Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af om uddannelsen til Træfagenes Byggeuddannelse. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Der er pr. 15. juli 2016 sket følgende ændringer: Der er tilknyttet to nye valgfrie uddannelsesspecifikke fag: CAD-tegning og Komplicerede tækketeknikker. Bestemmelser om uddannelsens afslutningstidspunkt er flyttet til bekendtgørelsen 3. Uddannelsens formål og struktur Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De omtrentlige antal uger, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Ligeledes er de 2 ugers valgfag og 3 ugers valgfri specialefag for overblikkets skyld, fordelt med en uge på hvert skoleophold. De valgfri specialefag kan skolen, efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg, placere i forlængelse af ordinære skoleophold eller uafhængigt af disse. Dog således, at de afvikles mod slutningen af elevens uddannelsesforløb. Hovedforløb Ca. 35 ugers praktik 1H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 2H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 3H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 4H 5* ugers skole Ca. 25 ugers praktik 5H 5* ugers skole med eksamen og praktisk prøve * Ud over de 25 ugers obligatorisk undervisning er der 2 ugers valgfag og 3 ugers valgfri specialefag. Placering af disse foretager skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Talent

2 Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema 1-4 fremgår skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til ene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag og uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Grundfaget Teknologi E er valgt fordi fagets målbeskrivelser giver mulighed for at supplere og understøtte de uddannelsesspecifikke fag i den helhedsorienterede tilrettelæggelse af undervisningen. Faget Byggeri og arbejdsmiljø skal give eleverne en grundlæggende forståelse af at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere skal faget give eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens sikkerhedsorganisations arbejdsopgaver og ansvar. Der ud over indgår målbeskrivelser vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed i stort set alle fag. Faget Byggeri og samfund skal blandt andet give eleven kendskab til dennes arbejdssituation holdt op imod samfundet, arbejdsmarkedet og virksomhedernes opbygning og dagligdag, samt reguleringen af løn og arbejdsforhold gennem aftalesystemet. Det faglige udvalg udfærdiger en praktiklogbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. Den udfyldte praktiklogbog medbringes på hvert skoleophold og udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikperioder, jvnf. Hovedbekendtgørelsens regler herom. 2

3 Praktikvirksomhedens angivelse af elevens arbejdsopgaver og kompetenceniveau danner grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, således at elevens praksiserfaringer og refleksioner inddrages i opgaveløsningen på skolen. Praktiklogbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold. Samt at eleven har fået en kopi. 6. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen Træfagenes Byggeuddannelse, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Den indledende case til den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den teoretiske del: Eksaminationsgrundlaget er den stillede caseopgave. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation, herunder elevens eventuelle præsentation af modeller, teknikker og værktøjer. Den mundtlige prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Den praktiske del: Eksaminationsgrundlaget er den stillede praktiske fremstillingsopgave. Bedømmelsesgrundlaget er det produkt, som eleven har fremstillet under den praktiske prøve. Den praktiske prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Den praktiske prøve bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af svendebrev foregår under en elevsamling, som er sammenfaldende med elevens udlæringsdato. 3

4 SKEMA 1 Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Den angivne fordeling af fag på skoleperioderne er vejledende. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere. Grundfag, alle specialer Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Alle specialer Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialerne: tømrer og tækkemand 3552 Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 Avanceret 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Avanceret 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Avanceret 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Avanceret 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Avanceret 2 x x x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 Avanceret 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 Avanceret 1,5 x x Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Avanceret 1 x x x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Avanceret 1 x x x 4

5 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner 1-27 Avanceret 2 x Praktisk prøve 1-27 Avanceret 1 x Specialet: tækkemand Tækkeunderlag 4-12, 23, 30 Avanceret 2 x x Tækning 4-12, 28 Avanceret 3,5 x x Kviste 4-12, 29 Avanceret 1,4 x x 9834 Sammensatte tækkekonstruktioner 1 14, 18 24, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 14, 18 24, Avanceret 0,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Avanceret 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Avanceret 2,5 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31 33, 39 Avanceret 2 x x x x Specielle gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Avanceret 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, Avanceret 3 x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 12, Avanceret 1 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål 0,6 x x x Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger 9 AMU mål 0,6 x x x Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2, 3, 12 AMU mål 0,4 x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål 0,6 x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål 0,4 x x x 5

6 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere CAD tegning Tilknyttet pr Rutineret 1 Specialerne: tømrer og tækkemand Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 Rutineret 1 x x x Specialet: tømrer Trapper 27 Rutineret 1 x x x 6190 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6191 Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6192 Avanceret brug af El-håndværktøj 12 Avanceret 1 x x x 6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 Avanceret 1 x x x Specialet: tækkemand 6194 Tækkekendskab 8, 12, 28 Rutineret 1 x x x Komplicerede tækketeknikker Tilknyttet pr , 12, 28 Avanceret Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af bræddegulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x 6

7 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Gulve - efterbehandling af trægulve 0,2 uge. kan bidrage til flere Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x 6613 Komplicerede belægningstekniker 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Specielle spartelopgaver 8, 12, 31 Avanceret 1 x x x s valgfag 2 Antal skoleuger i alt 30 7

8 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnummer Fagnavn for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk niveau Specialerne: tømrer og tækkemand Tagkonstruktion, principper Ekspert 2 Tagkonstruktion, principper Avanceret Tagkonstruktion, udførelse Ekspert 2 Tagkonstruktion, udførelse Avanceret Udvendigt tagarbejde, principper Ekspert 1,5 Udvendigt tagarbejde, principper Avanceret Udvendigt tagarbejde, udførelse Ekspert 2 Udvendigt tagarbejde, udførelse Avanceret Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, principper Avanceret Ydervægskonstruktion, udførelse Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, udførelse Avanceret Specialet: gulvlægger Vådrum Ekspert 4 Vådrum Avanceret Belægning på trapper Ekspert 2,5 Belægning på trapper Avanceret Belægning på gulve Ekspert 2 Belægning på gulve Avanceret 8

9 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere kompeten- cemål. Grundfag, alle specialer Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Alle specialer Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialerne: tømrer og tækkemand 3552 Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 Avanceret 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Avanceret 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Avanceret 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Avanceret 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Avanceret 2 x x x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 Avanceret 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 Avanceret 1,5 x x Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Avanceret 1 x x x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Avanceret 1 x x x 9

10 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner 1-27 Avanceret 2 x Praktisk prøve 1-27 Avanceret 1 x Specialet: tækkemand Tækkeunderlag 4-12, 23, 30 Avanceret 2 x x Tækning 4-12, 28 Avanceret 3,5 x x Kviste 4-12, 29 Avanceret 1,4 x x 9834 Sammensatte tækkekonstruktioner 1 14, 18 24, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 14, 18 24, Avanceret 0,6 x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Avanceret 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Avanceret 2,5 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31 33, 39 Avanceret 2 x x x x Specielle gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Avanceret 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, Avanceret 3 x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 12, Avanceret 1 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål 0,6 x x x Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger 9 AMU mål 0,6 x x x Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2, 3, 12 AMU mål 0,4 x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål 0,6 x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål 0,4 x x x 10

11 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere CAD tegning Tilknyttet pr Rutineret 1 Specialerne: tømrer og tækkemand Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 Rutineret 1 x x x Specialet: tømrer Trapper 27 Rutineret 1 x x x 6190 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6191 Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6192 Avanceret brug af El-håndværktøj 12 Avanceret 1 x x x 6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 Avanceret 1 x x x Specialet: tækkemand 6194 Tækkekendskab 8, 12, 28 Rutineret 1 x x x Komplicerede tækketeknikker Tilknyttet pr , 12, 28 Avanceret Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af bræddegulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x 11

12 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Gulve - efterbehandling af trægulve 0,2 uge. kan bidrage til flere Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x 6613 Komplicerede belægningstekniker 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Specielle spartelopgaver 8, 12, 31 Avanceret 1 x x x Antal skoleuger i alt 26 12

13 Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnummer Fagnavn for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk niveau Specialerne: tømrer og tækkemand Tagkonstruktion, principper Ekspert 2 Tagkonstruktion, principper Avanceret Tagkonstruktion, udførelse Ekspert 2 Tagkonstruktion, udførelse Avanceret Udvendigt tagarbejde, principper Ekspert 1,5 Udvendigt tagarbejde, principper Avanceret Udvendigt tagarbejde, udførelse Ekspert 2 Udvendigt tagarbejde, udførelse Avanceret Specialet: tømrer Ydervægskonstruktion, principper Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, principper Avanceret Ydervægskonstruktion, udførelse Ekspert 1 Ydervægskonstruktion, udførelse Avanceret Specialet: gulvlægger Vådrum Ekspert 4 Vådrum Avanceret Belægning på trapper Ekspert 2,5 Belægning på trapper Avanceret Belægning på gulve Ekspert 2 Belægning på gulve Avanceret 13

14 SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere kompeten- cemål. Grundfag, alle specialer Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Alle specialer Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 3, 4, 6 Rutineret 1 x x Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og samfund 13, 14 Rutineret 1 x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialet: tømrer 3552 Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 Avanceret 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 2 x x x Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x x x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x x x Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner 1-27 Avanceret 2 x 14

15 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Praktisk prøve 1-27 Avanceret 1 x Specialerne: tømrer og gulvlægger Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 Avanceret 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 Avanceret 1,5 x x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Ekspert 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Ekspert 2,5 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31 33, 39 Ekspert 2 x x x x Specielle gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Avanceret 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, Avanceret 3 x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 12, Avanceret 1 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål 0,6 x x x Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger 9 AMU mål 0,6 x x x Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2, 3, 12 AMU mål 0,4 x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål 0,6 x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål 0,4 x x x CAD tegning Tilknyttet pr Rutineret 1 Specialet: tømrer Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 Rutineret 1 x x x 15

16 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Trapper 27 Rutineret 1 x x x 6190 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6191 Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6192 Avanceret brug af El-håndværktøj 12 Avanceret 1 x x x 6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 Avanceret 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af bræddegulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge. Gulve - efterbehandling af trægulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x 6613 Komplicerede belægningstekniker 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x 16

17 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Specielle spartelopgaver 8, 12, 31 Avanceret 1 x x x s valgfag 2 Antal skoleuger i alt 30 Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet tømrer Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet gulvlægger 9,5 7,5 17

18 SKEMA 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Det standardiserede hovedforløb for talentsporet/voksen er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere kompeten- cemål. Grundfag, alle specialer Teknologi 6, 7, 8, 9 E 2 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Alle specialer Nivellering og afsætning 1 Rutineret 0,5 x Byggeri og energiforståelse 4, 6-10 Rutineret 1 x x x x Byggeri og arbejdsmiljø 2, 3, 6 Rutineret 1 x Specialet: tømrer 3552 Råd og svamp 4, 6, 24 Rutineret 0,5 x x Konstruktionstegning 7, 18, 22 Avanceret 1,5 x x x x Montage døre og vinduer 4-12, 21 Rutineret 0,5 x x Tagkonstruktion, principper 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Tagkonstruktion, udførelse 4-12, 18 Ekspert 2 x x x Udvendigt tagarbejde, principper 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 1,5 x x x Udvendigt tagarbejde, udførelse 4-12, 19, 20, 22, 23 Ekspert 2 x x x Ydervægskonstruktion, principper 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x x x Ydervægskonstruktion, udførelse 4-12, 21, 25 Ekspert 1 x x x Trappearbejde 27 Rutineret 0,5 x Sammensatte tømmerkonstruktioner 1-27 Avanceret 2 x Praktisk prøve 1-27 Avanceret 1 x Specialerne: tømrer og gulvlægger 18

19 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Gulvkonstruktion og trægulve 4-12, 17 Avanceret 1,5 x x Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 4-12, 15, 16 Avanceret 1,5 x x Specialet: gulvlægger Vådrum 4-12, 31 33, 39 Ekspert 4 x x x x Belægning på trapper 4-12, 31-33, 35 Ekspert 2,5 x x x x Belægning på gulve 4-12, 31 33, 39 Ekspert 2 x x x x Specielle gulve 4-12, 31-33, 35, 39 Avanceret 2 x x x x Fugefri gulve m. sikkerhed 4-12, Avanceret 3 x x x x Sammensatte gulvopgaver 1 12, Avanceret 1 x Praktisk prøve 1 12, Avanceret 1 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Alle specialer Bæredygtigt byggeri byggematerialers livscyklus 2, 8 AMU mål 0,6 x x x Isolering BR og varmetabsberegning ved bygninger 9 AMU mål 0,6 x x x Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2, 3, 12 AMU mål 0,4 x x x Fuger - fugning ved vinduer og døre 2, 3, 12, 21 AMU mål 0,6 x x x Vægbeklædning buet gips 2, 3, 8, 12 AMU mål 0,4 x x x CAD tegning Tilknyttet pr Rutineret 1 Specialet: tømrer Vægkonstruktioner rundtømmer 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Vægkonstruktioner timberframing 2, 3, 4, 12, 25 Rutineret 0,5 x x x Traditionelle træsamlinger 6, 8, 12, 18 Rutineret 1 x x x Trapper 27 Rutineret 1 x x x 19

20 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6191 Udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner 12, 18 Avanceret 1 x x x 6192 Avanceret brug af El-håndværktøj 12 Avanceret 1 x x x 6193 Samlinger i høvlet konstruktionstræ 12, 18 Avanceret 1 x x x Specialet: gulvlægger Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbeklædning 0,1 uge Vådrum Udførelse af vinylsvejsning 0,2 uge Vådrum Klargøring af vægge og montering af vægbeklædning 0,6 uge Vådrum - Finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,1 uge Gulve montering af bræddegulve 0,2 uge Gulve montering af parketgulve 0,2 uge Gulve Reparation af trægulve 0,2 uge Gulve - afslibning af gulve 0,2 uge. Gulve - efterbehandling af trægulve 0,2 uge. 8, 12, 31, 32 AMU mål 1 x x x 8, 12, 17, 37, 39 AMU mål 1 x x x Montering af vinyl på skråvægge 8, 12, Rutineret 0,4 x x x Installationsgulve 8, 12 Rutineret 0,6 x x x Vådrum udførelse af vådrumssikring 0,4 uge 8, 12, 15 AMU mål 1 x x x Vådrum fliser og klinker på vådrumsikr. underlag 0,2 uge Dekorationer i gulv- og vægfliser 0,4 uge Komplicerede og dekorative parketbelægninger. 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Tæppebelægning med komplicerede intarsia 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x 6613 Komplicerede belægningstekniker 8, 12, 32, 33, 34 Avanceret 1 x x x Specielle spartelopgaver 8, 12, 31 Avanceret 1 x x x 20

21 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kan bidrage til flere. Antal skoleuger i alt 26 Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet tømrer Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske, specialet gulvbelægger 9,5 7,5 21

22 SKEMA 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Teknologi E Byggeri og samfund Byggeri og energi Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Svendeprøven afvikles i sidste skoleperiode, så uddannelsen afsluttes samtidig med de elever, der følger et ordinær EUD forløb, sidste fredag i marts eller september. Vejledende forløbsoversigt for EUX-elever GF 1 GF 2 Praktik 1H 19 ugers skole Praktik 2H 19 ugers skole Praktik 3H 19 ugers skole Praktik 4H Minimum 3 ugers skole Der afvikles tre skoleforløb af minimum 19 uger med faglige og gymnasiale fag. Dertil det afsluttende skoleforløb på minimum 3 uger til bl.a. svendeprøven. De resterende 3 skoleuger på hovedforløbet op til de i uddannelsen med EUX fastsatte undervisningsuger på 63 uger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne. Det faglige udvalgs anbefaling af fordeling af fag og uger for de tre specialer i uddannelsen i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD fremgår af Bilag 1. 22

23 Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende Eux gymnasiale fag: i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Skoleperiode 1 Skoleperiode Dansk A 7 x x x 4803 Engelsk B 5,2 x x 7003 Matematik B 5,6 x x 4804 Fysik B 4,2 x x 4931 Kemi C 3 x x 1285 Teknologi B 3 x x 9534 Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x 8044 Større skriftlig opgave 1 x 8043 Eksamensprojekt 1 x 1288 Valgfag 5 Skoleperiode 3 Matematik A x Kemi B x Samfundsfag B x Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 4 23

24 Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til ene Fagnummer Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Praktikmål Alle specialer Arbejdsprocesser 8, 9, 11, Byggepladsindretning og affaldshåndtering Arbejdsplanlægning 8, Kvalitetssikring Arbejdsmiljø og sikkerhed 2, 3, 6, Materialer 4, Rulle- og bukkestillads 2, Kundekontakt Brug af værktøj 12 Specialerne: tømrer og tækkemand Opstilling og montage af tagkonstruktioner 8, 9, 12, 18, Udvendigt tagarbejde 12, Montage af vinduer og udvendige døre 8, 9, 12, 21 Specialerne: tømrer og gulvlægger Konstruktion og beklædning af skillevægge 8, 9, 12, Gulvkonstruktioner 8, 9, 12, 17 Specialet: tømrer Tagbelægning 8, 9, 12, Facadekonstruktion 8, 9, 12, Loftsbeklædning 8, 9, 12, Montage af inventar og listearbejde 12, 21, Opmåling og montering af trapper 12, 27 Specialet tækkemand Tækning 8, 9, 12, Brandsikring 8, 12, Kviste 8, 9, 12, Rygninger 8, 12, Gavl- og facadekonstruktioner 8, 9, 12, Isolering af konstruktioner 8, 9, Indvendig beklædninger 8, 9, 12, 15 Specialet gulvlægger Vådrum 8, 9, 12, 33, Undergulve 8, 12, 31, Gulvbelægninger 8, 12, 32, 33, Trægulve 8, 9, 12, 34, Specialgulve 8, 12, 36, Overfladebehandling 8, 12, 37, Profiler 8, 12, Ledende gulve 8, 12, Installationsgulve 8, 12, 38 24

25 Fagnummer Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Fugefri gulve 8, 12, 39, Trappebelægning 8, 12, 31, 32 i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 25

26 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3: Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 Uddybning Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. 26

27 EUV2 EUV3 EUX MEST PREUD Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene fremgår af skema 6. 27

28 Bilag 1. Det faglige udvalgs anbefalinger vedr. EUX Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer for de tre specialer i uddannelsen: Grundforløb 2. del EUD med C fag Teknisk eux-model A I alt uger Afkortning Uger efter Bemærkninger afkortning Matema- 8 0 Gælder for ordinære eud-forløb eud Valgfag - Grundfag tik F, Teknologi F Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt eud Brand og førstehjælp Rulle bukke stillads Certificeringer Samfundsfag C Fast Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fast Fysik C Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb Alle specialer eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og sikkerhed eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggeri og energiforståelse Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasial valgfag Specialerne tømrer og tækkemand eud Tagkonstruktion, principper eud Tagkonstruktion, udførsel eud Montage døre og vinduer, rutineret 0,5 0 0,5 eud Konstruktionstegning 1,5 0 1,5 eud Udvendigt tagarbejde, principper 1,5 0 1,5 eud Udvendigt tagarbejde, udførsel eud Råd og svamp, rutineret 0,5 0 0,5 Specialerne tømrer og gulvlægger eud Gulvkonstruktion og trægulve, avanceret 1,5 0 1,5 eud Vådrumsopbygn m. lette skillevægge, avanceret 1,5 0 1,5 Specialet tømrer eud Ydervægskonstruktion, principper avanceret eud Ydervægskonstruktion, udførsel avanceret eud Trappearbejde, avanceret 0,5 0 0,5 eud Praktisk prøve 1 1 eud Sammensat tømrerkonstruktion, avanceret 2 2 Specialet tækkemand eud Tækning, avanceret 3,5 0 3,5 eud Tækkeunderlag, avanceret

29 eud Kvist, avanceret 1,4 0 1,4 eud Sammensatte tækkekonstruktioner, avanceret eud Praktisk prøve 0,6 0 0,6 Specialet gulvlægger eud Belægning på gulve, avanceret 2,5 0 2,5 eud Belægning på trapper, avanceret eud Specielle gulve, avanceret eud Vådrum, avanceret eud Fugefri gulve m. sikkerhed eud Sammensatte gulvopgaver eud Praktisk prøve Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet Gymnasiale fag på hovedforløb Timer efter Uger efter afkort- afkortning ning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Teknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til Elev-valg B Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 83,0 29

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016. Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer -, stenhugger og, stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere