Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version: 1.0/DK Revisionsdato: November 2011 Trykkedato: 15. november 2011"

Transkript

1 BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2 som krævet i REACHforordningen (forordning (EF) nr. 1907/2006). Ved udviklingen af ES er forordningen og den relevante REACH-vejledning blevet taget i betragtning. Til beskrivelsen af de omfattede anvendelser og processer er vejledningen i "R.12 Use Descriptor-systemet" (version 2, marts 2010, ECHA-2010-G- 05-EN) anvendt; til beskrivelsen og implementeringen af risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er vejledningen i R.13 Risk management measures (version 1.1, maj 2008) anvendt; til beregning af eksponeringen af arbejdstagere er vejledningen i R.14 Occupational exposure estimation guidance (version 2, maj 2010, ECHA-2010-G-09-EN) anvendt; og til vurderingen af den faktiske eksponering af miljøet er R.16 Environmental Exposure Assessment (version 2, maj 2010, ECHA-10-G-06-EN) anvendt. Metodologi anvendt ved vurdering af eksponering af miljøet Scenarierne for eksponeringen af miljøet vedrører kun vurderingen på lokalt plan, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette er relevant, for industrielle og faglige anvendelser, eftersom eventuelle virkninger, som måtte forekomme, forventes kun at ske på lokalt plan. 1) Industrielle anvendelser (lokalt plan) Eksponerings- og risikovurderingen er kun relevant for vandmiljøet, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette gælder, eftersom emissioner i de industrielle trin hovedsageligt vedrører (spilde)vand. Vurderingen af virkning på og risiko for vandmiljøet omfatter kun virkningen på organismer/økosystemer som følge af mulige ændringer af ph-værdien, som er relaterede til udledninger af OH -. Vurderingen af eksponeringen for vandmiljøet omfatter kun de mulige ændringer af ph-værdien i afløbsvand fra kommunale rensningsanlæg og overfladevand, som er relaterede til udledningerne af OH - på lokalt plan, og udføres ved at vurdere den resulterende indvirkning på ph-værdien: Overfladevandets ph-værdi bør ikke stige til over 9 (generelt kan de fleste vandlevende organismer tåle ph-værdier i intervallet 6-9). Risikohåndteringsforanstaltninger i relation til miljømålsætningen om at undgå udledning af opløsninger af Ca(OH)2 til kommunalt spildevand eller til overfladevand, såfremt sådanne udledninger forventes at forårsage signifikante ændringer af ph-værdien. Der kræves regelmæssig kontrol af phværdien under udledningen til åbent vand. Udledninger bør ske på en sådan måde, at ændringer af det modtagende overfladevands ph-værdi minimeres. Afløbsvandets ph-værdi måles normalt og kan nemt neutraliseres, hvilket ofte kræves ifølge national lovgivning. 2) Faglige anvendelser (lokalt plan) Eksponerings- og risikovurderingen er kun relevant for vand- og jordmiljøet. Virknings- og risikovurderingen for vandmiljøet afgøres af virkningen på ph-værdien. Ikke desto mindre beregnes den klassiske risikokarakteriseringskvotient på grundlag af PEC (forventet miljøkoncentration) og PNEC (forventet nuleffektkoncentration). Faglige anvendelser på lokalt plan betyder anvendelser på landbrugsjord eller på jord i byer. Eksponeringen af miljøet vurderes på grundlag af data og et modelværktøj. Modelværktøjet FOCUS/Exposit anvendes til vurdering af eksponering af jord og vand (typisk antaget for biocidanvendelser). Detaljer angives i de specifikke scenarier. Metodologi anvendt ved vurdering af eksponering af arbejdstagere Pr. definition skal et eksponeringsscenarie (ES) beskrive, under hvilke anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger stoffet kan håndteres sikkert. Dette påvises, hvis det estimerede Side 1 af 102

2 eksponeringsniveau er under det respektive afledte nuleffektniveau (DNEL), som udtrykkes i risikokarakteriseringskvotienten (RCR). For arbejdstagere er både DNEL for gentagne doser ved indånding og det akutte DNEL for indånding baseret på, at de respektive anbefalinger fra EU- Kommissionens Videnskabelige komite for erhvervsmæssige grænseværdier (SCOEL) er henholdsvis 1 mg/m³ og 4 mg/m³. I tilfælde, hvor hverken målte data eller analoge data er tilgængelige, vurderes menneskers eksponering ved hjælp af et modelværktøj. På niveauet for niveau 1-screeningen anvendes MEASEværktøjet ( til at vurdere eksponeringen ved indånding i henhold til ECHA-vejledningen (R.14). Eftersom SCOEL-anbefalingen vedrører respirabelt støv, hvorimod eksponeringsestimaterne i MEASE afspejler den inhalerbare fraktion, er en yderligere sikkerhedsmargin ifølge sagens natur inkluderet i de nedenstående eksponeringsscenarier, hvor MEASE er anvendt ved afledning af eksponeringsestimater. Metodologi anvendt ved vurdering af eksponering af forbrugere Pr. definition skal et ES beskrive, under hvilke forhold stofferne, præparaterne eller artiklerne kan håndteres sikkert. I tilfælde, hvor hverken målte data eller analoge data er tilgængelige, vurderes eksponeringen ved hjælp af et modelværktøj. For forbrugere er både DNEL for gentagne doser ved inhalering og det akutte DNEL for inhalering baseret på, at de respektive anbefalinger fra EU-Kommissionens Videnskabelige komite for erhvervsmæssige eksponeringsgrænseværdier (SCOEL) er henholdsvis 1 mg/m³ og 4 mg/m³. For eksponering ved indånding af pulvere er data afledt fra van Hemmen (van Hemmen, 1992: Agricultural pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Environ Contam Toxicol. 126: 1-85) anvendt ved beregning af eksponeringen ved indånding. Eksponeringen ved indånding for forbrugere er estimeret til 15 μg/time eller 0,25 μg/min. Ved større opgaver forventes eksponeringen ved indånding at være større En faktor 10 foreslås, når produktmængden overstiger 2,5 kg, hvilket medfører en eksponering ved indånding på 150 μg/time. For at konvertere disse værdier til mg/m³ antages en standardværdi på 1,25 m³/time for åndedrætsvolumen under lette arbejdsforhold (van Hemmem, 1992), hvilket giver 12 µg/m³ for små opgaver og 120 µg/m³ for større opgaver. Når præparatet eller stoffet anvendes i form af granulat eller piller, forventes en reduceret eksponering for støv. For at tage højde for dette, hvis data om partikelstørrelsesfordeling og nedslidning af granulatet mangler, anvendes modellen for pulverdannelse, idet der antages en reduktion af støvdannelsen på 10 % ifølge Becks og Falks (Manual for the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, worker and bystander, version 1.0., 2006). For eksponering ved kontakt med huden og eksponering ved kontakt med øjet er en kvalitativ tilgang anvendt, da der som følge af calciumoxids irriterende egenskaber ikke kunne afledes noget DNEL for denne rute. Eksponering ved indtagelse blev ikke vurderet, da dette ikke er en forventelig eksponeringsvej i forbindelse med de omhandlede anvendelser. Eftersom SCOEL-anbefalingen vedrører respirabelt støv, hvorimod eksponeringsestimaterne efter modellen fra van Hemmen afspejler den inhalerbare fraktion, er en yderligere sikkerhedsmargin ifølge sagens natur inkluderet i de nedenstående eksponeringsscenarier, dvs. eksponeringsestimaterne er meget konservative. Vurderingen af eksponeringen for Ca(OH)2 ved faglig og industriel anvendelse og ved brug af forbrugere udføres og organiseres på grundlag af flere scenarier. En oversigt over scenarierne og dækningen af stoffets livscyklus vises i Tabel 1. Side 2 af 102

3 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets Tabel 1: Oversigt over eksponeringsscenarier og dækning af stoffets livscyklus ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) 9.1 Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer X X X X 1 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b 9.2 Fremstilling og industrielle anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med lav støvdannelse X X X X 2 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b Side 3 af 102

4 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) 9.3 Fremstilling og industrielle anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med middel støvdannelse X X X X 3 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b 9.4 Fremstilling og industrielle anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med kraftig støvdannelse X X X X 4 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b Side 4 af 102

5 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) 9.5 Fremstilling og industrielle anvendelser af massive emner, som indeholder kalkstoffer X X X X 5 3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 12a, 12b, 10a, 10b, 11a, 11b 9.6 Faglige anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer X X X 6 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 9.7 Faglige anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med lav støvdannelse X X X 7 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f Side 5 af 102

6 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) Faglige anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med middel støvdannelse Faglige anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med kraftig støvdannelse Faglig anvendelse af kalkstoffer ved jordbehandling X X X 8 X X X 9 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f X X b 5, 8b, 11, 26 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f Side 6 af 102

7 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) Faglige anvendelser af artikler/beholdere, som indeholder kalkstoffer Forbrugermæssig anvendelse af byggematerialer (gør det selv) Forbrugermæssig anvendelse af CO2- absorptionsmidler i åndedrætsværn Forbrugermæssig anvendelse af kalk/gødning i haver X X 11 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 0, 21, 24, 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 X b, 9a 8 X X , 12 8e 10a, 11a, 11b, 12a, 12b Side 7 af 102

8 til REACH-forordningen (EF) 1907/2006, Rådets forordning (EF) 1272/2008 og Rådets ES-nummer ES-betegnelse Fremstilling Identificerede anvendelser Formulering Slutanvendelse Forbrugermæssi g anvendelse Resulterende trin i livscyklus Driftslevetid (for artikler) Knyttet til identificeret anvendelse Anvendelsessektorkategori (SU) Kemisk produktkategori (PC) Proceskategori [PROC] Artikelkategori (AC) Miljøudledningskategori (ERC) Forbrugermæssig anvendelse af kalkstoffer, som vandbehandlingskemikalier i akvarier Forbrugermæssig anvendelse af kosmetik, som indeholder kalkstoffer X , 37 8 X Side 8 af 102

9 ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer Format (1) på eksponeringsscenarie vedrørende anvendelser udført af arbejdstagere 1. Titel Kort friteksttitel Systematisk titel baseret på Use Descriptor Omfattede processer, opgaver og/eller aktiviteter Vurderingsmetode Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 (passende PROC'er og ERC'er angives i afsnit 2 nedenfor) Omfattede processer, opgaver og/eller aktiviteter beskrives i afsnit 2 nedenfor. Vurderingen af eksponering ved indånding er baseret på MEASE, værktøjet til eksponeringsberegning 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger PROC/ERC REACH-definition Involverede opgaver Anvendelse i lukket proces, ingen Yderligere information gives i ECHA's PROC 1 sandsynlighed for eksponering Vejledning om informationskrav og Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kemikaliesikkerhedsvurdering, kapitel R. 12: PROC 2 kontrolleret lejlighedsvis eksponering Use Descriptor-systemet Anvendelse i lukket batchproces (syntese (ECHA-2010-G-05-DA). PROC 3 eller formulering) Anvendelse i batch- eller anden proces PROC 4 (syntese) med mulighed for eksponering. Blanding eller iblanding i batchprocesser til PROC 5 formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC 7 Industriel sprøjtning PROC 8a PROC 8b PROC 9 PROC 10 PROC 12 PROC 13 PROC 14 PROC 15 PROC 16 PROC 17 PROC 18 Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikkededikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk præparat (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Påføring med rulle eller pensel Anvendelse af blæsemidler ved fremstilling af skum Behandling af artikler ved dypning og hældning Fremstilling af kemiske præparater og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering. Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering for uforbrændt produkt må forventes Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces Fedtsmøring under højenergibetingelser Side 9 af 102

10 PROC 19 ERC 1-7, 12 ERC 10, 11 Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed Fremstilling, formulering og alle typer industriel anvendelse Udbredt udendørs og indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer 2.1 Kontrol af eksponering af arbejdstagere Produktkarakteristika I henhold til MEASE-tilgangen er stoffets iboende emissionspotentiale en af de primære eksponeringsdeterminanter. Dette afspejles af en tildeling af en såkaldt fugacitetsklasse i MEASE-værktøjet. For operationer, som udføres med faste stoffer ved omgivelsestemperatur, er fugaciteten baseret på det pågældende stofs støvethed. Ved operationer med varmt metal er fugaciteten derimod temperaturbaseret, idet der tages højde for procestemperaturen og stoffets smeltepunkt. Som en tredje gruppe er slibende opgaver baseret på abrasionsniveauet i stedet for stoffets iboende emissionspotentiale. Sprøjtning af vandige opløsninger (PROC7 og PROC11) antages at involvere middel emission. Anvendelse i PROC Indhold i præparat Fysisk form Emissionspotentiale præparat PROC 7 ikke begrænset vandig opløsning middel Alle andre relevante PROC'er Anvendte mængder ikke begrænset vandig opløsning meget lav Den faktiske tonnage, der håndteres pr. skift, menes ikke at påvirke eksponeringen som sådan for dette scenarie. I stedet er kombinationen af anvendelsesskalaen (industriel vs. faglig) og graden af indeslutning/automatisering (som afspejlet i PROC) den primære determinant for processens iboende emissionspotentiale. Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed PROC PROC 7 Alle andre relevante PROC'er Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Eksponeringens varighed 240 minutter 480 minutter (ikke begrænset) Åndedrætsvolumenen for et skift under alle trin af processen, som afspejles i PROC'erne, antages at være 10 m³/skift (8 timer). Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af arbejdstagere Da vandige opløsninger ikke anvendes ved varme metallurgiske processer, betragtes anvendelsesforhold (f.eks. procestemperatur og procestryk) ikke som relevante for vurdering af eksponering af arbejdstagere ved de dermed forbundne processer. Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Risikohåndteringsforanstaltninger på procesniveau (f.eks. indeslutning eller segregation af emissionskilden) kræves generelt ikke i processerne. Tekniske betingelser og foranstaltninger til forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstagerne PROC Adskillelsesniveau Lokaliseret kontrol (LC) LC's effektivitet (i henhold til MEASE) Yderligere information PROC 7 Eventuelle krav om adskillelse af arbejdstagere fra punktudsugning 78 % - PROC 19 emissionskilden angives nedenfor under "Eksponeringens hyppighed og varighed". En ikke relevant N/A - Side 10 af 102

11 Alle andre relevante PROC'er reduktion af eksponeringens varighed kan f.eks. opnås ved installering af ventilerede kontrolrum (med overtryk) eller ved at fjerne arbejdstagere fra arbejdspladser, hvor den pågældende eksponering forekommer. kræves ikke N/A - Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelse, spredning og eksponering Undgå indånding eller indtagelse. Der kræves generelle hygiejneforanstaltninger på arbejdspladsen for at sikre en sikker håndtering af stoffet. Disse foranstaltninger omfatter god personlig og lokalerelateret praksis (dvs. regelmæssig rengøring med passende rengøringsudstyr), ingen spisning eller rygning på arbejdspladsen, brug af normalt arbejdstøj og sko, medmindre andet er angivet nedenfor. Tag et bad og skift tøj efter hvert arbejdsskift. Bær ikke tilsmudset tøj hjemme. Blæs ikke støv væk med trykluft. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering PROC Specifikation af åndedrætsværn Åndedrætsværnets effektivitet (klassificeret beskyttelsesfaktor) PROC 7 FFP1 maske APF=4 Alle andre relevante PROC'er kræves ikke N/A Specifikation af handsker Eftersom Ca(OH)2 er klassificeret som hudirriterende, er anvendelse af beskyttelseshandsker obligatorisk i alle trin af processen. Yderligere personlige værnemidler Udstyr til beskyttelse af øjnene (f.eks. briller eller visir) skal anvendes, medmindre mulig kontakt med øjet kan udelukkes ifølge anvendelsens natur og type (dvs. lukket proces). Desuden skal ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesdragt og sikkerhedssko anvendes i nødvendigt omfang. Eventuelt åndedrætsværn, som defineret ovenfor, skal kun anvendes, hvis de følgende principper implementeres parallelt: Arbejdets varighed (sammenlign med "eksponeringens varighed" ovenfor) bør afspejle den yderligere fysiske belastning af arbejdstageren som følge af åndedrætsmodstanden og selve åndedrætsværnets masse, som følge af den forøgede termiske belastning ved indeslutning af hovedet. Desuden skal det tages i betragtning, at arbejdstagerens evne til at anvende værktøj og til at kommunikere reduceres, mens han anvender åndedrætsværn. Af de ovenstående grunde bør arbejdstageren derfor (i) være rask (specielt med henblik på medicinske problemer, som kan indvirke på brugen af åndedrætsværn) og (ii) ikke have ansigtskarakteristika, som kan forårsage utæthed mellem ansigtet og masken (f.eks. ar eller skæg). De ovennævnte anbefalede anordninger, som forudsætter tæt slutning med ansigtet, yder ikke den nødvendige beskyttelse, medmindre de passer korrekt og sikkert til ansigtes kontur. Arbejdsgiveren og selvstændige personer har et juridisk ansvar for vedligeholdelse og udlevering af åndedrætsværn og for administration af dettes korrekte anvendelse på arbejdsstedet. Derfor bør de definere og dokumentere en passende politik for et program for åndedrætsværn, inklusive uddannelse af arbejdstagere. En oversigt over forskellige åndedrætsværns beskyttelsesfaktor (i henhold til EN 529:2005) findes i ordforklaringen i MEASE. 2.2 Kontrol af eksponering af miljøet Anvendte mængder Den daglige og årlige mængde pr. produktionssted (for punktkilder) betragtes ikke som den primære determinant for eksponering af miljøet. Anvendelsens hyppighed og varighed Afbrudt (< 12 gange årligt) eller kontinuerlig anvendelse/frigivelse Miljøfaktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Strømningshastighed for modtagende overfladevand: m³/dag Side 11 af 102

12 Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af miljøet Afløbsvandets udledningshastighed: m³/dag Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden Risikohåndteringsforanstaltninger i relation til miljømålsætningen om at undgå udledning af kalkopløsninger til kommunalt spildevand eller til overfladevand, såfremt sådanne udledninger forventes at forårsage signifikante ændringer af ph-værdien. Der kræves regelmæssig kontrol af ph-værdien under udledningen til åbent vand. Generelt bør udledninger ske på en sådan måde, at ændringer af det modtagende overfladevands ph-værdi minimeres (f.eks. ved neutralisering). Generelt kan de fleste vandlevende organismer tåle ph-værdier i intervallet 6-9. Dette afspejles også i beskrivelsen af standard-oecd-test med vandlevende organismer. Begrundelsen for denne risikohåndteringsforanstaltning findes i indledningen. Betingelser og foranstaltninger vedrørende affald Fast industrielt affald af kalk bør genanvendes eller udledes til det industrielle spildevand og om nødvendigt yderligere neutraliseres. 3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil Eksponering af arbejdstagere MEASE, værktøjet til eksponeringsberegning, blev anvendt ved vurderingen af eksponering ved indånding Risikokarakteriseringskvotienten (RCR) er kvotienten af den avancerede eksponeringsberegning og det respektive DNEL (afledte nuleffektniveau) og skal være under 1 for at påvise en sikker anvendelse. For eksponering ved indånding er RCR baseret på DNEL for Ca(OH)2 på 1 mg/m³ (som respirabelt støv), og den respektive beregning af eksponering ved indånding er afledt ved anvendelse af MEASE (som inhalerbart støv). Således indeholder RCR en yderligere sikkerhedsmargin, eftersom den respirable fraktion er en subfraktion af den inhalerbare fraktion i henhold til EN 481. Metode anvendt ved Metode anvendt ved Beregning af Beregning af vurdering af vurdering af eksponering ved PROC eksponering ved eksponering ved eksponering ved kontakt med huden indånding (RCR) indånding kontakt med huden (RCR) PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MEASE < 1 mg/m³ (0,001-0,66) Da Ca(OH)2 er klassificeret som hudirriterende, skal eksponering ved kontakt med huden minimeres, så vidt det er teknisk muligt. Et DNEL for virkninger på huden er ikke blevet afledt. Således er eksponering ved kontakt med huden ikke vurderet i dette eksponeringsscenarie. Eksponering af miljøet Vurderingen af eksponering af miljøet er kun relevant for vandmiljøet, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette gælder, eftersom emissioner af kalkstoffer i de forskellige trin i livscyklussen (produktion og anvendelse) hovedsageligt vedrører (spilde)vand. Vurderingen af virkning på og risiko for vandmiljøet omfatter kun virkningen på organismer/økosystemer som følge af mulige ændringer af ph-værdien, som er relaterede til udledninger af OH -, idet toksiciteten af Ca2 + forventes at være ubetydelig i sammenligning med virkningen (eller den mulige virkning) på phværdien. Kun det lokale plan behandles her, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette er relevant, både for produktion og industriel anvendelse, eftersom eventuelle virkninger, som måtte forekomme, forventes kun at ske på lokalt plan. Den høje vandopløselighed og det meget lave damptryk indikerer, at kalkstoffer overvejende vil findes i vand. Som følge af kalkstoffers lave damptryk forventes ingen signifikante emissioner til eller eksponering af luft. Signifikante emissioner til eller eksponering af jordmiljøet forventes heller ikke for dette eksponeringsscenarie. Eksponeringsvurderingen for vandmiljøet vil derfor kun omhandle de mulige ændringer af ph-værdien i afløbsvand fra kommunale rensningsanlæg og i overfladevand relateret til udledninger af OH - på lokalt plan. Tilgangen til eksponeringsvurderingen er en vurdering af resulterende indvirkning på ph-værdien: Overfladevandets ph-værdi bør ikke stige til over 9. Emissioner til miljøet i anlæg til behandling af industrielt spildevand Produktion af kalkstoffer kan potentielt medføre en udledning til vand og lokalt forøge koncentrationen af kalkstoffer og påvirke ph-værdien i vandmiljøet. Når ph-værdien ikke neutraliseres, kan udledningen af afløbsvand fra produktion af kalkstoffer påvirke ph-værdien i det modtagende vand. Afløbsvandets ph-værdi måles normalt meget hyppigt og kan nemt neutraliseres, hvilket ofte kræves ifølge national lovgivning. Spildevand fra produktion af kalkstoffer er uorganisk spildevand, og der er derfor ikke nogen biologisk behandling. Spildevand fra produktion af kalkstoffer bliver derfor normalt ikke behandlet på anlæg til biologisk behandling af spildevand, men det kan anvendes til phregulering af surt spildevand, som behandles på anlæg til biologisk behandling af spildevand. Side 12 af 102

13 i vandmiljøet i havet i sedimenter i jord og grundvand i atmosfæren, som er relevant for fødekæden (sekundær forgiftning) Når kalkstoffer udledes til overfladevand, vil optagelsen i partikler og sediment være ubetydelig. Når kalk udskilles til overfladevand, kan ph-værdien stige, afhængigt af vandets bufferkapacitet. Jo større vandets bufferkapacitet er, desto mindre er indvirkningen på phværdien. Generelt reguleres den bufferkapacitet, der forhindrer ændringer af naturligt vands aciditet eller alkalitet, af ligevægten mellem kuldioxid (CO2), hydrogencarbonationen (HCO3-) og trioxocarbonat(2-) (CO32-). Sedimentlaget er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant for kalkstoffer: Når kalkstoffer udledes til vandmiljøet, vil optagelsen i sedimentpartikler være ubetydelig. Jordmiljøet er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant. Atmosfæren er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant for kalkstoffer: Når kalkstof udledes til luften som aerosol, bliver det som følge af reaktionen med CO2 (eller andre syrer) neutraliseret til HCO3- og Ca2+. Derefter udvaskes saltene (f.eks. calcium(hydrogen)carbonat) fra luften, og dermed ender de atmosfæriske emissioner af neutraliseret kalkstof hovedsageligt i jord og vand. Bioakkumulering i organismer er ikke relevant for kalkstoffer. En risikovurdering for sekundær forgiftning kræves derfor ikke. 4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet Eksponering af arbejdstagere Downstream-brugeren arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet, hvis enten de foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger beskrevet ovenfor opfyldes, eller downstream-brugeren selv kan påvise, at hans anvendelsesforhold og implementerede risikohåndteringsforanstaltninger er passende. Dette skal gøres ved at vise, at de begrænser eksponeringen ved indånding og ved kontakt med huden til et niveau under det respektive DNEL (forudsat at de pågældende processer og aktiviteter er dækket af de ovenfor anførte PROC'er) som anført nedenfor. Hvis målte data ikke er tilgængelige, kan downstream-brugeren anvende et passende beregningsværktøj såsom MEASE ( til at estimere den forbundne eksponering. Det anvendte stofs støvethed kan bestemmes ud fra ordforklaringen i MEASE. Eksempelvis defineres stoffer med en støvethed under 2,5 % i henhold til roterende tromle-metoden (RDM) som "svagt støvende", stoffer med en støvethed under 10 % (RDM) som "middel støvende", og stoffer med en støvethed 10 % som "kraftigt støvende". DNEL indånding : 1 mg/m³ (som respirabelt støv) Vigtigt: Downstream-brugeren skal være klar over, at der, foruden det ovennævnte langsigtede DNEL, findes et DNEL for akutte virkninger ved et niveau på 4 mg/m³. Når der påvises en sikker anvendelse ved sammenligning af eksponeringsestimater med det langsigtede DNEL, er det akutte DNEL derfor også dækket (i henhold til vejledning R.14 kan man aflede akutte eksponeringsniveauer ved at gange langsigtede eksponeringsestimater med en faktor 2). Når MEASE anvendes til afledning af eksponeringsestimater, bemærkes det, at eksponeringens varighed kun bør reduceres til halvskifter som en risikohåndteringsforanstaltning (hvilket medfører en reduktion af eksponeringen med 40 %). Eksponering af miljøet Hvis et produktionssted ikke overholder de betingelser, der er fastlagt i eksponeringsscenariet for sikker anvendelse, anbefales det at anvende en trinvis tilgang for at udføre en mere lokationsspecifik vurdering. Ved denne vurdering anbefales den følgende trinvise tilgang. Niveau 1: Indhent oplysninger om afløbsvandets ph-værdi og om kalkstoffets bidrag til den resulterende ph-værdi. Såfremt phværdien er over 9 og dette navnlig skyldes kalk, kræves yderligere foranstaltninger for at påvise sikker anvendelse. Niveau 2a: Indhent oplysninger om det modtagende vands ph-værdi efter udledningsstedet. Det modtagende vands ph-værdi må ikke overstige 9. Hvis der ikke er målinger til rådighed, kan ph-værdien i vandløbet beregnes på følgende måde: phvandløb = Log Qafløbsvand *10 Qafløbsvand +Qopstrømsvandløb*10 phopstrømsvandløb hvor Q afløbsvand er afløbsvandets strømningshastighed (i m³/dag) Qopstrømsvandløb + Qafløbsvand (Ligning 1) Side 13 af 102

14 Q opstrømsvandløb er vandløbets strømningshastighed opstrøms (i m³/dag) ph afløbsvand er afløbsvandets ph-værdi ph opstrømsvandløb er vandløbets ph-værdi opstrøms for udledningsstedet Bemærk, at der indledningsvis kan anvendes standardværdier: Q river upstream strømningshastigheder: Brug en tiendedel af fordelingen af eksisterende målinger eller brug standardværdien på m³/dag Q effluent: Brug standardværdien på m³/dag For den opstrøms ph-værdi foretrækkes en målt værdi. Hvis en sådan ikke er til rådighed, kan man antage en neutral ph-værdi på 7, såfremt dette kan begrundes. En sådan ligning skal ses som et worst case-scenarie, hvor vandforholdene er standard og ikke situationsspecifikke. Niveau 2b: Ligning 1 kan anvendes til at identificere, hvilken ph-værdi i afløbsvandet der forårsager en acceptabel ph-værdi på det modtagende sted. Hertil antages vandløbets ph-værdi at være 9, og afløbsvandets ph-værdi beregnes tilsvarende (idet der om nødvendigt anvendes standardværdier som beskrevet ovenfor). Da temperaturen påvirker kalks opløselighed, kan det være nødvendigt at justere afløbsvandets ph-værdi i hvert enkelt tilfælde. Når den maksimale tilladte ph-værdi i afløbsvandet er nået, formodes det, at koncentrationen af OH- er afhængig af udledningen af kalk, og at der ikke er nogen forhold med bufferkapacitet at tage i betragtning (dette er et urealistisk worst case-scenarie, som kan modificeres, hvor oplysninger er til rådighed). Den maksimale belastning med kalk, der kan udskilles årligt uden negativ indvirkning på det modtagende vands ph-værdi, beregnes, idet der antages at være kemisk ligevægt. OH- udtrykt i mol/l ganges med afløbsvandets gennemsnitlige strømningshastighed og divideres derefter med kalkstoffets molarmasse. Niveau 3: Mål det modtagende vands ph-værdi efter udledningsstedet. Hvis ph-værdien er under 9, er en sikker anvendelse påvist med rimelighed, og eksponeringsscenariet slutter her. Hvis ph-værdien findes at være over 9, skal risikohåndteringsforanstaltninger implementeres: Afløbsvandet skal gennemgå en neutralisering, hvorved en sikker anvendelse af kalk i produktionen eller anvendelsesfasen sikres. Side 14 af 102

15 Side 15 af 102

16 ES-nummer 9.2: Fremstilling og industrielle anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med lav støvdannelse Format (1) på eksponeringsscenarie vedrørende anvendelser udført af arbejdstagere 1. Titel Kort friteksttitel Systematisk titel baseret på Use Descriptor Omfattede processer, opgaver og/eller aktiviteter Vurderingsmetode Fremstilling og industrielle anvendelser af faste stoffer eller pulvere af kalkstoffer med lav støvdannelse SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 (passende PROC'er og ERC'er angives i afsnit 2 nedenfor) Omfattede processer, opgaver og/eller aktiviteter beskrives i afsnit 2 nedenfor. Vurderingen af eksponering ved indånding er baseret på MEASE, værktøjet til eksponeringsberegning 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger PROC/ERC REACH-definition Involverede opgaver Anvendelse i lukket proces, ingen Yderligere information gives i ECHA's PROC 1 sandsynlighed for eksponering Vejledning om informationskrav og Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kemikaliesikkerhedsvurdering, kapitel R. 12: PROC 2 kontrolleret lejlighedsvis eksponering Use Descriptor-systemet Anvendelse i lukket batchproces (syntese (ECHA-2010-G-05-DA). PROC 3 eller formulering) Anvendelse i batch- eller anden proces PROC 4 (syntese) med mulighed for eksponering. Blanding eller iblanding i batchprocesser til PROC 5 formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC 6 Kalandrering PROC 7 PROC 8a PROC 8b PROC 9 PROC 10 PROC 13 PROC 14 PROC 15 PROC 16 PROC 17 PROC 18 Industriel sprøjtning Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikkededikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk præparat (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Påføring med rulle eller pensel Behandling af artikler ved dypning og hældning Fremstilling af kemiske præparater og artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering. Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering for uforbrændt produkt må forventes Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces Fedtsmøring under højenergibetingelser Side 16 af 102

17 PROC 19 PROC 21 PROC 22 PROC 23 PROC 24 PROC 25 PROC 26 PROC 27a PROC 27b ERC 1-7, 12 ERC 10, 11 Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i materialer og/eller artikler Eventuelt lukket forarbejdning med mineraler/metaller ved høj temperatur i industrielt miljø Åbne forarbejdnings- og overførselsprocesser med mineraler/metaller ved høj temperatur (Mekanisk) højenergibearbejdning af stoffer bundet i materialer og/eller artikler Væsker til metalbearbejdning Håndtering af uorganiske faste stoffer ved omgivelsestemperatur Produktion af metalpulvere (varme processer) Produktion af metalpulvere (våde processer) Fremstilling, formulering og alle typer industriel anvendelse Udbredt udendørs og indendørs anvendelse af holdbare artikler og materialer 2.1 Kontrol af eksponering af arbejdstagere Produktkarakteristika I henhold til MEASE-tilgangen er stoffets iboende emissionspotentiale en af de primære eksponeringsdeterminanter. Dette afspejles af en tildeling af en såkaldt fugacitetsklasse i MEASE-værktøjet. For operationer, som udføres med faste stoffer ved omgivelsestemperatur, er fugaciteten baseret på det pågældende stofs støvethed. Ved operationer med varmt metal er fugaciteten derimod temperaturbaseret, idet der tages højde for procestemperaturen og stoffets smeltepunkt. Som en tredje gruppe er slibende opgaver baseret på abrasionsniveauet i stedet for stoffets iboende emissionspotentiale. PROC PROC 22, 23, 25, 27a Anvendelse i præparat ikke begrænset Indhold i præparat Fysisk form Emissionspotentiale fast stof/pulver, smeltet PROC 24 ikke begrænset fast/pulver høj Alle andre relevante PROC'er Anvendte mængder ikke begrænset fast/pulver lav Den faktiske tonnage, der håndteres pr. skift, menes ikke at påvirke eksponeringen som sådan for dette scenarie. I stedet er kombinationen af anvendelsesskalaen (industriel vs. faglig) og graden af indeslutning/automatisering (som afspejlet i PROC) den primære determinant for processens iboende emissionspotentiale. Anvendelsens/eksponeringens hyppighed og varighed PROC PROC 22 Alle andre relevante PROC'er Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Eksponeringens varighed 240 minutter 480 minutter (ikke begrænset) Åndedrætsvolumenen for et skift under alle trin af processen, som afspejles i PROC'erne, antages at være 10 m³/skift (8 timer). Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af arbejdstagere Anvendelsesforhold som procestemperatur og procestryk betragtes ikke som relevante for vurdering af eksponering af arbejdstagere ved de dermed forbundne processer. Ved procestrin med væsentligt høje temperaturer (dvs. PROC 22, 23, 25) er eksponeringsvurderingen i MEASE imidlertid baseret på forholdet mellem procestemperatur og smeltepunkt. Da de dermed forbundne temperaturer forventes at variere inden for industrien, blev det højeste forhold valgt som worst case-antagelsen for eksponeringsberegningen. På denne måde er alle procestemperaturer automatisk dækket i dette eksponeringsscenarie for PROC 22, 23 og 25. høj Side 17 af 102

18 Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Risikohåndteringsforanstaltninger på procesniveau (f.eks. indeslutning eller segregation af emissionskilden) kræves generelt ikke i processerne. Tekniske betingelser og foranstaltninger til forebyggelse af spredning fra kilden til arbejdstagerne PROC Adskillelsesniveau Lokaliseret kontrol (LC) LC's effektivitet (i henhold til MEASE) Yderligere information PROC 7, 17, 18 Eventuelle krav om adskillelse af generel ventilation 17 % - PROC 19 arbejdstagere fra emissionskilden ikke relevant N/A - PROC 22, 23, 24, 25, 26, 27a angives nedenfor under "Eksponeringens punktudsugning 78 % - hyppighed og varighed". En reduktion af eksponeringens varighed kan f.eks. opnås ved installering overtryk) eller ved at fjerne arbejdstagere fra arbejdspladser, hvor den pågældende eksponering forekommer. Alle andre relevante af ventilerede PROC'er kontrolrum (med kræves ikke N/A - Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af frigivelse, spredning og eksponering Undgå indånding eller indtagelse. Der kræves generelle hygiejneforanstaltninger på arbejdspladsen for at sikre en sikker håndtering af stoffet. Disse foranstaltninger omfatter god personlig og lokalerelateret praksis (dvs. regelmæssig rengøring med passende rengøringsudstyr), ingen spisning eller rygning på arbejdspladsen, brug af normalt arbejdstøj og sko, medmindre andet er angivet nedenfor. Tag et bad og skift tøj efter hvert arbejdsskift. Bær ikke tilsmudset tøj hjemme. Blæs ikke støv væk med trykluft. Betingelser og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og sundhedsvurdering PROC Specifikation af åndedrætsværn Åndedrætsværnets effektivitet (klassificeret beskyttelsesfaktor) PROC 22, 24, 27a FFP1 maske APF=4 Alle andre relevante PROC'er kræves ikke N/A Specifikation af handsker Eftersom Ca(OH)2 er klassificeret som hudirriterende, er anvendelse af beskyttelseshandsker obligatorisk i alle trin af processen. Yderligere personlige værnemidler Udstyr til beskyttelse af øjnene (f.eks. briller eller visir) skal anvendes, medmindre mulig kontakt med øjet kan udelukkes ifølge anvendelsens natur og type (dvs. lukket proces). Desuden skal ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesdragt og sikkerhedssko anvendes i nødvendigt omfang. Eventuelt åndedrætsværn, som defineret ovenfor, skal kun anvendes, hvis de følgende principper implementeres parallelt: Arbejdets varighed (sammenlign med "eksponeringens varighed" ovenfor) bør afspejle den yderligere fysiske belastning af arbejdstageren som følge af åndedrætsmodstanden og selve åndedrætsværnets masse, som følge af den forøgede termiske belastning ved indeslutning af hovedet. Desuden skal det tages i betragtning, at arbejdstagerens evne til at anvende værktøj og til at kommunikere reduceres, mens han anvender åndedrætsværn. Af de ovenstående grunde bør arbejdstageren derfor (i) være rask (specielt med henblik på medicinske problemer, som kan indvirke på brugen af åndedrætsværn) og (ii) ikke have ansigtskarakteristika, som kan forårsage utæthed mellem ansigtet og masken (f.eks. ar eller skæg). De ovennævnte anbefalede anordninger, som forudsætter tæt slutning med ansigtet, yder ikke den nødvendige beskyttelse, medmindre de passer korrekt og sikkert til ansigtes kontur. Arbejdsgiveren og selvstændige personer har et juridisk ansvar for vedligeholdelse og udlevering af åndedrætsværn og for Side 18 af 102

19 administration af dettes korrekte anvendelse på arbejdsstedet. Derfor bør de definere og dokumentere en passende politik for et program for åndedrætsværn, inklusive uddannelse af arbejdstagere. En oversigt over forskellige åndedrætsværns beskyttelsesfaktor (i henhold til EN 529:2005) findes i ordforklaringen i MEASE. 2.2 Kontrol af eksponering af miljøet Anvendte mængder Den daglige og årlige mængde pr. produktionssted (for punktkilder) betragtes ikke som den primære determinant for eksponering af miljøet. Anvendelsens hyppighed og varighed Afbrudt (< 12 gange årligt) eller kontinuerlig anvendelse/frigivelse Miljøfaktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Strømningshastighed for modtagende overfladevand: m³/dag Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af miljøet Afløbsvandets udledningshastighed: m³/dag Tekniske betingelser og foranstaltninger på produktionsstedet til reduktion eller begrænsning af udledninger til afløb, emissioner til luften og udledninger til jorden Risikohåndteringsforanstaltninger i relation til miljømålsætningen om at undgå udledning af kalkopløsninger til kommunalt spildevand eller til overfladevand, såfremt sådanne udledninger forventes at forårsage signifikante ændringer af ph-værdien. Der kræves regelmæssig kontrol af ph-værdien under udledningen til åbent vand. Generelt bør udledninger ske på en sådan måde, at ændringer af det modtagende overfladevands ph-værdi minimeres (f.eks. ved neutralisering). Generelt kan de fleste vandlevende organismer tåle ph-værdier i intervallet 6-9. Dette afspejles også i beskrivelsen af standard-oecd-test med vandlevende organismer. Begrundelsen for denne risikohåndteringsforanstaltning findes i indledningen. Betingelser og foranstaltninger vedrørende affald Fast industrielt affald af kalk bør genanvendes eller udledes til det industrielle spildevand og om nødvendigt yderligere neutraliseres. Side 19 af 102

20 3. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil Eksponering af arbejdstagere MEASE, værktøjet til eksponeringsberegning, blev anvendt ved vurderingen af eksponering ved indånding Risikokarakteriseringskvotienten (RCR) er kvotienten af den avancerede eksponeringsberegning og det respektive DNEL (afledte nuleffektniveau) og skal være under 1 for at påvise en sikker anvendelse. For eksponering ved indånding er RCR baseret på DNEL for Ca(OH)2 på 1 mg/m³ (som respirabelt støv), og den respektive beregning af eksponering ved indånding er afledt ved anvendelse af MEASE (som inhalerbart støv). Således indeholder RCR en yderligere sikkerhedsmargin, eftersom den respirable fraktion er en subfraktion af den inhalerbare fraktion i henhold til EN 481. Metode anvendt ved Metode anvendt ved Beregning af Beregning af vurdering af vurdering af eksponering ved PROC eksponering ved eksponering ved eksponering ved kontakt med huden indånding (RCR) indånding kontakt med huden (RCR) PROC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b MEASE < 1 mg/m³ (0,01-0,83) Da Ca(OH)2 er klassificeret som hudirriterende, skal eksponering ved kontakt med huden minimeres, så vidt det er teknisk muligt. Et DNEL for virkninger på huden er ikke blevet afledt. Således er eksponering ved kontakt med huden ikke vurderet i dette eksponeringsscenarie. Emissioner til miljøet Vurderingen af eksponering af miljøet er kun relevant for vandmiljøet, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette gælder, eftersom emissioner af Ca(OH)2 i de forskellige trin i livscyklussen (produktion og anvendelse) hovedsageligt vedrører (spilde)vand. Vurderingen af virkning på og risiko for vandmiljøet omfatter kun virkningen på organismer/økosystemer som følge af mulige ændringer af ph-værdien, som er relaterede til udledninger af OH-, idet toksiciteten af Ca2+ forventes at være ubetydelig i sammenligning med virkningen (eller den mulige virkning) på phværdien. Kun det lokale plan behandles her, inklusive kommunale rensningsanlæg eller anlæg til behandling af industrielt spildevand, hvor dette er relevant, både for produktion og industriel anvendelse, eftersom eventuelle virkninger, som måtte forekomme, forventes kun at ske på lokalt plan. Den høje vandopløselighed og det meget lave damptryk indikerer, at Ca(OH)2 overvejende vil findes i vand. Da Ca(OH)2 har et lavt damptryk, forventes ingen signifikante emissioner til eller eksponering af luft. Signifikante emissioner til eller eksponering af jordmiljøet forventes heller ikke for dette eksponeringsscenarie. Eksponeringsvurderingen for vandmiljøet vil derfor kun omhandle de mulige ændringer af ph-værdien i afløbsvand fra kommunale rensningsanlæg og i overfladevand relateret til udledninger af OH- på lokalt plan. Tilgangen til eksponeringsvurderingen er en vurdering af resulterende indvirkning på ph-værdien: Overfladevandets ph-værdi bør ikke stige til over 9. Produktion af Ca(OH)2 kan potentielt medføre en udledning til vand og lokalt forøge koncentrationen af Ca(OH)2 og påvirke ph-værdien i vandmiljøet. Når ph-værdien ikke Emissioner til miljøet neutraliseres, kan udledningen af afløbsvand fra produktion af Ca(OH)2 påvirke ph-værdien i det modtagende vand. Afløbsvandets ph-værdi måles normalt meget hyppigt og kan nemt neutraliseres, hvilket ofte kræves ifølge national lovgivning. Spildevand fra produktion af Ca(OH)2 er uorganisk spildevand, og der er derfor ikke nogen biologisk behandling. Spildevand fra produktion af Ca(OH)2 bliver derfor normalt ikke i anlæg til behandling af behandlet på anlæg til biologisk behandling af spildevand, men det kan anvendes til phregulering af surt spildevand, som behandles på anlæg til biologisk behandling af industrielt spildevand spildevand. i vandmiljøet i havet i sedimenter i jord og grundvand i atmosfæren, som er relevant for fødekæden (sekundær forgiftning) Når Ca(OH)2 udledes til overfladevand, vil optagelsen i partikler og sediment være ubetydelig. Når kalk udskilles til overfladevand, kan ph-værdien stige, afhængigt af vandets bufferkapacitet. Jo større vandets bufferkapacitet er, desto mindre er indvirkningen på phværdien. Generelt reguleres den bufferkapacitet, der forhindrer ændringer af naturligt vands aciditet eller alkalitet, af ligevægten mellem kuldioxid (CO2), hydrogencarbonationen (HCO3-) og trioxocarbonat(2-) (CO32-). Sedimentlaget er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant for Ca(OH)2: Når Ca(OH)2 udledes til vandmiljøet, vil optagelsen i sedimentpartikler være ubetydelig. Jordmiljøet er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant. Atmosfæren er ikke omfattet af dette eksponeringsscenarie, eftersom dette ikke betragtes som relevant for Ca(OH)2: Ved udledning til luften som aerosol bliver Ca(OH)2 som følge af reaktionen med CO2 (eller andre syrer) neutraliseret til HCO3- og Ca2+. Derefter udvaskes saltene (f.eks. calcium(hydrogen)carbonat) fra luften, og dermed ender de atmosfæriske emissioner af neutraliseret Ca(OH)2 hovedsageligt i jord og vand. Bioakkumulering i organismer er ikke relevant for Ca(OH)2: En risikovurdering for sekundær forgiftning kræves derfor ikke. Side 20 af 102

Detaljer angives i de specifikke scenarier.

Detaljer angives i de specifikke scenarier. Calciumdihydroxid - Side 16/103 Bilag: Eksponeringsscenarier Det aktuelle dokument indeholder alle relevante arbejdsmæssige og miljømæssige eksponeringsscenarier (ES) for produktion og anvendelse af Ca(OH)2

Læs mere

ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer

ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer ES-nummer 9.1: Fremstilling og industrielle anvendelser af vandige opløsninger af kalkstoffer Format (1) på eksponeringsscenarie vedrørende anvendelser udført af arbejdstagere 1. Titel Kort friteksttitel

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal 1. GES 14: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel Use Descriptor SU: SU 9 Fremstilling af finkemikalier, SU 8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 16: Produktion af nikkelholdige produkter (elektronik) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 16: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU 16 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr

Læs mere

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A)

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) 1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 15: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, bortset fra maskiner og udstyr PC:

Læs mere

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier 1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier Opgave 1) Du har evalueret på din virksomheds egen brug af et stof og fundet frem til følgende anvendelser. Find tilhørende PROC er: Aktivitet PROC Opbevaring

Læs mere

1. GES 11: Produktion af Ni-salte fra Ni-metal

1. GES 11: Produktion af Ni-salte fra Ni-metal 1. GES 11: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Produktion af Ni-salte til anvendelse ved fremstilling af katalysatorer Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU9 Fremstilling

Læs mere

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning. 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 10: Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og galvanoformgivning Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Overfladebehandling af metaller galvanisk fornikling og

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D : Opstilling eksponeringsscenarier i Del F : Kemikaliesikkerhedsrapportens format Version: 2.1 November

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4

SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 SIKKERHEDSDATABLAD SVOVLSYRE 15-50% Revisionsdato: 15. juli 2014 Versionsnummer: 4 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktnavn: 15-50 % PR nummer: 1813303

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af benzin JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS Udgave 1.2 Printdato 14.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 13.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier CHYMEIA ApS Eksponeringsscenarier Et nyt element i kemikaliereglerne Workshop nr. 205, lokale 25 AM2016 7. november 2016 Seniorkonsulent: Claus Ankjærgaard Agenda 14.15 14.30 Teori 14.30 14.50 Praktisk

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Diesel

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Diesel Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af diesel JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG Udgave 8.0 Trykdato 18.11.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Oktober 2012 (version 1.2) Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Fuel 45

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Fuel 45 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af fuelolie JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 Version 1. Neopentyl Glycol flakes Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 15-jan-2016 Revisionsdato 15-jan-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Neopentyl Glycol

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder.

Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Case med Kommunerne Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn med virksomheder. Målet med casen er at illustrere følgende for de tilsynsførende

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Revision: 26 Dato: 28.08.2015

SIKKERHEDSDATABLAD. Revision: 26 Dato: 28.08.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Handelsnavne Kemisk Navn CAS nr. 68855-54-9 14464-46-1 EF Nr. 272-489-0 238-455-4 REACH-registreringsnr

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bis-MPAÔ Kemisk

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG

MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MYRESYRE 85 % FE / IBC 1200 KG Udgave 3.2 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG

NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : natriumhydroxid Indeks-Nr. : 011-002-00-6 CAS-Nr. : 1310-73-2 EF-Nr. : 215-185-5

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Version 2 Marts 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om REACH og forklarer

Læs mere

Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt.

Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt. INTRODUKTION Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt. Risiko-screeningen bygger i princippet på at identificere det stof i produktet,

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

1. GES 13: Ni-katalysatorproduktion baseret på NiO-holdigt katalysatorudgangsstof

1. GES 13: Ni-katalysatorproduktion baseret på NiO-holdigt katalysatorudgangsstof 1. GES 13: Ni-katalysatorproduktion baseret på NiO-holdigt katalysatorudgangsstof Livscyklus Kort friteksttitel Fremstilling af Ni-metal Ni-katalysatorproduktion baseret på NiO-holdigt katalysatorudgangsstof

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

EU-SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Elektrolyt E-AL

EU-SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Elektrolyt E-AL Version 2 / Side 1 af 5 Identifikation af stoffet eller præparatet Handelsnavn: 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af selskabet / virksomheden Anvendelse af stoffet / præparatet Generel anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5. Kode: 00945 Version: 4 Dato: 07/09/2004 Annullerer og erstatter: 02/06/2004

Sikkerhedsdatablad. Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5. Kode: 00945 Version: 4 Dato: 07/09/2004 Annullerer og erstatter: 02/06/2004 Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5 01 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN PRODUKTETS NAVN: Anbefalede anvendelser: LEVERANDØR: Navn: Adresse: GENCOOL PC-26 afkølingsvæske Frostbeskyttelsesmiddel

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG

NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYPOCHLORIT 150 G/LITER/ DK 24 KG Udgave 6.1 Printdato 11.04.2014 Revisionsdato / gyldig fra 10.04.2014 Afsnit 1: Identifikation af

Læs mere

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 Graviertechnik Handelsnavn GRAVOXYD Sværtningsbejdse GR-K, Kat.-nr. 838 Anvendelsesformål Sværtning af graveringer på messing, og sølv og hurtigbrunering

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG

NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG Udgave 3.1 Printdato 06.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 05.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG

SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG Udgave 2.1 Printdato 25.02.2015 Revisionsdato / gyldig fra 07.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31 Produktnavn: Equitone Linea Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Equitone Linea Anvendelse: Facadebeklædning Leverandør: ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere