1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER Udledning til recipient Grundvand Badevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand"

Transkript

1 Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN 2.3 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 2.4 KLAGEVEJLEDNING 2.5 KLAGEVEJLEDNING TIL MILJØVURDERING 2.6 FREMTIDIGE REVISIONER AF SPILDEVANDSPLANEN 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER 4.1 INDLEDNING 4.2 VISIONER 4.3 MÅLSÆTNINGER Udledning til recipient Grundvand Badevand Ejendomme i det åbne land Rekreative anvendelser af regnvand Ledningsanlæg Slam Klimatilpasning Formidling og serviceniveau 5 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2 5.1 INDLEDNING 5.2 OVERORDNET LOVGRUNDLAG 5.3 MILJØBESKYTTELSESLOVEN Spildevandsplanens indhold Spildevandsbekendtgørelsen Slambekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet VANDSEKTORLOVEN 5.5 BETALINGSLOVEN 5.6 SPILDEVANDSAFGIFTSLOVEN 5.7 LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER 5.8 VANDRAMMEDIREKTIV 5.9 OVERSVØMMELSESDIREKTIVET 5.10 BADEVANDSDIREKTIVET 5.11 HABITATDIREKTIV, EF-FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIV M.V VANDPLANEN (MILJØMÅLSLOVEN) 5.13 REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT 5.14 KOMMUNEPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Arealudlæg til boliger Erhvervsudvikling arealudlæg i planperioden Befolkningsprognose Fremtidig spildevandsbelastning Fremtidige befæstelsesgrader 5.15 LOKALPLANER 5.16 VANDFORSYNINGSPLAN 5.17 INDSATSPLANER FOR VANDVÆRKERNES INDVINDINGSOPLANDE

3 5.18 FORHOLD TIL KLOAKRENOVERINGSPLAN 6 PRINCIPPER, RETNINGSLINIER OG PRAKSIS FOR ADMINISTRATION OG SAGSBEHANDLING 6.1 INDLEDNING 6.2 SPILDEVANDSTYPER 6.3 FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG KLOAKERINGSPRINCIPPER 6.4 FORSYNINGENS OG GRUNDEJERENS KLOAK Afgrænsning mellem forsyningens og grundejerens kloak Vejafvanding indenfor kloakopland (separatkloak) Vejafvanding udenfor kloakopland 6.5 ANDRE FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG INDENFOR KLOAKOPLAND Vedtægter/ejerlaug for andre fælles spildevandsanlæg 6.6 STORPARCELLER FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG PÅ PRIVAT GRUND (EKSPROPRIATION) DRIFTSPROBLEMER I KLOAKKEN Risiko for kælderoversvømmelser - hvad gør borgeren/hvem har ansvaret? Rotter Indsivning, private brønde FORBRUGERENS/GRUNDEJERENS/DE VEDLIGEHOLDELSESPLIGTIGE VEJEJERES OPGAVER OG PLIGTER I FORHOLD TIL EGNE INSTALLATIONER TILSLUTNING TIL SPILDEVANDSANLÆGGET Tilslutningspligt og ret Tidspunkt for tilslutning og manglende tilslutning Fejlagtig tilslutning af drænvand Fejlkoblinger Afledningsforhold

4 Tilslutning af ejendomme udenfor kloakopland 6.11 BETALINGSVEDTÆGTEN 6.12 HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN 6.13 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK Forløb af separeringsprojekt 6.14 NYE KLOAKERINGSPROJEKTER Private byggemodninger 6.15 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HAVEVANDING 6.16 GENANVENDELSE AF TAGVAND TIL HUSHOLDNING 6.17 RETNINGSLINIER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND Nedsivning af potentielt olieholdigt overfladevand Retningslinier for etablering af faskiner RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING AF REGNVAND TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG, HERUNDER BEFÆSTELSESGRAD Befæstelsesgrader for ejendomme i nye kloakoplande Befæstelsesgrader for erhvervsejendomme indenfor eksisterende kloakoplande RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG Tilsyn 6.20 RETNINGSLINIER FOR OLIEUDSKILLER 6.21 RETNINGSLINIER FOR FEDTUDSKILLER 6.22 SPILDEVANDSTILLADELSER (UDENFOR KLOAKOPLAND) Retningslinier for nedsivning af spildevand Retningslinier for nedsivning af spildevand fra spabade med og uden klor samt pools Retningslinier for etablering og tømning af samletank Udsprøjtning af vaskevand på jordoverfladen 6.23 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 6.24 TILSYN MED SPILDEVANDSANLÆG

5 6.25 ÆNDRING AF AFLØBSFORHOLD OG BELASTNING KAN MEDFØRE KRAV OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING 6.26 HÅNDHÆVELSE AF ULOVLIGE FORHOLD 7 HAV, FJORD, SØER, VANDLØB OG GRUNDVAND 7.1 INDLEDNING 7.2 PÅVIRKNINGER 7.3 RETNINGSLINIER FOR ANVENDELSE AF OG UDLEDNING TIL VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Generelle retningslinier for beskyttelse og anvendelse af vandområder Retningslinier for udledninger til søer Retningslinier for udledninger til vandløb Retningslinier for jord og grundvand 7.4 FJORD OG HAV Vandplanernes miljømål Status Plan 7.5 SØER Vandplanernes miljømål Status Plan 7.6 VANDLØB Vandplanernes miljømål Status Plan for vandløb, der er påvirkede af spildevand fra kloakoplande Plan for vandløb der er påvirket af spildevand i det åbne land Plan for øvrige tiltag

6 7.7 BADEVAND Miljømål og krav til badevandsområder Status Plan 7.8 GRUNDVAND OG GEOLOGI Miljømål Status Udpegning af nedsivningsområder Plan 8 MILJØFREMMEDE STOFFER 8.1 INDLEDNING 8.2 VANDKVALITETSKTRITERIER/MILJØKVALITETSKRAV 8.3 VANDPLANENS KRAV TIL GOD ØKOLOGISK OG KEMISK TILSTAND 8.4 STATUS 8.5 PLAN 9 SPILDEVANDSSTRUKTUR 9.1 INDLEDNING 9.2 STATUS 9.3 PLAN Fremtidig renseanlægsstruktur 10 RENSEANLÆG 10.1 INDLEDNING 10.2 FORSYNINGENS RENSEANLÆG Holstebro Renseanlæg Vinderup Renseanlæg Thorsminde Renseanlæg Ulfborg Renseanlæg

7 Vemb Renseanlæg Bur Renseanlæg 10.3 PRIVATE RENSEANLÆG OVER 30 PE Bjerghuse Camping Fjand Camping og Feriecenter Skærum Mølle Tvind Skolerne/Den selvejende institution Estate Ulfborg Kjærgård/AMU-centeret Trandum Camping Rose Poultry A/S Vinderup Camping 11 KLOAKOPLANDE 11.1 INDLEDNING 11.2 GENERELT 11.3 GENERELLE FORHOLD VEDR. KLOAKOPLANDE 11.4 SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANRAMMER ANDET FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG (FÆLLESPRIVAT KLOAK) 11.6 PLANLAGTE ÆNDRINGER AF KLOAKKEN Separering af eksisterende oplande Fremtidig separering af kloakoplande 11.7 PLANLAGTE OPLANDE 11.8 OPLANDSBESKRIVELSER Thorsminde Ndr. Fjand, Sdr. Fjand og Bjerghuse Sdr. Nissum og Nørhede Vester Husby

8 Husby Staby Ulfborg Ulfborg Kirkeby Vemb Bur Idom Råsted Naur Krunderup Holstebro Mejrup Mejdal og Halgård Nørre Felding Tvis Hvam og Borbjerg Savstrup Skave Hogager Stendis Ryde og Rydhave Handbjerg Vinderup Ejsingholm Ejsing og Tværmose Sahl Frilandsmuseet

9 Sevel Djeld Herrup Bjergby Mogenstrup 12 SLAMHÅNDTERING 12.1 INDLEDNING 12.2 STATUS Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) Slam fra øvrige private spildevandsanlæg 12.3 PLAN Slam fra bundfældningstanke (tømningsordning) 13 LEDNINGSANLÆG 13.1 INDLEDNING 13.2 GENERELT 13.3 LEDNINGSREGISTRERING Status Plan 13.4 KLOAKFORNYELSESPLANER Status Plan Kloakfornyelse af fælleskloakerede områder 13.5 ØKONOMI VED KLOAKFORNYELSE 13.6 NYKLOAKERING 13.7 DIMENSIONERING AF LEDNINGSANLÆG Dimensioneringspraksis bliver til funktionspraksis

10 Formulering af funktionskrav Valg af sikkerheds tillæg Beregninger Dimensionering af spildevandsledninger Dimensionering af regnvandsledninger og fællesledninger 14 PUMPESTATIONER OG OVERLØBSBYGVÆRKER 14.1 INDLEDNING 14.2 PUMPESTATIONER Status Plan 14.3 OVERLØBSBYGVÆRKER Status Krav og retningslinier for overløbsbygværker og sparebassiner Plan 14.4 TILSYN MED PUMPESTATIONER OG BYGVÆRKER 14.5 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 15 REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.1 EKSISTERENDE OG KOMMENDE REGNBETINGEDE UDLØB Eksisterende udløb Eksisterende bassiner 15.2 NYE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER Nye regnbetingede udløb Nye bassiner 15.3 KRAV TIL BASSINER Dimensionering af bassiner Anlægs-, funktions- og driftskrav til bassiner 15.4 LOKAL AFLEDNING/ANVENDELSE AF REGNVAND (LAR)

11 15.5 PLAN FOR EKSISTERENDE REGNBETINGEDE UDLEDNINGER 15.6 MILJØFREMMEDE STOFFER OG KRAV TIL BAT (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) 15.7 TILSYN MED REGNVANDSBASSINER OG REGNVANDSUDLEDNINGER 15.8 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE STOFBELASTNINGER 16 SPILDEVAND FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 16.1 INDLEDNING MÅL OG RETNINGSLINIER FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 16.3 STATUS FOR SPILDEVANDSFORHOLDENE DET ÅBNE LAND Ejendomme og afløbstyper Oplande med renseklasse Status vedr. forbedret spildevandsrensning i åben land i de tidligere kommuner PLAN FOR FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I UDPEGEDE OPLANDE I DET ÅBNE LAND Prioritering af indsatsen Tidsplaner for registrering af afløbsforhold og meddelelse af påbud Fremgangsmåde ved krav om forbedret rensning af spildevand i det åbne land Medlemskab af kloakforsyningen Valg af anlægstype Udgifter for grundejer og forsyningen KRITERIER FOR UDPEGNING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND TIL KLOAKERING ØVRIGE EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Status Plan 16.7 SOMMERHUSOMRÅDER I HOLSTEBRO KOMMUNE

12 Status vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder Planer vedr. håndtering af spildevand i sommerhusområder 16.8 DEN FREMTIDIGE STOFUDLEDNING FRA EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 17 ØVRIGE SPILDEVANDSFORHOLD I DET ÅBNE LAND 17.1 INDLEDNING 17.2 DAMBRUG Råsted Lilleå Gryde Å Idom Å Vegen Å Tvis Å 17.3 FILTERSKYLLEVAND FRA VANDVÆRKERNE 17.4 VIRKSOMHEDER I DET ÅBNE LAND Status Plan 17.5 LANDBRUGSVIRKSOMHEDER 18 FREMTIDIGE PROJEKTER 18.1 PROJEKTER Prioriterede projekter, kategori Projekter kategori 2 og 3 19 TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.1 RENSEANLÆG 19.2 NYKLOAKERING 19.3 KLOAKFORNYELSE 19.4 BYGVÆRKER OG MILJØPROJEKTER 19.5 SAMLET TIDS- OG INVESTERINGSPLAN 19.6 POTENTIELLE PROJEKTER

13 20 MILJØVURDERING 20.1 SCOPING alternativet Planforslag og alternativ 20.2 KVANTITATIV VURDERING AF STOFUDLEDNINGEN FRA SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING Afbødende foranstaltninger Overvågningsprogram 21 ORDLISTE Slettet: Sideskift BILAGSFORTEGNELSE: Bilag 1 Deloplandsskemaer Status og Plan Bilag 2 Udløbsskemaer Status og Plan Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Udlederskemaer til renseanlæg (WinSpv) Bilag 5 Tidsplan for kloakeringer/byggemodninger Bilag 6 Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser Bilag 7 Skemaforklaring Bilag 8 Samba beregninger Bilag 9 Vestforsynings regnvandsbassiner Bilag 10 Private regnvandsbassiner Bilag 11 Ejendomme, der skal separeres Bilag 12 Anlægstyper åben land Bilag 13 Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres Bilag 14 Ejendomme i det åbne land, der skal udtages af kloakopland Bilag 15 EU miljøkvalitetskrav Bilag 16 Miljøkvalitetskrav fastsat i landsplandirektiv Bilag 17 Ejendomme i Vester Husby, der skal kloakeres Bilag 18 Nedsivningsforhold 15

14 Slettet: Sideskift Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 1.01 Oversigtskort 1: Kloakoplande - Thorsminde 1: Kloakoplande - Ndr. Fjand, Bjerghuse, Sdr. Fjand 1: Kloakoplande - Nørhede 1: Kloakoplande - Vester Husby 1: Kloakoplande - Husby 1: Kloakoplande - Staby 1: Kloakoplande - Tvind Skolen 1: Kloakoplande - Ulfborg 1: Kloakoplande - Ulfborg Kirkeby 1: Kloakoplande - Vemb 1: Kloakoplande - Bur 1: Kloakoplande - Idom 1: Kloakoplande - Råsted 1: Kloakoplande - Naur 1: Kloakoplande - Krunderup 1: Kloakoplande - Holstebro NV 1: Kloakoplande - Holstebro NØ 1: Kloakoplande - Holstebro V 1: Kloakoplande - Holstebro C 1: Kloakoplande - Mejrup 1: Kloakoplande - Holstebro Syd 1: Kloakoplande - Mejdal / Halgård 1: Kloakoplande - Nørre Felding 1: Kloakoplande - Holstebro Ø 1: Kloakoplande - Tvis 1: Kloakoplande - Mejrup Moseby 1: Kloakoplande - Hvam /Borbjerg 1: Kloakoplande - Savtrup 1: Kloakoplande - Skave 1: Kloakoplande - Stendis 1: Kloakoplande - Hogager 1: Kloakoplande - Ryde 1:

15 Tegnings nr. Områdebetegnelse Målestok 2.33 Kloakoplande - Rydhave 1: Kloakoplande - Handbjerg 1: Kloakoplande - Vinderup V 1: Kloakoplande - Vinderup Ø 1: Kloakoplande - Ejsingholm 1: Kloakoplande - Tværmose / Ejsing 1: Kloakoplande Sahl 1: Kloakoplande - Frilandsmuseet 1: Kloakoplande Sevel 1: Kloakoplande Djeld 1: Kloakoplande Herrup 1: Kloakoplande - Bjergby 1: Kloakoplande - Mogenstrup 1: Kloakoplande Hvam Mejeriby og Hvam 1: Åben land - Grundvand 1: Åben land Vandmiljø Vandplan 1: Åben land Vest - Status og Plan 1: Åben land Øst Status og Plan 1:

16 18

17 Holstebro Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Holstebro Kommune Samarbejdspartner: Vestforsyning Spildevand A/S Rådgiver: Envidan, Silkeborg Tryk: Holstebro Kommune Vedtaget af Byrådet: 15. november 2011 Offentliggjort den: 7. december 2011 Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Tillæg nr. 2 vedtaget den x.x til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Hentes fra: under Natur og Miljø, eller ved at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, tlf.: , 1 Læsevejledning Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig til enkelte målgrupper. Kapitel 2, indledning beskriver, hvad en spildevandsplan er, dens retsvirkning, indhold, opbygning m.v. Kapitel 3 indeholder en sammenskrivning af de vigtigste elementer i spildevandsplanen. Målsætninger for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S er beskrevet i kapitel 4, mens lovgrundlag og administrative forhold er beskrevet i kapitel 5 og 6. Recipientbeskrivelse er i kapitel 7, mens kapitel 8, 9, 10, 11 og 12 indeholder elementer omkring miljøfremmede stoffer, spildevandsstruktur, renseanlæg, slamhåndtering og kloakoplande. Kapitel 13 og 14 beskriver forhold omkring ledningsanlæg og pumpestationer, mens kapitel 15, 16 og 17 beskriver forhold omkring de regnbetingede udløb og det åbne land. Kapitel 18 beskriver de fremtidige tiltag på spildevandsområdet og kapitel 19 beskriver den tilhørende tids- og økonomiplan. Spildevandsplanen afsluttes i kapitel 20 med en miljøvurdering. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Nedenstående tabel viser, hvilke dele af spildevandsplanen der har primær interesse for den enkelte type læser. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du? Mest relevante kapitler for dig Borger/virksomhed bosat i område, der er kloakeret: Borger/virksomhed bosat i landområde uden for kloakeret område: Kap. 5: Lov- og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap.11: Kloakoplande Kap.13: Ledningsanlæg Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Kap. 5: Lov og planlægningsgrundlag Kap. 6: Administrative forhold Kap. 7: Recipienter Kap.15: Regnbetingede udledninger Kap.16: Spildevandsrensning i det åbne land. Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19: Tids- og investeringsplan Slettet: Tillæg nr. 1 vedtaget den 18. september 2012 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan er indarbejdet. Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: Slettet: 19

18 Vestforsyning Hele spildevandsplanen Spildevand A/S Miljømyndighed: Hele spildevandsplanen Kap. 3: Sammenfatning Kap. 4: Målsætninger Kap. 6: Administrative forhold Politiker: Kap.18: Fremtidige projekter Kap.19:Tids- og investeringsplan Kap.20: Miljøvurdering 1.1 Spildevandsplanens opbygning og indhold Spildevandsplanen består af: En tekstdel, som udgøres af en hovedrapport, en bilagsrapport samt kortmateriale. Hovedrapporten omfatter bl.a.: Slettet: Målsætninger for håndteringen af spildevandet. Retningslinier for beskyttelse af vand, jord og grundvand Håndtering af miljøfremmede stoffer Renseanlæg. Kloaksystem og kloakfornyelse, kloakoplande. Regnvandshåndtering Slamhåndtering. Spildevandsrensning i det åbne land. Administrative forhold Tids- og investeringsplan for anlægsprojekter. Miljøvurdering Bilagsrapporten omfatter bl.a.: Udløbsskemaer med angivelse af eksisterende og fremtidige udledte vand- og stofmængder til kommunens vandløb. Af skemaerne fremgår også oplysninger om bassiner og øvrige renseforanstaltninger. Oplandsskemaer med angivelse af samtlige oplandsdata, herunder kloakeringsprincip, belastning, befæstelsesgrad m.v. Renseanlægsskemaer med oplysninger om de enkelte renseanlæg. Skema med oplysninger om og handleplan for overløbsbygværker. Beskrivelser af forskellige typer af spildevandsanlæg til brug i det åbne land. Oplysninger om hvilke ejendomme, der skal kloakeres og hvilke der skal tages ud af kloakopland. Kortdelen omfatter: 20

19 Detailplaner for de kloakerede byområder, der angiver, hvilke ejendomme, der er kloakeret og efter hvilket kloakeringsprincip. Dertil kommer alle planlagte kloakeringsområder. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienter samt planlagte udledninger i det omfang de på plantidspunktet var kendt. Detailplaner for det åbne land, der viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau og hvilke ejendomme, der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Åben land kortene består af et kort med oplysninger om vandløb, deres målsætninger, renseklasse m.v. Derudover er der et jord- og grundvandskort, der angiver områder, der er egnet til nedsivning, samt indeholder oplysninger om boringer, drikkevandsområder m.v. 21

20 2 Indledning Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro kommuner og sikre et fælles ensartet grundlag for den fremtidige administration af spildevandsforholdene i Holstebro Kommune. Derudover skal Spildevandsplan betragtes som handleplan i forbindelse med gennemførelsen af de kommende Vandplaner for Ringkøbing og Nissum Fjorde samt Limfjorden. Da Vandplanerne endnu ikke er endeligt vedtaget er indholdet af vandplanerne medtaget i de udkast de ligger og anvendes som administrationsgrundlag i det omfang det er foreneligt med det gældende administrationsgrundlag på vandområdet, som er Regionplanen for Ringkøbing Amt, Slettet: ne Slettet: og Nærværende spildevandsplan for Holstebro Kommune erstatter således de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Ulfborg-Vemb, Holstebro og Vinderup kommuner inklusiv tillæg. Spildevandsplan Ulfborg-Vemb Kommune 1989 Tillæg nr. 1 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Udvidelse af Kloakopland til Vemb Renseanlæg med Kultur- og Erhvervscenter Nr. Vosborg, 2004 Tillæg nr. 2 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Afskæring af spildevand fra Sdr. Nissum, 1989 Tillæg nr. 3 til Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Indpumpning af spildevand fra Fjand Strand til Ulfborg Renseanlæg, 2004 Spildevandsplan for det åbne land, Ulfborg-Vemb Kommune Tillæg nr. 5 til Ulfborg-Vemb Kommuns spildevandsplan Kloakering af nyt sommerhusområde, Strandengene, Vester Husby, Tillæg nr. 6 til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Vinderup Kommune Tillæg nr. 1 til Vinderup Kommunes Spildevandsplan Spildevandskloakering af Hjerl Hede Frilandsmuseum, 2006 Tillæg nr. 2 til gl. Vinderup Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, 2010 Spildevandsplan Holstebro Kommune Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Områderne ved Guldblommen, Møllevej og Bakken, februar 2006 Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Ændring af flere kloakerede områder, maj

21 Tillæg nr. 3. til Holstebro Kommunes spildevandsplan Fremtidigt erhvervsareal ved Tvis, 2007 Tillæg nr. 4 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af 3 havekolonier Skovbrynet, Ålund og Storåen, 2008 Tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes spildevandsplan Kloakering af Ellebæk og Fredhøje havekolonier, 2011 Tillæg nr. 6 til gl. Holstebro Kommunes Spildevandsplan Opdatering af oplandskort i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, Spildevandsplanens retsvirkning Holstebro Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtagen spildevandsplan udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet og fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet overalt i kommunen. Holstebro Kommune udfører eller foretager ændringer i overensstemmelse med initiativerne i planen og ligeledes i overensstemmelse med den tidsplan, der er vedtaget. Ligeledes er det Holstebro Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud m.v. meddeles i overensstemmelse med tidsplanen, således at andre parter som eks. Vestforsyning Spildevand A/S kan gennemføre opgaverne i overensstemmelse med tidsplanen. Spildevandsplanen udgør derudover et arbejds- og planlægningsredskab for Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S. Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for: at udbygge og vedligeholde forsyningens spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Vestforsyning Spildevand A/S. at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad. at indskærpe overfor grundejeren, at der skal separeres på fælleskloakerede ejendomme i takt med, at fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for forsyningens kloakopland). at der i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg kan eksproprieres. 23

22 at meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 2.2 Ansvar for spildevandshåndtering i kommunen Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Holstebro Kommune herefter kaldet kommunen er myndighed på nedenstående opgaver. Ansvarlig for udarbejdelse af spildevandsplanen. Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser til såvel forsyningens som andre spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme uden for kloakeret opland. Indskærpelse om tilslutning til forsyningens kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separatkloakering af fælleskloak. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltliggende ejendomme i det åbne land. Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand til kloaksystemet, herunder evt. regulering af eksisterende tilslutninger. Tilladelse til tilslutning af enkeltliggende ejendomme. Kommunen afgør endeligt hvilke ejendomme, der skal indenfor kloakopland. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakopland kræver ændring af spildevandsplanen. Løbende tilretning og justering af kloakoplande i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner. Udarbejdelse af tømningsregulativ samt godkendelse af de af Vestforsyning Spildevand A/S fremsendte tømningstakster. Myndighed på tømningsordningen i forbindelse med defekte tanke, manglende tømninger, indberetning af nye tanke, rettelser i Tømningsdatabasen, dispensation for tømning, sletning af tanke m.v. Godkendelse af den af Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdede betalingsvedtægt samt de tilhørende takster. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at vedtægten og de fastsatte takster lever op til gældendende regler, herunder regler om prisloft og betalingsloven. Rottebekæmpelse undtaget i Vestforsyning Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Vestforsyning Spildevand A/S herefter kaldet Vestforsyning er et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2 stk. 1 i Lov om Vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vand- 24

23 sektorloven). Vestforsyning ejer, driver og vedligeholder kloakken i Holstebro Kommune. Vestforsyning har følgende opgaver: Udlevere oplysninger til udarbejdelse af spildevandsplanen, samt medvirke til udarbejdelse af planen. Udbygning af det kloakerede opland i overensstemmelse med Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Transport af spildevand fra ejendomme i kloakerede områder, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab mellem grundejer og Vestforsyning. Administration af tømningsordningen for så vidt angår drift, tømning og opkrævning. Udarbejdelse af betalingsvedtægten for Holstebro Kommune samt opkrævning efter denne, herunder fastsættelse af taksterne. Rottebekæmpelse i Vestforsynings spildevandsanlæg. Træffer beslutning om eventuel tilbagebetaling ved hel eller delvis udtræden af kloakopland. 2.3 Spildevandsplanens vedtagelse Et forslag til Spildevandsplan er forelagt Byrådet og har været i offentlig høring i minimum 8 uger. Miljøvurderingen er offentliggjort som en del af selve spildevandsplanen. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet har på baggrund af de indkomne kommentarer og med mindre tekniske justeringer vedtaget det endelige indhold af Spildevandsplan Vedtagelsen af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planens indhold vil kunne læses på Holstebro Kommunes hjemmeside. Spildevandsplanen er sendt i høring den 28. april 2011 og endelig vedtaget af Byrådet den 15. november 2011 og offentliggjort den 7. december Slettet:

24 2.4 Klagevejledning Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse. 2.5 Klagevejledning til miljøvurdering I kapitel 20 er der foretaget en miljøvurdering af Spildevandsplan I henhold til 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej København NV Eller på mail til: Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra planens offentliggørelse dvs. senest den 4. januar Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. 26

25 2.6 Fremtidige revisioner af spildevandsplanen Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand inden for Holstebro Kommune. Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg. Inden vedtagelsen orienteres berørte borgere og virksomheder og de opfordres til at fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8 uger. Orienteringen vil ske ved offentlig annoncering og evt. i særlige tilfælde ved skriftlig orientering til den enkelte borger/virksomhed. For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den digitale spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Holstebro Kommune: o o o Tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip. Ajourføring af fællesprivat-kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes. Ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen. Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Vestforsyning og Holstebro Kommune: o o o Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (åbne land). Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning fra ejendommens ejer. Ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v. Tillæg til spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Revision af spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase. Nærværende spildevandsplan opererer med en planperiode, der hedder En egentlig hovedrevision af planen vil påbegyndes igen i Spildevandsplanen justeres i den mellemliggende periode mindst en gang årligt med et tillæg, således at det sikres, at planen løbende er ajourført. 27

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 1-1 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse... 1-1 1.2 Rensestrukturen...

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere