J O H A N S E N & B L I D D A L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O H A N S E N & B L I D D A L"

Transkript

1 Struer Kommune Østergade Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf Fax Hjemmeside: CVR- og ApS- nr Bank: Handelsbanken 7639 Konto: Åbent man. - tors. kl Åbent fre. kl Certificeret Dansk Boligadvokat Deres j.nr.: Vort j.nr.: Sekretær: Dato: BH-HE Heidi V. Eriksen/BH 16. februar 2015 Vedr. Debatoplæg - vindmøller ved Hindsels En række borgere har anmodet mig om min assistance i forbindelse med ovennævnte debatoplæg, som er i høring til den 16. februar Indledning: Jeg repræsenterer følgende borgere på Thyholm: 1) Edna og Hans Damsgaard Grønholmevej Thyholm 2) Vibeke og John Nielsen Grønholmevej Thyholm 3) Søren Dahl Styvelvej Thyholm 4) Mie og Lasse Laurberg Hindselsvej Thyholm 5) Lisbeth og Anders Binderup Hindselsvej Thyholm Paul Johansen advokat (H) Lotte Bliddal advokat (L) Michael Jørgensen advokat (L) Berit Holmstrøm advokat

2 6) Christa og Rolf-Dieter Jensen Hindselsvej Thyholm 7) Anja og Frank Madsen Hindselsvej Thyholm Samtlige ovennævnte borgere har ejendomme nær eller meget nær det område, hvor der er ansøgt om tilladelse til opstilling af 3 vindmøller. I. Baggrund: Hindsels er beliggende i den nordlige del af Thyholm i et meget naturrigt område uden trafik af betydning. Der er således ingen veje eller andre tekniske anlæg nord, vest eller øst for Hindsels. Området er desuden præget af et rigt fugleliv, hvor især den lysbugede knortegås påkalder sig opmærksomhed. Området ved Hindsels er meget fladt og udsynet er meget vidtstrakt. I Plethøj Plantage lige vest for Hindsels findes en shelterplads, etableret af Naturstyrelsen, som er flittigt benyttet af børn og voksne. Der er i området nogle få større landbrug, men i øvrigt er området præget af mindre meget velbeliggende ejendomme, orienteret således at der er udsigt mod fjorden, strandene og engene. Området har i det hele taget store rekreative værdier. II. Generelle indsigelser: a. Ingen lokal opbakning Mine klienter har fået indtryk af, at kommunalbestyrelsen er bibragt den opfattelse, at ansøgningen om opstilling af 3 nye vindmøller ved Hindsels har opbakning blandt naboerne. På debatmødet den 2. februar 2015, hvor borgmester Mads Jakobsen, udvalgsformand Per Jakobsen, Hans Østergaard, Kjeld Graversgård og Grethe Hestbech deltog, blev mine klienters fornemmelse bekræftet

3 Mine klienter er meget forundrede over dette. At projektet om opstilling af 3 yderligere vindmøller med en totalhøjde på 125 m skulle have lokal opbakning er ikke tilfældet og i direkte i modstrid med faktum. Mine klienter har ikke givet nogen mundtlig eller skriftlig støtte til projektet. Tværtimod har mine klienter sagt i umisforståelige vendinger til ansøgerne Askov Overgaard og Knud-Erik Damsgaard, at de ikke ønsker yderligere 3 vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om det er korrekt forstået af mine klienter, at udvalget er bibragt den opfattelse, at der er lokal opbakning til ansøgningen, og i bekræftende fald, hvordan udvalget er bibragt denne opfattelse. Mine klienter føler sig allerede generede af de eksisterende 3 vindmøller, hvilket naturligvis særligt gælder de nærmeste naboer til disse vindmøller. Mine klienter ønsker derfor ikke at blive påført yderligere visuelle gener eller støjgener fra større vindmøller. Se hertil bilag 1. Mulighederne for at udnytte køberetten i lov om fremme af vedvarende energi ændrer ikke herved. Mine klienter lægger større vægt på at bo i naturskønne omgivelser end på et afkast fra produktion af vindenergi. Da det ansøgte vindmølleprojekt ikke har nogen som helst lokal opbakning forventer mine klienter, at Teknik og Miljøudvalget ikke imødekommer ansøgningen. b. Landskabelige hensyn Kommunalbestyrelsen i Struer kommune har vedtaget Generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller. Disse findes i Temaplan for vindmøller i Struer Kommune fra januar 2009, side Af retningslinjerne fremgår det, at Retningslinierne for vindmøller i Struer Kommune skal sikre, at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinierne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, så opførelsen - 3 -

4 af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. og at Vindmøllerne i det enkelte område skal opstilles i et harmonisk og letopfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. Ovenstående kan udelukkende forstås således, at kommunalbestyrelsen ligesom mine klienter lægger stor vægt på de landskabelige værdier. Jeg skal hertil gøre opmærksom på, at der inden for en zone på 4,5 km fra de ansøgte vindmøller er eksisterende vindmøller, hvoraf nogle er med tårne af gitter, nogle med rørformede tårne og alle med forskellige højder og dimensioner. Nogle af vindmøllerne er i drift, mens andre ikke synes at have været i drift det seneste år eller mere. Alt i alt giver de mange vindmøller af forskellige dimensioner allerede nu et rodet og uskønt landskabeligt indtryk. De gamle vindmøller og de vindmøller, som ikke er i drift, giver desuden et indtryk af manglende vilje til at bevare de landskabelige værdier i området. Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager at give tilladelse til opstilling af yderligere 3 vindmøller ved Hindsels med en totalhøjde på 125 m og en rotordiameter på 90 m, vil dette uafviseligt give et endnu mere rodet og uroligt indtryk i disharmoni med landskabet. De landskabelige hensyn bør medføre, at det ansøgte projekt ikke fremmes. c. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januer 2009 På baggrund af Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 må det lægges til grund, at en tilladelse til opstilling af de 3 ansøgte vindmøller som minimum må kræve, at de 3 eksisterende vindmøller sydvest for det påtænkte opstillingsområde, påbydes nedtaget. Af temaplanens side 16 vedrørende netop Område 3 Hindsels fremgår det således, at: - 4 -

5 Af hensyn til fjordlandskabet kan der ikke opføres nye vindmøller, men de eksisterende kan udskiftes på omtrent samme placeringer med vindmøller med en totalhøjde op til 80 m. Det ansøgte projekt ses at være i strid med temaplanens retningslinjer for Hindsels-området på 2 punkter: a) Der kan ikke opføres nye vindmøller. b) Nye vindmøllers totalhøjde kan maksimalt være 80 m. Vedr. a) Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om kommunen agter at påbyde ejerne/ejeren af de eksisterende 3 vindmøller at nedtage disse som en forudsætning for at give tilladelse til opførelse af de ansøgte nye vindmøller. Vedr. b) Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om hensynet til fjordlandskabet er mindsket siden 2009 samt hvilken betydning, vindmøllernes totalhøjde har for hensynet til fjordlandskabet og de landskabelige værdier. d. Politikernes løfte til borgerne i Hindsels I forbindelse med ansøgningen om opstilling af de 3 eksisterende vindmøller ved Hindsels i blev det drøftet mellem opstillerne Knud Erik Damsgaard, Gunnar Hargaard og Hans Jørgen Jensen, naboerne og Thyholm Kommune, om vindmøllerne i stedet skulle opstilles længere mod nord. På daværende tidspunkt ytrede opstillerne ønske om at opstille vindmøllerne længere mod nord. Thyholm Kommune meddelte dengang opstillerne og naboerne, at der aldrig ville komme vindmøller nord for grusvejen. Der henvises desuden til bilag 2. Mine klienter har derfor en klar forventning om, at dette løfte holdes af Teknik og Miljøudvalget, og at udvalget derfor ikke fremmer ansøgningen fra opstillerne. På samme vis er mine klienter tidligere blevet lovet, at der nu - 5 -

6 ikke skulle flere vindmøller op på Thyholm. Mine klienter imødeser nu, at Teknik og Miljøudvalget sætter handling bag ordene og meddeler ansøgerne afslag på deres ansøgning om at igangsætte en VVM-redegørelse, som vil påføre opstillerne omkostninger i størrelsesordenen kr kr. Hensynet til at bevare mine klienters tillid til politikernes løfter bør veje så tungt i denne sag, at der ikke opstilles nye vindmøller ved Hindsels. e. Støjgener Ved en gennemgang af ansøgningen er det åbenbart, at 3 af mine klienter kommer til at bo meget, meget nær vindmøllerne. Dette gælder ejendommene markeret med C, E og F i ansøgningen, siderne 24 f.f. Det ses af disse sider, at støjkonsekvensområderne nærmest gennemskærer mine klienters boliger. Der er beregnet en støjbelastning hos mine klienter med meget små marginaler til grænseværdierne for støj fra vindmøller. Grænseværdierne er 42 db ved en vindstyrke på 6 m/s og 44 db ved en vindstyrke på 8 m/s, jf. støjbekendtgørelse nr af 15. december Grænseværdien for lavfrekvent støj er 20 db ved begge vindstyrker, jf. samme bekendtgørelse. Der er beregnet følgende støjbelastning for ejendommen C: 40,9 db ved en vindstyrke på 6 m/s 42,0 db ved en vindstyrke på 8 m/s lavfrekvent støj 17,5 db ved en vindstyrke på 6 m/s lavfrekvent støj 18,2 db ved en vindstyrke på 8 m/s For ejendommen E er der beregnet følgende støjbelastning: 41,5 db ved en vindstyrke på 6 m/s 44,4 db ved en vindstyrke på 8 m/s lavfrekvent støj 18,0 db ved en vindstyrke på 6 m/s lavfrekvent støj 18,7 db ved en vindstyrke på 8 m/s - 6 -

7 For ejendommen F er der beregnet følgende støjbelastning: 41,8 db ved en vindstyrke på 6 m/s 42,7 db ved en vindstyrke på 8 m/s lavfrekvent støj 18,4 db ved en vindstyrke på 6 m/s lavfrekvent støj 19,0 db ved en vindstyrke på 8 m/s Som det fremgår ganske tydeligt er marginen overordentlig lille til støjbekendtgørelsens grænseværdier. For ejendommen F er der blot 0,2 db til grænseværdien på 42 db i den gældende støjbekendtgørelse, og 1,0 db til grænseværdien for lavfrekvent støj. Alle erfaringer viser, at den beregnede støjbelastning meget sjældent overholdes, når der efter opstilling af vindmøller foretages kontrollerende støjmålinger ved vindmøllerne, og disse målinger anvendes til beregningen af støjbelastningen på naboboligerne. Opmærksomheden henledes på, at støjbelastningen fra vindmøller skal akkumuleres, således at støjbelastningen fra eksisterende vindmøller skal medtages i beregningerne. Efter mine klienters opfattelse må det påregnes, at der skal monteres støjregulering på en eller flere af de ansøgte vindmøller, modsat ansøgernes opfattelse, jf. ansøgningens side 17. Jeg kan allerede nu oplyse, at såfremt ansøgningen fremmes, og såfremt der faktisk opstilles vindmøller som planlagt, da vil mine klienter fremsætte krav om en kontrollerende støjberegning, og at mine klienter løbende vil anmode udvalget om at føre tilsyn med støjgenerne fra vindmøllerne. Det skal samtidig bemærkes, lavfrekvent støj af mange mistænkes for at have en skadelig effekt på helbredet. Det er samlet mit og mine klienters indtryk, at det virker uovervejet og uigennemtænkt at planægge med så små marginaler til grænseværdierne for støjbelastningen hos naboerne. Og under alle omstændigheder vil støjbelastningen på alle naboejendomme blive overordentlig høj og mine klienter i så fald blive udsat for betydelige støjgener. De beregnede markante støjgener bør medføre, at Teknik og Miljøudvalget ikke fremmer ansøgningen

8 f. Beskyttelse af dyrelivet den lysbugede knortegås Ansøgningen henviser til en undersøgelse af fuglelivet ved Hindsels, hvilken analyse burde være færdiggjort ultimo 2013/primo Analysen ses ikke at indgå i debatoplægget. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at fremsende mig en kopi af analysen. Det fremgår af ansøgningen, at den østligste vindmølle opstilles 300 m fra kystlinjen, nord for Hindsels. Det oplyses i ansøgningen, at man ikke mener, at eventuelle vindmøller vil påvirke fugletrækket i området. Mine klienter er ikke enige heri. Den lysbugede knortegås, som har været fredet siden 1972, fouragerer i et for arten stort antal hvert forår ved Hindsels. Det forholder sig således, at de lysbugede knortegæs på grund af manglende planteføde på de lavvandede områder i stigende grad er begyndt at søge føde på vinterafgrøder såsom hvede og byg. Knortegæssene vil med andre ord søge op i netop sådanne områder, som ansøgningen vedrører. Den lysbugede knortegås er for tiden i tilbagegang på grund af fødemangel, og Danmark har derfor et ekstraordinært ansvar for, at denne sjældne gåsearts leveforhold ikke forstyrres. Det ses ikke af ansøgningen, at den lysbugede knortegås leveforhold er undersøgt nøjere. Hensynet til at modvirke artens tilbagegang tilsiger, at vindmølleprojektet ved Hindsels ikke skal fremmes. g. Udkantsdanmark Struer Kommune har gennem de seneste år brugt mange penge på at nedrive de faldefærdige bygninger, der har bibragt til at beskrive Nordvestjylland og Thyholm som en del af udkantsdanmark. Således er der også anvendt LAG-midler på forskellige tiltag for at fremme turismen

9 Fra LAG-midlerne er der blandt andet givet tilskud til ejerne af herregården Hindsels på kr. til udvikling af aktiviteterne på Hindsels. Det er mine klienters vurdering, at det store tilskudsbeløb og anstrengelserne for at tiltrække turister til Hindsels og Thyholm vil være frugtesløse, såfremt der opføres flere vindmøller ved Hindsels. Flere vindmøller, særligt med en totalhøjde på 125 m, vil forandre landskabet betydeligt, således at dette bliver langt mere teknisk betonet end naturpræget, og dermed ikke så attraktivt for turister og andre gæster. Samtidig er det min og mine klienters opfattelse, at det ikke er attraktivt at besøge herregården Hindsels, såfremt vindmøllerne opføres som ansøgt, idet herregården i så fald er beliggende inden for støjkonsekvensområderne og vil blive udsat for skyggekast, jf. bilag til ansøgningen. h. Grønt Råd Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om Grønt Råd er forelagt ansøgningen, og herunder om rådets indstilling hertil. i. Beskyttet natur og beskyttede kulturhistoriske fund Ved et opslag på Danmarks Miljøportal sammenholdt med ansøgningens side 6, 11 og 14 synes det umiddelbart at fremgå, at i al fald den østligste vindmølle er opstillet inden for strandbeskyttelseslinjen og ikke blot i nærheden af strandbeskyttelseslinjen, som oplyst af ansøgerne. Ligeledes synes det at fremgå, at der netop mellem den østligste vindmølle og den midterste vindmølle fortsat befinder sig beskyttede diger, jf. bilag 3 kort fra Danmarks Miljøportal af 12. februar Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om det er udvalgets holdning, at der godt kan opstilles vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen samtidig med, at beskyttede sten og jorddiger i al fald under anlægsfasen vil være i fare for at gå til grunde. III. Anbringender - 9 -

10 På baggrund af ovenstående generelle indsigelser gøres det gældende, at der ikke er lokal opbakning til at opstille yderligere vindmøller ved Hindsels at opstilling af yderligere vindmøller ved Hindsels er i strid med Temaplan for vindmøller for Struer Kommune på flere punkter at opstilling af yderligere vindmøller vil forandre lanskabet ved Hindsels til et teknisk betonet landskab og gøre området langt mindre attraktivt at opstilling af yderligere vindmøller vil påføre naboejendomme betydelige støjgener, og at der er risiko for overskridelse af grænseværdierne for støj, jf. bekendtgørelse nr af 15. december 2011 at der i ansøgningen projekteres med opstilling af vindmøller i et område, som kan blive nødvendigt rastested for lysbugede knortegæs at politikerne har givet borgerne ved Hindsels løfte om, at der ikke ville blive opstillet vindmøller nord for grusvejen, og at ansøgningen om at igangsætte VVM-behandling af disse grunde ikke bør fremmes. IV. Provokationer Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om udvalget er bibragt den opfattelse, at der er lokal opbakning til ansøgningen, og i bekræftende fald, hvordan udvalget er bibragt denne opfattelse. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om kommunen agter at påbyde ejerne/ejeren af de eksisterende 3 vindmøller at nedtage disse som en forudsætning for at give tilladelse til opførelse af de ansøgte nye vindmøller. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om hensynet til fjordlandskabet er mindsket siden 2009 samt hvilken betydning, vindmøllernes totalhøjde har for hensynet til fjordlandskabet og de landskabelige værdier

11 Teknik og Miljøudvalget opfordres til at fremsende en kopi af analyse af fuglelivet ved Hindsels. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om Grønt Råd er forelagt ansøgningen, og herunder om rådets indstilling hertil. Teknik og Miljøudvalget opfordres til at oplyse, om det er udvalgets holdning, at der godt kan opstilles vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen samtidig med, at beskyttede sten og jorddiger i al fald under anlægsfasen vil være i fare for at gå til grunde. V. Afsluttende bemærkninger Ansøgningen om tilladelse til igangsætning af VVM-redegørelse synes i det hele ikke at være særligt grundigt bearbejdet. Der tænkes her særligt på misforholdet til Temaplan for vindmøller, de eksisterende 3 vindmøller sydvest for det ansøgte område, den udtalte manglende opbakning til projektet og støjkonsekvenserne for de omkringliggende ejendomme, som er uhyre marginale. Afslutningsvist opfordres Teknik og Miljøudvalget til at være lydhør over for mine klienter, som i det daglige bidrager positivt til at gøre Thyholm en tiltrækkende og naturskøn del af Struer kommune. Nærværende er tilsendt Teknik og Miljøudvalget ved Struer Kommune, opstillerne Askov Overgaard, Knud-Erik Damsgaard, Dansk Ornitologisk Forening samt Danmarks Naturfredningsforening. Jeg imødeser en bekræftelse på modtagelsen af nærværende samt en besvarelse af mine provokationer. VI. Bilag Bilag 1: Underskriftsindsamling Bilag 2: Brev fra Thyholm Kommune af 18. juni Bilag 3: Udskrift fra Danmarks Miljøportal af 12. februar 2015 Med venlig hilsen Berit Holmstrøm

12

13

14

15

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere