DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse af lave priser over for visse af en konkurrents tidligere kunder manglende bevis vedrørende hensigten prisdiskrimination selektivt lave priser faktisk eller sandsynlig eliminering af en konkurrent virkning på konkurrencen og følgelig for forbrugerne objektiv begrundelse«i sag C-209/10, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Højesteret (Danmark) ved beslutning af 27. april 2010, indgået til Domstolen den 3. maj 2010, i sagen: Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet, biintervenient: Forbruger-Kontakt a-s, har DOMSTOLEN (Store Afdeling) sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot samt dommerne A. Rosas, A. Ó Caoimh (refererende dommer), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev og E. Jarašiūnas, generaladvokat: P. Mengozzi * Processprog: dansk. DA

2 DOM AF SAG C-209/10 justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 1. marts 2011, efter at der er afgivet indlæg af: Post Danmark A/S ved advokat S. Zinck, Rechtsanwalt T. Lübbig og advokat N. Westergaard Forbruger-Kontakt a-s ved advokat P. Stig Jakobsen den danske regering ved C. Vang, som befuldmægtiget, bistået af advokat O. Koktvedgaard den tjekkiske regering ved M. Smolek, T. Müller og V. Štencel, som befuldmægtigede den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato F. Arena Europa-Kommissionen ved B. Gencarelli, U. Nielsen og K. Mojzesowicz, som befuldmægtigede EFTA-Tilsynsmyndigheden ved X. Lewis og M. Schneider, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 24. maj 2011, afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 82 EF. 2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem Post Danmark A/S (herefter»post Danmark«) og Konkurrencerådet vedrørende de priser, som Post Danmark har anvendt i forhold til tre tidligere kunder hos selskabets konkurrent, Forbruger- Kontakt a-s (herefter»forbruger-kontakt«). Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 3 Post Danmark og Forbruger-Kontakt er de to vigtigste virksomheder i Danmark på markedet for distribution af adresseløse forsendelser (reklamer, telefonbøger, vejvisere, lokal- og regionalaviser mv.). Ifølge forelæggelsesbeslutningen er dette marked fuldt ud liberaliseret og er ikke omfattet af den danske postsektorretlige I - 2

3 POST DANMARK lovgivning. Det er ubestridt i hovedsagen, at det relevante marked kan afgrænses til markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. 4 På tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen havde Post Danmark eneret til distribution af adresserede breve og pakker inden for nærmere fastlagte vægtgrænser, og hertil var knyttet en befordringspligt med hensyn til distribution af adresserede forsendelser under disse vægtgrænser, som følge af eneretten til distribution. Selskabet havde som følge af befordringspligten et landsdækkende distributionsapparat, der tillige benyttedes til distribution af adresseløse forsendelser. 5 Forbruger-Kontakt, der er en division i Søndagsavisen a-s, beskæftiger sig hovedsageligt med distribution af adresseløse forsendelser. Forbruger-Kontakt havde på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen oparbejdet et tilnærmelsesvist landsdækkende distributionsnet gennem opkøb af mindre distributører. 6 Indtil 2004 var de tre supermarkedskæder SuperBest, Spar og Coop vigtige kunder hos Forbruger-Kontakt. I efteråret 2003 indgik Post Danmark aftaler med disse tre supermarkedskæder, hvorved selskabet med virkning fra den 1. januar 2004 fik overdraget distributionen af deres adresseløse forsendelser. 7 Coop førte forud for indgåelsen af aftalen med Post Danmark forhandlinger med såvel Post Danmark som Forbruger-Kontakt. De to selskabers pristilbud var på tilnærmelsesvis samme niveau, idet Post Danmarks pristilbud dog var marginalt lavere. 8 Efter en klage indgivet af Forbruger-Kontakt har Konkurrencerådet ved afgørelse af 29. september 2004 fastslået, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for distribution af adresseløse forsendelser ved at anvende loyalitetsskabende målrabatter og stille kunder i samme situation forskelligt for så vidt angår priser og rabatter (hvilket Konkurrencerådet har kvalificeret som»secondary-line prisdiskrimination«) samt ved at anvende forskellige priser over for selskabets egne kunder og Forbruger-Kontakts tidligere kunder uden at kunne omkostningsbegrunde de betydelige pris- og rabatforskelle (en praksis, Konkurrencerådet har kvalificeret som»primary-line prisdiskrimination«). 9 Den forelæggende ret har anført, at Post Danmarks pris til Coop ikke gav dækning for postvirksomhedens»gennemsnitlige samlede omkostninger«, men gav dækning for virksomhedens»gennemsnitlige inkrementelle omkostninger«. 10 Ifølge Post Danmark gav aftalen med Coop en særlig god»drop-økonomi«, navnligt fordi aftalen omfattede fem kæder under Coop og dermed op til fem forsendelser til hver husstand. Det anføres i denne forbindelse i forelæggelsesbeslutningen, at Post Danmarks omkostninger ved distribution af adresseløse forsendelser faldt med 0,13 DKK pr. forsendelse fra 2003 til I - 3

4 DOM AF SAG C-209/10 11 Konkurrencerådet fandt imidlertid, at dette forhold var uden relevans for bedømmelsen af den omkostningsmæssige begrundelse for Post Danmarks prisfastsættelse over for Coop. Kriteriet»drop-økonomi«indgik for det første ikke som et generelt element i Post Danmarks pris- og rabatsystem, og for det andet var de marginalt faldende omkostninger ved at aflevere flere forsendelser til en husstand ikke afhængig af, at forsendelserne kom fra samme kunde. 12 Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 1. juli 2005 Konkurrencerådets afgørelse af 29. september Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved samme kendelse endvidere Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 2004, hvorved rådet konkluderede, at der ikke kunne påvises elimineringshensigt fra Post Danmarks side, og derefter fastslog, at Post Danmark ikke havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for adresseløse forsendelser ved at anvende urimeligt lave priser (»predatory pricing«). 14 Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelser er endelige, for så vidt som de fastslog, dels at der ikke forelå noget misbrug af dominerende stilling i form af predatory pricing, dels at der forelå et sådant misbrug i form af»secondary-line prisdiskrimination«i forhold til Post Danmarks andre kunder end supermarkedskæderne SuperBest, Spar og Coop. 15 Disse afgørelser blev i den udstrækning, hvor de vedrører misbrug af dominerende stilling i form af selektivt lave priser i forhold til sidstnævnte supermarkedskæder indbragt for Østre Landsret af Post Danmark. 16 Ved dom af 21. december 2007 stadfæstede Østre Landsret Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelser, for så vidt som Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark ved i 2003 og 2004 at anvende forskellige priser over for selskabets egne kunder og Forbruger-Kontakts tidligere kunder uden at kunne omkostningsbegrunde disse forskelle. 17 Post Danmark har indbragt Østre Landsrets dom for den forelæggende ret. Selskabet har navnlig gjort gældende, at ifølge de kriterier, der følger af dom af 3. juli 1991, AKZO mod Kommissionen (sag C-62/86, Sml. I, s. 3359), således som de er blevet»modificeret«ved Kommissionens beslutning 2001/354/EF af 20. marts 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (sag COMP/ Deutsche Post AG) (EFT L 125, s. 27), kan prisen til Coop alene betragtes som et misbrug, såfremt der kan påvises elimineringshensigt. Konkurrencerådet har heroverfor anført, at elimineringshensigt ikke er et krav, der ubetinget skal være opfyldt, for at selektive priser, der ligger under de gennemsnitlige samlede omkostninger, men over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger, kan udgøre et misbrug af dominerende stilling. I - 4

5 POST DANMARK 18 Under disse omstændigheder har Højesteret besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Skal [artikel 82 EF] fortolkes således, at en dominerende befordringspligtig postvirksomheds selektive prisnedsættelse til et niveau lavere end postvirksomhedens gennemsnitlige samlede omkostninger, men over virksomhedens gennemsnitlige inkrementelle omkostninger, kan udgøre et ekskluderende misbrug, såfremt det lægges til grund, at priserne ikke er sat på dette niveau med det formål at eliminere en konkurrent? 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares med, at en selektiv prisnedsættelse under de i spørgsmål 1 givne forudsætninger under visse omstændigheder kan udgøre et ekskluderende misbrug, hvilke omstændigheder skal den nationale domstol da tage i betragtning?«om de præjudicielle spørgsmål 19 Med de to spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, under hvilke omstændigheder en dominerende virksomheds politik med lave priser, som anvendes i forhold til visse af en konkurrents tidligere kunder, skal anses for at udgøre et ekskluderende misbrug i strid med artikel 82 EF, og særligt om konstateringen af et sådant misbrug kan baseres på den ene omstændighed, at den pris, der anvendes af den dominerende virksomhed over for én kunde, ligger på et niveau lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der henføres til den pågældende aktivitet, men over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse hermed. 20 Det fremgår af retspraksis, at artikel 82 EF ikke blot omhandler praksis, der kan påføre forbrugerne direkte skade, men ligeledes praksis, som forvolder dem skade ved at gribe ind i den frie konkurrence (dom af , sag C-52/09, TeliaSonera Sverige, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). Det er i denne sidstnævnte betydning, at begrebet»ekskluderende misbrug«, som fremgår af de præjudicielle spørgsmål, skal forstås. 21 Det følger af fast retspraksis, at konstateringen af, at der foreligger en dominerende stilling, ikke i sig selv er ensbetydende med en kritik af vedkommende virksomhed (jf. dom af , sag 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen, Sml. s. 3461, præmis 57, og af , forenede sager C-395/96 P og C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 1365, præmis 37). Artikel 82 EF tilsigter således på ingen måde at forhindre, at en virksomhed ved egen fortjeneste opnår den dominerende stilling på et marked (jf. bl.a. TeliaSonera Sverigedommen, præmis 24). Denne bestemmelse tilsigter heller ikke at sikre, at konkurrenter, der er mindre effektive end den dominerende virksomhed, kan forblive på markedet. I - 5

6 DOM AF SAG C-209/10 22 Det er således ikke enhver eliminering, som nødvendigvis skader den frie konkurrence (jf. analogt TeliaSonera Sverige-dommen, præmis 43). Konkurrence på ydelser kan pr. definition føre til, at de mindre effektive konkurrenter, som således er mindre interessante for forbrugerne i forhold til bl.a. pris, udvalg, kvalitet eller innovation, forsvinder fra markedet eller marginaliseres. 23 Det følger af fast retspraksis, at en dominerende virksomhed er særligt forpligtet til ikke ved sin adfærd at skade en effektiv og ufordrejet konkurrence på det indre marked (jf. dom af , sag C-202/07 P, France Télécom mod Kommissionen, Sml. I, s. 2369, præmis 105 og den deri nævnte retspraksis). Når den dominerende stilling har oprindelse i et tidligere lovmonopol, skal denne omstændighed tages i betragtning. 24 Det bemærkes i denne forbindelse ligeledes, at artikel 82 EF særligt sigter til en af en dominerende virksomhed udvist adfærd, som, idet der anvendes metoder, der adskiller sig fra dem, der regulerer en normal konkurrence på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser, har til virkning til skade for forbrugerne at skabe hindringer for opretholdelsen af den grad af konkurrence, der stadig findes på markedet, eller for udviklingen af denne konkurrence (jf. i denne retning dommen i sagen AKZO mod Kommissionen, præmis 69, dommen i sagen France Télécom mod Kommissionen, præmis 104 og 105, og dom af , sag C-280/08 P, Deutsche Telekom mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 174, 176 og 180 og den deri nævnte retspraksis). 25 Artikel 82 EF forbyder således bl.a. en dominerende virksomhed at iværksætte former for praksis, der har mærkbare virkninger for de af virksomhedens konkurrenter, der betragtes som værende lige så effektive som den, hvorved virksomhedens dominerende stilling styrkes ved hjælp af andre midler end konkurrence på ydelser. Set i lyset heraf kan ikke enhver form for priskonkurrence således anses for lovlig (jf. i denne retning dommen i sagen AKZO mod Kommissionen, præmis 70 og 72, dommen i sagen France Télécom mod Kommissionen, præmis 106, og dommen i sagen Deutsche Telecom mod Kommissionen, præmis 177). 26 Med henblik på at afgøre, om en dominerende virksomhed har misbrugt denne stilling gennem sin prispolitik, skal samtlige omstændigheder vurderes, og det må undersøges, om denne politik har skullet fjerne eller begrænse køberens muligheder for at foretage indkøb efter et frit valg og spærre konkurrenterne adgangen til markedet, idet der anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, og den dominerende stilling søges forstærket gennem en fordrejning af konkurrencen (dommen i sagen Deutsche Telekom mod Kommissionen, præmis 175 og den deri nævnte retspraksis). 27 I dommen i sagen AKZO mod Kommissionen, hvori det drejede sig om at afgøre, om en virksomhed havde anvendt urimeligt lave priser, har Domstolen for det I - 6

7 POST DANMARK første i dommens præmis 71 fastslået, at priser, der er lavere end de gennemsnitlige»variable«omkostninger (dvs. omkostninger, der varierer i forhold til de fremstillede mængder), i princippet må betragtes som misbrug, for så vidt som en dominerende virksomhed ved at anvende sådanne priser formodes ikke at følge andre økonomiske mål end at eliminere sine konkurrenter. Domstolen har for det andet fastslået i dommens præmis 72, at priser, der er lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, men højere end de gennemsnitlige variable omkostninger, må anses for misbrug, når de fastsættes som led i en plan om at eliminere en konkurrent. 28 Med henblik på vurderingen af lovligheden af en politik med lave priser, som anvendes af en dominerende virksomhed, har Domstolen således anvendt kriterier baseret på en sammenligning mellem de pågældende priser og visse omkostninger, som den dominerende virksomhed har afholdt, samt på virksomhedens strategi (jf. dommen i sagen AKZO mod Kommissionen, præmis 74, og dommen i sagen France Télécom mod Kommissionen, præmis 108). 29 Hvad angår eksistensen af Post Danmarks eventuelle konkurrencebegrænsende strategi fremgår det af sagens akter, at den klage, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen, vedrørte den mulighed, at Post Danmark ved en politik med lave priser i forhold til visse af selskabets konkurrents vigtige kunder havde kunnet eliminere denne konkurrent fra det pågældende marked. Som det fremgår af forelæggelsesbeslutningen, har det imidlertid ikke kunnet påvises, at Post Danmark havde til hensigt at eliminere denne konkurrent. 30 I modsætning til argumentationen fra den danske regering, som i denne sag har indgivet bemærkninger til støtte for Konkurrencerådets synspunkter i hovedsagen, kan den omstændighed, at en dominerende virksomheds praksis i lighed med den i hovedsagen omhandlede prispolitik kan kvalificeres som»prisdiskrimination«, dvs. anvendelsen af forskellige priser i forhold til forskellige kunder eller forskellige kategorier af kunder for varer eller tjenesteydelser, for hvilke omkostningerne er de samme, eller omvendt anvendelsen af samme pris i forhold til kunder, for hvilke omkostningerne varierer, desuden ikke i sig selv indicere, at der foreligger et ekskluderende misbrug. 31 I det foreliggende tilfælde fremgår det af sagens akter, at med henblik på at foretage en pris/omkostnings-sammenligning har de danske konkurrencemyndigheder ikke anvendt begrebet»variable omkostninger«, nævnt i retspraksis affødt af dommen i sagen AKZO mod Kommissionen, men et andet begreb, nemlig det, som disse myndigheder betegner med udtrykket»inkrementelle omkostninger«. Det fremgår i denne forbindelse bl.a. af den danske regerings skriftlige indlæg og af dens skriftlige svar på Domstolens spørgsmål, at de pågældende myndigheder har defineret de»inkrementelle omkostninger«som»de omkostninger, der skønnedes at falde bort på kort eller mellemlang sigt (tre til fem år), hvis Post Danmarks aktivitet med distribution af adresseløse forsendelser faldt bort«. Regeringen har endvidere anført, at de I - 7

8 DOM AF SAG C-209/10»gennemsnitlige samlede omkostninger«er blevet opgjort som»de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger med tillæg af en skønsmæssigt fastsat andel af Post Danmarks fællesomkostninger til aktiviteter uden befordringspligt«. 32 Som den danske regering har anført i sine skriftlige svar på disse spørgsmål, er tvisten i hovedsagen karakteriseret ved, at der foreligger væsentlige omkostninger, som kan henføres til såvel Post Danmarks befordringspligtige aktiviteter som til aktiviteter med distribution af adresseløse forsendelser. Disse»fællesomkostninger«skyldes særligt, at Post Danmark på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen i det væsentlige anvendte samme infrastruktur og samme personale til såvel distribution af adresseløse forsendelser som til aktiviteter forbundet med virksomhedens befordringspligt vedrørende visse adresserede forsendelser. Regeringen har endvidere anført, at Konkurrencerådet var af den opfattelse, at Post Danmarks aktivitet med distribution af adresseløse forsendelser også trak på»de fælles ressourcer i [virksomhedens] distributionsnetværk«, idet omkostningerne på det befordringspligtige område kunne reduceres over en tidshorisont på tre til fem år, hvis Post Danmark ophørte med at distribuere adresseløse forsendelser. 33 Under disse omstændigheder fremgår det af sagens akter særligt punkt og 200 i Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 2004, nævnt i denne doms præmis 13 at med henblik på vurderingen af de omkostninger, som Konkurrencerådet har kvalificeret som»gennemsnitlige inkrementelle omkostninger«, har det særligt taget hensyn ikke alene til de faste og variable omkostninger, som alene kan henføres til aktiviteten med distribution af adresseløse forsendelser, men endvidere til forhold, der kvalificeres som»variable fællesomkostninger«,»75% af de henførbare fælles kapacitetslogistikomkostninger«og»25% af de ikke-henførbare fælles omkostninger«. 34 Det bemærkes, at under de særlige omstændigheder i hovedsagen synes en sådan fordelingsmetode at tilsigte at identificere de væsentligste omkostninger, der kan henføres til aktiviteten med distribution af adresseløse forsendelser. 35 I forbindelse med denne vurdering er det bl.a. blevet fastslået, at den pris, der blev tilbudt Coop, ikke gav Post Danmark dækning for de gennemsnitlige samlede omkostninger, der kunne henføres til den samlede aktivitet med distribution af adresseløse forsendelser, men at den gav dækning for de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse med den pågældende aktivitet, således som disse er blevet fastlagt af de danske konkurrencemyndigheder. 36 Det er endvidere ubestridt, at i det foreliggende tilfælde er de priser, der blev tilbudt supermarkedskæderne Spar og SuperBest, blevet vurderet til et niveau, der ligger over de pågældende gennemsnitlige samlede omkostninger, således som disse er blevet fastlagt af de pågældende myndigheder. Under disse I - 8

9 POST DANMARK omstændigheder kan det ikke konkluderes, at sådanne priser har konkurrencebegrænsende virkninger. 37 Hvad angår de priser, der er blevet anvendt i forhold til Coop, kan en prispolitik som den i hovedsagen omhandlede ikke kvalificeres som et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den pris, som den dominerende virksomhed har anvendt over for én kunde, ligger på et niveau lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der kan henføres til den pågældende aktivitet, men over dennes gennemsnitlige inkrementelle omkostninger, således som disse er blevet fastlagt i hovedsagen. 38 For så vidt som den dominerende virksomhed fastsætter sine priser på et niveau, der dækker de væsentligste omkostninger, der kan henføres til afsætningen af den pågældende vare eller leveringen af den pågældende tjenesteydelse, vil en konkurrent, der er lige så effektiv som denne virksomhed, i princippet have mulighed for at konkurrere på disse priser uden at lide uholdbare tab på lang sigt. 39 Det tilkommer den forelæggende ret at vurdere de relevante omstændigheder i hovedsagen i lyset af den konstatering, som er indeholdt i den foregående præmis i denne dom. Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at det fremgår af de sagsakter, som foreligger for Domstolen, at Forbruger-Kontakt har kunnet opretholde sit distributionsnetværk på trods af den mistede postmængde fra de tre omhandlede kunder, og at selskabet i 2007 atter overtog Coops og sidenhen tillige Spars forsendelser. 40 I tilfælde af, at den forelæggende ret ikke desto mindre efter denne vurdering skulle fastslå, at Post Danmarks adfærd havde en konkurrencebegrænsende virkning, skal det bemærkes, at en dominerende virksomhed kan begrunde handlinger, der kan falde ind under forbuddet i artikel 82 EF (jf. i denne retning bl.a. dom af , sag 27/76, United Brands og United Brands Continentaal mod Kommissionen, Sml. s. 207, præmis 184, og af , forenede sager C- 241/91 P og C-242/91 P, RTE og ITP mod Kommissionen, Sml. I, s. 743, præmis 54 og 55, samt TeliaSonera Sverige-dommen, præmis 31 og 75). 41 Navnlig kan en sådan virksomhed i denne forbindelse godtgøre, enten at dens adfærd er objektivt nødvendig (jf. i denne retning dom af , sag 311/84, CBEM, Sml. s. 3261, præmis 27), eller at den eliminerende virkning, som følger af en sådan adfærd, kan opvejes, endog overvindes, af effektivitetsfordele, som ligeledes er til gavn for forbrugerne (dom af , sag C-95/04 P, British Airways mod Kommissionen, Sml. I, s. 2331, præmis 86, og TeliaSonera Sverigedommen, præmis 76). 42 I sidstnævnte henseende påhviler det den dominerende virksomhed at godtgøre, at de sandsynlige effektivitetsgevinster, som den pågældende adfærd kan medføre, opvejer sandsynlige negative virkninger for konkurrencen og forbrugernes interesser på de berørte markeder, at effektivitetsgevinsterne er opnået eller vil I - 9

10 DOM AF SAG C-209/10 kunne opnås som følge af den pågældende adfærd, at denne adfærd er afgørende for at opnå disse gevinster, og at adfærden ikke udelukker den effektive konkurrence ved at fjerne alle eller de fleste eksisterende faktiske eller potentielle konkurrencekilder. 43 Det skal i det foreliggende tilfælde blot bemærkes med hensyn til de betragtninger, der er gengivet i denne doms præmis 11, at den ene omstændighed, at et kriterium, som udtrykkeligt er baseret på effektivitetsgevinster, ikke er anført blandt de elementer, der fremgår af Post Danmarks prislister, ikke kan begrunde, at sådanne effektivitetsgevinster i givet fald ikke tages i betragtning, under forudsætning af, at disses rigtighed og rækkevidde godtgøres i overensstemmelse med kravene i denne doms præmis Henset til ovenstående bemærkninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 82 EF skal fortolkes således, at en dominerende virksomheds politik med lave priser, som anvendes i forhold til visse af en konkurrents tidligere kunder, ikke kan anses for at udgøre et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den pris, som virksomheden anvender over for en af sine kunder, ligger på et niveau lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der henføres til den pågældende aktivitet, men over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse hermed, således som disse er blevet fastlagt under den procedure, der ligger til grund for hovedsagen. Med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrencebegrænsende virkninger under omstændigheder som de i nævnte sag omhandlede, skal det undersøges, om denne prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at denne konkurrent faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen og følgelig for forbrugernes interesser. Sagens omkostninger 45 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: Artikel 82 EF skal fortolkes således, at en dominerende virksomheds politik med lave priser, som anvendes i forhold til visse af en konkurrents tidligere kunder, ikke kan anses for at udgøre et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den pris, som virksomheden anvender over for en af sine kunder, ligger på et niveau lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, der henføres til den pågældende aktivitet, men over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse hermed, således som disse er blevet fastlagt under den procedure, der ligger til grund for hovedsagen. Med henblik på at vurdere, om der foreligger I - 10

11 POST DANMARK konkurrencebegrænsende virkninger under omstændigheder som de i nævnte sag omhandlede, skal det undersøges, om denne prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at denne konkurrent faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen og følgelig for forbrugernes interesser. Underskrifter I - 11

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

KONKURRENCERETSFORENINGEN

KONKURRENCERETSFORENINGEN KONKURRENCERETSFORENINGEN EU-DOMSTOLENS DOM AF 27. MARTS 2012 SAG C-209/10, POST DANMARK MOD KONKURRENCERÅDET 24. maj 2012 Advokat Søren Zinck Side 1 Historik -Udspringer af Konkurrencerådets afgørelser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1 Sag C-23/14 Post Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten)»Konkurrence misbrug af dominerende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.2.2009 K(2009) 864 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j artikel CURIA - Dokumenter Side i af 7 DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 14. november 2013 (j»asyl Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder artikel 4 forordning (EF) nr. 343/2003 3, stk.

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3/1120-0100-0974/ISA/chj/lbr Rådsmødet den 29. september 2004 Resumé 1. Forbruger-Kontakt distribuerer adresseløse

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. Sag C-386/11. Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013. Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-07-01: Post Danmark og Forbruger- Kontakt a-s mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den. 1. juli 2005 i sagerne: 2004-0000995 Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 1. september

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 2/2008 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Søren Zinck) mod Konkurrencerådet (advokat Olaf Koktvedgaard) Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet:

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 28. juni 2012 *»Direktiv 2003/6/EF og 2003/124/EF intern viden begrebet»specifik viden«mellemliggende trin i et forløb af en vis varighed angivelse

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Konkurrencebegrænsende adfærd med særlig fokus på secondary-line diskrimination

Konkurrencebegrænsende adfærd med særlig fokus på secondary-line diskrimination Konkurrenceretligt speciale Konkurrencebegrænsende adfærd med særlig fokus på secondary-line diskrimination Udarbejdet af Ken Ruiru Hansen Aalborg Universitet 2008-2047 1 Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 23 2007-08-16: CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. august 2007 i sag 2007-0010594: CityMail Danmark A/S (advokat Jesper

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat tildeles til studier

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)»Offentlige tjenesteydelseskontrakter direktiv 2004/18 begreberne»entreprenør«,»leverandør«og»tjenesteyder«begrebet»økonomisk aktør«universiteter og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 267 TEUF Domstolens kompetence det forelæggende organs karakter af en ret offentligt udbud inden for jernbaneinfrastruktursektoren

Læs mere