Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov"

Transkript

1 Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

2 Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og bliver teenager. En dag er man færdig med skolen og står på tærsklen til voksenlivet. Det er spændende som forældre at følge sit barn gennem denne udvikling. Nogle gange er det dog mere bekymring og usikkerhed end spænding, der fylder. Dette gælder ikke mindst, når man er forældre til en ung med særlige behov. Vi håber, at vi med denne pjece kan give et overblik over, hvad der konkret vil ske, og hvad der er af muligheder, når den unge skal videre i livet med de udfordringer, der kommer omkring uddannelse, forsørgelse, bolig m.m. Med venlig hilsen Haderslev Kommune. Indhold Overgangen fra ung til voksen...4 Uddannelsesvejledning...5 Foranstaltning og økonomisk støtte...6 Når den unge fylder 18 år Jobcenter Haderslev år - hvor går jeg hen? Links

3 Overgangen fra ung til voksen I det år, hvor den unge fylder 15 år, begynder overvejelserne om, hvad der skal ske, når han/hun dels er færdig med skolen, dels fylder 18 år. Der er overvejelser om bolig, uddannelse, beskæftigelse, for-sørgelse, fritidsaktiviteter osv. Forberedelse i god tid I Haderslev Kommune er der mulighed for, at unge fra de er 15 til fylder 18 år kan drøftes på tværfaglige planlægningsmøder. Det sker efter samtykke med forældrene og den unge. Møderne holdes 4 gange årligt, og på møderne deltager repræsentanter fra Familieafdelingen, UU-Vejledningen, Jobcentret og. På denne måde sikres et tidligt fokus på den enkelte unges fremtid. Overdragelse af sagen fra ung til voksen Cirka et år inden den unge fylder 18 år, vil der blive holdt et møde, hvor Familieafdelingen indkalder forældre, den unge og øvrige relevante parter, herunder de fagpersoner, der skal overtage den unges sag, når han/hun fylder 18 år. På mødet drøftes, hvad der er behov for af økonomisk støtte og øvrige foranstaltninger, som for eksempel bolig, uddannelse, beskæftigelse, personlig støtte og forsørgelse, når den unge fylder 18 år. Det er også på disse møder, der drøftes behov og muligheder for dækning af merudgifter, hjælpemidler, hjemmevejleder, ledsagerordning, personlig pleje m.m., når den unge fylder 18 år. 4 Uddannelsesvejledning til unge med særlige behov Hvem er vi? Specialvejledningen er en del af UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der varetager uddannelsesvejledning for alle unge mellem 12 og 25 år. Specialvejledningen tager sig af gruppen af unge med særlige behov. Det kan være unge med psykiske eller fysiske handicaps, og det kan være unge med indlæringsvanskeligheder, der ikke umiddelbart kan klare sig i skole/uddannelsessystemet uden hjælp. Hvad kan vi tilbyde? Vejledningssamtaler med den unge, familien, sagsbehand lere, skole og uddannelsesinstitutioner for at kunne sam - mensætte den rette uddannelsesplan for den unge. Vejledning til uddannelser for unge med særlige behov. e unge med særlige behov ind i ungdomsuddannelses systemet, så de i videst mulig omfang kan klare sig. Herunder ansøgning om praktisk støtte under uddannelse, som søges via SPS-ordningen (specialpædagogiske støtte) under SU-styrelsen, samt eventuelt handicaptillæg udover SU. (Statens uddannelsesstøtte, se link på bagsiden). Råd og vejledning om uddannelser og uddannelsesinsti tutioner. Vejledning om efterskoler for unge med særlige behov. Visitere til STU- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Visitere til EGU- Erhvervs Grund Uddannelse. Har I brug for råd og vejledning, er I velkommen til at kontakte UU, Laurids Skausgade 1, 1., 6100 Haderslev, telefon

4 Foranstaltninger og økonomisk støtte der ophører, når den unge fylder 18 år Når en ung med særlige behov fylder 18 år, får det betydning i forhold til den støtte, som I i familien hidtil har fået. Indtil den unge fylder 18 år, er det jer forældre, der får støtten og den økonomiske hjælp. Når den unge fylder 18 år, ophører hjælpen til jer som forældre, og der træder et nyt regelsæt i kraft, som er rettet direkte mod den unge. Det betyder, at den unge i princippet selv kan bestemme, og at I som forældrene ikke længere har hverken forsørgerpligt eller ret til medbestemmelse. Det er dog ofte forældrene, der er den unges nærmeste støtte, og det vil i mange tilfælde være helt naturligt, at I som forældre fortsat er en del af den unges liv. Nedenfor er der i korte træk listet op hvilke foranstaltninger, der ophører, når den unge fylder 18 år: til barnepige, rengøringshjælp, medicinudgifter, kost, tøj m.m. Tabt arbejdsfortjeneste. Aflastning.. Personlig rådgiver kan dog forlænges ud over det 18. år i særlige tilfælde. Dette tages der stilling til sammen med forældrene og den unge inden det fyldte 18. år. Praktiktilbud. Anbringelse i plejefamilie eller på døgninstitution vil som udgangspunkt ophøre, når den unge fylder 18 år. Der vil dog et halvt år inden den unge fylder 18 år, blive taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for at anbringelsen skal forlænges ud over det 18. år. Forældrene og den unge inddrages i denne beslutning. Når den unge fylder 18 år Når man fylder 18 år, vil man ikke længere have kontakt med sin socialrådgiver fra Familieafdelingen. Den unge har herefter ikke kun én socialrådgiver, men vil opleve at få flere sagsbehandlere. Det kan være svært at vænne sig til, men det skyldes, at der er mange forskellige afdelinger, der arbejder med hvert sit område, som for eksempel bolig, beskæftigelse, støttepersoner, hjælpemidler, forsørgelse osv. Resten af pjecen handler om disse forskellige afdelinger og deres tilbud til den unge

5 Når den unge nærmer sig sit fyldte 18. år, vil der ske en del ændringer i forhold til kontakten og den støtte, som kan gives fra kommunen. Det sker blandt andet fordi den unge, når han/hun fylder18 år, bliver myndig. I visse situationer kan der være behov for at beskikke en værge for den unge. Vurdering af, hvorvidt der skal foreligge et værgemål, afgøres af Statsforvaltningen. Som følge af at den unge er blevet myndig, vil I opleve, at myndigheder fremover henvender sig direkte til den unge og ikke længere til jer. Ved møder med det offentlige kan I være bisiddere og deltage ved møder. Kontakten med Familieafdelingen ophører, og den unge vil i stedet skulle have kontakt til. yder støtte og hjælp til voksne med nedsat funktionsevne på grund af en psykiatrisk diagnose (skizofreni, borderline, ADHD, Autismespektrumforstyrrelse, mm.) og/eller et fysisk/psykisk handicap (udviklingshæmning, muskelsvind, sclerose, senhjerneskadet mm). Hvad kan den unge så få i stedet, når han/hun fylder 18 år og overgår til? I stedet for merudgifter til forældrenes forsørgelse af barn i eget hjem, kan den unge søge om dækning af nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af den unges handicap. Dette gælder også, hvis den unge bliver boende hos forældrene. Andre tilbud fra : På baggrund af en konkret ansøgning og individuel vurdering kan der bevilges: Beskæftigelse på et beskyttet værksted. Dagophold i et aktivitets- og samværstilbud. Ophold i et botilbud målrettet voksne med psykiatriske diagnoser eller psykisk/fysisk handicap. Ophold i midlertidige botilbud, hvor den unge skal lære at blive selvstændig for senere at kunne flytte ud i egen bolig. Pædagogisk støtte i egen bolig. Ledsagelse ud af huset til aktiviteter. Aflastningsophold. Borgerstyret personlig assistance (ansættelse af egne hjælpere). Har I brug for råd og vejledning, er I velkommen til at kontakte, telefon og spørge efter en rådgiver i. Hvor kan den unge ellers henvende sig: Ved behov for personlig pleje og praktisk bistand skal man kontakte: Visitationen, Trekanten 7, 6500 Vojens, telefon emidler og støtte til invalidebil søges som hidtil i Visitationen, Trekanten 7, 6500 Vojens, telefon Praktisk støtte under uddannelse søges via SPS-ordningen (specialpædagogisk støtte) under SU-styrelsen, samt eventuelt handicaptillæg udover SU. (Statens uddannelsesstøtte, se link på bagsiden)

6 Pension Jobcenter Haderslev Når en ung fylder 18 år, har forældrene ikke længere forsørgerpligt. Kan den unge ikke få hel eller delvis indtægt ved lønnet arbejde, skal der tages stilling til forsørgelse. Ansøg om forsørgelse Jobcenter Forsørgelse kan være SU (Statens Uddannelsesstøtte), kontanthjælp, revalidering eller førtidspension. Hvilken forsørgelse der bliver tale om, afhænger af den unges funktionsniveau og hvilken uddannelse/beskæftigelse, Pension der er tale om. Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Det er socialrådgiveren i Jobcentret, der tager stilling til hvilken form for forsørgelse, der bliver tale om. Såfremt der bliver tale om kontanthjælp/revalidering, er det Ydelseskontoret, der tager stilling til, om betingelserne for kontanthjælp/revalidering er opfyldt. Hvis Ansøg den unges om forsørgelse funktionsniveau er nedsat i så høj grad, at det er helt tydeligt, Jobcenter at den unge ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet, kan socialrådgiver i Jobcentret anbefale kommunens pensionsnævn, at den unge tilkendes og beskæftigelse førtidspension. Har I brug for råd og vejledning, er Revalidering I velkommen til at kontakte: Jobcenter KontanthjælpHaderslev, Sygedagpenge Østergade 48, 6100 Haderslev, telefon , 18 år - Hvor får jeg hjælp? Pension Ansøg om forsørgelse Jobcenter Kontanthjælp Uddannelse UU Vejleder Laurids Skaus Gade, Haderslev Sygedagpenge Ansøg om forsørgelse Jobcenter Pension Uddannelse UU Vejleder Laurids Skaus Kontanthjælp Gade, Haderslev Sygedagpenge STU STU EGU EGU Revalidering Uddannelse med særlig støtte Revalidering emidler Uddannelse med særlig støtte og beskæftigelse Personlig pleje Trekanten Vojens og beskæftigelse Sygepleje Praktisk hjælp i hjemmet og be Specialrå Østergade 4 Beskyttet beskæf emidler Trekanten Vojens og beskæftigelse Praktisk hjælp i hjemmet Sygepleje Personlig pleje Udb. af kontanthælp, revalidering og sygepenge Enkeltydelser f.eks til 10 psykolog eller tandlæge Trekanten Vojens emidler Trekanten Vojens Udbetaling Ydelseskontor Personlig pleje Sygepleje Praktisk hjælp i hjemmet

7 Fra ung til voksen Denne pjece henvender sig til jer, som er forældre til en ung med særlige behov. Pjecen fortæller om de forberedelser, der kan gøres fra forældres og kommunens side allerede fra den unge fylder 15 år, for at overgangen fra barn til voksen kan blive så god som mulig. Pjecen er endvidere en oversigt over de ændringer, der sker for den unge og for jer, når den unge fylder 18 år i forhold til uddannelse, forsørgelse, bolig, hjælpemidler m.m. Links Haderslev Kommune: UU: STU: SU-styrelsen: EGU: Uddannelsesguide: Link til lov om social service: Børne- og Familieservice Gåskærgade Haderslev

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere