Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter 42,0426,0172,DA

2 0

3 Indholdsfortegnelse DA Symbolforklaring... 3 Forklaring til sikkerhedsanvisninger... 3 Symbolforklaring - valg af placering... 3 Symbolforklaring - monteringsposition... 4 Valg af placering... 6 Anvendelsesområde... 6 Generelt om valg af placering... 6 Informationer om monteringen... 7 Valg af dyvler og skruer... 7 Anbefalede skruer... 7 Montering af vægbeslag... 7 Informationer til AC-tilslutningen... 8 Netovervågning... 8 AC-tilslutningsklemmer... 8 AC-kablernes opbygning... 8 Tilslutning af aluminiumkabler... 8 Kabeltværsnit for AC-kablet... 9 Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC)... 9 Maksimal sikring på vekselstrømsiden Informationer til DC-tilslutningen Generelt om solcellemoduler DC- tilslutningsklemmer Tilslutning af aluminiumkabler DC-tilslutning inverter Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler Lægning af datakommunikationskabler Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Informationer om første opstart Informationer om første opstart Informationer til software-update Informationer til software-update USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren USB-stik som datalogger Data på USB-stik Datamængde og lagerkapacitet Bufferlager Anvendelige USB-stik USB-stik til opdatering af inverter-softwaren Fjern USB-stikket Informationer om vedligeholdelsen Vedligeholdelse Rengøring

4 2

5 Symbolforklaring DA Forklaring til sikkerhedsanvisninger FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgås, medfører den døden eller meget alvorlige kvæstelser. ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader. BEMÆRK! Henviser til faren for forringede arbejdsresultater og mulige skader på udstyret. VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og øvrige nyttige informationer. Det er ikke et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation. Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nødvendigt at være særligt opmærksom. Symbolforklaring - valg af placering = + - L1 N ~ Inverteren er udelukkende beregnet til indendørs montering. IP 55 = + - L1 N ~ Inverteren er beregnet til udendørs montering. Inverteren er af beskyttelsesart IP 55 og dermed ikke følsom over for vandstråler fra nogen retninger og kan anvendes i fugtige omgivelser. = + - L1 N ~ For at holde opvarmningen af inverteren så lav som muligt, må den ikke udsættes for direkte solstråler. Hvis det er muligt, bør inverteren monteres på et beskyttet sted, f.eks. på samme sted som solcellemodulerne eller under et halvtag. = + - L1 N ~ 3

6 2500 m UDCmax = 900 V 2000 m 2000 m UDCmax = 1000 V > 3400 m 3400 m UDCmax = 750 V 3000 m 3000 m UDCmax = 815 V 2500 m = + - L1 N ~ U DCmaks ved en højde over havet på: 0 til 2000m = 1000 V 2000 til 2500m = 900 V 2500 til 3000m = 815 V 3000 til 3400m = 750 V VIGTIGT! Inverteren må ikke monteres og anvendes over en højde over havet på 3400 m. NH 3 = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren: - på steder, hvor der anvendes ammoniak, ætsende dampe, syrer eller salte (f.eks. gødningslagre, ventilationsåbninger i kvægstalde, kemiske anlæg, garverianlæg osv.) = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren lige i nærheden af beboelsesrum, da der udvikles støj i mindre grad i nogle af driftsindstillingerne. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum med øget fare for ulykker på grund af nyttedyr (heste, køer, får, svin, etc.) - I rum, der ligger ved siden af stalde - I lager- og forrådsrum til hø, strå, flis, kraftfoder, gødning etc. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling af ledende partikler (f.eks. jernspåner) = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I drivhuse - I lager- og forarbejdningsrum for frugt, grøntsager og vinprodukter - I rum til behandling af korn, grøntfoder og fodermidler Symbolforklaring - monteringsposition Inverteren er egnet til lodret montering på en lodret væg eller søjle. 4

7 Inverteren er egnet til vandret monteringsposition. DA Inverteren er egnet til montering på skå tage. Inverteren må ikke monteres skråt på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres vandret på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres med tilslutningerne opad på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres, så den hænger over andre dele. Inverteren må ikke hænge ud over andre dele med tilslutningerne opad. Inverteren må ikke monteres på loftet. 5

8 Valg af placering Anvendelsesområde Solcelle-inverteren er udelukkende beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler til vekselstrøm og levere denne til det offentlige strømnet. Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet: - Al anden anvendelse eller anvendelse herudover - Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius - Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Fronius. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf. Alle garantikrav ophæves. Til anvendelsesområdet hører også - At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejledningen læses og følges - At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden - Samt at monteringen udføres efter betjeningsvejledningen Sørg for ved dimensionering af fotovoltaiske anlæg, at alle anlæggets komponenter udelukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde. Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af solcellemodul-egenskaberne skal respekteres. Tag hensyn til bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyningen. Generelt om valg af placering Ved valg af inverterens placering skal følgende kriterier tages i betragtning: Installation kun på et fast underlag 150 mm 200 mm 100 mm Maks. omgivelsestemperatur: -25 C / +60 C Relativ luftfugtighed: % Luftstrømmens retning inden i inverteren er fra venstre mod højre (tilførsel af kold luft til venstre, bortledning af varm luft til højre). -25 C C % Hvis inverteren monteres i et kontaktskab eller i et lignende lukket rum, skal der sørges for tilstrækkelig varmeafledning ved automatisk udluftning Hvis inverteren monteres på kvægstaldes ydervægge, skal der være en minimumafstand på 2 m i alle retninger fra inverteren til ventilations- og bygningsåbningerne. Monteringsstedet må ikke belastes yderligere af ammoniak, ætsende dampe, salte eller syre. 6

9 Informationer om monteringen DA Valg af dyvler og skruer VIGTIGT! Der kræves dyvler og skruer, som passer til undergrunden ved montering af vægbeslaget. Dyvler og skruer leveres derfor ikke med ved køb af vekselretteren. Montøren er selv ansvarlig for, at der anvendes de rigtige dyvler og skruer. Anbefalede skruer Til montering af inverteren anbefaler producenten stål- eller aluminiumskruer med en diameter på 6-8 mm. Montering af vægbeslag BEMÆRK! Sørg for, at vægbeslaget ikke forstrækkes eller deformeres ved montering af vægbeslaget på en væg eller søjle. 7

10 Informationer til AC-tilslutningen Netovervågning VIGTIGT! Modstanden i forsyningsledningerne til tilslutningsklemmerne på AC-siden skal være så lav som muligt, så netovervågningen fungerer optimalt. AC-tilslutningsklemmer AC PE L1-L3 Beskyttelsesleder/jordforbindelse Faseleder N Nulleder PE PE L1 L2 L3 N M32 maks. kabeltværsnit pr. lederkabel: 16 mm² min. kabeltværsnit pr. lederkabel: afhængigt af værdien, der er sikret på ACsiden, men mindst 2,5 mm² AC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i AC-tilslutningsklemmerne. Ved AC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. AC-kablernes opbygning På inverterens AC-klemmer kan AC-kabler med følgende opbygning tilsluttes: Cu / Al Cu max. Class 4 - Kobber eller aluminium: rund enstrenget - Kobber: rund finstrenget indtil lederklasse 4 Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på AC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke en børste, en fil eller sandpapir; aluminiumpartikler bliver hængende og kan blive overført til andre ledere. 2 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline 8

11 3 Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DA Kabeltværsnit for AC-kablet Ved seriemæssig metrisk forskruning M32 med reduktionsstykke: Kabeldiameter 7-15 mm Ved metrisk forskruning M32 (reduktionsstykke fjernet): Kabeldiameter mm (ved en kabeldiameter på 11 mm reduceres trækaflastningskraften på 100 N til maks. 80 N) Ved en kabeldiameter over 21 mm skal M32-forskruningen udskiftes med en M32-forskruning med udvidet klemmeområde - artikelnummer: 42,0407, trækaflastning M32x15 KB Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC) BEMÆRK! For at sikre en korrekt jordforbindelse skal de 2 jordklemmer PE strammes med det angivne moment ved installationen. BEMÆRK! Dan en sløjfe med AC-kablerne ved tilslutning af AC-kablerne til ACklemmerne! Sørg for, at sløjferne ikke rager ud over tilslutningsområdet ved fastgøring af ACkablerne med metrisk forskruning. I visse situationer kan inverteren ikke lukkes mere. BEMÆRK! - Kontrollér, at nettets nulleder er jordforbundet. Ved IT-net (isolerede net uden jordforbindelse) er dette ikke sikret, og drift af inverteren er ikke mulig. - For drift af inverteren kræves der tilslutning af nullederen. Hvis nullederen er dimensioneret for lille, kan inverterens forsyningsdrift forringes. Nullederen skal dimensioneres lige så stor som de andre strømførende ledere. VIGTIGT! AC-kablets beskyttelsesleder PE skal lægges, så den afbrydes som den sidste, hvis trækaflastningen svigter. Dimensionér for eksempel beskyttelseslederen PE længere, og læg den i en sløjfe. Hvis AC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke AC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! 9

12 Hvis meget lange AC- eller DC-kabler lægges i kabelsløjfer i tilslutningsområdet, skal kablerne fastgøres med kabelbindere på de dertil beregnede øjer på tilslutningsblokkens over- og underside. f.eks.: AC-kabel Maksimal sikring på vekselstrømsiden AC ~ max. C 25 A Inverter Faser AC-effekt Sikring Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo M W 1 x C 25 A I ΔN 100 ma? RCD YES National Standards Type A BEMÆRK! Lokal regler, energiforsyningsvirksomheder eller andre forhold kan kræve en fejlstrømsafbryder i AC-tilslutningsledningen. Normalt er det i så fald tilstrækkeligt med en fejlstrømsafbryder af type A med mindst 100 ma udløsningsstrøm. I nogle tilfælde og afhængigt af de lokale forhold kan der dog forekomme fejludløsninger fra fejlstrømafbryderen af type A. Derfor anbefaler Fronius, at der anvendes en fejlstrømsafbryder, der egner sig til frekvensomformere. 10

13 Informationer til DC-tilslutningen DA Generelt om solcellemoduler Overhold følgende punkter for korrekt valg af solcellemoduler samt for økonomisk udnyttelse af inverteren: - Solcellemodulernes tomgangsspænding tiltager ved konstant sollys og faldende temperatur. Tomgangsspændingen må ikke overskride 1000 V. En tomgangsspænding over de angivne værdier fører til ødelæggelse af inverteren, og alle garantikrav ophører. - Bemærk temperaturkoefficienterne på solcellemodulernes datablad - Med egnede beregningsprogrammer som for eksempel Fronius Solar.configurator (kan downloades på kan de nøjagtige værdier for dimensionering af solcellemodulerne beregnes. BEMÆRK! Kontrollér før tilslutning af solcellemodulerne, om spændingsværdien, som kan aflæses i producentens informationer, stemmer overens med den eksisterende spændingsværdi. DC- tilslutningsklemmer DC = Maks. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 16 mm² DC DC Min. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 2,5 mm² DC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i DC-tilslutningsklemmerne. D1 D1 D1 D1 BEMÆRK! For at sikre en effektiv trækaflastning for solcellemodulstrengene bør der kun anvendes lige store kabeltværsnit. D2 D3 Ved DC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på DC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. 11

14 Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke børste, fil eller sandpapir; aluminiumpartiklerne bliver hængende og kan overføres til andre ledere. 2 3 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DC-tilslutning inverter BEMÆRK! Bræk kun det antal brudsteder af, som passer til antallet af kabler (f.eks. brækkes der 2 brudsteder af til 2 DC-kabler). VIGTIGT! Kontrollér polariteten og spændingen for solcellemodulstrengene: Spændingen må ikke overskride følgende værdier: - installation ved højde over havet mellem 0 og 2000 m: 1000 V - installation ved højde over havet mellem 2000 og 2500 m: 900 V - installation ved højde over havet mellem 2500 og 3000 m: 815 V - installation ved højde over havet mellem 3000 og 3400 m: 750 V Forskellen mellem de enkelte solcellemodulstrenge må maks. være 10 V. Hvis DC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke DC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! DC+ DC- 12

15 Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter DA Single MPP Tracker-inverter Fronius Symo S / S / S Fronius Symo S / S / S PV 1 DC-1 DC+1 Ved disse invertere er der 3 klemmer til DC+ og DC- til rådighed. Klemmerne er forbundet internt og ikke afsikrede. Dermed kan der maks. tilsluttes 3 strenge direkte parallelt til inverteren. I dette tilfælde skal modulerne ved 2 strenge mindst kunne bære den enkelte og ved 3 strenge den dobbelte returstrøm (se moduldatabladet). Ved mere end 3 strenge skal der anvendes en ekstern samleboks samt strengsikringer. Strengene skal indeholde samme antal moduler. Tilslutning af et solcellemodul-felt til en Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Fronius Symo M Fronius Symo M PV 1 PV 2 DC-1 DC+1 DC-2 DC+2 Tilslutning af 2-4 strenge i Multi MPP Tracker-drift: Opdel strengene på de to MPP Tracker-indgange (DC+1/DC+2). Klemmerne DCkan anvendes vilkårligt, da de er forbundet internt. Stil MPP TRACKER 2 på "ON" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) DC+ DC DC+1 DC+2 DC Tilslutning af to solcellemodul-felter til en Multi MPP Tracker-inverter Ved Multi MPP Tracker-invertere er der 2 DC-indgange, som er uafhængige af hinanden, til rådighed (MPP Tracker). De kan tilsluttes med et forskelligt antal moduler. For hver MPP Tracker er der 2 klammer til rådighed til DC+. I alt er der 4 klemmer til DC-. 13

16 Fronius Symo M * PV 1 DC-1 D1 PV 2 DC+1 = DC+1 DC+2 DC D1 Tilslutning af flere sammensluttede solcellemodul-felter med en ledning til en Multi MPP Tracker-inverter * Single MPP Tracker-drift på en Multi MPP Tracker-inverter Hvis strengene er forbundet med en strengsamleboks og der anvendes en samleledning til tilslutning til inverteren, skal tilslutningen DC+1 (pin 2) og DC+2 (pin 1) sættes fast med ledningsholdere. DC-tilslutningsledningens og ledningsholderens diameter skal være den samme. Det er ikke nødvendigt at sætte DC-klemmen fast med ledningsholder, da den er sat fast internt. Stil MPP TRACKER 2 på "OFF" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) Hvis Multi MPP Tracker-inverteren anvendes i Single MPP Tracker-modus, opdeles strømmen for de tilsluttede DCledninger ensartet på begge indgange. 14

17 Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler DA Lægning af datakommunikationskabler VIGTIGT! Drift af inverteren med et optionskort og 2 afbrækkede optionskort-rum er ikke tilladt. Hertil leveres der en blindafdækning (42,0405,2020) som ekstraudstyr. VIGTIGT! Hvis datakommunikationskablerne sættes ind i inverteren, skal følgende punkter overholdes: - Afhængigt af de indsatte datakommunikationskablers antal og tværsnit skal de tilhørende blindpropper fjernes fra pakningsindsatsen, og datakommunikationskablerne skal sættes ind, - Sær altid blindpropperne ind i de ledige åbninger på pakningsindsatsen. 15

18 Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Sidestykkerne på husdækslet er konstrueret, så de fungerer som holde- og bæregreb. BEMÆRK! Af sikkerhedsgrunde er inverteren udstyret med en lås, så det kun er muligt at dreje inverteren ind i vægbeslaget, når DC-hovedafbryderen er koblet fra. - Inverteren må kun hænges op i vægholderen og drejes ind, når DC-hovedafbryderen er koblet fra, - Brug ikke vold, når inverteren hænges op og drejes ind. Skruerne i inverterens datakommunikationsområde bruges til fastgøring af inverteren på vægbeslaget. Det er en forudsætning for ordentlig kontakt mellem inverteren og vægbeslaget, at skruerne er strammet korrekt. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af inverteren, hvis skruerne ikke er strammet korrekt. Ved drift af inverteren med skruer, der ikke er strammet korrekt, kan der opstå lysbuer, som kan medføre brand. Stram altid skruerne med det angivne moment. 16

19 Informationer om første opstart DA Informationer om første opstart Ved første opstart af inverteren skal der vælges forskellige setup-indstillinger. Hvis setup afbrydes, før opstarten er færdig, kan den startes igen med et AC-reset. ACreset kan udføres ved at slukke og tænde for lednings-relæet. Lande-setup kan kun indstilles ved første opstart af inverteren. Hvis lande-setup skal ændres efterfølgende, bedes du henvende dig til den tekniske support. 17

20 Informationer til software-update Informationer til software-update + USB Hvis inverteren udleveres med et USB-stil, skal inverter-softwaren opdateres efter opstart af inverteren: 1 Sæt USB-stikket ind i inverterens datakommunikationsområde Åbn Setup-menuen Vælg menupunktet "USB" Vælg "Update Software" Udfør update

21 USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren DA USB-stik som datalogger USB-stik, der er sluttet til USB A-bøsningen, kan fungere som datalogger til vekselretteren. Logging-dataene, som er gemt på USB-stikket, kan når som helst - importeres via den med-indloggede FLD-fil til softwaren Fronius Solar.access, - Vises direkte i programmer fra andre udbydere (f.eks. Microsoft Excel) via den medindloggede CSV-fil. Ældre Excel-versioner (indtil Excel 2007) har en linjebegrænsning på Data på USB-stik Hvis USB-stikket anvendes som datalogger, oprettes der automatisk tre filer: - Systemfil *.sys: Filen gemmer informationer fra inverteren, som er urelevante for kunden. Filen må ikke slettes for sig. Slet kun alle filer sammen (sys, fld, csv). - Logfile TLxxx_yy.fld (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfile til udlæsning af dataene i softwaren Fronius Solar.access. Nærmere informationer til softwaren Fronius Solar.access kan findes i betjeningsvejledningen "DATCOM Detail" under - Logfile TLxxx_yy.csv (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfil til udlæsning af dataene i et tabelberegningsprogram (f.eks.: Microsoft Excel) CSV-filens opbygning: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19

22 (7) (8) (9) (1) ID (2) Inverter-nr. (3) Inverter-type (DATCOM-kode) (4) Logging-interval i sekunder (5) Energi i watt-sekunder, i forhold til logging-intervallet (6) Gennemsnitsværdier for logging-intervallet (AC-spænding, DC-spænding, DCstrøm) (7) Temperaturværdi 1 (8) Temperaturværdi 2 (9) Yderligere informationer Datamængde og lagerkapacitet Et USB-stik med en lagerkapacitet på f.eks. 128 MB kan registrere logging-data i ca. 7 år ved et logging-interval på 5 minutter. CSV-fil CSV-filer kan kun gemme linjer (datasæt) (indtil Microsoft Excel version 2007, derefter ingen begrænsning). Ved et logging-interval på 5 min. beskrives de linjer i løbet af ca. 7 måneder (CSVdatastørrelse på ca. 8 MB). For at undgå datatab skal CSV-filen gemmes i løbet af disse 7 måneder på pc'en og slettes fra USB-stikket. Hvis logging-intervallet er indstillet længere, forlænges denne tidsramme tilsvarende. FLD-fil FLD-filen må ikke være større end 16 MB. Det svarer til en lagertid på ca. 6 år ved et logging-interval på 5 min. Hvis filen overskrider denne 16 MB-grænse, skal de gemmes på pc'en, og alle data skal slettes fra USB-stikket. Efter lagring og sletning af dataene kan USB-stikket straks tilsluttes igen til registrering af logging-data, uden at de øvrige arbejdstrin skal udføres. BEMÆRK! Hvis USB-stikket er fuldt, kan det medføre datatab og overskrivning af data. Sørg for, at der er tilstrækkelig lagerkapacitet på USB-stikket, når det sættes ind igen. 20

23 Bufferlager Hvis USB-stikket tages ud (f.eks.: til databackup) skrives logging-dataene i inverterens bufferlager. Når USB-stikket sættes ind igen, overføres dataene automatisk fra bufferlageret til USBstikket. DA Bufferlageret kan maksimalt gemme 6 logging-punkter. Dataene logges kun med under drift af inverteren (effekt større end 0 W). Til de forskellige logging-intervaller fås følgende tidsintervaller til lagring af data: Logging-interval [min] Tidsinterval [min] 5 30 Når bufferlageret er fuldt, overskrives de ældste data i bufferlageret af de nye data. VIGTIGT! Bufferlageret kræver en permanent strømforsyning. Hvis der opstår AC-strømafbrydelse under driften, mistes alle data i bufferlageret. For at ikke at miste data om natten skal den automatiske natte-frakobling deaktiveres (stil setupparameteret 'Night Mode' på ON - se afsnittet 'Indstilling og visning af menupunkter', 'Visning og indstilling af parameter i menupunktet DATCOM'). Anvendelige USB-stik Da der er mange forskellige USB-stik på markedet, kan det ikke garanteres, at alle USBstik registreres af inverteren. Fronius anbefaler, at der kun anvendes certificerede USB-stik, der kan anvendes i industrien (bemærk USB-IF-logoet!). Inverteren understøtter USB-stik med følgende filsystemer: - FAT12 - FAT16 - FAT32 Fronius anbefaler, at de anvendte USB-stik kun anvendes til registrering af logging-data eller til opdatering af inverter-softwaren. USB-stikkene må ikke indeholde andre data. USB-symbol på inverter-displayet, f.eks. i visningsmodus 'NOW': Hvis inverteren registrerer et USB-stik, vises USB-symbolet øverst til højre på displayet. Kontrollér, om USB-symbolet vises ved indsætning af USB-stik (kan også blinke). NOW AC Output Power 21

24 BEMÆRK! Bemærk ved anvendelse udendørs, at almindelige USB-stiks funktion kun er garanteret inden for et begrænset temperaturområde. Sørg for, at USBstikket også fungerer ved lave temperaturer ved anvendelse udendørs. USB-stik til opdatering af invertersoftwaren Ved hjælp af USB-stik kan slutkunderne opdatere inverterens software via menuposten USB i menupunktet SETUP: Update-filen gemmes først på USB-stikket og overføres derfra til inverteren. Fjern USB-stikket Sikkerhedsanvisning til fjernelse af USB-stik: X Do not disconnect USB-Stick while LED is flashing! VIGTIGT! For at forhindre datatab må det tilsluttede USB-stik kun fjernes under følgende forudsætninger: - Kun via menupunktet 'USB / safely remove HW' - Hvis LED 'dataoverførsel' ikke blinker mere eller lyser. 22

25 Informationer om vedligeholdelsen DA Vedligeholdelse BEMÆRK! Ved vandret monteringsposition og ved montering udendørs: Kontrollér årligt, at alle forskruninger sidder fast! Rengøring Tør inverteren og displayet af med en fugtig klud ved behov. Brug ikke rengøringsmidler, skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af inverteren. 23

26 Fronius Worldwide - Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN Under you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere