Pædagogiske læreplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes hverdag. Vi samarbejder med de lokale foreninger. Vi har et inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage på lige fod og bidrage. Vores forskelligheder ser vi som ressourcer. Målsætninger for børneområdet i Hellested Børn skal have det godt og være trygge. De skal udvikle sig til gode samfundsborgere med forståelse af demokrati og lyst til at tage medansvar. De har et godt kendskab til historien, og en fortrolighed med naturen. De hviler i sig selv i kraft af et godt selvværd, men er ikke sig selv nok. De er åbne over for det ukendte, og har lyst til at lære nyt. Disse målsætninger gælder som fundamentet for hele børnelivet i Hellested men her følger en lidt nærmere præcisering for børnehaven: Børnehaven vil skabe et udviklende miljø med idræt, tæt på naturen og med nærværende og engagerede voksne, der danner grundlag for tryghed, leg, glæde og læring. Et miljø som styrker nysgerrigheden og interessen for omverdenen og samtidig tilgodeser det hele menneske både følelsesmæssigt, socialt, motorisk, kreativt, sprogligt, kulturelt og musisk. At lege er at lære 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og diverse metoder. Det er et krav, at dagtilbuddets bestyrelse godkender læreplanen. Læreplanen er for alle børn og voksne i Hellested Fribørnehave også de børn med særlige behov. Alle børn kan på et tidspunkt i deres børnehaveliv få behov for særlig støtte fx i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, alkohol i familien, vold osv. Vi ønsker, at inddrage alle børn på deres egne betingelser uden at forsøge at lave om på dem. Derfor prioriterer vi meget højt, at børn med særlige behov kommer med i alle vores samværsformer og vi har stor fokus på, at vores dagligdag skal være så rummelig, at alle børn kan være med på hver deres egen betingelse. Vi arbejder ud fra årshjul, der er lavet over børnene, personalet samt bestyrelsen. På skift af året, vil vi arbejde med læreplanstemaerne, der derved sikrer at vi kommer omkring hele det enkelte barns udvikling. De pædagogiske medarbejdere skal støtte, lede og udfordre børnenes læring, og sikre en udviklende balance mellem fri leg og styret leg. De pædagogiske medarbejdere skal tage udgangspunkt i det enkelte barns potentialer, og forudsætninger og skal være opmærksomme på at inddrage understående seks temaer.

2 De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets alsidige personlige udvikling Mål Vi ønsker, at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et selvstændigt individ. Vi vil sætte det enkelte barn i centrum og støtte barnet, der hvor det er. Der skal være mulighed for, at barnet kan afprøve sig selv i alle sammenhænge. Der skal være plads til personlig udfoldelse med hensyntagen til husets dagsrytme. Vi vil arbejde ud fra de 5 hovedområder ved hvert barn; fysisk, psykisk, socialt, kognitiv og emotionelt. Vi vil give børnene en følelse af, at krop og sjæl hænger sammen, dette ved at barnets evne til at tage initiativer støttes, så barnet tør at udfordre sig selv psykisk og fysisk. Børnene skal bl.a. gennem pædagogisk idræt lære om konfliktløsning og at forholde sig til regler. Der skal i samarbejde og dialog med forældrene skabes ligevægt mellem mål og de muligheder barnet har for personlig udvikling i børnehaven. Målet er et godt børneliv i Hellested Fribørnehave med plads til det at det enkelte barns udvikling, personlighed og selvværd styrkes bedst muligt. Det enkelte barn skal endvidere ses som et barn af den samlede børnegruppe. Der tages individuelle hensyn. Vi ser børnene som kompetente og tager derfor afsæt i hvad det enkelte barn kan og er optaget af. Resultatkrav Børnene har tillid og selvværd, de prøver, kan og tør. De tør at bede om hjælp hos jævnaldrene eller de voksne. De tør at kaste sig ud i nye udfordringer. Tryghed, frihed og selvtillid er sidegevinsten af et godt børneliv. At barnet bevarer sin personlighed og kan stå ved sig selv, sin handling samt følelser. (selvforståelse). Positive og sociale børn med en nysgerrighed og respekt for deres omgivelser. Handleplaner Børn og voksne skal behandle hinanden på en empatisk måde ved bl.a. at have respekt for hinandens forskelligheder. Vi samarbejder sammen med børnene om, at det enkelte barn anerkendes for den han/hun er. Vi prioriterer tiden, tiden til at lytte og gå i børnehøjde. Vi arbejder ud fra hvad børnene er gode til og tager udgangspunkt i dette. Det giver børnene succesoplevelser, der kan være medvirkende til at udvikle deres selvværd.

3 Vi inddrager børnene i børnehavens hverdag, primært ud fra deres interesser og behov, men også ved praktiske gøremål, bl.a. borddækning og oprydning. Vores alsidige dagligdag og aktiviteter skal flytte grænser hos børnene, skabe forundring, lyst til nye udfordringer og give børnene mulighed for at afprøve sig selv. Vi vil i vores legende miljø skabe mulighed for nye venskaber og relationer. Vi vil gerne bevare barnets naturlige nysgerrighed, ved at præsentere barnet for mangeartede oplevelser, bl.a. ved at tage på tur med idrætspædagogiske aktiviteter, hvor de voksne viser gode eksempler ved bl.a. at turde prøve noget nyt. I dialogen med forældrene forsøger vi at skabe ligevægt mellem forældrenes krav og forventninger til deres opdragelse af barnet, på baggrund af barnets udviklingstrin. Vi skal være nærværende, empatiske voksne, der ser alle børnene og anerkender alle deres følelser. Viser tillid og støtter børnene i opgaver. Personalet sætter spørgsmål ved hinandens normer og grænser. Voksne, der er gode rollemodeller, der med humor og kærlig indsigt giver børnene rum og plads til en alsidig kreativ og tryg udvikling. Plads og tid til særlig indsats og omsorg for det enkelte barn. Individuelle behov til gode ses. Der tages afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklings zone. Evaluering Løbende evaluering på afdelingsmøder samt personalemøder. Evaluering i gruppemøderne omkring det enkelte barn. Dialog med det enkelte barn hvad er barnet optaget af. Dialog med forældrene omkring barnets udvikling samt trivsel i institutionen. Evaluering i institutionsbestyrelsen. Status på antal børn med særlige foranstaltninger Sociale kompetencer Mål Vi ønsker, at børnene skal have mulighed for at deltage aktivt i et fællesskab, lære at samarbejde med andre og opleve at de hører til i fællesskabet i børnehaven. Vi ønsker, at børnene skaber relationer og venskaber, bl.a. igennem pædagogiske idrætslege og i børnenes leg. Vi ønsker, at lære børnene sociale spilleregler, bl.a. gennem konflikter, hvor vi støtter børnene i at se konflikten nuanceret. Vi vil gennem pædagogisk idræt lære børnene om normer, regler og sociale spilleregler. Vi vil lære børnene empati, tolerance og hjælpsomhed. Børnene lærer gennem leg at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lære sig selv og andre at kende. Børnene får lov til at være sig selv og føle sig trygge i forhold til både voksne og børn. Børnene deltager aktivt i fællesskabet, hvor alle er medbestemmende. Ligeværdighed i leg og rollefordeling.

4 Udvikling og forståelse af eget og andres kropssprog. Børnene lærer at kunne modtage kollektive beskeder og omsætte det. Børnene kan aflæse sine omgivelser og navigerer i det. Børnene kan udvise omsorg for andre børn. Børnene lærer at konflikthåndterer via dialog Børnene hjælper hinanden. Resultatkrav Børnene lærer gennem legefællesskaber at lytte og aflæse andres signaler og tage sig af hinanden og udveksle erfaringer og viden. Børnene føler selvværd og har empati for hinanden. Børnene føler glæde ved at være sammen med andre og kan knytte venskaber og undgå mobning. Børn der kan sige fra. Børnene føler de er del af en gruppe hvor der skal samarbejdes og hvor de tør sige hvad de mener, men samtidig kan acceptere andre ikke altid er enige. Børnene respekterer forskellighed/mangfoldighed blandt mennesker. Børnene lytter, sætter ord på handlinger, går i dialog i konflikt situationer, legeforhandler og kan sammenarbejde. Børnene hjælper hinanden. Alle børn har mindst en bedste ven. Børnene føler de er en del af fællesskabet. Børnene føler at Hellested ribørnehave er deres sted og de har indflydelse på hvad der skal laves af aktiviteter og købes ind af remedier og legetøj. Børnene er gode til at skiftes til at lege de forskellige roller der er i deres leg, så bestemte børn ikke gang på gang bliver i fastlåste roller. Børnene er gode til at lege forhandle og kan give efter for andre børns ideer. Børnene er åbne for at inddrage andre og nye legerelationer i deres leg. Børnene udvikler deres leg indbyrdes. Handleplaner Vi arbejder med forskellige gruppetilhørsforhold. Bl.a. er børnene opdelt på stuer og i Aktivitetsgrupper. Vi skaber rum til leg og giver børnene mulighed for at lege sammen på tværs af alder og stuer. Leg er vigtig for børnene, da det er deres måde at tilegne sig verden på. De spejler sig i hinanden og bruger legen til at opbygge deres identitet. Vi giver plads og tid til, at børnene kan mødes og eksperimentere med samvær, roller og relationer og derfra lære hinanden at kende, via de aktiviteter de selv sætter i gang. Vi giver plads og støtter op omkring børnenes egne lege. Vi har konflikter, der skal løses. Nogle konflikter løser børnene selv, andre løses ved observerende voksne, der giver læring og redskaber til børnene. Dette for at få børnene til at forstå, at de selv er en del af konflikten og at de selv bidrager aktivt til at finde en løsning. Vi arbejder med sociale færdigheder, ved at hjælpe barnet med forståelsen af andre børns følelser. Igennem pædagogisk idræt lærer vi børnene sociale spilleregler, f.eks. ved at stå på række, vente til det bliver deres tur samt at tabe og vinde. Børnene er sammen om noget og mærker sig selv i sammenspillet, tager hensyn, bakker op og samarbejder. Vi tager udgangspunkt i børnenes forståelsesniveau, udvikling og alder.

5 Hellested Fri børnehave skal have en kultur for positivt anerkendende samvær, hvor alle oplever, at være en vigtig deltager i samfundet/fællesskabet. Vi skal give børnene oplevelser og aktiviteter i såvel store, som mindre fællesskaber og gerne i forskellige strukturer (f.eks. kun store drenge eller børnehavebørn sammen med SFO børn i fælles oplevelse). Vi skal være opmærksomme og støttende/inspirerende ved spirende venskaber og konflikter og børnene skal støttes i at kunne klare mest muligt selv. Vi skal alle være fælles - børn og voksne - om både sjove og mindre sjove aktiviteter - og der skal forventes opbakning fra forældrene, når en stillet opgave venter på sin løsning (sætte ting på plads eller afslutte konflikt e.l.) Personalet skal tage afsæt i børnegruppens nærmeste udviklings zone og det børnene er optaget af. Evaluering Børnegruppens sammensætning evalueres løbende på personalemøder. Pædagogiske aktiviteter evalueres sammen med børnegrupperne. Børnenes udsagn skal danne grundlag for kommende aktiviteter og tilgang. Børnene interwieves løbende omkring hvad de syndes der er godt og mindre godt ved Hellested Fribørnehave, så det kan forbedres På personalemøder evalueres der løbende om der er andre tilgange vi kan benytte i det pædagogiske arbejde ud fra børnenes udsagn. Vi vil benytte fotos taget af børnene samt videooptagelser til at få øje på det der skal forandres. Vi vil samarbejde med skolen for at høre hvordan det går med børnene socialt som vi har sendt i skole. Hvad er det der går godt samt mindre godt. Informationerne skal være med til at sætte fokus på hvordan vi fremadrettet skal arbejde med det sociale i institutionen og klæde forældrene på hvad de skal arbejde med derhjemme. Sproglig kompetence Mål Vi ønsker at understøtte børnenes nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, tal og bogstaver, samt for at lege med sproget. Vi vil styrke børnenes sprogforståelse og udvikle deres interesse for sprogets nuancer. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne og andres følelser og handlinger.

6 Børnene lærer at tale og forstå sproget alderssvarende. Børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder. Børnene lærer at forstå andre udtryksformer. Børnene lærer at lytte på andre og modtage besked. Børnene har et bredt og nuanceret ordforråd og begrebsforståelse. Børnene kan via kommunikation konflikt håndterer. Børnene kan udtrykke egne behov og følelser. Børnene kan lege forhandle via dialog. Børnene udviser interesse for bogstaver og tal. Børnene har kendskab til bøger, rim og remser og sange og udviser interesse for emnerne. Resultatkrav Børn der synger, har lært og prøvet rim og remser, teater, rollespil, kunstneriske udtryksformer og leg. Børn der bruger sproget også ved konfliktløsninger. Børn der er nysgerrige for sproget og dets nuancer. Børnene udviser interesse for bogstaver og tal. Børnene har en nuanceret sprog og begrebsforståelse. Børnene bruger sproget aktivt i leg. Børnene bruger sproget til at udtrykke sig om behov og følelser. Børnene kan fortælle om oplevelser de har haft. Børn der forstår sammenhænge mellem sprog og handling. Handleplaner Vi læser og snakker om bøgerne med børnene, rimer/remser og synger. Vi tager udgangspunkt i børnenes udviklingstrin og udfordrer på rette niveau. Vi taler med børnene om deres hverdag og spørger ind til store og små begivenheder både i og udenfor børnehaven. Vi stiller mange spørgsmål og lægger op til dialog med børnene. Vi opfordrer børnene til, at sætte ord på deres egne og andres ønsker og handlinger samt at kunne sige til og fra. Vi lytter og identificerer os med hvad børnene føler og tænker ved at sætte ord på, hvad vi ser over for dem. Vi arbejder med udtryksformer, overbegreber (møbler, farver, dyr, former osv.) samt pjatter med sproget. Vi samarbejder med kommunens talepædagog og modtager redskaber til at supplere hendes/hans arbejde. Fx træner vi børnenes mundmotorik ved brug af diverse rekvisitter som vat, sugerør, sæbebobler o. lign. Endvidere leger vi bevægelses lege,hvori vi rimer og remser samt sanglege. Skolebørnsgruppen arbejder med bogstaver, tal og lettere opgaver. I de mangfoldige aktiviteter skal sproget være i fokus - teater, lege, sange, fortællinger og al samtale i øvrigt. Vi har i børnehaven en sprogansvarlig. De voksne skal være bevidste om at beskrive verden i stort og småt og i varieret ordvalg, men skal også være bevidste om, at der skal være plads og rum og stilles forventninger til det enkelte barn om at bruge sproget. Børn skal have forståelse for, at der er andre udtryksformer - bl.a. kropssprog er et vigtigt element i kommunikation. Børnene skal bringes til forståelse for, at sproget er midlet i formidling af behov og også i konfliktløsning.

7 Vi skal støtte og hjælpe børnene frem til alders svarende sproglig niveau og være bevidste m.h.t. relevant henvisning til talepædagog e.l. Børnene kan benytte visualiseringen af fotos, symboler i institutionen. Evaluering Evaluerer i gruppemøderne omkring de observationer og samtaler med børnene der er foretaget - om det enkelte barn er alderssvarende sprogligt. Evaluerer om børnene kan sprogligt udtrykke sig om egne behov og følelser. Evaluerer om børnene kan sprogligt gøre sig forståelige i legesituationer samt konfliktsituationer. Evaluerer om børnene har det fornødne ordforråd samt begrebsforståelse. Sprog tester for at finde ud af om vi gør vores sprogarbejde godt nok. Evaluerer sprogtestene og finde løsninger på fremadrettet tilgang og indsats. Evaluerer vores sproglige tilgang til børnene på personalemøder. Evaluerer om vi er dygtige nok til at medinddrage forældrene i det sproglige arbejde. Evaluerer om børnene udviser og smager på ord, lyde, bogstaver og tal. Evalueringerne vil blive foretaget på baggrund af samtaler med børnene og observationer. Der ud over vil vi samarbejde med skolen for at høre hvordan det går med de børn vi har sendt i skole er der ting vi kan forbedre eller gøre anderledes fremadrettet i institutionen med sprogarbejdet. Evaluering i bestyrelsen. Krop og bevægelse Mål for Vi ønsker, at arbejde proces og målrettet med pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er sammensat af begreberne idræt, leg og bevægelse. Pædagogisk idræt er et redskab vi anvender, til at nå et pædagogisk mål. Pædagogisk idræt vil altså mere end bare idrætten. Vi ønsker, at alle ansatte i Hellested Fribørnehave viser interesse og arbejder aktivt og deltagende med pædagogisk idræt i aktiviteterne, på legepladsen, ture ud af huset og ikke mindst spontant.

8 Vi vil give mulighed for, at børnene udvikler en bevidst holdning til deres krop, samt en forståelse af sammenhængen mellem deres krop og sjæl. Vi ønsker, at leg og bevægelse skal være omdrejningspunktet og indgå som et naturligt element i børnehaven, derfor vil vi skabe et miljø i børnehaven ude og inde, der lægger op til dette. Vi vil søge større indsigt og forståelse for det enkelte barn igennem vores pædagogiske idrætslege, bl.a. ved at arbejde med iagttagelser, der kan være med til, at fremme vores idrætspædagogiske praksis. Vi vil lære børnene om sund kost og god hygiejne. Det hele skal være sjovt. Give børnene glæden ved bevægelse, udfordringer, kunne/turde. Mulighed for brug af alle sanser, motorisk udfoldelsesmuligheder fin/grov. Pædagogisk opmærksomhed på sanseintegration og sundhed. Børnene skal kunne modtage kollektive instrukser, regler og udføre dem. Børnene skal kunne samarbejde og udvise hensyn i de opgaver der stilles. Tage afsæt i børnenes nærmeste udviklings zone og hvad de er optaget af. Lave bevægelse og idræt for sjov i både hal, læringsmiljøerne og udenfor som helhed. Børnene for et naturligt forhold til sin krop og kan lide at være aktive i hverdagen. Børnene bliver aktive idrætsudøver i deres fritid fremadrettet. Resultatkrav Børnene er alderssvarende kropsligt, såvel fin som grov motorisk. Børnene vil, kan og tør nye udfordringer! Børnene er kropsbeviste. Børnene udviser glæde ved at lave leg og bevægelse for sjov inde og ude. Børnene bruger idræts legene de har fået vist i andre sammenhænge som ikke er voksenstyret. Børnene for en rum fornemmelse og kan navigerer mellem mange børn på en gang. Børnene kan modtage en kollektiv besked omkring de regler der er i aktiviteten samt udføre dem. Børnene kan samarbejde, hjælpe og tage hensyn til hinanden. Handleplaner Hellested Fribørnehaves indretning, såvel inde som ude er gjort for at kunne give børnene flest mulige oplevelser m.h.t. fin og grov motorisk og mangfoldige sanse oplevelse. Vi skal lave aktiviteter der udnytter rammerne og stimulerer børnene optimalt og de voksne skal være aktive deltagere og de voksne skal sikre inddragelsen også af de stille og forsigtige børn. Vi skal give børnene indblik og forståelse for sund og varieret kost. Børnene skal have kundskaber m.h.t. personlig hygiejne. Ligeledes skal de gøres mest muligt selvhjulpne - bl.a. med at kunne skifte tøj o.l. Vi skal på ture udfordre og stimulere børnene kropsligt og sanseligt. Evaluering Evaluerer børnene løbende hvordan det enkelte barns motoriske færdigheder og tilgang til leg og bevægelse for sjov er.

9 Hvordan arbejder vi videre med de børn der har vanskeligheder, der laves handleplaner samt aktivitetsforslag/metode. Der tages fat i ergoterapeuten hvis vi vurderer der er et behov f.eks. vedr. hypermobilitet, stramme arkilesener og sensitivitet mm. Samtale med forældre om barnets almene tilstand f.eks bede forældrene om at få tjekket barnets hørelse samt syn mm, da det kan have stor indflydelse på de symptomer vi ser og hvordan barnet udvikler sig fremadrettet. Løbende evaluering på afdelingsmøderne omkring det enkelte barn samt børnegrupperne som helhed. Evaluering i bestyrelsen. Evaluerer vores struktur samt indretning på stuerne samt udenfor tilgodeser og opfordre det børnene til fysisk aktivitet. Naturen og naturfænomener Mål Vi ønsker, at lære børnene naturen at kende, glæden ved at komme udenfor samt at respektere naturens orden. Vi vil gerne give børnene gode oplevelser i naturen og vise dem, at de kan benytte naturen og dens legeredskaber i deres leg, samt at naturen er medvirkende til, at give os mad på bordet. Vi vil lære børnene om naturens cyklus med årstiderne som fokus og de traditioner, der er forbundet til disse. Vi vil benytte naturens udfordringer som et pædagogisk redskab mod udvikling ved fx at rykke børnenes personlige grænser. Vi ønsker, at børnene kommer til at opleve naturen igennem alle deres sanser. Styrke og stimulere barnets fantasi, nysgerrighed og evnen til at forundres. Søge viden sammen med børnene om naturen og miljøet. Give børnene muligheder for oplevelser med alle sanser. Skabe situationer der sætter tankerne i gang hos børnene, finde eventyret. Give børnene en indsigt i naturens sammenhæng samt hvilken indflydelse vi har som mennesker på naturen. Indsigt fra jord til bord hvor kommer tingene fra og hvordan bliver det produktseret. Lære børnene om andre kulturer samt vores egne traditioner i Danmark. Resultatkrav Børnene får viden, bevidsthed og forståelse for natur og naturfænomener og sammenhænge på mangfoldige områder. Børnene får respekt for naturen og miljøet. Børnene passer på naturen.

10 Børnene udviser nysgerrighed for det de finder i naturen. Børnene tør bruge naturen med alle sanser. Børnene for en forståelse for at vi mennesker har stor indflydelse på naturen og den måde vi benytter den på. Børnene ved hvor f.eks råvarerne vi spiser kommer fra. Børnene for en indsigt i hvordan børn i andre lande lever. Handleplaner Vi går foran som gode rollemodeller og viser glæde ved at være i naturen, ligeledes har alle grupper en turdag om ugen. Vi tager til skov og strand, markvandring mv. Vi bruger naturen aktivt, bl.a. ved også at planlægge og udføre pædagogisk idræt i naturen. Vi tager udgangspunkt i naturen ud fra børnenes niveau, behov og alder. Når vi er i naturen og på ture, giver vi plads til fordybelse. Vi snakker med børnene om naturen og om hvad man må og ikke må fx smide affald, knække grene af træer osv. huske at passe på nye skud osv. Vi præsenterer diverse værktøjer for at udforske naturen så som lup, net, pincet osv. Naturens egne legesager er i fokus. Vi laver kreative aktiviteter, hvor naturens materialer bliver brugt. Vi snakker og læser bøger med børnene omkring de forskellige årstider, hvad der kendetegner årstiderne og hvilke traditioner der er forbundet derved. Vi laver aktiviteter og mad omkring bålet og får bl.a. også der en snak om, hvor maden kommer fra. Vi gennemfører projekter som: Fra jord til bord, afholder høstfest samt blomsterdag, hvor børnene medbringer afgrøder hjemmefra. Ligeledes har vi en køkkenhave, hvor børnene henter krydderurter til madlavningen. Vi udfordrer børnene i naturen ved bl.a. at gå en tur i en bæk, gå igennem høje brændenælder samt snakke om nisser/trolde i skoven Ligeledes lærer vi dem at bruge deres sanser ved at lytte til fuglene, mærke på en skovsnegl, smage på et blad osv. Børnene skal have oplevelser og aktiviteter i naturen, såvel på børnehavens område, som i den omgivende verden. Vi har skov og å i de nære omgivelser og tager på ture til naturen længere væk. De voksne skal være inspirerende og undersøgende så børnene selv bliver inspireret til at gå videre end bare at se det umiddelbare. De skal bringes til forståelse af de særlige sammenhænge og betydningen af fødekæden, vejret og årstidernes skiften. Men det er en læreplan, der også indeholder rum og plads til den umiddelbare leg i og med natur. Børnene skal også bibringes en begyndende miljøbevidsthed - bl.a. at papir o.l. kan genbruges og at nogle påvirkninger i naturen kan være uoprettelige skader. Evaluering Evaluering sammen med børnene hvordan syndes de temaet har været, hvad har de været særlige optaget af mm. Børnene tager billeder og videooptagelser, som ses sammen med børnene og tales ud fra. Evaluering i gruppemøderne samt afdelingsmøderne. Evaluering i bestyrelsen.

11 Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Vi ønsker, at børnene lærer deres egen kultur at kende, samt at have forståelse for andres. Kultur er ikke kun ensbetydende med landegrænser. Der er kultur i alle arenaer og forskellige måder at være, tænke, handle og agere på. Vi er alle en del af kulturen, hvilket vi ønsker, at børnene også skal opnå følelsen af. Vores nærvær, anerkendelse, empati, udstråling og energi i Hellested Fribørnehave skal være fundamentet for vores kultur. Dette ønsker vi, at alle nye børn, forældre og ansatte skal kunne mærke. Vi lægger vægt på at bevare traditioner og udvikle nye. At børnene lærer at være nysgerrige, kreative og eksperimenterende. De skal have erfaring og viden om kulturer og værdier i samfundet. I vores omgang med børnene skal vi i Hellested Fribørnehave give grobund for at barnet kan danne erfaring på baggrund af sine eksperimenter, hvori det bruger sine sanser og er aktivt handlende. For at styrke barnets selvtillid og lysten til udvikling skal det enkelte barn have mulighed for at finde sine egne styrkesider og egne udtryksformer. Resultatkrav Børnene skal lære at bruge forskellige udtryksformer (krop - sprog - visuelt). Børn fra Hellested Fribørnehave skal have en erfaring fra det musiske område og en kreativitet. Kreativiteten er også evnen til at løse problemer. Børnene skal have en viden om, og forståelse for kulturforskelle, f.eks. leveformer, sprog, mad og religion. Børn der er opsøgende og handlende i søgen efter nye udfordringer - også indenfor det musiske område. Børn der kender til og benytter mangfoldige udtryksformer. Børn der kan fordybe sig i oplevelsen. Handleplaner Vi deltager aktivt i nærmiljøet og lokalsamfundet ved at benytte os af de lokale kultur samt sportsfaciliteter som hal, svømmehal, biblioteket og diverse legepladser. Ligeledes deltager vi i, så vidt det personalemæssigt er muligt i de lokale aktiviteter så som juletræspyntning osv. Når vi modtager tosprogede børn med fx anden etnisk baggrund, tilegner personalet sig viden omkring det pågældende barns kultur. Vi deler vores viden med børnegruppen og taler om de forskelligheder og ligheder der ligger i kulturer fx sprog, mad, spisevaner, musik, tøj osv. Vi fejrer højtider og holder fast i samt udvikler nye traditioner. Vi fejrer børnenes fødselsdage og navnedage på de forskellige måder disse højtider kan holdes på. Børnene bliver præsenteret for nye og gamle fortællinger omkring jul og påske. Vi klipper og klistrer, hvor børnene har fri adgang til farver, papir og andre materialer, der er kreativt stimulerende. Endvidere arbejder vi med madkultur ud fra det sunde køkken. Vi snakker med børnene om sund og usund mad og om, hvad man spiser i andre lande. Vi skal igangsætte mangfoldige aktiviteter - f.eks. tegne, male, konstruktioner med forskellige materialer, teater, musik og dans og meget andet.

12 Voksne skal være gode til at gribe børnenes initiativer eller selv være inspiratorer. Ligeledes skal der hen over året afvikles forskellige projekter, hvor børnene inddrages i at bruge formidlingen af oplevelser på forskellig vis. Vi skal også sammen med børnene være opsøgende og besøge teater, museer, natur, udstillinger o.l. Evaluering Løbende evaluering på personalemøder ud fra de observationer, erfaringer der er blevet gjort samt børne interweivesen bliver drøftet. Evaluering i bestyrelsen. Hvordan arbejdes der med børnemiljøet i Hellested Fribørnehave? Personalet har et anerkendende sprogbrug og tilgang til børnene samt deres familier. Vi tænker ressourcer frem for mangler. Det er ikke barnet der er noget galt med men omgivelserne hvad kan vi gøre anderledes. Vi ser det enkelte barn som unik og kompetent. Vi tager afsæt i det enkelte barns færdighed samt gruppens. Vi har indrettet børnehavens lokaler som læringsmiljøer. Børnene med inddrages i beslutningerne vedr. hvilket tema der skal arbejdes med i kommende periode. Der tages afsæt i børnenes spor. Vi har indrettet institutionen således at det er nemt og overskueligt for børnene at finde de ting de skal bruge samt rydde op igen. Børnene kan se deres spor i hele institutionen da deres ting bliver hængt op. Legepladsen tilbyder plads til både stille og mindre stille aktiviteter. Vi interweiver børnene for at undersøge hvad børnene syndes er godt eller mindre godt i børnehaven

13 Evaluering og dokumentation Børnehavens læreplaner vil løbende blive evalueret på medarbejdermøder, og én gang om året sammen med forældrebestyrelsen. Vi dokumenterer både skriftligt og med billeder. Det er vigtigt, at dokumentationen er tilgængelig for forældrene. Forældrene skal have mulighed for, at kunne følge med i barnets hverdag. Der skal ikke blot tales om dagen, men også ses billeder som beskriver den. Vi vægter, at alle både forældre, børn og medarbejdere får mulighed for at være med til at udforme, evaluere og justere de pædagogiske læreplaner. I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde ved at: Skrive på tavlerne, hvad der er sket i dagens løb. Hænger digitale billeder op samt billede diasshow på fladskærm. Sætter billeder på nettet, benytter os af børnehavens børneintranet. Lave idrætsskemaer som sættes i mappe til gensidig inspiration, også til forældrene. Laver små læringsprojekter. Hvert barn har en kuffert til deres produkter, som følger dem i børnehaven Benytte vores årshjul. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen evaluere børnehavens målsætning med forældrene. Børn med særlige behov: Børn er ikke ens, og ind i mellem vil der være et barn, som på nogle områder kræver mere eller har behov for mere støtte end andre. Derfor er det vigtigt, at personalet hele tiden holder godt øje med hvert enkelt barn. Børn med særlige behov skal have samme muligheder for udvikling og læring som resten af børnegruppen. Børn med særlige behov skal inkluderes i Hellested Fribørnehaves hverdag. Mener personalet i børnehaven, at der er et barn med særlige behov, vil der i samarbejde med forældrene udarbejdes en individuel handleplan/læreplan, så barnet tilgodeses bedst muligt. Derudover tilrettelægges støtten til børn med særlige behov i samarbejde med relevante tværfaglige partnere fx PPR og Familieafdelingen i Stevns Kommune, forældre, pædagoger og lederen.

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 - revideret 030713 Gældende for sko 1 Indhold PAARUP SFO LÆREPLAN 2013... 1 1.0 Indledning:... 3 2.0 Kerneydelsen:... 3 3.0 Hvad er læring?:... 3 4.0 Børn med særlige behov:...

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Personlig udvikling: Dus skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. - grundlaget for at

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere