassificeringsreglen i 55, stk. 5, er ændret, således at omklassificering fra måling til dagsværdi til måling til amortiseret kostpris nu kun kan finde sted, hvis det pågældende aktiv på tidspunktet for første indregning kan omfattes af kategorien udlån og tilgodehavender. Det vil nu ikke længere være tilstrækkeligt, at det vurderes, at markedet ikke længere er aktivt for det pågældende aktiv. Ændringen gælder dog ikke, hvis der er indtruffet sjældne omstændigheder. Med ændringen bringes de danske regler for omklassificering i overensstemmelse med IFRS. 4) I lov om finansiel virksomhed 79 a, er der indført krav om, at finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, der enten er børsnoterede eller har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af de underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Kravet om at udarbejde en politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer gælder dog ikke virksomheder, der har beskæftiget færre end 50 medarbejdere i det seneste regnskabsår. Virksomheder, der bliver omfattet af kravet i 79 a, skal i henhold til de nye oplysningskrav i regnskabsbekendtgørelsen, 135 a, redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal samt redegøre for deres politik. Ud over ovenstående ændringer i regnskabsbekendtgørelsen, er der en række mindre tilpasninger, som gengives nedenfor: 5) Den ny bestemmelse i 39, stk. 9, giver i særlige tilfælde finansielle virksomheder mulighed for at udarbejde deres regnskab i en anden præsentationsvaluta end danske kroner eller euro, efter at Finanstilsynet har givet tilladelse hertil. Det vil dog fortsat være et krav, at regnskabsindberetninger til Finanstilsynet foretages i danske kroner.

3 3 6) Ændringen i 49 præciserer, at en aftale om at købe egne aktier udgør en forpligtelse for virksomheden af samme størrelse som den aftalte købesum. 7) Der er foretaget ændringer i 67 a, stk. 2, og 68, stk. 1 og 2, for at afspejle de ændringer der er gennemført i IAS 19 samt for at præcisere, hvad bekendtgørelsen i lighed med IAS 19 tillader. I 79, stk. 2, er der sket en tilføjelse til opremsningen af de indtægter og omkostninger, der skal indregnes i anden totalindkomst, som følge af ændringen i 68, stk. 2. 8) I 135, stk. 3-8, er der sket tilføjelser med henblik på at ensarte bestemmelsen med den tilsvarende bestemmelse i årsregnskabslovens 99 a efter ændringen ved lov nr. 546 af 18. juni 2012 om mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Herudover har der fra regnskabsaflæggers side været stor interesse for, hvorvidt årsrapporten udelukkende kan udarbejdes på engelsk. Folketinget vedtog den 3. december 2013 en lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love 2 som tillader, at årsrapporter kan udarbejdes på engelsk. Loven omfatter også finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, og den indeholder ændringer til lov om finansiel virksomhed, således at også finansielle virksomheder, der ikke er aktieselskaber, omfattes af tilsvarende ændringer gennemført i selskabsloven. Muligheden for at udarbejde årsrapporter på engelsk kan anvendes allerede for årsrapporterne for Det er en forudsætning, at generalforsamlingen forud for godkendelsen af årsrapporten for 2013 har vedtaget, at denne kan aflægges på engelsk. Vejledning til bilag 10 regnskabsbekendtgørelsen Finanstilsynet har sendt en vejledning til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 om uddybende retningslinjer vedrørende individuelle nedskrivninger og hensættelser i høring den 13. december Høringsfristen er den 13. januar Oplysninger om finansielle instrumenter målt i niveau 3 Finanstilsynet har i 2013 set på nogle af de største danske pengeinstitutters oplysninger om finansielle instrumenter målt til dagsværdi, hvor indregning og måling er baseret på input, der ikke stammer fra observerbare markeds- 2 LOV nr af 10/12/2013

4 4 data (dagsværdihierarkiets 3 niveau 3). Finanstilsynet finder på baggrund heraf, at der er behov for forbedringer af de oplysninger, der gives. Tilsynet vil i den forbindelse påpege vigtigheden af, at virksomhederne i årsrapporterne får givet tilstrækkelige oplysninger om niveau 3 instrumenter henset til den usikkerhed, der knytter sig til værdiansættelsen af disse som følge af, at målingen i høj grad afhængig af, hvilke antagelser virksomhederne benytter. I denne forbindelse skal tilsynet gøre opmærksom på den nye standard om dagsværdi (IFRS 13), som træder i kraft for regnskabsår, der er påbegyndt 1. januar 2013 eller senere, og som de virksomheder, der anvender IFRS derfor skal anvende i årsrapporten for I standarden grupperes dagsværdier i 3 niveauer (dagsværdihierarkiet) afhængigt af, hvilke input der er anvendt ved dagsværdiberegningen. Niveau 1 input er noterede priser i aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser, som virksomheden kan få adgang til på målingstidspunktet. Niveau 2 er input ud over noterede priser inkluderet i niveau 1, som man enten direkte eller indirekte kan observere for aktiver eller forpligtelsen. Niveau 3 input er ikke observerbare input for aktivet eller forpligtelsen. Standarden præciserer blandt andet, hvilke oplysninger der skal gives for aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi efter første indregning. Standarden indeholder en række nye oplysningskrav vedrørende finansielle instrumenter i niveau 3 4, der skal gives for hver gruppe 5 af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Standarden indeholder blandt andet krav om følgende oplysninger: Angivelse af niveauet i dagsværdihierarkiet samt dagsværdien ultimo regnskabsperioden. En beskrivelse af de værdiansættelsesteknikker og input, der er anvendt ved opgørelse af dagsværdien for aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 2 og 3 i dagsværdihierarkiet. En beskrivelse af eventuelle ændringer i værdiansættelsesteknikkerne, og en forklaring af grunden(e) hertil. En kvantitativ redegørelse af de væsentligste ikke-observerbare input, der er anvendt ved målingen af aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 3. 3 Dagsværdihierarkiet fremgår af IFRS 13, afsnit Jf. IFRS 13, afsnit Der henvises til IFRS 13, afsnit 94, der foreskriver, hvordan virksomheden skal opdele dens aktiver og passiver i passende grupper.

5 5 Periodens gevinster og tab på aktiver og forpligtelser klassificeret i niveau 3, herunder en opdeling på dem, der er indregnet i resultatopgørelsen og dem, der er indregnet under anden totalindkomst. Størrelsen af periodens resultatførte urealiserede gevinster på niveau 3 aktiver og forpligtelser fordelt på de enkelte poster. Køb og salg af niveau 3 aktiver og forpligtelser i regnskabsperioden. Overførsler ind og ud af niveau 3, årsagerne til disse overførsler og virksomhedens politik for, hvornår overførsler mellem niveauer anses for at have fundet sted. Værdiansættelsesprocessen for aktiver og forpligtelser i niveau 3. En beskrivelse af følsomheden af dagsværdimålingen af niveau 3 aktiver og forpligtelser som følge af ændringer i ikke-observerbare input. En beskrivelse af, hvordan alternative rimelige antagelser om ikkeobserverbare input ville påvirke dagsværdien af aktiver og forpligtelser i niveau 3. Tilsynet skal gøre opmærksom på, at oplysningskravene i IFRS 13 er minimumskrav. Institutterne er derfor forpligtet til at give yderligere oplysninger, hvis minimumskravene i standarden ikke i tilstrækkelig grad hjælper regnskabsbruger med at forstå, hvordan instituttets aktiver og forpligtelser er værdiansat. Det bemærkes, at oplysningskravene i IFRS 13 ligesom øvrige krav i IFRS ud fra en væsentlighedsvurdering kan udelades, hvis de er ubetydelige. Finanstilsynet skal i forbindelse hermed påpege, at det ved en sådan væsentlighedsvurdering ikke er tilstrækkeligt alene at se på størrelsen af aktiverne eller forpligtelserne, der er målt i niveau 3, men at usikkerheden ved målingen og de risici, denne medfører, samt andre relevante forhold også skal inddrages i vurderingen. Det er i forbindelse med ovenstående vigtigt, at instituttet får givet de relevante oplysninger om finansielle instrumenter målt i niveau 3 på en måde, som vil gøre regnskabsbruger i stand til at vurdere forudsætninger og usikkerheder ved den måling af dagsværdi, der er foretaget. Selvom ovenstående oplysningskrav alene gælder for de institutter, der aflægger regnskab efter IFRS, vil Finanstilsynet opfordre øvrige institutter til ligeledes at få givet relevante oplysninger om de finansielle instrumenter målt i niveau 3. Det bemærkes, at oplysninger om dagsværdier er et af ESMAs fokusområder i 2014, og at Finanstilsynet derfor i forbindelse med regnskabskontrollen vil have fokus på disse oplysninger 6. 6 Der kan I forbindelse hermed henvises til ESMA pressemeddelelse herom:

6 6 Danske kreditinstitutters oplysninger om kredit- og likviditetsrisici. En nylig ESMA 7 undersøgelse om sammenlignelighed mellem europæiske pengeinstitutters IFRS rapportering for så vidt angår udvalgte områder har vist, at der er forskelle i den måde, pengeinstitutterne implementerer IFRS reglerne på, og at der stadig er behov for forbedringer vedrørende gennemsigtighed og sammenlignelighed, særligt i relation til oplysningsbestemmelserne i IFRS 7 Financial Instruments. I forlængelse af ESMA-rapporten Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe 8 har Finanstilsynet foretaget en stikprøvebaseret undersøgelse af nogle af de største danske pengeinstitutters oplysninger om kredit- og likviditetsrisici i de offentliggjorte årsrapporter for regnskabsåret I overensstemmelse med ESMA-rapportens resultater finder Finanstilsynet, at de undersøgte danske pengeinstitutter mere eller mindre giver de efter IFRS 7 krævede oplysninger om kredit- og likviditetsrisiko, når også oplysningerne i ledelsesberetningen inddrages. Finanstilsynets gennemgang viste dog, at ikke alle pengeinstitutter får givet krydshenvisninger til de oplysninger, der skal findes andre steder end i årsregnskabet (f.eks. ledelsesberetningen og risikorapporten), herunder ikke får tilkendegivet om disse oplysninger er reviderede, og at ikke alle får givet oplysninger om kontraktlige restløbetider for udstedte finansielle garantier. Tilsynet skal pointere, at hvis man giver oplysninger, der kræves i IFRS andre steder end i noterne, skal der, jf. IFRS 7.B6 gives tydelige krydshenvisninger til, hvor informationerne findes, og det skal tydeligt fremgå, at oplysningerne er reviderede. Endvidere er det et krav i henhold til IFRS (a), at der skal vises en løbetidsanalyse af ikke-afledte finansielle forpligtelser (herunder udstedte finansielle garantikontakter), som viser de kontraktlige restløbetider. For udstedte finansielle garantikontrakter allokeres det maksimale garantibeløb til den periode, hvor garantien tidligst kan kræves indfriet, jf. IFRS.B11C(c). Det er Finanstilsynets opfattelse, at klare oplysninger om eksponering, kreditkvalitet og koncentrationsrisiko, afhjælpning af kreditrisiko (fx ved sikker- _european_common_enforcement_priorities_for_2013_financial_statements_1.pdf 7 ESMA European Securities and Markets Authority. 8 Offentliggjort 1. november 2013: Statements-Financial-Institutions-E

7 7 hedsstillelse eller derivater m.m.) og principper for værdiforringelse er nødvendige for, at investorerne kan vurdere den samlede kreditrisiko. Tilsynet opfordrer derfor til, at kreditinstitutterne fremadrettet giver mere specifikke oplysninger, ikke mindst på følgende områder: Sikkerheder. Til brug for regnskabsbrugernes vurdering af den samlede kreditrisiko anbefales, at pengeinstitutterne styrker oplysningerne om omsætteligheden og kvaliteten af deres sikkerhedsstillelse, samt at pengeinstitutterne oplyser, om værdien af sikkerhederne er større eller mindre end værdien af udlånene, således at det klart fremgår, hvordan man har behandlet en eventuel overskydende sikkerhedsstillelse ved beregning af blancoandelen. Likviditetsreserver. Til brug for vurdering af likviditetsreserven anbefales det, at pengeinstitutterne viser en kvantitativ opdeling af likviditetsreserven specificeret på aktivtyper. Generel anbefaling. Det anbefales, at sammenhængen mellem den kvantitative information og den verbale beskrivelse bliver mere klar, idet det i flere tilfælde var uklart, om der var givet de nødvendige kvantitative og kvalitative oplysninger. I forbindelse med løbetidsanalysen for de afledte og ikke-afledte finansielle forpligtelser skal der eksempelvis gives en beskrivelse af, hvorledes man styrer den likviditetsrisiko, som følger af de oplyste løbetider, jf. såvel IFRS 7.39 (c) som IFRS 7.BC58D. Det var i flere tilfælde uklart, om denne beskrivelse fremgik af selve noten, eller om beskrivelsen skulle findes et andet sted i årsregnskabet. Det fremgik i øvrigt af undersøgelsen, at stort set ingen af de undersøgte pengeinstitutter gav oplysninger om forbearance og non-performing loans 9. Forberance kan beskrives som situationer, hvor långiver giver nogle lempelser i lånevilkårene, foretager en refinansiering eller lignende som følge af låntagers økonomiske vanskeligheder, mens non-performing loans kan beskrives som engagementer, der ikke kører normalt, enten fordi de er i restance, eller fordi det vurderes usandsynligt, at låntager kan betale sine gældsforpligtelser fuldt ud uden realisation af sikkerheder. IFRS indeholder ikke definitioner eller specifikke krav om sådanne oplysninger, men Finanstilsynet anbefaler, at kreditinstitutterne forbedrer informationerne om kreditrisiko på følgende måde: 9 Der kan I forbindelse hermed henvises til EBA FINAL draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-perforning exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013.

8 8 Forbearance. Til brug for en bedre forståelse af pengeinstitutternes håndtering af låntagere i økonomiske vanskeligheder anbefales, at kreditinstitutterne så vidt muligt giver oplysninger af kvantitativ karakter om omfanget af de tiltag, som de benytter over for låntagere i økonomiske vanskeligheder (forbearance measures), herunder beskriver de tiltag, som de anvender over for disse låntagere, samt de risici som opstår i forbindelse med disse tiltag 10. Non-performing loans. Det anbefales, at kreditinstitutterne anfører, hvorledes de definerer og behandler non-performing loans samt beskriver relationen mellem nonperforming loans, misligholdte lån og nedskrivninger. Uanset at ovenstående specifikt er rettet mod de oplysninger, der skal gives i henhold til IFRS, er det Finanstilsynet opfattelse, at også kreditinstitutter, der anvender de danske regnskabsregler skal være opmærksomme på at give specifikke krydshenvisninger samt sikre revision af oplysningerne, hvis et noteoplysningskrav er efterlevet ved henvisning til oplysninger andetsteds i årsrapporten, jf. regnskabsbekendtgørelsens 84, stk. 2. Endvidere er det tilsynets opfattelse, at de nævnte anbefalinger med fordel også kan følges af kreditinstitutter, der aflægger regnskab efter de danske regler. Mere fokuserede årsrapporter Finanstilsynet er efter dialog med nogle revisionsfirmaer blevet gjort opmærksom på, at flere virksomheder ønsker at gøre deres årsrapporter mere relevante og overskuelige, ved at have fokus på relevante og væsentlige oplysninger. Dette ønske er blandt andet fremkommet på baggrund af, at oplysningsforpligtelserne i IFRS løbende er blevet udbygget. Sidstnævnte kan medføre, at virksomhedernes årsrapporter bliver mere omfattende med risiko for, at de væsentligste oplysninger i årsrapporten kan være vanskelige at identificere. Det er både i henhold til IFRS og de danske regnskabsregler ud fra en væsentlighedsvurdering tilladt ikke at gengive oplysninger, som er ubetydelige. Endvidere er det et krav, at årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde 11. Det er dog ikke umiddelbart Finanstilsynets vurdering, at årsrapporter fra danske finansielle virksomheder har et sådant omfang, at de generelt frem- 10 Der henvises i øvrigt til ESMAs Treatment of Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial Institutions:.esma.europa.eu system files -.pdf 11 Jf. lov om finansiel virksomhed 188 og IAS 1, afsnit 31

9 9 står som uoverskuelige. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er behov for at arbejde med at gøre årsrapporterne mere relevante og overskuelige. Finanstilsynet har eksempelvis bemærket, at en del kreditinstitutters årsrapporter med fordel kunne forbedres, ved at institutterne giver mere specifik information i deres regnskab, eksempelvis i anvendt regnskabspraksis. Det er tilsynets vurdering, at nogle institutter i anvendt regnskabspraksis blot gengiver reglerne i regnskabsstandarderne eller de danske regnskabsregler, uden at give regnskabslæseren et indblik i, hvordan virksomheden reelt håndterer de regnskabsposter og skønsmæssige vurderinger, som den anvendte regnskabspraksis vedrører. Tilsynet vil derfor opfordre til, at informationerne i højere grad tilpasses den enkelte virksomhed, således at oplysningerne får større relevans for regnskabslæseren. Finanstilsynet skal samtidig gøre opmærksom på, at hvis et institut ud fra en væsentlighedsvurdering ønsker at udelade en række oplysninger fra årsrapporten, selvom IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen som udgangspunkt stiller krav om dem, skal instituttet sikre sig, at der er tale om uvæsentlige oplysninger og sikre sig, at væsentlighedsvurderingen kan underbygges med dokumentation. Tilsynet skal i forbindelse med væsentlighedsvurderingen henlede institutternes opmærksomhed på Fondsrådets væsentlighedsnotat, der er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside 12. I notatet fremgår, hvordan Finanstilsynet arbejder med væsentlighed. Endvidere kan henvises til den praksis, der følger af de af Fondsrådet og Finanstilsynet offentliggjorte afgørelser, der også kan ses på Finanstilsynets henholdsvis Fondsrådets hjemmeside. Institutterne skal herudover være opmærksomme på kravene i de danske regnskabsregler om opstilling af resultat og balance, som fremgår i skematisk form af bilagene til bekendtgørelsen 13. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er muligt at sammendrage poster af samme art eller funktion, hvis posterne kun indeholder uvæsentlige beløb, ligesom det er muligt at tilføje nye poster, hvis beløbet for en ny post er væsentlig og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de andre poster. Hvis det kan dokumenteres, at oplysningerne ikke er væsentlige og instituttet som følge heraf vælger at undlade at give oplysninger, vil det efter tilsynets opfattelse være hensigtsmæssigt, hvis instituttet kort forklarer sine valg i årsrapporten af hensyn til regnskabslæseren Jf. Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter 4, samt bekendtgørelsens bilag 3 og 4.

10 10 Hektarpriser på landbrugsjord Finanstilsynet har i de seneste to års orienteringsbreve oplyst om de hektarpriser på dyrkbar landbrugsjord, som tilsynet har taget udgangspunkt i ved undersøgelser og andre værdiansættelser, hvor dyrkbar jord værdiansættes ved nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer. Behovet for oplysningerne har bundet i de betydelige risici og det meget lave antal handler, der har været i landbrugssektoren. De udmeldte priser blev første gang omtalt i orienteringsbrevet i 2011 og tog udgangspunkt i Finanstilsynets vurderingsfolks opgørelse af aktuelle jordpriser. I april 2012 blev der foretaget en opjustering af hektarpriserne på Lolland/Falster fra kr. pr. hektar til kr. pr. hektar, som blev omtalt i orienteringsbrevet i Udover denne justering vurderede tilsynet, at de udmeldte priser fra 2011 var realistiske og udtryk for de priser, man kunne konstatere lokalt. Selvom markedet fortsat er præget af et begrænset antal handler, er det tilsynets vurderingsfolks vurdering, at det udmeldte niveau fra 2012 fortsat er gældende. Finanstilsynet vil i det kommende år ved vurderinger og beregninger af nedskrivninger og solvensbehovsreservation derfor tage udgangspunkt i de værdier, der blev udmeldt i orienteringsbrevet 2012: Ha-priser på dyrkbar landbrugsjord uden bygninger Område Kr./ha Vendsyssel Himmerland/Thy/Mors Midtjylland Østjylland Vestjylland Nordvestjylland Sønderjylland Fyn Midt- og Vestsjælland Sydsjælland/Stevns/Møn Lolland/Falster Praktiske oplysninger om revision Revisorer for finansielle virksomheder skal certificeres fra 2014 Folketinget har den 21. maj 2013 vedtaget en ændring af lov om finansiel virksomhed, der medfører, at revisorer, der påtegner årsrapporter for pen- 14 Orienteringsbrevene fra og kan findes på tilsynets hjemmeside under sektornyt.

11 11 geinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber samt tværgående pensionskasser, skal være certificeret af Finanstilsynet. Lovændringen er et led i bestræbelserne på at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Der indføres 2 certificeringsordninger for henholdsvis penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber/tværgående pensionskasser. For at blive certificeret skal revisor have beskæftiget sig med revision af den type virksomhed, der ønskes certificering til, i et nærmere specificeret antal timer indenfor de seneste 5 år. Endvidere skal revisor løbende gennemføre en efteruddannelse specifikt rettet mod finansiel virksomhed, udover den efteruddannelse, der kræves for andre godkendte revisorer. Det vil herudover indgå i Finanstilsynets vurdering af revisors opnåelse eller bibeholdelse af en certificering, om revisor har eller har haft en sag ved Revisornævnet, er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af relevant lovgivning eller i øvrigt har udvist en adfærd, der giver grund til antage, at revisor ikke vil varetage hvervet på betryggende vis. De finansielle virksomheder skal derfor sikre sig, at de revisorer, der vælges på førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014, er certificerede af Finanstilsynet. Såfremt revisor er valgt for en flerårig periode, skal virksomhederne på tidspunktet for førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014 sikre sig, at de valgte revisorer er certificerede. Hvorvidt revisorerne har opnået denne certificering, vil fremgå af Erhvervsstyrelsens oplysninger om statsautoriserede revisorer i tilknytning til CVR-registreret. Konsekvenser som følge af ny revisionsbekendtgørelse Finanstilsynet har i 2013 udstedt en ny revisionsbekendtgørelse 15. Bekendtgørelsen finder anvendelse første gang ved revisionen af årsrapporten for Formålet med den nye revisionsbekendtgørelse er at styrke kvaliteten af den udførte revision og rapporteringen heraf til bestyrelsen i de finansielle virksomheder. Derudover skal bekendtgørelsen mindske usikkerheden om omfanget af det arbejde, der ligger til grund for de særlige rapporteringskrav fra revisor til bestyrelsen via revisionsprotokollen. Bekendtgørelsen indeholder et nyt bilag 2, der beskriver de handlinger m.v., der forventes udført for, 15 Bekendtgørelse nr af 21. august 2013 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

12 12 at revisor kan afgive de enkelte konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollen. Beskrivelsen af de arbejdshandlinger i bilag 2 afspejler på de fleste områder, hvad mange revisorer for finansielle virksomheder allerede i dag udfører. Dog er der områder, hvor Finanstilsynet lægger op til, at revisor udfører flere handlinger, end der generelt udføres i dag. Blandt disse områder kan nævnes revisors handlinger i forhold til vurderingen af forudsætningen om fortsat drift (going concern og solvens), samt at revisors arbejde i forhold til virksomhedens forretningsgange og interne kontroller, med den nye revisionsbekendtgørelse, kædes tæt sammen med de krav, der stilles til virksomhederne i ledelsesbekendtgørelserne. Ledelserne i virksomhederne må, som følge af den nye revisionsbekendtgørelse, derfor påregne, at revisor i højere grad interesserer sig for ledelsens opgørelse af solvensbehov samt virksomhedens efterlevelse af ledelsesbekendtgørelsen i form af politikker, forretningsgange og interne kontroller. Administration af whistleblower-ordninger Finanstilsynet har i forbindelse med indførsel af whistleblower-ordninger i CRD 4 modtaget en række henvendelser om muligheder for at henlægge administrationen af en sådan ordning i intern revision. Finanstilsynet skal henlede opmærksomheden på, at intern revision ikke må administrere whistleblower-ordninger, da dette ikke er en revisionsopgave, jf. revisionsbekendtgørelsen 21, stk. 2. Intern revision skal kunne revidere alt i virksomheden, herunder også whistleblower-ordninger. Derfor må intern revision kun påtage sig revisionsopgaver. Intern revision må gerne se indkomne henvendelser til ordningen, men ikke være en del af administrationen. Intern revision må for eksempel ikke være med til at bestemme, hvad der skal ske med henvendelser til ordningen, og hvem de enkelte henvendelser skal sendes videre til. Hvis bestyrelsen på baggrund af en henvendelse måtte ønske at få foretaget revision af et specifikt område i virksomheden, kan denne revision naturligvis godt udføres af intern revision.

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord 20. december 2012 Ref. MMA J.nr.10122-0002 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold kreditinstitutterne skal være

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Temaundersøgelse om goodwill. Til bestyrelsen og direktionen

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Temaundersøgelse om goodwill. Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2015 Ref. J.nr. 10120-0030 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2015 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2010 Ref. mma I indeværende brev orienteres først om en ændring til regnskabsbekendtgørelsen som allerede har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapport for

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014. Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Tlf. 33 55

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Pr. e-mail Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Vi har den 13. december 2013 fra jer modtaget

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder Deloitte ESMA s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A)

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A) Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2015

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere