Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø"

Transkript

1 Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø

2

3 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)... 7 Stilladser... 8 Faldsikring... 8 Vaskeanlæg Rappelling Rengøringsmidler Arbejdsbeklædning Vejrforhold Bygninger Arbejdspladsvurdering (APV) APV-checkliste for vinduespolerere APV-handlingsplan Hvis du vil vide mere... 25

4 2 Branchevejledning Forord Denne branchevejledning beskriver vinduespolerernes væsentligste arbejdsforhold og indeholder forslag til forebyggende foranstaltninger, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Et enkelt afsnit i branchevejledningen omhandler også nybyggeri og indeholder råd til de rådgivende og projekterende. Bagest i branchevejledningen er der indsat et forslag til APV-checkliste og handlingsplan. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet vejledningen til støtte for arbejdsgiverne, lederne og de ansatte i deres samarbejde for at forebygge arbejdsskader og reducere arbejdsmiljøbelastninger. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner for det pågældende område.

5 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 3 Håndredskaber I vinduespolererbranchen anvender man forskellige typer håndredskaber såsom spand, squeezer, stripper, clickskraber og klud. Spanden bør som udgangspunkt ikke medbringes ved arbejde på stiger eller stilladser. Alternativt skal den kunne fastgøres til stigen eller stilladset så tæt på arbejdsområdet som muligt. Vær opmærksom på ikke at fylde spanden med mere vand end nødvendigt til det pågældende arbejde. Ved arbejde med squeezer og stripper skal man så vidt muligt variere arbejdet. Det kan blandt andet gøres ved at skifte mellem højre og venstre hånd/arm. Squeezeren bør have et godt og ergonomisk korrekt håndtag, og den skal være velegnet til opgaven. Ved arbejde med klud skal man undgå at lægge kluden over skulderen. En våd klud over skulderen kan udgøre en risiko for gener efter lang tids påvirkning. Til opbevaring af håndværktøjet bør man anvende en værktøjspose, som er inddelt i rum til de forskellige typer værktøjer og er anbragt fastspændt til kroppen. Squeezere kan fastgøres i bælter bagtil. Håndværktøj skal desuden være sikret mod nedstyrtning under brug og ved op- og nedstigning. Det anbefales, at man altid anvender egnede handsker for at beskytte huden. Ved vintertid anbefales det at bruge neopren handsker og desuden en god fed, vandafvisende creme til beskyttelse af huden på hænderne.

6 4 Branchevejledning Tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler indgår ofte som en del af vinduespolererarbejdet. Disse skal være egnede til den påtænkte anvendelse og bør kunne indstilles i forhold til arbejdshøjde og afstand. Når man køber et teknisk hjælpemiddel, skal der følge en brugsanvisning med, der indeholder fyldestgørende oplysninger om det tekniske hjælpemiddels anvendelse. Brugsanvisningen skal være let tilgængelig og om muligt være angivet på selve hjælpemidlet. De ansatte skal instrueres og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel. Stiger Før det besluttes, om arbejdet skal udføres fra en stige, skal det vurderes, om det er mere sikkert samt teknisk og/eller økonomisk muligt, at det sker fra et stillads, en lift eller fra en anden sikker arbejdsplatform. Løse stiger må kun bruges til arbejde af kortere varighed, og den sammenlagte tid, som stigen bruges, må ikke overstige en tredjedel af den ansattes daglige arbejdstid. Den enkelte periode, hvor der arbejdes fra stige, bør ikke overstige 30 min. Arbejdet bør herefter afbrydes af andet arbejde, som ikke belaster på samme måde.

7 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 5 Hvis der arbejdes fra stige, skal stigen flyttes efter arbejdet, så det ikke er nødvendigt at række mere end én armlængde ud fra stigevangen. Den ansatte skal være iført egnet fodtøj med en blød, skridsikker sål, når der arbejdes på stiger. Fodtøjet skal sidde fast på fødderne. Ved arbejde på stiger må den ansatte ikke komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin. Stiger må kun opstilles på en vandret og fast flade. Hver vange skal være godt og ligeligt støttet. Hvor dette ikke er muligt, skal man kompensere ved at fastspænde en forlængelse forsvarligt til en af vangerne. Hvis det er nødvendigt, skal man også træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at stigen ikke skrider. Den ansvarlige for arbejdet på stiger skal sørge for, at de leverede stiger er egnede til det pågældende arbejde. Vedkommende skal også sikre, at stigerne er gennemgået og i orden det vil sige uden fejl og mangler samt sikre, at de er korrekt vedligeholdt, hver gang de udleveres på arbejdspladsen. Stiger til normalt brug skal opfylde bestemmelserne i EN 131. En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde. Det anbefales kun at indkøbe stiger, der er tydeligt mærket med, at de opfylder disse bestemmelser. Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året. Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater. Der må kun befinde sig én person ad gangen på en stige. Der må dog være én person på hver halvdel af en dobbeltstige (wienerstige). Arbejde fra stige må normalt ikke udføres i større højde end 5 meter målt fra underlaget til det trin, man står på. De steder hvor det ikke er teknisk og/ eller økonomisk muligt at udføre arbejdet fra et andet egnet teknisk hjælpemiddel, kan der dog arbejdes i større højde, såfremt der anvendes fodmand.

8 6 Branchevejledning

9 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 7 Personløftere (lifte og gondoler) Når du som vinduespolerer skal arbejde fra personløfter, skal du være opmærksom på følgende: På eller i nærheden af enhver personløfter skal der findes en journal. Det skal fremgå af journalen præcis, hvilken personløfter den hører til. Journalen skal bl.a. indeholde: Dokumentation for undersøgelse af personløfterens stabilitet Dokumentation for belastningsprøver Dokumentation for anmeldelse Certifikater for bæremidler Oplysning om fejl, mangler og eftersyn Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæsig betydning, herunder oplysning om udskiftning af bæremidler Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende personløfteren. Ved enhver levering af en personløfter, det være sig i form af salg, udlejning eller udlån, skal der medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk med oplysning om betjening, brug og daglig vedligeholdelse. Brugsanvisningen skal bl.a. indeholde oplysninger om personløfterens foreskrevne, forventede anvendelse. Brugsanvisningen skal endvidere indeholde en advarsel mod farlig brug i form af unormale, men forudsigelige anvendelser og brugssituationer. Hvis der er anvendelsesmåder, der frarådes, skal disse specificeres. Brugsanvisningen skal altid opbevares ved personløfteren. Mindst én gang hver 12. måned skal personløfteren gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig. Hovedeftersyn skal også omfatte eventuelle ekstra mastsektioner og udvidelsessektioner til arbejdsstandpladsen. Når der udføres arbejde fra arbejdsstandpladsen, skal der udenfor denne være mindst én person til stede på arbejdspladsen, som i tilfælde af uheld eller driftsstop kan tilkaldes, enten ved direkte kalden eller ved hjælp af mobiltelefon/radio. Med henblik på faldsikring skal lifte være forsynet med anhugningspunkter. Personer på en arbejdsstandplads skal anvende faldsikringsudstyr i henhold til leverandørens anvisninger. Der vil normalt være tale om faldhindrende udstyr bestående af bælte og en kort line, der hindrer, at man kan falde ud af kurven. Der er normalt ikke krav om, at der skal bruges faldsikringsudstyr i sakselifte og andre lodretgående lifte. Der skal udvises særlig forsigtighed ved arbejde i nærheden af luftledninger. Kun personer, der er fyldt 18 år, må betjene personløftere. Enhver bruger af lifte skal have en grundig instruktion i brug af materiellet og gøres bekendt med alle sikkerhedsprocedurer.

10 8 Branchevejledning Stilladser Når du som vinduespolerer skal arbejde fra stillads, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for opstilling og ændring af stillads. Stilladset skal være opstillet forsvarligt under hensyn til arbejdets art, understøttelsesforhold, fastgørelsesforhold, påregnelige belastninger, herunder vejrforhold og andre forhold, der måtte have betydning for stilladsets stabilitet og bæreevne. Stilladsets underlag skal være stabilt. Stilladsets støttepunkter skal hvile på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 0,2 meter høj. Større niveauforskelle skal udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion. Rullestilladser skal være forsynet med passende anordninger, som forhindrer utilsigtet bevægelse, når der udføres arbejde i højden fra det. Opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser højere end 3 meter, må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, eller som på grund af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at opstille den pågældende stilladstype. Uddannelsen udarbejdes af arbejdsmarkedets parter og godkendes af Arbejdstilsynet. Opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser lavere end eller på 3 meter, må kun foretages af ansatte, der har modtaget en særligt fyldestgørende instruktion, navnlig for så vidt angår; 1..forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende stilladser 2..sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser 3..foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned 4..sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de pågældende stilladsers sikkerhed i fare 5. tilladte belastningsforhold og 6..andre risici i forbindelse med opstilling, nedtagning og ændring. Faldsikring Du skal bruge faldsikring, hvis arbejde i højde ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Ved brug af faldsikring skal man være opmærksom på, kun at bruge dertil indrettede fastgørelsespunkter. Der findes to typer: Faldsikring, der opfanger personer, der falder, og faldsikring der hindrer personer i at falde. Den første type består af sele med remme om bryst, liv, sæde og lår (H-sele) og line. Den anden type består af bælte med line. Alt faldsikringsudstyr og dele, der har betydning for, at udstyret fungerer, skal være CE-mærket. Udstyr må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, eller hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden. Faldsikringsudstyret skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys. Før hver brug skal det kontrolleres, om faldsikringsudstyret er helt, funktionsdygtigt og rent. Desuden kontrolleres, om udstyret har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger mindst én gang årligt af en kompetent person anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet.

11 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 9

12 10 Branchevejledning Vaskeanlæg Vaskeanlæg bliver et mere og mere anvendt redskab i vinduespolerernes arbejde. Men det bør kun anvendes, hvor det ikke er muligt at anvende traditionel vinduespolering, herunder egnet teknisk hjælpemiddel, f. eks. en personløfter. Der kan være fordele ved brug af anlæggene, men det kræver tilstrækkelig oplæring og instruktion samt nøje planlægning af brugen på grund af de belastninger, der kan opstå ved forkert brug af teleskopstænger. Når man anvender vaskeanlæg, skal man særligt være opmærksom på følgende: Brug arbejdsbælte for at formindske den ergonomiske belastning Teleskopstangen skal være tilstrækkelig høj, så man kan arbejde fra hoften Begræns arbejdstiden med vaskeanlæg mest muligt og varier med andet arbejdet, der ikke belaster samme muskelgrupper Undgå at dreje eller bøje nakke og hoved mere end et par grader bagud Vær opmærksom på eventuel trafik, el ledninger samt vind og vejr Teleskopstangens længde, vægt og stabilitet skal inkluderes i vurderingen af belastningen.

13 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 11 Rappelling Rapelling (brug af reb-understøttet arbejdsudstyr) må kun anvendes under omstændigheder, hvor arbejdet kan udføres sikkert, dvs. at man skal være specielt opmærksom på ulykkesrisici. Endvidere må rapelling kun anvendes, hvor brugen af andet mere sikkert arbejdsudstyr, f. eks. personløfter, ikke er muligt. Arbejdet må kun udføres af personer, der har fået en særlig fyldestgørende instruktion i brugen af udstyret og som har et indgående kendskab til de relevante redningsprocedurer. Ved brug af rapelling skal man endvidere være særligt opmærksom på arbejdsstillinger, kraftkrav og varighed. En nærmere beskrivelse af kravene til udstyret og arbejdets udførelse findes på Arbejdstilsynets hjemmeside, Rengøringsmidler Ved vinduespolering bruges normalt rengøringsmidler som f. eks. opvaskemiddel, denatureret sprit eller lignende produkter, salmiakspiritus mm. Brug af opvaskemidler, vinduespolerersæbe eller lignende har blandt andet til formål at smøre værktøjet, så det uanset metode glider lettere hen over glasfladen, og derved gør arbejdet nemmere og mindsker de ergonomiske belastninger. Blot få dråber af rengøringsmidlet i vandet er nok til at opnå det ønskede resultat. Denatureret sprit eller lignende anvendes for at hindre vandet i at fryse. Denatureret sprit og tilsvarende produkter har den ulempe, at det bliver sværere at trække værktøjet over glasfladen, hvilket øger den ergonomiske belastning. Brugen af denatureret sprit afhænger af, hvor lav temperaturen er. Sprit og salmiakspiritus fjerner fedt på hænderne, der kan blive ru og få revner. Rengøringsmidlerne kan være hud- og øjenirriterende og under visse forhold også generende for luftvejene.

14 12 Branchevejledning Ved valg af rengøringsmidler skal man sikre sig følgende: Brug så få forskellige rengøringsmidler som muligt Brug rengøringsmidler, der indeholder så få indholdsstoffer som muligt. Det vil sige uden faresymbol (orange mærke med sort tegning) Erstat farlige rengøringsmidler med mindre farlige rengøringsmidler, hvis det kan lade sig gøre Overhold doseringsvejledningen Brug kun de midler, der er udleveret af virksomheden Brug kun rengøringsmidler fra den originale emballage Brug egnede handsker til opgaven Anvend fed fugtighedscreme for at beskytte hænderne. Der skal være arbejdspladsbrugsanvisninger på produkter, der har faresymbol, og arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får en grundig og forståelig instruktion i arbejdet med rengøringsmidlerne, herunder om korrekt dosering.

15 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 13 Arbejdsbeklædning Vinduespolering er karakteriseret ved meget skiftende arbejde mellem opgaver udendørs og opgaver indendørs. I vinterhalvåret udsættes medarbejderne derfor for meget store temperaturforskelle, der gør det nødvendigt at tilpasse arbejdsbeklædningen efter vejrforholdene. Ved udvælgelse af arbejdsbeklædning skal man være opmærksom på, at tøjet skal: Have høj isoleringsevne Være vindtæt og vandafvisende Slutte tæt ved håndled, hals og ben Let kunne åbnes for ventilation Være udformet, så det ikke hænger i ved op- og nedstigning eller under arbejdet på stiger og stilladser mv. Beklædningen bør i det hele taget være så hensigtsmæssig som muligt og medføre så få begrænsninger for den ansattes bevægelsesfrihed ved arbejdet som muligt. Det anbefales altid at bruge egnede handsker, der skal være rene og tørre. Sammen med handsken bruges en indvendig bomuldshandske for at opsuge sved, så huden forbliver tør. Handsker udskiftes, når de er beskadigede, utætte eller når gennembrudstiden er nået. Fodtøj bør generelt være med en blød sål, der sidder fast på fødderne. For at undgå for mange temperatursvingninger, bør medarbejderen i hvert enkelt tilfælde/arbejdssted overveje, hvorvidt alt det indendørs arbejde/udendørs arbejde kan udføres på én gang.

16 14 Branchevejledning Vejrforhold Da vinduespolering indebærer meget arbejde udendørs, indvirker vejrforholdene på arbejdets udførelse. Man skal således være opmærksom på, at vand og frost øger risikoen for glatte flader og trin. Denne risiko kan f. eks. imødegås ved anvendelse af egnet fodtøj og stiger med ispigge. Stærk blæst øger risikoen for, at stiger skrider ud og vælter. Det kan under disse forhold være vanskeligt at flytte og holde dem, hvorfor stigernes længde skal reduceres til et minimum. Vinduer, der åbnes i stærk blæst, skal fastgøres. Vinduespolering over 1. sals højde må ikke udføres i stormvejr, medmindre der træffes særlige forholdsregler. Ved tordenvejr, der indebærer risiko for øgede vindhastigheder og lynnedslag, skal arbejdet tilrettelægges efter forholdene.

17 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 15 Bygninger I projekteringsfasen af nybyggeri bør de projekterende og rådgivende af hensyn til de arbejdsmiljøforhold for vinduespolerere, som projektet afstedkommer, tage kontakt til rådgivere fra branchen. Formålet med denne henvendelse er at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for vinduespolerere. Hermed opnår man, at f. eks. byggekonstruktioner og adgangsveje ikke besværliggør arbejdets udførelse. Forhold, der kan besværliggøre og fordyre vinduespolering og forringe arbejdsmiljøet for vinduespolerere, er følgende: Vinduers konstruktion og vedligeholdelse Brudte glasflader (tyverialarmer, ventilatorer, udluftningspropper) Udvendigt monterede persienner eller markiser (solafskærmning) Indvendigt monterede gardiner og rullegardiner Placering af uflytbart inventar ved vinduer Kabelbakker og hylder Lukkeanordninger på koblede rammer. Projektering af faste installationer, såsom gangbroer, gondoler og monterede specialstiger, kan vise sig mindre omkostningskrævende for bygherren set i forhold til de løbende udgifter til vinduespolering.

18 16 Branchevejledning

19 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 17 Sted Indvendig vinduespolering af glastage. Brede høje bygninger. Hvor gondol eller gangbro ikke kan anvendes. Primært indendørs til arbejde i begrænset højde. Adkomstsystemer Gangbro Gondol Specialstige Vær opmærksom på Rækkevidde/ergonomi (gangbroens placering i forhold til poleringsopgaven). Minimumbredde 60 cm. Minimumhøjde 2 meter Rækværk ved faldhøjde over 2 meter. Rækkevidde/ergonomi (gangbroens placering i forhold til poleringsopgaven). Vinduespolereren skal være sikret mod fald (faldsikring). Vejrlig. Vinduespolereren skal være sikret mod fald (faldsikring). Når der ikke er fastinstalleret adgangsveje. Små afgrænsede opgaver, hvor der hverken er fast installeret adgangsveje eller kan anvendes lift. Hvor intet andet adkomstsystem kan anvendes forsvarligt. Lift Stillads Anhugning (kroge, øjer og bøjler). Rappelling. Areal foran bygning skal være ryddet og tilgængeligt. Underlagets bæreevne. Afstand fra lift til arbejdsopgave. Vejrlig. Se afsnit om tekniske hjælpemidler. Islag. Anhugningens bæreevne. Se afsnit om faldsikring og om rappelling. Man skal være opmærksom på eventuel brug af faldsikring i forbindelse med ovennævnte adkomstsystemer.

20 18 Branchevejledning Arbejdspladsvurdering (APV) Alle virksomheder med ansatte skal ifølge arbejdsmiljølovgivningen udarbejde en skriftlig APV for alle arbejdsfunktioner i virksomheden. Ved arbejdspladsvurderingen foretager I en samlet vurdering af arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder det psykiske arbejdsmiljø. I skal ligeledes inddrage jeres sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i jeres arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefravær. I APV en skal I kortlægge, beskrive og vurdere virksomhedens arbejdsmiljø. Er der problemer, som I ikke kan løse med det samme, skal I udarbejde en handlingsplan. I handlingsplanen skal det fremgå, i hvilken rækkefølge I vil prioritere og løse problemerne, hvornår det gøres og hvem af jer, der er ansvarlig for, at det bliver gjort. I skal desuden lave retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. Det betyder blandt andet, at I skal fastlægge, hvornår og hvordan I skal afgøre, om ændringerne har virket. I skal altid ajourføre APV en, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og lignende, som har betydning for jeres arbejdsmiljø. APV en skal under alle omstændigheder ajourføres senest hvert 3. år. Pligten, til at sørge for at APV en udarbejdes, er arbejdsgiverens. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af APV en. Hvis I er en virksomhed uden krav om en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde. Til brug for APV en kan I benytte denne branchevejledning samt APV-checklisten og handlingsplanen. Checklisten og handlingsplanen kan downloades i A4- skemaform fra

21 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 19 APV-checkliste for vinduespolerere ja nej TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tunge redskaber under arbejdet? Bærer medarbejderne tunge emner eller redskaber, mens de går? Løfter medarbejderne mange emner over 3 kg. i løbet af en arbejdsdag? Opstår der risikable situationer, hvor flere personer løfter byrder sammen? Løfter medarbejderne byrder i dårlige arbejdsstillinger, f.eks. langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE Er der ensidigt gentaget arbejde på virksomheden det vil sige arbejde, hvor ensartede bevægelser hyppigt gentages i en stor del af arbejdsdagen? Udfører medarbejderne ensidigt gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres? ARBEJDSSTILLINGER Arbejder medarbejderne i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder medarbejderne med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder medarbejderne med hænderne over skulderhøjde? Arbejder medarbejderne med lange rækkeafstande? Arbejder medarbejderne på hug, knælende eller knæliggende? Arbejder medarbejderne i samme stilling i lang tid? Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Arbejder medarbejderne med håndleddet bøjet eller drejet eller med fingerspidsgreb? HUDBELASTNINGER Er der medarbejdere, der har vådt arbejde med direkte kontakt til huden over to timer dagligt?

22 20 Branchevejledning ja nej KEMI Arbejder medarbejderne på en uforsvarlig måde med farlige kemikalier, f.eks. kemikalier med orange faresymboler? Mangler virksomheden at undersøge, om de farlige kemikalier, som virksomheden bruger, kan erstattes (substitueres) af mindre farlige kemikalier? Arbejder medarbejderne med farlige kemikalier, selv om der ikke er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset virksomhedens forhold? Er der medarbejdere, der arbejder med farlige kemikalier, uden at de er orienteret om risikoen ved arbejdet? Er der medarbejdere, der ikke bruger personlige værnemidler, selvom det er påkrævet? PSYKISK ARBEJDSMILJØ STOR ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde, eller som udsættes for stort tidspres? Sker det ofte, at medarbejderne ikke når deres arbejdsopgaver? Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? Er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt? Bliver der ofte stillet modstridende krav til medarbejderne? Er målene for arbejdet uklare for medarbejderne? ENSFORMIGT ARBEJDE Er arbejdet i længere perioder præget af så ensformige og lidt krævende opgaver, at det nedsætter evnen til at reagere hurtigt? Mangler medarbejderne mulighed for at veksle mellem forskellige typer af opgaver? RINGE INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Har medarbejderne ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? Har medarbejderne ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? Har medarbejderne ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? Har medarbejderne ringe mulighed for at bestemme, hvornår de holder pause? MANGLENDE STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra kolleger? Mangler medarbejderne hjælp og støtte fra ledelsen?

23 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 21 ja nej KONFLIKTER, MOBNING/SEKSUEL CHIKANE Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? SKIFTEHOLDSARBEJDE ELLER ARBEJDE UDEN FOR DAGTIMERNE Er der medarbejdere, der overvejende arbejder uden for normal arbejdstid, f.eks. i de tidlige morgentimer eller om natten? Er der medarbejdere, der arbejder i skiftende vagter med mod-urs-turnus, det vil sige aftenvagter efter nattevagter og dagvagter efter aftenvagter? Bliver arbejdstiden planlagt med kort varsel? MANGEL PÅ FORUDSIGELIGHED VED VÆSENTLIGE ÆNDRINGER OG JOBUSIKKERHED Mangler medarbejderne konkret information om deres ansættelsessituation, f.eks. om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold? MANGLENDE UDVIKLINGSMULIGHEDER Har medarbejderne ringe eller slet ikke mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? RISIKO FOR ULYKKER ULYKKER GENERELT Er der medarbejdere, der ikke bruger de krævede personlige værnemidler? Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i det arbejde, de udfører? Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? Er der medarbejdere, der ikke har tid nok til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde?

24 22 Branchevejledning ja nej INTERN TRANSPORT OG FÆRDSEL Er der rod i form af værktøj, materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes, så medarbejderne kan falde? Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, f.eks. genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der glatte gulve og underlag, f.eks. på grund af spildte væsker? FARE FOR AT STYRTE NED Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned ved arbejde i højden, f.eks. fra lifte, stiger, arbejdskurve mv.? Mangler der rækværk på tage, platforme, reposer mv., så der er risiko for, at medarbejderne kan styrte ned? Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned gennem et usikkert underlag? BELASTNINGER AF KROPPEN MV. Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg. eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? MASKINER Kan medarbejderne uden deres vilje komme til at starte maskiner? Er der maskiner, der ikke har nødstop? Mangler der brugsanvisninger, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder maskinerne rigtigt? Er der maskiner, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist?

25 Vinduespolerernes arbejdsmiljø 23 ja nej HÅNDVÆRKTØJ OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Mangler der brugsanvisninger, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? Er der tekniske hjælpemidler, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? EKSPLOSION, BRANDFARE, ÆTSNING OG FORGIFTNING Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? Arbejder medarbejderne med kemikalier, der indebærer risiko for ætsningsskader på huden, f.eks. ved sprøjt, spild, udsivning, overkogning eller fordampning? SYGEFRAVÆR Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?

26 24 Branchevejledning APV-handlingsplan Årsag til problem Løsning Ansvarlig Frist og prioritering

27 Hvis du vil vide mere Nedenfor er oplistet en række gode internetsider, hvor I kan søge mere viden til jeres indsats for et godt arbejdsmiljø. BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside med et rigt udvalg af målrettede vejledningsmaterialer, herunder særligt Ren besked - et værktøj til rengøringsbranchen. Fald ikke ned, når du skal op en sikker manual til din stige. Hjemmeside i regi af BAR service- og tjenesteydelser med metoder til forebyggelse af ulykker for forskellige brancher Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, der formidler viden om aktuelle arbejdsmiljøemner og problemstillinger og guider på vej til mere viden. Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser Hjemmeside i regi af Arbejdstilsynet, Dansk Metal og DI med metoder til forebyggelse af ulykker. Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor I kan finde alt om regler og vejledninger for alle arbejdsmiljøforhold.

28 Adresser Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Sekretariatet for Ledere Vermlandsgade København S Tlf Fax Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V Tlf Fax Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf Fax Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax Denne branchevejledning kan downloades fra BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside: Den kan også købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden: Lay-out: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. oplag 2010 ISBN nr Varenummer

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER FORORD En vinduespolerer er i sit arbejde udsat for arbejdsmiljøpåvirkninger fra blandt andet vejrlig, rengøringsmidler,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere