Pædagogiske læreplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes hverdag. Vi samarbejder med de lokale foreninger. Vi har et inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage på lige fod og bidrage. Vores forskelligheder ser vi som ressourcer. Målsætninger for børneområdet i Hellested Børn skal have det godt og være trygge. De skal udvikle sig til gode samfundsborgere med forståelse af demokrati og lyst til at tage medansvar. De har et godt kendskab til historien, og en fortrolighed med naturen. De hviler i sig selv i kraft af et godt selvværd, men er ikke sig selv nok. De er åbne over for det ukendte, og har lyst til at lære nyt. Disse målsætninger gælder som fundamentet for hele børnelivet i Hellested men her følger en lidt nærmere præcisering for børnehaven: Børnehaven vil skabe et udviklende miljø med idræt, tæt på naturen og med nærværende og engagerede voksne, der danner grundlag for tryghed, leg, glæde og læring. Et miljø som styrker nysgerrigheden og interessen for omverdenen og samtidig tilgodeser det hele menneske både følelsesmæssigt, socialt, motorisk, kreativt, sprogligt, kulturelt og musisk. At lege er at lære 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og diverse metoder. Det er et krav, at dagtilbuddets bestyrelse godkender læreplanen. Læreplanen er for alle børn og voksne i Hellested Fribørnehave også de børn med særlige behov. Alle børn kan på et tidspunkt i deres børnehaveliv få behov for særlig støtte fx i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, alkohol i familien, vold osv. Vi ønsker, at inddrage alle børn på deres egne betingelser uden at forsøge at lave om på dem. Derfor prioriterer vi meget højt, at børn med særlige behov kommer med i alle vores samværsformer og vi har stor fokus på, at vores dagligdag skal være så rummelig, at alle børn kan være med på hver deres egen betingelse. Vi arbejder ud fra årshjul, der er lavet over børnene, personalet samt bestyrelsen. På skift af året, vil vi arbejde med læreplanstemaerne, der derved sikrer at vi kommer omkring hele det enkelte barns udvikling. De pædagogiske medarbejdere skal støtte, lede og udfordre børnenes læring, og sikre en udviklende balance mellem fri leg og styret leg. De pædagogiske medarbejdere skal tage udgangspunkt i det enkelte barns potentialer, og forudsætninger og skal være opmærksomme på at inddrage understående seks temaer.

2 De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets alsidige personlige udvikling Mål Vi ønsker, at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et selvstændigt individ. Vi vil sætte det enkelte barn i centrum og støtte barnet, der hvor det er. Der skal være mulighed for, at barnet kan afprøve sig selv i alle sammenhænge. Der skal være plads til personlig udfoldelse med hensyntagen til husets dagsrytme. Vi vil arbejde ud fra de 5 hovedområder ved hvert barn; fysisk, psykisk, socialt, kognitiv og emotionelt. Vi vil give børnene en følelse af, at krop og sjæl hænger sammen, dette ved at barnets evne til at tage initiativer støttes, så barnet tør at udfordre sig selv psykisk og fysisk. Børnene skal bl.a. gennem pædagogisk idræt lære om konfliktløsning og at forholde sig til regler. Der skal i samarbejde og dialog med forældrene skabes ligevægt mellem mål og de muligheder barnet har for personlig udvikling i børnehaven. Målet er et godt børneliv i Hellested Fribørnehave med plads til det at det enkelte barns udvikling, personlighed og selvværd styrkes bedst muligt. Det enkelte barn skal endvidere ses som et barn af den samlede børnegruppe. Der tages individuelle hensyn. Vi ser børnene som kompetente og tager derfor afsæt i hvad det enkelte barn kan og er optaget af. Resultatkrav Børnene har tillid og selvværd, de prøver, kan og tør. De tør at bede om hjælp hos jævnaldrene eller de voksne. De tør at kaste sig ud i nye udfordringer. Tryghed, frihed og selvtillid er sidegevinsten af et godt børneliv. At barnet bevarer sin personlighed og kan stå ved sig selv, sin handling samt følelser. (selvforståelse). Positive og sociale børn med en nysgerrighed og respekt for deres omgivelser. Handleplaner Børn og voksne skal behandle hinanden på en empatisk måde ved bl.a. at have respekt for hinandens forskelligheder. Vi samarbejder sammen med børnene om, at det enkelte barn anerkendes for den han/hun er. Vi prioriterer tiden, tiden til at lytte og gå i børnehøjde. Vi arbejder ud fra hvad børnene er gode til og tager udgangspunkt i dette. Det giver børnene succesoplevelser, der kan være medvirkende til at udvikle deres selvværd.

3 Vi inddrager børnene i børnehavens hverdag, primært ud fra deres interesser og behov, men også ved praktiske gøremål, bl.a. borddækning og oprydning. Vores alsidige dagligdag og aktiviteter skal flytte grænser hos børnene, skabe forundring, lyst til nye udfordringer og give børnene mulighed for at afprøve sig selv. Vi vil i vores legende miljø skabe mulighed for nye venskaber og relationer. Vi vil gerne bevare barnets naturlige nysgerrighed, ved at præsentere barnet for mangeartede oplevelser, bl.a. ved at tage på tur med idrætspædagogiske aktiviteter, hvor de voksne viser gode eksempler ved bl.a. at turde prøve noget nyt. I dialogen med forældrene forsøger vi at skabe ligevægt mellem forældrenes krav og forventninger til deres opdragelse af barnet, på baggrund af barnets udviklingstrin. Vi skal være nærværende, empatiske voksne, der ser alle børnene og anerkender alle deres følelser. Viser tillid og støtter børnene i opgaver. Personalet sætter spørgsmål ved hinandens normer og grænser. Voksne, der er gode rollemodeller, der med humor og kærlig indsigt giver børnene rum og plads til en alsidig kreativ og tryg udvikling. Plads og tid til særlig indsats og omsorg for det enkelte barn. Individuelle behov til gode ses. Der tages afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklings zone. Evaluering Løbende evaluering på afdelingsmøder samt personalemøder. Evaluering i gruppemøderne omkring det enkelte barn. Dialog med det enkelte barn hvad er barnet optaget af. Dialog med forældrene omkring barnets udvikling samt trivsel i institutionen. Evaluering i institutionsbestyrelsen. Status på antal børn med særlige foranstaltninger Sociale kompetencer Mål Vi ønsker, at børnene skal have mulighed for at deltage aktivt i et fællesskab, lære at samarbejde med andre og opleve at de hører til i fællesskabet i børnehaven. Vi ønsker, at børnene skaber relationer og venskaber, bl.a. igennem pædagogiske idrætslege og i børnenes leg. Vi ønsker, at lære børnene sociale spilleregler, bl.a. gennem konflikter, hvor vi støtter børnene i at se konflikten nuanceret. Vi vil gennem pædagogisk idræt lære børnene om normer, regler og sociale spilleregler. Vi vil lære børnene empati, tolerance og hjælpsomhed. Børnene lærer gennem leg at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lære sig selv og andre at kende. Børnene får lov til at være sig selv og føle sig trygge i forhold til både voksne og børn. Børnene deltager aktivt i fællesskabet, hvor alle er medbestemmende. Ligeværdighed i leg og rollefordeling.

4 Udvikling og forståelse af eget og andres kropssprog. Børnene lærer at kunne modtage kollektive beskeder og omsætte det. Børnene kan aflæse sine omgivelser og navigerer i det. Børnene kan udvise omsorg for andre børn. Børnene lærer at konflikthåndterer via dialog Børnene hjælper hinanden. Resultatkrav Børnene lærer gennem legefællesskaber at lytte og aflæse andres signaler og tage sig af hinanden og udveksle erfaringer og viden. Børnene føler selvværd og har empati for hinanden. Børnene føler glæde ved at være sammen med andre og kan knytte venskaber og undgå mobning. Børn der kan sige fra. Børnene føler de er del af en gruppe hvor der skal samarbejdes og hvor de tør sige hvad de mener, men samtidig kan acceptere andre ikke altid er enige. Børnene respekterer forskellighed/mangfoldighed blandt mennesker. Børnene lytter, sætter ord på handlinger, går i dialog i konflikt situationer, legeforhandler og kan sammenarbejde. Børnene hjælper hinanden. Alle børn har mindst en bedste ven. Børnene føler de er en del af fællesskabet. Børnene føler at Hellested ribørnehave er deres sted og de har indflydelse på hvad der skal laves af aktiviteter og købes ind af remedier og legetøj. Børnene er gode til at skiftes til at lege de forskellige roller der er i deres leg, så bestemte børn ikke gang på gang bliver i fastlåste roller. Børnene er gode til at lege forhandle og kan give efter for andre børns ideer. Børnene er åbne for at inddrage andre og nye legerelationer i deres leg. Børnene udvikler deres leg indbyrdes. Handleplaner Vi arbejder med forskellige gruppetilhørsforhold. Bl.a. er børnene opdelt på stuer og i Aktivitetsgrupper. Vi skaber rum til leg og giver børnene mulighed for at lege sammen på tværs af alder og stuer. Leg er vigtig for børnene, da det er deres måde at tilegne sig verden på. De spejler sig i hinanden og bruger legen til at opbygge deres identitet. Vi giver plads og tid til, at børnene kan mødes og eksperimentere med samvær, roller og relationer og derfra lære hinanden at kende, via de aktiviteter de selv sætter i gang. Vi giver plads og støtter op omkring børnenes egne lege. Vi har konflikter, der skal løses. Nogle konflikter løser børnene selv, andre løses ved observerende voksne, der giver læring og redskaber til børnene. Dette for at få børnene til at forstå, at de selv er en del af konflikten og at de selv bidrager aktivt til at finde en løsning. Vi arbejder med sociale færdigheder, ved at hjælpe barnet med forståelsen af andre børns følelser. Igennem pædagogisk idræt lærer vi børnene sociale spilleregler, f.eks. ved at stå på række, vente til det bliver deres tur samt at tabe og vinde. Børnene er sammen om noget og mærker sig selv i sammenspillet, tager hensyn, bakker op og samarbejder. Vi tager udgangspunkt i børnenes forståelsesniveau, udvikling og alder.

5 Hellested Fri børnehave skal have en kultur for positivt anerkendende samvær, hvor alle oplever, at være en vigtig deltager i samfundet/fællesskabet. Vi skal give børnene oplevelser og aktiviteter i såvel store, som mindre fællesskaber og gerne i forskellige strukturer (f.eks. kun store drenge eller børnehavebørn sammen med SFO børn i fælles oplevelse). Vi skal være opmærksomme og støttende/inspirerende ved spirende venskaber og konflikter og børnene skal støttes i at kunne klare mest muligt selv. Vi skal alle være fælles - børn og voksne - om både sjove og mindre sjove aktiviteter - og der skal forventes opbakning fra forældrene, når en stillet opgave venter på sin løsning (sætte ting på plads eller afslutte konflikt e.l.) Personalet skal tage afsæt i børnegruppens nærmeste udviklings zone og det børnene er optaget af. Evaluering Børnegruppens sammensætning evalueres løbende på personalemøder. Pædagogiske aktiviteter evalueres sammen med børnegrupperne. Børnenes udsagn skal danne grundlag for kommende aktiviteter og tilgang. Børnene interwieves løbende omkring hvad de syndes der er godt og mindre godt ved Hellested Fribørnehave, så det kan forbedres På personalemøder evalueres der løbende om der er andre tilgange vi kan benytte i det pædagogiske arbejde ud fra børnenes udsagn. Vi vil benytte fotos taget af børnene samt videooptagelser til at få øje på det der skal forandres. Vi vil samarbejde med skolen for at høre hvordan det går med børnene socialt som vi har sendt i skole. Hvad er det der går godt samt mindre godt. Informationerne skal være med til at sætte fokus på hvordan vi fremadrettet skal arbejde med det sociale i institutionen og klæde forældrene på hvad de skal arbejde med derhjemme. Sproglig kompetence Mål Vi ønsker at understøtte børnenes nysgerrighed og interesse for tegn, symboler, tal og bogstaver, samt for at lege med sproget. Vi vil styrke børnenes sprogforståelse og udvikle deres interesse for sprogets nuancer. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne og andres følelser og handlinger.

6 Børnene lærer at tale og forstå sproget alderssvarende. Børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder. Børnene lærer at forstå andre udtryksformer. Børnene lærer at lytte på andre og modtage besked. Børnene har et bredt og nuanceret ordforråd og begrebsforståelse. Børnene kan via kommunikation konflikt håndterer. Børnene kan udtrykke egne behov og følelser. Børnene kan lege forhandle via dialog. Børnene udviser interesse for bogstaver og tal. Børnene har kendskab til bøger, rim og remser og sange og udviser interesse for emnerne. Resultatkrav Børn der synger, har lært og prøvet rim og remser, teater, rollespil, kunstneriske udtryksformer og leg. Børn der bruger sproget også ved konfliktløsninger. Børn der er nysgerrige for sproget og dets nuancer. Børnene udviser interesse for bogstaver og tal. Børnene har en nuanceret sprog og begrebsforståelse. Børnene bruger sproget aktivt i leg. Børnene bruger sproget til at udtrykke sig om behov og følelser. Børnene kan fortælle om oplevelser de har haft. Børn der forstår sammenhænge mellem sprog og handling. Handleplaner Vi læser og snakker om bøgerne med børnene, rimer/remser og synger. Vi tager udgangspunkt i børnenes udviklingstrin og udfordrer på rette niveau. Vi taler med børnene om deres hverdag og spørger ind til store og små begivenheder både i og udenfor børnehaven. Vi stiller mange spørgsmål og lægger op til dialog med børnene. Vi opfordrer børnene til, at sætte ord på deres egne og andres ønsker og handlinger samt at kunne sige til og fra. Vi lytter og identificerer os med hvad børnene føler og tænker ved at sætte ord på, hvad vi ser over for dem. Vi arbejder med udtryksformer, overbegreber (møbler, farver, dyr, former osv.) samt pjatter med sproget. Vi samarbejder med kommunens talepædagog og modtager redskaber til at supplere hendes/hans arbejde. Fx træner vi børnenes mundmotorik ved brug af diverse rekvisitter som vat, sugerør, sæbebobler o. lign. Endvidere leger vi bevægelses lege,hvori vi rimer og remser samt sanglege. Skolebørnsgruppen arbejder med bogstaver, tal og lettere opgaver. I de mangfoldige aktiviteter skal sproget være i fokus - teater, lege, sange, fortællinger og al samtale i øvrigt. Vi har i børnehaven en sprogansvarlig. De voksne skal være bevidste om at beskrive verden i stort og småt og i varieret ordvalg, men skal også være bevidste om, at der skal være plads og rum og stilles forventninger til det enkelte barn om at bruge sproget. Børn skal have forståelse for, at der er andre udtryksformer - bl.a. kropssprog er et vigtigt element i kommunikation. Børnene skal bringes til forståelse for, at sproget er midlet i formidling af behov og også i konfliktløsning.

7 Vi skal støtte og hjælpe børnene frem til alders svarende sproglig niveau og være bevidste m.h.t. relevant henvisning til talepædagog e.l. Børnene kan benytte visualiseringen af fotos, symboler i institutionen. Evaluering Evaluerer i gruppemøderne omkring de observationer og samtaler med børnene der er foretaget - om det enkelte barn er alderssvarende sprogligt. Evaluerer om børnene kan sprogligt udtrykke sig om egne behov og følelser. Evaluerer om børnene kan sprogligt gøre sig forståelige i legesituationer samt konfliktsituationer. Evaluerer om børnene har det fornødne ordforråd samt begrebsforståelse. Sprog tester for at finde ud af om vi gør vores sprogarbejde godt nok. Evaluerer sprogtestene og finde løsninger på fremadrettet tilgang og indsats. Evaluerer vores sproglige tilgang til børnene på personalemøder. Evaluerer om vi er dygtige nok til at medinddrage forældrene i det sproglige arbejde. Evaluerer om børnene udviser og smager på ord, lyde, bogstaver og tal. Evalueringerne vil blive foretaget på baggrund af samtaler med børnene og observationer. Der ud over vil vi samarbejde med skolen for at høre hvordan det går med de børn vi har sendt i skole er der ting vi kan forbedre eller gøre anderledes fremadrettet i institutionen med sprogarbejdet. Evaluering i bestyrelsen. Krop og bevægelse Mål for Vi ønsker, at arbejde proces og målrettet med pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er sammensat af begreberne idræt, leg og bevægelse. Pædagogisk idræt er et redskab vi anvender, til at nå et pædagogisk mål. Pædagogisk idræt vil altså mere end bare idrætten. Vi ønsker, at alle ansatte i Hellested Fribørnehave viser interesse og arbejder aktivt og deltagende med pædagogisk idræt i aktiviteterne, på legepladsen, ture ud af huset og ikke mindst spontant.

8 Vi vil give mulighed for, at børnene udvikler en bevidst holdning til deres krop, samt en forståelse af sammenhængen mellem deres krop og sjæl. Vi ønsker, at leg og bevægelse skal være omdrejningspunktet og indgå som et naturligt element i børnehaven, derfor vil vi skabe et miljø i børnehaven ude og inde, der lægger op til dette. Vi vil søge større indsigt og forståelse for det enkelte barn igennem vores pædagogiske idrætslege, bl.a. ved at arbejde med iagttagelser, der kan være med til, at fremme vores idrætspædagogiske praksis. Vi vil lære børnene om sund kost og god hygiejne. Det hele skal være sjovt. Give børnene glæden ved bevægelse, udfordringer, kunne/turde. Mulighed for brug af alle sanser, motorisk udfoldelsesmuligheder fin/grov. Pædagogisk opmærksomhed på sanseintegration og sundhed. Børnene skal kunne modtage kollektive instrukser, regler og udføre dem. Børnene skal kunne samarbejde og udvise hensyn i de opgaver der stilles. Tage afsæt i børnenes nærmeste udviklings zone og hvad de er optaget af. Lave bevægelse og idræt for sjov i både hal, læringsmiljøerne og udenfor som helhed. Børnene for et naturligt forhold til sin krop og kan lide at være aktive i hverdagen. Børnene bliver aktive idrætsudøver i deres fritid fremadrettet. Resultatkrav Børnene er alderssvarende kropsligt, såvel fin som grov motorisk. Børnene vil, kan og tør nye udfordringer! Børnene er kropsbeviste. Børnene udviser glæde ved at lave leg og bevægelse for sjov inde og ude. Børnene bruger idræts legene de har fået vist i andre sammenhænge som ikke er voksenstyret. Børnene for en rum fornemmelse og kan navigerer mellem mange børn på en gang. Børnene kan modtage en kollektiv besked omkring de regler der er i aktiviteten samt udføre dem. Børnene kan samarbejde, hjælpe og tage hensyn til hinanden. Handleplaner Hellested Fribørnehaves indretning, såvel inde som ude er gjort for at kunne give børnene flest mulige oplevelser m.h.t. fin og grov motorisk og mangfoldige sanse oplevelse. Vi skal lave aktiviteter der udnytter rammerne og stimulerer børnene optimalt og de voksne skal være aktive deltagere og de voksne skal sikre inddragelsen også af de stille og forsigtige børn. Vi skal give børnene indblik og forståelse for sund og varieret kost. Børnene skal have kundskaber m.h.t. personlig hygiejne. Ligeledes skal de gøres mest muligt selvhjulpne - bl.a. med at kunne skifte tøj o.l. Vi skal på ture udfordre og stimulere børnene kropsligt og sanseligt. Evaluering Evaluerer børnene løbende hvordan det enkelte barns motoriske færdigheder og tilgang til leg og bevægelse for sjov er.

9 Hvordan arbejder vi videre med de børn der har vanskeligheder, der laves handleplaner samt aktivitetsforslag/metode. Der tages fat i ergoterapeuten hvis vi vurderer der er et behov f.eks. vedr. hypermobilitet, stramme arkilesener og sensitivitet mm. Samtale med forældre om barnets almene tilstand f.eks bede forældrene om at få tjekket barnets hørelse samt syn mm, da det kan have stor indflydelse på de symptomer vi ser og hvordan barnet udvikler sig fremadrettet. Løbende evaluering på afdelingsmøderne omkring det enkelte barn samt børnegrupperne som helhed. Evaluering i bestyrelsen. Evaluerer vores struktur samt indretning på stuerne samt udenfor tilgodeser og opfordre det børnene til fysisk aktivitet. Naturen og naturfænomener Mål Vi ønsker, at lære børnene naturen at kende, glæden ved at komme udenfor samt at respektere naturens orden. Vi vil gerne give børnene gode oplevelser i naturen og vise dem, at de kan benytte naturen og dens legeredskaber i deres leg, samt at naturen er medvirkende til, at give os mad på bordet. Vi vil lære børnene om naturens cyklus med årstiderne som fokus og de traditioner, der er forbundet til disse. Vi vil benytte naturens udfordringer som et pædagogisk redskab mod udvikling ved fx at rykke børnenes personlige grænser. Vi ønsker, at børnene kommer til at opleve naturen igennem alle deres sanser. Styrke og stimulere barnets fantasi, nysgerrighed og evnen til at forundres. Søge viden sammen med børnene om naturen og miljøet. Give børnene muligheder for oplevelser med alle sanser. Skabe situationer der sætter tankerne i gang hos børnene, finde eventyret. Give børnene en indsigt i naturens sammenhæng samt hvilken indflydelse vi har som mennesker på naturen. Indsigt fra jord til bord hvor kommer tingene fra og hvordan bliver det produktseret. Lære børnene om andre kulturer samt vores egne traditioner i Danmark. Resultatkrav Børnene får viden, bevidsthed og forståelse for natur og naturfænomener og sammenhænge på mangfoldige områder. Børnene får respekt for naturen og miljøet. Børnene passer på naturen.

10 Børnene udviser nysgerrighed for det de finder i naturen. Børnene tør bruge naturen med alle sanser. Børnene for en forståelse for at vi mennesker har stor indflydelse på naturen og den måde vi benytter den på. Børnene ved hvor f.eks råvarerne vi spiser kommer fra. Børnene for en indsigt i hvordan børn i andre lande lever. Handleplaner Vi går foran som gode rollemodeller og viser glæde ved at være i naturen, ligeledes har alle grupper en turdag om ugen. Vi tager til skov og strand, markvandring mv. Vi bruger naturen aktivt, bl.a. ved også at planlægge og udføre pædagogisk idræt i naturen. Vi tager udgangspunkt i naturen ud fra børnenes niveau, behov og alder. Når vi er i naturen og på ture, giver vi plads til fordybelse. Vi snakker med børnene om naturen og om hvad man må og ikke må fx smide affald, knække grene af træer osv. huske at passe på nye skud osv. Vi præsenterer diverse værktøjer for at udforske naturen så som lup, net, pincet osv. Naturens egne legesager er i fokus. Vi laver kreative aktiviteter, hvor naturens materialer bliver brugt. Vi snakker og læser bøger med børnene omkring de forskellige årstider, hvad der kendetegner årstiderne og hvilke traditioner der er forbundet derved. Vi laver aktiviteter og mad omkring bålet og får bl.a. også der en snak om, hvor maden kommer fra. Vi gennemfører projekter som: Fra jord til bord, afholder høstfest samt blomsterdag, hvor børnene medbringer afgrøder hjemmefra. Ligeledes har vi en køkkenhave, hvor børnene henter krydderurter til madlavningen. Vi udfordrer børnene i naturen ved bl.a. at gå en tur i en bæk, gå igennem høje brændenælder samt snakke om nisser/trolde i skoven Ligeledes lærer vi dem at bruge deres sanser ved at lytte til fuglene, mærke på en skovsnegl, smage på et blad osv. Børnene skal have oplevelser og aktiviteter i naturen, såvel på børnehavens område, som i den omgivende verden. Vi har skov og å i de nære omgivelser og tager på ture til naturen længere væk. De voksne skal være inspirerende og undersøgende så børnene selv bliver inspireret til at gå videre end bare at se det umiddelbare. De skal bringes til forståelse af de særlige sammenhænge og betydningen af fødekæden, vejret og årstidernes skiften. Men det er en læreplan, der også indeholder rum og plads til den umiddelbare leg i og med natur. Børnene skal også bibringes en begyndende miljøbevidsthed - bl.a. at papir o.l. kan genbruges og at nogle påvirkninger i naturen kan være uoprettelige skader. Evaluering Evaluering sammen med børnene hvordan syndes de temaet har været, hvad har de været særlige optaget af mm. Børnene tager billeder og videooptagelser, som ses sammen med børnene og tales ud fra. Evaluering i gruppemøderne samt afdelingsmøderne. Evaluering i bestyrelsen.

11 Kulturelle udtryksformer og værdier Mål Vi ønsker, at børnene lærer deres egen kultur at kende, samt at have forståelse for andres. Kultur er ikke kun ensbetydende med landegrænser. Der er kultur i alle arenaer og forskellige måder at være, tænke, handle og agere på. Vi er alle en del af kulturen, hvilket vi ønsker, at børnene også skal opnå følelsen af. Vores nærvær, anerkendelse, empati, udstråling og energi i Hellested Fribørnehave skal være fundamentet for vores kultur. Dette ønsker vi, at alle nye børn, forældre og ansatte skal kunne mærke. Vi lægger vægt på at bevare traditioner og udvikle nye. At børnene lærer at være nysgerrige, kreative og eksperimenterende. De skal have erfaring og viden om kulturer og værdier i samfundet. I vores omgang med børnene skal vi i Hellested Fribørnehave give grobund for at barnet kan danne erfaring på baggrund af sine eksperimenter, hvori det bruger sine sanser og er aktivt handlende. For at styrke barnets selvtillid og lysten til udvikling skal det enkelte barn have mulighed for at finde sine egne styrkesider og egne udtryksformer. Resultatkrav Børnene skal lære at bruge forskellige udtryksformer (krop - sprog - visuelt). Børn fra Hellested Fribørnehave skal have en erfaring fra det musiske område og en kreativitet. Kreativiteten er også evnen til at løse problemer. Børnene skal have en viden om, og forståelse for kulturforskelle, f.eks. leveformer, sprog, mad og religion. Børn der er opsøgende og handlende i søgen efter nye udfordringer - også indenfor det musiske område. Børn der kender til og benytter mangfoldige udtryksformer. Børn der kan fordybe sig i oplevelsen. Handleplaner Vi deltager aktivt i nærmiljøet og lokalsamfundet ved at benytte os af de lokale kultur samt sportsfaciliteter som hal, svømmehal, biblioteket og diverse legepladser. Ligeledes deltager vi i, så vidt det personalemæssigt er muligt i de lokale aktiviteter så som juletræspyntning osv. Når vi modtager tosprogede børn med fx anden etnisk baggrund, tilegner personalet sig viden omkring det pågældende barns kultur. Vi deler vores viden med børnegruppen og taler om de forskelligheder og ligheder der ligger i kulturer fx sprog, mad, spisevaner, musik, tøj osv. Vi fejrer højtider og holder fast i samt udvikler nye traditioner. Vi fejrer børnenes fødselsdage og navnedage på de forskellige måder disse højtider kan holdes på. Børnene bliver præsenteret for nye og gamle fortællinger omkring jul og påske. Vi klipper og klistrer, hvor børnene har fri adgang til farver, papir og andre materialer, der er kreativt stimulerende. Endvidere arbejder vi med madkultur ud fra det sunde køkken. Vi snakker med børnene om sund og usund mad og om, hvad man spiser i andre lande. Vi skal igangsætte mangfoldige aktiviteter - f.eks. tegne, male, konstruktioner med forskellige materialer, teater, musik og dans og meget andet.

12 Voksne skal være gode til at gribe børnenes initiativer eller selv være inspiratorer. Ligeledes skal der hen over året afvikles forskellige projekter, hvor børnene inddrages i at bruge formidlingen af oplevelser på forskellig vis. Vi skal også sammen med børnene være opsøgende og besøge teater, museer, natur, udstillinger o.l. Evaluering Løbende evaluering på personalemøder ud fra de observationer, erfaringer der er blevet gjort samt børne interweivesen bliver drøftet. Evaluering i bestyrelsen. Hvordan arbejdes der med børnemiljøet i Hellested Fribørnehave? Personalet har et anerkendende sprogbrug og tilgang til børnene samt deres familier. Vi tænker ressourcer frem for mangler. Det er ikke barnet der er noget galt med men omgivelserne hvad kan vi gøre anderledes. Vi ser det enkelte barn som unik og kompetent. Vi tager afsæt i det enkelte barns færdighed samt gruppens. Vi har indrettet børnehavens lokaler som læringsmiljøer. Børnene med inddrages i beslutningerne vedr. hvilket tema der skal arbejdes med i kommende periode. Der tages afsæt i børnenes spor. Vi har indrettet institutionen således at det er nemt og overskueligt for børnene at finde de ting de skal bruge samt rydde op igen. Børnene kan se deres spor i hele institutionen da deres ting bliver hængt op. Legepladsen tilbyder plads til både stille og mindre stille aktiviteter. Vi interweiver børnene for at undersøge hvad børnene syndes er godt eller mindre godt i børnehaven

13 Evaluering og dokumentation Børnehavens læreplaner vil løbende blive evalueret på medarbejdermøder, og én gang om året sammen med forældrebestyrelsen. Vi dokumenterer både skriftligt og med billeder. Det er vigtigt, at dokumentationen er tilgængelig for forældrene. Forældrene skal have mulighed for, at kunne følge med i barnets hverdag. Der skal ikke blot tales om dagen, men også ses billeder som beskriver den. Vi vægter, at alle både forældre, børn og medarbejdere får mulighed for at være med til at udforme, evaluere og justere de pædagogiske læreplaner. I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde ved at: Skrive på tavlerne, hvad der er sket i dagens løb. Hænger digitale billeder op samt billede diasshow på fladskærm. Sætter billeder på nettet, benytter os af børnehavens børneintranet. Lave idrætsskemaer som sættes i mappe til gensidig inspiration, også til forældrene. Laver små læringsprojekter. Hvert barn har en kuffert til deres produkter, som følger dem i børnehaven Benytte vores årshjul. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen evaluere børnehavens målsætning med forældrene. Børn med særlige behov: Børn er ikke ens, og ind i mellem vil der være et barn, som på nogle områder kræver mere eller har behov for mere støtte end andre. Derfor er det vigtigt, at personalet hele tiden holder godt øje med hvert enkelt barn. Børn med særlige behov skal have samme muligheder for udvikling og læring som resten af børnegruppen. Børn med særlige behov skal inkluderes i Hellested Fribørnehaves hverdag. Mener personalet i børnehaven, at der er et barn med særlige behov, vil der i samarbejde med forældrene udarbejdes en individuel handleplan/læreplan, så barnet tilgodeses bedst muligt. Derudover tilrettelægges støtten til børn med særlige behov i samarbejde med relevante tværfaglige partnere fx PPR og Familieafdelingen i Stevns Kommune, forældre, pædagoger og lederen.

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere