Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter 42,0426,0172,DA

2 0

3 Indholdsfortegnelse DA Symbolforklaring... 3 Forklaring til sikkerhedsanvisninger... 3 Symbolforklaring - valg af placering... 3 Symbolforklaring - monteringsposition... 4 Valg af placering... 6 Anvendelsesområde... 6 Generelt om valg af placering... 6 Informationer om monteringen... 7 Valg af dyvler og skruer... 7 Anbefalede skruer... 7 Montering af vægbeslag... 7 Informationer til AC-tilslutningen... 8 Netovervågning... 8 AC-tilslutningsklemmer... 8 AC-kablernes opbygning... 8 Tilslutning af aluminiumkabler... 8 Kabeltværsnit for AC-kablet... 9 Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC)... 9 Maksimal sikring på vekselstrømsiden Informationer til DC-tilslutningen Generelt om solcellemoduler DC- tilslutningsklemmer Tilslutning af aluminiumkabler DC-tilslutning inverter Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler Lægning af datakommunikationskabler Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Informationer om første opstart Informationer om første opstart Informationer til software-update Informationer til software-update USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren USB-stik som datalogger Data på USB-stik Datamængde og lagerkapacitet Bufferlager Anvendelige USB-stik USB-stik til opdatering af inverter-softwaren Fjern USB-stikket Informationer om vedligeholdelsen Vedligeholdelse Rengøring

4 2

5 Symbolforklaring DA Forklaring til sikkerhedsanvisninger FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgås, medfører den døden eller meget alvorlige kvæstelser. ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader. BEMÆRK! Henviser til faren for forringede arbejdsresultater og mulige skader på udstyret. VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og øvrige nyttige informationer. Det er ikke et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation. Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nødvendigt at være særligt opmærksom. Symbolforklaring - valg af placering = + - L1 N ~ Inverteren er udelukkende beregnet til indendørs montering. IP 55 = + - L1 N ~ Inverteren er beregnet til udendørs montering. Inverteren er af beskyttelsesart IP 55 og dermed ikke følsom over for vandstråler fra nogen retninger og kan anvendes i fugtige omgivelser. = + - L1 N ~ For at holde opvarmningen af inverteren så lav som muligt, må den ikke udsættes for direkte solstråler. Hvis det er muligt, bør inverteren monteres på et beskyttet sted, f.eks. på samme sted som solcellemodulerne eller under et halvtag. = + - L1 N ~ 3

6 2500 m UDCmax = 900 V 2000 m 2000 m UDCmax = 1000 V > 3400 m 3400 m UDCmax = 750 V 3000 m 3000 m UDCmax = 815 V 2500 m = + - L1 N ~ U DCmaks ved en højde over havet på: 0 til 2000m = 1000 V 2000 til 2500m = 900 V 2500 til 3000m = 815 V 3000 til 3400m = 750 V VIGTIGT! Inverteren må ikke monteres og anvendes over en højde over havet på 3400 m. NH 3 = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren: - på steder, hvor der anvendes ammoniak, ætsende dampe, syrer eller salte (f.eks. gødningslagre, ventilationsåbninger i kvægstalde, kemiske anlæg, garverianlæg osv.) = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren lige i nærheden af beboelsesrum, da der udvikles støj i mindre grad i nogle af driftsindstillingerne. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum med øget fare for ulykker på grund af nyttedyr (heste, køer, får, svin, etc.) - I rum, der ligger ved siden af stalde - I lager- og forrådsrum til hø, strå, flis, kraftfoder, gødning etc. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling af ledende partikler (f.eks. jernspåner) = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I drivhuse - I lager- og forarbejdningsrum for frugt, grøntsager og vinprodukter - I rum til behandling af korn, grøntfoder og fodermidler Symbolforklaring - monteringsposition Inverteren er egnet til lodret montering på en lodret væg eller søjle. 4

7 Inverteren er egnet til vandret monteringsposition. DA Inverteren er egnet til montering på skå tage. Inverteren må ikke monteres skråt på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres vandret på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres med tilslutningerne opad på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres, så den hænger over andre dele. Inverteren må ikke hænge ud over andre dele med tilslutningerne opad. Inverteren må ikke monteres på loftet. 5

8 Valg af placering Anvendelsesområde Solcelle-inverteren er udelukkende beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler til vekselstrøm og levere denne til det offentlige strømnet. Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet: - Al anden anvendelse eller anvendelse herudover - Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius - Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Fronius. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf. Alle garantikrav ophæves. Til anvendelsesområdet hører også - At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejledningen læses og følges - At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden - Samt at monteringen udføres efter betjeningsvejledningen Sørg for ved dimensionering af fotovoltaiske anlæg, at alle anlæggets komponenter udelukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde. Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af solcellemodul-egenskaberne skal respekteres. Tag hensyn til bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyningen. Generelt om valg af placering Ved valg af inverterens placering skal følgende kriterier tages i betragtning: Installation kun på et fast underlag 150 mm 200 mm 100 mm Maks. omgivelsestemperatur: -25 C / +60 C Relativ luftfugtighed: % Luftstrømmens retning inden i inverteren er fra venstre mod højre (tilførsel af kold luft til venstre, bortledning af varm luft til højre). -25 C C % Hvis inverteren monteres i et kontaktskab eller i et lignende lukket rum, skal der sørges for tilstrækkelig varmeafledning ved automatisk udluftning Hvis inverteren monteres på kvægstaldes ydervægge, skal der være en minimumafstand på 2 m i alle retninger fra inverteren til ventilations- og bygningsåbningerne. Monteringsstedet må ikke belastes yderligere af ammoniak, ætsende dampe, salte eller syre. 6

9 Informationer om monteringen DA Valg af dyvler og skruer VIGTIGT! Der kræves dyvler og skruer, som passer til undergrunden ved montering af vægbeslaget. Dyvler og skruer leveres derfor ikke med ved køb af vekselretteren. Montøren er selv ansvarlig for, at der anvendes de rigtige dyvler og skruer. Anbefalede skruer Til montering af inverteren anbefaler producenten stål- eller aluminiumskruer med en diameter på 6-8 mm. Montering af vægbeslag BEMÆRK! Sørg for, at vægbeslaget ikke forstrækkes eller deformeres ved montering af vægbeslaget på en væg eller søjle. 7

10 Informationer til AC-tilslutningen Netovervågning VIGTIGT! Modstanden i forsyningsledningerne til tilslutningsklemmerne på AC-siden skal være så lav som muligt, så netovervågningen fungerer optimalt. AC-tilslutningsklemmer AC PE L1-L3 Beskyttelsesleder/jordforbindelse Faseleder N Nulleder PE PE L1 L2 L3 N M32 maks. kabeltværsnit pr. lederkabel: 16 mm² min. kabeltværsnit pr. lederkabel: afhængigt af værdien, der er sikret på ACsiden, men mindst 2,5 mm² AC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i AC-tilslutningsklemmerne. Ved AC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. AC-kablernes opbygning På inverterens AC-klemmer kan AC-kabler med følgende opbygning tilsluttes: Cu / Al Cu max. Class 4 - Kobber eller aluminium: rund enstrenget - Kobber: rund finstrenget indtil lederklasse 4 Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på AC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke en børste, en fil eller sandpapir; aluminiumpartikler bliver hængende og kan blive overført til andre ledere. 2 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline 8

11 3 Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DA Kabeltværsnit for AC-kablet Ved seriemæssig metrisk forskruning M32 med reduktionsstykke: Kabeldiameter 7-15 mm Ved metrisk forskruning M32 (reduktionsstykke fjernet): Kabeldiameter mm (ved en kabeldiameter på 11 mm reduceres trækaflastningskraften på 100 N til maks. 80 N) Ved en kabeldiameter over 21 mm skal M32-forskruningen udskiftes med en M32-forskruning med udvidet klemmeområde - artikelnummer: 42,0407, trækaflastning M32x15 KB Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC) BEMÆRK! For at sikre en korrekt jordforbindelse skal de 2 jordklemmer PE strammes med det angivne moment ved installationen. BEMÆRK! Dan en sløjfe med AC-kablerne ved tilslutning af AC-kablerne til ACklemmerne! Sørg for, at sløjferne ikke rager ud over tilslutningsområdet ved fastgøring af ACkablerne med metrisk forskruning. I visse situationer kan inverteren ikke lukkes mere. BEMÆRK! - Kontrollér, at nettets nulleder er jordforbundet. Ved IT-net (isolerede net uden jordforbindelse) er dette ikke sikret, og drift af inverteren er ikke mulig. - For drift af inverteren kræves der tilslutning af nullederen. Hvis nullederen er dimensioneret for lille, kan inverterens forsyningsdrift forringes. Nullederen skal dimensioneres lige så stor som de andre strømførende ledere. VIGTIGT! AC-kablets beskyttelsesleder PE skal lægges, så den afbrydes som den sidste, hvis trækaflastningen svigter. Dimensionér for eksempel beskyttelseslederen PE længere, og læg den i en sløjfe. Hvis AC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke AC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! 9

12 Hvis meget lange AC- eller DC-kabler lægges i kabelsløjfer i tilslutningsområdet, skal kablerne fastgøres med kabelbindere på de dertil beregnede øjer på tilslutningsblokkens over- og underside. f.eks.: AC-kabel Maksimal sikring på vekselstrømsiden AC ~ max. C 25 A Inverter Faser AC-effekt Sikring Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo M W 1 x C 25 A I ΔN 100 ma? RCD YES National Standards Type A BEMÆRK! Lokal regler, energiforsyningsvirksomheder eller andre forhold kan kræve en fejlstrømsafbryder i AC-tilslutningsledningen. Normalt er det i så fald tilstrækkeligt med en fejlstrømsafbryder af type A med mindst 100 ma udløsningsstrøm. I nogle tilfælde og afhængigt af de lokale forhold kan der dog forekomme fejludløsninger fra fejlstrømafbryderen af type A. Derfor anbefaler Fronius, at der anvendes en fejlstrømsafbryder, der egner sig til frekvensomformere. 10

13 Informationer til DC-tilslutningen DA Generelt om solcellemoduler Overhold følgende punkter for korrekt valg af solcellemoduler samt for økonomisk udnyttelse af inverteren: - Solcellemodulernes tomgangsspænding tiltager ved konstant sollys og faldende temperatur. Tomgangsspændingen må ikke overskride 1000 V. En tomgangsspænding over de angivne værdier fører til ødelæggelse af inverteren, og alle garantikrav ophører. - Bemærk temperaturkoefficienterne på solcellemodulernes datablad - Med egnede beregningsprogrammer som for eksempel Fronius Solar.configurator (kan downloades på kan de nøjagtige værdier for dimensionering af solcellemodulerne beregnes. BEMÆRK! Kontrollér før tilslutning af solcellemodulerne, om spændingsværdien, som kan aflæses i producentens informationer, stemmer overens med den eksisterende spændingsværdi. DC- tilslutningsklemmer DC = Maks. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 16 mm² DC DC Min. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 2,5 mm² DC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i DC-tilslutningsklemmerne. D1 D1 D1 D1 BEMÆRK! For at sikre en effektiv trækaflastning for solcellemodulstrengene bør der kun anvendes lige store kabeltværsnit. D2 D3 Ved DC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på DC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. 11

14 Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke børste, fil eller sandpapir; aluminiumpartiklerne bliver hængende og kan overføres til andre ledere. 2 3 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DC-tilslutning inverter BEMÆRK! Bræk kun det antal brudsteder af, som passer til antallet af kabler (f.eks. brækkes der 2 brudsteder af til 2 DC-kabler). VIGTIGT! Kontrollér polariteten og spændingen for solcellemodulstrengene: Spændingen må ikke overskride følgende værdier: - installation ved højde over havet mellem 0 og 2000 m: 1000 V - installation ved højde over havet mellem 2000 og 2500 m: 900 V - installation ved højde over havet mellem 2500 og 3000 m: 815 V - installation ved højde over havet mellem 3000 og 3400 m: 750 V Forskellen mellem de enkelte solcellemodulstrenge må maks. være 10 V. Hvis DC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke DC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! DC+ DC- 12

15 Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter DA Single MPP Tracker-inverter Fronius Symo S / S / S Fronius Symo S / S / S PV 1 DC-1 DC+1 Ved disse invertere er der 3 klemmer til DC+ og DC- til rådighed. Klemmerne er forbundet internt og ikke afsikrede. Dermed kan der maks. tilsluttes 3 strenge direkte parallelt til inverteren. I dette tilfælde skal modulerne ved 2 strenge mindst kunne bære den enkelte og ved 3 strenge den dobbelte returstrøm (se moduldatabladet). Ved mere end 3 strenge skal der anvendes en ekstern samleboks samt strengsikringer. Strengene skal indeholde samme antal moduler. Tilslutning af et solcellemodul-felt til en Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Fronius Symo M Fronius Symo M PV 1 PV 2 DC-1 DC+1 DC-2 DC+2 Tilslutning af 2-4 strenge i Multi MPP Tracker-drift: Opdel strengene på de to MPP Tracker-indgange (DC+1/DC+2). Klemmerne DCkan anvendes vilkårligt, da de er forbundet internt. Stil MPP TRACKER 2 på "ON" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) DC+ DC DC+1 DC+2 DC Tilslutning af to solcellemodul-felter til en Multi MPP Tracker-inverter Ved Multi MPP Tracker-invertere er der 2 DC-indgange, som er uafhængige af hinanden, til rådighed (MPP Tracker). De kan tilsluttes med et forskelligt antal moduler. For hver MPP Tracker er der 2 klammer til rådighed til DC+. I alt er der 4 klemmer til DC-. 13

16 Fronius Symo M * PV 1 DC-1 D1 PV 2 DC+1 = DC+1 DC+2 DC D1 Tilslutning af flere sammensluttede solcellemodul-felter med en ledning til en Multi MPP Tracker-inverter * Single MPP Tracker-drift på en Multi MPP Tracker-inverter Hvis strengene er forbundet med en strengsamleboks og der anvendes en samleledning til tilslutning til inverteren, skal tilslutningen DC+1 (pin 2) og DC+2 (pin 1) sættes fast med ledningsholdere. DC-tilslutningsledningens og ledningsholderens diameter skal være den samme. Det er ikke nødvendigt at sætte DC-klemmen fast med ledningsholder, da den er sat fast internt. Stil MPP TRACKER 2 på "OFF" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) Hvis Multi MPP Tracker-inverteren anvendes i Single MPP Tracker-modus, opdeles strømmen for de tilsluttede DCledninger ensartet på begge indgange. 14

17 Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler DA Lægning af datakommunikationskabler VIGTIGT! Drift af inverteren med et optionskort og 2 afbrækkede optionskort-rum er ikke tilladt. Hertil leveres der en blindafdækning (42,0405,2020) som ekstraudstyr. VIGTIGT! Hvis datakommunikationskablerne sættes ind i inverteren, skal følgende punkter overholdes: - Afhængigt af de indsatte datakommunikationskablers antal og tværsnit skal de tilhørende blindpropper fjernes fra pakningsindsatsen, og datakommunikationskablerne skal sættes ind, - Sær altid blindpropperne ind i de ledige åbninger på pakningsindsatsen. 15

18 Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Sidestykkerne på husdækslet er konstrueret, så de fungerer som holde- og bæregreb. BEMÆRK! Af sikkerhedsgrunde er inverteren udstyret med en lås, så det kun er muligt at dreje inverteren ind i vægbeslaget, når DC-hovedafbryderen er koblet fra. - Inverteren må kun hænges op i vægholderen og drejes ind, når DC-hovedafbryderen er koblet fra, - Brug ikke vold, når inverteren hænges op og drejes ind. Skruerne i inverterens datakommunikationsområde bruges til fastgøring af inverteren på vægbeslaget. Det er en forudsætning for ordentlig kontakt mellem inverteren og vægbeslaget, at skruerne er strammet korrekt. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af inverteren, hvis skruerne ikke er strammet korrekt. Ved drift af inverteren med skruer, der ikke er strammet korrekt, kan der opstå lysbuer, som kan medføre brand. Stram altid skruerne med det angivne moment. 16

19 Informationer om første opstart DA Informationer om første opstart Ved første opstart af inverteren skal der vælges forskellige setup-indstillinger. Hvis setup afbrydes, før opstarten er færdig, kan den startes igen med et AC-reset. ACreset kan udføres ved at slukke og tænde for lednings-relæet. Lande-setup kan kun indstilles ved første opstart af inverteren. Hvis lande-setup skal ændres efterfølgende, bedes du henvende dig til den tekniske support. 17

20 Informationer til software-update Informationer til software-update + USB Hvis inverteren udleveres med et USB-stil, skal inverter-softwaren opdateres efter opstart af inverteren: 1 Sæt USB-stikket ind i inverterens datakommunikationsområde Åbn Setup-menuen Vælg menupunktet "USB" Vælg "Update Software" Udfør update

21 USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren DA USB-stik som datalogger USB-stik, der er sluttet til USB A-bøsningen, kan fungere som datalogger til vekselretteren. Logging-dataene, som er gemt på USB-stikket, kan når som helst - importeres via den med-indloggede FLD-fil til softwaren Fronius Solar.access, - Vises direkte i programmer fra andre udbydere (f.eks. Microsoft Excel) via den medindloggede CSV-fil. Ældre Excel-versioner (indtil Excel 2007) har en linjebegrænsning på Data på USB-stik Hvis USB-stikket anvendes som datalogger, oprettes der automatisk tre filer: - Systemfil *.sys: Filen gemmer informationer fra inverteren, som er urelevante for kunden. Filen må ikke slettes for sig. Slet kun alle filer sammen (sys, fld, csv). - Logfile TLxxx_yy.fld (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfile til udlæsning af dataene i softwaren Fronius Solar.access. Nærmere informationer til softwaren Fronius Solar.access kan findes i betjeningsvejledningen "DATCOM Detail" under - Logfile TLxxx_yy.csv (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfil til udlæsning af dataene i et tabelberegningsprogram (f.eks.: Microsoft Excel) CSV-filens opbygning: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19

22 (7) (8) (9) (1) ID (2) Inverter-nr. (3) Inverter-type (DATCOM-kode) (4) Logging-interval i sekunder (5) Energi i watt-sekunder, i forhold til logging-intervallet (6) Gennemsnitsværdier for logging-intervallet (AC-spænding, DC-spænding, DCstrøm) (7) Temperaturværdi 1 (8) Temperaturværdi 2 (9) Yderligere informationer Datamængde og lagerkapacitet Et USB-stik med en lagerkapacitet på f.eks. 128 MB kan registrere logging-data i ca. 7 år ved et logging-interval på 5 minutter. CSV-fil CSV-filer kan kun gemme linjer (datasæt) (indtil Microsoft Excel version 2007, derefter ingen begrænsning). Ved et logging-interval på 5 min. beskrives de linjer i løbet af ca. 7 måneder (CSVdatastørrelse på ca. 8 MB). For at undgå datatab skal CSV-filen gemmes i løbet af disse 7 måneder på pc'en og slettes fra USB-stikket. Hvis logging-intervallet er indstillet længere, forlænges denne tidsramme tilsvarende. FLD-fil FLD-filen må ikke være større end 16 MB. Det svarer til en lagertid på ca. 6 år ved et logging-interval på 5 min. Hvis filen overskrider denne 16 MB-grænse, skal de gemmes på pc'en, og alle data skal slettes fra USB-stikket. Efter lagring og sletning af dataene kan USB-stikket straks tilsluttes igen til registrering af logging-data, uden at de øvrige arbejdstrin skal udføres. BEMÆRK! Hvis USB-stikket er fuldt, kan det medføre datatab og overskrivning af data. Sørg for, at der er tilstrækkelig lagerkapacitet på USB-stikket, når det sættes ind igen. 20

23 Bufferlager Hvis USB-stikket tages ud (f.eks.: til databackup) skrives logging-dataene i inverterens bufferlager. Når USB-stikket sættes ind igen, overføres dataene automatisk fra bufferlageret til USBstikket. DA Bufferlageret kan maksimalt gemme 6 logging-punkter. Dataene logges kun med under drift af inverteren (effekt større end 0 W). Til de forskellige logging-intervaller fås følgende tidsintervaller til lagring af data: Logging-interval [min] Tidsinterval [min] 5 30 Når bufferlageret er fuldt, overskrives de ældste data i bufferlageret af de nye data. VIGTIGT! Bufferlageret kræver en permanent strømforsyning. Hvis der opstår AC-strømafbrydelse under driften, mistes alle data i bufferlageret. For at ikke at miste data om natten skal den automatiske natte-frakobling deaktiveres (stil setupparameteret 'Night Mode' på ON - se afsnittet 'Indstilling og visning af menupunkter', 'Visning og indstilling af parameter i menupunktet DATCOM'). Anvendelige USB-stik Da der er mange forskellige USB-stik på markedet, kan det ikke garanteres, at alle USBstik registreres af inverteren. Fronius anbefaler, at der kun anvendes certificerede USB-stik, der kan anvendes i industrien (bemærk USB-IF-logoet!). Inverteren understøtter USB-stik med følgende filsystemer: - FAT12 - FAT16 - FAT32 Fronius anbefaler, at de anvendte USB-stik kun anvendes til registrering af logging-data eller til opdatering af inverter-softwaren. USB-stikkene må ikke indeholde andre data. USB-symbol på inverter-displayet, f.eks. i visningsmodus 'NOW': Hvis inverteren registrerer et USB-stik, vises USB-symbolet øverst til højre på displayet. Kontrollér, om USB-symbolet vises ved indsætning af USB-stik (kan også blinke). NOW AC Output Power 21

24 BEMÆRK! Bemærk ved anvendelse udendørs, at almindelige USB-stiks funktion kun er garanteret inden for et begrænset temperaturområde. Sørg for, at USBstikket også fungerer ved lave temperaturer ved anvendelse udendørs. USB-stik til opdatering af invertersoftwaren Ved hjælp af USB-stik kan slutkunderne opdatere inverterens software via menuposten USB i menupunktet SETUP: Update-filen gemmes først på USB-stikket og overføres derfra til inverteren. Fjern USB-stikket Sikkerhedsanvisning til fjernelse af USB-stik: X Do not disconnect USB-Stick while LED is flashing! VIGTIGT! For at forhindre datatab må det tilsluttede USB-stik kun fjernes under følgende forudsætninger: - Kun via menupunktet 'USB / safely remove HW' - Hvis LED 'dataoverførsel' ikke blinker mere eller lyser. 22

25 Informationer om vedligeholdelsen DA Vedligeholdelse BEMÆRK! Ved vandret monteringsposition og ved montering udendørs: Kontrollér årligt, at alle forskruninger sidder fast! Rengøring Tør inverteren og displayet af med en fugtig klud ved behov. Brug ikke rengøringsmidler, skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af inverteren. 23

26 Fronius Worldwide - Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN Under you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Phocos CXN serie 10 40 A Programerbar laderegulator med negativ jord Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Side 1 Din nye CXN laderegulator er en state-of-the-art regulator,

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere