1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER Udledning til recipient Grundvand Badevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand"

Transkript

1 Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN 2.3 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 2.4 KLAGEVEJLEDNING 2.5 KLAGEVEJLEDNING TIL MILJØVURDERING 2.6 FREMTIDIGE REVISIONER AF SPILDEVANDSPLANEN 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER 4.1 INDLEDNING 4.2 VISIONER 4.3 MÅLSÆTNINGER Udledning til recipient Grundvand Badevand Ejendomme i det åbne land Rekreative anvendelser af regnvand Ledningsanlæg Slam Klimatilpasning Formidling og serviceniveau 5 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2 5.1 INDLEDNING 5.2 OVERORDNET LOVGRUNDLAG 5.3 MILJØBESKYTTELSESLOVEN Spildevandsplanens indhold Spildevandsbekendtgørelsen Slambekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet VANDSEKTORLOVEN 5.5 BETALINGSLOVEN 5.6 SPILDEVANDSAFGIFTSLOVEN 5.7 LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER 5.8 VANDRAMMEDIREKTIV 5.9 OVERSVØMMELSESDIREKTIVET 5.10 BADEVANDSDIREKTIVET 5.11 HABITATDIREKTIV, EF-FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIV M.V VANDPLANEN (MILJØMÅLSLOVEN) 5.13 REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT 5.14 KOMMUNEPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Arealudlæg til boliger Erhvervsudvikling arealudlæg i planperioden Befolkningsprognose Fremtidig spildevandsbelastning Fremtidige befæstelsesgrader 5.15 LOKALPLANER 5.16 VANDFORSYNINGSPLAN 5.17 INDSATSPLANER FOR VANDVÆRKERNES INDVINDINGSOPLANDE

3 5.18 FORHOLD TIL KLOAKRENOVERINGSPLAN 6 PRINCIPPER, RETNINGSLINIER OG PRAKSIS FOR ADMINISTRATION OG SAGSBEHANDLING 6.1 INDLEDNING 6.2 SPILDEVANDSTYPER 6.3 FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG KLOAKERINGSPRINCIPPER 6.4 FORSYNINGENS OG GRUNDEJERENS KLOAK Afgrænsning mellem forsyningens og grundejerens kloak Vejafvanding indenfor kloakopland (separatkloak) Vejafvanding udenfor kloakopland 6.5 ANDRE FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG INDENFOR KLOAKOPLAND Vedtægter/ejerlaug for andre fælles spildevandsanlæg 6.6 STORPARCELLER FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG PÅ PRIVAT GRUND (EKSPROPRIATION) DRIFTSPROBLEMER I KLOAKKEN Risiko for kælderoversvømmelser - hvad gør borgeren/hvem har ansvaret? Rotter Indsivning, private brønde FORBRUGERENS/GRUNDEJERENS/DE VEDLIGEHOLDELSESPLIGTIGE VEJEJERES OPGAVER OG PLIGTER I FORHOLD TIL EGNE INSTALLATIONER TILSLUTNING TIL SPILDEVANDSANLÆGGET Tilslutningspligt og ret Tidspunkt for tilslutning og manglende tilslutning Fejlagtig tilslutning af drænvand Fejlkoblinger Afledningsforhold

4 Tilslutning af ejendomme udenfor kloakopland 6.11 BETALINGSVEDTÆGTEN 6.12 HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN 6.13 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK Forløb af separeringsprojekt 6.14 NYE KLOAKERINGSPROJEKTER Private byggemodninger 6.15 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HAVEVANDING 6.16 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HUSHOLDNING 6.17 RETNINGSLINIER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND Nedsivning af potentielt olieholdigt overfladevand Retningslinier for etablering af faskiner RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING AF REGNVAND TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG, HERUNDER BEFÆSTELSESGRAD Befæstelsesgrader for ejendomme i nye kloakoplande Befæstelsesgrader for erhvervsejendomme indenfor eksisterende kloakoplande RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG Tilsyn 6.20 RETNINGSLINIER FOR OLIEUDSKILLER 6.21 RETNINGSLINIER FOR FEDTUDSKILLER 6.22 SPILDEVANDSTILLADELSER (UDENFOR KLOAKOPLAND) Retningslinier for nedsivning af spildevand Retningslinier for nedsivning af spildevand fra spabade med og uden klor samt pools Retningslinier for etablering og tømning af samletank Udsprøjtning af vaskevand på jordoverfladen 6.23 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 6.24 TILSYN MED SPILDEVANDSANLÆG

5 6.25 ÆNDRING AF AFLØBSFORHOLD OG BELASTNING KAN MEDFØRE KRAV OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING 6.26 HÅNDHÆVELSE AF ULOVLIGE FORHOLD 7 HAV, FJORD, SØER, VANDLØB OG GRUNDVAND 7.1 INDLEDNING 7.2 PÅVIRKNINGER 7.3 RETNINGSLINIER FOR ANVENDELSE AF OG UDLEDNING TIL VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Generelle retningslinier for beskyttelse og anvendelse af vandområder Retningslinier for udledninger til søer Retningslinier for udledninger til vandløb Retningslinier for jord og grundvand 7.4 FJORD OG HAV Vandplanernes miljømål Status Plan 7.5 SØER Vandplanernes miljømål Status Plan 7.6 VANDLØB Vandplanernes miljømål Status Plan for vandløb, der er påvirkede af spildevand fra kloakoplande Plan for vandløb der er påvirket af spildevand i det åbne land Plan for øvrige tiltag

6 7.7 BADEVAND Miljømål og krav til badevandsområder Status Plan 7.8 GRUNDVAND OG GEOLOGI Miljømål Status Udpegning af nedsivningsområder Plan 8 MILJØFREMMEDE STOFFER 8.1 INDLEDNING 8.2 VANDKVALITETSKTRITERIER/MILJØKVALITETSKRAV 8.3 VANDPLANENS KRAV TIL GOD ØKOLOGISK OG KEMISK TILSTAND 8.4 STATUS 8.5 PLAN 9 SPILDEVANDSSTRUKTUR 9.1 INDLEDNING 9.2 STATUS 9.3 PLAN Fremtidig renseanlægsstruktur 10 RENSEANLÆG 10.1 INDLEDNING 10.2 FORSYNINGENS RENSEANLÆG Holstebro Renseanlæg Vinderup Renseanlæg Thorsminde Renseanlæg Ulfborg Renseanlæg

7 Vemb Renseanlæg Bur Renseanlæg 10.3 PRIVATE RENSEANLÆG OVER 30 PE Bjerghuse Camping Fjand Camping og Feriecenter Skærum Mølle Tvind Skolerne/Den selvejende institution Estate Ulfborg Kjærgård/AMU-centeret Trandum Camping Rose Poultry A/S Vinderup Camping 11 KLOAKOPLANDE 11.1 INDLEDNING 11.2 GENERELT 11.3 GENERELLE FORHOLD VEDR. KLOAKOPLANDE 11.4 SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANRAMMER ANDET FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG (FÆLLESPRIVAT KLOAK) 11.6 PLANLAGTE ÆNDRINGER AF KLOAKKEN Separering af eksisterende oplande Fremtidig separering af kloakoplande 11.7 PLANLAGTE OPLANDE 11.8 OPLANDSBESKRIVELSER Thorsminde Ndr. Fjand, Sdr. Fjand og Bjerghuse Sdr. Nissum og Nørhede Vester Husby

8 Husby Staby Ulfborg Ulfborg Kirkeby Vemb Bur Idom Råsted Naur Krunderup Holstebro Mejrup Mejdal og Halgård Nørre Felding Tvis Hvam og Borbjerg Savstrup Skave Hogager Stendis Ryde og Rydhave Handbjerg Vinderup Ejsingholm Ejsing og Tværmose Sahl Frilandsmuseet

9 Sevel Djeld Herrup Bjergby Mogenstrup 12 SLAMHÅNDTERING 12.1 INDLEDNING 12.2 STATUS Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) Slam fra øvrige private spildevandsanlæg 12.3 PLAN Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) 13 LEDNINGSANLÆG 13.1 INDLEDNING 13.2 GENERELT 13.3 LEDNINGSREGISTRERING Status Plan 13.4 KLOAKFORNYELSESPLANER Status Plan Kloakfornyelse af fælleskloakerede områder 13.5 ØKONOMI VED KLOAKFORNYELSE 13.6 NYKLOAKERING 13.7 DIMENSIONERING AF LEDNINGSANLÆG Dimensioneringspraksis bliver til funktionspraksis

10 Formulering af funktionskrav Valg af sikkerheds tillæg Beregninger Dimensionering af spildevandsledninger Dimensionering af regnvandsledninger og fællesledninger 14 PUMPESTATIONER OG OVERLØBSBYGVÆRKER 14.1 INDLEDNING 14.2 PUMPESTATIONER Status Plan 14.3 OVERLØBSBYGVÆRKER Status Krav og retningslinier for overløbsbygværker og sparebassiner Plan 14.4 TILSYN MED PUMPESTATIONER OG BYGVÆRKER 14.5 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 15 REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.1 EKSISTERENDE OG KOMMENDE REGNBETINGEDE UDLØB Eksisterende udløb Eksisterende bassiner 15.2 NYE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER Nye regnbetingede udløb Nye bassiner 15.3 KRAV TIL BASSINER Dimensionering af bassiner Anlægs-, funktions- og driftskrav til bassiner 15.4 LOKAL AFLEDNING/ANVENDELSE AF REGNVAND (LAR)

11 15.5 PLAN FOR EKSISTERENDE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.6 MILJØFREMMEDE STOFFER OG KRAV TIL BAT (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) 15.7 TILSYN MED REGNVANDSBASSINER OG REGNVANDSUDLEDNINGER 15.8 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 16 SPILDEVAND FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 16.1 INDLEDNING MÅL OG RETNINGSLINIER FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 16.3 STATUS FOR SPILDEVANDSFORHOLDENE DET ÅBNE LAND Ejendomme og afløbstyper Oplande med renseklasse Status vedr. forbedret spildevandsrensning i åben land i de tidligere kommuner PLAN FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I UDPEGEDE OPLANDE I DET ÅBNE LAND Prioritering af indsatsen Tidsplaner for registrering af afløbsforhold og meddelelse af påbud Fremgangsmåde ved krav om forbedret rensning af spildevand i det åbne land Medlemskab af kloakforsyningen Valg af anlægstype Udgifter for grundejer og forsyningen KRITERIER FOR UDPEGNING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND TIL KLOAKERING ØVRIGE EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Status Plan 16.7 SOMMERHUSOMRÅDER I HOLSTEBRO KOMMUNE

12 Status vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder Planer vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder 16.8 DEN FREMTIDIGE STOFUDLEDNING FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 17 ØVRIGE SPILDEVANDSFORHOLD I DET ÅBNE LAND 17.1 INDLEDNING 17.2 DAMBRUG Råsted Lilleå Gryde Å Idom Å Vegen Å Tvis Å 17.3 FILTERSKYLLEVAND FRA VANDVÆRKERNE 17.4 VIRKSOMHEDER I DET ÅBNE LAND Status Plan 17.5 LANDBRUGSVIRKSOMHEDER 18 FREMTIDIGE PROJEKTER 18.1 PROJEKTER Prioriterede projekter, kategori Projekter kategori 2 og 3 19 TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.1 RENSEANLÆG 19.2 NYKLOAKERING 19.3 KLOAKFORNYELSE 19.4 BYGVÆRKER OG MILJØPROJEKTER 19.5 SAMLET TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.6 POTENTIELLE PROJEKTER

13 20 MILJØVURDERING 20.1 SCOPING alternativet Planforslag og alternativ 20.2 KVANTITATIV VURDERING AF STOFUDLEDNINGEN FRA SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING Afbødende foranstaltninger Overvågningsprogram 21 ORDLISTE Slettet: Sideskift BILAGSFORTEGNELSE: Bilag 1 Deloplandsskemaer Status og Plan Bilag 2 Udløbsskemaer Status og Plan Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Udlederskemaer til renseanlæg (WinSpv) Bilag 5 Tidsplan for kloakeringer/byggemodninger Bilag 6 Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser Bilag 7 Skemaforklaring Bilag 8 Samba beregninger Bilag 9 Vestforsynings regnvandsbassiner Bilag 10 Private regnvandsbassiner Bilag 11 Ejendomme, der skal separeres Bilag 12 Anlægstyper åben land Bilag 13 Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres Bilag 14 Ejendomme i det åbne land, der skal udtages af kloakopland Bilag 15 EU miljøkvalitetskrav Bilag 16 Miljøkvalitetskrav fastsat i landsplandirektiv Bilag 17 Ejendomme i Vester Husby, der skal kloakeres Bilag 18 Nedsivningsforhold 15

14 Slettet: Sideskift Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 1.01 Oversigtskort 1: Kloakoplande - Thorsminde 1: Kloakoplande - Ndr. Fjand, Bjerghuse, Sdr. Fjand 1: Kloakoplande - Nørhede 1: Kloakoplande - Vester Husby 1: Kloakoplande - Husby 1: Kloakoplande - Staby 1: Kloakoplande - Tvind Skolen 1: Kloakoplande - Ulfborg 1: Kloakoplande - Ulfborg Kirkeby 1: Kloakoplande - Vemb 1: Kloakoplande - Bur 1: Kloakoplande - Idom 1: Kloakoplande - Råsted 1: Kloakoplande - Naur 1: Kloakoplande - Krunderup 1: Kloakoplande - Holstebro NV 1: Kloakoplande - Holstebro NØ 1: Kloakoplande - Holstebro V 1: Kloakoplande - Holstebro C 1: Kloakoplande - Mejrup 1: Kloakoplande - Holstebro Syd 1: Kloakoplande - Mejdal / Halgård 1: Kloakoplande - Nørre Felding 1: Kloakoplande - Holstebro Ø 1: Kloakoplande - Tvis 1: Kloakoplande - Mejrup Moseby 1: Kloakoplande - Hvam /Borbjerg 1: Kloakoplande - Savtrup 1: Kloakoplande - Skave 1: Kloakoplande - Stendis 1: Kloakoplande - Hogager 1: Kloakoplande - Ryde 1:

15 Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 2.33 Kloakoplande - Rydhave 1: Kloakoplande - Handbjerg 1: Kloakoplande - Vinderup V 1: Kloakoplande - Vinderup Ø 1: Kloakoplande - Ejsingholm 1: Kloakoplande - Tværmose / Ejsing 1: Kloakoplande Sahl 1: Kloakoplande - Frilandsmuseet 1: Kloakoplande Sevel 1: Kloakoplande Djeld 1: Kloakoplande Herrup 1: Kloakoplande - Bjergby 1: Kloakoplande - Mogenstrup 1: Kloakoplande Hvam Mejeriby og Hvam 1: Åben land - Grundvand 1: Åben land Vandmiljø Vandplan 1: Åben land Vest - Status og Plan 1: Åben land Øst Status og Plan 1:

16 18

17 Holstebro Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Holstebro Kommune Samarbejdspartner: Vestforsyning Spildevand A/S Rådgiver: Envidan, Silkeborg Tryk: Holstebro Kommune Vedtaget af Byrådet: 15. november 2011 Offentliggjort den: 7. december 2011 Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Tillæg nr. 2 vedtaget den x.x til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Hentes fra: under Natur og Miljø, eller ved at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, tlf.: , 1 Læsevejledning Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig til enkelte målgrupper. Kapitel 2, indledning beskriver, hvad en spildevandsplan er, dens retsvirkning, indhold, opbygning m.v. Kapitel 3 indeholder en sammenskrivning af de vigtigste elementer i spildevandsplanen. Målsætninger for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S er beskrevet i kapitel 4, mens lovgrundlag og administrative forhold er beskrevet i kapitel 5 og 6. Recipientbeskrivelse er i kapitel 7, mens kapitel 8, 9, 10, 11 og 12 indeholder elementer omkring miljøfremmede stoffer, spildevandsstruktur, renseanlæg, slamhåndtering og kloakoplande. Kapitel 13 og 14 beskriver forhold omkring ledningsanlæg og pumpestationer, mens kapitel 15, 16 og 17 beskriver forhold omkring de regnbetingede udløb og det åbne land. Kapitel 18 beskriver de fremtidige tiltag på spildevandsområdet og kapitel 19 beskriver den tilhørende tids- og økonomiplan. Spildevandsplanen afsluttes i kapitel 20 med en miljøvurdering. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Nedenstående tabel viser, hvilke dele af spildevandsplanen der har primær interesse for den enkelte type læser. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du? Mest relevante kapitler for dig Borger/virksomhed bosat i område, der er kloakeret: Borger/virksomhed bosat i landområde uden for kloakeret område: Kap. 5: Lov- og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap.11: Kloakoplande Kap.13: Ledningsanlæg Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Kap. 5: Lov og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap. 7: Recipienter Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.16: Spildevandsrensning i det åbne land. Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Slettet: Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: 19

18 Vestforsyning Hele spildevandsplanen Spildevand A/S Miljømyndighed: Hele spildevandsplanen Kap. 3: Sammenfatning Kap. 4: Målsætninger Kap. 6: Administrative forhold Politiker: Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19:Tids- og investeringsplan Kap.20: Miljøvurdering 1.1 Spildevandsplanens opbygning og indhold Spildevandsplanen består af: En tekstdel, som udgøres af en hovedrapport, en bilagsrapport samt kortmateriale. Hovedrapporten omfatter bl.a.: Slettet: Målsætninger for håndteringen af spildevandet. Retningslinier for beskyttelse af vand, jord og grundvand Håndtering af miljøfremmede stoffer Renseanlæg. Kloaksystem og kloakfornyelse, kloakoplande. Regnvandshåndtering Slamhåndtering. Spildevandsrensning i det åbne land. Administrative forhold Tids- og investeringsplan for anlægsprojekter. Miljøvurdering Bilagsrapporten omfatter bl.a.: Udløbsskemaer med angivelse af eksisterende og fremtidige udledte vand- og stofmængder til kommunens vandløb. Af skemaerne fremgår også oplysninger om bassiner og øvrige renseforanstaltninger. Oplandsskemaer med angivelse af samtlige oplandsdata, herunder kloakeringsprincip, belastning, befæstelsesgrad m.v. Renseanlægsskemaer med oplysninger om de enkelte renseanlæg. Skema med oplysninger om og handleplan for overløbsbygværker. Beskrivelser af forskellige typer af spildevandsanlæg til brug i det åbne land. Oplysninger om hvilke ejendomme, der skal kloakeres og hvilke der skal tages ud af kloakopland. Kortdelen omfatter: 20

19 Detailplaner for de kloakerede byområder, der angiver, hvilke ejendomme, der er kloakeret og efter hvilket kloakeringsprincip. Dertil kommer alle planlagte kloakeringsområder. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienter samt planlagte udledninger i det omfang de på plantidspunktet var kendt. Detailplaner for det åbne land, der viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau og hvilke ejendomme, der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Åben land kortene består af et kort med oplysninger om vandløb, deres målsætninger, renseklasse m.v. Derudover er der et jord- og grundvandskort, der angiver områder, der er egnet til nedsivning, samt indeholder oplysninger om boringer, drikkevandsområder m.v. 21

20 2 Indledning Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro kommuner og sikre et fælles ensartet grundlag for den fremtidige administration af spildevandsforholdene i Holstebro Kommune. Derudover skal Spildevandsplan betragtes som handleplan i forbindelse med gennemførelsen af de kommende Vandplaner for Ringkøbing og Nissum Fjorde samt Limfjorden. Da Vandplanerne endnu ikke er endeligt vedtaget er indholdet af vandplanerne medtaget i de udkast de ligger og anvendes som administrationsgrundlag i det omfang det er foreneligt med det gældende administrationsgrundlag på vandområdet, som er Regionplanen for Ringkøbing Amt, Slettet: ne Slettet: og Nærværende spildevandsplan for Holstebro Kommune erstatter således de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Ulfborg-Vemb, Holstebro og Vinderup kommuner inklusiv tillæg. Spildevandsplan Ulfborg-Vemb Kommune 1989 Tillæg nr. 1 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Udvidelse af Kloakopland til Vemb Renseanlæg med Kultur- og Erhvervscenter Nr. Vosborg, 2004 Tillæg nr. 2 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Afskæring af spildevand fra Sdr. Nissum, 1989 Tillæg nr. 3 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Indpumpning af spildevand fra Fjand Strand til Ulfborg Renseanlæg, 2004 Spildevandsplan for det åbne land, Ulfborg-Vemb Kommune Tillæg nr. 5 til Ulfborg-Vemb Kommuns spildevandsplan Kloakering af nyt sommerhusområde, Strandengene, Vester Husby, Tillæg nr. 6 til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Vinderup Kommune Tillæg nr. 1 til Vinderup Kommunes Spildevandsplan Spildevandskloakering af Hjerl Hede Frilandsmuseum, 2006 Tillæg nr. 2 til gl. Vinderup Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Holstebro Kommune Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Områderne ved Guldblommen, Møllevej og Bakken, februar 2006 Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Ændring af flere kloakerede områder, maj

21 Tillæg nr. 3. til Holstebro Kommunes spildevandsplan Fremtidigt erhvervsareal ved Tvis, 2007 Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af 3 havekolonier Skovbrynet, Ålund og Storåen, 2008 Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af Ellebæk og Fredhøje havekolonier, 2011 Tillæg nr. 6 til gl. Holstebro Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, Spildevandsplanens retsvirkning Holstebro Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtagen spildevandsplan udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet og fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet overalt i kommunen. Holstebro Kommune udfører eller foretager ændringer i overensstemmelse med initiativerne i planen og ligeledes i overensstemmelse med den tidsplan, der er vedtaget. Ligeledes er det Holstebro Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud m.v. meddeles i overensstemmelse med tidsplanen, således at andre parter som eks. Vestforsyning Spildevand A/S kan gennemføre opgaverne i overensstemmelse med tidsplanen. Spildevandsplanen udgør derudover et arbejds- og planlægningsredskab for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S. Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for: at udbygge og vedligeholde forsyningens spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Vestforsyning Spildevand A/S. at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad. at indskærpe overfor grundejeren, at der skal separeres på fælleskloakerede ejendomme i takt med, at fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for forsyningens kloakopland). at der i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg kan eksproprieres. 23

22 at meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 2.2 Ansvar for spildevandshåndtering i kommunen Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Holstebro Kommune herefter kaldet kommunen er myndighed på nedenstående opgaver. Ansvarlig for udarbejdelse af spildevandsplanen. Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser til såvel forsyningens som andre spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme uden for kloakeret opland. Indskærpelse om tilslutning til forsyningens kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separatkloakering af fælleskloak. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltliggende ejendomme i det åbne land. Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand til kloaksystemet, herunder evt. regulering af eksisterende tilslutninger. Tilladelse til tilslutning af enkeltliggende ejendomme. Kommunen afgør endeligt hvilke ejendomme, der skal indenfor kloakopland. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakopland kræver ændring af spildevandsplanen. Løbende tilretning og justering af kloakoplande i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner. Udarbejdelse af tømningsregulativ samt godkendelse af de af Vestforsyning Spildevand A/S fremsendte tømningstakster. Myndighed på tømningsordningen i forbindelse med defekte tanke, manglende tømninger, indberetning af nye tanke, rettelser i Tømningsdatabasen, dispensation for tømning, sletning af tanke m.v. Godkendelse af den af Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdede betalingsvedtægt samt de tilhørende takster. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at vedtægten og de fastsatte takster lever op til gældendende regler, herunder regler om prisloft og betalingsloven. Rottebekæmpelse undtaget i Vestforsyning Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Vestforsyning Spildevand A/S herefter kaldet Vestforsyning er et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2 stk. 1 i Lov om Vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vand- 24

23 sektorloven). Vestforsyning ejer, driver og vedligeholder kloakken i Holstebro Kommune. Vestforsyning har følgende opgaver: Udlevere oplysninger til udarbejdelse af spildevandsplanen, samt medvirke til udarbejdelse af planen. Udbygning af det kloakerede opland i overensstemmelse med Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Transport af spildevand fra ejendomme i kloakerede områder, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab mellem grundejer og Vestforsyning. Administration af tømningsordningen for så vidt angår drift, tømning og opkrævning. Udarbejdelse af betalingsvedtægten for Holstebro Kommune samt opkrævning efter denne, herunder fastsættelse af taksterne. Rottebekæmpelse i Vestforsynings spildevandsanlæg. Træffer beslutning om eventuel tilbagebetaling ved hel eller delvis udtræden af kloakopland. 2.3 Spildevandsplanens vedtagelse Et forslag til Spildevandsplan er forelagt Byrådet og har været i offentlig høring i minimum 8 uger. Miljøvurderingen er offentliggjort som en del af selve spildevandsplanen. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet har på baggrund af de indkomne kommentarer og med mindre tekniske justeringer vedtaget det endelige indhold af Spildevandsplan Vedtagelsen af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planens indhold vil kunne læses på Holstebro Kommunes hjemmeside. Spildevandsplanen er sendt i høring den 28. april 2011 og endelig vedtaget af Byrådet den 15. november 2011 og offentliggjort den 7. december Slettet:

24 2.4 Klagevejledning Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse. 2.5 Klagevejledning til miljøvurdering I kapitel 20 er der foretaget en miljøvurdering af Spildevandsplan I henhold til 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej København NV Eller på mail til: Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra planens offentliggørelse dvs. senest den 4. januar Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. 26

25 2.6 Fremtidige revisioner af spildevandsplanen Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand inden for Holstebro Kommune. Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg. Inden vedtagelsen orienteres berørte borgere og virksomheder og de opfordres til at fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8 uger. Orienteringen vil ske ved offentlig annoncering og evt. i særlige tilfælde ved skriftlig orientering til den enkelte borger/virksomhed. For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den digitale spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Holstebro Kommune: o o o Tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip. Ajourføring af fællesprivat-kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes. Ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen. Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Vestforsyning og Holstebro Kommune: o o o Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (åbne land). Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning fra ejendommens ejer. Ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v. Tillæg til spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Revision af spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Nærværende spildevandsplan opererer med en planperiode, der hedder En egentlig hovedrevision af planen vil påbegyndes igen i Spildevandsplanen justeres i den mellemliggende periode mindst en gang årligt med et tillæg, således at det sikres, at planen løbende er ajourført. 27

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere