LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR"

Transkript

1 LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S

2 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne RK Forsikring G/S (Lokal Forsikring G/S), Udflytternes Forsikring G/S (Lokal Forsikring G/S), Forsikringsselskabet Frederiksborg Brand G/S (Lokal Forsikring G/S), Forsikringsselskabet Stevns Brand G/S (Lokal Forsikring G/S), Forsikringsselskabet RAVNHOLTKASSEN G/S (Lokal Forsikring G/S), og RK Lokal Forsikring G/S (Lokal Forsikring G/S). 2. Selskabets hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 3. Medlemmer af selskabet 3.1 Medlem af selskabet er enhver, der har tegnet forsikring i selskabet. 3.2 Medlemskabet indtræder ved forsikringens ikrafttræden og ophører ved forsikringens ophør, uanset årsagen til ophøret. 3.3 Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 4. Selskabets formål 4.1 Selskabets formål er at tegne skadesforsikring i overensstemmelse med selskabets tilladelse samt at drive virksomhed, som er accessorisk i forhold til den virksomhed, som myndighederne har givet tilladelse til. 4.2 Selskabet kan indgå overenskomst om samarbejde med andre forsikringsselskaber om coassurance, overtagelse af genforsikring uden gensidigt ansvar og drive virksomhed som forsikringsagentur. 5. Selskabets grundfond 5.1 Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på 25 mio. kroner, som ikke må formindskes uden Finanstilsynets samtykke. 6. Generalforsamlingen 6.1 Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets øverste myndighed. Den består af mindst 50 og maksimalt 75 delegerede, valgt i henhold til 7. 2

3 6.2 Taleret, men ikke stemmeret, har ethvert medlem, jævnfør 3. For at have ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet, skal medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen have anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor. 6.3 Det er alene de delegerede, der har stemmeret på generalforsamlingen. 7. Valg af delegerede 7.1 Der holdes valg af delegerede hvert år. Valget gælder for en 4 årig periode, der starter og slutter den 1. april i henholdsvis valgåret, og det år hvor den delegerede fratræder sit hverv som delegeret. En fjerdedel af de delegerede er således på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 7.2 Delegerede vælges i hver af selskabets 5 lokalkredse, der svarer til de 5 regioner i Danmark. Bestyrelsen fastsætter, hvor mange delegerede, der kan vælges i hver enkelt kreds,. 7.3 Valget afvikles i årets første kvartal med henblik på tiltrædelse på den ordinære generalforsamling samme år. 7.4 De delegerede vælges af de medlemmer, der har stemmeret ved valget i den lokalkreds, hvor de har folkeregisteradresse på tidspunktet for udsendelsen af meddelelse om valget. Hvert medlem har 1 stemme. 7.5 Bestyrelsen eller et medlem, der bor i lokalkredsen, kan foreslå kandidater til valget i lokalkredsen. 7.6 Valgbar som delegeret er alle medlemmer, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 67 år, og som bor i lokalkredsen. En delegeret skal udtræde, hvis betingelserne for valgbarhed i lov eller vedtægter ikke længere er opfyldt. Dog kan en delegeret fortsætte valgperioden ud efter det fyldte 67. år. 7.7 Valg af delegerede ledes af en valgformand, der udpeges på den ordinære generalforsamling blandt selskabets medlemmer, men uden for de delegeredes kreds. Den udpegede valgformand fungerer ét år ad gangen. 7.8 Lokal Forsikring offentliggør den/de indtil videre foreslåede lokalkredskandidat(er) på selskabets hjemmeside, samt i en annonce i mindst en landsdækkende avis. I den forbindelse gør selskabet opmærksom på, at yderligere forslag skal meddeles valgformanden skriftligt inden 10 dage efter annonceringen. 7.9 Hvis antallet af foreslåede kandidater ikke overstiger det antal delegerede, der skal vælges i lokalkredsen, betragtes den/de foreslåede kandidat(er) som valgt Hvis antallet af foreslåede kandidater overstiger det antal delegerede, der skal vælges i lokalkredsen, indkaldes til valg. Valg indkaldes på Lokal Forsikrings hjemmeside og ved 3

4 annoncering i det i pkt. 7.8 nævnte blad med mindst 10 dages varsel. Annoncen skal indeholde oplysninger om valgdato, samt om proceduren for valget Medlemmerne stemmer ved at fremsende eller aflevere en stemmeseddel til valgformanden. Stemmesedlen findes på Lokal Forsikrings hjemmeside. Den kan også udleveres ved skriftlig eller personlig henvendelse på selskabets hjemadresse. Stemmesedler, der modtages på selskabets hjemadresse inden kl. 16 på valgdagen, anses for rettidigt modtaget Valgt som delegerede er den eller de kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, der foretages af valgformanden Valgformanden lader stemmesedlerne optælle, og sørger for at navnene på de valgte bliver offentliggjort på selskabets hjemmesiden De delegerede skal efter bedste evne virke for selskabets interesser, herunder søge at tilføre nye medlemmer og i det hele være bindeled mellem selskabet og medlemmerne De delegerede bør møde, når der indvarsles til generalforsamling. 8. Ordinær generalforsamling 8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned Generalforsamlingen afholdes et centralt sted på enten Fyn eller Sjælland. 8.3 Forslag, som delegerede ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være meddelt selskabet skriftligt inden den 15. marts. 8.4 Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 28 dage og senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal ske på selskabets hjemmeside, samt ved brev, e mail eller andet tilsvarende elektroniske medie til de delegerede. I enhver indkaldelse skal tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen angives. Såfremt dagsordenen indeholder forslag om vedtægtsændringer, skal der i indkaldelsen angives det væsentligste indhold af ændringen. Andre forslag til vedtagelse, der kræver kvalificeret majoritet, skal ligeledes særligt angives i indkaldelsen. 9. Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når selskabets bestyrelse eller selskabets revision finder det hensigtsmæssigst eller på begæring af 50 medlemmer eller 1/5 del af de delegerede, der skriftligt angiver et bestemt emne til behandling. 9.2 Ekstraordinær generalforsamling, som begæres af medlemmer eller af de delegerede, skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse og i øvrigt efter samme retningslinjer som indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 4

5 10. Afvikling af generalforsamlingen 10.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om resultatet og anvendelse heraf 4. Eventuelle forslag 5. Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisorer 7. Valg af valgformand 8. Eventuelt 10.2 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller en delegeret begærer skriftlig afstemning Hver delegeret har 1 stemme. Der kan stemmes i henhold til fuldmagt fra andre delegerede Bortset fra nedennævnte undtagelser vedtages eller forkastes forslag med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg/bundet omvalg efter dirigentens nærmere bestemmelse og ved gentagen stemmelighed lodtrækning Forslag om vedtægtsændringer og selskabets opløsning kræver, at over 3/4 af de delegerede er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er mindst 3/4 af de delegerede ikke til stede eller repræsenteret ved generalforsamlingen, men vedtages forslaget dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling tidligst 21 dage og senest 35 dage efter den første generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af tilstedeværende/repræsenterede stemmer Beslutning om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning sker med forbehold af godkendelse af offentlig myndighed i det omfang, det er foreskrevet i lovgivningen. 11. Bestyrelsen 11.1 Bestyrelsen består af 4 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, samt repræsentanter for medarbejderne i henhold til lovens regler herom. 5

6 11.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der på valgtidspunktet ikke er fyldt 67 år, og som opfylder lovgivningens krav til bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis lovens betingelser for at virke som bestyrelsesmedlem ikke længere er opfyldt, eller medlemskabet ophører Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være delegerede Senest 14 dage efter ordinær generalforsamling vælger bestyrelsen af sin midte formand og næstformand for det kommende år Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens vederlag. 12. Bestyrelsens virke 12.1 Bestyrelsen fører på generalforsamlingens vegne tilsynet med direktionens daglige ledelse og træffer beslutninger om de selskabsanliggender, der ikke er henlagt til generalforsamlingen Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det påkrævet, eller når et af medlemmerne, direktionen eller revisionen begærer det. Møderne indkaldes på formandens foranledning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede Bestyrelsen træffer beslutning om udførelsen af deres hverv i en skriftlig forretningsorden. 13. Direktionen 13.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 3 medlemmer, der leder selskabets daglige drift under bestyrelsens tilsyn Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen. 14. Tegningsret 14.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden, næstformanden eller en direktør. 15. Regnskab 15.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 6

7 15.2 Den reviderede årsrapport offentliggøres senest 1 måned efter den godkendende generalforsamlings afholdelse på selskabets hjemmeside. 16. Revisionen 16.1 Revisionen foretages af mindst én statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 17. Selskabets opløsning 17.1 I tilfælde af selskabets opløsning, jævnfør , skal selskabets formue tilfalde en af selskabet stiftet fond, som skal have til formål at støtte almenvelgørende og almennyttige formål. ooo000ooo Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 22. april

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Navn, hjemsted og formål Garantkapital og forrentning Garanter, garantbeviser og indløsning 1 2 3 Navn og hjemsted Sparekassens navn er Frøs Herreds Sparekasse. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere