AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer

2 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets hjemsted er Århus Kommune. Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en garantikapital på 15 mio. kr. Garantikapitalen må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne, eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue. Garantikapitalen forrentes ikke. Såfremt garantikapitalen uden Finanstilsynets tilladelse er blevet formindsket, skal bestyrelsen påligne ekstrabidrag i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes 4, således at garantikapitalen derved bringes op på det fulde beløb. 2. Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af alle arter, dog ikke genforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed, ligesom selskabet ikke overtager forsikringer uden gensidigt ansvar. Medlemmerne Medlem af selskabet er enhver af dets forsikringstagere. Medlemmerne er underkastet de til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne vedtægter Medlemmerne er ansvarlige for selskabets forpligtelser. Medlemmerne hæfter indbyrdes principalt pro rata, i forhold til den ordinære præmie for regnskabsåret, eller den del af denne, for hvilken medlemmerne har været betalingspligtige. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk. Dette ansvar kan kun gøres gældende af selskabet. Hæftelsen udgør mindst et års præmie. Udmeldte eller udelukkede medlemmer vedbliver at hæfte for sådanne forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af det pågældende regnskabsår. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort, af generalforsamlingen godkendt, årsrapport, der mindst viser balance mellem selskabets aktiver og passiver. Et udtrådt medlem har ikke andel i selskabets formue. Selskabets midler 5. Selskabets midler skal placeres i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og forskrifter udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed.

3 3 Selskabets organer 6. Generalforsamlingen har, inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle selskabets forhold. Selskabets anliggender varetages af de blandt medlemmerne valgte delegerede og en bestyrelse. Den daglige ledelse udøves af en eller to direktører. Generalforsamlingen 7. De delegerede, som er valgt af medlemmerne, danner selskabets generalforsamling, og de delegerede er alene stemmeberettigede, og har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Ikke-stemmeberettigede medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor. 8. Den ordinære generalforsamling afholdes i Århus senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne anser det for hensigtsmæssigt, og endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 14 dage, når en tiendedel af de stemmeberettigede forlanger det, og samtidig skriftligt angiver et bestemt emne til behandling på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst 4 uger, og senest 14 dage, før generalforsamlingen, ved underretning i brev eller til de stemmeberettigede, samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside, og i dagbladet Morgenavisen Jyllands-Posten, eller, såfremt dette dagblad ikke udkommer, i et andet landsdækkende dagblad. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt selskabet senest den 1. marts. I indkaldelsen til generalforsamlingen angives hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslagenes væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såvel den fuldstændige dagsorden, som fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, skal foreligge til eftersyn på selskabets kontor 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom årsrapporten for det forløbne regnskabsår skal foreligge til eftersyn på selskabets kontor, 8 dage før hver ordinær generalforsamlings afholdelse. 9. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent til at lede forhandlingerne, og denne fører en protokol over det på generalforsamlingen passerede. Stemmeafgivning foregår efter dirigentens nærmere bestemmelser; dog skal skriftlig afstemning ske, hvis en stemmeberettiget forlanger det.

4 4 10. På generalforsamlingen har hver af de delegerede én stemme. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt. 11. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Direktionen forelægger den reviderede, og af direktionen og bestyrelsen underskrevne, årsrapport til godkendelse. 4. Valg af et eller flere medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisionsfirma. 6. Eventuelle forslag. 7. Eventuelt. 12. På generalforsamlingen afgøres alle sager sædvanligvis ved simpel stemmeflerhed, og uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede. Til vedtagelse af forslag til forandring i, eller tillæg til, de gældende vedtægter, kræves der dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. Til vedtagelse af selskabets opløsning kræves, at samtlige stemmeberettigede er mødt, samt at 3/4 af stemmerne afgives for opløsningsforslaget. Er samtlige stemmeberettigede ikke mødt, sammenkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter den første generalforsamling, og bekendtgjort som i 8 anført, og på denne generalforsamling skal selskabets opløsning kunne besluttes med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. De delegerede 13. De delegerede vælges af og blandt medlemmerne, og består af mindst 20 medlemmer, der vælges i landets regioner. Forslag fra medlemmerne, om kandidater til poster som medlemsdelegerede, skal fremsendes til bestyrelsen i anbefalet brev, med anførelse af vedkommendes navne, stillinger, adresser og medlemsnumre, inden udgangen af juli måned i det år, hvori valget skal finde sted. Såfremt der ikke rettidigt fremkommer forslag til kandidater fra medlemmerne, udpeger bestyrelsen det fornødne antal kandidater, der da anses for valgt. Hvis der ikke af medlemmerne kan vælges 20 delegerede, indsætter bestyrelsen de manglende personer, idet bestyrelsen herved skal tilstræbe størst mulig ligelig repræsentation af de enkelte regioner, i forhold til disses medlemstal. Indkaldelse til valgmøde, der afholdes på et af bestyrelsen inden for vedkommende region valgt sted, sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, og i ét af regionens dagblade, og afholdes i 4. kvartal af kalenderåret. Valget har virkning fra den 1. januar i det efterfølgende år.

5 5 14. Som delegerede kan kun vælges eller genvælges medlemmer, som ikke er fyldt 70 år per valgets dato. Valget gælder for et tidsrum af 4 år. Nuværende direktører i selskabet, selskabets indendørs og udendørs medarbejdere, samt disses ægtefæller, kan ikke vælges som delegerede. Stemmeberettiget ved valg af delegerede er ethvert i regionen bosiddende og myndigt medlem, når medlemmet ved forevisning af præmiekvittering dokumenterer, at være i besiddelse af sin medlemsret. Hvert medlem har kun én stemme, uanset om vedkommende måtte have flere policer. Stemmeafgivningen sker ved personlig fremmøde på valgstedet. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed. Stemmeretten kan kun udøves i den region, hvor medlemmet har sin bopæl. Valghandlingen ledes af en af selskabets bestyrelse udpeget dirigent. Referat af valghandlingen optages og underskrives af dirigenten, og indsendes til bestyrelsen, der kontrollerer valgets lovlighed. Skulle en delegeret ophøre at opfylde de ovennævnte valgbarhedsbetingelser, udskrives der snarest nyt valg for den resterende del af valgperioden. Skulle en delegeret misbruge sin stilling, kan de øvrige delegerede suspendere vedkommende, og, ved henvendelse til bestyrelsen, foranledige nyt valg afholdt. En delegeret, som er valgt eller genvalgt før sit 70. år, kan forblive siddende som delegeret valgperioden ud. 15. De delegerede er pligtige at arbejde for selskabets fremgang i den region, hvor de er valgt, og de må ikke indtræde i eller arbejde for noget konkurrerende selskab. De delegerede har krav på at få deres udgifter i selskabets anliggender refunderet, efter nærmere af generalforsamlingen fastsatte regler. De delegerede vælger af deres midte en formand og en næstformand, der begge fungerer for et år ad gangen. Formanden sammenkalder og leder de delegeredes møder, og repræsenterer disse under forhandlinger med selskabets bestyrelse. I formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. De delegerede fastsætter selv deres forretningsorden. Bestyrelsen 16. Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer må ikke være fyldt 70 år per valgets dato. For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen gælder valgene for 4 år, og der afgår på hvert års ordinære generalforsamling et eller flere medlemmer, når valgperioden på 4 år er udløbet. Genvalg kan finde sted.

6 6 Et bestyrelsesmedlem der er valgt eller genvalgt inden sit 70. år, kan forblive siddende som medlem af bestyrelsen valgperioden ud. Sker der, uden for en generalforsamling, afgang inden for den generalforsamlingsvalgte bestyrelse, fungerer formanden for de delegerede som bestyrelsesmedlem, indtil første ordinære generalforsamling. Endvidere har selskabets arbejdstagere ret til, i det omfang det følger af lovgivningen og arbejdstagernes beslutning, at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen, og suppleanter for disse. Bestyrelsens arbejde honoreres med godkendelse af generalforsamlingen. 17. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling, og vælger af sin midte en formand og en næstformand for et år ad gangen. Bestyrelsen holder møde, når formanden anser det nødvendigt. Herudover kan et medlem af bestyrelsen, eller en direktør, forlange bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle bestemmelser tages ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 18. Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, af et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør, eller af 2 direktører i forening. 19. Til at lede selskabets daglige drift, antager bestyrelsen 1 eller 2 direktører, der skal være myndige, rådige over eget bo, samt uberygtede. Bestyrelsen meddeler prokura. Direktionen 20. Direktionen forestår selskabets daglige ledelse, den ansætter og afskediger det nødvendige kontorpersonale og assurandører, samt drager omsorg for årsrapportens behørige aflæggelse, alt i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere instrukser. Direktionens gage fastsættes af bestyrelsen. Revision 21. På hvert års ordinære generalforsamling vælges et statsautoriseret revisionsfirma til at revidere årsrapporten. Revisionsfirmaet vælges for 1 år ad gangen.

7 7 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Årsrapport Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed og således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Generalforsamlingen kan vedtage henlæggelser til garantikapitalen, ved overførsel af midler fra selskabets dispositionsfond (overførte overskud). Garantikapitalen må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til garantikapitalen, kan derfor ikke fraføres denne. Der kan ikke pålignes ekstrapræmie, i det øjemed at forøge reservefonden. Opløsning 24. Såfremt selskabets opløsning vedtages, vælges af generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen forestår selskabets likvidation, og har samme rettigheder som bestyrelsen. Efter endt likvidation, og efter at alle forsikringskontrakter er afviklet, og al skyldig gæld betalt, fordeles selskabets reservefond og andre ejendele mellem de medlemmer, som selskabet havde på tidspunktet for opløsningens vedtagelse, i forhold til hvert enkelt medlems samlede til selskabet indbetalte præmiebeløb. Således vedtaget senest på den ordinære generalforsamling i Viby, den 28. april I bestyrelsen: Bente Yde Nissen Frank Bøilerehauge Michael Busck Carsten Therkelsen Som dirigent på generalforsamlingen: Lars Dahl-Nielsen

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere