VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED"

Transkript

1 VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE

2 Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og sparekassevirksomhed. Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af sparekassens formål. Garantkapital. 2 Sparekassens garantkapital udgør pr kr Garantkapitalen, der hæfter for sparekassens forpligtelser er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre garantkapitalens størrelse og garanternes antal. Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod indbetaling af mindst kr ,- garantkapital. Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på mellem 0,5% og 3% over renten på længste opsigelse i sparekassen. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapitalen. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt. 3 Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Garantibeviset, der udstedes i beløb på kr ,- eller multipla deraf, kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantkapitalen ikke under 1 mio. kr., egenkapitalen ikke under kravet i Lov om Finansiel Virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. Ledelse. 4 Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

3 Repræsentantskabet. 5 Repræsentantskabet består af 32 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garanter. Hvert år afgår 8 medlemmer. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt såvel i geografisk som i erhvervsmæssig henseende. Afgår et medlem i en valgperiode, foretages suppleringsvalg på førstkommende valgmøde. Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskab er sparekassens garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn senest året før garantmødet. Hver garant har 1 stemme for hver kr ,- garantkapital dog maksimalt 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Garanterne indkaldes til garantmøde hvert år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse i et eller flere at de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade eller ugeaviser, samt ved meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest noterede adresse. Garantmødet med valg til repræsentantskabet afholdes i januar kvartal. Repræsentantskabets valgperiode er gældende fra garantmødets afholdelse. Forslag til kandidater indsendes skriftligt til sparekassen senest den 1. februar hvert år, og kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til garantmødet. stk. 5 Adgangskort til garantmødet skal være afhentet eller bestilt i sparekassen senest 5 kalenderdage før valget. Stemmesedlen udleveres mod aflevering af adgangskort. På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden. stk. 6 Garantmødet vælger en dirigent og et passende antal stemmetællere, dog mindst 2 stemmetællere, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen.. stk. 7 stk. 8 Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne på de foreslåede kandidater svarende til det antal, der skal vælges eller færre, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Repræsentantskabets medlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år i hvilket de er fyldt 70 år.

4 6 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, herunder godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af suppleant. 6. Valg af revisorer. 7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer. 8. Eventuelt. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst i 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i Thisted Kommune udkommende dagblade eller ugeaviser, samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen. Ethvert forslag, som ønskes behandlet må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar. 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen, direktionen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom med angivelse af emnet. Indkaldelsen finder sted inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i 6. 8 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutninger om vedtægtsændringer, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank, samt om ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtig, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, forelægges de i 2. punktum omhandlende forslag inden 2 måneder på et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de da kan vedtages med den forskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen. 9 stk. 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i det afgåede medlems valgperiode. Bestyrelsesmedlemmerne skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år. Ingen som besidder tillidshverv eller stilling i et andet pengeinstitut kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo. Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan medlemmet efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 10 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er tilstede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt. Direktionen. 11

6 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år. Firmategning og prokura. 12 Sparekassens firma tegnes af: a) enten formanden og et medlem af bestyrelsen i forening. b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Revisionen. 13 Regnskabet revideres af mindst 1 revisor, der vælges af repræsentantskabet. Mindst en revisor skal være statsautoriseret. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Årsregnskabet. 14 Regnskabsåret er kalenderåret. Resultatopgørelse og status offentliggøres i et eller flere af de i Thisted Kommune udkommende dagblade. 15 Det årlige driftsoverskud henlægges til sparekassens reserver i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens bestemmelser. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

7 Tavshedspligt. 16 Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysninger til uvedkommende om forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen. Ophør. 17 Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser. Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 28. februar 2011, er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar Bestyrelsen for Sønderhå-Hørsted Sparekasse: Niels Møller Jens Nicolaj Nicolajsen Preben Næsgaard formand næstformand Jens Møller Jensen Carsten Kobberø Verner Husted Erik Møller

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere