EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F"

Transkript

1 ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N

2 FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte Staruppere i 50 års alderen eller derover taler sammen om mænd, de i deres unge dage har kendt, kommer navnet Niels Fischer (»æ Fisken eller»æ gammel Fiskero) tit for. Spørger vi yngre saa ud om, hvem denne mand var, og hvorved han udmærkede sig, så er de ældre altid villige til at fortælle, og det er, hvad jeg sådan har hørt, at jeg nu vil genfortælle for 'Arbøgcrnes< læsere. 1. Niels Fischer er født i Stamp by (i den gård, hvor nu Iver Bergs enke bor) syvsoverdag Han var den ældste af ni søskende, og da hans fader døde tidligt, kom han ganske ung til at stå for styret derhjemme. 28 år gammel.giftede han sig med Maren Holgersdatter Buhl og kom derved i svogerskab med tre af sognets største gårdmænd: Johan Bertelsen på Egeland, Jens Henriksen på Skovgård og Søren Buhl i Hesselballe, der alle var gi fte nyed døtre of Holger Buhl på Skovgård. Måske delte svogerskab gjorde, Vejle Amts Aarboger

3 178 POUL LINDHOLM: at Niels Fischer syntes, fødegården var for lille til ham. I hvert fald havde han ikke været gift ret mange ar, før han tænkte pa at fa sig en større, og da hans hustru havde bragt ham en ret betydelig medgift, kunde han også realisere sin plan. Bande Egeland og Skovgård havde oprindelig været små gårde, men var bleane store, ved at der var købt jord ind til dem. På den måde kunde Niels Fischer ikke forstørre sin gård, da ingen af de omboende lodsejere vilde sælge, nen hellere købe. Han besluttede derfor at vælge sig el andet virkefelt og købte til den ende»højgiirds i Ågard. Efter at have købt denne gård begyndte han at handle med sin fødegård, solgie først dens bygninger til sin nabo, Jakob Berg, og tik til gengæld dennes gamle bygninger og en sum penge, solgte dernæst en del af sin jord til de Starup gårdmænd, tog nogle parceller fra, og pa et par af disse rejste han bygninger, delvis af materialet fra Jakob Bergs gård. På den nåde er de to gårde bleven til, som nu ejes af Peder Madsen og Jens Byed. Nu var det Højgård, der skulde gøres større. Han købte derfor Peder Bjergs gård i Ågaud, der lå, hvor nu mejeriet ligger, flyttede dens bygninger op pa en af sine parceller fra Starupgirden og opførte der gården Bøgeskov<, som han saa solgte tit Peder Bjerg. Dernæst niagelagde han med kromanden i Agard, der fik noget af Peder Bjergs jord, medens Niels Fischer fik kromandens lod, der lå syd på oppe ved landevejen ind til IIojgårds mark. Oppe ved Stanghøj vejen boede en mand, der lied Mads Jensen. Efter at Niels Fischer havde magelagt med kromanden, var Mads Jensens mark på alle

4 PRA STARUP SOON 179 sider omgivet af Højgårds mark. Dette var ubehageligt for begge parter, og de magelægger da, således at Niels Fischer far Mads Jensens mark, og Mads Jensen får en lod i udkanten af Højgårds mark oppe ved landevejen, der, hvor nu Rasmus Rasmussen bor. Niels Fischer skulde så flytte de gamle bygninger derhen og bygge dem op igen. Men»æ Fisken var ikke færdig med sin jordhandel endnu. Han købte (eller rettere sagt byttede sig til for en al sine Starupparceller) en gård paa Starup søndermark (den, Terkild Nikolajsen nu har). Denne gård blev dog ikke lagt ind til Højgård, men bortforpagtet og senere solgt. Derimod blev Hans Grunnets gård, som lå ved Nebelvejen, der, hvor nu Peder snedker bor, købt og for største delen lagt under højgård. Brakkervejen gik den gang i nordøst fra Sletmad op til IIøjgård, men Niels Fischer tik den flynet, så den kom til al gå lige ud til Stanghøjvejen. Hvad der af Hans Grunnets jord la nord for den ny vej, var det, der kom under IIøjgård, men det, der lå syd for, delte han i tre parceller. En del af Hans Grunnets bygninger blev stående, og af den øvrige del lod Niels Fischer bygge to ny buse (Andreas vævers og Niels Vorks), så nu var alle tre parceller bebyggede og blev kort efter solgte. Ved denne handlen omkring havde Niels Fischer fået Højgård forvandlet fra at være en mindre bondegård til at blive en proprietærgård med 16.tdr. hartkorn, og i årene ombyggede han den helt. De gamle, lave bindingsværkshuse blev revne ned, og i deres sted rejste sig nye, grundmurede: 'en stor ladebygning med to længer til kostald og hestestald rn. m., et herskaheligt stuehus med to fløje til mejeri nr. m. 12'

5 180 POLL LINDHOLM: I henved en snes år boede Niels Fischer på højgård, så bortforpagtede han den og solgte den kort efter, købte så Bøgeskov«, som han selv havde bygget nogle år i forvejen, og flyttede derop. Nu måtte dens bygninger også ned, og nye, herskabelige blev opførte. Yå»Bøgeskov«boede Niels Fischer så til sin død 2. juledag Der er sikkert ikke mange gårdmænd, i hvis lod det er faldet at bygge så meget, som Fischer byggede. På sine gamle dage fortalte han selv, at han havde bygget 36 huse, og det skal vistnok passe. Han forstod at bygge billigt. Da han solgte sin Starupjord, beholdt han skoven, og i denne hentede han så godt som alt det tommer, han brugte. Murstenene brændte han selv. Tiltrods for sit meget byggeri fik han dog sin bedrift passet. Han var ikke nogen ordenens mand, og der skal have set frygteligt ud både i gård og på mark, men Niels Fischer vidste at få noget rid af sit kram alligevel. Det var jo i rovdri ftens tid, han levede, og han er fuldt ud dens mand. Han har ingen medlidenhed hverken med folk eller fæ, hverken med jord eller skov. Når hans folk og heste har arbejdet hjemme på marken i ugens seks sognedage, sender han dem jævnlig ud at arbejde for småfolk om søndagen, sin jord tager han den ene langstråede afgrøde af efter den anden, og sin skov hugger han ned i for fode. Han har ganske sikkert følt sig berettiget dertil og ment at give fuld erstatning derfor, når han gav sine folk og kreaturer god

6 FHA STARUP SOGN 181 føde, passede sin jord med mærgling og dræning, og tilplantede, uår han havde omhugget et stykke skov. Især var det skoven, Fischer var slem ved. Favntræ var dyrt i de dage, kostede indtil 20 daler favnen, og penge kunde Niels Fischer al ti d bruge, så det kunde han ikke stå for. Når hans svogre, der var meget omhyggelige med deres skove, foreholdt ham, at han huggede for meget, svarede han altid:»a har så pinnede plantet flere træer, end a har fældet«. Måske han havde ret deri, ti han plantede som sagt igen, hvor han havde hugget, og desuden plantede han meget hjemme ved sin gård. Højgårds store, smakke have er hans værk og ligeledes de smukke hegn ved begge sider af vejen fra Ågård kirke forbi Højgård til Stanghøjvejcn. 3. Noget al det ejendommeligste ved Fischer er hans forhold til penge. Alle, der ved noget om ham, ved også, at lian ikke var til at få penge fra, at hans daglejere, tjenestefolk og hvem andre, der havde penge tilgode hos ham og krævede hane, stadig fik til svar:»a har så pinnede ingen penge«. Hvad der var årsag i denne uviltighed til at betale, er det ikke let at linde ud al. Ganske vist kunde han tit med sandhed sige, at han ingen penge havde, ti skønt han var en ret velstående mand, var han dog jævnlig i pengebetryk; men dette alene forklarer ikke sagen. Nogle vilde sige, at han var gerrig, og adskillige Ling kunde også tyde på, at det var sandt, pien lige så meget peger i modsat retning. Vel skulde der til

7 182 POLL LINDHOLM daglig knibes og spares i alle ender og kanter, men når Fischer holdt fest (f. ex. syvsoverdag), så var der ingen smalle steder. Og vel var det sådan, at folk, der havde penge tilgode hos ham, næsten ikke kunde få dem fra ham, men vilde de samme folk tage naturalier, f. ex. brændsel, i stedet for penge, så var Fischer meget rundhåndet, og tjenstvillig var han allid mod alle. En gammel mand i Agård, Jcns Hansen (sædvanlig kaldet Jens Aser), der tjente Fischer i mange år, har fortalt mig, at det altid kneb for ham at få sin løn, men da lian kom til Arhus i kongens tjeneste, tlk han en bolle med, der indeholdt smør, pølse, flæsk, kød osv., og hver gang denne bøtte blev tom i de Lo år, Jens var soldat, kunde han sende den med Johan Daugård, der i de tider kørte fragt mellem Kolding og Arhus, og han fik den så fyldt tilbage. Det var vel nok nærmest madam Fischer, der sørgede for den, men det var med Niels Fischers vidende og vilje, han havde selv flere gange bøtten med sig til Kolding. Måske har en al grundene til, at Fischer så nødig vilde betale med penge, været den, at han så, der var så mange, der misbrugte penge. Følgende historie synes at tale derfor: En hersker, der arbejdede for Niels Fischer, fik om foråret (med stort besv(er) sin løn, 50 daler, og drog med denne kapital til Kolding, hvor han i få dage satte den til. Da han kom tilbage, havde han kun fået sig en ny bluse for pengene.»du matte så pinnede hellere ha ladet mig beholde æ penge«, sagde Fischer. Brændsel, fødevarer og den slags ting blev ikke sa let misbrugt, del var Fischer derfor ikke så bange for at lade folk få.

8 FRA STAR SOGN 183 Men hovedårsagen må dog vist søges i Fischers ringe ordenssans. At man har en forpligtelse til at betale, hvad man skylder, synes aldrig rigtig at være gået op for ham. Tiærlighed kan man ikke kalde det, for Fischer var ligeså efterladende med at kræve, hvad han havde tilgode, som med at betale, hvad han skyldte, men uorden og ligegyldighed bliver vist den rette betegnelse derfor. Det var ikke morsomt at have mellemregning med Niels Fischer, for han vilde aldrig have gjort op. Gamle Hans Daugård i Stamp og han havde meget med hinanden at gøre, handlede sammen og lånte penge al hinanden. Når Fischer kom og vilde låne penge, og Hans Daugård ikke var hjemme, kunde han selv finde nøglen og tage pengene af skabet. Talte Hans Daugård en gang imellem om, at de da stalde have deres regning gjort op, svarede Fischer altid:»det kan vi så pinnede ingen rede finde i, det må vi hellere lade gå lige op«. Og således blev det. Peder Svoger i Gravens, der arbejdede hos Fischer, da han boede på»bøgeskov«, blev så forundret over at blive kaldt ind til ham en aften og få sin regning gjort op, at han sagde, da han kom hjem:»no trowr a ett,»æ Fisker«lowwer ret lænnga. Hans tro viste sig at være rigtig, Fischer døde virkelig ko rt efter. 4. Niels Fischer var en anset mand, der beæredes med mange offentlige hværv. Han var således både sognerådsformand og amtsrådsmedlem og blev endog i en temmelig mig alder danebrogsmand.* net var Orin i.ehmann, den lava rende,ratmand i vejle, der skallede Fischer dan eh cogskors el. Lehniann kunde sexet godt lide denne

9 184 P011, LINDHOLM: Udpræget selskabsmand var han, og han forstod at begå sig mellem alle, høje som lave, forstod lige si godt at spille en Lrekort med småfolk som en Ihombre med omegnens proprietærer og præster. Man kunde være sikker på, at der herskede god tone i det selskab, hvor Fischer var tilstede, selv om del gik lysligt til både med punchedrikken og skæmt. Fischer kande nemlig ikke lide, at der blev talt ondt om folk, og begyndte en eller anden derpå, så forstod han altid på en egen, umærkelig måde al få samtalen ledet i en anden retning. Det var ikke blot sine jævnaldrende, Fischer søgte omgang med. Han vilde også gatrne sammen med de unge, og disse havde en god ven i ham. I året 1866 var der nogle unge i Ågård Niels F'isehe r. og omegn, som stiftede en forening, de kaldte»fostbroderskabets, hvis formål var sved foredrag, sang og sangtale i sine nioder at underholde og n il - danne hinanden i dansk, fri og folkelig retning«. De ældre så ret skeptisk pa denne forening, men det gjorde Fischer ikke, han mældte sig ind i den og hamle.med de kloge Mom og Lail hewn endegst med tit sit hal engang. Fed denne lejlighed var der eu dame, scan i agtede at danse med den vulmelsk lea dte I'iscker, men han fik oprejsning, da Lehmanus duller (den senere fro Ilode) i del sit loon springende og råbles»å, Fischer, vil De ikke clause med migh

10 RA STARUP SOGN 185 gav den derved noget af den anseelse, den manglede: Hans indmældelse havde tilfølge, at mange indmældte sig, både unge og gamle, og det varede kun et år, for foreningen var så mægtig, at den kunde bygge sit eget hus -- det første folkelige forsamlingshus i Daninark. Fischer var kendt viden om, og alle, der kendte ham, satte pris på ham.»hvem blev ikke glad ved at se Fischer!» sagde pastor Blicher i ligtalen over ham. Og det var sandt. Ilan var velset, hvor han kom, og allevegne bragte han godt humør. Allevegne undtagen i sit hjem. Hjemme var han altid gnaven (når der da ikke var fremmede),»et forfærdeligt vrøvl», siger de, der har tjent ham. Ingenting var ham tilpas, alt og alle skulde han»gnave» over, selv over sin kone, den ejegode Maren Buhl Det var en udmærket hustru, Fischer havde sig. IIun var vel knap så begavet som sine søstre (hendes konfirmationsattest lyder på: kundskab temmelig god, opførsel meget god), og det var vel ikke helt frit for, at folk vilde le lidt ad hende engang imellem, men et hjærtensgodt menneske var hun, der tålmodig fandt

11 186 POUL LISOUOT.)I: sig i Fischers gnavenhed og knehenhed og hang ved ham med stor troskab. Hendes søstre, hvis maend var betydelig mere velhavende end Fischer, vilde i grunden se lidt ned på hende og brovte noget med deres større rigdom, men da Fischer blev danebrogsmand, syntes Maren, at hun var ovenpå. Da hun første gang efter denne begivenhed kom sammen med søstrene, spurgte disse hende:»hvorfor blev :»æ Fiskem egentlig danebrogsmand?a :;De ved a stimænd ette, svarede Maren.».lo, du må da vide noget om der::»nej, a gjør såmænd ett, men a ved da, te de kend jeres mænd ett hlvww, sjel om di vild' gi ald dje peeng for et.0 Folk morede sig stundom med at spørge hende om, hvad bun var i politisk henseende, for de vidste, al de altid fik svaret:»a er såmænd de samm, som»æ Fisker. er.(( Spurgte man hende så, hvad han var,. svarede hun:»de ved a såmænd ell, de hår a ingen forstand o.a Som et andet kuriosum om hende kan anføres følgende: Da hun pa sine gamle dage opholdt sig på»bøgeskov» hos sin søstersin Henrik Henriksen, hvem hun havde tilskødet gården efter Fischers død, var der en ung pige i huset, som vilde hjælpe hende med at trække af tøjet. Madam Fischer vilde først ikke have hende til det, :.for du vil grine ad mig», sagde hun, men da den unge pige forsikrede nej, tik hun lov til det. Hun kunde dog ikke lade være at trække ph smilehåndet, da hin opdagede, at madam Fischer havde fem par Mixer pa.»ja, a vidst et såmænd godt», sagde madam Fischer,»men a skal sej dæ: når de blytyr koldt, så trækker a ett en skjørt mer på, men så tejer a en par howser mer på, for de

12 FRA STAREP SOGN 187 værner bejer, å a kan osse bejer bær dem end mi skjorter.«6. Kunde Niels Fischer spille folk et eller andet puds, så gjorde han det med glæde, og det var især sine bedste venner, han holdt at at pudse. Mens han boede i Stamp, havde han mark i nærheden af Peter Sagers i Fredsted. Peter Sager såede sin rug før andre, og da den om e fteråret stod grøn, tik Niels Fischers får, der gik løse, lyst Lil at gå over derpå. Det vilde Peter Sager ikke have, og han sagde det da til Niels Fischer, men fik inlet andet Svar end:»du ku så pinnede la være at så din rug for andre roll«. Peter Sager mente, at det var noget, han selv bestemte, og da Niels Fischers får kom igen på rugen, tog han dem i hus. Nu gik Niels Fischer ned til Peter Sager og vilde have fårene.»ja, du kan godt få dem, men a vil ha penge for dem«.,det er så pinnede. gal, a hår ingen penge med«. --»Ja, så får du dem ikke.a ka vel få dem, når du beholder en i pant?«- Det var der ikke noget i vejen for.»så kan du jo beholde den sorte der.a Det var Peter Sager godt tilfreds med og Fischer var også, for det sorte får var nemlig ikke hans eget, men degnens, der havde gået sammen med Fischers. Da Fischer kommer hjem, går han om til degnen, Mikkelsen, og siger:»peter Sager havde taget vore får i hus, a var dernede ved ham nu, og a tik da mine, men Djes vild hall så pinnede ett af med.«degnen, der var Peter Sagers gode ven, bliver noget forundret over dette her og går strax ned til ham og siger:» Hvad skal det betyde, Peter Sager, De har taget mit

13 188 POLL LINDHOLM: får i hus og vil ikke udlevere det igen?a vidst ikke, det var Dje får«, svarede Peter Sager,»»æ Fiskeri sagde, det var hans. De kan godt få Djes igen.a Således fik Niels Fischer narret Peter Sager. Men det blev snart galt med fårene igen, og da Peter Sager anden gang tog dem i hus, kunde Niels Fischer nok tænke, at han ikke kunde narre ham en gang til på samme måde. Han landt da på en anden list. I Stamp by boede den gamle Hans Daugård, der, som før nævnt, havde meget med Fischer al gøre og desuden var en mand, der ligesom denne havde lyst til at gøre løjer. Hain får ha n med sig ned til Peter Sager om altenen. De kommer ind og sidder og taler med Peter Sager om forskellige ting, men gamle Hans Daugård havde ikke megen ro på sig, han gik og hostede og Barkede og måtte stadigvæk ud. Fischer havde aftalt med ham, at han skulde se sit snit til at få fårene lukket ud. Det lykkedes dog ikke for ham, ti Peter Sager havde anet uråd, og når Hans Daugård kom i nærheden af fårehusdøren, stod der altid en karl posteret ved den. Fischer måtte så hide i det sure æble og betale for at få sine får igen. Men det skulde hævnes. - En dag går Niels Fischer nede ved Anders Sørensens markskel, hvor dennes karle gik og pløjede. Der gik et par løse plage ovre på marken. «Er det ikke Peter Sagers plage, der går?«spørger Niels Fischer. sjo:r se, om I ikke kan få dem drevet over på min mark:«det var karlene villige nok til, og Niels Fischer var nu ikke sen med at få dem taget i hus og få sendt bud til Peter Sager. Da denne så korn, måtte han selvfølgelig ud med fårepengene for at få sine plage igen.

14 FBA STARUP SOGN 189 Mens Fischer boede på Højgård, havde han en hegnshistorie med sin svoger, Jens Henriksen på Skovgård. Fischer havde fire gamle heste, der gik i en indhegning, som grænsede ind til Jens Henriksens mark. De brød igennem indhegningen og gjorde skade på Jens Henriksens havre, der, skønt det var langt hen på efteråret, endnu stod ud'e. Så tog Jens Henriksen dens i hus og sendte bud til Niels Fischer.»Ilan kunde så pinnede køre hans havre hjem samtidig med andre folk«, sagde denne til budbringeren,»men nu skal der komme en mand op at hente dem«. Lidt efter sagde han til Jens Aser:»Kan du gå op til Jens Henriksen og få vore heste?ja, de kan a godt, men så skal a vel ha penge med'?nej, du skal ikke, min svoger skal så pinnede nok lade dig fa dem alligevel.«jens Aser går så lien i stalden og sadler en hest.»hvad, hvad vil du med den?«spørger Fischer.»A vil ride op til Jens Henriksen.Er du tumbet, du filar jo heste nok at ride pa hjem.a får ingen heste, når a ingen penge må få med«, svarede Jens og red sin vej. Han kommer til Skovgård og træffer Jens Henriksen.»I har nok nogle heste af»æ Fiskers«?Ja.A skuld hils fra»æ Fisker«, om a kund få dem.ja, du kan, hvis du har penge med.nej, de hår a ett,»æ Fisker«ment, I vild nok la ham få dem alligevel.»»men det mente du nok ikke, siden du kommer ridende herop.a var jo ett sikker på det«, svarede Jens.»Det var klogt nok af dig«, siger Jens Henriksen,»og nu kan du hilse»æ Fisker«og sige, at han får ingen heste, før a får penge.«med den besked måtte Jens så ride hjem, og han fortalte da Fischer, hvordan det var gået og sluttede med at sige:»men nu

15 190 POre i.(ndiioi.v: er det vel bedst, te a f nr æ penng og kommer op efter dem igen».»nej, det er ingen nytte tile, svarer Fischer,»æ heste skal nok komme alligevel«. Og Fischers gode tro blev ikke beskæmmet da Jens Henriksen havde haft hestene en otte dages tid, og der ikke korn flere bud Ira Højgård, blev han ked af at have dem at føde på længere og sendte så en karl afsted med dem. Også sin anden svoger, Johan Bertelsen på Egeland, spillede Fischer engang et puds. Man brugte dengang at lade hestene gr'i ude om natten. Sa var det en morgen, Fischer skulde afsted til brvilup i Vilstrup, at han sendte sin karl ud efter et par heste. Karlen kommer tilbage. og mælder, at han ikke kan (inde delp.»så du slet ingen heste?«spørger Fischer.»Jo, a så Johan'es, de stod tøjrede tæt ved Gården.Så kan vi jo La dem, de er så pinnede gode nok, men pas på, at ingen mærker dela Karlen henter hestene, og Niels Fischer kører til bryllup.»det er da et par skammelig gode heste, du har, Fischer», sagde folk til ham.»ja, hva, ved sådan en lejlighed tar en jo så pinnede osse de bedste for, en har«, svarede han. Efter to dages forløb kom Niels Fischer tilbage fra bryllupet og afleverede Johan Bertelsen hestene igen. At denne tiltrods for svogerskabet var dyg tig vred, er ikke su underligt.»du kunde da have ladet mig det vide», sagde han,»her har vi nu i to dage gået og ledt efter hestene., Engang var Fischer, Peter Sager og Johan Bertelsen i Vejle. Som de står og taler sammen på gaden, siger Fischer:»A skal lige ind i den bu ti k der, vent efter mig sålænge'«jo, det skulde (le da nok. De venter et kvarter, de venter en halv time, de venter

16 FRA STARUP SOGN 191 længere endnu, men der kommer ingen Fischer. Tilsidst bliver de utålmodige og går ind i butikken.»er»æ Fisker«ikke her?«spørger de.»jo, han er.hvad mon han tar sig for?«--»han sover middagssøvn; han kom herind for en times tid siden og bad om han matte få lov at lægge sig lidt.». Selv den værdige provst Theilade i Stamp kunde Fischer drive løjer med. De var i regelen gode venner og vilde gærne tale sammen, men en kurre kunde der jo nok komme på tråden, da deres mark grænsede sammen, og Fischer naturligvis ligesålidt overfor provsten SOM overfor andre kunde holde markfred. En sommerdag, da der sådan var lidt misstemning imellem dem, kommer de begge rid paa deres marker; de ser nok hinanden, men siger intet, bliver bare ved at vandre hver på sin side af hegnet Efter en stunds forløb bryder provsten dog tausheden og siger:»fischer, skal vi ikke være gode venner igen?«fischer summer lidt på det, men enden bliver dog, at han kommer over hegnet, og nu følges de ad og taler sammen som sædvanlig. Da trækker der en tordenbyge op, og det begynder at regne.»hvad skal vi nu gore, Fischer?«siger provsten;»nu bliver vi våde«.»vi kan sætte os i ly ved en høstak«, svarer Fischer, og han får da også provsten anbragt i den ene side af stakken og sætter sig selv i den anden.»jeg sidder godt her», siger provsten lidt efter,»og regnen kan slet ikke komme til mig«.»ja, da sidder a osse godt«, svarer Fischer, og de sidder nu og taler sammen, mens regnen står på. Da den er ved at hæfte, rejser Fischer sig, og nu kan han ikke dy sig, men vælter stakken over provsten og lægger sig selv ovenpå. Provsten så slet ikke værdig ud, da han

17 192 POLL LINDHOLM: langt om længe fik sig boret gennem høet; ikke blot havde høstråene haget sig fast rundt omkring i hans tøj, men også i mund, næse og øren havde de fundet ind. i. Vilde Niels Fischer pudse andre, så havde han til gengæld intet imod selv at blive pudsel engang imellem. En dag kom han over til Terpsminde for at opkræve landboforeningsbidrag. Efter at have fået pengene siger han til Poul Terp, som dengang bestyrede gården for sin mor:»du kunde egentlig godt betale mig Niels Hansens bidrag også, så slipper a for at gå derop«. Ja, det var der ikke noget i vejen for, og Poul Terp giver ham de tre daler, Niels Hansen skulde af med. Samme eftermiddag træffer Poul Terp denne og siger da til ham:»a betalte»æ Fisker«tre daler, som han sagde, du skulde al med Lil landboforeningen«.»sikken en laeltringl» udbryder Niels Hansen,»a betalte ham jo pengene den anden dag i Kolding«. --»Nå ja, det må han si ha glemt«, svarer Poul Terp,»men så kan a jo få mine penge af»æ Fisker«igen.«Næste gang Poul Terp møder Fischer, siger han til ham:»det er sandt, Fischer, Niels Hansen sagde, at han havde betalt Dem pengene i Kolding den anden dag«.»no gjord han det, ja no du sejer et, så tror a pinnede osse, a ka hows et.» Og dermed giver Fischer sig til at tale om andre ting. Da de skilles, siger Poul Terp:»A skulde vel ha de penge så?«-»penge, nej, du får pinnede ingen pengelhvad mener De med det?a mener, te så kan du lære at se dig lidt bedre for en anden

18 FRA STARUP SOGN I93 gang.«med den besked matte Poul Terp lade sig nøje. Han var ikke lidt forundret over Fischers optræden og vidste ikke ret. om han skulde opfatte hans ord som spøg eller alvor, men da han fortalte sin mor sagen, sagde hun:»nå, kender du ikke»æ Fisker«bedre? Nej, du kan tro, du får ingen penge af ham, undtagen du da kan snyde ham, som han nu har snydt dig, men kan du det, skal du slet ikke spare del, for»æ Fisker«bliver ikke vred over sådan noget.«så måtte Poul Terp da til al spekulere, og længe varede det ikke, for han havde sin plan færdig. Udenfor Højgård lå noget godt egetømmer, som han netop kunde bruge, og en dag, da han vidste, at Fischer var udrejst, kører han til IIøjgård og havde en hindværker med sig. Da de' kommer ind i stuen, spørger Poul Terp, om Fischer er hjemme.»nej, han er såmænd ett, lille Poul,«svarer Maren Fischer,»Iran er såmænd til amtsrådsmøde».»del var da skammeligt:hvad vilde du ham, lille Poul?r1, a har fået håndværker, og nu mangler a noget tønoner, det var det, a vilde købe af ham.tror du, han har noget?«--»ja, han har, det ligger herudenfor.jamen, så kan du såmænd godt Lej et, lille Poul, du kan jo sej et te»æ Fisker», når han kommer hjem.«ja, det skulde Poul Terp da nok, og han går ud med håndværkeren.»tag nu så meget tømmer«, siger han til denne,»al du synes, det er tre daler værd!«som sagt, så gjort; tommeret blev læsset, kørt til Terpsminde og der forarbejdet. Nogle dage efter træffer Poul Terp og Fischer sammen.»du har nok hentet noget tømmer hos mig«, siger Fischer.»Ja«, svarer Poul Terp,» De var jo ikke hjemme, men madam Fischer sagde, te a kunde godt Vejle Amts A arbnger

19 191 roer, LINDHOLM: tage det alligevel»,»hvormeget tog du?» --»A havde en håndværker med, og han vurderede det til tre Daler.«Da Fischer hørte det, gav han sig til at le og sagde:»du er god nok!«så talte de ikke mere om den træhandel, men Fischer og Poul Terp var altid siden gode venner, og det varede ikke længe, før Fischer vilde have ham til at sige»du» I til sig. Classen på Fonixborg pudsede også Niels Fischer engang, Fischers heste gik selvfølgelig jævnligt over på Fonixborg mark. Så en dag siger Jens Aser til Fischer:»Vi skulde vel ha yore heste hjem fra Fonixborg igen». Fischer svarer:»sålænge Classen tier sti lle, kan vi så pinnede da også».»classen skal vist nok tie«, mente.tens Aser og gik sin vej. Fischer grundede lidt på, hvad Jens mente med disse ord, og lidt efter spurgte han ham da om det.»a mente, Classen har ingen grund til at klage,«svarede Jens,»for nu har vore heste i næsten fjorten dage gået for tærskemaskinen på Fonixborg«.»Så skal vi pinnede ha dem hjem med det samme», sagde Fischer. Den i det foregående flere gange omtalte Jens Aser kunde også sommetider spille Fischer et puds. Engang klagede Jens Aser over, at den tømme, han havde, ikke duede; Fischer mente, den var god nok.»nej, den er pilrådden,» sagde Jens,»den er ell engang så stærk som en sime.så kan du jo pinnede ta en sige,«sagde Fischer og gik sin vej. Samme dag skulde han til sognerådsmøde i kroen. I{ort efter at han var gået, spændte Jens riser for, tog *;Del var ellers ikke almindeligt, at folk sagde Tie, til Fischer, sådan som Poul Terp gjorde. De fleste yngre sagde»l, suledes også hans tjenestefolk, der dog rok så hyppigt brugte at kalde ham =far,. Niels Fischer og Loer hone var vidt de sidste heri sognet, der of deres tjenestefolk Islev kaldt Tara og /mor.

20 FRA STARLY SOGN 1.95 en halmsime og lavede deraf en tomme, som han lagde på hestene, og kørte så ud. Da han kom til kroen, gjorde ban holdt, og nu fik så alle sognerådsmedlemmerne, og hvem der ellers var i kroen, denne mærkelige befordring at se. Folk morede sig kosteligt ved synet, og det var Fischer, morskaben kom til at gå ud over.»er du nu så fattig, at du ikke har råd til at ha en rebtomme?«eller»er dine heste nu så ringe, at man kan holde dem i en sime?«lød det fra alle sider. Lidt ærgerlig blev Fischer vel nok over Jenses påfund, men kunde på den anden side dog ikke lade være at more sig derover, Jens nåede imidlertid sin hensigt: næste dag fik han en ny, god tomme. Efter at Jens Aser var bleven gift, gik han slimdom på dagleje hos Fischer. vu kneb del jo noget med at få daglønnen udbetalt, og Jens siger da en dag til Fischer:»Der går en gris, kan I ikke lade mig få den?jo, den kan du pinnede godt få, Jeus,«svarer Fischer. Men nogle dage efter siger han til ham:»du kan alligevel ikke få den gris, for Maren vil selv ha den at slagte.»»ja, så må I lade mig få nogle penge, for så skal a ha købt en gris et andet sted.a har så pinnede ingen penge,«sagde Fischer, og så drog han afsted til Kolding. Om aftenen, da Jens gik hjem, tog han grisen med, og næste dag lod han den slagte. Fischer gjorde ingen ophævelser derover bagefter. Han sagde blot til.jens:»du snød så pinnede Maren, hun vilde ha haft den gris at slagle.«8. Det var ikke al tid, Fischer derhjemme nøjedes med at være gnaven, han kunde også blive»hjapgal«, og 1a^

21 196 POI"f. LINDHOLM: så vor det ilske rart at viere i nærheden af ham, for der kunde da let falde en lille lussing af. En al hans karle kørte en dag mærgelvognen i stykker. Ojeblikkelig giver Fischer ham en ved siden af hovedet, så han trimler. Han rejser sig op igen, holder ved hovedet og siger:»nu er det da forbi med mig.ilvad mener du med det'?: spørger Fischer.»Jo, I har slået æ hoved i stykker på mig, fars.»har a det, da skal a pinnede snart kurer en igen,«siger Fischer og langer hang en ved den anden side af hovedet, så han skvat panv. En morgen stod Jens Aser og talte med en af sine medtjenere, der hed Prislian Ravn.»Nu må vi nok helst komme ti l at bestille noget,» siger han så, ::for der kommer»æ Fisker-.» -»Nej, det behoves ikke,«siger Kristian,»for i dag er far så god, så god.er han det? Da skal han nok blive gal, før han går herfra igen,» mener Jens.»Det tror a ett,«siger Rristian,»for han er så god, så god i dag.«da Fischer kom, gav Jens Aser sig til at drille ham, og det med så godt Resultat, at da Jens forlod skuepladsen, havde Kristian, der kort før i så høje toner priste»fars godhed», allerede fået to lussinger og en tredje var i opmarsch. Også Jens Aser skulde sommetider haft klø, men han forstod altid at salvere sig. Engang havde Fischer allerede hånden løftet, men da kastede Jens sig pa knæ for ham og sagde i dyb alvorlig tone: '.Fromme fader, vil I slå? Ak, herre, spar mig!«det kunde Fischer ikke stå for, han så det komiske i situationen og blev strax god igen. Fischer var næsten aldrig hjemme om eftermiddagen og aftenen, og lit gik noget af natten med, men hvor

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 5. oktober 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op Kirkeskolen synger: - Hvor

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere