Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk"

Transkript

1 2013

2 Årsskrift 2013

3 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen, VILLUM FONDEN Direktør, cand.jur. Ane Hendriksen, VELUX FONDEN Direktør, cand.scient.pol. Anders Kirketerp-Møller, Den fælles fondsadminitration Juridisk sekretær: Advokat Christian Gregersen, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Revisor: Statsaut. revisor Gert Fisker Tomczyk, Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 2013 Årsskriftet er udgivet i januar 2014 Redaktion: Henrik Tronier Redaktionssekretær: Dorte Sandberg Layout: Jens Raadal Produktion: Marketingbrokers ApS ISSN: Tryk: Sangill Grafisk genbrugspapirkvalitet. Papiret er produceret af Tryksagsnummer: 0096 genbrugspapir, der er samlet ind på kontorer omkring Paris i Frankrig. Cocoon er klimakompense- Årsskriftet er trykt i henhold til miljøcertificeringen DS/EN ISO ret gennem et projekt, der gennemfører genplantning af skov i Mocambique. Klimakompensering- Årsskriftet er trykt på Svanemærket og FSC - mærket papir Cocoon, der er en ny og meget hvid en er foregået gennem papirleverandøren. Omslag: Designet af Smike Käszner med inspiration fra Musikmuseets nye udstilling i det tidligere Radiohus, som er præsenteret i årsskriftet. Forord... 6 Forretning og almennytte... 8 Bestyrelsen for VILLUM FONDEN Bestyrelsen for VELUX FONDEN Regnskab og nøgletal VILLUM FONDEN Regnskab og nøgletal VELUX FONDEN Interview med Lars Kann-Rasmussen Bevillinger 2013 fra VILLUM FONDEN Bevillinger 2013 fra VELUX FONDEN Postkort fra støttede projekter Hvad bestemmer fordeling af liv på jorden? Carsten Rahbek Små dyr fortæller om vores oprindelse Katrine Worsaae Bedre bygninger og indeklima uden skimmelsvampe Birgitte Andersen Nye mikroorganismer og enzymer i biogasanlæg Per Halkjær Nielsen og Lene Lange Alle tiders historie sagaer fra nordens oldtid Matthew James Driscoll Metrificeringen af videnskaberne Poul Erik Mouritzen Når migranter bliver gamle Anika Liversage Øjet - et vindue til hjernens funktion Henrik Lund-Andersen Seniorværkstederne i Svendborg Rasmus Vej Wilsehaven en præstegårdshave fra oplysningstiden Herman Rømer Grønlands teknologihistorie Hans P. Steenfos og Jørgen Taagholt Headspace - ny tidlig hjælp til sårbare børn og unge Poul Nyrup Rasmussen TAGDEL.dk Anne Katrine Heje Larsen og Stefan Tholstrup Schmidt RODACIE Et legeland Ioana Parpala En social indsats for udsatte børn og unge i Grønland Nanna Frost Fra drøm til virkelighed: Et nyt musikmuseum i det tidligere Radiohus Lisbet Torp Skoven og biodiversiteten Anders Højgård Petersen, Thomas Hedemark Lundhede og Carsten Rahbek Oceana: Genopretning af Østersøen Andrew Sharpless Erhvervslivets rolle i fremtidens bæredygtige økonomi Bo Normander 4 KOLOFON INDHOLDSFORTEGNELSE 5

4 Forord Fonde fortsat i fokus De seneste års stigende fokus på fondsverdenen fortsatte i Det udmøntede sig bl.a. i forslag til ny lov for de erhvervsdrivende fonde, som vi også i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN fulgte med stor interesse. Begge vore fonde er ganske vist rent almennyttige og ikke direkte omfattet af lovforslaget, men vi ser en vigtig pointe i at tage alvorlig bestik af strømpile i samfundet, der drives af forventninger til moderne og ansvarlig fondsdrift. Denne interesse hænger bl.a. sammen med, at begge fonde i de seneste år har oplevet stor vækst i deres aktiviteter som Bestyrelsen i VILLUM FONDEN VILLUM FONDENs uddelingsområder Dagslys- og bygningskomponent prisen Natur- og teknisk videnskab Sociale projekter, også i udlandet Miljø og bæredygtighed Øvrige store opgaver Modtagermiljøer Fondsadministrationen bl.a. skyldes et stadigt mere opsøgende arbejde over for de mange ansøgermiljøer, hovedsageligt i Danmark, men også i udlandet og Grønland. Styrket fondsorganisation Med udgangspunkt i ønsket om at fremtidssikre fondenes evne til at kunne håndtere det stigende aktivitetsniveau, i form af stadigt dybere dialog med ansøgermiljøerne, stigende antal uddelinger og øget projektkompleksitet gennemførte ledelsen hen over årsskiftet en kortlægning af fondenes organisation og arbejdsprocesser. Som resultat af kortlægningen og analysen blev Aktive ældre Bestyrelsen i VELUX FONDEN VELUX FONDENs uddelingsområder Humanvidenskab, kunst og kultur Sociale projekter i Danmark Miljø og bæredygtighed Aldrings- og øjenforskning den daglige ledelse per 1. maj 2013 styrket ved opdeling af det fælles fondssekretariat i tre direktionsområder og dermed udnævnelse af yderligere to direktører. Den daglige ledelse i VILLUM FONDEN forestås også fremover af direktør Kjeld Juel Petersen, mens den daglige ledelse af VELUX FONDEN varetages af direktør Ane Hendriksen. Ledelsen af de fælles fondsadministrative funktioner, der i det daglige understøtter begge fondes uddelende aktiviteter, varetages af direktør Anders Kirketerp-Møller. De faciliterende fonde Styrkelsen af fondenes ledelse sigter også mod bedre at kunne udnytte begge fondes betydelige uddelingskraft i et mere systematisk og målrettet arbejde med udvikling af den selvstændigt opsøgende fondsvirksomhed, som har været undervejs i en del år. Det opsøgende arbejde sigter på at møde nye ideer hos potentielle ansøgere såvel som at fremme ansøgningernes kvalitet og antal. Ideer afprøves og drøftes mellem aktørerne, således at de økonomiske rammer og gennemførsel af projekterne kan aftales i fællesskab mellem alle parter. Fondene ønsker at agere faciliterende og tillige bidrage til at sætte komplekse problemstillinger på dagsordenen og til løsninger af samfundets udfordringer. Formueforhold Fondenes bestyrelser har blandt andet ansvar for at fremtidssikre fondenes formuestilling. Tillige sigter fondenes bestyrelser på at opnå et afkast af formuen, der giver mulighed for løbende at uddele til de mange uddelingsområder, som fondenes stifter har ønsket og udtrykt i deres fundatser. Begge fondes bestyrelser har i 2013 vedtaget, at fondenes formuepleje skal indebære aktive og løbende overvejelser om at anbringe formuen i ansvarlige investeringer. Uddelingerne i var i uddelingsøjemed et begivenhedsrigt år med uddelinger fra VILLUM FONDEN på 942 mio. kr. og fra VELUX FONDEN på 240 mio. kr. Heraf gik omkring halvdelen til forskning over en bred kam. Desuden bidrog begge fonde til at løse miljømæssige, sociale og kulturelle opgaver. Vi håber med Årsskrift 2013 at give et indblik i fondenes arbejde og den indsats, der er ydet fra begge fondes bestyrelser og administration såvel som fra forfatterne til årsskriftets artikler. Vi takker for den fortsatte interesse fra ansøgere inden for vore mange uddelingsområder og for den dialog og åbenhed, vi møder, når vi iværksætter nye initiativer. Tak også til bestyrelsesmedlemmer, arbejdsgrupper, sagkyndige og medarbejdere samt fondenes rådgivere og leverandører for indsatsen i det forløbne år. En særlig tak skal lyde til VKR Firmagruppen, på hvis virke de fleste af vores donationer hviler. Administrativ support Økonomi, finans og regnskab HR Kommunikation Facilities Management Fondsjura Formueforhold Strategisupport og udvikling Den nye organisationsstruktur i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. IT Lars E. Kann-Rasmussen VILLUM FONDEN Hans Kann Rasmussen VELUX FONDEN 6 FORORD VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 7

5 Forretning og almennytte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge rent almennyttige fonde, der støtter videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige I 2013 uddelte VILLUM FONDEN 942 mio. kr. og VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål. og sociale formål. De to fonde har over de seneste henholdsvis 42 og 32 år foretaget almennyttige uddelinger for i alt mere end 5 milliarder kr. til glæde, opmuntring og nytte for mange mennesker som stifteren, Villum Kann Rasmussen, for mere end 25 år siden udtrykte ønske om i fondenes første årsskrift (1986). Hvor kommer pengene fra? Midlerne til det almennyttige arbejde kommer fra den virksomhedsgruppe, som Villum Kann Rasmussen var ophavsmanden til, nemlig VKR Gruppen. Selskaberne i gruppen udvikler, fremstiller og markedsfører VELUX ovenlysvinduer og andre bygningskomponenter, som bringer dagslys, frisk Miljø udland Sociale projekter i Danmark Miljø Oftalmologi Miljø Danmark Øvrige store opgaver Kultur Aldringsforskning Sociale projekter i Østeuropa Forskning og forskningsformidling Sociale projekter i Danmark Aktive ældre Sociale projekter i Grønland Humanvidenskab VILLUM FONDENs samlede bevillinger (mio. kr.) VELUX FONDENs samlede bevillinger (mio. kr.) luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Gruppens medarbejdere over hele verden yder dagligt en indsats for at sikre, at forretningen løbende udvikler sig og skaber samfundsværdi, dels gennem virksomhedens produkter, dels gennem den del af overskuddet, der via fondene uddeles til almennyttige projekter og aktiviteter både i Danmark og udlandet. Ikke erhvervsdrivende Selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen mens VELUX FONDEN trods navnet ikke har ejerandele i firmaet er begge fonde rent almennyttige. VILLUM FONDEN er således, i modsætning til fx A.P. Møller Fonden, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden m.fl., ikke samtidig erhvervsdrivende dvs. med bestemmende indflydelse i det bagvedliggende selskab. Men VILLUM FONDEN har alligevel et fundatsbestemt og væsentligt medejeransvar over for VKR Gruppen og dens medarbejdere. Fonden skal især medvirke til, at VKR Holding A/S (som er moderselskab for firmagruppen) har en relevant bestyrelse, der effektivt leder og kontrollerer selskabet med sigte på dets levedygtighed og opretholdelse som mønsterfirma. Et system af checks-and-balances mellem de tre hovedaktionærer, hvoraf fonden er langt den største, men altså uden selvstændig bestemmende indflydelse, medvirker til at sikre den fornødne stabilitet og balance i aktionærkredsens beslutninger og dermed optimale ejerforhold til gavn for firma gruppen. (Læs mere om betydningen af checks-and-balances i interviewet med bestyrelsesformand Lars Kann-Rasmussen andetsteds i årsskriftet.) VILLUM FONDENs ansvar for selskabet kommer også til udtryk i fundatsens bestemmelse om, at fonden kan støtte nuværende eller tidligere medarbejdere i firmaet. Dette hensyn forfølges gennem Medarbejderfonden for VKR Gruppen. Den finansierer sine uddelinger ved afkastet fra indskuds kapital fra VILLUM FONDEN, herunder også til almennyttige projekter i de lokalområder, hvor firmagruppen har aktiviteter, både i Danmark og udlandet. Trods den fælles oprindelse og, for VILLUM FONDENs vedkommende, en meget direkte økonomisk interesse i VKR Gruppens selskaber, er de to fonde hverken fundatsmæssigt eller i praksis styret af forretningsmæssige hensyn i deres almennyttige arbejde. Ud over den fælles oprindelse deler både firma og fonde imidlertid et fælles værdigrundlag baseret på Villum Kann Rasmussens mønstervirksomhedsmålsætning om at agere mønsterværdigt over for medarbejdere, kunder (og fondsansøgere), leverandører, samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Fondenes bestyrelser Bestyrelsen i både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er sammensat efter retningslinjerne i fundatserne. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede, vederhæftige og modne personer. I VILLUM FONDEN skal mindst fire af de seks bestyrelsesmedlemmer være forretningskyndige. For VELUX FON- DEN gælder, at såvel forretnings-økonomisk som kulturel pædagogisk indsigt stedse skal være repræsenteret i bestyrelsen. Begge fondes fundatser forudsætter desuden, at deres respektive bestyrelse omfatter en efterkommer af stifteren. Nærmere oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes andetsteds i dette årsskrift. 8 FORRETNING OG ALMENNYTTE VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 9

6 STIFTEREN Civilingeniør og opfinder Villum Kann Rasmussen, dr. techn. h.c. ( ) udviklede det moderne ovenlysvindue, som åbnede en ny verden af arkitektoniske muligheder for at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Han grundlagde i 1941 VKR Gruppen. For at sikre virksomhedens langsigtede overlevelse stiftede han i 1971 først VILLUM FONDEN ved at overdrage alle sine B-aktier til den nystiftede fond. Ti år senere stiftede han VELUX FONDEN gennem en kontant donation. FORRETNINGEN VKR Holding ejer i dag virksom heder inden for fire forretningsområder: Ovenlysvinduer og skylights Facadevinduer Termisk solenergi Ventilation og indeklima VKR Gruppen har ca medarbejdere i mere end 40 lande og havde i 2012 en nettoomsætning på 17 mia. kr. Moderselskab for VKR Gruppen er VKR Holding A/S, hvis hovedaktionær fortsat er VILLUM FONDEN. Familiens rolle Som hovedaktionær ejer VILLUM FONDEN næsten 90 % af aktiekapitalen i VKR Holding A/S i form af aktier med begrænset stemmeret. Ejerskabet og indflydelsen deler fonden med stifterens sønner, Lars E. Kann-Rasmussen og Hans Kann Rasmussen, der begge er A-aktionærer med udvidet stemmeret. Fondenes skattepligt De private fonde kompenseres for deres almennyttige uddelinger via en reduceret skattepligt. Den reducerede skattepligt behandles til tider under en kritisk vinkel i pressen, selvom logikken bag denne skatteregel hverken er kuriøs eller kompliceret: Ved inden for en fem-årig periode at uddele mindst 80 % af sine skattepligtige indtægter i perioden til samfundsmæssigt fælles formål ( offentlige goder /almenvellet), der ikke tjener til økonomisk at berige enkeltpersoner eller selskaber, skal en fond ikke samtidig betale skat af de pågældende indtægter. De resterende 20 % af de skattepligtige indtægter kan i så fald reinvesteres i fondens formue for at sikre realværdien også af fondens fremtidige muligheder for at bidrage til de samfundsmæssigt fælles formål. Fonde kan således vælge mellem at bidrage til det samfundsmæssige fællesskab enten ved at uddele mindst 80 % af deres skattepligtige indtægter til almennyttige formål eller ved at betale skat og dermed lade stat og kommuner om at uddele til fællesskabet. Fordi vi hidtil har været begunstiget af en tilstrækkelig strøm af ansøgninger af høj kvalitet, har begge vore fonde hidtil kunnet vælge den første af de to muligheder. Men skulle strømmen af gode ansøgninger tørre ind, vil vi på den anden side hellere betale skat end sænke kvalitetskravet og uddele til tvivlsomme projekter. Fem fonde med samme udspring VILLUM FONDEN Bevilgede 942 mio. kr. i Fonden yder støtte til enkelte, konkrete, klart afgrænsede, større opgaver til fremme af videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Desuden uddeles Villum Kann Rasmussens Års legat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning. Stiftet i VELUX FONDEN Bevilgede 240 mio. kr. i Fonden har som særlige formål at yde støtte til ældres aktivitet samt forskning inden for geronto logi (ældres livsvilkår), geriatri (ældres sygdomme) og oftalmologi (øjensygdomme). Fonden har desuden uddelinger til større opgaver til fremme af videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige og sociale formål. Dagslysprisen er uddelt sammen med VILLUM FONDEN. Stiftet i MEDARBEJDERFONDEN FOR VKR GRUPPEN Bevilgede 5,2 mio. kr. i Fonden yder støtte til VKR Gruppens medarbejdere inden for forskellige områder, først og fremmest til - medarbejdere og deres nærmeste familie, der har været udsat for en ulykkelig hændelse, - uddannelse for børn af medarbejdere, - almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber. Stiftet i V. KANN RASMUSSEN FOUNDATION, USA Bevilgede 28,4 mio. kr. i Fonden har som primært formål at støtte miljøforskning og øge den offentlige interesse for miljøspørgsmål. Fonden yder også støtte til sociale formål i Greenwood og South Carolina, USA, hvor VELUX har produktions- og salgsselskaber. Endelig har fonden ydet støtte til medicinsk forskning, med fokus på forskning i øjensygdomme. Stiftet i VELUX STIFTUNG, SCHWEIZ Bevilgede 17,1 mio. kr. i Fonden støtter forskning omkring dagslys og dets betydning for mennesket. Desuden støtter fonden forskning inden for områderne gerontologi, geriatri og oftalmologi. Stiftet i Foto: Ole Haupt 10 FORRETNING OG ALMENNYTTE VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 11

7 VILLUM FONDENs bestyrelse VELUX FONDENs bestyrelse Foto: Pernille Ringsing Astrid Kann-Rasmussen, Steen Riisgaard, Peter Landrock, Kristian Stubkjær, Lars E. Kann-Rasmussen, Bodil Nyboe Andersen, Bjarne Gråbæk Thomsen. Foto: Pernille Ringsing Marianne Zibrandtsen, Minik Rosing, Hans Peter Jensen, Hans Kann Rasmussen, Kamilla Kann Rasmussen, Kristian H. Kann Rasmussen. Navn Valgår Titler m.m. Andre bestyrelser o.l. Lars E. Kann-Rasmussen (f. 1939), 2005 Direktør, akademiingeniør formand Kristian Elmholdt Stubkjær (f. 1953), næst formand 2005 Professor, institutdirektør, civilingeniør DTU Elektro, Thomas B. Thrige Fonden, Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV), KlimaFonden, VKR Holding A/S, Dansk Elbil Alliance Peter Landrock (f. 1948) 2008 Direktør, professor, cand.scient., ph.d. Cryptomathic A/S, Holding ApS (formand), Wolfson College, Cambridge University, WindowMaster A/S, Monodraught Ltd. Bodil Nyboe Andersen (f. 1940) 2005 Fhv. nationalbankdirektør, cand.polit. Østre Gasværk Teater, Laurits Andersens Fond, Advisory Board for Ordrupgaardsamlingen Steen Riisgaard (f. 1951) 2013 Direktør, cand.scient., fhv. adm. direktør og koncern - chef for Novozymes A/S ALK-Abelló (formand), ROCKWOOL International (formand), COWI Holding A/S (formand), Xellia Pharmaceutical A/S (formand), Egmont International Holding (næstformand), Novo A/S, Egmontfonden (næstformand), Novo Nordisk Fonden, Aarhus Universitet Bjarne Gråbæk Thomsen (f. 1946) 2009 Konsulent, fhv. koncerndirektør Medarbejderfonden i VKR Gruppen, VKR France S.A.S, A/S Østbirk Bygnings industri, Danmarks Industrimuseum Astrid Kann-Rasmussen (f. 1974), familiens observatør i henhold til fundatsen 2012 Sygeplejerske V. Kann Rasmussen Foundation, USA Navn Valgår Titler m.m. Andre bestyrelser o.l. Hans H. Kann Rasmussen (f. 1945), 2006 Akademiingeniør V. Kann Rasmussen Foundation, USA (formand), VKR s Familiefond formand Hans Peter Jensen (f. 1943), næstformand 2004 Efor, fil.dr. Gefion Gymnasium (formand), Alectia Fonden (formand), Eksperimentarium, Ellehammer A/S Kamilla Kann Rasmussen (f. 1967) 2004 Pædagog VKR s Familiefond (formand) Marianne Zibrandtsen (f. 1951) 2005 Gymnasierektor, cand.mag. Aurehøj Gymnasium, Advisory Board ved Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet, Øre gaard Museum (formand), UNICEFs præsidium, Den Letterstedska Föreningen, Kong Olav V s Fond, Københavns Universitet, Rektoratets Rådgivningspanel Minik Thorleif Rosing (f. 1957) 2012 Professor Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) (formand), Louisiana Museum of Modern Art, Arktisk Institut (næstformand), Ivalo & Minik Fonden, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Kristian H. Kann Rasmussen (f. 1979), familiens observatør i henhold til fundatsen 2013 V. Kann Rasmussen Foundation, USA 12 BESTYRELSER VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 13

8 VILLUM FONDEN Alle beløb i t.kr VELUX FONDEN Alle beløb i t.kr ÅRETS RESULTAT OG BALANCE 2012 ØKONOMISKE NØGLETAL ÅRETS RESULTAT OG BALANCE 2012 ØKONOMISKE NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Udbytte af aktier i VKR Holding A/S Udbytte og andet afkast af værdipapirer og bankindeståender Finansielt afkast i alt Bestyrelseshonorar Honorar til de af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper 454 1) 948 Juridisk sekretær Revision ) 793 Formueforvaltning Øvrige administrationsomkostninger ) Omkostninger ved Fondens drift i alt Årets resultat ) Resultatdisponering: Henlagt i tidligere år Årets resultat Til disposition Der disponeres således: Uddelinger Uddelt til VELUX FONDEN Henlagt til konsolidering i bunden formue Henlagt til senere anvendelse ved regnskabsårets afslutning Årets resultat Uddelinger i alt Uddelt til VELUX FONDEN Øvrige uddelinger* Antal modtagne ansøgninger Ansøgt beløb Antal imødekomne ansøgninger (bevillinger) i alt Antal imødekomne ansøgninger fra Danmark Antal imødekomne ansøgninger fra Grønland og øvrige udland Andel af imødekomne ansøgninger i % af de samlede ansøgninger 30% 17% Andel af imødekomne ansøgninger fra Danmark i % af de samlede imødekomne ansøgninger 59% 62% Andel af imødekomne ansøgninger fra Grønland og øvrige udland i % af de samlede imødekomne ansøgninger 41% 38% Imødekomne ansøgninger Imødekomne ansøgninger i % af ansøgt beløb 41% 13% Modtaget donation fra VILLUM FONDEN ) Afkast af værdipapirer og bankindeståender Finansielt afkast i alt Bestyrelseshonorar Honorar til de af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper 442 2) 578 Juridisk sekretær Revision 905 3) 596 Formueforvaltning Øvrige administrationsomkostninger Omkostninger ved Fondens drift i alt Årets resultat ) Resultatdisponering: Henlagt i tidligere år Overført skattepligtig kursavance fra bunden formue Årets resultat Til disposition Der disponeres således: Uddelinger Henlagt til konsolidering i bunden formue - - Årets resultat Uddelinger i alt Antal modtagne ansøgninger Ansøgt beløb Antal imødekomne ansøgninger (bevillinger) Imødekomne ansøgninger Imødekomne ansøgninger i % af ansøgt beløb 9% 6% Antal bevillinger : ml. 0-1 mio. kr ml mio. kr over 10 mio. kr 4 2 Administrationsprocent 7% 8% Administrationsomkostninger per bevilling Administrationsomkostninger per uddelt krone 0,07 0,08 Bevillingernes gennemsnitlige størrelse Disponeret i alt Imødekomne ansøgninger i % af ansøgt beløb i Danmark 39% 75% Henlagt til senere anvendelse ved regnskabsårets afslutning BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Bundne fondsmidler: Aktier i VKR Holding A/S (nominel værdi) ) Værdipapirer Imødekomne ansøgninger i % af ansøgt beløb i Grønland og øvrige udland 13% 25% Antal bevillinger : ml. 0-1 mio. kr ml mio. kr over 10 mio. kr Disponeret i alt BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Bundne fondsmidler: Værdipapirer Domicilejendom Bankindeståender og andre tilgodehavender Bundne fondsmidler i alt Disponible fondsmidler: Værdipapirer Bankindeståender og andre tilgodehavender Disponible fondsmidler i alt Aktiver i alt Passiver Bevilgede, endnu ikke udbetalte beløb Skyldige omkostninger Henlagt til senere anvendelse Ikke realiseret kursgevinst/kurstab Bunden egenkapital Passiver i alt Tal for 2013 foreligger på fondens hjemmeside foråret Administrationsprocent 3,0% 5,5% Administrationsomkostninger per bevilling Administrationsomkostninger per uddelt krone 0,03 0,05 Bevillingernes gennemsnitlige størrelse * Nøgletal er beregnet ud fra øvrige uddelinger 1) VILLUM FONDENs bestyrelsesmedlemmers andel af arbejdsgruppenes honorar udgør t.kr 388 (2011, t.kr 369). 2) Honorar til revision består af lovpligtig revision t.kr 217 samt andre ydelser end revision t.kr 869 (i 2011 er fordelingen t.kr 209 / t.kr 431). 3) Generelle administrationsomkostninger bæres af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN i forholdet 60% / 40%. 4) Ved inden for en 5-årig periode at uddele mindst 80% af sine skattepligtige indtægter til almennyttige formål skal en fond ikke samtidig betale skat af de pågældende indtægter. De resterende 20% kan anvendes til konsolidering af fondens formue til sikring af fondens fremtidige almennyttige uddelinger. Fonden har ved sin aktive uddelingspolitik hidtil kunnet anvende denne bestemmelse. 5) Den indre værdi heraf svarer ifølge VKR Holdings årsrapport pr. 31. december 2012 til 11,4 mia. kr. (2011: 11,1 mia. kr). Domicilejendom Bankindeståender og andre tilgodehavender Bundne fondsmidler i alt Disponible fondsmidler: Værdipapirer Bankindeståender og andre tilgodehavender Disponible fondsmidler i alt Aktiver i alt Passiver Bevilgede, endnu ikke udbetalte beløb Skyldige omkostninger Henlagt til senere anvendelse mv Ikke realiseret kursgevinst Bunden egenkapital Passiver i alt Tal for 2013 foreligger på fondens hjemmeside foråret ) VELUX FONDEN modtog i 2012 desuden en donation på 40 mio. kr til de bundne fondsmidler (2011: 40 mio. kr). 2) VELUX FONDENs bestyrelsesmedlemmers andel af arbejdsgruppernes honorar t.kr. 521 (2011, t.kr. 261). 3) Honorar til revision består af lovpligtig revision t.kr 175 samt andre ydelser end revison t.kr 730 (i 2011 er fordelingen t.kr 170 / t.kr. 426). 4) Ved inden for en 5-årig periode at uddele mindst 80% af sine skattepligtige indtægter i perioden til almennyttige formål skal en fond ikke samtidig betale skat af de pågældende indtægter. De resterende 20% kan anvendes til konsolidering af fondens formue til sikring af fondens fremtidige almennyttige uddelinger. Fonden har ved sin aktive uddelingspolitik hidtil kunne anvende denne bestemmelse. 14 REGNSKAB OG NØGLETAL VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 15

9 Dynamisk samspil mellem Firma, Fonde og Familie interview med Lars Kann-Rasmussen I marts 2014 træder bestyrelsesformand Lars Kann- Rasmussen tilbage fra VILLUM FONDEN efter ni års indsats. Han runder de 75 år og når dermed grænsen for, hvor længe man må være aktiv i bestyrelsen i henhold til fondens vedtægter. I den anledning aftalte Lars Kann-Rasmussen et møde med professor Anker Brink Lund, CBS - leder af Center for Civilsamfundsstudier og medforfatter til bogen Dansk Fondsledelse til en åbenhjertig samtale om samspillet mellem Firma, Fonde og Familie. Samtalen tog udgangspunkt i begrebet checks-and-balances med særlig vægt på den unikke måde at sikre både det langsigtede ejerskab af en international virksomhedsgruppe, de almennyttige uddelinger til samfundsnyttige formål og samtidig at give familien Kann Rasmussen mulighed for at spille en aktiv rolle i fondsarbejdet i mange år frem. Lyst og pligt til at samvirke Lars Kann-Rasmussen: Oprindeligt var VILLUM FON- DEN universalarving til firmaaktierne i VKR Holding. Jeg og mine tre søskende stemte ja til det, da fonden blev stiftet i Vi frasagde os dermed arven. Det bliver ændret i 1986, idet nogle spørger min far: Er du nu helt sikker på, at det er rigtigt, at det hele går til fonden? Så længe der er nogle i familien, der kan og vil hvorfor så ikke overlade afgørelsen om 100 % fondseje af firmaet til dine efterfølgere? Det førte så til to familieaktionærer (min bror Hans og mig) plus VILLUM FONDEN dvs. tre aktionærer, der kan supplere hinanden. Checks-and-balances Som hovedaktionær ejer VILLUM FON- DEN de fleste B aktier. Ejerskabet og indflydelsen deler fonden med Lars Kann-Rasmussen og Hans Kann Rasmussen, der begge er A-aktionærer med udvidet stemmeret. Aktiestemmerne er fordelt således, at er to ud af de tre aktionærer enige, kan der træffes beslutninger på VKR Holdings generalforsamling. Systemet kaldes i daglig tale checksand-balances og er bl.a. inspireret af den amerikanske forfatning, hvor tre indbyrdes forbundne magter kan kontrollere hinanden og samtidig sikre, at ingen af dem får for meget magt. For fondens vedkommende er det skabt for at sikre både dynamik og stabilitet og dermed optimale ejerforhold til gavn for firmagruppen. Hidtil har alle tre aktionærer været enige ved den årlige generalforsamling i VKR Holding. Men systemet sikrer, at uenighed kan håndteres, og at den fornødne handlekraft er til stede. Anker Brink Lund: Men VELUX kunne vel sagtens være fortsat som et klassisk familiefirma? I havde en stifter med både opfindergenet og forretningsforståelsen plus to sønner, der oven i købet begge bliver ingeniører? - Min far havde relativt tæt på oplevet firmaer, hvor arvinger havde været oppe at skændes. Det ville han gerne undgå. En anden ting var, at det, der skulle finansiere et 16 INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 17

10 Lars Kann-Rasmussen (f. 1939) begyndte i det nystartede VELUX-salgsselskab i Frankrig i september I 1967 blev han afdelingsleder i V. Kann Rasmussen & Co. Direktør i Dansk VELUX i 1971 og i 1976 medlem af direktionen i moderselskabet VKR Holding. I 1992 bestyrelsesformand i VKR Holding. Fra 2005 blev han valgt som familiens repræsentant og bestyrelsesformand i VIL- LUM FONDEN. I marts 2010 trak Lars Kann-Rasmussen sig tilbage fra firmaet for at koncentrere sig om hvervet som bestyrelses formand for VILLUM FONDEN. Foto: Flemming Jeppesen Lars Kann-Rasmussen havde i løbet af efteråret 2013 en række samtaler med professor Anker Brink-Lund fra CBS. Foto: Fotograf Pernille Ringsing arveskifte, var mange penge, og de penge kunne jo kun komme fra firmaet. Min far havde, lige siden han havde fået afslag på et lån i en bank, stræbt efter at være uafhængig af banker. Det lå indlejret i ham og mig selv, at hvis man pludselig skal betale 32 % af en eller anden fiktiv handelsværdi, så er du nødt til at gå ud og låne og blive afhængig af banker. Det var en vigtig driver at undgå det. Men hvorfor så ikke en erhvervsdrivende fond, som vi kender det fra andre store danske virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Egmont? - Min far gik ikke så meget op i, om det blev en erhvervsdrivende fond eller en almennyttig fond, så det er nærmest en række tilfældigheder, der har gjort, at vi i dag ikke er en erhvervsdrivende fond. Og erhvervsdrivende eller almennyttig, så ændrer det jo ikke på, at et arveskifte ville medføre meget høje skatter og afgifter. Du påtog dig også mange andre ledende opgaver i firmaet i perioden Var det af lyst eller af pligt? - Det har været en blanding af flere ting. Det arbejdsliv, jeg har haft i 18 INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 19

11 I dag ligger både VKR Holding og VELUX i Hørsholm. Foto: Normann Sloth x bror Hans er formand i VELUX FONDEN. Des- min far ikke, og så er observatørposten måske op- uden betjenes vi af et fælles sekretariat. stået som en form for kompromis. Jeg synes, det har virket godt, fordi flere af mine Siden kom der så yderligere tre fonde til Medar- forældres børnebørn har medvirket og medvir- bejderfonden i 1991, VELUX Stifttung i Schweiz ker aktivt specielt i USA, i Schweiz, men også (stiftet i 1980) og V. Kann Rasmussen Foundation i dansk regi. (stiftet i 1991) i USA. Alle har familiemedlemmer i bestyrelsen. Hvilken rolle spiller familien så i firmaet? - Der står i VILLUM FONDENs fundats, at der - Mine to sønner arbejder i dag i virksomheden, firmaet har jo langt over 90 % været slid og slæb. virksomhedens garant, og den anden var ud- bør sidde én repræsentant for familien. Familien og min datter var et års tid i virksomheden, før Og så har der indimellem været noget, der har delende. I takt med, at VILLUM FONDEN får kan derudover vælge en observatør. På den måde hun flyttede til udlandet. Ingen af mine søskendes været fantastisk! Et nyt produkt, en vigtig kunde udbytte fra firmaet, vokser formuen og dermed kan familiemedlemmer den tredje generation børn har arbejdet i virksomheden. eller et samarbejde med andre, der virkelig rykker behovet for at uddele. Oprindeligt uddelte VIL- sidde og lytte med ved møderne. Vi har haft noget. Når man først hænger på den, så hænger LUM FONDEN kun Villum Kann Rasmussen observatører fra alle fire familiegrene. Alle har væ- Hvorfor ikke? man på den og går ikke bare kl. 4. Så noget har Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forsk- ret helt accepteret af den øvrige fondsbestyrelse. - Der har måske ikke været lyst. Vi har jo af og været lystpræget, men bestemt også meget pligt. ning den 23. januar på stifterens fødselsdag. Se- Observatørerne har haft interessen og nysgerrig- til familiemøder, og det har ikke skortet på op- nere kræver fondsarbejdet simpelthen flere hæn- heden, og det har krævet meget forberedelse. Og fordringer fra min side. Jeg har sagt, at her får Familiens aktive rolle der. Man havde behov for at dele flere midler ud, så har de bidraget med gode indlæg. I en fortrinsstilling, idet I er sikre på at komme VELUX FONDEN bliver oprettet ti år efter VIL- derfor blev VELUX FONDEN etableret i Jeg husker ikke, hvori observatørposten har sin til samtale. Men ingen har meldt sig. De har jo LUM FONDEN. Hvorfor nu det? Det blev den uddelende fond i mange år. I dag oprindelse. Muligvis en diskussion mellem min far uddannelser i forskellige retninger, en er meget - Forskellen mellem VILLUM FONDEN og er begge fonde aktivt uddelende i et tæt og koor- og min farbror. Min farbror mente vist, at Fami- musikalsk begavet og kan måske slet ikke forestille VELUX FONDEN var i sin tid, at den ene var dineret samarbejde, der bl.a. fremmes af, at min lie og Fond skulle være totalt adskilte. Det gjorde sig sådan noget. 20 INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 21

12 Værdiskabelse i en global verden Hvis vi ser på den samlede værdiskabelse i samspillet mellem Firma-Fonde-Familie, hvad er så det mest tungtvejende? - Aktiviteterne i firmaet er uden tvivl det vigtigste. Uden dem var jo intet af det andet. Men der er også en klar armslængde mellem fondene og virksomheden. Der er den klare opfattelse af, at det skal holdes fri af hinanden. Men fx i Østeuropa opfattes det som sært, hvis ikke man synliggør sin forretning. De tænker: Der må stikke noget under her. Vi har endnu ikke lært at få værdi ud af, at vi fx uddeler i Polen, Tjekkiet, Ungarn, hvor vi jo har mange arbejdspladser. Det er vi slet ikke dygtige nok til endnu, og det kan dyrkes mere. Men du har fuldstændig ret i, at hvis ikke vi fortæller, at vi også sælger VELUX-vinduer, så føler folk, at det er noget underligt noget. Det har vi oplevet. Andre fonde har jo de snærende bånd, at selvom hovedparten af indtægterne kommer fra andre lande end Danmark, så skal de udelukkende uddele i Danmark. Men vi lever ikke længere i et samfund med lukkede grænser - Lige præcis, det er netop derfor, at VILLUM FONDEN også bidrager til udviklingen af Østeuropa, hvor vi har valgt det sociale område (hjælp til børn og unge). Vi har jo et stort antal medarbejdere i de lande og det kan ikke være rigtigt, at vi tjener gode penge i langt mindre velstående lande uden at give noget tilbage. I Danmark er vi i forvejen lidt forkælede med museer osv. Så vi tror på, at en krone/euro uddelt til børn og unge i Østeuropa og i Grønland er bedre for almenvellet. Også selvom der er et større arbejde ved det. Ville det danske samfund ikke få mere værdi, hvis man bare lod de kloge folk i EU, Folketinget og kommunerne tage sig af den slags opgaver? - På grund af fondslovgivningen har vores fondsbestyrelse lov til at administrere nogle penge i stedet for, at det er det store centrale system, der administrerer dem. Det er en kraftig decentralisering af adskillige milliarder. Så det offentlige Danmark har givet en hel masse ikke-demokratisk valgte beslutningstagere lov til at bestemme, hvad der skal ske med de midler selvfølgelig under tilsyn og retningslinjer fra Civilstyrelsen. Betingelsen er, at de skal ud til samfundet, men ellers er der stort set frit slag. Og hvis offentligheden laver om på den balance, så ryger pengene jo ind i det store statsapparat eller opsamles i virksomheden, og det kan man så mene om, hvad man vil. Netop derfor bliver transparens meget vigtig. For hvis der ikke er åbenhed om, hvordan man arbejder og uddeler pengene, så opstår der myter og rygter. Og så risikerer man i sidste instans at miste sin license to operate. Vi har en helt naturlig forpligtelse til at gøre vores aktiviteter forståelige og gennemskuelige for den brede offentlighed, som i sidste instans skal legitimere, at det er en fornuftig måde at gøre det på. Checks-and-balances Ideen med checks-and-balances kommer vel først med dig ikke fra din far? - Altså, det han selv stod for som fagperson det skulle han nok selv bestemme. Men han ville ikke have haft noget imod checks-and-balances, tror jeg. Ligesom han også ville have billiget, at vi har opdyrket miljø og bæredygtighed som et væsentligt uddelingsområde. Det er beslutninger, vi kan træffe, fordi vi kendte stifteren, hans værdier og holdninger. I foråret 1950 erhvervede Villum Kann Rasmussen grunden på Maskinvej 4 i Søborg i Gladsaxe, hvor firmaet opførte egne bygninger til værksteder og kontorer. Allerede i 1958 udvidede man ved at bygge flere fabrikshaller. I 1963 opførtes et helt nyt hovedsæde på nabogrunden på Tobaksvejen 10, der ud over administrationen kom til at huse en udviklingsafdeling med værksted og tegnestue. Fra 2008 har bygningen været hjemsted for VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fælles sekretariat. Foto: Aerodan Luftfoto Tanken om checks-and-balances opstod, efterhånden som det gik op for mig, der jo havde en unik position i midten af Samspilsmodellen, hvor meget det betyder for et firma at have de rette ejere. Hvis fonden blev eneejer, kunne det udvikle sig til et for ensidigt ejerskab, der ikke ville være konkurrencedygtigt med fx et børsejerskab. Men kun fremtiden kan vise, om vores ejer-system er optimalt. Foruden Firma-Fond-Familie bliver I vel også nødt til at inddrage dem, der ansøger om fondsmidler som en faktor i fremtidens checks-and-balances. 22 INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 23

13 Man kunne kalde det ansøger-governance eller stakeholder-relationer. Hvordan indgår det i fondenes arbejde? - Der er sket en stigende professionalisering. Og hvis du kan lave en checksand-balances, så kontrollerer det jo sig selv. Min indstilling har fra starten været, at alt skal være armslængde. Ingen får nogen som helst former for fordele. Det har jeg altid tilstræbt. Jeg får jo selvfølgelig henvendelser, følere osv. Dem henviser jeg altid til fondssekretariatet. Nogle gange må man forklare, at vi alle sammen skal være gennemsyrede af armslængde. Ellers går der hurtigt råd og svamp i det. Inden for det tekniske og naturvidenskabelige hører jeg gang på gang, at det er vigtigt med midler fra VILLUM FONDEN, fordi det giver langt større frihed til forskerne end med offentlige midler. Det er en af de ting, vi lægger vægt på. Men igen, der er stor forskel på at give midler til den naturvidenskabelige verden, hvor vi har stor ekspertise at trække på i bestyrelsen, så behøver man ikke så meget kontrol. Og så at give penge til et projekt til 5 mio. kr. i Bulgarien, for så skal du passe på, at du ikke giver det direkte til mafiaen. Det er en afvejning. Ellers går jeg meget ind for så lidt kontrol som muligt. Men en gang imellem skal en fondsbestyrelse vel også have lov til at være egensindig og sige: Det her skal vi bare gøre, det er vigtigt for os, det satser vi på? - Det er vi også meget opmærksomme på både i direktionen og i bestyrelsen. Vi har en forpligtelse til at løbe en risiko, som erhvervslivet ikke kan løbe, og som det offentlige heller ikke kan med taxpayers money. Hvordan kan vi så leve op til den forpligtelse? Det gør vi ved at sidde tæt på dér, hvor ideerne opstår. Fx hvor vi udvikler en projektidé, og så skal vi derefter prøve at finde en ansøger til det pågældende projekt. Det er eksperimentelt, ressourcekrævende og risikofyldt! Jamen, så kommer der jo yderligere en magtfaktor ind i cirklerne i Samspilsmodellen: Fondenes administrative medarbejdere. Er der ikke en risiko for, at professionalisering på længere sigt betyder bureaukratisering? - En af årsagerne til vores nyligt gennemførte organisationsændring var netop, at sekretariatsledelsen skulle have mere tid til den uddelende funktion. Dvs. at kende sine kunder eller stakeholders, som du kunne kalde det. Hvordan spiller det sammen med inddragelse af udefra kommende sagkyndige også kaldet peer review? - Når det gælder udvælgelsen af vores sagkyndige, så bør det ikke være fondsmedarbejderen alene, der beslutter, hvem de sagkyndige skal være. Det gør arbejdsgruppen med repræsentanter fra bestyrelsen inden for det enkelte område. Medarbejderen foreslår mulige sagkyndige, men det bør ikke være ham/hende, der beslutter. Det er et forsøg på at arbejde med checks-and-balances i vores interne arbejdsprocesser. I arbejdsgrupperne har vi også ekspertise udefra. Så der kommer en diskussion af, hvordan vi vælger eksperten. I nogle af projekterne er det svært at afgøre, hvad en ekspert er på det specielle område. Nogle gange spør- 24 INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 25

14 ger vi ansøger selv, hvem kan du anbefale? Det giver en god viden, og så prøver vi ofte at finde sagkyndige i udlandet, men det er jo heller ingen garanti. Når du er nede på de små specialer, kender de jo alle hinanden. Nye udfordringer i fremtiden Fonde er i princippet evige I har jo ingen udløbsdato. Hvilke udfordringer ser du i fremtiden? - Helt overordnet drejer det sig jo om at få mest mulig samfundsnytte for midlerne. Og det er en evig udfordring. Desuden er fonde og deres bidrag til samfundet kommet i offentlighedens søgelys de seneste par år. Med den øgede opmærksomhed følger også helt naturligt ønsket om at kunne følge med i, hvad der foregår i de tilsyneladende så lukkede fonde. Så transparens er om ikke en udfordring så et levevilkår, der præger hele samfundet. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har i de seneste år arbejdet systematisk med større transparens. Transparensarbejdet har været let for os, fordi vi ikke føler, at der er noget at skjule. Men det er naturligvis noget, vi hele tiden overvejer, om vi kan gøre endnu bedre. Men sådan har det jo ikke altid været? - Nej, min far og hans samarbejdspartner Kamman, som han havde kendt tilbage fra skoletiden var så kloge at holde mund med deres forretningsaktiviteter. På den måde fik det lille firma ro til at etablere sig. De to holdt tæt og gjorde det i mange år. Dengang var det nødvendigt at være hemmelighedsfuld, og den lukkethed gennemsyrede os længe. Så dit råd til dine efterfølgere i VILLUM FONDEN bliver altså at fastholde transparens og systemet med checks-and-balances? - Ja, men der er andre store udfordringer at give sig i kast med: Hvordan bliver vi bedre til at tydeliggøre den effekt og værdiskabelse, vores uddelinger har i det store samfundsbillede? Får vi sat de fingeraftryk, som vi havde tilstræbt? Vi skal også blive bedre til at måle det, vi gør. Og vi skal måske i højere grad se vores bevillinger som aktive investeringer og ikke blot en donation. - Både for Firmaet, Fondene og Familien handler det kort sagt om at blive bedre til at fortælle omverdenen, hvad vi gør, og hvilken betydning det har for samfundet. Villum Kann Rasmussen kigger igennem det ikoniske VELUX GGL ovenlysvindue under et besøg hos A/S Østbirk Bygningsindustri i 1979, hvor VELUX Gruppen har produceret vinduer siden INTERVIEW MED LARS KANN-RASMUSSEN VILLUM FONDEN 27

15 Bevillinger 2013 De to fonde har i 2013 bevilget støtte på i alt kr. fordelt på 505 donationer og modtog i årets løb i alt ansøgninger. Uddelingerne fordeler sig som anført nedenfor, og yderligere information om bevillingerne kan findes på hjemmesiderne og VILLUM FONDEN Uddelingerne i VILLUM FONDEN beløb sig i 2013 til i alt kr. TEKNISK OG NATURVIDENSKABELIG FORSKNING Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet kr. Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Professor Kurt Buchmann The Zebrafish Research Model A holistic mirror of intricate physiological reactions in vertebrates kr. Aarhus Universitet, Institut for Geoscience Lektor Thomas Ulrich ICP-MS sporanalyse instrument med lasersystem kr. Aarhus Universitet, Institut for Kemi Professor Bo Brummerstedt Iversen Transmissions-elektronmikroskop kr. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Lektor Thomas Günther Pomorski Dissecting the Role of ATP Binding Cassette (ABC) Proteins in Cellular Sterol Transport and Sequestration kr. Københavns Universitet, Institut for Geo videnskab og Naturforvaltning Professor Erik Dahl Kjær Trees for the Future Forests kr. Københavns Universitet, Kemisk Institut Professor Mogens Brøndsted Nielsen Development of New Advanced Materials: Two-dimensional Carbon-Rich Sheets and Networks Functionalized with Redox-Active Tetrathiafulvalene Groups kr. Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi Lektor Georg Morten Bruun Quantum Test Beds kr. Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet Professor Frank M. Aarestrup REINSURE - Revolutionizing Infectious Disease Surveillance kr. Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi Lektor Joan Boyar On-Line Algorithms and Advice kr. Aarhus Universitet, Institut for Matematik Professor Søren Fournais Spectral Analysis of Large Particle Systems kr. Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi Lektor Brian Julsgaard Light-emitting Nano-structures in Silicon kr. Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemi Professor Jens Øllgaard Duus Structure to Function in Chemistry and Biology new generation NMR at DTU kr. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Lektor Peter Stougaard Microbial Communication a key to the development of novel sustainable agri- and aqua culture practices using biological control bacterial kr. Københavns Universitet, Biologisk Institut Professor Karsten Kristiansen Fundamental Processes Underlying the Biophysical Behavior of Proteins kr. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme kr. VILLUM FONDENs Postdoc Programme kr. Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi Professor Klaus Mølmer VILLUM Centre of Excellence for Quantum Scale Optical Processes - QUSCOPE kr. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Professor Birger Lindberg Møller VKR Center of Excellence for Bio-Active Plants II: Plant Plasticity kr. Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Professor Ole Nørregaard Jensen Villum Center for Bioanalytical Sciences kr. Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg Professor Henrik Stang DTU Center for Advanced Structural and Material Testing kr. 28 BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 29

16 MILJØ OG BÆREDYGTIGHED North Sea Foundation Senior Fisheries Expert Christine Absil Greening European Fisheries and Aquaculture Policy regionally kr. Naturstyrelsen Ditte Mandøe Christensen Forprojekt: Nordisk Kattegatekspedition 100 år efter Petersen kr. ECOS the European Environmental Citizens Organisation for Standardisation Secretary General Laura Degallaix Ensuring proper risk evaluation of nanomaterials to foster regulation of their production and use kr. Århus Universitet Seniorforsker Rasmus Ejrnæs Biowide kr. Green Budget Europe Vice President Kai Schlegelmilch Communicating and realizing the benefits and potential of EFR in Europe kr. European Environmental Bureau Secretary General Jeremy Wates Boosting Ecosystem Resilience kr. Grønlands Naturinstitut Direktør Klaus Nygaard Kapacitetsopbygning kr. CDP Catherine Sturgess Carbon Disclosure Project kr. Københavns Universitet, Sustainability Science Center Professor Katherine Richardson Building bridges to catalyze sustainable development kr. Carbon War Room Director of Development Ann Davlin Founders Circle kr. Fonden Teknologirådet Projektleder Bjørn Bedsted World Wide Views on biodiversity bridging phase kr. Copenhagen Business School Sekretariatschef Karina Bech Sørensen VELUX professorship of corporate sustainability kr. SOCIALE PROJEKTER SOZE (Society of Citizens Assisting Migrants), Tjekkiet Hjælp til unge immigranter kr. United World Colleges International UWC scholarshipprogram for unge forandringsvillige kr. Nobody s Children Foundation, Polen Tryg barndom micrograntprogram kr. Hungarian Interchurch Aid, Ungarn Fra institution til selvstændighed jobskabelse ved etablering af socialt landbrug kr. Camp Europe Education Non-Profit Llc, Ungarn Investering i en sikker fremtid kr. Qeqqata Kommunia ipads i folkeskolen og daginstitutionerne et IT-tigerspring i Grønland kr. United Way Romania, Rumænien Uddannelse og sundhed for fattige børn og deres familier kr. UNICEF Bulgaria Country Office, Bulgarien Bryd cirklen forebygge, at børn bliver efterladt, og støtte familier med små børn, der har brug for hjælp i Shumen-regionen kr. Bátor Tábor Foundation, Ungarn Udvidelse af Bátor Tábors kapacitet kr. Van Helyed a Közös Jövönként Alapitvány, Ungarn Du har en plads uddannelsesnetværk kr. City of Partizánske, Slovakiet Forbedre sportsfaciliteterne på Radovan Kaufmann-skolen i Partizanske kr. Roma Education Fund, Ungarn Pædagogisk scholarshipprogram i Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet kr. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Polen Økologisk produktionsfolkehøjskole som en innovativ ungdomsuddannelse kr. Habitat for Humanity, Bulgarien Social beskyttelse og forbedring af vilkår for udsatte børn og unge i Bulgarien kr. UNICEF, Rumænien Nyt årti, ny chance kr. 30 BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 31

17 ZPMP, Slovakiet Center for forberedelse og ansættelse af personer med mentalt handicap kr. SOCIA, Slovakiet Tidlig småbørnsindsats i Slovakiet kr. Hope and Homes for Children, Rumænien Investering i børn landsdækkende reform af børnepasningssystemet i Rumænien kr. Hand in Hand Foundation, Ungarn FECSKE ydelser kr. ØVRIGE STORE OPGAVER 4. MAJ KOLLEGIET i Århus Bestyrelsesformand Christian Staugaard Nielsen Renovering og modernisering af fælles arealer kr. Danmarks Tekniske Universitet, Nanoteket - DTU Fysik Videnskabelig assistent Louise Haaning Danmarks første hands-on elektronmikroskopilaboratorium for gymnasieklasser kr. Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983, Elers Kollegium Stud.jur./director fundi Jonas Bruun Istandsættelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter kr. Scleroseforeningen Direktør Mette Bryde Lind Modernisering af 44 feriehuse i Dronningens Ferieby ved Grenaa kr. Universe Fonden, Sønderborg Fondsdirektør Peter Skat-Rørdam Klog på Naturfag online opkvalificering af natur/teknik lærere i grundskolen kr. Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor i International Politik, Ole Wæver International konference om En Åben Verden; Videnskab, Teknologi og Samfund i lyset af Niels Bohrs tanker kr. Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum Direktør Morten Meldgaard Etablering af et nyt Statens Naturhistoriske Museum (SNM) kr. Euroscience Open Forum 2014, Steering Comittee Champion, professor Klaus Bock Afholdelse af Euroscience Open Forum 2014 i København den juni kr. (VELUX FONDEN samfinansierer med yderligere kr.) OVERSIGT OVER VKR-CENTRES OF EXCELLENCE Center navn Centerleder Institution Bevillingsår Beløb (mio.kr.) Forskningsområde 1 CLIMAITE - Center for biologiske effekter af klimaforandringer 2 BioNET - Center for Biofysik 3 CLEAR - Center for Sørestaurering 4 CREAM - Center for Miljø- og Jordbundsmikrobiologi 5 CDSB - Center for Sygsommes Systembiologi 6 HOBE - Center for Hydrologi 7 ProActivePlants - Center for Proaktive Planter/ Plant Plasticity - Center for Plant Plasticity 8 NATEC - Center for Nanophotonics for Terabit Communications 9 MTLAB - Modelling of Information Technology 10 NAMEC - NAnoMEChanical sensors and actuators 11 CSGB - Center for stokastisk geometri og avanceret bioimaging 12 Ocean Life - Center for livet i havet 13 BioNEC - Biomolecular Nanoscale Engineering Center 14 QUSCOPE - Centre for Quantum Scale Optical Processes Claus Beier Risø-DTU 2004 / 2007 / ,0 mio. kr. Eksperimentelle feltundersøgelser over klimaændringers effekt på økosystemer Mogens Høgh Jensen NBI, KU ,0 mio. kr. Eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af biosystemer på molekylært niveau Frede Ø. Andersen Jan Sørensen Biologisk Inst., SDU Inst. for Økologi, LIFE, KU 2006 / / ,0 mio. kr. Undersøgelser af forskellige metoder til sørestaurering 43,0 mio. kr. Mikrobiologiske undersøgelser af jordforureninger med organiske miljøgifte Søren Brunak CBS-DTU ,2 mio. kr. Studier af sygdomsgener og molekylære mekanismer relateret personers vækst og reproduktion Karsten Høgh Jensen Birger Lindberg Møller Geologisk Inst., KU Plantebiologi, LIFE, KU 2007 / / ,8 mio kr. Undersøgelse af vandfluxe og strømningsveje inden for oplandet til Skjern Å 55,0 mio. kr. Udvikling af nye afgrødeplanter med større udbytte og nyttige indholdsstoffer Jesper Mørk DTU Fotonik ,0 mio. kr. Forskning i fotoner på kort tidsskala til udvikling af nye kommunikationssystemer Flemming Nielson Anja Boisen Eva B. Vedel Jensen DTU Informatik DTU-Nanoteknologi Inst. for Matematiske Fag, AU ,0 mio. kr. Udvikling af datalogiske modeller til simulering og analyse af fremtidens IT-systemer ,0 mio. kr. Udvikling af nano-mekaniske, ultrafølsomme sensorer bl.a. til dosering af medicinindtagelse ,0 mio.kr. Udvikling af matematiske metoder til analyse af biologisk væv med avanceret mikroskopi Thomas Kiørboe DTU AQUA ,0 mio kr. Udforske og modellere fundamentale biologiske-fysiske processer i havet Jesper Wengel Klaus Mølmer Inst. for fysik, kemi og farmasi, SDU Inst. for Fysik og Astronomi, AU ,0 mio. kr. Tværgående forskning inden for DNA-kemi, lipidkemi, proteinkemi og nanoteknologi ,0 mio. kr. Teoricenter for vekselvirkningen mellem kvantesystemer og lys 32 BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 33

18 VILLUM FONDENS YOUNG INVESTIGATOR PROGRAMME 2013 LEKTOR-PULJEN VILLUM FONDENS POSTDOC-PROGRAM 2013: INDIVIDUELLE STIPENDIER Navn Ph.d.-institution Postdoc-institution Projekttitel Navn Projekt Universitet Institution Beløb (kr.) Mikael Rørdam Andersen Identifying the genetic basis for eukaryotic speciation and genus formation using a unique high resolution DNA-compendium Danmarks Tekniske Universitet Systembiologi Thea Østergaard Bechshøft Aarhus Universitet University of Alberta, Canada Jakob Gath Københavns Universitet Ecole Polytechnique, Frankrig Stress in Polar Bears: Novel Approaches and Cross-population Comparisons Novel Techniques in Holography for Particle Physics Christer S. Ejsing Characterizing the regulatory circuitry of global lipid metabolism Syddansk Universitet Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Nadia Glæsner Københavns Universitet Københavns Universitet Small-scale P Availability at Intact Soil Macropore surfaces Using DGT Stephan Sylvest Keller Intelligent 3D cell scaffolds for environmental applications Danmarks Tekniske Universitet Nanotech Camilla Juul Hansen Ludwig Maximilian University, Tyskland Københavns Universitet Understanding the Origin and Evolution of Heavy Elements in the Early Universe Nicolaj Krog Larsen Glacial history of the Northeast Greenland ice sheet and its contribution to sea level change during the last years Aarhus Universitet Institut for Geoscience Mark Rudner Quantum dynamics in non-equilibrium systems Københavns Universitet Niels Bohr Institutet Sara Fasmer Hansen Université Joseph Fourier, Frankring Københavns Universitet Erik Donovan Hedegård Syddansk Universitet Eidgenossische Technische Hochschule, Schweiz Disulfide Proteome a Key to Understand Protein Complex Formation in Plant Cell Wall Biosynthesis Targeting Cytochrome P450 Enzymes with the Density Matrix Renormalization Group Method Elizaveta Semenova QUantum dot Energy level Engineering for laser applications on InP and Si platforms (QUEENs) Danmarks Tekniske Universitet Fotonik Naia Morueta Holme Aarhus Universitet University of California, USA Safe-guarding plant diversity for the future: integrating big data into nature management Simon Stisen SPAtial Calibration and Evaluation in distributed hydrological modeling using satellite remote sensing data (SPACE) GEUS Hydrologisk afdeling Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen Kristian Ejlebjærg Jensen Aarhus Universitet Columbia University, USA Position Dependent Total Scattering Studies of Nanoscale Structure-property Relationships in Functional Materials Danmarks Tekniske Universitet Imperial College London, England Anisotropic Mesh Adaptation and Topology Optimization POSTDOC-PULJEN Navn Projekt Universitet Institution Beløb (kr.) Nika Akopian Quantum network of artificial atoms Danmarks Tekniske Universitet Wouter Krogh Boomsma Rute Fonseca Rasmus Heller Michael J. Kastoryano Nina Lock Anders Østergaard Madsen Kim Lau Nielsen Signe Normand Ulf R. Pedersen Christian Mac Ørum Mosdal Dorthe B. Ravnsbæk Unlocking the potential of Monte Carlo in molecular simulation Characterizing the differences and similarities between the genomes of industrially relevant microorganisms originating from extreme environments A genomic approach to study and conserve the biodiversity of the African megafauna Dissipative Engineering of Topological phases of matter Photocatalytic low-dimensional hybrid organicinorganic materials Dynamic quantum crystallography: Direct insights into the properties of crystalline materials. A New phenomenon Yet to be resolved in ductile PLATE tearing (AnyPLATE) Bridging Scales to Understand and Predict Arctic Vegetation Under Climate Change (BRISCA) Crystallization studied by interface pinning: from ab initio to coarse grained models Onset and duration of the greatest speciation event of the Phanerozoic: Were present day biodiversity levels reached 420 million years ago? Novel materials for high capacity batteries - Going beyond lithium Københavns Universitet Københavns Universitet Københavns Universitet Københavns Universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Danmarks Tekniske Universitet Aarhus Universitet Roskilde Universitet Københavns Universitet Aarhus Universitet Fotonik Biologisk Institut Biologisk Institut Biologisk Institut Niels Bohr Institutet inano Kemisk Institut Mekanik Institut for Bioscience Institut for Natur, Systemer og Modeller Statens Naturhistoriske Museum inano Martin Verner Gammelgaard Kristensen Julia Thidamarth Vilstrup Mouatt Aarhus Universitet Københavns Universitet Univeristy of St. Andrews, Skotland Oregon State University, USA Advanced Photonics Platform for Single Cell Analysis Population Genetics Across Two Decades and the Species Range for the Endangered Redcockaded woodpecker Tomas Næraa Københavns Universitet Lund University, Sverige The Geodynamic Setting During Formation and Stabilisation of Late Archaean Continental Crust Esben Paul Krogh Olsen Danmarks Tekniske Universitet Massachusetts Institute of Technology, USA Trine Puggaard Petersen Syddansk Universitet Ludwig Maximilians University, Tyskland Christian Poulsen Københavns Universitet University of California, USA Martin Krøyer Rasmussen Aarhus Universitet University of Montpellier, Frankrig Dorthe Bomholdt Ravnsbæk Improving the Field of Transition Metal Catalyzed C-N and C-F Bond formations Flow Chemistry Methods for the Generation and Use of Lithium, Magnesium and Zinc Organometallic Intermediates Dynamic flow of mirna translocation into cytoplasm, investigated by different state of the art microscopy techniques including Raster Image correlation spectroscopy and paircorrelation spectroscopy Importance of Gender and Diet on Hepatic Detoxification Aarhus Universitet Aarhus Universitet In Operando Studies of Olivine-based Cathode Materials for Lithium Batteries Ninna Struck Rossen Københavns Universitet Columbia University, USA Engineering Vascular Networks Optimized for Specific Tissues Michaela Schiller Københavns Universitet Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige Jan Stanstrup Københavns Universitet Fondazione Edmund Mach, Italien Pyrosequencing for Improved Profiling of Fungal DNA in Plants and Plant Products Most Important Compound Found, Identity Unknown! How Sharing Available Knowledge Will Bring Us Forward Kristoffer Szilas Københavns Universitet Stanford University, USA The Role of Archaean Peridotites in the Formation of the Subcontinental Lithospheric Mantle in SW Greenland Mai Winstrup Københavns Universitet University of Washington, USA Harmonizing Timescales from Greenland and Antarctic Ice Cores: Reconciling the Greenland and Antarctic Layer-counted Ice-core Timescales over the Deglaciation by use of an Objective Bayesian Method Sofia Ribeiro Primary producers under thinning ice - past responses and future projections for High Arctic Greenland GEUS Maringeologi og Glaciologi BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 35

19 VELUX FONDEN Uddelingerne i VELUX FONDEN beløb sig i 2013 til i alt kr. AKTIVE ÆLDRE Uddelingerne til ældre menneskers aktivitet beløb sig i 2013 til i alt kr. fordelt på 347 donationer. Heraf følgende større donationer. Ebbe Preisler Udgivelse af Happy End - om kiosklitteratur, ugeblade og en familiebiografi kr. Leif Møller Madsen Udgivelse af Fra knallert til kørestol - fortsættelsen kr. Sven Thorsen Udgivelse af Den danske strandjagt kr. Ib Ivar Dahl Udgivelse af Vadehavsfortælling kr. Hobro Ro- og Kajakklub Anskaffelse af kulfiber-robåd til seniorroning kr. Copenhagen Film Company Anna Elisabeth Jessen Tre film under titlen Stærke gamle damer kr. Foreningen Tandrødderne Tandlæge Jørgen Lætgaard Tandbehandling til hjemløse, misbrugere og socialt udsatte kr. Foreningen Peqatigiiffik Neriusaaq Etablering af hus for ældre på Anglarsimaffik Neriusaaq kr. TV-Glad Fonden Redaktionschef Mogens Svane Petersen Projektet Aktive ældre fortæller - De udviklingshæmmedes historie kr. Foreningen Hygum Hjemstavnsgård Delvis udskiftning af stråtag på hjemstavnsgården kr. Fredericia Dame Roklub Anskaffelse af ny båd til seniorronning kr. Nydamselskabet/Nydambådens Laug Formand Vincent Jessen Etablering af bådehus (naust) til kopien af Nydambåden kr. Nexus Kommunikation A/S Ebbe Kyrø Tv-serie om Modstand - den tredje historie kr. Colin Archer Laug Anne-Mette Flyvbjerg Færdigbygning af skibet Colin Archer kr. Aktivitetscenter Skovgården Centerleder Merete Harrig Genetablering af træværksted kr. GERONTOLOGI OG GERIATRI Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin/ Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab Centerleder, professor Leif Østergaard Etablering af Aarhus Research Centre for Brain Aging and Dementia ARCADIA kr. Bispebjerg Hospital, Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab Professor Bente Pakkenberg Langtidsoverlevelse af nye hjerneceller - et stereologisk studie kr. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design, og Konservering Arkitektskolen Arkitekt, byplanlægger Deane Simpson Udgivelse af forskningsprojektet Gerontopia: Retirement Utopias of the Young-Old kr. Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Overlæge, klinisk lektor Jens-Ulrik Rosholm Hospital hjemme (HH) for akut medicinsk syge ældre kr. Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Lektor Christa Lykke Christensen Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug kr. (samt yderligere kr. fra fondens humanvidenskabelige uddelingsområde, idet der er tale om et tværgående projekt) Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center Professor Bente Finsen Serotonin graduering af neurogenese-koblede microglial reaktioner i Alzheimer s-lignende sygdomme hos mus kr. Københavns Universitet, Institut for Psykologi Adjunkt Jesper Dammeyer m.fl. Sansetab hos ældre en sundhedspsykologisk undersøgelse af ældre borgere med syns- og hørenedsættelse kr. Syddansk Universitet, Klinisk Institut Professor, overlæge Torben Barington Udvikling af cancerbehandling overfor kronisk lymfatisk leukæmi, der søger at udnytte patienternes eget immunsystem kr. 36 BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 37

20 OFTALMOLOGI Københavns Universitet, SUND, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi Lektor Miriam Kolko Grøn stær - studie af nethindens støtteceller (Müller cellerne) og deres betydning for og evne til at beskytte og opretholde de retinale ganglie celler kr. Rigshospitalet, Kennedy Centret Adjungeret professor Karen Brøndum-Nielsen Identifikation og undersøgelse af genmutationer, der fører til synshandicap og blindhed kr. Odense Universitetshospital, Øjenafdeling E Klinisk lektor, læge Jakob Grauslund Reducering af synstab og laserinducerede bivirkninger ved indføring af individuelt baseret laserbehandling for diabetiske øjensygdomme kr. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin Post-doctoral fellow Tina Storm Megalin årsag eller kur? Undersøgelse af megalins rolle i øjets generelle fysiologi og patologi samt dets potentiale som lægemiddel receptor kr. HUMANVIDENSKAB Inviterede kernegruppeprojekter: Aarhus Universitet, Psykologisk Institut Lektor Dorthe Kirkegaard Thomsen Chapters in life stories kr. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Lektor Michael Bang Petersen How to win with words? kr. Københavns Universitet, Institut for Statskundskab Lektor Christian F. Rostbøll COMPROMISE Democratic Ideals and Real Politics kr. Københavns Universitet, Sociologisk Institut Lektor Poul Poder Vold i gaden, gadens vold gadevold i et situationelt perspektiv kr. Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet Professor Arne Grøn Self-understanding and Self-alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology kr. Syddansk Universitet, Institut for Historie Professor Dietrich Jung Modernity, Islamic Traditions and the Good Life: Exploring the construction of meaningful modern muslim selfhoods kr. Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation Professor Johannes Wagner Social objects for innovation and learning kr. Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber Lektor Anne Scott Sørensen Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling kr. Københavns Universitet, Datalogisk Institut Professor Jørgen Peter Bansler Computational Artifacts: Towards a designoriented theory of computational artifacts in cooperative work practice kr. Tværgående projekter mellem VELUX FONDENs humanvidenskabelige og andre uddelingsområder: Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Lektor Christa Lykke Christensen Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug kr. (samt yderligere kr. fra det gerontologiske uddelingsområde) Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation Lektor Peter Lauritsen Teledialog med anbragte børn og unge kr. (bevilget af midler fra det sociale uddelingsområde) Andre projekter: Syddansk Universitet, Institut for Historie Professor Per Boje Tillægsbevilling til publicering af forskningsprojektet Dansk Virksomhedshistorie siden kr. Det Kongelige Bibliotek, Forskningsafdelingen Forskningsstipendiat Morten Møller Tillægsbevilling til forsknings- og udgivelsesprojektet Med hilsner fra Moskva kr. Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Lektor Torben Braüner Forskningsprojektet Hybrid-Logical Proofs at Work in Cognitive Psychology kr. Det Danske Filminstitut Forskningsleder Lars-Martin Sørensen Tillægsbevilling til publicering af forskningsprojektet Filmhistoriens fem forsømte år kr. 38 BEVILLINGER 2013 VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN 39

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere