Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke momentum medfører opjustering af forventningerne til 2010 William Demant Holding A/S har i dag offentliggjort Halvårsrapport De væsentligste resultater fra halvårsrapporten er sammenfattet nedenfor: Koncernen har i første halvår realiseret en omsætning på DKK mio. svarende til en stigning på 21 % i forhold til samme periode sidste år. Koncernens organiske vækst udgjorde i halvåret 13 %. Koncernens tre aktivitetsområder har i perioden alle udvist tocifret organisk vækst, hvortil kommer effekten af opkøb og valutakursbevægelser. Inden for Høreapparater er fremgangen især drevet af den succesfulde lancering af Oticon Agil, der er Oticons anden generation af trådløse høreapparater. Agil har på kort tid opnået status som verdens bedst sælgende højprishøreapparat. Væksten i engrosforretningens styksalg udgør knap 9 %. Koncernen har i perioden vundet betydelige markedsandele. Det globale høreapparatmarked er i første halvår skønsmæssigt vokset 3 % målt i styk. Resultat af primært drift (EBIT) udgjorde DKK 666 mio. svarende til en vækst på 18 % i forhold til første halvår Halvårets overskudsgrad på 20,0 % er dog negativt påvirket af omkostninger til blandt andet Agil-introduktionen og det gennemførte medarbejderaktieprogram med tilsammen skønsmæssigt DKK mio., der ikke ventes gentaget i andet halvår. Den gunstige udvikling i første halvår kombineret med udsigten til fortsat vækst medfører, at koncernens forventninger til 2010 opjusteres. Nu forventes det, at koncernens engrossalg af høreapparater i 2010 vil overstige markedsvæksten med 8-10 % opgjort i værdi, hvilket er 5 procentpoint over den seneste udmelding. Desuden ventes der i andet halvår realiseret en overskudsgrad, der overstiger overskudsgraden i første halvår. De bebudede overvejelser om koncernens kapitalstruktur betyder, at koncernen vil tilstræbe at have en rentebærende gæld, netto, på niveau DKK 1,0-1,5 mia., og at selskabet i den kommende periode derfor vil få mulighed for igen at tilbagekøbe aktier. Om tidspunktet herfor indtræffer inden årsskiftet, vil afhænge af koncernens løbende pengestrømme, men i høj grad også af omfanget af akkvisitioner, der gennemføres i den resterende del af året. "Det er glædeligt at konstatere, at succesen med Oticon Agil fortsætter, således at vi kan vinde betydelige markedsandele. Jeg er overbevist om, at Agil også fremadrettet vil bidrage væsentligt til at skabe vækst i både omsætning og indtjening. I kombination med de produktlanceringer, som vi har planlagt hen over efteråret, står vi med industriens stærkeste produktprogram. Dette vil sikre os et solidt momentum i de kommende kvartaler, og derfor vælger vi at opjustere vores forventninger til 2010," udtaler Niels Jacobsen, administrerende

2 direktør i William Demant Holding. Væsentligste hovedtal og nøgletal 1. halvår 1. halvår Ændring Hovedtal, DKK mio. Nettoomsætning % Bruttoresultat % Resultat af primær drift (EBIT) % Finansielle poster, netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Aktiver i alt % Egenkapital % Pengestrømme fra driftsaktiviteter % (CFFO) Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS), DKK 7,7 6,7 15 % Bruttomargin 71,8 % 71,0 % Overskudsgrad 20,0 % 20,5 % Egenkapitalforrentning 58,5 % 108,3 % Markeds- og forretningsudvikling Halvårets stykvækst på det globale høreapparatmarked har trods det hårde vintervejr i januar og februar skønsmæssigt andraget omkring 3 %, hvilket er inden for rammerne af koncernens langsigtede forventninger om en stykvækst på 2-4 %. Det er vores bedste overbevisning, at de gennemsnitlige engrospriser i markedet ikke er steget i første halvår og således ikke har bidraget positivt til markedsvæksten. Koncernens kerneforretning, der omfatter udvikling, produktion og engrossalg af høreapparater, har i årets første halvår opnået en stykvækst i salget af egenproducerede høreapparater på knap 9 %, hvilket væsentligt overstiger markedsvæksten. Den organiske omsætningsvækst i kerneforretningen udgjorde godt 17 % i første halvår, mens den samlede høreapparatforretning, der også inkluderer koncernens detailaktiviteter, i samme periode har genereret en organisk omsætningsvækst på 13 %. Koncernens vækst har især været drevet af succesen med Oticon Agil, der blev frigivet til salg i begyndelsen af marts 2010 og har trukket den gennemsnitlige engrospris i positiv retning. Koncernen har således formået enten at fastholde eller at vinde markedsandele på alle større markeder og har ikke mindst draget

3 fordel af at være blandt de få producenter, der har et nyt højprisapparat på markedet. Ud over Oticon Agil bidrog også Hit og Vigo Connect væsentligt til periodens stykvækst, ligesom Oticon har haft succes med Safari-produkterne, som er den første dedikerede produktfamilie specielt designet til børn. Oticon har den stærkeste produktportefølje i mange år, og med den annoncerede introduktion af Super Power-apparatet Chili i efteråret vil Oticon ikke blot have industriens stærkeste, men også mest avancerede produktportefølje. Bernafon-forretningen har i første halvår oplevet en flot vækst, og det er især succesen med produktlinjerne Veras og Vérité i de øvre prissegmenter, som har drevet stykvæksten. Det positive momentum forventes at fortsætte i andet halvår - ikke mindst på grund af en særdeles konkurrencedygtig produktportefølje. Koncernens detailaktiviteter er i første halvår vokset langsommere end det underliggende marked, til trods for at størstedelen af koncernens detailaktiviteter fortsat viser fornuftige vækstrater. Det lave væksttempo kan specifikt henføres til Hidden Hearing i Storbritannien og Avada i USA. Diagnostiske Instrumenter har i første halvår opnået en samlet omsætningsvækst på omkring 37 % drevet af overtagelsen af Grason-Stadler og en organisk vækst på 13 %. Væksten er opnået inden for alle produktsegmenter. Personlig Kommunikation har i første halvår realiseret en omsætningsfremgang på omkring 17 %, der blandt andet afspejler en normalisering af markedet for headset og svage sammenligningstal fra første halvår Første halvårs regnskab Koncernen har i første halvår 2010 opnået en omsætning på DKK mio. svarende til en vækst på 21 % i forhold til første halvår Omsætningsfremgangen i lokal valuta er realiseret med næsten 18 %, hvoraf omkring to tredjedele er organisk vækst. Halvårets valutakursbevægelser har påvirket omsætningen positivt med knap 3 %, hvilket afspejler en styrkelse af en række af koncernens samhandelsvalutaer. I første halvår realiserede koncernen et bruttoresultat på DKK mio. svarende til en stigning på 22 %. Bruttomarginen på 71,8 % er 0,8 procentpoint bedre end i samme periode sidste år. De samlede kapacitetsomkostninger udgjorde i første halvår 2010 DKK mio., hvilket er en stigning på 19 % målt i lokal valuta. En række faktorer har været medvirkende til de højere kapacitetsomkostninger, herunder omkostninger på omkring DKK 15 mio. til gennemførelse af et medarbejderaktieprogram for koncernens udenlandske medarbejdere samt særlige salgsfremmende omkostninger til blandt andet Agil-introduktionen. Disse særlige aktiviteter har således belastet koncernens omkostninger i første halvår med tilsammen skønsmæssigt DKK mio., der ikke ventes gentaget i andet halvår. Endelig har også akkvisitioner bidraget til de øgede kapacitetsomkostninger i første halvår. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 666 mio., hvilket repræsenterer en stigning på 18 % i forhold til samme periode sidste år. Periodens rapporterede overskudsgrad er 20,0 % svarende til et fald på 0,5 procentpoint. Valutakursbevægelser og effekten af terminssikring samt akkvisitioner har haft en udvandende effekt på overskudsgraden. Ved uændrede valutakurser og justeret for terminssikring ville overskudsgraden i halvåret være steget med mere end 1 procentpoint i forhold til samme periode i Efter det hårde vintervejr i januar og februar, har lanceringen af Oticon Agil i marts betydet en gradvis forbedring af overskudsgraden i løbet af halvåret, og denne tendens forventes at fortsætte i andet halvår - ikke mindst i takt med en forventet udfladning i omkostningsvæksten og den fortsatte styrkelse af produktprogrammet.

4 Koncernen genererede i første halvår pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 290 mio. mod DKK 425 mio. i samme periode sidste år. Periodens anseelige omsætningsstigning og den heraf afledte forøgelse af tilgodehavender og varebeholdninger er de primære årsager til nedgangen. Halvårets pengestrømme til investeringsaktiviteter, eksklusive køb af virksomheder, udgjorde DKK 124 mio., hvilket er på niveau med samme periode i De frie pengestrømme (eksklusive køb af virksomheder) udgjorde herefter DKK 166 mio. mod DKK 308 mio. sidste år. Køb af virksomheder udgjorde DKK 288 mio., hvilket er noget over samme periode sidste år. Øvrige forhold I forlængelse af beslutningen i efteråret 2008 om midlertidigt at indstille selskabets køb af egne aktier er koncernens pengestrømme i vid udstrækning blevet anvendt til akkvisitioner og løbende gældsafvikling. Over de seneste måneder har selskabet som omtalt i forbindelse med fremlæggelsen af Årsrapport 2009 gjort sig nogle fornyede overvejelser om koncernens kapitalstruktur, herunder om eventuelle fremtidige aktietilbagekøb. Konklusionen på disse overvejelser er, at koncernen aktuelt bør tilstræbe at have en rentebærende gæld, netto, på niveau DKK 1,0-1,5 mia., men at bestyrelsen løbende tager stilling til det ønskede gældsniveau. I overvejelserne er der lagt vægt på, at koncernen ikke nødvendigvis skal tilstræbe det højst mulige gældsniveau, men snarere sikre, at der kan ageres hurtigt og fleksibelt, såfremt attraktive akkvisitionsmuligheder skulle opstå. I overvejelserne er der også indgået en vurdering af gearingsniveauerne i større danske virksomheder og blandt selskaberne i den europæiske medtech-industri, idet vi ikke ønsker at afvige markant fra praksis i sammenlignelige virksomheder. Med en rentebærende gæld, netto, på DKK 1,8 mia. ved halvårets udgang og udsigten til betydelige pengestrømme i den kommende periode vil selskabet i løbet af kort tid være i en situation, hvor aktietilbagekøb kunne komme på tale. Om tidspunktet herfor indtræffer inden årsskiftet, vil afhænge af koncernens løbende pengestrømme, men i høj grad også af omfanget af akkvisitioner, der gennemføres i den resterende del af året. Forventninger til fremtiden Første halvårs gunstige udvikling kombineret med udsigten til fortsat betydelig vækst i omsætning og indtjening betyder, at koncernens forventninger til 2010 opjusteres. Udviklingen i koncernens engrossalg af høreapparater ventes i 2010 at overstige markedsvæksten med 8-10 % opgjort i værdi, hvilket er 5 procentpoint over den seneste udmelding. Opjusteringen skyldes primært, at Oticon Agil i det første halve år på markedet har opnået status som verdens bedst sælgende højprisapparat, og at Agils stærke position ventes opretholdt i resten af året. Desuden blev koncernen i slutningen af 2009 valgt som leverandør til Veterans Affairs (VA) i USA, hvilket ventes at bidrage til koncernens fortsatte vækst. Endelig ventes en række nye produkter lanceret i løbet af andet halvår, herunder Oticon Chili til personer med kraftige høretab. Den organiske vækst i koncernens detailaktiviteter, der indgår i koncernens samlede høreapparatforretning, ventes i 2010 at blive mindre end den globale markedsvækst som følge af en svag udvikling i Avada i USA og i koncernens detailforretning i Storbritannien, der fortsat er præget af svære markedsvilkår. I Årsrapport 2009 blev det oplyst, at koncernens detailaktiviteter i 2010 ventedes at ville vokse i takt med udviklingen i det underliggende marked. Hertil kommer dog et positivt vækstbidrag fra akkvisitioner på detailområdet. Koncernens langsigtede forventninger til stykvæksten på det globale høreapparatmarked er uændrede, nemlig en stykvækst på 2-4 % årligt, hvortil

5 kommer bidraget fra de gennemsnitlige engrospriser på 1-2 % årligt. For indeværende år ventes fortsat en stykvækst på niveau med den langsigtede vækstrate, mens udviklingen i engrospriserne ventes at bidrage neutralt eller svagt negativt til markedsvæksten. I Diagnostiske Instrumenter forventes fortsat moderat organisk vækst i 2010, hvortil kommer en positiv omsætningseffekt på omkring DKK mio. fra overtagelsen af Grason-Stadler. I Personlig Kommunikation forventes en organisk vækst i 2010 på niveau 10 %. Den hidtidige udmelding var "en positiv omsætningsvækst". Samlet set ventes koncernen i 2010 at generere betydelig vækst i såvel omsætning som resultat af primær drift (EBIT). Andet halvårs overskudsgrad ventes at blive højere end realiseret i første halvår, idet den ventede stigning i omsætningen ikke ledsages af en tilsvarende stigning i kapacitetsomkostningerne. Således var koncernen i første halvår belastet af særlige omkostninger til blandt andet Agil-introduktionen og det gennemførte medarbejderaktieprogram med tilsammen skønsmæssigt DKK mio., der ikke ventes gentaget i andet halvår. Baseret på de gennemsnitlige valutakurser i juli forventer koncernen i 2010 en positiv valutaeffekt på omsætningen på 3-4 %, mens valutaeffekten på resultat af primær drift (EBIT) ventes at blive 1-2 %. Valutaeffekten for såvel omsætning som EBIT er opgjort som nettoeffekten af valutaomregning og den gennemførte kurssikring. Finansomkostninger, netto, opgjort før valutakursdifferencer, ventes i andet halvår 2010 at have samme størrelsesorden som i årets første halvdel. Koncernens effektive skattesats ventes i 2010 at andrage omkring 25 % svarende til skattesatsen for virksomheder i Danmark. Koncernens løbende investeringer i materielle aktiver ventes i 2010 fortsat at beløbe sig til DKK mio. Hertil kommer yderligere investeringer i størrelsesordenen DKK 100 mio. i årene i forbindelse med den planlagte etablering af et nyt domicil til Oticon i USA. Fordelingen af de DKK 100 mio. på de tre regnskabsår er dog ikke endeligt afklaret endnu. Yderligere information: Telefon Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen Øvrige kontaktpersoner: Finans- og IR-chef Stefan Ingildsen IR Manager Søren B. Andersson IR Officer Morten Lehmann Nielsen??????? Den fulde Halvårsrapport 2010 for William Demant Holding A/S på i alt 15 sider offentliggøres i forlængelse af denne meddelelse. Til orientering afholdes der i dag kl CEST en telekonference for analytikere og investorer. Konferencen vil være på engelsk og vil også kunne følges på vores hjemmeside, (C) Copyright 2010 William Demant Holding All rights reserved

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i 10 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2010 2. halvår 2009 1. halvår 2009 Ændring i procent Året 2009 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 10 % omsætningsvækst og 14 % stigning i nettoresultat i 2013 Pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 1.320 mio. svarende

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014

Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014 Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014 EPS vækst på 5 % inden for forventet interval på 2 7 %. Underliggende EPS vækst på 11 % Frie pengestrømme øget med 28

Læs mere

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00 Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00 Det er med glæde, bestyrelsen ser tilbage på det forgangne år. William Demant Holding-koncernen

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 29 Et godt år for koncernen 5 29 i overskrifter 6 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl

Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl. 16.00 2010 blev et ualmindeligt godt år for William Demant koncernen. Den flotte udvikling

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl. 16.00 2011 blev endnu et godt år for William Demant koncernen, hvor vi præsterede tocifret vækst

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2006-15 8. november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Koncernens vækst drevet af nye produkter i et fortsat afdæmpet høreapparatmarked Koncernens betydelige succes med

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 1 1. J a n u a r 3 0. J u n i 11 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2011 1. halvår 2010 Ændring i procent Året 2010 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning 3.900 3.328 17

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HOVED- OG NØGLETAL 2013 2. halvår 2012 2012 Ændring H1/H1 Året 2012 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.541 4.297 4.258 7 % 8.555 Bruttoresultat 3.292 3.072

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 2008 1. januar 30. juni Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2008 1. halvår 2007 Ændring i procent Året 2007 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning 2.688,7 2.683,6 0 % 5.488,3 Bruttoresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. J a n u a r 3 0. J u n i 09 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2009 2. halvår 2008 1. halvår 2008 Ændring i procent Året 2008 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl. 16.00 2012 blev et år, hvor William Demant koncernen ikke helt formåede at holde det høje vækstmomentum,

Læs mere

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30 Årsrapport 22 2 fornyet momentum i 23 4 Året i overskrifter 6 Hoved og nøgletal 8 Beretning Aktionærinformation 8 Risikostyringsaktiviteter 2 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse 25 Bestyrelse 28 direktion

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00 Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00 Indledningsvis vil jeg kort introducere tre overordnede temaer i årets beretning og herefter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 18. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2010 PERIODEMEDDELELSE 01.01.-30.09.2010 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 27 1. januar 3. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 27 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 1 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HOVED- OG NØGLETAL 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Ændring Året 2011 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.258 3.900 9 % 8.041 Bruttoresultat 3.055 2.787 10 % 5.777

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 København den 28. februar 2008 Notabene.net A/S offentliggør halvårsrapport for regnskabsåret 2007/08 Særdeles tilfredsstillende vækst i såvel indtjening

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere