Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune."

Transkript

1 Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune.

2 Indholdsfortegnelse: Side Målgruppevurdering... 3 Handicapteam... 3 Familievejledning... 4 Handicapkoordinator (HK)... 4 Tabt arbejdsfortjeneste SL Merudgifter SL Særlig støtte til jeres barn... 5 Afløsning og Aflastning... 5 Ledsagelse... 5 Anbringelse uden for hjemmet... 6 Hjælpemidler... 6 Behandlingsredskaber... 6 Boligændringer... 6 Støtte til bil... 6 Hjemmetræning... 6 Fysioterapi og sundhedspleje... 7 Børnefaglig undersøgelse... 7 Bisidder forældre og børn... 7 Partshøring... 8 Aktindsigt... 8 Klageregler... 8 Daginstitution... 8 Overgang til skole... 8 Uddannelse og fremtidsplaner... 9 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU... 9 Fra barn til voksen Eksterne råd og vejlednings muligheder

3 Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune 1. Kære forældre Denne guide er til jer, der venter eller er forældre til et barn med handicap. Helsingør Kommune har en vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne i kommunen, men det kan vi ikke gøre alene. Som forældre er I, med det kendskab I har til jeres barn og jeres dagligdag, afgørende for at sikre den bedst mulige indsats for jeres barn og jeres familieliv. Med denne guide får I en gennemgang af de vigtigste tilbud, I som forældre kan ansøge om hjælp og støtte til i Helsingør Kommune samt en række henvisninger til, hvor I kan søge mere viden. Helsingør Kommune Helsingør kommune arbejder på at skabe et godt hverdagsliv for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som ligger så tæt på det normale som muligt. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som familie og ud fra jeres families behov og forudsætninger. Vi skal I Helsingør Kommune tilbyde jer gratis rådgivning, undersøgelse og behandling. Det er den enkelte kommune, der med udgangspunkt i lovgivningen vurderer og afgør, hvilke tilbud om hjælp og støtte I kan få. Hver enkelt kommune fastlægger selv sit serviceniveau inden for lovens rammer. Det betyder, at tilbuddene kan variere fra kommune til kommune. Støtten gives normalt i forhold til en vurdering af jeres families samlede situation men med særligt fokus på jeres barns behov. Målgruppevurdering Betingelsen for at få hjælp er, at jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Helsingør Kommune vil vurdere jeres barns samlede funktionsevne ud fra en faglig og individuel vurdering. Herefter vil vi afgøre om jeres barn er i målgruppen til at modtage hjælp. Vurderingen tages således på baggrund af barnets samlede funktionsniveau og ikke alene med baggrund i eks. vis en diagnose. For at kunne foretage den korrekte vurdering, vil det være relevant at indhente oplysninger om jeres barn. Det kan være oplysninger om helbredsforhold, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold m.m. I skal give samtykke til, at Helsingør Kommune kan indhente de relevante oplysninger. Handicapteam Det er Helsingør Kommunes handicapteam, der vurderer og har beslutningskompetencen til, hvorvidt jeres barn er i målgruppen og dermed, om I er berettiget til hjælp. Handicapteamet består af en række socialrådgivere samt administrative sagsbehandlere. I vil få tilknyttet en socialrådgiver fra Handicapteamet i en afklaringsperiode, hvor det vurderes, hvorvidt jeres barn er i målgruppen. Vurderes jeres barn i målgruppen vil I efterfølgende fortsætte med en socialrådgiver fra Handicapteamet. Vurderes jeres barn ikke i målgruppen, vil sagen, som udgangspunkt blive lukket. For at få et godt sagsforløb er det vigtigt, at I bidrager mest muligt. I kan f.eks. bidrage med, at beskrive jeres barn og familiens samlede situation grundigt samt at beskrive jeres forventninger til samarbejdet. 1 Denne guide er udarbejdet med baggrund i Socialstyrelsens pjece fra 2013 Forældre et til barn med fysisk eller psykisk handicap og tilpasset Helsingør kommunes tilbud på området. 3

4 Socialrådgiveren kan bidrage ved bl.a. at fortælle jer om, hvilke former for hjælp og støtte, der er mulighed for. Hvordan lovgrundlaget er for støtten samt sagsgangen i kommunen. Hvis I har et kommunikationshandicap eller ikke taler/forstår dansk, har I ret til gratis tolkebistand. Handicapteamet træffes på tlf / , Mail: Familievejledning Får jeres barn konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal I tilbydes familievejledning. I skal have tilbudt en rådgivende samtale senest tre måneder efter, at Helsingør Kommune har fået kendskab til, at jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder uanset, hvornår i jeres barns liv funktionsnedsættelsen bliver konstateret. Bliver I ikke kontaktet, så opsøg Familievejlederne. Formålet med familievejledningen er at hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for støtte. Familievejlederne skal bl.a. fortælle om jeres muligheder og henvise jer til, hvor I kan få mere viden, og hjælpe jer med at få kontakt til andre familier med børn med handicap. Familievejlederne yder også støttende samtaler i forhold til at få et barn med et handicap. Familievejlederne er ingen myndighedsfunktion, de træffer således ingen afgørelser og de har ikke kompetence til at bevilge ydelser. Kontakt Familievejlederne, Hanne Tang tlf , Mail: og Bente Hjortshøj tlf , Mail: Handicapkoordinator (HK) HK bidrager til at skabe sammenhæng i en families hverdag. Dels ved at yde generel råd og vejledning i forhold til at få et barn med et handicap og dels ved at hjælpe familien rundt i kommunen og henvise til de rette afdelinger og tilbud. HK kan indkalde relevante personer til netværksmøder når, der fra forældre og/eller fagfolks side opleves forvirring omkring barnets muligheder eller ved overgange i barnets liv. For HK s rolle glæder det samme, som hos Familievejlederne. Hun er ingen myndighedsfunktion og træffer således ingen afgørelser og kan ikke bevilge ydelser. Kontakt Handicapkoordinatoren: Fysioterapeut Bente Borg Donkin Tlf , Mail: Ydelser efter Servicelovens bestemmelser: Såfremt jeres barn er vurderet i målgruppen, kan I tilbydes, eller søge om, en række ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Hvorvidt I er berettiget til ydelserne afgøres af socialrådgiverne i Handicapteamet eller i afdelingen for Forebyggelse og visitation. I kan i nedenstående afsnit læse hvem, der behandler hvilke ydelser. Tabt arbejdsfortjeneste SL 42 For nogle børn med handicap kan det være den bedste løsning, at de passes hjemme af deres forældre. Hvis Helsingør kommune vurderer, at det er nødvendigt, at en af jer helt eller delvist passer jeres barn og derfor ikke kan arbejde som hidtil, kan I søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Vær opmærksom på, at der er et økonomisk loft over ydelsen. Der er ingen entydige regler for, hvor mange timers kompensation, I kan modtage (dog maks. 37 timer). Det afgørende er, hvor mange timer der er nødvendige for at varetage pasningen. Der vil være tale om en konkret, individuel vurdering. Søges i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: 4

5 Merudgifter SL 41 Merudgiften skal være en konsekvens af jeres barns nedsatte funktionsevne og jeres udgifter til forsørgelse i hjemmet. Det er jeres socialrådgiverne i Handicapteamet, der vurderer, hvilke nødvendige merudgifter I kan få dækket. Der er tale om et individuelt skøn, beløbet skal overstige et minimumsbeløb og er hverken skattepligtigt eller indtægtsbestemt. Vær opmærksom på, at pga. af det såkaldte sektoransvarlighedsprincip skal f.eks. udgifter til behandling dækkes af sundhedssektoren, udgifter til undervisning af uddannelsessystemet osv. og dem kan I derfor ikke få hjælp til efter servicelovens bestemmelser om merudgifter. Jf. SL 41 Søges i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: Særlig støtte til jeres barn Det er muligt at få bevilget aflastning eller anden form for støtte på baggrund af jeres barns behov. Der kan f.eks. være tale og aflastning i hjemmet eller aflastning i plejefamilie eller på institution. Der kan også være tale om praktisk eller pædagogisk støtte og vejledning til jer, så jeres barn bliver i stand til forsat at få en velfungerende dagligdag. I nogle tilfælde kan støtten først ydes, når socialrådgiveren i Handicapteamet har udfærdiget en børnefaglig undersøgelse. Særlig støtte ydes efter servicelovens 52. (se yderligere nedenfor) Søges i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: Afløsning og Aflastning for at lette jer som forældre Når I har et barn med handicap, er det ofte nødvendigt at tilrettelægge dagligdagen ud fra jeres barns behov for støtte, hjælp, behandling og undersøgelser. Afløsning eller aflastning kan være forudsætningen for, at I har ressourcer nok til et arbejdsliv og kan give jer tid til eventuelle søskende og til hinanden. Afløsning (i eget hjem) og aflastning (uden for hjemmet) kan foregå i kortere eller længere tid. Det er socialrådgiverne i Handicapteamet, der vurderer, hvilke tilbud I kan få. I vurderingen indgår graden af jeres barns handicap og familiens situation som helhed. Derfor er det vigtigt, at I får sat ord på jeres behov og dagligdag, så I sammen kan finde den rette løsning. Hvis pasningen af jeres barn er så krævende, at I har svært ved at nå andre gøremål, kan socialrådgiverne i Handicapteamet vurdere, om I som forældre har brug for personlig praktisk hjælp til jeres barn eller afløsning i jeres hjem, hvor en person passer barnet i et bestemt antal timer. Det kan også være, at I har brug for, at jeres barn i kortere perioder (f.eks. en weekend) opholder sig et andet sted. Jf. Servicelovens 83 om afløsning eller servicelovens 84 om aflastning. I skal være opmærksomme på, at vi i en vurdering at familiens situation som helhed, ser på om I som forældre er skilt og dermed forventes at tage vare på jeres barns behov på skift. Herunder har aflastning på skift idet jeres barn er i deleordning. Søges i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: Ledsagelse Som alle andre større børn og unge har hjemmeboende børn og unge med handicap brug for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet, uden at I som forældre kommer med. Det styrker selvstændiggørelsen, og det giver mulighed for at etablere og vedligeholde sociale kontakter og venskaber. Børn og unge (12-18 år) kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden fra kommunen, hvis de på grund af deres handicap ikke kan færdes ude alene uden støtte og hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for ordningen (der må f.eks. ikke være behov for socialpædagogisk bistand, og ledsageren skal ikke fungere som støtteperson eller besøgsven). 5

6 Søges i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: Anbringelse uden for hjemmet Hvis I ikke har mulighed for at have jeres barn hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor jeres barn i stedet kan bo, f.eks. plejefamilier, opholdssteder og andre døgntilbud. I skal som udgangspunkt betale delvist for anbringelsen. Beløbet beregnes ud fra jeres indkomst, men der er i visse tilfælde mulighed for at nedsætte betalingen. Hvis jeres barn bliver anbragt uden for hjemmet, har I stadig forældremyndigheden. Søges/besluttes i Handicapteamet, træffes på tlf / , Mail: Hjælpemidler Hvis jeres barn har en varigt nedsat funktionsevne, kan Helsingør kommune muligvis bevilge forskellige former for tekniske eller kropsbårne hjælpemidler. Det er et krav, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjælper følgerne af jeres barns handicap eller letter dagligdagen. Det er kommunen, der skal stille hjælpemidlerne til rådighed eller hjælpe jer med at anskaffe dem. Hjælpemidler søges i Forebyggelse og visitation på tlf , Mail: Behandlingsredskaber Alt efter jeres barns behov kan I få brug for forskellige former for behandlingsredskaber. Behandlingsredskaber bruges typisk som led i eller fortsættelse af den behandling, der er påbegyndt på sygehuset. Formålet med behandlingsredskaberne er enten at forbedre resultatet af behandlingen eller modvirke en forværring af jeres barns tilstand. Det er sygehuset, der skal stille behandlingsredskaberne til rådighed eller hjælpe jer med at anskaffe dem. Behandlingsredskaber søges via sygehussektoren. I skal henvende jer til den afdeling, hvor jeres barn har været undersøgt/indlagt. Boligændringer Hvis jeres barn har en varigt nedsat funktionsevne, kan Helsingør kommune bevilge støtte til ændringer i jeres bolig. Det er et krav, at boligændringerne er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for jeres barn. Husk, at I altid bør søge om og have en bevilling fra kommunen, før I laver noget om selv. Jf. servicelovens 116. Ansøgning om boligændringer søges i Forebyggelse og visitation på tlf , Mail: Støtte til bil Hvis jeres barn pga. en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har meget vanskeligt ved at færdes uden bil, kan I søge om støtte til køb af bil, nødvendig indretning af bilen og evt. om kørekort. Ansøgning om støtte til bil søges i Forebyggelse og visitation på tlf , Mail: Hjemmetræning Hvis I som forældre ikke ønsker at benytte det særligt tilrettelagte tilbud efter SL 32, I har fået anvist, har I mulighed for at søge om godkendelse til hjemmetræning af jeres barn. For at I kan få godkendt og støtte til hjemmetræningen, skal en række betingelser være opfyldt, og der skal først laves en børnefaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse). Hjemmetræningen skal imødekomme jeres barns behov, og I skal som 6

7 forældre være i stand til at udføre opgaven. Helsingør kommune fører som myndighed tilsyn med, om jeres barn udvikler sig tilstrækkeligt, og om I magter den træning, jeres barn behøver. Ansøgning om hjemmetræning søges i Handicapteamet, der træffes på tlf / , Mail: Fysioterapi og sundhedspleje I Helsingør Kommune er der ansat børnefysioterapeuter, der er en del af Sundhedstjenesten, som også omfatter sundhedsplejerskerne. Hvis dit barn har motoriske vanskeligheder, et handicap eller et særligt behov for støtte kan der tilbydes fysioterapi i form af rådgivning, vejledning eller behandling. Fysioterapeuterne vurderer hver enkelte barns behov i forhold til hvilken indsats, der kan tilbydes. Henvisning kan ske igennem sundhedsplejerske, hospital, egen læge eller barnets institution / skole. Sundhedsplejerskerne har et udvidet tilbud til nyfødte børn med et handicap. Børn med handicaps er også omfattet af sundhedsplejerskernes forebyggende indsatser i skolen. Information om fysioterapi og sundhedspleje fås via Den kommunale Sundhedstjeneste tlf.: , Mail: Børnefaglig undersøgelse Forudsætningen for, at I kan få særlig støtte (efter 52, se ovenfor) til jeres barn, er, at der bliver lavet en børnefaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse). En børnefaglig undersøgelse udarbejdes ud fra samtaler med jer som forældre, jeres barn (såfremt det er muligt) beskrivelser af jeres barn fra de relevante fagpersoner samt socialrådgiverne i Handicapteamets vurdering af jeres barns forhold. Den børnefaglige undersøgelse skal skabe et overblik over situationen for jeres barn og jeres familie. Undersøgelsen skal være med til at sikre, at I får den støtte, der er behov for. I undersøgelsen ses der først og fremmest på, hvilke behov jeres barn har, men formålet er også at finde frem til de ressourcer og handlemuligheder hos jeres barn, jeres familie og netværk, der kan bidrage til at overvinde problemerne. Hvis det vurderes, at jeres barn har behov for støtte, skal der laves en handleplan med målene for indsatsen, hvilken slags foranstaltning jeres barn kan få, og hvor længe foranstaltningen skal vare. Handleplanen skal 1. gang revurderes efter 3 måneder og herefter hver 6. måned. Børnefaglig undersøgelser samt særlig støtte efter Servicelovens 52 ydes i Handicapteamet, der træffes på tlf / , Mail: Bisidder forældre og børn I har som forældre ret til at tage en bisidder med til møder med kommunen. Det kan være et familiemedlem, en ven eller en anden person, som I har tillid til. Jf. forvaltningslovens 8. Børn og unge har ret til at medbringe en bisidder i alle sager, der behandles efter reglerne i serviceloven. Retten til en bisidder gælder uanset barnets alder. Der er ikke fastsat en aldersgrænse, fordi der heller ikke er fastsat en nedre aldersgrænse for, hvornår børn skal høres og deltage i en børnesamtale. En vurdering af om et barn skal høres, vil alene basere sig på en konkret vurdering. Det er vigtigt at slå fast, at det er barnet eller den unge, der har ret til en bisidder. Det er dermed ikke forældrenes ret, og retten til bisidder er ikke afhængig af, at forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke. Jf. Servicelovens 48. 7

8 Partshøring Hvis I er parter i en sag (f.eks. søger om ydelser eller støtte), har Helsingør kommune pligt til at høre jer, inden der træffes afgørelse, såfremt vi har nogle oplysninger, som er væsentlige, som I ikke kender, og som ikke er til fordel for jer. Jf. forvaltningslovens 19 og 20. Aktindsigt I har, med enkelte undtagelser, adgang til at se alle de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. I kan bede om aktindsigt skriftligt eller mundtligt. Jf. forvaltningslovens 9 og 10. Klageregler Hvis I mener, der er sket fejl i jeres sag, eller får I afslag på noget, I har søgt, har I normalt mulighed for at klage. Afslag skal gives skriftligt sammen med en vejledning om, hvordan og til hvem I skal klage til. Vær opmærksom på de tidsfrister, der gælder for indgivelse af klagen. Det sociale område: Klagen sendes til Helsingør kommune, der skal revurdere afgørelsen. Hvis Helsingør kommune ikke giver jer ret i klagen, videresender vi den til Ankestyrelsen, som afgør sagen. Daginstitution Når et barn med handicap skal i dagtilbud, kan der være behov for specialpædagogisk bistand. Dette kan være i form af særlig rådgivning til dagtilbuddet og til forældrene eller der kan være behov for støttepædagog eller puljetimer. I visse tilfælde kan der være behov for indskrivning i special-daginstitution. Sammen med Helsingør Kommune skal I tage stilling til, om jeres barn skal i en almindelig børnehave, eller om der er behov for et særligt dagtilbud. Her er det vigtigt, at I som forældre er aktivt med til at beskrive jeres barn da det er jer, der har det tætteste kendskab til jeres barns ressourcer og behov. Vurderingen af, om jeres barn skal tilbydes det ene eller det andet, skal tage udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering af barnets samlede situation. Når der skal tages stilling til jeres barns behov for specialpædagogisk bistand eller evt. særligt dagtilbud, inddrages Børne- og Ungerådgivningen (BUR). Børne- og Ungerådgivningens personale består af psykologer, specialpædagoger og tale-hørepædagoger, som på et fagligt grundlag undersøger, beskriver og vurderer barnets behov for støtte og specialpædagogisk bistand. Drejer det sig om fysiske handicap, vil personale fra Sundhedstjenesten ligeledes blive inddraget til at beskrive og vurdere barnets vanskeligheder og behov. Som udgangspunkt ønsker Helsingør kommune at inkludere jeres barn i kommunens almindelige dagtilbud. Hvis det ikke er muligt, vil kommunen først foretage en udredning af behovet og derefter evt. tilbyde jer et særligt dagtilbud. Såfremt jeres barn allerede går i et almindeligt dagtilbud, vil institutionen være behjælpelig med kontakten til relevante fagpersoner. Såfremt jeres barn endnu ikke går i dagtilbud kan sundhedstjenesten være behjælpelig med kontakt til relevante fagpersoner. Valg af daginstitution og skole sker i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler (DS), der kan kontaktes på tlf , Mail: Overgang til skole Når I har et barn med handicap, er det en god ide at orientere og inddrage barnets distriktsskole i god tid inden skolestart, så skolen har mulighed for at forholde sig til, om der er behov for særlige tiltag. 8

9 Hvis barnet er i dagtilbud, vil leder og personale herfra kunne hjælpe jer med kontakt til skolen. Jeres barn kan desuden have tilknyttet personale fra Børne- og Ungerådgivningen (BUR), det kan dreje sig om psykolog, støttepædagog og/eller tale-hørepædagog. Disse fagpersoner vil ligeledes kunne hjælpe og vejlede vedr. kontakt til jeres barns distriktsskole. Hvis I tænker, at der kan blive behov for specialundervisning og måske for indskrivning i specialskole, skal dette drøftes med distriktsskolen, som derefter anmoder BUR om at lave en pædagogisk-psykologisk vurdering. Hvis barnet ikke er i dagtilbud kan BUR evt. være behjælpelige med konktakt til distriktsskolen. I Helsingør kommune er det distriktsskolelederen der træffer afgørelse vedr. specialundervisning. Børne- og Ungerådgivningen(BUR) kan kontaktes på tlf , Mail: Uddannelse og fremtidsplaner I god tid før sidste skoleår bør I begynde at drøfte fremtiden for, og med jeres barn. Det er vigtigt at få afklaret forventninger og muligheder, så I kan planlægge langsigtet, når der inden længe skal træffes valg om uddannelse og fritid og om bolig og arbejde på længere sigt. Alle unge ml har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. Det betyder, at jeres barn også har krav på at få et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud efter 9. klasse. Alle unge følges af en uddannelsesvejleder fra UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og denne vejleder er til rådighed fra midt i 8. klasse. Vejlederens opgave er at finde den bedste uddannelsesvej for jeres barn i nært samarbejde med jer. På ungdomsuddannelserne er der forskellige muligheder for den nødvendige kompenserende støtte Det er Helsingør kommunes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der skal vejlede den unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og du kan læse mere på hjemmesiden. UU Øresund træffes på tlf. Tlf.: , Mail: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Hvis jeres barn er udviklingshæmmet eller har særlige behov, som betyder, at det ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med den relevante støtte, kan I ansøge kommunen om at blive omfattet af reglerne for en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Hvis jeres barn vurderes til at være i målgruppen for uddannelsen tilbyder kommunen et 3 årigt uddannelsesforløb. Formålet med en STU er, at den unge får personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor elementer af almen dannelse, udvikling af evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Samtidig giver ungdomsuddannelsen tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor den unge kan få nye sociale erfaringer. Det er UU-Øresund, der udarbejder indstillingen for den unge til STU. Det er dog kommunen, der træffer afgørelse i forhold til, om den unge er berettiget til uddannelsen. Visitationsudvalget hører under Center for Særlig Social Indsats (SSI) UU Øresund træffes på Tlf.: , Mail: Børn- og ungerådgivningen (BUR) BUR er den enhed, der varetager kommunens PPR-funktion (pædagogisk-psykologisk rådgivning). 9

10 BURs personale består af psykologer, specialpædagoger og tale-hørepædagoger. BUR laver faglige vurderinger vedr. småbørn, skoleelever og unge, der har særlige behov (fx behov for specialpædagogisk bistand) og rådgiver på grundlag heraf forældre, dagtilbud og skoler. Henvendelse til BUR sker som hovedregel i samarbejde med dagtilbudsleder eller skoleleder. Hvis barnet ikke er i skole eller dagtilbud, kan I selv kontakte BUR. BUR træffes på tlf , Fra barn til voksen Såfremt der er behov for fortsat støtte efter det fyldte 18 år, vil jeres socialrådgiver i Handicapteamet etablere et samarbejde med relevante rådgivere i andre af kommunens centre, senest et ½ år før jeres barn fylder 18 år. Det etablerede samarbejde vil bl.a. betyde, at I vil modtage rådgivning om de muligheder, der findes, når jeres barn fylder 18 år. På dette tidspunkt bliver han eller hun personlig myndig og får derfor sin egen socialrådgiver på voksenområdet. Herefter er det kun, hvis den unge selv ønsker det, at I kan deltage ved møder med socialrådgiveren (som bisiddere). Hvis jeres barn har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan I søge om værgemål (at en anden-en værge-kan handle på jeres barns vegne). Værgemål søges i Statsforvaltningen. Jeres rådgiver i kommunen kan være behjælpelig med yderligere information om ansøgning af værgemål. Vær opmærksom på, at den unges overgang til voksenlivet ændrer på de ydelser, tilbud og rutiner, som har været en del af jeres hverdag. Indtil nu har fokus ved vurderingen af jeres barns behov for støtte været på jer som familie. Men når jeres barn bliver myndigt, betyder det, at der alene vil være fokus på den unges ressourcer og udfordringer og ikke længere på jeres families samlede situation. Det betyder samtidig, at alle ydelser, som jeres barn tidligere har modtaget, ophører den dag, hvor jeres barn fylder 18 år. Det gælder også merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. I skal derfor i god tid overveje, hvad de ændrede vilkår betyder for jer som familie. Rådgivning søges hos jeres socialrådgiver i Handicapteamet, der træffes på tlf / , Mail: Eksterne råd og vejlednings muligheder VISO Kommuner, regioner og borgere kan få gratis rådgivning i sager på det specialiserede socialområde og i specialundervisningen. Som borgere har I mulighed for at kontakte VISO og få en uforpligtende og afklarende samtale om jeres konkrete problemstilling med en VISO-konsulent. Rådgivningen kan supplere jeres egen kommunes ekspertise, viden og erfaring. VISO s specialrådgivning er vejledende, og det vil altid være jeres kommune, der træffer beslutning om, hvilke indsatser der skal sættes i værk i jeres sag. Derfor vil det være en god idé at inddrage jeres kommunale socialrådgiver, når I henvender jer til VISO. Kommunale beslutninger, juridiske spørgsmål og klager er ikke om-fattet af rådgivningen. Læs mere på: søg på pjecen Specialistrådgivning og erfaring fra praksis til dig som borger. DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, giver råd og information om reglerne på handicapområdet. I kan bruge DUKH, når I mangler viden om lovgivning og støttemuligheder, har svært ved 10

11 at komme i dialog med socialrådgiveren eller er utilfredse med en afgørelse i jeres sag og er i tvivl om mulighederne for at klage. DUKH rådgiver kun og kan altså ikke beslutte eller tildele jer støtte eller ændre afgørelser, der er truffet af myndighederne. DUKH kan heller ikke være bisidder for jer. DUKH har produceret en række lovguides, hvor I kan finde brugbar information om de gældende regler på området. De kan hentes gratis på DUKH s hjemmeside. Læs mere på Forældre- og handicaporganisationer At blive forældre til et barn med handicap er for de fleste en uventet situation. Mange føler sig forvirrede over at skulle håndtere de mange blandede følelser af glæde og sorg. Det kan være en stor hjælp at få kontakt til andre forældre i samme situation. Mange forældre- og handicaporganisationer har forældregrupper, familiekurser og -rådgivning. Her vil I dels kunne få information og rådgivning, dels støtte fra ligestillede. Samt udbytte af at møde andre forældre, udveksle erfaringer og danne netværk. Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation, der har 32 medlemsorganisationer og dækker alle typer handicap. DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger men det gør medlemsorganisationerne, som I kan finde via DH s vejviser. Læs mere på Sjældne diagnoser Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 47 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap. Læs mere på Søskendenetværk og -grupper Flere steder i landet findes der søskendenetværk og -grupper, som I måske kan have glæde af. For børn, der har søskende med handicap, kan det være en stor lettelse at møde og tale med andre i samme situation. Her kan de få mulighed for at dele deres erfaringer omkring det at have en bror eller søster med handicap. Søskendegrupper består typisk af en gruppe nogenlunde jævnaldrende børn, som ledes af en eller to gruppeledere, som mødes regelmæssigt med børnene over længere tid. I grupperne får børnene et frirum, hvor det er deltagerne og deres følelser, der er i fokus og ikke deres søskende med handicap, som i hverdagen typisk får og kræver meget opmærksomhed. En del kommuner samt bruger- og pårørendeorganisationer har oprettet søskendegrupper. Indimellem kender jeres socialrådgiver til disse muligheder. Så du er velkommen til at spørge. Læs mere om søskendenetværk og -grupper på 11

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse HJÆLP OG STØTTE til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Hjælp og støtte til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Denne pjece er skrevet til

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

HANDICAP OG PSYKIATRI. Fra barn til voksen. Information til unge med særlige behov

HANDICAP OG PSYKIATRI. Fra barn til voksen. Information til unge med særlige behov HANDICAP OG PSYKIATRI Fra barn til voksen Information til unge med særlige behov Som ung skal du være opmærksom på: I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie 06.17 Handicapteamet Fagcenter børn & Familie Handicapteamet -en del af Fagcenter Børn & Familie. Teamet består af 7 rådgivere, der sammen dækker hele målgruppen for Handicapteamets indsats: Børn og Unge

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Du kan få idéer til, hvad du og dine forældre kan gøre for at forberede dig til voksenlivet.

Du kan få idéer til, hvad du og dine forældre kan gøre for at forberede dig til voksenlivet. 18 år lige om lidt Denne pjece handler om at være ung med et fysisk og/ eller psykisk handicap, og den giver dig og dine forældre et overblik over de emner, I måske har behov for at få svar på i forbindelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2013 Sundhed og SocialService Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Til dig der er ung... 5 Til jer der er forældre... 6 Fra barn

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Østjylland 30.11.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 01 December 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Oplæg for. Dyspraksiforeningen. d. 29. juni v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg for. Dyspraksiforeningen. d. 29. juni v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Dyspraksiforeningen d. 29. juni 2017 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Hvem er DUKH Sociale rettigheder og pligter Klagemuligheder Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening Oplæg for Danmarks Bløderforening d. 9. september 2017 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke Dagens program Præsentation af DUKH Støttemuligheder: Sociale rettigheder og pligter Klagemuligheder Pause

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP EN FOLDER TIL DIG, DER HAR ET FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP, SOM MEDFØRER, AT DU HAR ET SAMARBEJDE MED ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 At blive voksen...5 Uddannelse...6 Arbejde og

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 1 og 2 Mål med indsats Målet er at yde gratis råd og vejledning, herunder lave

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Modtagelse af familier i Specialrådgivning

Modtagelse af familier i Specialrådgivning gladsaxe.dk Information om Modtagelse af familier i Specialrådgivning Underrubrik eller dato Indledning Denne pjece informerer forældre til børn/unge med handicap om modtagelsen i Gladsaxe Kommunes Specialrådgivning.

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen

Oplæg om DUKH. Dansk Forening for Albinisme. 17. september Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Oplæg om DUKH Dansk Forening for Albinisme 17. september 2016 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne

10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne 10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 9 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN - en folder til dig og dit netværk BØRNEOMRÅDET VOKSENOMRÅDET Aarhus Kommune Oplag 1 Marts 2019 BAGGRUNDSTEKST OM OVERGANG TIL VOKSEN Vi har lavet denne folder til dig,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

2 Kvalitetsstandard om forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og ungehandicapområdet

2 Kvalitetsstandard om forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og ungehandicapområdet 2 Kvalitetsstandard om forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og ungehandicapområdet Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser,

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Definering af Særlig behov Særlig dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle børn skal have mulighed for

Læs mere

Serviceloven i voksenperspektiv

Serviceloven i voksenperspektiv Serviceloven i voksenperspektiv Aspergerforeningen Århus 15.3.2010 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig støtte til udsatte Børn & Unge med funktionsnedsættelser

Kvalitetsstandard for særlig støtte til udsatte Børn & Unge med funktionsnedsættelser Skema til afgivelse af høringssvar - kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard for særlig støtte til udsatte Børn & Unge med funktionsnedsættelser Høringssvar fra Dialoggruppen Forældre til syge- og handicappede

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne 14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 7 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet

5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 11 Kvalitetsstandard for hjemmetræning: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Guide til hjælp og støtte FOR FORÆLDRE TIL ET. barn med fysisk eller psykisk handicap KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Guide til hjælp og støtte FOR FORÆLDRE TIL ET. barn med fysisk eller psykisk handicap KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Guide til hjælp og støtte FOR FORÆLDRE TIL ET barn med fysisk eller psykisk handicap KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Indhold SIDE 3: Forord SIDE 4: Hvem kan hjælpe jer? Kommunen Kommunens sagsbehandler Sådan

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere