Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Brigadens Flyverstyrker, Del 1"

Transkript

1 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1 Indledning Blandt de danske soldater, som flygtede til Sverige under Anden Verdenskrig, var også personel fra Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen. Efter forhandlinger med de svenske myndigheder, herunder det svenske Flyvevåben, opnåede man i marts 1944 tilladelse til, at 10 danske flyverofficerer kunne følge uddannelsen ved svenske flygflotilljer. Uddannelsen foregik ved forskellige enheder, således at det danske islæt - af hensyn til den svenske neutralitet - ikke var for tydeligt. Indledningsvis var der mere tale om iagttagelse end egentlig uddannelse, men efterhånden kom der mere skred i tingene. Uddannelse - for alvor Efter yderligere forhandlinger blev der givet tilladelse til at en egentlig praktisk, krigsmæssig flyveruddannelse kunne gennemføres, ligesom danske flymekanikere kunne gøre tjeneste ved det svenske flyvevåbens enheder. Fra 16. oktober til 20. november 1944 blev der afholdt kurser for bombeflyvere ved eskadrillerne i Karlsborg og Östersund, og kursus for jagerflyvere i Göteborg. Uddannelsen var intensiv og der øvedes skydning fra flyvemaskine, bombekastning, luftkamp, formationsflyvning samt forskellige blindflyvningsdiscipliner. Afslutningsvis gennemførtes en større fællesøvelse, hvor man øvede samarbejde med jordtropper, blandt andet pansertropper. Der blev nu indledt forhandlinger om levering af materiel til Brigadens Flyverstyrker - materiel, som skulle leveres ved Brigadens mobilisering. Den mest moderne flytype, man kunne gøre sig forhåbning om, var maskiner af typen SAAB B-5. Flyet var en svensk licensfremstilling af den amerikanske styrtbomber Douglas Northrop A-17, i eksportudgaven benævnt B-8 A-1. Det svenske flyvevåben var ved at udfase typen som styrtbomber, da den var for langsom. Men selv langsomme fly var dog bedre end ingenting Billedet, der viser maskinen udrustet med landingsski, stammer fra hjemmesiden Military Aviation in Sweden, Bombers ( ). Der blev nu udarbejdet udkast til organisering af styrken, inklusive mobiliseringsplaner, som blev godkendt af svenskerne. Tidligt i foråret 1945 blev styrken samlet i tre taktiske grupper og en stabsgruppe. Hver gruppe havde sine egne signalfolk og teknikere, og hver gruppes ældste officer havde det direkte ansvar for uddannelsen. Uddannelsen foregik efter instrukser og anvisninger, som var udarbejdet med henblik på indsættelse sammen med Brigadens feltenheder. Forhandlinger om at få stillet mere moderne materiel til rådighed blev fortsat og det blev yderligere - på allerhøjeste plan - drøftet, om det danske personel kunne blive sendt til England for en sidste afpudsning af uddannelsen. Det første ønske blev indfriet, men det andet ikke. I april 1945 gav de svenske myndigheder tilsagn om at stille et antal SAAB B-17 styrtbombere til rådighed. SAAB B-17 var af rent svensk design og konstruktion. Flyet var i begyndelsen af 1944 begyndt at tilgå de svenske eskadriller til afløsning for SAAB B-5 typen. Den tosædede maskine var bevæbnet med tre 8 mm maskingeværer - 2 fremadrettede, fast monterede i vingerne og et bagudrettet, bevægeligt. Flyet kunne medføre en bombelast på 500 kg. Billedet, som viser en SAAB B-17 B, stammer fra Svensk Flyghistorisk Förening. Per Finsted 31. januar 2004 Side 1 af 5

2 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1 Med udsigt til nye maskiner blev der nu planlagt omskolings- og repetitionskurser i Kalmar, Karlsborg og Östersund. På grund af den udenrigspolitiske situation blev der dog givet tilladelse til at forlægge hele uddannelsen til Såtenäs. Hele styrken blev således samlet et sted, hvilket klart lettede kommandoforhold og mobilisering. Værterne var Kungliga Skaraborgs Flygflottilj - F 7 - der var stationeret på Flygfält Såtenäs, syd for Vänern, og den 4. maj 1945 var alt personel samlet her. I løbet af dagen blev besætningerne og jordpersonellet indkvarteret, og om aftenen samledes man til et kammeratligt møde. Det hyggelige samvær efter middagen blev dog brat afbrudt af nyheden om den tyske kapitulation. Klar til kamp, men En hektisk aktivitet gik nu i gang og der blev truffet foranstaltninger til et hastigt opbrud. I løbet af natten blev 12 1 maskiner gjort klar og påmalet danske nationalitetsmærker 2, således at alt var klar til en øjeblikkelig start, tidligt om morgenen den 5. maj. SAAB B 17 C, Såtenäs, maj Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling. På grund af tekniske vanskeligheder lykkedes det ikke at få forbindelse til Brigadestaben og man søgte derfor - gennem det svenske Flyvevåben - om tilladelse til at flyve til Danmark med det materiel, som nu var stillet til rådighed. Flyvevåbnets chef var yderst forstående, men så sig, henset til den delikate udenrigspolitiske situation, nødsaget til at henvise afgørelsen til den øverstkommanderende, hvorfra anmodningen via Forsvarsministeriet gik videre til den svenske regering. 1 Antallet varierer fra 9, over 12, til 15, alt efter kilden. Jeg har valgt at tro på tallet 12 (Kilde 1), som hidrører fra eskadrillechefens egen beretning. 2 På fotografierne af de danske SAAB B-17 C fly, ser man splitflaget på haleroret og nationalkokarderne på undersiden af vingerne. Gennem tiden har især afmærkningen på vingerne undret - hvorfor mon der blev malet en hvid ring uden om den røde ring? (Se f.eks. Det er rødt, det er hvidt - Nationalitetsafmærkning af danske militærfly gennem tiderne af L.A.T. Ege, Fly Nyt, Flyverstaben, juni 1989). Så vidt jeg kan afgøre, efter at have studeret en del billeder af svenske fly, så var de svenske nationalkokarder for store til, at de kunne dækkes af kokarder, der i forholdet mellem den røde og hvide farve, lignede danske afmærkninger. I nattens mulm og mørke har den hvide ring sikkert været den letteste måde at løse det problem på - selvom resultatet så blev en lidt speciel form for dansk nationalkokarde. Splitflaget på haleroret har også undret - det var jo før krigen kendetegnet for fly tilhørende Søværnets Flyvetjeneste, så hvorfor blev de mon malet på flyene i Sverige? Her er det nødvendigt at huske på, at Danmark i december 1939 indførte splitflaget på alle operative fly. De danske SAAB B-17 C fly blev derfor afmærket i henhold til sidst gældende instruks. Per Finsted 31. januar 2004 Side 2 af 5

3 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1 Ud på eftermiddagen kom svaret, at Brigadens Flyverstyrker kunne få starttilladelse, hvis den nu hastigt sammentrådte danske regering ønskede flyvernes medvirken. Gennem den danske gesandt lykkedes det nu for Flyverstyrkernes chef at få forbindelse til Statsministeriet, hvor man dog ikke mente, at sagen havde nogen interesse! Flyene kom således, trods de ihærdigste anstrengelser, ikke i luften og Flyverstyrkerne deltog således ikke i Brigadens ankomst til Danmark og indtoget i København. Piloter og jordpersonel, Såtenäs, maj Fra Kilde 2. Tiden, der fulgte I Såtenäs, hvor alt var klar og forberedt ned til mindste detalje, var skuffelsen stor og stemningen blandt soldaterne på nulpunktet. Flyveuddannelsen fortsatte de næste dage, men gejsten manglede helt. Man afventede med største utålmodighed, hvad der nu skulle ske. Den svenske regering tilbød nu Danmark at overtage Flyverstyrkernes materiel, for en rund sum på 2 millioner svenske kroner. Materiellet omfattede: 15 fly af typen SAAB B-17 C, med fuldt udstyr, samt værktøj, reservedele, værkstedsudstyr, sikkerhedsmateriel og kontrolinstrumenter - alt i henhold til de svenske krigsudrustningslister. Endvidere reservemotorer, jordradiostation, pejlestation, signaludrustning, motorkøretøjer, brændstof, våben, ammunition, bomber, lægemateriel og flyverudrustning. Billedet stammer fra Kilde 1. Bemærk, at det andet og tredje fly bærer afmærkningen E henholdsvis F, umiddelbart før haleroret. De måske ikke helt upartiske flyvere mente, at der var tale om en ren foræringspris og der blev lokalt truffet foranstaltninger til at få hele denne udrustning transporteret til Danmark, men så kom ordren: Rejs hjem snarest - med tog! 17 timer efter var hele styrken i Danmark. Trods glæden over at være hjemme, var det dog en sørgmodig flok, der gik i land i Helsingør ved midnat den 12. maj Gensynsglæden blev sløret af følelsen af ikke at have været med ugen før, hvor den øvrige Brigade gik i land. Nu kom man som efternølere - uden hverken flyvende eller rullende materiel! Per Finsted 31. januar 2004 Side 3 af 5

4 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1 De danske piloter i Såtenäs, maj Fra: Den Danske Brigade - DANFORCE. Fra venstre: V. Holm, G. Bouet, A.K.G. Jessen, C.H. Sandqvist, E.B. Meincke, D.C.W. Knudsen, J.J. Ulrich, E. Møller, H.K. Jensen, H. Kallehauge, Øst-Møller og A.G. Johansen. Siddende fra venstre: Bernhard Petersen, J.F. Rasmussen, Hansen og Møller. Navngivningen stammer fra Brigadeforeningens hjemmeside og stemmer i hovedsagen overens med nedenstående liste (fra Kilde 4), der er en afskrift af Håndbog for Hæren for Heri findes en oversigt over officer, officianter og faste befalingsmænd af reserven, som var tjenstgørende i Brigaden ved hjemkomsten den 5. maj Brigadens Flyverstyrker Kaptajn N.V. de M. von Holstein-Rathlou (chef) Officerer af Hæren: Kaptajnløjtnant B.R.K. Olsen (til rådighed) Kaptajnløjtnant E.B. Meincke Kaptajnløjtnant P.N. Brandt-Møller Kaptajnløjtnant V. Holm Premierløjtnant A.S. Bendtsen Løjtnant af reserven G. Bouet Løjtnant af reserven C.H. Sandquist Løjtnant af reserven A.G.K. Jessen Løjtnant af reserven D.C.W. Knudsen Løjtnant af reserven E. Møller Sekondløjtnant A.S. Lannøe Teknisk personel af Hæren: Reservehåndværker I H.S.K. Aagesen Reservehåndværker I A.G. Johansen Reservehåndværker I C. Møller Officerer af Søværnet: Kaptajnløjtnant S.E.B. Grønbech Kaptajnløjtnant K. v. Wylich-Muxoll Kaptajnløjtnant J.J. Ulrich Flyverløjtnant F. Christensen Flyverløjtnant V. Lauritzen Statsmeteorolog* J.H.G. Crone-Levin Civilingeniør* M.A.F. Høst * ligestillet med sekondløjtnant Teknisk personel af Søværnet: Maskinmester III C.H.E. Kallehauge Undermaskinmester I E.A.N. Kirsboe Flyver-underkvartermester I J.F. Rasmussen Flyver-underkvartermester I H.K. Jensen Flyver-underkvartermester II B.O.L. Petersen Afskediget Flyver-underkvartermester I K.H. Heil Per Finsted 31. januar 2004 Side 4 af 5

5 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 1 Om planer for indsættelse Set i lyset af de flyvende brigaderers let forståelige skuffelse, er det er interessant at bemærke, at de planer, som forelå for en krigsmæssigt præget landgang i Danmark, ikke regnede med indsættelse af Brigadens Flyverstyrker til støtte for operationerne. Kilde 2 anfører, at dette formentlig skyldes, at styrken ansås for ubetydelig og uøvet i samarbejdet med allierede flystyrker. Til den første antagelse må det siges, at Flyverstyrkens uddannelse nok havde taget sigte på et samarbejde med Brigadens feltenheder, men at fly ikke fyldte meget. Den sidste antagelse er ubestridelig, da man trods den udprægede svenske satsning på den vindende side i krigens sidste år, ikke opnåede tilladelse til at få Flyverstyrken færdiguddannet i England. Tilsyneladende forudsatte planerne, der blev færdiggjort i april 1945, allieret - og måske endda svensk - luftstøtte, men begivenhedernes hastige udvikling gjorde, at der ikke for alvor kom gang i disse overvejelser. Den allierede luftstøtte skulle i givet fald være kommet fra 83 rd Air Group, der var en del af 2 nd Tactical Air Force. Afslutning Chefen for Brigadens Flyverstyrker gør dog opmærksom på, at opholdet i Sverige ikke var forgæves. 15 danske piloter fik en værdifuld uddannelse og derved mulighed for at følge med i flyvningens rivende udvikling i løbet af krigen. Man havde i kraft af en professionel indsats fra både flyvere og jordpersonel høstet stor respekt og goodwill hos de svenske samarbejdspartnere, som til gengæld havde vist en udstrakt hjælpsomhed. Den måske væsentligste erfaring, som kom efterkrigstidens danske forsvar til gavn, var, at personel fra Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvetjeneste havde fungeret som en enhed, hvilket tegnede godt for det selvstændige enhedsflyvevåben, der så dagens lys i Efterskrift - En SAAB B-17 på dansk grund På Teknisk Museum i Helsingør findes et eksemplar af en SAAB B-17 A, der er malet, så den ligner et af de danske fly. På hjemmesiden Dansk Militærhistorie findes yderligere et billede af maskinen på Teknisk Museum. Kilder 1. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirsprungs Forlag, København Brigaden - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, Gyldendal, København 1993, ISBN Den danske Brigade i Sverige DANFORCE udgivet af Den Danske Brigadeforening, Den danske Brigade i Sverige af K.V. Nielsen, udgivet af Den Danske Brigadeforening, 1985, København 1985, ISBN Danske Militærfly gennem 50 år af Hans Kofoed, Flyv s Forlag, København Per Finsted SAAB B 17 C, Såtenäs, maj Fra Dansk Militærhistorie, der anfører Frihedsmuseet som kilde. Per Finsted 31. januar 2004 Side 5 af 5

6 Den danske Brigade i Sverige , Brigadens Flyverstyrker, Del 2 Indledning Som supplement til Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker er her et par yderligere oplysninger om baggrunden for enheden og dens påtænkte udrustning. Forhistorien Den 15. september 1944 drøftede Generalløjtnant Knudtzon og oberst Nils Swedlund, fra den svenske forsvarsstab, mulighederne for svensk flyvestøtte til Brigadens eventuelle operationer i Danmark. Obersten nærede visse betænkeligheder ved de folkeretslige aspekter i at lade kampfly operere fra og vende tilbage til baser i det neutrale Sverige. Det kunne meget vel føre til, at Sverige blev inddraget som aktiv deltager i krigen. Generalen forespurgte da til mulighederne for at danske og frivillige svenske piloter kunne føre fly til Danmark, hvorfra de så kunne operere, støttet af dansk jordpersonel. Generalen foreslog videre, at man som et første skridt ønskede det relativt store antal danske flyvere, der befandt sig hos svenske flyverenheder, samlet til en egentlig styrke, der kunne være i beredskab ved eventuelle operationer i Danmark. Styrken skulle også uddannes på de fly, som i givet fald ville blive stillet til rådighed. Oberst Swedlund stillede sig positivt til generalens forespørgsel og bad ham udarbejde et notat med de danske ønsker, som han herefter ville fremføre. Flytyper I overensstemmelse med drøftelserne beskrev Generalløjtnant Knudtzon nu sine ønsker, og beskrev herunder hvilke flytyper, han ønskede stillet til rådighed for det, der senere blev til Brigadens Flyverstyrker. Fra Brigadens side ønskede man 8 jagerfly af typen J-9 samt 12 lette bombemaskiner af typen B-17 SAAB 17. J-9 - Republic Seversky EP-1. B-17 SAAB 17. Chefen for Flyverstaben, generalmajor A. Ljungdahl udtrykte på et møde 26. september 1944 betænkeligheder ved at skulle udspare så mange fly til øvelsesformål, og fandt det tvivlsomt, om det ville være muligt at samle de danske flyvere på et sted. Derimod nærede han ikke betænkeligheder ved udsigten til at skulle hverve svenske frivillige til en eventuel operation i Danmark, og - hvis det virkelig blev nødvendigt - kunne en svensk flyverenhed bestående af frivilligt mandskab være rede, med kort varsel. Man indvilgede i at stille 4 jagerfly af typen J-8 Gloster Gladiator og 6 lette bombefly af typen SAAB B-5 Northrop til rådighed - i påkommende tilfælde. Ligeledes blev der givet tilladelse til, at en uddannelse af de danske flyvere kunne begynde - 4 jagerpiloter ved Kungliga Göta Flygflottilj (F 9) i Göteborg, samt 4 bombepiloter ved Kungliga Svea Flygflottilj (F 4) i Östersund henholdsvis 4 bombepiloter ved Kungliga Västgöta Flygflottilj (F 6) i Karlsborg 1. 1 Se f.eks. The composition of Swedish air force squadrons, since 1926 to the present and near future for en nærmere redegørelse for de svenske flyverenheders sammensætning og fordeling. Per Finsted 29. februar 2004 Side 1 af 4

7 Den danske Brigade i Sverige , Brigadens Flyverstyrker, Del 2 J-8 - Gloster Gladiator. B-5 - Northrop 8A-1. Ovenstående fremstilling bygger hovedsagelig på oplysninger i Kilde 1. Tab Blandt de tidligere omtalte danske flyvere, som befandt sig hos svenske flyverenheder, befandt flyverløjtnant Jørgen Lauritzen sig ved Kungliga Västmanlands Flygflottilj (F 1), som var stationeret i Västerås. Den 12. september 1944 omkom flyverløjtnant Jørgen Lauritsen, da en bombemaskine af typen B-3 Junkers Ju 86K fra F-1 havarerede i Värmland. Fra Kilde 2 og 3. Uniformer Under uddannelsen bar de danske piloter svensk uniform, uden distinktioner hverken på huen eller ærmer. Billedet, der stammer fra Kilde 4, viser kaptajnløjtnant Vagn Holm og en svensk flyvermekaniker, fotograferet ved et fly af typen SAAB B-5. Vagn Holm er iført det svenske flyvevåbens mørke (sort eller mørkeblå) flyverdragt. På de senere billeder fra majdagene i af piloterne foran deres SAAB B-17 maskiner, ses en blanding af mørke og lyse flyverdragter. I Kilde 4 skildrer Vagn Holm sine oplevelser fra majdagene 1945 samt en noget røver-og-soldater-agtig oplevelse ved Kungliga Östgöta Flygflottilj (F 3) i Malmslätt (ved Linköping). Her indgik han i en øvelse, der skulle øve de svenske flyversoldater i procedurerne ved modtagelse af udenlandske, nødlandede fly - en situation, der var, om ikke dagligdag, så almindeligt forekommende i krigstidens Sverige. Per Finsted 29. februar 2004 Side 2 af 4

8 Den danske Brigade i Sverige , Brigadens Flyverstyrker, Del 2 Billedet, der stammer fra Kilde 5, viser premierløjtnant 2 J.B. Danielsen (til venstre) og kaptajnløjtnant Vagn Holm (til højre) iført svenske uniformer, uden distinktioner, mens de var tilknyttet Brigadens Flyverstyrker. Den svenske officer, der muligvis premierløjtnant, holder et luftfotoapparat i hænderne. Det svenske flyvevåbens tjenesteuniformer var mørkeblå. Tegningen stammer fra en uniformsplanche, der var gengivet i Soldatinstruktion för Infanteriet fra Endnu et billede af kaptajnløjtnant Vagn Holm, sandsynligvis taget samme sted (baggrunden er i hvert fald identisk). Det er tydeligt, at huen ikke er forsynet med distinktioner. (Fra Kilde 4.) Tomgang I Kilde 4 beskriver H.K. Jensen 3, der var tekniker (tilsyneladende blandt andet med signaltjeneste som speciale) ved Brigadens Flyverstyrker. I november sendes han til Kungliga Västgöta Flygflottilj (F 6) i Karlsborg. Om sine oplevelser den 5. maj 1945 skriver han blandt andet, at han var udtaget til at flyve sammen med kaptajnløjtnant E.B. Meincke, der - som den ældste pilot - skulle lede togtet. H.K. Jensen modtog grundige instruktioner i, hvorledes han, når flyene havde passeret Halmstad, skulle tage kontakt med tårnet i Kastrup for at bede om landingstilladelse, samt skaffe en generel orientering om den øjeblikkelige situation. Flyene måtte ikke dykke over København, men skulle holde sig over en bestemt minimumshøjde. Var det ikke muligt at lande i Kastrup, skulle flyene lande i Ljungbyhed. 2 Kilde 5 anfører, for begge danske flyvere, graden premierløjtnanter i sin billedtekst, men nævner andet steds, at Vagn Holm blev udnævnt til kaptajnløjtnant i Premierløjtnant J.B. Danielsens navn fremtræder ikke af oversigten over tjenstgørende ved Brigadens Flyverstyrker, som den fremgår af Håndbog for Hæren for 1946, men nævnes af Vagn Holm i Kilde 4. 3 H.K. Jensen er med på billedet af De danske piloter i Såtenäs, maj Per Finsted 29. februar 2004 Side 3 af 4

9 Den danske Brigade i Sverige , Brigadens Flyverstyrker, Del 2 Han omtaler videre, at 8 fly holdt klar klokken 08.00, med motorerne i tomgang. Ventetiden blev lang, og klokken gik motorerne - og personellet - stadig i tomgang. I løbet af formiddagen blev man enige om at tage en tur - for at prøve flyene af. Meincke og Jensens fly kom i luften, men i 40 m højde fik det motorvanskeligheder. Forskellige ting blev prøvet, men uden resultat. H.K. Jensen foreslog, efter at have lyttet til motorgangen, at sænke omdrejningstallet - og det gav straks gode resultater. Efter en tur pladsen rundt kunne man lande igen og det svenske jordmandskab kunne ånde lettet op. Det viste sig, at tændrørene var sodet til på grund af den megen tomgang Kilder 1. Hjälp till Danmark - Militäre och politiska förbindelser af Ulf Torell, Allmänna Förlaget, Stockholm 1973, ISBN Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirsprungs Forlag, København Brigaden - Den danske Brigade i Sverige af Knud J.V. Jespersen, Gyldendal, København 1993, ISBN Dansk soldat i Sverige Den danske Brigade, som jeg oplevede den af Erik Frost (red.), udgivet af Den danske Brigadeforening (DANFORCE), København 1989, ISBN Angrebet på Værløse Flyveplads den 9. april 1940 af Hans A. Schrøder, 2. udgave med tillæg, Flyvevåbnets Bibliotek 2002, ISBN Per Finsted Per Finsted 29. februar 2004 Side 4 af 4

10 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 3 Indledning Blandt Forsvarets Biblioteks (Kongelige Garnisionsbiblioteks) materiale om Brigaden fandt jeg, om ikke de ultimative kilder om Brigadens Flyverstyrker, så dog tæt på nemlig et manuskript til et foredrag, som oberst Vagn Holm holdt i foreningen Danske Flyvere 14. januar 1975 (Kilde 1) og Særtryk 2/85 fra Dansk Flyvehistorisk Forening (Kilde 2). Kilderne overlapper hinanden i nogen udstrækning. Kilde 1 udmærker sig ved at være et foredrag holdt af en af de piloter, der rent faktisk var i Sverige, mens Kilde 2, der også har trukket på forskellige svenske kilder, yderligere indeholder et spændende billedmateriale, ikke mindst fra majdagene på Såtenäs Flyveplads. Den nye oplysning Kilderne omtaler en operationsbefaling for et angreb på den tyske flyveplads ved Aalborg, som løjtnant af reserven C.H. Sandqvist, der indtil 4. maj 1945, var stationeret ved Kungliga Västgöta Flygflottilj (F 6) i Karlsborg, formulerede i dagene 3. og 4. maj Kilderne forholder sig dog ikke til planens sandsynlighed. Selvom der mangler en nøgle til oversættelse af visse af befalingens detaljer, så bidrager den alligevel til forståelsen af, hvorledes Brigadens Flyverstyrker (måske suppleret med svenske fly) var tænkt indsat. Der er nok næppe tale om en skarp plan, men om en øvelsesplan, formuleret uddannelsesøjemed. Løjtnanten hørte til blandt de yngste piloter, og planlægningen af enhedens første operation ville sandsynligvis være lagt i hænderne på nogle af de ældre officerer; planens udgangssituation bærer også præg af en uddannelsessituation. Løjtnant af reserven C.H. Sandqvist sammen med piloter og teknikere, Såtenäs, den 5. maj 1945, klokken Fra Kilde 2. (Navnene på de øvrige personer er nævnt i Del 1.) Plan for angreb på Aalborg Løjtnant Sandqvists operationsplan lød således: (Se også efterfølgende kortskitse.) Overvejelser Angrebet skulle kunne gennemføres med ringe eller helt uden tab, da der ikke findes fjendtligt jagerforsvar, og man må regne med at luftværnet på nuværende tidspunkt af krigen er stærkt reduceret, idet det er overført til Øst- og Vestfronten. Angrebet skulle altså af den grund kunne udføres som dagangreb, men da man vel nok må regne med større overraskelsesmoment tidligt på morgenen, må dette tidspunkt være at foretrække. Målets nære beliggenhed (10 minutters flyvetid ad valgte rute) forhøjer overraskelsesmomentet og gør det muligt at udføre angrebet inden fjenden kan foretage modforholdsregler. Angrebet må gå ud på først og fremmest at ødelægge de 30 He 111 samt reparationsværksteder, og da det på forhånd er umuligt at vide i hvilke hangarer, de står, kan måludpegningen kun blive delvis inden starten. Divisionschefen må ved ankomsten til målet tage risikoen ved en lav overflyvning over de åbne hangarer for at konstatere, hvor maskinerne befinder sig, og så gennem radioen anvise målene. Divisionschefen er ikke i stand til at ødelægge alle hangarerne. Per Finsted 12. april 2004 Side 1 af 5

11 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 3 Anflyvning på største højde må være at foretrække, idet den vestlige flyveretning 20 km syd for Aalborg, og fortsat over jernbanen og landevejen nord 1 for denne by måske kan få fjenden til at tro, at angrebet gælder andre mål. Ved derefter at svinge mod nord og dykke, vil målet kunne nås på 3 minutter. Fraflyvning på laveste højde kan i det kuperede terræn nord for Limfjorden gennemføres mod øst (4/10 skydække giver ikke skjul). Da de fjendtlige maskiner befinder sig i hangarer, vil 50 kg sprængbomber have god virkning. Skulle der stå maskiner på fri mark, kan disse beskydes med maskingeværer. På grund af hangarernes store antal og beliggenhed, kan det blive nødvendigt, for at få tilstrækkelig stor spredning, at lade nogle af maskinerne angribe i 45 graders dykvinkel. Er luftværnet meget svagt, kan man lade maskinerne fælde bomberne enkeltvis. Befaling Situation: Engelske og amerikanske styrker er efter gennembrud på Vestfronten gået op gennem Sønderjylland og kæmper nu i linie Esbjerg - Kolding. Opgave: Divisionen skal angribe Flyveplads Vest ved Aalborg. Sekundært mål er Flyveplads Øst ved Aalborg. 1. Angrebsmål er: 30 He 111 i hangarer og værksteder. 2. Start: kl gruppevis. (Gruppe = 3 maskiner.) 3. Samling: Over flyvepladsen, højde 500 meter. 4. Anflyvning: Karlsborg 2 - Varberg - Lille Vildmose (omkring 10 km vest for Støvring) - Flyveplads Vest. 5. Angrebet: Indflyvning fra syd, kurs nord. a. Målfordeling: Maskinerne A, B, C og D angriber hangarer og værksteder 1, 2, 3 og 4. Maskinerne E, F, G, H og J afventer ordre pr. radio i m højde, 5 km syd for Cementfabrikken Norden 3. b. Leder for Gruppen: Løjtnant O 4. c. Angrebstype: A, B, C og D: 60 graders dykvinkel. Øvrige maskiner nærmere ordre pr. radio. Bombefældning: Serie. Bombeafstand: 20 m i overflyvning. 6. Tilbageflyvning: Hvorup - Kysten mellem Aså og Hals - Varberg - Göteborg (Säve). 7. Bombe- og brændselsudrustning: Læs alternativ Igenkending: Igenkendingssignal Alt 1 og Alt 3. Kontrolpunkt. 9. Vejrrapport: Kl Signaltjeneste: Divisionsfrekvens nr. 2. Radiotavshed til målet er nået. 11. Efter foretagendet: Tankning og ophængning af bomber. Lastalternativ 4. Beredskab I. Videre (angreb udgår fra F.9 Säve). 12. Jeg er i maskine A. Sign./C.H. Sandqvist, divisionschef 5. SAAB B-5 (Northrop 8A-1), i cirka 60 graders dykvinkel. Fra Kilde 2. 1 Hvis overvejelsen skal give mening, så må der skulle stå syd. 2 F.6 var stationeret ved Karlsborg, ca. 200 km nordøst for Varberg. 3 Cementfabrikken Norden lå i Mølholm vest for Aalborg. 4 Hvem Løjtnant O. er, vides ikke - måske en svensk officer, eller blot en fiktiv person. 5 At løjtnant Sandqvist betegner sig selv som leder af eskadrillen (på svensk division), må betragtes som helt naturligt i en uddannelsessituation, hvor en yngre officer får til opgave at formulere plan. Per Finsted 12. april 2004 Side 2 af 5

12 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 3 F 9 Säve F 6 Karlsborg Kortet er gengivet efter Kraks Bykort 2-21 byer på øerne, Kraks Forlag, Fliegerhorst Aalborg West Den tyske flyveplads, som var målet for det planlagte angreb, er i dag Flyvestation Aalborg. Følgende beskrivelse er hentet fra Flyvestation Aalborgs historie: Den første flyveplads ved Aalborg blev oprettet den 29. maj 1938 af Aalborg og Nørresundby kommuner - med det formål at etablere en fast flyveforbindelse til København - pladsen havde da en udstrækning på 2 km². Den 9. april 1940 kl besatte tyskerne lufthavnen med faldskærmstropper og allerede den 10. april opererede flere end 50 tyske transportfly fra lufthavnen. Tyskerne gik straks i gang med en udbygning, og anlagde under krigen en af Nordeuropas største flyvestationer med: to betonlandingsbaner på m og en på m. Den første betonbane stod allerede klar den 13. juli træhangarer, mandskabsfaciliteter, bunkersanlæg og luftværnsbatterier. en attraplufthavn 3 km vest for flyvestationen. en attraplandsby ved Birkelse med ammunitionslagre. Dette indebar ekspropriering af ca. 270 landbrugsejendomme/parceller, bl.a. herregården Rødslet og gårdene Grønslet og Nyborggård. Fliegerhorst Aalborg West. Fra Luftwaffe in Denmark. Per Finsted 12. april 2004 Side 3 af 5

13 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 3 En overgang var der mere end personer i arbejde og ved krigens afslutning var ca. 30 km² inddraget til det tyskerne benævnte som Fliegerhorst Aalborg West. Fliegerhorst Aalborg West havde følgende opgaver: mellemstation for forsynings- og troppetransportflyvninger til og fra Norge. farvandsovervågning af Nordsøen - især indsejlingen til Kattegat. fremskudt jagerstøtte for bombeangreb mod Nordengland og Skotland. omskolings- og træningsbase for natflyvning. Efter kapitulationen den 5. maj 1945 overtog Royal Air Force (RAF) kommandoen og destruerede de 270 tyske fly der var placeret på stationen. Området blev desuden anvendt som flygtningelejr for tyskere og polakker. Den 1. januar 1946 overgav RAF stationen til Indenrigsministeriet og i 1947 blev den igen taget i brug som civil lufthavn. Med Danmarks medlemskab af NATO i 1949, blev der behov for stationen til det flyvevåben, som skulle opbygges i 1950, og den 8. januar 1951 oprettede Flyvevåbnet Flyvestation Aalborg. Tyske fly Planen omtaler, at der på Fliegerhorst Aalborg West befandt sig 30 maskiner af typen He 111, en oplysning som jeg ikke p.t. har mulighed for at verificere. Fly af typen He billederne er ikke nødvendigvis taget i Danmark. Fra den nu nedlagte War Bird Photos - Luftwaffe. Det var nok et tilsvarende resultat, at løjtnant Sandqvist havde i tankerne, da han formulerede sin plan Resultatet af et engelsk luftangreb - ødelagte tyske fly (måske He 111) på Fliegerhorst Aalborg West. Fra Aalborg Lufthavn. Per Finsted 12. april 2004 Side 4 af 5

14 Den danske Brigade i Sverige Brigadens Flyverstyrker, Del 3 Supplerende billedmateriale Teknikerholdet fra Karlsborg, Såtenäs, maj Fra Kilde 2. Fra venstre: C. Møller (Reservehåndværker I), A.G. Johansen (Reservehåndværker I), Øst- Møller og H.K. Jensen (Flyverunderkvartermester I). Brigadererne, der poserer til ære for fotografen, er alle iført Brigadens feltuniform, med Brigademærket på venstre brystlommes springfold. Maskinen er en af de danske SAAB B-17 jagerbombere. Svensk jordpersonel fra F 7 foran en dansk SAAB B-17 jagerbomber. Fra Kilde 2, som også nævner de pågældende personers navne. Billedet er indtil videre det eneste, jeg har set, hvor nationalkokarderne på oversiden af vingerne kan ses. Svenske jagerfly af typen Fiat CR-42 (svensk betegnelse J-11). Fra Kilde 2. Det hold danske piloter, der blev uddannet ved Kungliga Göta Flygflottilj (F 9), på Säve Flyveplads ved Göteborg, blev uddannet på fly af denne type. Kilder 1. Den danske Brigades Flyverstyrker af oberst Vagn Holm, manuskript fra foredrag i foreningen Danske Flyvere, 14. januar Den danske Brigade - Den danske flyverstyrke og deres fly i Sverige under krigen af Niels Helmø Larsen, særtryk af medlemsbladet for Dansk Flyvehistorisk Forening Nr. 2/1985. Per Finsted Per Finsted 12. april 2004 Side 5 af 5

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

Det svenske flyvevåben Operation Rädda Danmark

Det svenske flyvevåben Operation Rädda Danmark Det svenske flyvevåben 1939-1945 - Operation Rädda Danmark Flyvevåbnets rolle i Operation Rädda Danmark Besætningsmedlem, muligvis en flyverløjtnant, fra et S 16 (Caproni Ca 313) rekognosceringsfly. Fra

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE

VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE VIDEN OM ARKÆOLOGI & HISTORIE Arkæologiske udgravninger Fund fra samlingerne Registrering af fortidsminder Fredede fortidsminder Artikler om arkæologi & historie Søg ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER Fra hjemmesiden:

Læs mere

Amerikansk Tunderbolt jagerfly på Karup Flyveplads i 1945.

Amerikansk Tunderbolt jagerfly på Karup Flyveplads i 1945. Grove jagerflyveplads, 1945. Tyske jagerfly uden propeller var opstillet i lange rækker. Senere blev de fleste maskiner systematisk ødelagt og ophugget, hvorefter metallet blev solgt som skrot til egnens

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Sanitetskompagniet

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Sanitetskompagniet Indledning Sanitetskompagniet var en miniatureudgave af Hærens Lægekorps og havde det lægefaglige ansvar for sanitetstjenesten ved Brigaden. Alt sanitetspersonel (læger, underlæger, sygepassere, sygebærere,

Læs mere

Et liv i luften: Oberst Vagn Holm

Et liv i luften: Oberst Vagn Holm Et liv i luften: Oberst Vagn Holm De bliver færre og færre, de gamle flyvepionerer. Men i vore dage, hvor flyvning er blevet en lige så selvfølgelig del af vores hverdag som søfart, jernbanedrift og bilisme,

Læs mere

Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling.

Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling. Som ulve i natten sneg de sig ind på byttet. 1 Fliegerhorst Grove. Kommandocentral ved radarstation. Museumsopstilling. Samlet og redigeret v. Arne Mosgaard. Flyvepladsen i Grove. Fliegerhorst Grove. Jagerabschnitt

Læs mere

Udklipsark - Danske soldater - Infanteri, Del 3

Udklipsark - Danske soldater - Infanteri, Del 3 Udklipsark - Danske soldater - Infanteri, Del 3 Indledning Det så vidt vides fjerde og sidste udklipsark i serien Danske Soldater (fra cirka 1946), tegnet og/eller udgivet af N.C.W. - se Udklipsark: Danske

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Den danske Hær Veterinærtjenesten

Den danske Hær Veterinærtjenesten Den danske Hær 1932-1941 - Veterinærtjenesten Indledning Hvor Lægekorpset tager sig af sårede og syge soldater, sørger Dyrlægekorpset for sårede og syge heste. Yderligere havde Dyrlægekorpset fra 1932

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 1956. I 1985 holdt man op med at lave

Læs mere

Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I

Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I Den røde Hærs brobygnings- og overgangsmateriel - Del I Indledning Et fælles træk i beretningerne om krigen på Østfronten er russernes imponerende evne til at krydse vandløb ved hjælp af improviserede

Læs mere

Om dansk fodfolk , Regimentets kanonkompagni

Om dansk fodfolk , Regimentets kanonkompagni Om dansk fodfolk 1932-1941, Regimentets kanonkompagni Indledning Fodfolksregimenternes kanonkompagnier blev oprettet som en del af 1937-ordningen, og udrustet med en - efter datidens forhold - slagkraftig

Læs mere

Royal Air Force Snaith

Royal Air Force Snaith Royal Air Force Snaith - hvor Handley Page Halifax HR940 lettede fra RAF SNAITH Halifax HR940 lettede 22:56 som et af de 791 fly på vej mod bombemålet Hamborg Dagens program 0930 Gæster og faner/flag ankommer

Læs mere

De Slesvigske Krige og Fredericia

De Slesvigske Krige og Fredericia I 1848 bestod det danske rige ikke kun af Danmark, men også blandt andet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, hvor den danske konge bestemte som hertug. Holsten og Lauenborg var også med i

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer PEFINSKIPROD DANMARK Pressemeddelelse Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 - Uniformer Indledning Det var en omtale i Knud J.V. Jespersens bog om Brigaden (Kilde 2), der førte mig på sporet af det (hedengangne)

Læs mere

Val Eggers November 2013

Val Eggers November 2013 Val Eggers (EGE) døde i 2015. Fra dødsboet har FLYHIS modtaget en del effekter, herunder to beretninger om livet i ESK 730 i begyndelsen af 1960-erne. Beretningerne har Eggers skrevet på opfordring i forbindelse

Læs mere

Slovakiske mobile enheder i Rusland

Slovakiske mobile enheder i Rusland Slovakiske mobile enheder i Rusland Indledning Slovakiske enheder deltog i operation Barbarossa næsten fra starten af felttoget. I Slovakiet begyndte mobiliseringen om morgenen d. 22. juni 1941. Samtidigt

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Velkommen til godt naboskabsmøde

Velkommen til godt naboskabsmøde Fighter Wing Skrydstrup Velkommen til godt naboskabsmøde Uffe GUS Holstener oberst Chef for Fighter Wing Skrydstrup Agenda Velkomst Præsentation af medarbejdere F-16 operationer på FW Skrydstrup Terminalstøj

Læs mere

Hærens Flyvertropper - I felten, Del 1

Hærens Flyvertropper - I felten, Del 1 Hærens Flyvertropper - I felten, Del 1 Indledning Nærværende artikel omhandler en flyverafdelings organisation og virksomhed under feltforhold. En flyverafdeling En flyverafdeling består af en afdelingsstab

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

73 års dagen for flystyrtet ved Karlsminde Søndag 23. april 2017 kl. 10:00

73 års dagen for flystyrtet ved Karlsminde Søndag 23. april 2017 kl. 10:00 73 års dagen for flystyrtet ved Karlsminde Søndag 23. april 2017 kl. 10:00 Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland 20-04-2017 Her kom bombemaskinen fra Basen Elvington Hvor Halifax Mk V, LL235 lettede

Læs mere

Glimt af luftværnsartilleriet indsats i neutralitetsforsvaret

Glimt af luftværnsartilleriet indsats i neutralitetsforsvaret Glimt af luftværnsartilleriet indsats i neutralitetsforsvaret 1939-40 Indledning Som kilde til belysning af hvorledes luftværnsartilleriet var organiseret og virkede, har jeg brugt bogen 9. April, som

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Chakoten anno Indledning. Det hele er en uniformssag

Chakoten anno Indledning. Det hele er en uniformssag Chakoten anno 1946 Indledning Jeg har været heldig at låne en artikel, som stammer fra Billedbladet, sandsynligvis en gang i 1946. Her får man et spændende indblik i selskabets tidlige år og de personer,

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

(FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli Spørgsmål nr. 162:

(FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli Spørgsmål nr. 162: (FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli 28 Spørgsmål nr. 162: Kan forsvarsministeren redegøre for udviklingen i fordeling af ansatte i forsvaret samlet set og i de tre værn opdelt på dels officerer, andre

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Spionjagten Det følgende scenarie er fiktivt, men med udgangspunkt i virkelige spionage- og personsager fra Flyvestation Værløse under den kolde krig.

Spionjagten Det følgende scenarie er fiktivt, men med udgangspunkt i virkelige spionage- og personsager fra Flyvestation Værløse under den kolde krig. Spionjagten Det følgende scenarie er fiktivt, men med udgangspunkt i virkelige spionage- og personsager fra under den kolde krig. Introduktion: Du skal nu ud på en spionjagt tilbage i tiden, tilbage til

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Om brevduetjenesten i Den danske Hær

Om brevduetjenesten i Den danske Hær Om brevduetjenesten i Den danske Hær Indledning Brevduetjenesten hører ikke til et af hærens mest velbeskrevne kapitler, men ved hjælp af blandt andet to nyere artikler og et ældre reglement er det dog

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Om dansk fodfolk , Skytskompagniet, Del 4

Om dansk fodfolk , Skytskompagniet, Del 4 Om dansk fodfolk 1932-1941, Skytskompagniet, Del 4 Maskinkanondelingen Maskinkanondelingen blev indført så sent i perioden, at det p.t. rådige kildemateriale ikke omtaler den i samme detalje, som øvrige

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Temarute: Atlantvolden (26 km)

Temarute: Atlantvolden (26 km) Temarute: Atlantvolden (26 km) DK Denne cykeltur fører jer rundt til nogle af de mest markante anlæg, der blev opført af den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. Mange steder på Fanø ses stadig

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Es geht alles vorüber es geht alles vorbei Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Es geht alles vorüber es geht alles vorbei Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Es geht alles vorüber es geht alles vorbei Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Ak ja, engang, da vi fløj med Spitfires, var en 40 mm Bofors maskinkanon nok til at skræmme angribende fly væk. Det er

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: KORSEK02. Notat vedr. beskrivelse af operation GREEN DESERT

NOTAT. Sagsbehandler: KORSEK02. Notat vedr. beskrivelse af operation GREEN DESERT FORSVARSKOMMANDOEN NOTAT Bilag: Bilag 1: Principper for afsøgning Bilag 2: Kommandoforhold Sagsbehandler: KORSEK02 Sag: 2012/002534 Dokument: 559790 Dato: 2012-03-01 Notat vedr. beskrivelse af operation

Læs mere

Den danske hær Ammunitionstjeneste - supplement

Den danske hær Ammunitionstjeneste - supplement Den danske hær 1932-1941 -Ammunitionstjeneste - supplement Indledning Let lastvogn af typen Ford A, 1935 1). Ammunitionsforsyningsenheder hører ikke til de mest omtalte militære enheder, men uden en effektivt

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale...

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 Musik: Fransk folkemelodi/queen Arrangement: Rødkål&Sauerkraut (Dirk-Uwe Wendrich/Eberhard von Oettingen) Tekst: Ukendt forfatter/eberhard von

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Om dansk rytteri , Del 3

Om dansk rytteri , Del 3 Om dansk rytteri 1932-1940, Del 3 Panservogne I 1930'erne gennemførtes også i Danmark en række forsøg med pansrede køretøjer. Forsøgene omfattede såvel typer som deres taktiske anvendelse. Hærordningerne

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Bombeangrebet mod B&W Diesel på Christianshavn 1943

Bombeangrebet mod B&W Diesel på Christianshavn 1943 Bombeangrebet mod B&W Diesel på Christianshavn 1943 Onsdag den 27. januar 1943, klokken 17,05 gennemførte Royal Air Force et overraskelsesangreb på B&W, denne gang ikke med skibsværftet som mål men i stedet

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse 30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

SARAH OG HANS med bedstemor og bedstefar på besøg i OLLERUPBUNKEREN

SARAH OG HANS med bedstemor og bedstefar på besøg i OLLERUPBUNKEREN SARAH OG HANS med bedstemor og bedstefar på besøg i OLLERUPBUNKEREN En dag Sarah og Hans var med bedstemor og bedstefar på cykeltur, så de noget meget mærkeligt. Hvad er det? spurgte de. Det er Bunkeren

Læs mere

Om svenske uniformer - Model 1910 (1906/1903), 1923 og 1939

Om svenske uniformer - Model 1910 (1906/1903), 1923 og 1939 Om svenske uniformer - Model 1910 (1906/1903), 1923 og 1939 Den svenske Model 1910 uniform. Planchen stammer fra Nordisk familjebok (1920), Bind 30 (Wikimedia). Fra venstre ses: 1. Kaptajn, generalstaben,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden?

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden? Angle-flying Som i så mange andre lande er tracking eller angle-flying blevet rigtig populært, og det forstår man godt. For mange mennesker er det at eksperimentere med ens vinkel, hastighed og kropsposition

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

Om dansk fodfolk , Skytskompagniet, Del 1

Om dansk fodfolk , Skytskompagniet, Del 1 Om dansk fodfolk 1932-1941, Skytskompagniet, Del 1 Indledning Efter Hærloven af 1932 var skytskompagniet i praksis et morterkompagni (chef med kommandogruppe samt 3 delinger á 2 mortergrupper og 1 ammunitionsdeling),

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Den svenske hær Luftværnsartilleriet

Den svenske hær Luftværnsartilleriet Den svenske hær 1939-1945 - Luftværnsartilleriet Indledning Luftværnsartilleriets rolle i Operation Rädda Sjælland var, efter de foreliggende kilder at dømme, ganske beskeden - i alt 24 luftværnskanoner

Læs mere

DANMARK I NATO. I får rig mulighed for at arbejde med genstande, idet fortet står som et monument over Danmarks aktive rolle i krigen.

DANMARK I NATO. I får rig mulighed for at arbejde med genstande, idet fortet står som et monument over Danmarks aktive rolle i krigen. Koldkrigsmuseum Stevnsfort ligger ved Stevns Klint. I kan både kommer hertil via bus, cykel eller på gåben. Sidstnævnte er en smuk tur langs klinten fra Rødvig station. Se nærmere på hjemmesiden www.kalklandet.

Læs mere

Engvanding ved Karup å

Engvanding ved Karup å Engvanding ved Karup å Karupegnen var engang kendt som engvandingens vugge, og allerede sidst i 1700-tallet gravede Vallerbækbonden Peder Staulund de første engvandingskanaler ved Haller å i den sydlige

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner.

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner. Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner. [INDLEDNING] Ja veteraner, det er det I er. Der kan være flere

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 1 Detektorsøgning efter vragdele fra BB378 I forbindelse med en kommende udstilling på

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

Om dansk rytteri , Del 2

Om dansk rytteri , Del 2 Om dansk rytteri 1932-1940, Del 2 1937-1939 Med 1937-ordningen fortsatte moderniseringen af rytteriet. Et rytterregiment bestod nu af: regimentsstab med forbindelsesdeling, 2 ryttereskadroner, 2 cyklisteskadroner,

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere