EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F"

Transkript

1 ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N

2 FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte Staruppere i 50 års alderen eller derover taler sammen om mænd, de i deres unge dage har kendt, kommer navnet Niels Fischer (»æ Fisken eller»æ gammel Fiskero) tit for. Spørger vi yngre saa ud om, hvem denne mand var, og hvorved han udmærkede sig, så er de ældre altid villige til at fortælle, og det er, hvad jeg sådan har hørt, at jeg nu vil genfortælle for 'Arbøgcrnes< læsere. 1. Niels Fischer er født i Stamp by (i den gård, hvor nu Iver Bergs enke bor) syvsoverdag Han var den ældste af ni søskende, og da hans fader døde tidligt, kom han ganske ung til at stå for styret derhjemme. 28 år gammel.giftede han sig med Maren Holgersdatter Buhl og kom derved i svogerskab med tre af sognets største gårdmænd: Johan Bertelsen på Egeland, Jens Henriksen på Skovgård og Søren Buhl i Hesselballe, der alle var gi fte nyed døtre of Holger Buhl på Skovgård. Måske delte svogerskab gjorde, Vejle Amts Aarboger

3 178 POUL LINDHOLM: at Niels Fischer syntes, fødegården var for lille til ham. I hvert fald havde han ikke været gift ret mange ar, før han tænkte pa at fa sig en større, og da hans hustru havde bragt ham en ret betydelig medgift, kunde han også realisere sin plan. Bande Egeland og Skovgård havde oprindelig været små gårde, men var bleane store, ved at der var købt jord ind til dem. På den måde kunde Niels Fischer ikke forstørre sin gård, da ingen af de omboende lodsejere vilde sælge, nen hellere købe. Han besluttede derfor at vælge sig el andet virkefelt og købte til den ende»højgiirds i Ågard. Efter at have købt denne gård begyndte han at handle med sin fødegård, solgie først dens bygninger til sin nabo, Jakob Berg, og tik til gengæld dennes gamle bygninger og en sum penge, solgte dernæst en del af sin jord til de Starup gårdmænd, tog nogle parceller fra, og pa et par af disse rejste han bygninger, delvis af materialet fra Jakob Bergs gård. På den nåde er de to gårde bleven til, som nu ejes af Peder Madsen og Jens Byed. Nu var det Højgård, der skulde gøres større. Han købte derfor Peder Bjergs gård i Ågaud, der lå, hvor nu mejeriet ligger, flyttede dens bygninger op pa en af sine parceller fra Starupgirden og opførte der gården Bøgeskov<, som han saa solgte tit Peder Bjerg. Dernæst niagelagde han med kromanden i Agard, der fik noget af Peder Bjergs jord, medens Niels Fischer fik kromandens lod, der lå syd på oppe ved landevejen ind til IIojgårds mark. Oppe ved Stanghøj vejen boede en mand, der lied Mads Jensen. Efter at Niels Fischer havde magelagt med kromanden, var Mads Jensens mark på alle

4 PRA STARUP SOON 179 sider omgivet af Højgårds mark. Dette var ubehageligt for begge parter, og de magelægger da, således at Niels Fischer far Mads Jensens mark, og Mads Jensen får en lod i udkanten af Højgårds mark oppe ved landevejen, der, hvor nu Rasmus Rasmussen bor. Niels Fischer skulde så flytte de gamle bygninger derhen og bygge dem op igen. Men»æ Fisken var ikke færdig med sin jordhandel endnu. Han købte (eller rettere sagt byttede sig til for en al sine Starupparceller) en gård paa Starup søndermark (den, Terkild Nikolajsen nu har). Denne gård blev dog ikke lagt ind til Højgård, men bortforpagtet og senere solgt. Derimod blev Hans Grunnets gård, som lå ved Nebelvejen, der, hvor nu Peder snedker bor, købt og for største delen lagt under højgård. Brakkervejen gik den gang i nordøst fra Sletmad op til IIøjgård, men Niels Fischer tik den flynet, så den kom til al gå lige ud til Stanghøjvejen. Hvad der af Hans Grunnets jord la nord for den ny vej, var det, der kom under IIøjgård, men det, der lå syd for, delte han i tre parceller. En del af Hans Grunnets bygninger blev stående, og af den øvrige del lod Niels Fischer bygge to ny buse (Andreas vævers og Niels Vorks), så nu var alle tre parceller bebyggede og blev kort efter solgte. Ved denne handlen omkring havde Niels Fischer fået Højgård forvandlet fra at være en mindre bondegård til at blive en proprietærgård med 16.tdr. hartkorn, og i årene ombyggede han den helt. De gamle, lave bindingsværkshuse blev revne ned, og i deres sted rejste sig nye, grundmurede: 'en stor ladebygning med to længer til kostald og hestestald rn. m., et herskaheligt stuehus med to fløje til mejeri nr. m. 12'

5 180 POLL LINDHOLM: I henved en snes år boede Niels Fischer på højgård, så bortforpagtede han den og solgte den kort efter, købte så Bøgeskov«, som han selv havde bygget nogle år i forvejen, og flyttede derop. Nu måtte dens bygninger også ned, og nye, herskabelige blev opførte. Yå»Bøgeskov«boede Niels Fischer så til sin død 2. juledag Der er sikkert ikke mange gårdmænd, i hvis lod det er faldet at bygge så meget, som Fischer byggede. På sine gamle dage fortalte han selv, at han havde bygget 36 huse, og det skal vistnok passe. Han forstod at bygge billigt. Da han solgte sin Starupjord, beholdt han skoven, og i denne hentede han så godt som alt det tommer, han brugte. Murstenene brændte han selv. Tiltrods for sit meget byggeri fik han dog sin bedrift passet. Han var ikke nogen ordenens mand, og der skal have set frygteligt ud både i gård og på mark, men Niels Fischer vidste at få noget rid af sit kram alligevel. Det var jo i rovdri ftens tid, han levede, og han er fuldt ud dens mand. Han har ingen medlidenhed hverken med folk eller fæ, hverken med jord eller skov. Når hans folk og heste har arbejdet hjemme på marken i ugens seks sognedage, sender han dem jævnlig ud at arbejde for småfolk om søndagen, sin jord tager han den ene langstråede afgrøde af efter den anden, og sin skov hugger han ned i for fode. Han har ganske sikkert følt sig berettiget dertil og ment at give fuld erstatning derfor, når han gav sine folk og kreaturer god

6 FHA STARUP SOGN 181 føde, passede sin jord med mærgling og dræning, og tilplantede, uår han havde omhugget et stykke skov. Især var det skoven, Fischer var slem ved. Favntræ var dyrt i de dage, kostede indtil 20 daler favnen, og penge kunde Niels Fischer al ti d bruge, så det kunde han ikke stå for. Når hans svogre, der var meget omhyggelige med deres skove, foreholdt ham, at han huggede for meget, svarede han altid:»a har så pinnede plantet flere træer, end a har fældet«. Måske han havde ret deri, ti han plantede som sagt igen, hvor han havde hugget, og desuden plantede han meget hjemme ved sin gård. Højgårds store, smakke have er hans værk og ligeledes de smukke hegn ved begge sider af vejen fra Ågård kirke forbi Højgård til Stanghøjvejcn. 3. Noget al det ejendommeligste ved Fischer er hans forhold til penge. Alle, der ved noget om ham, ved også, at lian ikke var til at få penge fra, at hans daglejere, tjenestefolk og hvem andre, der havde penge tilgode hos ham og krævede hane, stadig fik til svar:»a har så pinnede ingen penge«. Hvad der var årsag i denne uviltighed til at betale, er det ikke let at linde ud al. Ganske vist kunde han tit med sandhed sige, at han ingen penge havde, ti skønt han var en ret velstående mand, var han dog jævnlig i pengebetryk; men dette alene forklarer ikke sagen. Nogle vilde sige, at han var gerrig, og adskillige Ling kunde også tyde på, at det var sandt, pien lige så meget peger i modsat retning. Vel skulde der til

7 182 POLL LINDHOLM daglig knibes og spares i alle ender og kanter, men når Fischer holdt fest (f. ex. syvsoverdag), så var der ingen smalle steder. Og vel var det sådan, at folk, der havde penge tilgode hos ham, næsten ikke kunde få dem fra ham, men vilde de samme folk tage naturalier, f. ex. brændsel, i stedet for penge, så var Fischer meget rundhåndet, og tjenstvillig var han allid mod alle. En gammel mand i Agård, Jcns Hansen (sædvanlig kaldet Jens Aser), der tjente Fischer i mange år, har fortalt mig, at det altid kneb for ham at få sin løn, men da lian kom til Arhus i kongens tjeneste, tlk han en bolle med, der indeholdt smør, pølse, flæsk, kød osv., og hver gang denne bøtte blev tom i de Lo år, Jens var soldat, kunde han sende den med Johan Daugård, der i de tider kørte fragt mellem Kolding og Arhus, og han fik den så fyldt tilbage. Det var vel nok nærmest madam Fischer, der sørgede for den, men det var med Niels Fischers vidende og vilje, han havde selv flere gange bøtten med sig til Kolding. Måske har en al grundene til, at Fischer så nødig vilde betale med penge, været den, at han så, der var så mange, der misbrugte penge. Følgende historie synes at tale derfor: En hersker, der arbejdede for Niels Fischer, fik om foråret (med stort besv(er) sin løn, 50 daler, og drog med denne kapital til Kolding, hvor han i få dage satte den til. Da han kom tilbage, havde han kun fået sig en ny bluse for pengene.»du matte så pinnede hellere ha ladet mig beholde æ penge«, sagde Fischer. Brændsel, fødevarer og den slags ting blev ikke sa let misbrugt, del var Fischer derfor ikke så bange for at lade folk få.

8 FRA STAR SOGN 183 Men hovedårsagen må dog vist søges i Fischers ringe ordenssans. At man har en forpligtelse til at betale, hvad man skylder, synes aldrig rigtig at være gået op for ham. Tiærlighed kan man ikke kalde det, for Fischer var ligeså efterladende med at kræve, hvad han havde tilgode, som med at betale, hvad han skyldte, men uorden og ligegyldighed bliver vist den rette betegnelse derfor. Det var ikke morsomt at have mellemregning med Niels Fischer, for han vilde aldrig have gjort op. Gamle Hans Daugård i Stamp og han havde meget med hinanden at gøre, handlede sammen og lånte penge al hinanden. Når Fischer kom og vilde låne penge, og Hans Daugård ikke var hjemme, kunde han selv finde nøglen og tage pengene af skabet. Talte Hans Daugård en gang imellem om, at de da stalde have deres regning gjort op, svarede Fischer altid:»det kan vi så pinnede ingen rede finde i, det må vi hellere lade gå lige op«. Og således blev det. Peder Svoger i Gravens, der arbejdede hos Fischer, da han boede på»bøgeskov«, blev så forundret over at blive kaldt ind til ham en aften og få sin regning gjort op, at han sagde, da han kom hjem:»no trowr a ett,»æ Fisker«lowwer ret lænnga. Hans tro viste sig at være rigtig, Fischer døde virkelig ko rt efter. 4. Niels Fischer var en anset mand, der beæredes med mange offentlige hværv. Han var således både sognerådsformand og amtsrådsmedlem og blev endog i en temmelig mig alder danebrogsmand.* net var Orin i.ehmann, den lava rende,ratmand i vejle, der skallede Fischer dan eh cogskors el. Lehniann kunde sexet godt lide denne

9 184 P011, LINDHOLM: Udpræget selskabsmand var han, og han forstod at begå sig mellem alle, høje som lave, forstod lige si godt at spille en Lrekort med småfolk som en Ihombre med omegnens proprietærer og præster. Man kunde være sikker på, at der herskede god tone i det selskab, hvor Fischer var tilstede, selv om del gik lysligt til både med punchedrikken og skæmt. Fischer kande nemlig ikke lide, at der blev talt ondt om folk, og begyndte en eller anden derpå, så forstod han altid på en egen, umærkelig måde al få samtalen ledet i en anden retning. Det var ikke blot sine jævnaldrende, Fischer søgte omgang med. Han vilde også gatrne sammen med de unge, og disse havde en god ven i ham. I året 1866 var der nogle unge i Ågård Niels F'isehe r. og omegn, som stiftede en forening, de kaldte»fostbroderskabets, hvis formål var sved foredrag, sang og sangtale i sine nioder at underholde og n il - danne hinanden i dansk, fri og folkelig retning«. De ældre så ret skeptisk pa denne forening, men det gjorde Fischer ikke, han mældte sig ind i den og hamle.med de kloge Mom og Lail hewn endegst med tit sit hal engang. Fed denne lejlighed var der eu dame, scan i agtede at danse med den vulmelsk lea dte I'iscker, men han fik oprejsning, da Lehmanus duller (den senere fro Ilode) i del sit loon springende og råbles»å, Fischer, vil De ikke clause med migh

10 RA STARUP SOGN 185 gav den derved noget af den anseelse, den manglede: Hans indmældelse havde tilfølge, at mange indmældte sig, både unge og gamle, og det varede kun et år, for foreningen var så mægtig, at den kunde bygge sit eget hus -- det første folkelige forsamlingshus i Daninark. Fischer var kendt viden om, og alle, der kendte ham, satte pris på ham.»hvem blev ikke glad ved at se Fischer!» sagde pastor Blicher i ligtalen over ham. Og det var sandt. Ilan var velset, hvor han kom, og allevegne bragte han godt humør. Allevegne undtagen i sit hjem. Hjemme var han altid gnaven (når der da ikke var fremmede),»et forfærdeligt vrøvl», siger de, der har tjent ham. Ingenting var ham tilpas, alt og alle skulde han»gnave» over, selv over sin kone, den ejegode Maren Buhl Det var en udmærket hustru, Fischer havde sig. IIun var vel knap så begavet som sine søstre (hendes konfirmationsattest lyder på: kundskab temmelig god, opførsel meget god), og det var vel ikke helt frit for, at folk vilde le lidt ad hende engang imellem, men et hjærtensgodt menneske var hun, der tålmodig fandt

11 186 POUL LISOUOT.)I: sig i Fischers gnavenhed og knehenhed og hang ved ham med stor troskab. Hendes søstre, hvis maend var betydelig mere velhavende end Fischer, vilde i grunden se lidt ned på hende og brovte noget med deres større rigdom, men da Fischer blev danebrogsmand, syntes Maren, at hun var ovenpå. Da hun første gang efter denne begivenhed kom sammen med søstrene, spurgte disse hende:»hvorfor blev :»æ Fiskem egentlig danebrogsmand?a :;De ved a stimænd ette, svarede Maren.».lo, du må da vide noget om der::»nej, a gjør såmænd ett, men a ved da, te de kend jeres mænd ett hlvww, sjel om di vild' gi ald dje peeng for et.0 Folk morede sig stundom med at spørge hende om, hvad bun var i politisk henseende, for de vidste, al de altid fik svaret:»a er såmænd de samm, som»æ Fisker. er.(( Spurgte man hende så, hvad han var,. svarede hun:»de ved a såmænd ell, de hår a ingen forstand o.a Som et andet kuriosum om hende kan anføres følgende: Da hun pa sine gamle dage opholdt sig på»bøgeskov» hos sin søstersin Henrik Henriksen, hvem hun havde tilskødet gården efter Fischers død, var der en ung pige i huset, som vilde hjælpe hende med at trække af tøjet. Madam Fischer vilde først ikke have hende til det, :.for du vil grine ad mig», sagde hun, men da den unge pige forsikrede nej, tik hun lov til det. Hun kunde dog ikke lade være at trække ph smilehåndet, da hin opdagede, at madam Fischer havde fem par Mixer pa.»ja, a vidst et såmænd godt», sagde madam Fischer,»men a skal sej dæ: når de blytyr koldt, så trækker a ett en skjørt mer på, men så tejer a en par howser mer på, for de

12 FRA STAREP SOGN 187 værner bejer, å a kan osse bejer bær dem end mi skjorter.«6. Kunde Niels Fischer spille folk et eller andet puds, så gjorde han det med glæde, og det var især sine bedste venner, han holdt at at pudse. Mens han boede i Stamp, havde han mark i nærheden af Peter Sagers i Fredsted. Peter Sager såede sin rug før andre, og da den om e fteråret stod grøn, tik Niels Fischers får, der gik løse, lyst Lil at gå over derpå. Det vilde Peter Sager ikke have, og han sagde det da til Niels Fischer, men fik inlet andet Svar end:»du ku så pinnede la være at så din rug for andre roll«. Peter Sager mente, at det var noget, han selv bestemte, og da Niels Fischers får kom igen på rugen, tog han dem i hus. Nu gik Niels Fischer ned til Peter Sager og vilde have fårene.»ja, du kan godt få dem, men a vil ha penge for dem«.,det er så pinnede. gal, a hår ingen penge med«. --»Ja, så får du dem ikke.a ka vel få dem, når du beholder en i pant?«- Det var der ikke noget i vejen for.»så kan du jo beholde den sorte der.a Det var Peter Sager godt tilfreds med og Fischer var også, for det sorte får var nemlig ikke hans eget, men degnens, der havde gået sammen med Fischers. Da Fischer kommer hjem, går han om til degnen, Mikkelsen, og siger:»peter Sager havde taget vore får i hus, a var dernede ved ham nu, og a tik da mine, men Djes vild hall så pinnede ett af med.«degnen, der var Peter Sagers gode ven, bliver noget forundret over dette her og går strax ned til ham og siger:» Hvad skal det betyde, Peter Sager, De har taget mit

13 188 POLL LINDHOLM: får i hus og vil ikke udlevere det igen?a vidst ikke, det var Dje får«, svarede Peter Sager,»»æ Fiskeri sagde, det var hans. De kan godt få Djes igen.a Således fik Niels Fischer narret Peter Sager. Men det blev snart galt med fårene igen, og da Peter Sager anden gang tog dem i hus, kunde Niels Fischer nok tænke, at han ikke kunde narre ham en gang til på samme måde. Han landt da på en anden list. I Stamp by boede den gamle Hans Daugård, der, som før nævnt, havde meget med Fischer al gøre og desuden var en mand, der ligesom denne havde lyst til at gøre løjer. Hain får ha n med sig ned til Peter Sager om altenen. De kommer ind og sidder og taler med Peter Sager om forskellige ting, men gamle Hans Daugård havde ikke megen ro på sig, han gik og hostede og Barkede og måtte stadigvæk ud. Fischer havde aftalt med ham, at han skulde se sit snit til at få fårene lukket ud. Det lykkedes dog ikke for ham, ti Peter Sager havde anet uråd, og når Hans Daugård kom i nærheden af fårehusdøren, stod der altid en karl posteret ved den. Fischer måtte så hide i det sure æble og betale for at få sine får igen. Men det skulde hævnes. - En dag går Niels Fischer nede ved Anders Sørensens markskel, hvor dennes karle gik og pløjede. Der gik et par løse plage ovre på marken. «Er det ikke Peter Sagers plage, der går?«spørger Niels Fischer. sjo:r se, om I ikke kan få dem drevet over på min mark:«det var karlene villige nok til, og Niels Fischer var nu ikke sen med at få dem taget i hus og få sendt bud til Peter Sager. Da denne så korn, måtte han selvfølgelig ud med fårepengene for at få sine plage igen.

14 FBA STARUP SOGN 189 Mens Fischer boede på Højgård, havde han en hegnshistorie med sin svoger, Jens Henriksen på Skovgård. Fischer havde fire gamle heste, der gik i en indhegning, som grænsede ind til Jens Henriksens mark. De brød igennem indhegningen og gjorde skade på Jens Henriksens havre, der, skønt det var langt hen på efteråret, endnu stod ud'e. Så tog Jens Henriksen dens i hus og sendte bud til Niels Fischer.»Ilan kunde så pinnede køre hans havre hjem samtidig med andre folk«, sagde denne til budbringeren,»men nu skal der komme en mand op at hente dem«. Lidt efter sagde han til Jens Aser:»Kan du gå op til Jens Henriksen og få vore heste?ja, de kan a godt, men så skal a vel ha penge med'?nej, du skal ikke, min svoger skal så pinnede nok lade dig fa dem alligevel.«jens Aser går så lien i stalden og sadler en hest.»hvad, hvad vil du med den?«spørger Fischer.»A vil ride op til Jens Henriksen.Er du tumbet, du filar jo heste nok at ride pa hjem.a får ingen heste, når a ingen penge må få med«, svarede Jens og red sin vej. Han kommer til Skovgård og træffer Jens Henriksen.»I har nok nogle heste af»æ Fiskers«?Ja.A skuld hils fra»æ Fisker«, om a kund få dem.ja, du kan, hvis du har penge med.nej, de hår a ett,»æ Fisker«ment, I vild nok la ham få dem alligevel.»»men det mente du nok ikke, siden du kommer ridende herop.a var jo ett sikker på det«, svarede Jens.»Det var klogt nok af dig«, siger Jens Henriksen,»og nu kan du hilse»æ Fisker«og sige, at han får ingen heste, før a får penge.«med den besked måtte Jens så ride hjem, og han fortalte da Fischer, hvordan det var gået og sluttede med at sige:»men nu

15 190 POre i.(ndiioi.v: er det vel bedst, te a f nr æ penng og kommer op efter dem igen».»nej, det er ingen nytte tile, svarer Fischer,»æ heste skal nok komme alligevel«. Og Fischers gode tro blev ikke beskæmmet da Jens Henriksen havde haft hestene en otte dages tid, og der ikke korn flere bud Ira Højgård, blev han ked af at have dem at føde på længere og sendte så en karl afsted med dem. Også sin anden svoger, Johan Bertelsen på Egeland, spillede Fischer engang et puds. Man brugte dengang at lade hestene gr'i ude om natten. Sa var det en morgen, Fischer skulde afsted til brvilup i Vilstrup, at han sendte sin karl ud efter et par heste. Karlen kommer tilbage. og mælder, at han ikke kan (inde delp.»så du slet ingen heste?«spørger Fischer.»Jo, a så Johan'es, de stod tøjrede tæt ved Gården.Så kan vi jo La dem, de er så pinnede gode nok, men pas på, at ingen mærker dela Karlen henter hestene, og Niels Fischer kører til bryllup.»det er da et par skammelig gode heste, du har, Fischer», sagde folk til ham.»ja, hva, ved sådan en lejlighed tar en jo så pinnede osse de bedste for, en har«, svarede han. Efter to dages forløb kom Niels Fischer tilbage fra bryllupet og afleverede Johan Bertelsen hestene igen. At denne tiltrods for svogerskabet var dyg tig vred, er ikke su underligt.»du kunde da have ladet mig det vide», sagde han,»her har vi nu i to dage gået og ledt efter hestene., Engang var Fischer, Peter Sager og Johan Bertelsen i Vejle. Som de står og taler sammen på gaden, siger Fischer:»A skal lige ind i den bu ti k der, vent efter mig sålænge'«jo, det skulde (le da nok. De venter et kvarter, de venter en halv time, de venter

16 FRA STARUP SOGN 191 længere endnu, men der kommer ingen Fischer. Tilsidst bliver de utålmodige og går ind i butikken.»er»æ Fisker«ikke her?«spørger de.»jo, han er.hvad mon han tar sig for?«--»han sover middagssøvn; han kom herind for en times tid siden og bad om han matte få lov at lægge sig lidt.». Selv den værdige provst Theilade i Stamp kunde Fischer drive løjer med. De var i regelen gode venner og vilde gærne tale sammen, men en kurre kunde der jo nok komme på tråden, da deres mark grænsede sammen, og Fischer naturligvis ligesålidt overfor provsten SOM overfor andre kunde holde markfred. En sommerdag, da der sådan var lidt misstemning imellem dem, kommer de begge rid paa deres marker; de ser nok hinanden, men siger intet, bliver bare ved at vandre hver på sin side af hegnet Efter en stunds forløb bryder provsten dog tausheden og siger:»fischer, skal vi ikke være gode venner igen?«fischer summer lidt på det, men enden bliver dog, at han kommer over hegnet, og nu følges de ad og taler sammen som sædvanlig. Da trækker der en tordenbyge op, og det begynder at regne.»hvad skal vi nu gore, Fischer?«siger provsten;»nu bliver vi våde«.»vi kan sætte os i ly ved en høstak«, svarer Fischer, og han får da også provsten anbragt i den ene side af stakken og sætter sig selv i den anden.»jeg sidder godt her», siger provsten lidt efter,»og regnen kan slet ikke komme til mig«.»ja, da sidder a osse godt«, svarer Fischer, og de sidder nu og taler sammen, mens regnen står på. Da den er ved at hæfte, rejser Fischer sig, og nu kan han ikke dy sig, men vælter stakken over provsten og lægger sig selv ovenpå. Provsten så slet ikke værdig ud, da han

17 192 POLL LINDHOLM: langt om længe fik sig boret gennem høet; ikke blot havde høstråene haget sig fast rundt omkring i hans tøj, men også i mund, næse og øren havde de fundet ind. i. Vilde Niels Fischer pudse andre, så havde han til gengæld intet imod selv at blive pudsel engang imellem. En dag kom han over til Terpsminde for at opkræve landboforeningsbidrag. Efter at have fået pengene siger han til Poul Terp, som dengang bestyrede gården for sin mor:»du kunde egentlig godt betale mig Niels Hansens bidrag også, så slipper a for at gå derop«. Ja, det var der ikke noget i vejen for, og Poul Terp giver ham de tre daler, Niels Hansen skulde af med. Samme eftermiddag træffer Poul Terp denne og siger da til ham:»a betalte»æ Fisker«tre daler, som han sagde, du skulde al med Lil landboforeningen«.»sikken en laeltringl» udbryder Niels Hansen,»a betalte ham jo pengene den anden dag i Kolding«. --»Nå ja, det må han si ha glemt«, svarer Poul Terp,»men så kan a jo få mine penge af»æ Fisker«igen.«Næste gang Poul Terp møder Fischer, siger han til ham:»det er sandt, Fischer, Niels Hansen sagde, at han havde betalt Dem pengene i Kolding den anden dag«.»no gjord han det, ja no du sejer et, så tror a pinnede osse, a ka hows et.» Og dermed giver Fischer sig til at tale om andre ting. Da de skilles, siger Poul Terp:»A skulde vel ha de penge så?«-»penge, nej, du får pinnede ingen pengelhvad mener De med det?a mener, te så kan du lære at se dig lidt bedre for en anden

18 FRA STARUP SOGN I93 gang.«med den besked matte Poul Terp lade sig nøje. Han var ikke lidt forundret over Fischers optræden og vidste ikke ret. om han skulde opfatte hans ord som spøg eller alvor, men da han fortalte sin mor sagen, sagde hun:»nå, kender du ikke»æ Fisker«bedre? Nej, du kan tro, du får ingen penge af ham, undtagen du da kan snyde ham, som han nu har snydt dig, men kan du det, skal du slet ikke spare del, for»æ Fisker«bliver ikke vred over sådan noget.«så måtte Poul Terp da til al spekulere, og længe varede det ikke, for han havde sin plan færdig. Udenfor Højgård lå noget godt egetømmer, som han netop kunde bruge, og en dag, da han vidste, at Fischer var udrejst, kører han til IIøjgård og havde en hindværker med sig. Da de' kommer ind i stuen, spørger Poul Terp, om Fischer er hjemme.»nej, han er såmænd ett, lille Poul,«svarer Maren Fischer,»Iran er såmænd til amtsrådsmøde».»del var da skammeligt:hvad vilde du ham, lille Poul?r1, a har fået håndværker, og nu mangler a noget tønoner, det var det, a vilde købe af ham.tror du, han har noget?«--»ja, han har, det ligger herudenfor.jamen, så kan du såmænd godt Lej et, lille Poul, du kan jo sej et te»æ Fisker», når han kommer hjem.«ja, det skulde Poul Terp da nok, og han går ud med håndværkeren.»tag nu så meget tømmer«, siger han til denne,»al du synes, det er tre daler værd!«som sagt, så gjort; tommeret blev læsset, kørt til Terpsminde og der forarbejdet. Nogle dage efter træffer Poul Terp og Fischer sammen.»du har nok hentet noget tømmer hos mig«, siger Fischer.»Ja«, svarer Poul Terp,» De var jo ikke hjemme, men madam Fischer sagde, te a kunde godt Vejle Amts A arbnger

19 191 roer, LINDHOLM: tage det alligevel»,»hvormeget tog du?» --»A havde en håndværker med, og han vurderede det til tre Daler.«Da Fischer hørte det, gav han sig til at le og sagde:»du er god nok!«så talte de ikke mere om den træhandel, men Fischer og Poul Terp var altid siden gode venner, og det varede ikke længe, før Fischer vilde have ham til at sige»du» I til sig. Classen på Fonixborg pudsede også Niels Fischer engang, Fischers heste gik selvfølgelig jævnligt over på Fonixborg mark. Så en dag siger Jens Aser til Fischer:»Vi skulde vel ha yore heste hjem fra Fonixborg igen». Fischer svarer:»sålænge Classen tier sti lle, kan vi så pinnede da også».»classen skal vist nok tie«, mente.tens Aser og gik sin vej. Fischer grundede lidt på, hvad Jens mente med disse ord, og lidt efter spurgte han ham da om det.»a mente, Classen har ingen grund til at klage,«svarede Jens,»for nu har vore heste i næsten fjorten dage gået for tærskemaskinen på Fonixborg«.»Så skal vi pinnede ha dem hjem med det samme», sagde Fischer. Den i det foregående flere gange omtalte Jens Aser kunde også sommetider spille Fischer et puds. Engang klagede Jens Aser over, at den tømme, han havde, ikke duede; Fischer mente, den var god nok.»nej, den er pilrådden,» sagde Jens,»den er ell engang så stærk som en sime.så kan du jo pinnede ta en sige,«sagde Fischer og gik sin vej. Samme dag skulde han til sognerådsmøde i kroen. I{ort efter at han var gået, spændte Jens riser for, tog *;Del var ellers ikke almindeligt, at folk sagde Tie, til Fischer, sådan som Poul Terp gjorde. De fleste yngre sagde»l, suledes også hans tjenestefolk, der dog rok så hyppigt brugte at kalde ham =far,. Niels Fischer og Loer hone var vidt de sidste heri sognet, der of deres tjenestefolk Islev kaldt Tara og /mor.

20 FRA STARLY SOGN 1.95 en halmsime og lavede deraf en tomme, som han lagde på hestene, og kørte så ud. Da han kom til kroen, gjorde ban holdt, og nu fik så alle sognerådsmedlemmerne, og hvem der ellers var i kroen, denne mærkelige befordring at se. Folk morede sig kosteligt ved synet, og det var Fischer, morskaben kom til at gå ud over.»er du nu så fattig, at du ikke har råd til at ha en rebtomme?«eller»er dine heste nu så ringe, at man kan holde dem i en sime?«lød det fra alle sider. Lidt ærgerlig blev Fischer vel nok over Jenses påfund, men kunde på den anden side dog ikke lade være at more sig derover, Jens nåede imidlertid sin hensigt: næste dag fik han en ny, god tomme. Efter at Jens Aser var bleven gift, gik han slimdom på dagleje hos Fischer. vu kneb del jo noget med at få daglønnen udbetalt, og Jens siger da en dag til Fischer:»Der går en gris, kan I ikke lade mig få den?jo, den kan du pinnede godt få, Jeus,«svarer Fischer. Men nogle dage efter siger han til ham:»du kan alligevel ikke få den gris, for Maren vil selv ha den at slagte.»»ja, så må I lade mig få nogle penge, for så skal a ha købt en gris et andet sted.a har så pinnede ingen penge,«sagde Fischer, og så drog han afsted til Kolding. Om aftenen, da Jens gik hjem, tog han grisen med, og næste dag lod han den slagte. Fischer gjorde ingen ophævelser derover bagefter. Han sagde blot til.jens:»du snød så pinnede Maren, hun vilde ha haft den gris at slagle.«8. Det var ikke al tid, Fischer derhjemme nøjedes med at være gnaven, han kunde også blive»hjapgal«, og 1a^

21 196 POI"f. LINDHOLM: så vor det ilske rart at viere i nærheden af ham, for der kunde da let falde en lille lussing af. En al hans karle kørte en dag mærgelvognen i stykker. Ojeblikkelig giver Fischer ham en ved siden af hovedet, så han trimler. Han rejser sig op igen, holder ved hovedet og siger:»nu er det da forbi med mig.ilvad mener du med det'?: spørger Fischer.»Jo, I har slået æ hoved i stykker på mig, fars.»har a det, da skal a pinnede snart kurer en igen,«siger Fischer og langer hang en ved den anden side af hovedet, så han skvat panv. En morgen stod Jens Aser og talte med en af sine medtjenere, der hed Prislian Ravn.»Nu må vi nok helst komme ti l at bestille noget,» siger han så, ::for der kommer»æ Fisker-.» -»Nej, det behoves ikke,«siger Kristian,»for i dag er far så god, så god.er han det? Da skal han nok blive gal, før han går herfra igen,» mener Jens.»Det tror a ett,«siger Rristian,»for han er så god, så god i dag.«da Fischer kom, gav Jens Aser sig til at drille ham, og det med så godt Resultat, at da Jens forlod skuepladsen, havde Kristian, der kort før i så høje toner priste»fars godhed», allerede fået to lussinger og en tredje var i opmarsch. Også Jens Aser skulde sommetider haft klø, men han forstod altid at salvere sig. Engang havde Fischer allerede hånden løftet, men da kastede Jens sig pa knæ for ham og sagde i dyb alvorlig tone: '.Fromme fader, vil I slå? Ak, herre, spar mig!«det kunde Fischer ikke stå for, han så det komiske i situationen og blev strax god igen. Fischer var næsten aldrig hjemme om eftermiddagen og aftenen, og lit gik noget af natten med, men hvor

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere