Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m."

Transkript

1 Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

2 Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m Grundlag Ansøgningsformular Dokumentation for fartstid Søfartsbog Fartstidserklæring Fartstid for duale skibsofficersstuderende Fartstid i Søværnet Fartstid som lods Fartstid på offshoreenheder (borerigge, boreplatforme, jack-ups o.l. uden egen fremdriv) Fartstid på offshoreenheder med egen fremdrivning (boreskibe, evt. FPSO'er o.l.) Fartstid i udenlandske skibe Vejledning om beregning af fartstid Tidligere udstedte sønæringsbeviser Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere Pasbillede og underskrift Dokumentation for radiooperatørkvalifikationer Sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS Uddannelsesbøger Maskinmestre - Uddannelsesbøger for juniormestre Søværnet Skibskok - påtegningsbeviser og sønæringsbeviser... 13

3 10. Sønæringsbeviser efter gennemført uddannelse Sønæringsbevis efter gennemført skibsofficersuddannelse Juniorofficerseksamen Seniorofficerseksamen (Skibsfører) Seniorofficerseksamen (maskinchef) Seniorofficerseksamen (skibschef) Sønæringsbevis efter gennemført skipper- eller skibsføreruddannelse Skibsførereksamen (professionsbachelor) Skibsførereksamen Sætteskippereksamen Fiskeskippereksamen af 1. grad Kystskippereksamen Fiskeskippereksamen af 3. grad Styrmandseksamen (for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter) Sønæringsbevis efter gennemført maskinmester- eller maskinistuddannelse Uddannelse i søsikkerhed, arbejdssikkerhed og brandbekæmpelse Maskinmestereksamen (professionsbachelor med maritime valgfag) Maskinmestereksamen (professionsbachelor uden maritime valgfag) Sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad Skibsmaskinisteksamen Maskinisteksamen bestået mere end fem år forud for datoen for udstedelse af første sønæringsbevis Sønæringsbevis efter gennemført fritidssejleruddannelse Yachtskippereksamen af 1. grad Yachtskippereksamen af 3. grad Duelighedsprøve i sejlads... 18

4 Duelighedsprøve i motorpasning for fritidssejlere Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder Opretholde sønæringsbeviset Duale skibsofficerer Navigatører Maskinmestre Opretholdelse af STCW 2010-beviser Generhvervelse af et sønæringsbevis Hvis du har mistet et bevis Ombytning af sønæringsbeviser Ombytning af et STCW'78 bevis til et STCW'95 bevis af samme navn Radarsimulatorkursus og ARPA-simulatorkursus Kursus i behandling af farligt gods Om udgåede STCW78-beviser Ombytning af et STCW95-bevis til et STCW2010-bevis af samme navn ECDIS-kursus Elektrotekniske-kompetencer, STCW III/ Ombytning til et STCW-F-bevis Omskoling af navigatører i fiskeskibe til navigatører i handelsskibe Bevis som bedstemand i fiskeskibe til duelighedsbevis i sejldas for handelsskibe Bevis som bedstemand i fiskeskibe til bevis som bedstemand i handelsskibe Bevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere til bevis som styrmand af 4. grad i handelsskibe Bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere til bevis som styrmand af 3. grad i handelsskibe Bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere til bevis som styrmand af 2. grad i handelsskibe... 24

5 17. Udstedelse af kvalifikationsbeviser Beviser for kvalifikationer som officer i tankskibe Tankskibsbevis på grundlæggende niveau Tankskibsbevis på ledelsesniveau Duelighedsbevis i motorpasning Bevis som skibsassistent Bevis som ubefaren skibsassistent Bevis som befaren skibsassistent Vagtholdsbevis... 26

6 1. Grundlag De detaljerede betingelser, du skal opfylde for at få udstedt et bestemt sønærings- eller kvalifikationsbevis, fremgår af Søfartsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser (sønæringsbekendtgørelsen). I forhold til de maritime uddannelser er Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) ansvarlig for de maritime uddannelser i Danmark. Spørgsmål om maritime uddannelse henvises derfor til UDS, tlf.: og 2. Ansøgningsformular Du skal ansøge online via Søfartsstyrelsens hjemmeside for at få udstedt et sønæringsbevis. Du skal have dit Nem ID klar. Klik her. I forbindelse med ansøgningen bliver du bedt om at fremsende forskellig dokumentation. I denne vejledning kan du læse om de forskellige typer af dokumentation fx fartstid, tidligere udstedte sønæringsbeviser, sundhedsbevis, pasfoto og bevis for kvalifikationer. Dokumentationen kan vedhæftes til sidst i din ansøgning eller fremsendes med eller post til Søfartsstyrelse efter at du har ansøgt online. Det koster 500 kr. pr. bevis. Dvs. hvis du fx både skal søge om sønæringsbevis som navigatør og radio, kan dette gøres i samme ansøgning, og det vil i så fald koste kr. Du betaler med betalingskort til sidst i din ansøgning. Der betales forud, og pengene trækkes derfor med det samme fra din konto. 3. Dokumentation for fartstid Fartstid kan dokumenteres f.eks. ved en søfartsbog, hyrekontrakter, fartstidserklæringer eller ved mønstringsindberetning via Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af besætningsoplysninger. Du kan finde en vejledning til beregning af fartstid under afsnit Søfartsbog Du skal fremsende en kopi af side 1 i d i n søfartsbog, samt siderne med fartstidsoplysninger. Dette er dog kun nødvendigt ved tjeneste i udenlandske skibe samt ved tjeneste i følgende skibstyper: Søgående passagerskibe på 20 tons og derover, der sejler i fast rutefart Andre søgående skibe til særligt formål på 20 tons og derover, der i forbindelse med normal drift udelukkende sejler mellem danske havne (f.eks. vagtskib, bugserskib, dykkerskib, sandsuger, skoleskib, lodsskib, redningsskib, inspektionsskib eller havundersøgelsesskib) Fiskeskibe med en længde på under 45 meter Andre skibe end fiskeskibe på under 20 tons Passagerskibe, der ikke er søgående Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner og flydekraner Fartøjer, der er erklæret bevaringsværdige Fritidsfartøjer. For disse skibstyper sker der ikke digital indberetning af på- og afmønstringer til 5

7 Søfartsstyrelsen Fartstidserklæring Hvis du ikke kan dokumentere din fartstid ved en søfartsbog (f.eks. ved fartstid i færger eller andre af de førnævnte skibstyper), skal fartstiden dokumenteres ved anden gyldig dokumentation. Det kan være ved en fartstidserklæring underskrevet af rederiet. Du kan hente en fartstidserklæring her. En fartstidserklæring skal som minimum altid indeholde de informationer, som fremgår af en søfartsbog. Det vil sige: påmønstringssted samt dato skibets type, navn, hjemsted og kendingsbogstaver, bruttotonnage samt fremdrivningseffekten i kw stilling afmønstringssted samt dato effektiv fartstid i alt angivet i måneder og dage fartsområde underskrift af rederiet eller skibsføreren Fartstiden skal altid angives ved den effektive fartstid, det vil sige, det tidsrum du rent faktisk har været om bord i skibet. Ferie, fridage, afspadsering, sygdom, oplægning m.m. kan ikke medregnes i effektiv fartstid. Husk, at du ikke kan skrive din egen fartstid - heller ikke i søfartsbogen eller på en fartstidserklæring. Hvis du er kaptajn (skibsfører) på dit eget skib, kan du i stedet bruge en revisorerklæring eller en fartstidserklæring underskrevet af rederiet eller den lokale fiskeriforening. Fartstid i udenlandske last-, passager- og fiskeskibe samt fritidsfartøjer kan medregnes. I enkelte tilfælde kan du med fordel medsende en kopi af det udenlandske skibs besætningsfastsættelse (Minimum Safe Manning Document). Dermed, får Søfartsstyrelsen mulighed for at vurdere anvendelsen af fartstiden Fartstid for duale skibsofficersstuderende Studerende, der er omfattet af bekendtgørelsen om skibsofficersuddannelsen, samt studerende der fortsætter på skibsofficersuddannelsen i henhold til den oprindelige uddannelsesplan/modulstruktur, skal som minimum optjene 12 måneders effektiv fartstid i søgående handelsskibe i med en BT på 500 eller derover. Heraf skal de seks måneder være erhvervet udenfor kystfart. Det skal ved en godkendt uddannelsesbog være dokumenteret, at uddannelsen og træningen under fartstiden er gennemført med tilfredsstillende resultat. Hovedparten af fartstiden skal foregå med størst mulig alsidighed på lastførende handelsskibe, og Vagtholdsbeviset skal erhverves i de første seks måneder af søpraktikken. Praktik til søs skal finde sted i et rederi, der er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelse. 6

8 Med virkning fra august 2007 bortfaldt kravet om fartstid som juniorofficer, således at studerende med bestået juniorofficerseksamen - men uden forudgående fartstid som juniorofficer kan fortsætte direkte på seniorofficersuddannelsen. Dette gælder uanset, hvornår juniorofficers-uddannelsen er påbegyndt/afsluttet Fartstid i Søværnet Søfartsstyrelsen og Søværnet har indgået en aftale om anerkendelse af søfartsuddannelser. Aftalen omhandler også effektiv fartstid i Søværnets skibe, og hvordan fartstiden medregnes, når du har taget din uddannelse i Søværnet og gerne vil have udstedt et sønæringsbevis gældende til civile skibe. Aftalen gælder for alle, som har påbegyndt uddannelse i Søværnet efter den 1. januar Du kan læse mere om aftalen i den gældende sønæringsbekendtgørelse under afsnittet Anerkendelse af uddannelse og fartstid fra Søværnet til tjeneste i handelsskibe. Når du søger om et sønæringsbevis, skal du medsende dokumentation for din effektive fartstid fra Søværnet og i handelsskibe, eksamensbevis, uddannelsesbog samt gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere. Lægeundersøgelsen skal foretages ved en godkendt søfartslæge. Lægeundersøgelsen fra Søværnet godkendes ikke. Du kan læse mere under punkt 2.3 om gyldigt sundhedsbevis. Du kan dokumentere din effektive fartstid fra Søværnet ved en søfartsbog eller ved en fartstidserklæring, der er underskrevet af Søværnet. Fartstidserklæringen skal indeholde de elementer, som er beskrevet under punkt om fartstidserklæringer. Den effektive fartstid i søværnets skibe medregnes i den krævede fartstid til dit første sønæringsbevis, hvis du i forbindelse med din praktik til søs i Søværnet har benyttet en uddannelsesbog, som er godkendt af Søfartsstyrelsen (se også punkt om uddannelsesbøger i Søværnet). Det er endvidere en forudsætning, at de skibe, som du har sejlet på i Søværnet, er relevante med hensyn til skibsstørrelse, -type, -organisation og bemanding i forhold til det sønæringsbevis, som du søger om. Du kan ikke optjene fartstid, på søværnets enheder THYRA og SVANEN til opnåelse af et bevis som maskinmester eller navigatør. Udstedelse af det første sønæringsbevis sker efter følgende retningslinjer: Bevis som styrmand af 3. eller 2. grad (STCW II/2) Du skal minimum have i alt 12 måneders effektiv fartstid ved dækstjeneste i søværnets skibe og handelsskibe med en BT på eller over 500. Heraf skal du have: a. minimum seks måneders effektiv fartstid ved dækstjeneste med uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en BT på eller over 500 uden for kystfart før bevis kan udstedes, eller b. Minimum tre måneders effektiv fartstid som overtallig styrmand med uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en BT på eller over 500 uden for kystfart før, bevis kan udstedes. Bevis som styrmand af 4. grad (STCW II/3) Du skal i alt minimum have: a. minimum seks måneders effektiv fartstid ved dækstjeneste i handelsskibe med en BT på 20 eller derover og 6 måneders effektiv fartstid i Søværnets skibe, hvor fartstiden skal være dokumenteret i en uddannelsesbog, eller 7

9 b. tre måneders effektiv fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en BT på eller over 20, hvor fartstiden skal være dokumenteret i en uddannelsesbog. Bevis som vagthavende maskinmester (STCW III/1) Du behøver ikke have fartstid i handels- eller fiskeskibe før, bevis kan udstedes. Bevis som skibsmaskinist af 2. grad (STCW III/3) Du skal minimum have: a. seks måneders fartstid i søgående handelsskibe i en stilling, hvor bevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet. Bevis som styrmand af 1. grad, bevis som sætteskipper, bevis som skibsfører, bevis som skibsmaskinist af 1. grad, bevis som skibsmaskinmester af 1. grad og bevis som skibsmaskinchef giver ret til tjeneste på ledelsesniveau i handelsskibe. Disse beviser udstedes efter reglerne i sønæringsbekendtgørelsen og bliver ikke udstedt alene på baggrund af fartstid i Søværnet. Hvis du har påbegyndt din uddannelse i Søværnet før 1. januar 2001 vil Søfartsstyrelsen foretage en individuel vurdering af, hvordan du kan erhverve et sønæringsbevis gældende til civile skibe Fartstid som lods Hvis du gør tjeneste som lods ved et lodseri, kan du opretholde dit sønæringsbevis som navigatør. Det forudsætter, at du: 1. er i besiddelse af gyldigt dansk lodscertifikat eller ækvivalerende udenlandsk lodscertifikat og 2. inden for de seneste 5 år har optjent 365 lodsdøgn (365 kalender døgn, hvor der er udført lodsning om bord på et skib). Hvis du er ansat ved et dansk lodseri, har Søfartsstyrelsen oplysninger om status på dit lodscertifikat og dine gennemførte lodsninger i danske farvande og til danske havne. Hvis du ikke opfylder ovenstående krav vil din ansøgning om sønæringsbevis blive behandlet individuelt. Det er ikke muligt at opgradere et sønæringsbevis alene på baggrund af fartstid som lods. Du kan udelukkende få fornyet et tilsvarende sønæringsbevis. Det betyder f. eks, at du ikke kan opgradere et sønæringsbevis som styrmand af 1. grad til et bevis som skibsfører alene på baggrund af fartstid som lods Fartstid på offshoreenheder (borerigge, boreplatforme, jack-ups o.l. uden egen fremdriv) Navigatører Hvis du gør tjeneste på en offshoreenhed i en stilling, hvor der er krævet sønæringsbevis som navigatør, kan tjenesten medregnes til opretholdelse af det krævede sønæringsbevis. Det er den effektive fartstid, det vil sige det tidsrum, hvor du fysisk faktisk har været om bord på enheden, der kan medregnes. Endvidere skal du være opmærksom på, at der også vil blive stillet krav om, at du 8

10 tager et godkendt ARPA-simulatorkursus for at få fornyet dit bevis som navigatør, hvis du ikke inden for de seneste ti år har gennemført et godkendt ARPA-simulatorkursus. Tow Master Ved tjeneste som Tow Master, hvor der er krav om sønæringsbevis som navigatør, medregnes den effektive fartstid. Endvidere skal du være opmærksom på, at der også vil blive stillet krav om, at du tager et godkendt ARPA-simulatorkursus for at få fornyet dit bevis som navigatør, hvis du ikke inden for de seneste 10 år har gennemført et godkendt ARPA-simulatorkursus. Maskinchef og maskinmestre Hvis du gør tjeneste på en offshoreenhed i en stilling, hvor der er krævet sønæringsbevis som maskinmester/maskinchef, kan tjenesten medregnes til opretholdelse af sønæringsbevis som maskinmester/maskinchef. Det er den effektive fartstid, det vil sige det tidsrum, hvor du rent faktisk har været om bord på enheden, der kan medregnes. Øvrige stillinger: For alle øvrige stillinger samt tjeneste i stillinger, hvor der ikke er krav om et sønæringsbevis, vil der blive fortaget en individuel sagsbehandling. Det er i disse tilfælde meget vigtigt, at der medsendes dokumentation på arbejdets/tjenestens indhold. Det kan f.eks. være en stillingsbeskrivelse eller lignende. Dokumentationen skal underskrives af arbejdsgiver, chef eller lignende person. Generelt For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer kræves det, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til og dokumenterer at have gjort tjeneste i en offshoreenhed som henholdsvis navigatør, dual skibsofficer eller maskinmester i mindst; 1) Et år inden for de forudgående fem år eller 2) Tre måneder inden for de sidste seks måneder forinden fornyelse af beviset. Hvis du gør tjeneste på en offshoreenhed i en stilling, hvor der er krav om et sønæringsbevis og ønsker at få fornyet dit sønæringsbevis, skal du medsende en erklæring fra din arbejdsgiver. Erklæringen skal indeholde oplysninger om, hvilken stilling du gør tjeneste i og hvor lang tid, du har været i den pågældende stilling. Hvis du gør tjeneste på en udenlandsk enhed, vil det være en fordel at medsende en kopi af enhedens besætningsfastsættelse. Kopi af besætningsfastsættelsen er ikke nødvendig, hvis enheden er under dansk flag. Fartstid erhvervet i offshoreenheder uden egen fremdrivning, vil ikke kunne medregnes ved opgradering af et sønæringsbevis Fartstid på offshoreenheder med egen fremdrivning (boreskibe, evt. FPSO'er o.l.) Hvis du gør tjeneste på en offshoreenhed med egen fremdrivning, vil den effektive fartstid 9

11 erhvervet om bord normalt ligestilles med fartstid erhvervet på et almindeligt selvsejlende handelsskib Fartstid i udenlandske skibe Fartsid i udenlandske skibe kan medregnes i fartstid til fornyelse og opgradering af et sønæringsbevis. Forudsætningen er, at fartstiden er erhvervet under forhold, hvor et bestemt bevis er foreskrevet. Ved dokumentation af fartstid i udenlandske skibe, er det en fordel at medsende den gældende besætningsfastsættelse (Safe Manning Document) for det pågældende skib Vejledning om beregning af fartstid Søfartsstyrelsen modtager jævnligt spørgsmål til beregning af effektiv fartstid. Derfor skal det på given foranledning herved præciseres, hvorledes den effektive fartstid skal beregnes. Den effektive fartstid er tidsrummet, den søfarende har været tilknyttet et skib fratrukket ferie, fridage, afspadsering, sygdom, oplægning m.m. Ved uafbrudt tjeneste om bord på et skib beregnes den effektive fartstid selvsagt ved at beregne det samlede antal måneder og dage, som den søfarende har gjort tjeneste om bord. Beregningen vil lettest kunne forklares ved et par eksempler: Eksempel 1 Tjeneste fra 12. april til den 3. august. 12. april til 11. juli = 3 mdr. 00 dage 12. juli til 31. juli = 0 mdr. 20 dage 1. august til 3. august = 0 mdr. 03 dage Effektiv fartstid = 3 mdr. 23 dage Eksempel 2 Tjeneste fra 30. december til 22. marts. 30. december til 28. februar = 2 mdr. 00 dage 1. marts til 22. marts = 0 mdr. 22 dage Effektiv fartstid = 2 mdr. 22 dage 4. Tidligere udstedte sønæringsbeviser Du har pligt til at destruere dit gamle bevis, når du modtager et nyt. Der er dog enkelte situationer, hvor beviset ikke bliver ugyldiggjort, og hvor du derfor ikke skal destruere det. Det vil altid fremgå af Søfartsstyrelsens følgebrev, om du skal destruere dit gamle bevis. Hvis dit tidligere bevis giver rettigheder, som ikke dækkes af det nye bevis, bliver beviset ikke ugyldiggjort. Dette gælder eksempelvis et bevis som kystskipper 10

12 ved udstedelse af et bevis som styrmand af 3. grad, fordi der er førerrettigheder knyttet til kystskipperbeviset og ikke til et bevis som styrmand af 3. grad. 5. Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere Dokumentation for opfyldelse af helbredskrav vil som hovedregel ikke være nødvendig. Dette skyldes, at den krævede lægeundersøgelse for søfarende bliver registreret i Søfartsstyrelsen. Kun i de tilfælde, hvor du ansøger om nyt sønæringsbevis inden for de seneste fire uger efter en lægeundersøgelse, kan det være nødvendigt at vedlægge sundhedsbeviset, da Søfartsstyrelsen endnu ikke har modtaget oplysningerne fra søfartslægen. Hvis du har været til læge i Grønland og Færøerne eller i udlandet,, skal sundhedsbeviset eller den danske lægeattest (den danske eller engelske version) altid medsendes eller vedhæftes ansøgningen. Ved udstedelse af sønæringsbevis skal sundhedsbeviset være udstedt uden begrænsning med hensyn til tjenesten om bord. Ved udstedelse af sønæringsbevis som navigatør skal sundhedsbeviset være udstedt uden begrænsning med hensyn til udkigstjeneste. Der må godt være begrænsninger i forhold til gyldighedsperiode og fartsområde. 6. Pasbillede og underskrift Pasbilledet skal være vellignende og med en ensfarvet lys baggrund. Det skal være uden hovedbeklædning eller solbriller, og du skal kigge direkte ind i kameraet. Det skal være i et standard billedformat f.eks. jpg, gif, png eller tiff. Den digitale størrelse skal være minimum 525x675 pixels. Yderligere oplysninger og krav til pasbillede, ses her. Pasbilledet kan vedhæftes til sidst i din online ansøgning eller eftersendes med almindelig post med henvisning til dit sagsnummer, som du får på efter du har sendt din ansøgning. Når du modtager dit nye bevis, skal du underskrive på linjen under dit pasbillede, såfremt at der skal billede på dit bevis. 7. Dokumentation for radiooperatørkvalifikationer Hvis du skal være radiooperatør på et handelsskib (last- og passagerskibe) eller på et fiskeskib, skal du have et gyldigt sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS (Global Maritime Distress Safety System). En radiooperatør på et handels- eller fiskeskib, skal have et gyldigt sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS - ROC (Restricted Operator s Certificate) eller et gyldigt sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS - GOC (General Operator s Certificate). Beviserne skal have en udløbsdato og indeholde en STCW-påtegning. Det vil sige, at der på beviset skal stå regulation IV/2. Et radiocertifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LRC) kan tillige anvendes i et fiskeskib. Beviset er ikke gyldigt i handelsskibe. Hvis dit ROC-radiobevis ikke har en udløbsdato og ikke indeholder en STCW-påtegning 11

13 ( regulation IV/2 ), kan det ikke anvendes på et handelsskib. Disse beviser er udelukkende gyldige på fiskeskibe. En navigatør som har bestået duelighedsprøven i sejlads gældende for handelsskibe, kystskippereksamen, fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere nautisk eksamen, og som inden for de seneste fem år har bestået en radioprøve for udstedelse af henholdsvis ROC eller GOC, kan få udstedt et sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS. De nærmere regler for udstedelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS og certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg findes i gældende bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS Sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS For at få udstedt et STCW 95-bevis som navigatør er det et krav, at du som minimum har et sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS - ROC (Restricted Operator s Certificate). Du skal derfor, hvis du ansøger om et sønæringsbevis som navigatør, være i besiddelse af et ROC-bevis. Et sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS GOC (General Operator s Certificate) eller et radiocertifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHFradioanlæg (LRC) opfylder betingelserne. Hvis dit ROC/GOC/LRC-bevis er udstedt af Søfartsstyrelsen, behøver du ikke vedhæfte din ansøgning dokumentation for dette. Hvis du derimod er i besiddelse af et udenlandsk sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC), skal du vedhæfte din ansøgning dokumentation for dette. 8. Uddannelsesbøger For at du kan få udstedt det første sønæringsbevis som navigatør (bevis som vagthavende styrmand, bevis som styrmand af 2., 3. eller 4. grad), maskinmester (bevis som vagthavende maskinmester eller skibsmaskinist af 2. grad.) eller dual juniorofficer (bevis som vagthavende styrmand og vagthavende maskinmester), kræves det, at du i forbindelse med din praktik til søs har benyttet en uddannelsesbog, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. Hvis fartstiden er krævet før optag på skolen, vil uddannelsesbogen være godkendt af den pågældende uddannelsesinstitution. Uddannelsesbogen skal derfor ikke indsendes til Søfartsstyrelsen, når du ansøger om et sønæringsbevis. Der findes dog enkelte undtagelser se nedenstående afsnit I de tilfælde, hvor du skal indsende en godkendt uddannelsesbog, kan du i stedet vælge at indsende en bekræftelse fra skolen om, at uddannelsesbogen er godkendt. Uddannelsesbøger kan downloades fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her Maskinmestre - Uddannelsesbøger for juniormestre Har du bestået en maskinmestereksamen uden, at du har været i praktik til søs ( dokumenteret ved en uddannelsesbog) og du senere gennemfører den krævede fartstid som juniormester, skal du indsende en udfyldt uddannelsesbog med skriftlige 12

14 opgaver og projekt til Søfartsstyrelsen. Uddannelsesbogen skal godkendes af Søfartsstyrelsen for, at du kan få udstedt dit første sønæringsbevis Søværnet Maskinmestre og navigatører (officersaspiranter) skal indsende en godkendt udfyldt uddannelsesbog eller attesteret kopi af en godkendelsesattest udstedt af Søværnets Operative Kommando (SOK), for at kunne få udstedt et sønæringsbevis til handelsflåden. Kravet gælder alle, som har påbegyndt uddannelse i Søværnet efter den 1. januar Skibskok - påtegningsbeviser og sønæringsbeviser Bevis som skibskok Hvis du er påbegyndt uddannelsen til skibskok efter den 15. februar 2005, skal du fremsende en godkendt udfyldt uddannelsesbog til Søfartsstyrelsen, når du søger om udstedelse af et bevis som skibskok. Personer, som har gennemført uddannelsen som gastronom, specialet kok og uddannelsen til skibskok, kan få udstedt bevis som skibskok. Personer, som har gennemført uddannelsen som gastronom, specialet kok og opfylder kravene for grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m. om personlige redningsteknikker, grundlæggende førstehjælp og personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø, kan få udstedt bevis som skibskok efter at have erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe. Påtegningsbevis som skibskok Personer kan gøre tjeneste i foreskrevne stillinger som skibskok uden dansk sønæringsbevis som skibskok. Det forudsætter dog, at de har et gyldigt påtegningsbevis som skibskok. Bestemmelser om påtegningsbevis som skibskok findes her. Herunder er fremhævet nogle principper. Udstedelse af et påtegningsbevis til skibskokke fra EU/EØS bliver vurderet ud fra deres skibskokkebevis udstedt af et EU/EØS-land, hvorimod udstedelse af bevis til skibskokke fra andre lande bliver vurderet på baggrund af en rederierklæring om, at skibskokken har en dokumenteret læretid på 48 måneder i kokkefaget, hvor af de 24 måneder har været i søgående skibe. Læretid, som ikke er det samme som sejltid. Hvis man ikke har gennemført læretiden på 48 måneder, kan man få udstedt et påtegningsbevis, når man kan dokumentere at have gennemført: en tilfredsstillende gennemførelse af en kokkeuddannelse og efter endt kokkeuddannelse har haft kokketjeneste om bord i et søgående skib i mindst fem måneder har bestået et operationelt interview med henblik på at afdække om personer har kompetencer som skibskok inden for praktisk madlavning, fødevarehygiejne, personlig hygiejne, opbevaring af fødevarer, lagerkontrol samt miljøbeskyttelse, sundhed, ernæring og sikkerhed inden for forplejning et sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, vedkommende skal udføre om bord, og dokumentation for bestået kursus, der opfylder kravene i STCW-konventionens 13

15 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) reglement VI/1 og i STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2 om Basic Training. Søfartsstyrelsen kan dispensere fra kravet om prøveaflæggelse, når Søfartsstyrelsen har et særligt indgående kendskab til det bevisudstedende lands uddannelses- og bevisudstedelsessystem eller til den uddannelsesinstitution, hvor bevisindehaveren har gennemført uddannelsen. Hygiejnekursus Hvis man skal håndtere fødevarer om bord på et dansk skib, og ikke har sønæringsbevis som skibskok, skal man kunne dokumentere hygiejnekompetencer inden for: egenkontrol, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer, almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme og hygiejneprincipper, herunder rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer. Sådanne kompetencer kan enten erhverves gennem uddannelse eller ved oplæring om bord på et skib i minimum syv dage. De nærmere regler om hygiejnekompetencer findes her. 10. Sønæringsbeviser efter gennemført uddannelse Det er en generel forudsætning for udstedelse af sønæringsbeviser efter bestået eksamen, at man opfylder fartstidskravet for optagelse på de enkelte uddannelser. Dvs. personer, der er optaget på dispensation eller lignende kan ikke forvente at få udstedt sønæringsbevis efter endt uddannelse uden supplerende fartstid. Kravene til fartstid for udstedelse af sønæringsbevis findes i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser. Derudover er det også en generel forudsætning, at det sønæringsbevis, som den enkelte eksamen giver ret til, skal være udstedt senest fem år efter bestået nautisk eksamen. Hvis den nautiske eksamen er bestået senere end fem år før ansøgning om sønæringsbevis eller tankskibsbevis, vil Søfartsstyrelsen anvise retningslinjer efter hvilke, vedkommende kan få udstedt et sønæringsbevis. Søfartsstyrelsen vil i disse tilfælde tage hensyn til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse Sønæringsbevis efter gennemført skibsofficersuddannelse Efterfølgende bemærkninger om, hvilket sønæringsbevis, de enkelte uddannelser giver ret til, forudsætter, at man ved optagelse på studiet opfylder de fartstidskrav til det sønæringsebevis, som uddannelsen giver ret til Juniorofficerseksamen Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (vagthavende styrmand/stcw II/1 og vagthavende maskinmester/stcw III/1). Hvis eksamen er bestået før den 21. oktober 2013, kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (bevis som styrmand af 3. grad/stcw II/2 og vagthavende maskinmester/stcw III/1). 14

16 Seniorofficerseksamen (Skibsfører) Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (styrmand af 2. grad/stcw II/2 og vagthavende maskinmester/stcw III/1) Seniorofficerseksamen (maskinchef) Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (vagthavende maskinmester/stcw III/1 og vagthavende styrmand/stcw II/1). Hvis eksamen er bestået før den 21. oktober 2013 kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (bevis som styrmand af 3. grad/stcw II/2 og vagthavende maskinmester/stcw III/1) Seniorofficerseksamen (skibschef) Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som dual skibsofficer (vagthavende maskinmester/stcw III/1 og styrmand af 2. grad/stcw II/2) Sønæringsbevis efter gennemført skipper- eller skibsføreruddannelse Skibsførereksamen (professionsbachelor) Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 2. grad/stcw II/ Skibsførereksamen Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 2. grad/stcw II/ Sætteskippereksamen Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 3. grad/stcw II/2.3 & STCW II/ Fiskeskippereksamen af 1. grad Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe/stcw-f II/ Kystskippereksamen Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 4. grad/stcw II/ Fiskeskippereksamen af 3. grad Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe/stcw-f II/ Styrmandseksamen (for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter) Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som styrmand af 3. grad. En styrmandseksamen bestået i 2012 eller tidligere vil ikke give ret til at opnå sønæringsbevis med førerrettigheder. Hvis styrmandseksamen er bestået efter påbegyndt uddannelse i 2013 eller senere, kan der udstedes bevis som styrmand af 3. grad og efter erhvervelse af minimum 12 måneders fartstid styrmand under forhold, hvor sønæringsbevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet. dog bevis som kystskipper. 15

17 10.3. Sønæringsbevis efter gennemført maskinmester- eller maskinistuddannelse Uddannelse i søsikkerhed, arbejdssikkerhed og brandbekæmpelse. Inden søpraktik som maskinmesteraspirant eller juniorofficer påbegyndes, skal den studerende have gennemført relevant uddannelse i søsikkerhed, arbejdssikkerhed til søs og brandbekæmpelse (STCW reglement VI/1 om basic training, jf. A-VI/1, paragraf 2) Maskinmestereksamen (professionsbachelor med maritime valgfag) Efter bestået eksamen inklusiv maritime valgfag skibs- og driftsledelse samt maritim sikkerhed, sundhed og miljø kan der udstedes sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, STCW III/1. Det forudsætter, at vedkommende har gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder heraf mindst 6 af de 12 måneder ved maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist, maskinmester eller skibsofficer. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og gennemført i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på minimum 750 kw Maskinmestereksamen (professionsbachelor uden maritime valgfag) Efter bestået eksamen uden maritime valgfag kan der ikke udstedes sønæringsbevis før, vedkommende har gennemført de maritime valgfag - skibs- og driftsledelse samt maritim sikkerhed, sundhed og miljø samt har gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder heraf mindst seks af de 12 måneder ved maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist, maskinmester eller skibsofficer. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og gennemført i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på minimum 750 kw. Maskinmesteren skal henvende sig direkte på en maskinmesterskole for at gennemføre de maritime valgfag inklusive kurser i brandbekæmpelse for skibsofficerer samt søsikkerhedskursus. Der er dog ikke krav om, at de maritime valgfag skal udbydes i ét sammenhængende forløb på hvert semester, så derfor må de nærmere detaljer omkring gennemførelse af de maritime valgfag samt kursusforløbene aftales direkte med skolen. Før tjenesten tiltrædes som juniormester (se note ii), skal man som minimum have gennemført r elevant uddannelse i søsikkerhed, førstehjælp, arbejdssikkerhed til søs og brandbekæmpelse, jf. som minimum STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/ Sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad Den 21. oktober 2013 trådte bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser i kraft. Samtidig ophørte Søfartsstyrelsen med at udstede bevis som skibsmaskinmester af 2. grad. Bevis som skibsmaskinmester af 2. grad giver sønæringsrettigheder på ledelsesniveau (førstemester), og i henhold til STCW-konventionen fra 2010 forudsætter sådanne sønæringsrettigheder, at man har erhvervet mindst 12 måneders tjeneste som maskinofficer i modsætning til det nuværende krav om maskintjeneste på fx menigniveau. 16

18 Skibsmaskinisteksamen Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, STCW III/3, når vedkommende har gjort maskintjeneste med uddannelsesbog i 12 måneder i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på minimum 750 kw. Hvis eksamen er bestået efter studiestart 2013, vil bevis som skibsmaskinist af 2. grad også være påtegnet STCW III/6 som Electro Technical Officer Maskinisteksamen bestået mere end fem år forud for datoen for udstedelse af første sønæringsbevis Efter bestået maskinisteksamen bestået mere end fem år forud for udstedelse af første sønæringsbevis - kan der udstedes sønæringsbevis, når vedkommende har gjort maskintjeneste med uddannelsesbog i 12 måneder i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på minimum 750 kw og efterfølgende er godkendt gennem et afsluttende operationelt interview på en maskinmesterskole. Før maskintjenesten tiltrædes skal man have gennemført et kursus i søsikkerhed, arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø, førstehjælpskursus samt kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer (STCW reglement VI/1 om basic training jf. A-VI/1, paragraf 2, tabellerne A- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4) Sønæringsbevis efter gennemført fritidssejleruddannelse De særlige regler for udstedelse af sønæringsbeviser m.v. til fritidssejlere er beskrevet i kapitel fem i sønæringsbekendtgørelsen. Der kræves sønæringsbevis til førere af fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter eller derover. Af Lov om skibes besætning, 10, kan man se, at der i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, skal der være skibsfører og styrmand med sønæringsbevis i overensstemmelse med nedenstående skema: Fartsområde Skibsfører Styrmand Fart i Østersøen, i Nordsøen øst for Yachtskipper af 3. grad 7 Ø. længde samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen) Fart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på de Britiske øer, Yachtskipper af 3. grad Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere Irland, Norge og Færøerne Fart på alle have Yachtskipper af 1. grad Yachtskipper af 3. grad For fritidsfartøjer med en skroglængde på 24 meter og derover, vil beviskravene fremgå af fartøjets besætningsfastsættelse. Ansøgning om sønæringsbevis til fritidssejlere foretages på På kan også du finde svar på en række andre spørgsmål vedrørende 17

19 beviser til fritidsfartøjer (klik her) Yachtskippereksamen af 1. grad Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad, når vedkommende også har erhvervet seks måneders sejltid under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet. Det betyder, at sejltiden skal være erhvervet på et fritidsfartøj med en længde på over 15 meter Yachtskippereksamen af 3. grad Efter bestået eksamen kan der udstedes sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad Duelighedsprøve i sejlads Efter beståede teoretisk og praktisk duelighedsprøve kan der udstede sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads gældende for fritidsfartøjer Duelighedsprøve i motorpasning for fritidssejlere Efter beståede teoretisk og praktisk duelighedsprøve i sejlads og duelighedsprøve i motorpasning kan der udstedes duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Hvis motoren på et fritidsfartøj over 15 meter har en effekt på over 100 kw, men under 750 kw kræves der normalt duelighedsbevis i motorpasning. 11. Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder I særlige tilfælde er der mulighed for at søge om et sønæringsbevis med begrænsede rettigheder. Et sønæringsbevis udstedes til en navngiven person til et eller flere navngivne skibe i et begrænset fartsområde. En ansøgning om et sønæringsbevis med begrænsede rettigheder skal understøttes med en erklæring fra et relevant rederi. Erklæringen skal indeholde oplysninger om, hvilken stilling vedkommende skal ansættes i samt navn og kaldesignal på det/de skibe vedkommende skal gøre tjeneste i. Et sønæringsbevis udstedes på baggrund af en individuel vurdering af ansøgningen. I vurderingen indgår vedkommendes uddannelse, fartstid og erfaring, samt skibets anvendelse og fartsområde. 12. Opretholde sønæringsbeviset Duale skibsofficerer For at opretholde sønæringsbevis som dual skibsofficer kræves, at vedkommende har indgået i besætningen som dual skibsofficer, og at man dermed opfylder betingelserne for udstedelse af sønæringsbevis som både navigatør og maskinofficer. Hvis man sejler i en stilling som navigatør eller maskinofficer, hvor der ikke er krævet duale beviser, vil man ikke kunne opretholde et sønæringsbevis som dual skibsofficer. 18

20 12.2. Navigatører For at opretholde et sønæringsbevis som navigatør, skal man have gjort tjeneste som navigatør i et søgående handelsskib. For personer med sønæringsbevis som sætteskipper gælder endvidere, at tjenesten skal gennemføres i en stilling, hvor der som minimum er krævet et sønæringsbevis som styrmand af 3. grad. For personer med sønæringsbevis som styrmand af 1., 2. og 3. grad gælder endvidere, at tjenesten skal gennemføres i en stilling, hvor der som minimum er krævet et sønæringsbevis som vagthavende styrmand. For personer med sønæringsbevis som skibsfører gælder normalt, at tjenesten skal foregå i skibe med en BT på 500 eller derover eller i en stilling, hvor der er krævet et sønæringsbevis som skibsfører, sætteskipper, styrmand af 1., 2., 3. grad eller vagthavende styrmand. For personer med sønæringsbevis som kystskipper eller styrmand af 4. grad gælder endvidere, at tjenesten skal gennemføres i en stilling, hvor der som minimum er krævet et sønæringsbevis som bedstemand gældende for handelsskibe. Det vil normalt sige, at tjenesten skal foregå i søgående handelsskibe med en BT på 20 eller derover, eller i en stilling, hvor der som minimum er krævet, at vedkommende har sønæringsbevis som bedstemand. Øvrige betingelser for udstedelse og opretholdelse af sønæringsbevis som navigatør er som angivet i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser Maskinmestre En juniormaskinmesterii kan ikke indgå i besætningen i en foreskrevet stilling som enemaskinmester eller maskinmester uanset skibets fremdrivningseffekt. Man kan opretholde sit bevis som vagthavende maskinmester, skibsmaskinist af 1. eller 2. grad eller skibsmaskinmester af 1. eller 2. grad i en stilling, hvor der som minimum kræves bevis som vagthavende maskinmester. Man kan opretholde sit bevis som skibsmaskinchef i en stilling, hvor der som minimum kræves bevis som vagthavende maskinmester i et skib med en fremdrivningseffekt på kw eller derover. Beviset som skibsmaskinchef kan endvidere opretholdes, hvis man sejler i en stilling, hvor der kræves bevis som skibsmaskinist af 1. grad og samtidig vedligeholder almindelig praktisk kendskab til betjening, drift og vedligehold af stærkstrømstekniske anlæg samt damp- og køleanlæg. Hvis man ikke har vedligeholdt disse kvalifikationer, vil der i stedet blive udstedt et bevis som skibsmaskinmester af 1. grad Opretholdelse af STCW 2010-beviser Ved udstedelse af et STCW 2010-bevis efter 31. december 2016 vil der være krav om dokumentation for vedligeholdelse af kvalifikationer i grundlæggende søsikkerhed og om brandbekæmpelse i skibe for skibsofficerer. 19

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere