TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bevillingsregulering for rengøringsområdet Nedlæggelse af del af privat fællesvej - Engmarken Ophængning af bannere på vejarealer - ændring i regulativ Frigivelse af seks stillinger til Jobcentret Modtagelse af gave med reklamestreamer Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Anmodning om øget kassebeholdning på Vestamager Bibliotek Ansøgning om tillægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på skolerne fra anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i Godkendelse af årsregnskab 2013 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til Yderligere hjemtagelse af opgaven støttet og overvåget samvær pr Yderligere ændring i organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner pr Udvidelse af SFO-kapaciteten Likviditetsoversigt oktober kvartal Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget Bevilling af yderligere undervisningsmaskiner til skolerne Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen Generel udsættelsesbegæring for kommunens ejendomme m.v Tårnbyparken, ansøgning om finansiering af udskiftning af vinduer, kælderdøre og altaner, mm Vægterparken, ansøgning om finansiering af nye køkkener samt udskiftning af vinduer og døre Udbud af signaturløsning - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Orlov uden løn - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG

3 27. Fritagelse fra tjeneste i opsigelsesperioden - LUKKET SAG Valg af leverandør til fitnessordning - LUKKET SAG Valg af leverandør til massageordning - LUKKET SAG...48 Bilagsoversigt

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6195 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6195 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 4

6 3. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/35498 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de seneste 10 måneder af år 2014, viser det sig, at der for en del lønkonti er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede forbrug. For nogle bygningers vedkommende gælder, at de ikke har været anvendt fuldt ud som budgetteret. Bygninger, hvor der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede, har været belastet af langtidssygdom, i nogle tilfælde med efterfølgende ansættelsesophør. Der er generelt et forventet mindreforbrug, hvilket dels skyldes mindre behov for vikardækning, dels at ledige job ikke besættes med fast personale, men med fysisk omplacering af personale eller tidsbegrænsede ansættelser. ØKONOMI Totalt på løn, rengøring forventes et mindreforbrug jf. vedlagte bilag, på kr. svarende til 10% af det samlede lønbudget for rengøring. PÅTEGNING Den 11. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der for rengøringsområdet meddeles tillægs- og minusbevilling jf. vedlagte skema, i alt en minusbevilling på kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering for rengøringsområdet /14 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Nedlæggelse af del af privat fællesvej - Engmarken Åben sag Sagsnr.: 14/6171 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra Ejerforeningen Søvang I og II, som anmoder om nedlæggelse af vejstykket Engmarken (matr. nr. 1et). Vejstykket er en privat fællesvej og arealet ejes af Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Engmarken er på den pågældende strækning en lukket vej. Der er ingen adgang/tilgang/gennemgang for biler eller cykler og ingen mulighed for at komme til andre områder. De beboere, der bor i de opgange på Engmarken, er en del af ejerforeningen, og de er indforstået med, at vejen nedlægges som privat fællesvej og sammenlægges med Ejerforeningen Søvang I og II (matr. nr.1iz og matr. nr. 1iø). Det skal tinglyses, at selvom vejarealet nedlægges som privat fællesvej og arealet overdrages til Ejerforeningen Søvang I og II, så skal der stadig være fri passage/adgang til ejendommene, Engmarken 11 15, og for beredskabet. HØRING Teknisk Forvaltning vurderer, at en nedlæggelse eller omlægning af vejen kun har betydning for ejerne af de tilgrænsende ejendomme, dvs. Ejerforeningen Søvang I og II, jf. 74. Privatvejsloven. I den forbindelse har forvaltningen indhentet underskrifter fra 2/3 af ejerforeningens medlemmer. LOVGRUNDLAG Privatvejsloven Nedlæggelse og omlægning, 72. stk.2, 74. stk. 2., samt 76. ØKONOMI I henhold til Privatvejsloven 76, stk.1 kan kommunen pålægge de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen, omkostningerne ved den matrikulære berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. 7

9 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der tages principiel stilling til nedlæggelse og frasalg af vejarealet 2. at der meddeles tilladelse til at nedlægge vejarealet, og at vejarealet tilbydes ansøgeren, såfremt der gives tilladelse til nedlæggelse 3. at alle udgifter, herunder tinglysningsomkostninger, i forbindelse med en eventuel nedlæggelse, afholdes af Ejerforeningen Søvang I og II. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kort - Engmarken /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Fremsendes til orientering for bygge- og Ejendomsudvalget. 8

10 5. Ophængning af bannere på vejarealer - ændring i regulativ Åben sag Sagsnr.: 14/7710 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ I forsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgtes beslutning af den og , er der foretaget ændringer/tilføjelser i regulativet om ophæng af bannere over vejareal i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning den har Teknisk Forvaltning undersøgt, hvorvidt ophængning/nedtagning af bannere skal ske ved kommunens foranstaltning samt prisen herfor. Desuden er ordene hærværk/vandalisme udgået. Det tager Materielgården 6 timer i alt, at ophænge/nedtage bannere de 4 forskellige steder i Kommunen. Prisen er 6.000,00 kr. Materielgården laver tilsyn af disse bannere på hverdage uden ekstra omkostning. I tilfælde af, at der skal udføres tilsyn i weekenden, lørdag og søndag, vil det koste 984,00 kr. for begge dage. Udkald i forbindelse med fejlretning koster 6.956,00 kr. Såfremt ophængning og nedtagning foretages af kommunen, vil kommunen dermed påtage sig ansvaret for eventuelle skader. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at opgaven omkring opsætning og nedtagning ikke foretages af Materielgården, men derimod ansøgeren selv, som dermed også påtager sig ansvaret. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at regulativ for bannerophæng i Tårnby Kommune vedtages med anførte ændringer. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rettet regulativ om retningslinjer for ophængning af banner i /14 Tårnby Kommune.docx 2 Åben Dagsordenspunkt_Ophængning af bannere over vejareal.pdf /14 9

11 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Frigivelse af seks stillinger til Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 14/9707 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag vedrørende frigivelse af i alt seks fuldtidsstillinger til Jobcentret, samt tilkøb af vikarbistand for uforbrugte lønmidler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Stilling samt vikarbistand finansieret af betalingsaftalen med Dragør Kommune: Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har den 22. juni 2011 godkendt en organisationstilpasning i Aktørenheden/Virksomhedsservice i Jobcentret. I henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 27. maj 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering i Aktørenheden skal Dragør Kommune derfor supplere med 9,25 timer pr. uge. Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har den 18. december 2013 godkendt bevilling af midler til ansættelse af to uddannelsesmentorer og en integrationskonsulent i Jobcentret pr. 1. januar Stillingen som integrationskonsulent er besat pr. 1. januar 2014, mens de to uddannelsesmentorer er ansat pr. 1. februar I henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 27. maj 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering på tre fuldtidsstillinger skal Dragør Kommune derfor supplere med 27,75 timer pr. uge. Tårnby Kommune har derfor i brev til Dragør Kommune, dateret den 15. april 2014, anmodet om, at Dragør Kommune i henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde - bidrager med en fuldtidsstilling på 37 timer pr. 1. juni Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse har den 30. oktober 2014 godkendt medfinansieringen af opnormeringen i Jobcentret med kr. årligt til dækning af lønudgifter, pension m.m. Dragør Kommune har frigivet stillingen pr. 1. juni 2014, hvilket medfører, at Dragør Kommune overfører en lønsum på 7/12 dele af kr. for 2014, hvilket giver kr. Jobcentret har, under forudsætning af udvalgets godkendelse, ansat en medarbejder pr. 17. november 2014 til en udgift på kr. i resten af Medarbejderen vil fortsætte i stillingen fra 1. januar Grundet den store forsinkelse i godkendelsen af normeringsudvidelsen fra Dragør Kommune har Jobcentret et sagsbehandlingsmæssigt efterslæb på kontanthjælpsområdet. Jobcentret anmoder på den baggrund om lov til at tilkøbe vikarbistand hos anden aktør til udarbejdelse af rehabiliteringsplaner herunder afholdelse af samtaler, indhentelse af lægelig dokumentation i kontanthjælpssager vedr. 11

13 aktivitetsparate borgere i resten af 2014 til en samlet værdi af kr. Beløbet svarer til den overførte lønsum, som ikke er forbrugt i 2014, og vil således være udgiftsneutral for Tårnby Kommune. Jobcentret forventer, at anden aktør kan behandle omkring 50 kontanthjælpssager, og at en række ældre ansøgninger om førtidspension, fleksjob m.v. behandles. Frigivelse af fem stillinger til kontanthjælpsområdet i Jobcentret: Kommunalbestyrelsen har i forbindelse godkendelsen af Budget 2015 godkendt en opnormering på fem stillinger til Jobcentret med det formål at styrke indsatsen på kontanthjælpsområdet samt opnå en nettobesparelse for Kommunen på ca. fire millioner kr. Finansieringen af de fem stillinger er indarbejdet i budget 2015 og fremadrettet. ØKONOMI Udgiften på kr. i 2014 til ansættelse af en ny medarbejder i Jobcentret finansieres af betalingsaftalen med Dragør Kommune. I 2015 vil den fulde udgift være kr. Medarbejderen aflønnes fra konto 6, Artskonto , omkostningssted Udgiften til vikarbistand på kontanthjælpsområdet i 2014 finansieres af betalingsaftalen med Dragør Kommune. Udgiften konteres på konto 6, Artskonto , omkostningssted I budget 2015 er indarbejdet 5 stillinger med en udgift på kr. Stillingerne er pt. placeret på konto 5, artskonto , omkostningssted for at sikre samlet overblik over rammen for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget. Stillingerne skal dog fremadrettet konteres på konto 6, Artskonto , omkostningssted Stillingerne skal derfor flyttes fra konto 5 til konto 6 samt frigives. PÅTEGNING Den 12. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de 5 stillinger indgår i budget 2015 og kan frigives. Den 6. stilling bliver finansieret af betalingsaftalen i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør kommune og besættes ultimo INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at 1. 1,000 fuldtidsstilling, som finansieres af betalingsaftalen med Dragør frigives 2. 5,000 fuldtidsstillinger, som er bevilget i forbindelse med Budget 2015, flyttes fra konto 5 til 6, samt frigives 3. Jobcentrets anmodning om køb af vikarbistand til gennemgang af kontanthjælpssager godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben Tårnby Kommunes økonomiudvalgs godkendelse af bevilling af 3 stillinger til Jobcentret 3 Åben Aftale om det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune - delaftale 6.pdf 4 Lukket 57729/ /14 12

14 5 Åben Dragør Kommunes godkendelse af opnormering i Jobcentret /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 7. Modtagelse af gave med reklamestreamer Åben sag Sagsnr.: 14/34734 Sagsansvarlig: cej.plirl.as RESUMÉ Plejehjemmet Irlandsvej er blevet tilbudt at modtage en skrottet bil til brug i vores sansehave. Bilen vil være miljøsaneret, uden plader samt med bestandig afbrudt tænding. Firma ønsker en streamer på bilen der indikerer hvem der har doneret den. Der skal tages stilling til om plejehjemmet kan modtage gaven med det omhandlende krav. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bilen skal virke som en reminiscensfaktor for beboere med demens, ved at de kan sætte sig ind i den, åbne kølerhjelmen osv. Hermed bruges sanserne til at føle, dufte, se og høre, hvordan det har været at køre i bil. Bilen kan stå i sansehaven, der omkranses af bøgehæk. Streameren med navn på det firma, der donerer bilen, vil således ikke kunne ses fra gaden. Sagen er i øvrigt principiel fordi firmaet ønsker påsætning af reklamestreamer. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget tager stilling til om gaven, til brug i sansehaven, kan modtages med kravet om påsætning af reklamestreamer. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gaven kan accepteres uden reklamestreamer, da det er folks hjem. Frants Nielsen og Carsten Fuhr kunne godt acceptere acceptere gaven incl. kravet om reklamestreamer under forudsætning af, at det er beboernes ønske. 14

16 8. Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ I Finansloven 2014 blev der afsat midler til løft af ældreområdet med 1 milliard kr. årligt, heraf 7,9 millioner kr. til Tårnby Kommune. Midlerne blev frigivet 1. maj 2014, og 12 projekter blev iværksat i hjemmeplejen, sundhedscenter og plejehjem. Projekterne forløber planmæssigt med få udsving på normeringsforbrug, som har frigivet ekstra ressourcer, der ønskes allokeret til projekt Aktiviteter med demente på plejehjem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med frigivelse af midlerne fra finanslov 2014, blev der igangsat 12 projekter med fokus på følgende: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem 1. De planlagte projekter har tilsammen styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen og har forkortet ventetiden til genoptræning til 2 uger. Med det forstærkede fokus på vedligeholdelsestræningen sikres borgerne forløb, der understøtter effekten fra genoptræningsforløb og hæver borgernes funktionsniveau. Med fokus på indkøb af behandlingsredskaber i henholdsvis Sundhedscenter og på plejehjemmet Travbanehuset, sikres de fornødne og relevante hjælpemidler til træningen, der på sigt forbedrer brugernes fysiske funktionsniveau, og hermed gør dem mere selvhjulpne. 2. Projekter til løft af praktisk hjælp og personlig pleje er iværksat med bl.a. 20 besøg til hovedrengøring ugentligt. Der har derudover været fokus på styrket samarbejde med hospitalerne for at sikre bedre hjælp for borgere efter udskrivning. Frivillighedskonsulenten er etableret i Sundhedscentret og er i gang med netværksskabelse med interessenter og samarbejdspartnere, samt planlægning af aktiviteter målrettet ensomme ældre. Omlægning af produktionskøkkenet forløber som planmæssigt. 3. Bedre forhold for de svageste ældre er i fokus på kommunens plejehjem, hvor der er igangsat tiltag, der øger dementes livskvalitet og trivsel. På tværs af plejehjemmene arbejdes der med fokus på sansestimulering og kognitiv træning, og medarbejdertimer er afsat til at understøtte dementes sociale aktiviteter. Etablering af forskellige fysiske tiltag er på plads i starten af 2015, hvorefter der kan forventes et højere funktionsniveau og større livsglæde blandt beboerne. 15

17 HØRING Seniorrådet. ØKONOMI Da nogle projekter har været udfordret af forsinket ansættelsesstart og et lavere lønforbrug end budgetteret, er der blevet skabt et mindre forbrug på kr. Disse forslås allokeret til plejehjemmene til understøttelse af projektet om Aktiviteter med demente på plejehjem. De uforbrugte midler vedrører kun budgettet for 2014, og da midlerne for 2015 er allokeret vil det ikke være hensigtsmæssigt at benytte overskydende ressourcer til normering. Plejehjemmene har tilføjelser til igangværende projekter med fokus på forskellige former for sansestimulering af demente borgere. Fælles for dem er muligheden for at bibringe borgerne øget kropslig velvære og nærvær, der på skift kan udfordre og berolige den demente borger, øge livsglæden og have gavnlig effekt på plejehjemsmiljøet. Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på kr., bestående af kr. vedr. løn og kr. vedr. øvrige driftsmidler. Mindreforbruget anbefales budgetomplaceret til projekt aktiviteter med demente på plejehjem, under forudsætning af godkendelse hos ministeriet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet, 2. godkende budgetomplacering af kr. fra løn til driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion godkende budgetomplacering af kr. vedr. driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aktiviteter til allokerede midler /14 2 Åben Statusoversigt /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt sagen videresendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er en fejl i bilag Aktiviteter til allokerede midler hvor det fremgår, at der skal overføres midler til Dette er ikke korrekt, idet midlerne vil blive forbrugt i 2014 til samme formål som det fremgår af bilaget. PÅTEGNING Den 12. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 16

18 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /MIF 1. godkende status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet, 2. godkende budgetomplacering af kr. fra løn til driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion godkende budgetomplacering af kr. vedr. driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 9. Anmodning om øget kassebeholdning på Vestamager Bibliotek Åben sag Sagsnr.: 14/34989 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I forbindelse med et øget billetsalg ved arrangementer og dagligt salg samt efterspørgsel fra brugerne på byttepenge til automaten med kaffe m.v., anmoder Vestamager Bibliotek om en forøgelse af kassebeholdning fra de nuværende 300 kr. til 700 kr. Dagens omsætning fra Vestamager bibliotek sendes til Hovedbiblioteket. Kassen i ekspeditionsområdet er bemandet i hele bibliotekets åbningstid. Uden for åbningstid opbevares kontanter i et sikret skab. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til økonomiudvalget /SHJ 1. At den nuværende kassebeholdning på Vestamager Bibliotek forøges med 400 kr. til i alt 700 kr. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt op til 700 kr. 18

20 10. Ansøgning om tillægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på skolerne fra anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i Åben sag Sagsnr.: 14/6267 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ I forbindelse med oprettelse af arbejdspladser på skolerne har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at anlægskontoen vedr. ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler m.v. der administreres af Teknisk Forvaltning, medfinansierer oprettelse af arbejdspladserne på skolerne med kr. Forvaltningen ansøger derfor om tillægsbevilling til 2014 til udførelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder på skolerne og indkøb af stole og personlige skabe til skolepædagoger samt inventar til SFO Løjtegårdsskolen i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal nedenfor redegøre for de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på skolerne samt om indkøb af inventar til skolepædagoger, som anses for nødvendigt for at understøtte det pædagogiske arbejde på skolerne. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste over vedligeholdelsesarbejderne og Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet udgifter til indkøb af stole og skabe til skolepædagogerne. Endelig ansøger Børne- og Kulturforvaltningen om særlige midler til SFO Løjtegårdsskolen i forbindelse med at pedelbolig, som tidligere er benyttet af SFO pr nu anvendes til lærerarbejdspladser. Dette betyder, at der er et større antal børn (25-30 børn) på hovedmatriklerne. Beregnet udgifter vedr. foreslåede vedligeholdelsesarbejder og inventarindkøb til skolerne 2014: Udskiftning af utæt tagpap på Kastrupgårdsskolen, bygningsdel T1, kr. Udskiftning af utæt tagpap på Kastrupgårdsskolen, bygningsdel T2, kr. Udskiftning af utæt tagpap på Pilegårdsskolen, bygningsdel C, kr. Opsætning af akustik plader i 2 stk gym. sale på Skelgårdsskolen (påbud), kr. Opsætning af akustikplader i 3 stk lokaler på Skottegårdsskolen, kr. Tyverialarm til Løjtegårdsskolen, Neptun allé 22 (gl. skolebetjentbolig) kr. Nyt tyverialarm til Nordregårdsskolen, gl. alarm kan ikke udvides, kr. Reparation af tagrender på Korsvejens skole, kr. Gulve reperationer på Ungdomsskolen, kr. Fjernelse af ler-ovn indeholdende asbest på Ungdomsskolen, kr. Reparation af utæt balkon på Korsvejens skole, bygningsdel A, kr. Reparation af tag ovenfor den lille gym. sal på Nordregårdsskolen, kr. 19

21 Total: kr. Uforudsigelige udgifter 10%, kr. 95 kontorstole, skolepædagoger, kr. 62 personlige skabe, kr. SFO Løjtegården: Indkøb af skillevæg / garderober i forb. med ekstra børn, kr. Uforudsigelige udgifter kr. Samlet udgift: kr. Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. i 2014 til dækning af merudgiften. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling til 2014: Folkeskoler, ANLÆG kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der tages beslutning om finansieringen af de foreslåede vedligeholdelsesarbejder i 2014 og indkøb af inventar, der er beskrevet i uddybende bemærkninger, som udgør i alt kr. afholdt over anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 11. Godkendelse af årsregnskab 2013 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" Åben sag Sagsnr.: 14/33142 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes kolonier Solkolonierne har godkendt regnskabet for 2013 på sit repræsentantskabsmøde den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer. ØKONOMI Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2013 udviser et underskud på kr. Årsagerne hertil skyldes primært vikardækning i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb på begge kolonier samt vikardækning til fratrådt køkkenleder. Herudover har skolerne benyttet kolonierne meget i forbindelse med lejrskoleophold og dette har mindsket muligheden for udlejning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at årsregnskabet for 2013 fra Tårnby Kommunes Kolonier Solkolonierne godkendes, og 2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisor påtegnet regnskab fra Solkolonierne /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. 21

23 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 12. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til Åben sag Sagsnr.: 14/31965 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo september 2014 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. September 2014 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. og en mindreindtægt på kr. i alt nettomerudgift på kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2014 ansøges samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014 som det fremgår af punktet økonomi. Der vil efter sagens behandling blive fremsendt materiale til registrering i OPUS af de ansøgte tillægsbevillinger og fagudvalgsomplaceringer. Der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet grafer og uddybende bemærkninger til de forventede afvigelser. ØKONOMI Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 på serviceområder og funktioner: Total kr. Almindelig undervisning kr Folkeskoler kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr. Specialundervisning- og rådgivning kr Folkeskoler kr Syge og hjemmeundervisning kr Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v kr Specialundervisning i regionale tilbud kr Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr. 23

25 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. Serviceydelser til skoleområdet kr Folkeskoler kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. SFO kr Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler jf. folkesk.lovens 20, stk. 2 og 5 0 kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser kr Folkeskoler kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr Statslige og private skoler kr Efterskoler og ungdomskostskoler kr Produktionsskoler kr Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr Ungdomsskolevirksomhed kr Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda. 0 kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 kr Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v kr. Daginstitutioner og klubber kr Fælles formål kr Dagpleje kr Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidshjem kr Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud kr Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 kr. Særligt udsatte børn og unge kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Fælles formål kr Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr Døgninstitutioner for børn og unge kr Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 0 kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 kr Sociale formål kr. Børnehandicap kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Fælles formål kr Særlige dagtilbud og særlige klubber kr Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge kr. 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere