Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv"

Transkript

1 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, eller fremgår af specielle forretningsbestemmelser overleveret til kunden f.eks. netbank, handel med finansielle instrumenter og depot. Endvidere henviser PFA Bank til de fastsatte specielle bestemmelser, der er inkluderet i PFA Banks kundeformularer. 2. Etablering af et kundeforhold Når et kundeforhold etableres, skal PFA Bank have oplyst kundens navn, adresse og CPR-nr. og/eller CVRnr. Oplysningerne skal dokumenteres ved udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller registreringsbevis fra SKAT. Evt. reelle ejere skal oplyse CPR-nr., navn og adresse og vise pas eller anden billeddokumentation med fortrykt CPR-nr. samt et gyldigt sygesikringsbevis/ sundhedskort eller anden dokumentation, der indeholder opdateret information om den pågældendes bopælsadresse på det pågældende tidspunkt, så PFA Bank er betrygget om ejernes identiteter. For udenlandske selskabers/personers vedkommende skal tilsvarende, notar-berigtigede dokumentation fra deres respektive hjemland forelægges. 3. Fuldmagt Kunden kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til PFA Bank. Fuldmagten gælder, indtil PFA Bank modtager skriftlig meddelelse fra kunden om, at den er tilbagekaldt. 4. Behandling af personoplysninger 4.1. Indsamling og brug af personoplysninger PFA Bank indhenter oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration samt markedsføring. Til brug for PFA Banks rådgivning om værdipapirhandel indhenter PFA Bank relevante oplysninger om kundens risikoprofil til brug for de lovpligtige egnetheds- og hensigtsmæssighedstests. Disse oplysninger indgår i PFA Banks rådgivning og udarbejdelse af investeringsprofilaftale. Ved brug af netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre, alene med henblik på at kunne gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. PFA Bank indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister og Erhvervsstyrelsen (blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger) og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Det er frivilligt, om kunden ønsker at give PFA Bank de ønskede oplysninger. Hvis kunden ikke ønsker dette, kan PFA Bank evt. ikke rådgive kunden eller i øvrigt betjene kunden Tavshedspligt PFA Banks medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i PFA Bank har fået kendskab til Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med kunden, f.eks. overførsel af beløb til andre, videregives de oplysninger om kunden, som er nødvendige eller obligatoriske for at identificere kunden og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, dette er foreskrevet i lovgivningen, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. I forbindelse med kunderådgivning og administration kan PFA Bank videregive sædvanlige kundeoplysninger til andre selskaber inden for PFA-koncernen, der er underlagt samme tavshedspligt som PFA Bank. Misligholder kunden sine forpligtelser over for PFA Bank, kan PFA Bank indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor Indsigt i PFA Banks behandling af personoplysninger Kunden har ret til i overensstemmelse med reglerne herom i persondataloven at få oplyst hvilke oplysninger om kunden, PFA Bank behandler. PFA Bank kan kræve gebyr for at give kunden et skriftligt svar Fejl i PFA Banks oplysninger Hvis PFA Bank bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive berigtiget eller slettet, således at beslutninger kan træffes på et rigtigt grundlag. PFA Bank vil underrette datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger Klage over PFA Banks behandling af oplysninger Hvis en person i kundens ejerkreds, direktør eller tegningsberettiget ansat er utilfreds med PFA Banks behandling af personoplysninger m.v., kan vedkommende klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K Markedsføring Kunden kan til enhver tid meddele PFA Bank, at kunden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra PFA Bank. PFA Bank A/S Sundkrogsgade 4 Telefon: /7 CVR: København Ø Telefax:

2 5. Rentevilkår Renten for de enkelte indlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at PFA Bank kan ændre rentesatsen. PFA Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden. PFA Bank kan ændre den variable rentesats på indlån med én måneds varsel, hvis 1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, 2. de individuelle forhold, som i aftalen er lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår, ændrer sig, eller 3. PFA Bank ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af PFA Banks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. PFA Bank oplyser rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af indlån i bankens prisliste på PFA Banks hjemmeside eller på forespørgsel fra kunden. PFA Bank orienterer kunden direkte om renteændringer, inden disse træder i kraft. PFA Banks Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af PFA Banks hjemmeside. Reglerne kan til enhver tid uden varsel ændres af PFA Bank. 6. Provision PFA Bank tilbyder ikke udlånsprodukter og tager derfor ingen provision i relation til disse produkter. 7. Gebyrer PFA Bank kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for kunden og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om kundens forhold. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen, som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer fremgår af en prisliste, som er tilgængelig på PFA Banks hjemmeside, og som PFA Bank udleverer efter anmodning. PFA Bank kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. De gebyrer, som kunden løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan PFA Bank ændre med én måneds varsel, hvis 1. markedsmæssige forhold, herunder bla. konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper. Og med tre måneders varsel, hvis 2. de individuelle forhold, som i aftalen er lagt til grund ved fastsættelse af kundens gebyrvilkår, ændrer sig, 3. PFA Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af PFA Banks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. I bestående kontraktforhold kan PFA Bank af forretningsmæssige årsager indføre gebyr for serviceydelser, som PFA Bank ikke tidligere har taget gebyr for. Gebyr kan indføres med tre måneders varsel. PFA Bank kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Kunden får oplysning om ændring af gebyrer ved brev, annoncering i dagspressen, eller når PFA Bank sender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annoncering. 8. Overtræksrente og rykkergebyr m.v. Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan PFA Bank kræve overtræksrente/-provision eller mora-rente, gebyr for at udsende rykkerbreve samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af PFA Banks rykkerbrev og generelle prisliste. Overtræksrente/-provision oplyses på forespørgsel fra kunden. Overtræksrente/-provision fastsættes ud fra en af PFA Bank foretagen vurdering af risikoen på misligholdte fordringer generelt samt den enkelte misligholdte fordring konkret. 9. Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på kundens konto, sker med forbehold af, at PFA Bank modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. 10. Kontrol af kontobevægelser Kunden skal føre kontrol med bevægelserne på en konto ved hjælp af kontoudskrifter og/eller PFA Banks forskellige informationskanaler, f.eks. Netbank. Hvis der er uvedkommende posteringer på kontoen, skal kunden straks reklamere over for PFA Bank. En postering, der sker uberettiget, vil blive tilbageført. 2/7

3 Indbetalinger til konti i PFA Bank, f.eks. overførsel fra andre pengeinstitutter, bogføres alene ud fra det angivne kontonummer. Andre oplysninger kontrolleres ikke. Er der ved åbenbar fejl indsat et beløb, som kunden ikke er berettiget til, kan PFA Bank uden kundens samtykke hæve beløbet igen. En udskrift af PFA Banks bøger skal til enhver tid være tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af ethvert mellemværende mellem PFA Bank og kunden. 11. Modregning PFA Bank kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos PFA Bank. PFA Bank modregner dog ikke i den del af kundens løn eller offentlige ydelser m.v., som må anses for at være nødvendige til at dække kundens almindelige leveomkostninger. PFA Bank modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. PFA Bank har ret til at sælge aktiver fra kundens depot til inddækning af overtræk, såfremt overtrækket overstiger indeståendet på andre konti. 12. Sprog PFA Bank tilbyder udvalgte brugerflader/medier på engelsk, f.eks. netbank og kontoudskrifter. Generelt servicerer PFA Bank kunderne på dansk og alle skriftlige aftaler skal indgås på dansk og skriftlig kommunikation skal også foregå på dansk. Foreligger en engelsk kopi af en aftale vil alene den danske udgave være juridisk bindende. 13. Opsigelse PFA Bank og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Når kundeforholdet ophører, kan PFA Bank frigøre sig fra andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre PFA Bank fra alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Evt. aktiver i kundens depot vil blive overført efter kundens anvisninger. 14. PFA Banks erstatningsansvar PFA Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PFA Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PFA Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i PFA Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PFA Bank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af PFA Bank - andre omstændigheder, som er uden for PFA Banks kontrol. PFA Banks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - PFA Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør PFA Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 15. Netbankforsikring for erhvervskunder Bankernes netbankssystemer er generelt meget sikre, men indimellem lykkes det alligevel ubudne gæster at få adgang. Virksomheder der bruger netbank får (i modsætning til privatkunder) ikke dækket tab, som skyldes netbankindbrud. Derfor er det muligt at tegne en forsikring målrettet tab i forbindelse med netbankindbrud. Forsikringen er relevant for mindre virksomheder, som ikke i forvejen er dækket af en evt. kriminalitetsforsikring. Med en netbanksforsikring er virksomheden sikret dækning for det direkte tab af penge på virksomhedens konto som følge af indbrud i alle virksomhedens danske netbanker. Der findes flere forsikringer på markedet. Vi anbefaler at du tager fat i dit forsikringsselskab og hører nærmere. Alternativt kan vi henvise til nedenstående selskaber, der tegner separate netbankforsikringer Elektroniske meddelelser PFA Bank vil kommunikere med PFA Banks kunder elektronisk, hvilket betyder at alle oplysninger så som kontoudtog og lignende leveres elektronisk. Denne leverance har samme retsvirkning, som almindelig post. 3/7

4 17. Samarbejdspartnere Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal PFA Bank oplyse om provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser modtaget fra samarbejdspartnere. En ajourført liste vil på forespørgsel blive udleveret af PFA Bank. I forbindelse med salg af investeringsbeviser udstedt af PFA Invest modtager PFA Bank tegningsprovision og formidlingsprovision på lige fod med de øvrige distributører af disse investeringsforeningsbeviser. Ved fastsættelse af tegningsprovision og formidlingsprovision er der ikke taget særlig hensyn til koncernsammenhæng mellem PFA Bank og PFA Invest. Tegningsprovision og formidlingsprovision for de enkelte afdelinger kan findes på 22. Ikrafttræden og ændring Nærværende Almindelige Forretningsbetingelser erstatter de af PFA Bank tidligere udfærdigede almindelige forretningsbetingelser og træder i kraft 11. september De Almindelige Forretningsbetingelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for kunden. Hvis ændringerne ikke er til kundens fordel, kan disse indføres med tre måneders varsel ved brev eller annoncering i dagspressen. De til enhver tid gældende Almindelige Forretningsbetingelser fremgår af PFA Banks hjemmeside. 18. Garantifonden for indskydere og investorer Kunder i PFA Bank er gennem Garantifonden for indskydere og investorer i et vist omfang sikret mod tab. PFA Bank er medlem af Garantifonden for indskydere og investorer og kunders indskud og investeringer er dækket i henhold til reglerne for fonden. Dækningens omfang oplyses i en brochure, som kan findes på 19. Klager Opstår der uoverensstemmelse om et forretningsforhold mellem kunden og PFA Bank, skal kunden i første omgang rette henvendelse til PFA Bank. Er kunden ikke tilfreds med det resultat, der opnås mellem kunden og PFA Bank, kan sagen indbringes for PFA Banks klageansvarlige. Navn og adresse på den klageansvarlige fremgår af PFA Banks hjemmeside. 20. Tilsyn PFA Bank er i henhold til dansk lovgivning underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø 21. Lovvalg og værneting Eventuelle retssager afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. 4/7

5 Tillæg vedr. betalingstjenester Indledning Dette tillæg vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af PFA Banks betalingstjenester. Dette kunne eksempelvis være ved: - Indskud på en betalingskonto, - Overførsler fra en betalingskonto, Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. Betalingskonto En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalings-transaktioner. Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på din konto. Særregler om betalingstjenester Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder PFA Banks særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kunne f.eks. være PFA Banks netbankaftaler. Udførelse af betalingstransaktioner For at PFA Bank kan udføre betalingstransaktioner for dig, skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Betalingsordre Du kan afgive betalingsordrer via din netbank. Tilbagekaldelse og afvisning af betalingsordrer Når PFA Bank har modtaget din betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Hvis du ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via din netbank eller ved henvendelse til PFA Bank. PFA Bank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil PFA Bank underrette dig herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. Maksimal gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, som du har aftalt med PFA Bank. Der kan gå op til tre arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto, til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. Elektronisk kommunikation Når du har en betalingskonto i PFA Bank, skal du have adgang til at kommunikere elektronisk med PFA Bank. PFA Bank stiller dagligt oplysninger om dine betalingstransaktioner til rådighed elektronisk. PFA Bank kan også sende andre meddelelser til dig elektronisk. På PFA Banks hjemmeside, kan du få yderligere information om de elektroniske kommunikationsmidler, PFA Bank benytter. Hvis du ønsker oplysninger om betalingstransaktioner tilsendt på papir, er dette muligt mod betaling af et gebyr. Kontrol af betalingstransaktioner Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i PFA Bank snarest muligt. En forudsætning for, at PFA Bank kan gennemføre dine betalingsordrer er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. 5/7

6 Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til PFA Bank snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til PFA Bank senest ske 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Renteberegning og disposition Beregning af rente ved indsættelse på betalings-konto. PFA Banks Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af PFA Bank hjemmeside. Beregning af rente ved overtræk på betalingskonto PFA Banks Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af PFA Bank hjemmeside. Disposition over overførte beløb Umiddelbart efter, at et beløb er indsat på din betalingskonto, vil du kunne disponere over beløbet. Du kan dog ikke disponere over beløbet på en ikke arbejdsdag. Sammedagsoverførsler Sammedagsoverførsel er en betalingstype, som kendetegnes ved at beløbet der hæves på afsenderkontoen, indsættes samme dag på modtagerkontoen. Sammedagsoverførsler oprettet som dags dato overførsler, kan oprettes indtil kl. 12:00, herefter vil der først kunne oprettes sammedagsoverførsler til den efterfølgende bankdag. Afsenderkontoen debiteres, for så vidt angår dags dato overførsler, så snart Sammedagsoverførslen registreres, mens fremtidige og faste overførsler debiteres om morgen på forfaldsdatoen. medmindre omkostningerne ved at udbetale restværdien overstiger restværdien. Overføres der et beløb til din betalingskonto, er PFA Bank berettiget til at trække eventuelle gebyrer forbundet med overførslen af det overførte beløb, før beløbet indsættes på din konto. PFA Bank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med underretning om begrundelse for en afvist betalingsordre. Ændringer PFA Bank kan ændre dette tillæg samt gebyr i forbindelse med betalingstjenester med tre måneders varsel, hvis ændringen er til ugunst for dig. Øvrige ændringer kan ske uden varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Du er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i din adresse eller -adresse til PFA Bank, og du bærer selv ansvaret for, at du modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt e- mail eller adresseændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt PFA Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil forholdet anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Opsigelse Ønsker du at opsige dine aftaler om brug af betalingstjenester, skal dette ske skriftligt med én måneds varsel. PFA Bank kan med tre måneders varsel opsige dine aftaler om betalingstjenester. Tre gange om dagen vil Sammedagsoverførsler blive sendt i clearing, kl. 09:00, kl. 12:00 og kl. 14:00 også kaldt dagsclearinger. Indtil Kunde cut-off, som er to timer før de nævnte clearings tidspunkter, vil Sammedagsoverførsler kunne ændres/slettes. Fremtidige og faste overførsler bliver sendt i clearingen kl. 09:00. Gebyrer Størrelsen af PFA Banks eventuelle gebyrer i forbindelse med brug af betalingstjenester fremgår af PFA Banks prisliste. I det omfang, der opkræves løbende gebyr for en betalingstjeneste, vil PFA Bank kun opkræve gebyr for perioden frem til betalingstjenestens ophør. Forudbetalte gebyrer vil blive tilbagebetalt forholdsmæssigt. Ved forudbetalte betalingsmidler vil PFA Bank udbetale en eventuel restværdi, hvis du fremsætter krav herom inden 1 år efter ophør, 6/7

7 Tillæg vedr. kundepakker Erhvervskunder i PFA Bank bliver indplaceret i kundesegmenter med tilhørende kundepakker bestemt ud fra kundens investering i PFA Invest. Placering i kundepakke Placering i et kundesegment afgøres af kundens investering i PFA Invest. Der henvises til PFA Banks brochure, som er tilgængelig på PFA Banks hjemmeside på siden Produkter. PFA Bank opdaterer kundernes indplacering i kundesegmenter årligt ud fra kundernes investering i PFA Invest. PFA Bank forbeholder sig ret til at ændre på kravene til kundernes placering i kundesegmeter uden varsel. Indhold i kundepakker Indholdet i PFA Banks kundepakker er beskrevet i PFA Banks brochure. Rabatordningen og nyhedsbrev er faste elementer, der gælder alle kunder. Kort og deltagelse i arrangementer er tilbud til kunder. Ændringer i kundepakker PFA Bank kan ændre på indholdet og sammensætningen af elementer i kundepakker uden varsel.. Ændrede vilkår vil blive meddelt direkte til de berørte kunder og via opdateringer af PFA Banks brochure om kundepakker, der vil være tilgængelig på PFA Banks hjemmeside. Tilmelding og udmelding Kunden kan ikke tilmelde eller udmelde sig af en kundepakke. Standard er, at alle kunder er omfattet af en relevant kundepakke, som er bestemt ud fra kundens investering i PFA Invest. 7/7

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Indledning De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Frørup Andelskasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Generelle vilkår for erhvervskunder

Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser forbrugere Side 1 De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem banken og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere