1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER Udledning til recipient Grundvand Badevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand"

Transkript

1 Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN 2.3 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 2.4 KLAGEVEJLEDNING 2.5 KLAGEVEJLEDNING TIL MILJØVURDERING 2.6 FREMTIDIGE REVISIONER AF SPILDEVANDSPLANEN 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER 4.1 INDLEDNING 4.2 VISIONER 4.3 MÅLSÆTNINGER Udledning til recipient Grundvand Badevand Ejendomme i det åbne land Rekreative anvendelser af regnvand Ledningsanlæg Slam Klimatilpasning Formidling og serviceniveau 5 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2 5.1 INDLEDNING 5.2 OVERORDNET LOVGRUNDLAG 5.3 MILJØBESKYTTELSESLOVEN Spildevandsplanens indhold Spildevandsbekendtgørelsen Slambekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet VANDSEKTORLOVEN 5.5 BETALINGSLOVEN 5.6 SPILDEVANDSAFGIFTSLOVEN 5.7 LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER 5.8 VANDRAMMEDIREKTIV 5.9 OVERSVØMMELSESDIREKTIVET 5.10 BADEVANDSDIREKTIVET 5.11 HABITATDIREKTIV, EF-FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIV M.V VANDPLANEN (MILJØMÅLSLOVEN) 5.13 REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT 5.14 KOMMUNEPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Arealudlæg til boliger Erhvervsudvikling arealudlæg i planperioden Befolkningsprognose Fremtidig spildevandsbelastning Fremtidige befæstelsesgrader 5.15 LOKALPLANER 5.16 VANDFORSYNINGSPLAN 5.17 INDSATSPLANER FOR VANDVÆRKERNES INDVINDINGSOPLANDE

3 5.18 FORHOLD TIL KLOAKRENOVERINGSPLAN 6 PRINCIPPER, RETNINGSLINIER OG PRAKSIS FOR ADMINISTRATION OG SAGSBEHANDLING 6.1 INDLEDNING 6.2 SPILDEVANDSTYPER 6.3 FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG KLOAKERINGSPRINCIPPER 6.4 FORSYNINGENS OG GRUNDEJERENS KLOAK Afgrænsning mellem forsyningens og grundejerens kloak Vejafvanding indenfor kloakopland (separatkloak) Vejafvanding udenfor kloakopland 6.5 ANDRE FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG INDENFOR KLOAKOPLAND Vedtægter/ejerlaug for andre fælles spildevandsanlæg 6.6 STORPARCELLER FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG PÅ PRIVAT GRUND (EKSPROPRIATION) DRIFTSPROBLEMER I KLOAKKEN Risiko for kælderoversvømmelser - hvad gør borgeren/hvem har ansvaret? Rotter Indsivning, private brønde FORBRUGERENS/GRUNDEJERENS/DE VEDLIGEHOLDELSESPLIGTIGE VEJEJERES OPGAVER OG PLIGTER I FORHOLD TIL EGNE INSTALLATIONER TILSLUTNING TIL SPILDEVANDSANLÆGGET Tilslutningspligt og ret Tidspunkt for tilslutning og manglende tilslutning Fejlagtig tilslutning af drænvand Fejlkoblinger Afledningsforhold

4 Tilslutning af ejendomme udenfor kloakopland 6.11 BETALINGSVEDTÆGTEN 6.12 HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN 6.13 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK Forløb af separeringsprojekt 6.14 NYE KLOAKERINGSPROJEKTER Private byggemodninger 6.15 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HAVEVANDING 6.16 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HUSHOLDNING 6.17 RETNINGSLINIER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND Nedsivning af potentielt olieholdigt overfladevand Retningslinier for etablering af faskiner RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING AF REGNVAND TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG, HERUNDER BEFÆSTELSESGRAD Befæstelsesgrader for ejendomme i nye kloakoplande Befæstelsesgrader for erhvervsejendomme indenfor eksisterende kloakoplande RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG Tilsyn 6.20 RETNINGSLINIER FOR OLIEUDSKILLER 6.21 RETNINGSLINIER FOR FEDTUDSKILLER 6.22 SPILDEVANDSTILLADELSER (UDENFOR KLOAKOPLAND) Retningslinier for nedsivning af spildevand Retningslinier for nedsivning af spildevand fra spabade med og uden klor samt pools Retningslinier for etablering og tømning af samletank Udsprøjtning af vaskevand på jordoverfladen 6.23 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 6.24 TILSYN MED SPILDEVANDSANLÆG

5 6.25 ÆNDRING AF AFLØBSFORHOLD OG BELASTNING KAN MEDFØRE KRAV OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING 6.26 HÅNDHÆVELSE AF ULOVLIGE FORHOLD 7 HAV, FJORD, SØER, VANDLØB OG GRUNDVAND 7.1 INDLEDNING 7.2 PÅVIRKNINGER 7.3 RETNINGSLINIER FOR ANVENDELSE AF OG UDLEDNING TIL VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Generelle retningslinier for beskyttelse og anvendelse af vandområder Retningslinier for udledninger til søer Retningslinier for udledninger til vandløb Retningslinier for jord og grundvand 7.4 FJORD OG HAV Vandplanernes miljømål Status Plan 7.5 SØER Vandplanernes miljømål Status Plan 7.6 VANDLØB Vandplanernes miljømål Status Plan for vandløb, der er påvirkede af spildevand fra kloakoplande Plan for vandløb der er påvirket af spildevand i det åbne land Plan for øvrige tiltag

6 7.7 BADEVAND Miljømål og krav til badevandsområder Status Plan 7.8 GRUNDVAND OG GEOLOGI Miljømål Status Udpegning af nedsivningsområder Plan 8 MILJØFREMMEDE STOFFER 8.1 INDLEDNING 8.2 VANDKVALITETSKTRITERIER/MILJØKVALITETSKRAV 8.3 VANDPLANENS KRAV TIL GOD ØKOLOGISK OG KEMISK TILSTAND 8.4 STATUS 8.5 PLAN 9 SPILDEVANDSSTRUKTUR 9.1 INDLEDNING 9.2 STATUS 9.3 PLAN Fremtidig renseanlægsstruktur 10 RENSEANLÆG 10.1 INDLEDNING 10.2 FORSYNINGENS RENSEANLÆG Holstebro Renseanlæg Vinderup Renseanlæg Thorsminde Renseanlæg Ulfborg Renseanlæg

7 Vemb Renseanlæg Bur Renseanlæg 10.3 PRIVATE RENSEANLÆG OVER 30 PE Bjerghuse Camping Fjand Camping og Feriecenter Skærum Mølle Tvind Skolerne/Den selvejende institution Estate Ulfborg Kjærgård/AMU-centeret Trandum Camping Rose Poultry A/S Vinderup Camping 11 KLOAKOPLANDE 11.1 INDLEDNING 11.2 GENERELT 11.3 GENERELLE FORHOLD VEDR. KLOAKOPLANDE 11.4 SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANRAMMER ANDET FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG (FÆLLESPRIVAT KLOAK) 11.6 PLANLAGTE ÆNDRINGER AF KLOAKKEN Separering af eksisterende oplande Fremtidig separering af kloakoplande 11.7 PLANLAGTE OPLANDE 11.8 OPLANDSBESKRIVELSER Thorsminde Ndr. Fjand, Sdr. Fjand og Bjerghuse Sdr. Nissum og Nørhede Vester Husby

8 Husby Staby Ulfborg Ulfborg Kirkeby Vemb Bur Idom Råsted Naur Krunderup Holstebro Mejrup Mejdal og Halgård Nørre Felding Tvis Hvam og Borbjerg Savstrup Skave Hogager Stendis Ryde og Rydhave Handbjerg Vinderup Ejsingholm Ejsing og Tværmose Sahl Frilandsmuseet

9 Sevel Djeld Herrup Bjergby Mogenstrup 12 SLAMHÅNDTERING 12.1 INDLEDNING 12.2 STATUS Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) Slam fra øvrige private spildevandsanlæg 12.3 PLAN Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) 13 LEDNINGSANLÆG 13.1 INDLEDNING 13.2 GENERELT 13.3 LEDNINGSREGISTRERING Status Plan 13.4 KLOAKFORNYELSESPLANER Status Plan Kloakfornyelse af fælleskloakerede områder 13.5 ØKONOMI VED KLOAKFORNYELSE 13.6 NYKLOAKERING 13.7 DIMENSIONERING AF LEDNINGSANLÆG Dimensioneringspraksis bliver til funktionspraksis

10 Formulering af funktionskrav Valg af sikkerheds tillæg Beregninger Dimensionering af spildevandsledninger Dimensionering af regnvandsledninger og fællesledninger 14 PUMPESTATIONER OG OVERLØBSBYGVÆRKER 14.1 INDLEDNING 14.2 PUMPESTATIONER Status Plan 14.3 OVERLØBSBYGVÆRKER Status Krav og retningslinier for overløbsbygværker og sparebassiner Plan 14.4 TILSYN MED PUMPESTATIONER OG BYGVÆRKER 14.5 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 15 REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.1 EKSISTERENDE OG KOMMENDE REGNBETINGEDE UDLØB Eksisterende udløb Eksisterende bassiner 15.2 NYE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER Nye regnbetingede udløb Nye bassiner 15.3 KRAV TIL BASSINER Dimensionering af bassiner Anlægs-, funktions- og driftskrav til bassiner 15.4 LOKAL AFLEDNING/ANVENDELSE AF REGNVAND (LAR)

11 15.5 PLAN FOR EKSISTERENDE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.6 MILJØFREMMEDE STOFFER OG KRAV TIL BAT (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) 15.7 TILSYN MED REGNVANDSBASSINER OG REGNVANDSUDLEDNINGER 15.8 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 16 SPILDEVAND FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 16.1 INDLEDNING MÅL OG RETNINGSLINIER FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 16.3 STATUS FOR SPILDEVANDSFORHOLDENE DET ÅBNE LAND Ejendomme og afløbstyper Oplande med renseklasse Status vedr. forbedret spildevandsrensning i åben land i de tidligere kommuner PLAN FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I UDPEGEDE OPLANDE I DET ÅBNE LAND Prioritering af indsatsen Tidsplaner for registrering af afløbsforhold og meddelelse af påbud Fremgangsmåde ved krav om forbedret rensning af spildevand i det åbne land Medlemskab af kloakforsyningen Valg af anlægstype Udgifter for grundejer og forsyningen KRITERIER FOR UDPEGNING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND TIL KLOAKERING ØVRIGE EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Status Plan 16.7 SOMMERHUSOMRÅDER I HOLSTEBRO KOMMUNE

12 Status vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder Planer vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder 16.8 DEN FREMTIDIGE STOFUDLEDNING FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 17 ØVRIGE SPILDEVANDSFORHOLD I DET ÅBNE LAND 17.1 INDLEDNING 17.2 DAMBRUG Råsted Lilleå Gryde Å Idom Å Vegen Å Tvis Å 17.3 FILTERSKYLLEVAND FRA VANDVÆRKERNE 17.4 VIRKSOMHEDER I DET ÅBNE LAND Status Plan 17.5 LANDBRUGSVIRKSOMHEDER 18 FREMTIDIGE PROJEKTER 18.1 PROJEKTER Prioriterede projekter, kategori Projekter kategori 2 og 3 19 TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.1 RENSEANLÆG 19.2 NYKLOAKERING 19.3 KLOAKFORNYELSE 19.4 BYGVÆRKER OG MILJØPROJEKTER 19.5 SAMLET TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.6 POTENTIELLE PROJEKTER

13 20 MILJØVURDERING 20.1 SCOPING alternativet Planforslag og alternativ 20.2 KVANTITATIV VURDERING AF STOFUDLEDNINGEN FRA SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING Afbødende foranstaltninger Overvågningsprogram 21 ORDLISTE Slettet: Sideskift BILAGSFORTEGNELSE: Bilag 1 Deloplandsskemaer Status og Plan Bilag 2 Udløbsskemaer Status og Plan Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Udlederskemaer til renseanlæg (WinSpv) Bilag 5 Tidsplan for kloakeringer/byggemodninger Bilag 6 Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser Bilag 7 Skemaforklaring Bilag 8 Samba beregninger Bilag 9 Vestforsynings regnvandsbassiner Bilag 10 Private regnvandsbassiner Bilag 11 Ejendomme, der skal separeres Bilag 12 Anlægstyper åben land Bilag 13 Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres Bilag 14 Ejendomme i det åbne land, der skal udtages af kloakopland Bilag 15 EU miljøkvalitetskrav Bilag 16 Miljøkvalitetskrav fastsat i landsplandirektiv Bilag 17 Ejendomme i Vester Husby, der skal kloakeres Bilag 18 Nedsivningsforhold 15

14 Slettet: Sideskift Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 1.01 Oversigtskort 1: Kloakoplande - Thorsminde 1: Kloakoplande - Ndr. Fjand, Bjerghuse, Sdr. Fjand 1: Kloakoplande - Nørhede 1: Kloakoplande - Vester Husby 1: Kloakoplande - Husby 1: Kloakoplande - Staby 1: Kloakoplande - Tvind Skolen 1: Kloakoplande - Ulfborg 1: Kloakoplande - Ulfborg Kirkeby 1: Kloakoplande - Vemb 1: Kloakoplande - Bur 1: Kloakoplande - Idom 1: Kloakoplande - Råsted 1: Kloakoplande - Naur 1: Kloakoplande - Krunderup 1: Kloakoplande - Holstebro NV 1: Kloakoplande - Holstebro NØ 1: Kloakoplande - Holstebro V 1: Kloakoplande - Holstebro C 1: Kloakoplande - Mejrup 1: Kloakoplande - Holstebro Syd 1: Kloakoplande - Mejdal / Halgård 1: Kloakoplande - Nørre Felding 1: Kloakoplande - Holstebro Ø 1: Kloakoplande - Tvis 1: Kloakoplande - Mejrup Moseby 1: Kloakoplande - Hvam /Borbjerg 1: Kloakoplande - Savtrup 1: Kloakoplande - Skave 1: Kloakoplande - Stendis 1: Kloakoplande - Hogager 1: Kloakoplande - Ryde 1:

15 Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 2.33 Kloakoplande - Rydhave 1: Kloakoplande - Handbjerg 1: Kloakoplande - Vinderup V 1: Kloakoplande - Vinderup Ø 1: Kloakoplande - Ejsingholm 1: Kloakoplande - Tværmose / Ejsing 1: Kloakoplande Sahl 1: Kloakoplande - Frilandsmuseet 1: Kloakoplande Sevel 1: Kloakoplande Djeld 1: Kloakoplande Herrup 1: Kloakoplande - Bjergby 1: Kloakoplande - Mogenstrup 1: Kloakoplande Hvam Mejeriby og Hvam 1: Åben land - Grundvand 1: Åben land Vandmiljø Vandplan 1: Åben land Vest - Status og Plan 1: Åben land Øst Status og Plan 1:

16 18

17 Holstebro Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Holstebro Kommune Samarbejdspartner: Vestforsyning Spildevand A/S Rådgiver: Envidan, Silkeborg Tryk: Holstebro Kommune Vedtaget af Byrådet: 15. november 2011 Offentliggjort den: 7. december 2011 Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Tillæg nr. 2 vedtaget den x.x til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Hentes fra: under Natur og Miljø, eller ved at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, tlf.: , 1 Læsevejledning Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig til enkelte målgrupper. Kapitel 2, indledning beskriver, hvad en spildevandsplan er, dens retsvirkning, indhold, opbygning m.v. Kapitel 3 indeholder en sammenskrivning af de vigtigste elementer i spildevandsplanen. Målsætninger for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S er beskrevet i kapitel 4, mens lovgrundlag og administrative forhold er beskrevet i kapitel 5 og 6. Recipientbeskrivelse er i kapitel 7, mens kapitel 8, 9, 10, 11 og 12 indeholder elementer omkring miljøfremmede stoffer, spildevandsstruktur, renseanlæg, slamhåndtering og kloakoplande. Kapitel 13 og 14 beskriver forhold omkring ledningsanlæg og pumpestationer, mens kapitel 15, 16 og 17 beskriver forhold omkring de regnbetingede udløb og det åbne land. Kapitel 18 beskriver de fremtidige tiltag på spildevandsområdet og kapitel 19 beskriver den tilhørende tids- og økonomiplan. Spildevandsplanen afsluttes i kapitel 20 med en miljøvurdering. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Nedenstående tabel viser, hvilke dele af spildevandsplanen der har primær interesse for den enkelte type læser. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du? Mest relevante kapitler for dig Borger/virksomhed bosat i område, der er kloakeret: Borger/virksomhed bosat i landområde uden for kloakeret område: Kap. 5: Lov- og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap.11: Kloakoplande Kap.13: Ledningsanlæg Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Kap. 5: Lov og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap. 7: Recipienter Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.16: Spildevandsrensning i det åbne land. Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Slettet: Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: 19

18 Vestforsyning Hele spildevandsplanen Spildevand A/S Miljømyndighed: Hele spildevandsplanen Kap. 3: Sammenfatning Kap. 4: Målsætninger Kap. 6: Administrative forhold Politiker: Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19:Tids- og investeringsplan Kap.20: Miljøvurdering 1.1 Spildevandsplanens opbygning og indhold Spildevandsplanen består af: En tekstdel, som udgøres af en hovedrapport, en bilagsrapport samt kortmateriale. Hovedrapporten omfatter bl.a.: Slettet: Målsætninger for håndteringen af spildevandet. Retningslinier for beskyttelse af vand, jord og grundvand Håndtering af miljøfremmede stoffer Renseanlæg. Kloaksystem og kloakfornyelse, kloakoplande. Regnvandshåndtering Slamhåndtering. Spildevandsrensning i det åbne land. Administrative forhold Tids- og investeringsplan for anlægsprojekter. Miljøvurdering Bilagsrapporten omfatter bl.a.: Udløbsskemaer med angivelse af eksisterende og fremtidige udledte vand- og stofmængder til kommunens vandløb. Af skemaerne fremgår også oplysninger om bassiner og øvrige renseforanstaltninger. Oplandsskemaer med angivelse af samtlige oplandsdata, herunder kloakeringsprincip, belastning, befæstelsesgrad m.v. Renseanlægsskemaer med oplysninger om de enkelte renseanlæg. Skema med oplysninger om og handleplan for overløbsbygværker. Beskrivelser af forskellige typer af spildevandsanlæg til brug i det åbne land. Oplysninger om hvilke ejendomme, der skal kloakeres og hvilke der skal tages ud af kloakopland. Kortdelen omfatter: 20

19 Detailplaner for de kloakerede byområder, der angiver, hvilke ejendomme, der er kloakeret og efter hvilket kloakeringsprincip. Dertil kommer alle planlagte kloakeringsområder. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienter samt planlagte udledninger i det omfang de på plantidspunktet var kendt. Detailplaner for det åbne land, der viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau og hvilke ejendomme, der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Åben land kortene består af et kort med oplysninger om vandløb, deres målsætninger, renseklasse m.v. Derudover er der et jord- og grundvandskort, der angiver områder, der er egnet til nedsivning, samt indeholder oplysninger om boringer, drikkevandsområder m.v. 21

20 2 Indledning Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro kommuner og sikre et fælles ensartet grundlag for den fremtidige administration af spildevandsforholdene i Holstebro Kommune. Derudover skal Spildevandsplan betragtes som handleplan i forbindelse med gennemførelsen af de kommende Vandplaner for Ringkøbing og Nissum Fjorde samt Limfjorden. Da Vandplanerne endnu ikke er endeligt vedtaget er indholdet af vandplanerne medtaget i de udkast de ligger og anvendes som administrationsgrundlag i det omfang det er foreneligt med det gældende administrationsgrundlag på vandområdet, som er Regionplanen for Ringkøbing Amt, Slettet: ne Slettet: og Nærværende spildevandsplan for Holstebro Kommune erstatter således de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Ulfborg-Vemb, Holstebro og Vinderup kommuner inklusiv tillæg. Spildevandsplan Ulfborg-Vemb Kommune 1989 Tillæg nr. 1 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Udvidelse af Kloakopland til Vemb Renseanlæg med Kultur- og Erhvervscenter Nr. Vosborg, 2004 Tillæg nr. 2 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Afskæring af spildevand fra Sdr. Nissum, 1989 Tillæg nr. 3 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Indpumpning af spildevand fra Fjand Strand til Ulfborg Renseanlæg, 2004 Spildevandsplan for det åbne land, Ulfborg-Vemb Kommune Tillæg nr. 5 til Ulfborg-Vemb Kommuns spildevandsplan Kloakering af nyt sommerhusområde, Strandengene, Vester Husby, Tillæg nr. 6 til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Vinderup Kommune Tillæg nr. 1 til Vinderup Kommunes Spildevandsplan Spildevandskloakering af Hjerl Hede Frilandsmuseum, 2006 Tillæg nr. 2 til gl. Vinderup Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Holstebro Kommune Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Områderne ved Guldblommen, Møllevej og Bakken, februar 2006 Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Ændring af flere kloakerede områder, maj

21 Tillæg nr. 3. til Holstebro Kommunes spildevandsplan Fremtidigt erhvervsareal ved Tvis, 2007 Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af 3 havekolonier Skovbrynet, Ålund og Storåen, 2008 Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af Ellebæk og Fredhøje havekolonier, 2011 Tillæg nr. 6 til gl. Holstebro Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, Spildevandsplanens retsvirkning Holstebro Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtagen spildevandsplan udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet og fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet overalt i kommunen. Holstebro Kommune udfører eller foretager ændringer i overensstemmelse med initiativerne i planen og ligeledes i overensstemmelse med den tidsplan, der er vedtaget. Ligeledes er det Holstebro Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud m.v. meddeles i overensstemmelse med tidsplanen, således at andre parter som eks. Vestforsyning Spildevand A/S kan gennemføre opgaverne i overensstemmelse med tidsplanen. Spildevandsplanen udgør derudover et arbejds- og planlægningsredskab for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S. Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for: at udbygge og vedligeholde forsyningens spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Vestforsyning Spildevand A/S. at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad. at indskærpe overfor grundejeren, at der skal separeres på fælleskloakerede ejendomme i takt med, at fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for forsyningens kloakopland). at der i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg kan eksproprieres. 23

22 at meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 2.2 Ansvar for spildevandshåndtering i kommunen Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Holstebro Kommune herefter kaldet kommunen er myndighed på nedenstående opgaver. Ansvarlig for udarbejdelse af spildevandsplanen. Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser til såvel forsyningens som andre spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme uden for kloakeret opland. Indskærpelse om tilslutning til forsyningens kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separatkloakering af fælleskloak. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltliggende ejendomme i det åbne land. Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand til kloaksystemet, herunder evt. regulering af eksisterende tilslutninger. Tilladelse til tilslutning af enkeltliggende ejendomme. Kommunen afgør endeligt hvilke ejendomme, der skal indenfor kloakopland. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakopland kræver ændring af spildevandsplanen. Løbende tilretning og justering af kloakoplande i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner. Udarbejdelse af tømningsregulativ samt godkendelse af de af Vestforsyning Spildevand A/S fremsendte tømningstakster. Myndighed på tømningsordningen i forbindelse med defekte tanke, manglende tømninger, indberetning af nye tanke, rettelser i Tømningsdatabasen, dispensation for tømning, sletning af tanke m.v. Godkendelse af den af Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdede betalingsvedtægt samt de tilhørende takster. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at vedtægten og de fastsatte takster lever op til gældendende regler, herunder regler om prisloft og betalingsloven. Rottebekæmpelse undtaget i Vestforsyning Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Vestforsyning Spildevand A/S herefter kaldet Vestforsyning er et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2 stk. 1 i Lov om Vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vand- 24

23 sektorloven). Vestforsyning ejer, driver og vedligeholder kloakken i Holstebro Kommune. Vestforsyning har følgende opgaver: Udlevere oplysninger til udarbejdelse af spildevandsplanen, samt medvirke til udarbejdelse af planen. Udbygning af det kloakerede opland i overensstemmelse med Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Transport af spildevand fra ejendomme i kloakerede områder, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab mellem grundejer og Vestforsyning. Administration af tømningsordningen for så vidt angår drift, tømning og opkrævning. Udarbejdelse af betalingsvedtægten for Holstebro Kommune samt opkrævning efter denne, herunder fastsættelse af taksterne. Rottebekæmpelse i Vestforsynings spildevandsanlæg. Træffer beslutning om eventuel tilbagebetaling ved hel eller delvis udtræden af kloakopland. 2.3 Spildevandsplanens vedtagelse Et forslag til Spildevandsplan er forelagt Byrådet og har været i offentlig høring i minimum 8 uger. Miljøvurderingen er offentliggjort som en del af selve spildevandsplanen. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet har på baggrund af de indkomne kommentarer og med mindre tekniske justeringer vedtaget det endelige indhold af Spildevandsplan Vedtagelsen af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planens indhold vil kunne læses på Holstebro Kommunes hjemmeside. Spildevandsplanen er sendt i høring den 28. april 2011 og endelig vedtaget af Byrådet den 15. november 2011 og offentliggjort den 7. december Slettet:

24 2.4 Klagevejledning Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse. 2.5 Klagevejledning til miljøvurdering I kapitel 20 er der foretaget en miljøvurdering af Spildevandsplan I henhold til 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej København NV Eller på mail til: Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra planens offentliggørelse dvs. senest den 4. januar Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. 26

25 2.6 Fremtidige revisioner af spildevandsplanen Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand inden for Holstebro Kommune. Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg. Inden vedtagelsen orienteres berørte borgere og virksomheder og de opfordres til at fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8 uger. Orienteringen vil ske ved offentlig annoncering og evt. i særlige tilfælde ved skriftlig orientering til den enkelte borger/virksomhed. For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den digitale spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Holstebro Kommune: o o o Tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip. Ajourføring af fællesprivat-kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes. Ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen. Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Vestforsyning og Holstebro Kommune: o o o Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (åbne land). Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning fra ejendommens ejer. Ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v. Tillæg til spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Revision af spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Nærværende spildevandsplan opererer med en planperiode, der hedder En egentlig hovedrevision af planen vil påbegyndes igen i Spildevandsplanen justeres i den mellemliggende periode mindst en gang årligt med et tillæg, således at det sikres, at planen løbende er ajourført. 27

Indhold 1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER 5 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD

Indhold 1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER 5 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD Indhold 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN 2.3 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 2.4

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Holstebro Kommune Spildevandsplan

Holstebro Kommune Spildevandsplan Holstebro Kommune Spildevandsplan 2011 2016 Indhold 1 LÆSEVEJLEDNING 15 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 16 2 INDLEDNING 17 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 18 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere