Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)"

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse efter telelovens 73, stk. 1, jf. 72, stk. 1, vedrørende TDC A/S (herefter TDC) standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg af 12. juni 2006 og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 12. september I afgørelsen blev TDC pålagt at indarbejde de i afgørelsen nævnte ændringer i standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. Når har truffet afgørelse efter telelovens 73, stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbuddet, udmønte afgørelsen i et opdateret standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, jf. lovens 73, stk. 3. har modtaget opdaterede standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg af 13. januar 2009 og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 26. januar 2009, 13. februar 2009 og 25. juni I medfør af telelovens 73, stk. 1, træffer hermed følgende 16. september 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Daniel Joel Schalimtzek Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr. Side 1 AFGØRELSE: TDC A/S skal i standardtilbuddet om fast operatørvalg (marked 8): Indsætte en bestemmelse, således at operatøren er berettiget til kompensation, såfremt udførelsen af en FO-ordre ikke er foretaget senest på den i standardtilbuddets punkt 4.2 angivne frist. TDC A/S skal i standardtilbuddet om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8): Ændre standardtilbuddets punkt 5, 4. og 12. afsnit, samt punkt 6.1, 1. afsnit, således at det fremgår, at gensalg også omfatter engroskøb af de nævnte tjenester med henblik på videresalg til engroskunder

2 Ændre standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet eller bilagene hertil indskrives typiske fejlretningstider for produkter vedrørende gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. Efter telelovens 73, stk. 3, skal TDC, senest en måned efter denne afgørelse er truffet, udmønte afgørelsen i opdaterede standardtilbud. 2 Sagsfremstilling modtog fra TDC opdaterede standardtilbud med reviderede bilag om fast operatørvalg den 13. januar 2009 og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) den 26. januar 2009, 13. februar 2009 og 25. juni I forbindelse med s behandling af ovennævnte standardtilbud har styrelsen dog kunnet konstatere, at TDC ikke har indarbejdet nærmere angivne formuleringer eller vilkår, som TDC ved selskabets brev af 27. juni 2008 har tilkendegivet at ville indarbejde, samt alle de i s afgørelse af 19. december 2008 påbudte ændringer af standardtilbuddene. gjorde ved brev af 26. maj 2009 TDC opmærksom på de vilkår, som TDC ved brev af 27. juni 2008 havde tilkendegivet at ville ændre, samt de vilkår, som efter styrelsens vurdering ikke implementerede styrelsens afgørelse af 19. december Side 2 modtog den 15. juni 2009 bemærkninger fra TDC til styrelsens brev af 26. maj En gennemgang af TDC s af 15. juni 2009 gav anledning til den 24. juni 2009 at anmode TDC om yderligere bemærkninger. modtog den 10. august 2009 TDC s bemærkninger til styrelsens brev af 24. juni sendte den 19. august 2009 udkast til nærværende afgørelse i høring hos TDC. TDC s bemærkninger til udkastet til afgørelse forelå den 14. september Punkter, hvorom træffer afgørelse har fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om følgende punkter: Standardtilbud om fast operatørvalg af 13. januar 2009 Standardtilbuddets punkt 4.2 vedrørende sanktioner Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. juni 2009 Standardtilbuddets punkt 5, 4. og 12. afsnit vedrørende definition af aftale om Gensalg og Gensalg Standardtilbuddets punkt 6.1, 1. afsnit vedrørende aftalens genstand Typiske fejlretningstider

3 4 Lovgrundlag Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8). traf den 6. oktober 2005 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 8. maj I s markedsafgørelse på marked 8 har i medfør af lovens 51 a, jf. 51, stk. 3, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet af markedsafgrænsningen på dette marked. I samme markedsafgørelse har i medfør af telelovens 51 c, pålagt TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen. kontrollerer standardtilbuddene i medfør af telelovens 72, stk. 1, hvoraf det fremgår, at: 72: kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Side 3 I medfør af telelovens 73, stk. 1, meddeles resultatet af s kontrol, jf. 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Det fremgår ligeledes af telelovens 73, stk. 1, sidste pkt., at: 73, stk. 1, sidste pkt.: kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Af telelovens 73, stk. 2 fremgår, at: 73, stk. 2: I forbindelse med s påbud efter stk. 1 kan ITog Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene. Når endelig afgørelse er truffet efter 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud, jf. 73, stk Gennemgang af de punkter i standardtilbuddet, hvorom der træffes afgørelse 5.1 Standardtilbud om fast operatørvalg af 13. januar 2009, punkt 4.2 vedrørende sanktioner Punkt 4.2: I forbindelse med afgivelse af konkrete FO-ordrer skal der ske overførsel af kun-de-id, i form af slutbrugerens TDC telefonnummer og kundenummer fra Operatøren til TDC. Ønsker samme kunde FO etableret for flere telefonnumre vil

4 angivelse af ét kundenummer være tilstrækkeligt. TDC udfører FO-ordren på maksimalt 3-5 arbejdsdage regnet fra FO-ordrens modtagelse s vurdering I henhold til den nuværende formulering udfører TDC FO-ordren på maksimalt 3-5 arbejdsdage regnet fra FO-ordrens modtagelse. Af TDC s brev af 27. juni 2008 fremgår det, at selskabet er indstillet på at indføre en bod i standardtilbuddet. Ved en gennemgang af standardtilbud om fast operatørvalg af 13. januar 2009 kan dog konstatere, at TDC ikke har indført en bestemmelse om bod. TDC anfører i brev af 15. juni 2009, at selskabet ved førstkommende revision af standardtilbuddet er indstillet på at indføre følgende bodsbestemmelse: Såfremt udførelsen sker efter 6 arbejdsdage eller mere, refunderes betalingen. Refusion sker kvartalsvist og forudsætter, at operatøren inden 1 måned efter kvartalets afslutning sender TDC en lise [liste] i excel eller andet aftalt format med angivelse [af] telefonnummer og kundenummer for de ordrer, for hvilke operatøren påberåber sig refusion. Side 4 Standardtilbuddets nuværende formulering medfører således, at TDC ifølge aftalen skal udføre FO-ordren på maksimalt 5 arbejdsdage. TDC s foreslåede formulering medfører imidlertid, at operatøren først er berettiget til kompensation, såfremt udførelsen ikke senest er foretaget på den 6. arbejdsdag. Dette vil give TDC de facto én ekstra dag fra misligholdelsens indtræden, til operatøren er berettiget til kompensation, hvilket ikke ser nogen rimelig begrundelse for. På baggrund af ovenstående er det s vurdering, at TDC s foreslåede formulering af vilkåret for kompensation medfører, at bestemmelsen vil mangle den fornødne sammenhæng med vilkåret om udførelsestidspunkt. TDC anfører i af 14. september 2009, som indeholder selskabets bemærkninger til afgørelsesudkast på nærværende marked, at selskabet er indstillet på at indsætte en bestemmelse i standardtilbuddet, således at operatøren er berettiget til kompensation, såfremt udførelsen af en FO-ordre ikke er foretaget senest på den i standardtilbuddets punkt 4.2 angivne frist. finder på denne baggrund, at det er rimelig og proportionalt at pålægge TDC at indsætte en bestemmelse i standardtilbuddet, som ovenfor anført. 5.2 Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. juni 2009, punkt 5, 4. og 12. afsnit vedrørende definition af aftale om Gensalg og Gensalg Punkt 5, 4. afsnit: Ved aftale om Gensalg forstås aftaler om en gros salg af tjenester og tillægstjenester med henblik på Gensælgerens videresalg heraf til egne Slutkunder, jf. IT-

5 og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fastnetaccess samt senere ændringer heraf. Punkt 5, 12. afsnit: Ved Gensalg forstås aftaler om en gros salg af tjenester og tillægstjenester med henblik på Gensælgerens videresalg heraf til egne Slutkunder, jf. s afgørelse af 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fastnetaccess samt senere ændringer heraf s vurdering TDC anfører i bestemmelsen, at definitionen af gensalg er i overensstemmelse med s afgørelse 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fastnetaccess. skal dog gøre opmærksom på, at engroskøb af tjenester med henblik på videresalg ( aftale om Gensalg og Gensalg ), i henhold til ovennævnte markedsafgørelse, skal forstås som samtrafikproduktet tjenesteudbyderadgang, som er defineret ved engroskøb af tjenester, der udbydes af TDC til en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere. Forpligtelsen omfatter engroskøb af eksisterende slutbrugerprodukter med henblik på videresalg til slutbrugere eller engroskunder. (s understregning.) Side 5 Det er dermed s vurdering, at der ikke er overensstemmelse mellem TDC s og markedsafgørelsens definition af en aftale om Gensalg og Gensalg, idet TDC s nuværende definitioner ikke inkluderer videresalg til engroskunder. På baggrund af ovenstående finder, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre definitionerne, således at de tilpasses i overensstemmelse med markedsafgørelsens definition, hvorefter gensalg også omfatter engroskøb af de omhandlede tjenester med henblik på videresalg til engroskunder. 5.3 Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. juni 2009, punkt 6.1, 1. afsnit vedrørende aftalens genstand Ved denne Aftale sælger TDC på fastnetområdet Tjenester og tillægstjenester til Gensælgeren med henblik på Gensælgerens gensalg af de nævnte tjenester og tillægstjenester til egne Slutkunder i Gensælgerens eget navn og for Gensælgerens egen regning s vurdering I markedsafgørelsen på marked 8 har pålagt TDC en forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafikprodukter. Denne forpligtelse omfatter samtrafikproduktet engroskøb af tjenester abonnementer og trafik med henblik på videresalg til slutbrugere eller engroskunder. TDC har tidligere indvilget i at ændre standardtilbuddet, således at det kommer til at fremgå heraf, at gensælgere kan erhverve gensalgsprodukter med henblik på videresalg til egne engroskunder.

6 En gennemgang af det gældende standardtilbud viser dog, at ovenstående rettelse af aftalen ikke er forekommet, og det er fortsat s opfattelse, at den nuværende formulering af vilkåret er begrænset til at give adgang til videresalg af produktet til slutkunder, hvilket er i strid med markedsafgørelsen. På baggrund af ovenstående finder, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret, således at det fremgår, at gensalg også omfatter engroskøb af de omhandlede tjenester med henblik på videresalg til engroskunder. 5.4 Typiske fejlretningstider s vurdering Som en del af markedsafgørelsen på marked 8 er der udarbejdet bilag om Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud. Bilaget angiver bl.a. overordnede krav til indholdet af standardtilbuddet. Bilaget fastsætter rammerne for alle de samtrafikprodukter, som TDC skal give adgang til og dermed også engroskøb af tjenester abonnementer og trafik med henblik på videresalg til slutbrugere eller engroskunder. Side 6 Blandt de forhold, der nævnes under minimumskravene, er typiske reparationstider, jf. punkt 2 i bilag 5 til s afgørelse om engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8). Standardtilbuddet for gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet skal således indeholde vilkår om typiske reparationstider/fejlretningstider. Det er s vurdering, at formålet med kravet om at angive typiske fejlretningstider er at skabe gennemsigtighed for de øvrige udbydere på markedet med hensyn til, hvad der kan forventes i en fejlsituation. TDC har i høringssvar af 27. juni 2008 oplyst, at selskabet var indstillet på at indarbejde en SLA over typiske leverings- og fejlretningstider i standardtilbuddet, i det omfang TDC havde tilstrækkelige og sammenlignelige erfaringer til at opstille en sådan SLA. I brev af 15. juni 2009 har TDC dog anført, at selskabet endnu ikke har det erfaringsgrundlag, der henvises til i TDC s brev af 27. juni 2008, idet leverings- og fejlretningsforholdene er under forandring. Der er i denne sammenhæng tale om et produkt, som er blevet afsat på markedet i en længere årrække, herunder afsat internt til TDC med henblik på salg af telefoni til selskabets egne slutkunder. Det er derfor s opfattelse, at dette må medføre, at der foreligger et tilstrækkeligt og omfattende erfaringsgrundlag, som gør TDC i stand til at oplyse typiske fejlretningstider i standardtilbuddet. Disse typiske fejlretningstider, som ifølge TDC på nuværende tidspunkt er under forandring, vil herefter kunne opdateres i takt med, at ændringerne udmønter sig i nye typiske fejlretningstider.

7 finder på den baggrund, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge TDC i standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet eller bilagene hertil at indskrive typiske fejlretningstider for samtrafikproduktet engroskøb af tjenester abonnementer og trafik med henblik på videresalg til slutbrugere eller engroskunder. ooo0ooo 6 Klagevejledning s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Side 7 Med venlig hilsen Daniel Schalimtzek

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende standardtilbud af 11. maj 2009 om udveksling af trafik mobil mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet Bitstream Access (BSA)

Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet Bitstream Access (BSA) TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 22. august 2011 1 Indledning har med henblik på

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København K. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København K Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse vedr. adgang til løbende opdateret oversigt over ledig dark fiberkapacitet 9. oktober 2007 Cybercity har ved

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. 65 afgørelse vedr. anmodning om annualisering af betaling for opsætning af KAP-stik

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. 65 afgørelse vedr. anmodning om annualisering af betaling for opsætning af KAP-stik Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V 65 afgørelse vedr. anmodning om annualisering af betaling for opsætning af KAP-stik Cybercity har ved brev af 24. februar 2006 anmodet om at vurdere, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC A/S Teglholmsgade 3 2450 København SV 23. marts 2018 Sag 2017-9688 regulering@tdc.dk Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC har iværksat

Læs mere

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 24. april 2018 Fremsendes alene via e-mail Tillægsafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2018 fiber 1. Indledning TDC A/S (i det følgende

Læs mere

Afgørelse vedr. håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter

Afgørelse vedr. håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter Tele2 A/S Gl. Køge Landevej 55 2500 Valby TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter har ved brev til TDC

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TDC A/S Teglholmsgade København C. Hi3G Denmark ApS Arne Jakobsens Allé København S

TDC A/S Teglholmsgade København C. Hi3G Denmark ApS Arne Jakobsens Allé København S TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Hi3G Denmark ApS Arne Jakobsens Allé 17 2300 København S Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

IT- og Telestyrelsen anmodede ved den 3. marts 2009 om TDC s bemærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 18.

IT- og Telestyrelsen anmodede ved  den 3. marts 2009 om TDC s bemærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 18. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med lanceringen af nyt BSA-produkt (5 Mbit/s) Cybercity A/S, nu Telenor A/S, (herefter Telenor)

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København C

TDC A/S Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København C Afgørelse efter telelovens 65 om Cybercity s anmodning om adgang

Læs mere

Oversigt over forpligtelserne 1

Oversigt over forpligtelserne 1 Bilag 7 Oversigt over forpligtelserne 1 De forpligtelser, der i medfør af telelovens 51-51g, jf. 84 d, pålægges på markedet for fastnetaccess, er: Forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

TDC har på baggrund af denne forpligtelse udarbejdet standardtilbud om fast operatørvalg samt om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet.

TDC har på baggrund af denne forpligtelse udarbejdet standardtilbud om fast operatørvalg samt om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse vedrørende standardtilbud af 21. juni 2006 om fast operatørvalg og standardtilbud af 12. september 2007 om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 1. Indledning Med udgangspunkt i s afgørelser

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

66 afgørelse om afbrydelse af strømforsyning til samhusningsokaliteter (intern

66 afgørelse om afbrydelse af strømforsyning til samhusningsokaliteter (intern Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S 66 afgørelse om afbrydelse af strømforsyning til samhusningsokaliteter (intern kabling)./. Telia har ved brev af 20. juli 2006 med bilag og i supplerende

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Den 19. juli 2007 indkaldte IT- og Telestyrelsen Cybercity og TDC til et møde om sagen. Mødet blev afholdt den 14. august 2007.

Den 19. juli 2007 indkaldte IT- og Telestyrelsen Cybercity og TDC til et møde om sagen. Mødet blev afholdt den 14. august 2007. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse efter telelovens 65 om online adgang til oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af teknikhuse med DSLAM-udstyr

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

4.2 Forpligtelse om priskontrol

4.2 Forpligtelse om priskontrol 4.2 Forpligtelse om priskontrol Det er i markedsanalysen påvist, at den potentielle infrastrukturbaserede konkurrence på engrosmarkedet for fastnetaccess er begrænset pga. betydelige strukturelle adgangsbarrierer,

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

UDKAST. Telia Fremsendes alene via

UDKAST. Telia Fremsendes alene via Telia regulatory@telia.dk 31. august 2018 Fremsendes alene via e-mail /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telias mobilnet for 2019 1 Indledning

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Bilag 1 10. april 2017 Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_140319140319 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedrørende fornyet fastsættelse af fradrag i slutbrugerbrugerprisen for sparede omkostninger samt omkostningsdokumentation af priser for gebyrer i forbindelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedrørende standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. oktober 2006 om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang

Endelig afgørelse vedrørende standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. oktober 2006 om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang Afgørelse TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Endelig afgørelse vedrørende standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. oktober 2006 om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang 11. november 2008

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. Tele2 A/S Gl. Køge Landevej Valby

TDC A/S Nørregade København K. Tele2 A/S Gl. Køge Landevej Valby TDC A/S Nørregade 21 0900 København K Tele2 A/S Gl. Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 69 om Tele2 s anmodning om ændring af parternes aftale om rå kobber Tele2 A/S (herefter Tele2)

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDC anmeldte og sendte den 17. november 2017 selskabets samlede aftalekompleks/standardtilbud

TDC anmeldte og sendte den 17. november 2017 selskabets samlede aftalekompleks/standardtilbud TDC A/S regulering@tdc.dk 29. marts 2019 Sag 2017-14082 /chasta TDC s standardtilbud på marked 3a og 3b afrunding Erhvervsstyrelsen har nu gennemgået TDC s samlede aftalekompleks/standardtilbud på engrosmarkedet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Sag DK/2005/0141: Access i det faste offentlige telefonnet Bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3 i direktiv 2002/21/EF 1

Sag DK/2005/0141: Access i det faste offentlige telefonnet Bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3 i direktiv 2002/21/EF 1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 11 March 2005 SG-Greffe (2005) D/201076 IT- og Telestyrelsen Holsteingade 63 DK-2100 KØBENHAVN Ø Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45-35 45 00 10 E-mail: itst@itst.dk

Læs mere

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen.

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen. Bilag Samlet sagsfremstilling i sagen om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat Indledning Nærværende dokument udgør en samlet gengivelse i hovedtræk af Cybercity og TDC s indlæg og

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere