OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere I. EM E 1. Støtte til menneskerettighedsforkæmpere har allerede længe været en etableret del af Den Europæiske Unions politik udadtil på menneskerettighedsområdet. Disse retningslinjer er ment som forslag til, hvordan EU kan forbedre sin indsats på området i praksis. Retningslinjerne kan anvendes i forbindelserne med tredjelande på samtlige niveauer og i multilaterale menneskerettighedsfora med det formål at støtte og styrke EU's igangværende bestræbelser på at fremme og tilskynde til respekt for retten til at kæmpe for menneskerettighederne. Retningslinjerne omfatter også indgriben fra EU's side til støtte for udsatte menneskerettighedsforkæmpere og forslag om praktisk støtte og bistand til menneskerettighedsforkæmpere /2/08 REV 2 mm/am/bbi 1

2 Et vigtigt element i retningslinjerne er støtte til de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd, særlig FN's særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og til relevante regionale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Retningslinjerne skal være en hjælp for EU-missionerne (EU-medlemsstaternes ambassader og konsulater og Europa-Kommissionens delegationer), når de skal fastlægge deres strategi med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere. Hovedformålet med retningslinjerne er at tage specifikke spørgsmål vedrørende menneskerettighedsforkæmpere op, men de bidrager også til at styrke EU's menneskerettighedspolitik i almindelighed. II. DEFI ITIO 2. I disse retningslinjer defineres menneskerettighedsforkæmpere på grundlag af artikel 1 i den dispositive del af FN's erklæring om individers, gruppers og samfundsorganers ret til og ansvar for at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (se bilag I), hvori det hedder, at enhver har ret til alene eller sammen med andre at fremme og stræbe efter beskyttelse og virkeliggørelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på nationalt og internationalt plan. 3. Menneskerettighedsforkæmpere er individer, grupper og samfundsorganer, der fremmer og beskytter universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Menneskerettighedsforkæmpere søger at fremme og beskytte borgerlige og politiske rettigheder og at fremme, beskytte og virkeliggøre økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Menneskerettighedsforkæmpere fremmer og beskytter også rettighederne for medlemmer af grupper som f.eks. oprindelige samfund. Definitionen omfatter ikke individer eller grupper, der begår voldshandlinger eller spreder vold /2/08 REV 2 mm/am/bbi 2

3 III. I DLED I G 4. EU støtter principperne i erklæringen om individers, gruppers og samfundsorganers ret til og ansvar for at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Selv om det er staterne, der har hovedansvaret for at fremme og beskytte menneskerettighederne, anerkender EU, at individer, grupper og samfundsorganer alle bidrager væsentligt til at fremme menneskerettighedssagen. Menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter går blandt andet ud på - at dokumentere krænkelser - at søge at opnå, at ofrene for sådanne overtrædelser kan gøre deres rettigheder gældende ved domstolene, og yde retshjælp, psykologhjælp, lægehjælp eller anden form for støtte - at bekæmpe de straffrihedskulturer, der er med til at tilsløre systematiske og gentagne krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder - at udbrede menneskerettighedskulturen og oplysninger om menneskerettighedsforkæmperne på lokalt, regionalt og internationalt plan. 5. Menneskerettighedsforkæmperes arbejde får dem ofte til at kritisere regeringernes politikker og handlinger. Regeringerne bør imidlertid ikke se dette som noget negativt. At give plads til fri, uafhængig meningsdannelse og fri debat om en regerings politikker og handlinger er et grundlæggende princip og en velprøvet metode til at forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne. Menneskerettighedsforkæmpere kan bistå regeringerne med at fremme og beskytte menneskerettighederne. Ved at indgå i høringsprocesser kan de spille en afgørende rolle i udformningen af relevant lovgivning og i udarbejdelsen af nationale planer og strategier vedrørende menneskerettigheder. Denne rolle bør også anerkendes og støttes /2/08 REV 2 mm/am/bbi 3

4 6. EU noterer sig, at menneskerettighedsforkæmperes virksomhed er blevet mere anerkendt gennem årene. Det er lykkedes dem at sikre en bedre beskyttelse af ofrene for krænkelser. Der er imidlertid betalt en høj pris for dette resultat: menneskerettighedsforkæmperne er selv i stadig højere grad blevet mål for angreb, og deres rettigheder krænkes i mange lande. EU mener, det er vigtigt at garantere menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed og beskytte deres rettigheder. I den forbindelse er det vigtigt at tage kønsaspektet med i betragtning i spørgsmål vedrørende menneskerettighedsforkæmpere. IV. OPERATIVE RET I GSLI JER 7. Den operative del af disse retningslinjer har til formål at fastlægge, hvordan der effektivt kan arbejdes hen imod at fremme og beskytte menneskerettighedsforkæmpere inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Overvågning, rapportering og vurdering 8. EU's missionschefer skal allerede med regelmæssige mellemrum aflægge rapport om menneskerettighedssituationen i det land, hvor de er akkrediteret. Menneskerettighedsgruppen i Rådet (COHOM) har for nylig godkendt en skitse til faktablade for at lette dette arbejde. Ifølge disse faktablade skal missionerne i deres rapporter gøre rede for menneskerettighedsforkæmpernes situation, navnlig om de eventuelt er genstand for trusler eller angreb. I den forbindelse bør missionscheferne være opmærksomme på, at den institutionelle ramme kan have stor betydning for menneskerettighedsforkæmperes mulighed for at udføre deres arbejde i sikkerhed. Lovgivningsmæssige, retlige, administrative og andre relevante foranstaltninger, som staterne træffer for at beskytte personer mod vold, trusler, gengældelse, faktisk eller retlig diskriminering, pression eller andre vilkårlige handlinger på grund af legitim udøvelse af nogle af de rettigheder, der er omhandlet i FN's erklæring vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, er alle relevante i den forbindelse /2/08 REV 2 mm/am/bbi 4

5 9. EU's missionschefer opfordres til at drøfte menneskerettighedsforkæmpernes situation i forbindelse med lokale gruppemøder om menneskerettigheder. Missionscheferne bør efter behov fremsætte anbefalinger til COHOM både om eventuelle EU-aktioner, herunder fordømmelse af trusler mod og angreb på menneskerettighedsforkæmpere, og om demarcher og offentlige erklæringer, når menneskerettighedsforkæmpere er udsat for en umiddelbar eller alvorlig risiko. Missionscheferne kan beslutte at gennemføre en hastende lokal aktion for at støtte menneskerettighedsforkæmpere, der er udsat for en umiddelbar eller alvorlig risiko, og at aflægge rapport om deres aktion til COHOM og andre relevante arbejdsgrupper, idet de fremsætter anbefalinger om mulighederne for opfølgning af EU-aktionen. Missionscheferne bør også i deres rapporter gøre rede for, hvor effektive EU-aktionerne har været. Endvidere bør missionerne tage særligt hensyn til de specifikke risici, som kvindelige menneskerettighedsforkæmpere er udsat for. 10. Missionschefernes rapporter og andre relevante oplysninger, såsom rapporter og anbefalinger fra generalsekretærens særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere, FN's andre særlige rapportører, traktatorganer, Europarådets menneskerettighedskommissær samt ikkestatslige organisationer, vil give COHOM og andre relevante arbejdsgrupper mulighed for at identificere de situationer, hvor der er behov for EU-aktioner, og træffe beslutning om, hvilke aktioner der skal gennemføres, eller i givet fald anbefale PSC/Rådet at godkende sådanne aktioner /2/08 REV 2 mm/am/bbi 5

6 EU-missionernes rolle med hensyn til at støtte og beskytte menneskerettighedsforkæmperne 11. I mange tredjelande udgør EU-missionerne (EU-medlemsstaternes ambassader og Europa- Kommissionens delegationer) den vigtigste grænseflade mellem EU og medlemsstaterne og de lokale menneskerettighedsforkæmpere på stedet. De spiller derfor en vigtig rolle med hensyn til at udmønte EU's politik over for menneskerettighedsforkæmpere i praksis. EUmissionerne bør derfor søge at føre en proaktiv politik over for menneskerettighedsforkæmperne. De bør samtidig være opmærksomme på, at en EU-aktion i visse tilfælde kan medføre trusler eller angreb rettet mod menneskerettighedsforkæmpere. De bør derfor eventuelt høre menneskerettighedsforkæmperne om de aktioner, de måtte overveje. Hvis der gennemføres aktioner på vegne af EU, bør EU's missioner sikre sig, at den berørte menneskerettighedsforkæmper og/eller hans familie er underrettet. EU's missioner vil f.eks. kunne træffe følgende foranstaltninger: - udarbejde lokale strategier for gennemførelsen af disse retningslinjer og samtidig være særlig opmærksomme på de kvindelige menneskerettighedsforkæmpere. EU's missioner bør have for øje, at disse retningslinjer vedrører forkæmpere, der fremmer og beskytter menneskerettighederne på det civile, kulturelle, økonomiske, politiske og sociale område. EU's missioner bør bestræbe sig på aktivt at inddrage menneskerettighedsforkæmpere og deres organisationer i udarbejdelsen og opfølgningen af gennemførelsen af de lokale strategier, - organisere mindst ét årligt møde mellem menneskerettighedsforkæmpere og diplomater, for at de bl.a. kan drøfte menneskerettighederne på lokalt plan, EU's politik på dette område og anvendelsen af den lokale strategi i EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, - sørge for tæt koordination og udveksle oplysninger om menneskerettighedsforkæmpere, herunder dem, der er i fare, 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 6

7 - opretholde passende kontakter med menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet ved at modtage dem på missionerne og besøge de områder, hvor de arbejder; idet det kan overvejes at udpege særlige forbindelsesofficerer til dette formål, eventuelt på grundlag af en byrdefordeling, - udtrykke synlig anerkendelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres arbejde i det omfang, det er formålstjenligt, ved hjælp af medierne, herunder internettet og de nye informations- og kommunikationsteknologier, passende publicity, besøg eller invitationer især for at uddele priser, som de har modtaget, - eventuelt besøge menneskerettighedsforkæmpere, der er varetægtsfængslet eller har husarrest, og deltage som observatør i deres retssager. Fremme af respekten for menneskerettighedsforkæmpere i forbindelserne med tredjelande og i multilaterale fora 12. EU's mål er at påvirke tredjelande til at opfylde deres forpligtelser til at respektere menneskerettighedsforkæmperes rettigheder og beskytte dem mod angreb og trusler fra ikke-statslige aktører. EU vil, når det skønnes nødvendigt, over for tredjelande påpege, at alle lande er nødt til at tilslutte sig og overholde de internationale normer på området, og navnlig ovennævnte FN-erklæring. Den overordnede målsætning bør være at skabe et miljø, hvor menneskerettighedsforkæmpere frit kan udøve deres virksomhed. EU vil bekendtgøre sin målsætning som en integrerende del af sin politik på menneskerettighedsområdet og understrege den betydning, det tillægger beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Til støtte for denne målsætning vil der kunne iværksættes følgende aktioner: 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 7

8 - formandskabet, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, generalsekretærens/den højtstående repræsentants personlige repræsentant for menneskerettigheder, EU's særlige repræsentanter og udsendinge, medlemsstaternes og Europa-Kommissionens repræsentanter vil i forbindelse med besøg i tredjelande i givet fald deltage i møder med menneskerettighedsforkæmpere, hvor der drøftes enkeltsager og de spørgsmål, som menneskerettighedsforkæmpernes arbejde har rejst - den del af den politiske dialog mellem EU og tredjelande og regionale organisationer, der vedrører menneskerettighedsspørgsmål, vil i givet fald navnlig omfatte menneskerettighedsforkæmperes situation. EU vil fremhæve sin støtte til menneskerettighedsforkæmpere og deres arbejde og efter behov rejse enkeltsager, der giver anledning til bekymring. EU vil sørge for på mest hensigtsmæssig vis at inddrage menneskerettighedsforkæmpere i forberedelsen, opfølgningen og evalueringen af dialogen i overensstemmelse med EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsdialoger - EU's missionschefer og EU's ambassader vil minde tredjelandes myndigheder om deres forpligtelse til at indføre effektive foranstaltninger til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der er eller risikerer at komme i fare - der vil være et tæt samarbejde med andre ligesindede lande, navnlig i FN's Menneskerettighedsråd og FN's Generalforsamling - det kan eventuelt henstilles til lande, der gennemgår den universelle regelmæssige gennemgang under Menneskerettighedsrådet, at de tilpasser deres lovgivninger og praksis til FN's erklæring vedrørende menneskerettighedsforkæmpere 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 8

9 - der skal ske en styrkelse af eksisterende regionale instanser, der beskytter menneskerettighedsforkæmpere, som f.eks. kontaktpunktet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og nationale menneskerettighedsinstitutioner under OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, Europarådets menneskerettighedskommissær, den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmperes situation under Den Afrikanske Menneskerettighedskommission og den særlige enhed for menneskerettighedsforkæmpere under Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, og der skal oprettes passende instanser i regioner, hvor sådanne ikke eksisterer. Støtte til de særlige procedurer under F 's Menneskerettighedsråd, herunder den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere 13. EU anerkender, at de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd (og de personer eller grupper, der skal følge dem: særlige rapportører, særlige repræsentanter, uafhængige eksperter og arbejdsgrupper) har afgørende betydning for de internationale bestræbelser på at beskytte menneskerettighedsforkæmpere på grund af deres uafhængighed og upartiskhed, og fordi de er i stand til at handle og tage til orde imod de krænkelser, menneskerettighedsforkæmpere er ofre for verden over, samt foretage landebesøg i de pågældende lande. Selv om den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere spiller en særlig rolle i den forbindelse, er mandaterne for andre særlige procedurer også af relevans for menneskerettighedsforkæmpere. EU-aktioner til støtte for de særlige procedurer vil blandt andet omfatte følgende: - at tilskynde stater til, at de som princip imødekommer anmodninger om besøg i deres lande inden for rammerne af FN's særlige procedurer 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 9

10 - gennem EU-missionerne at fremme, at lokale menneskerettighedsgrupper og -forkæmpere anvender FN's tematiske mekanismer, bl.a. men ikke udelukkende ved at gøre det lettere at etablere kontakter med og udveksle oplysninger mellem de tematiske mekanismer og menneskerettighedsforkæmperne - da det ikke er muligt at udføre de opgaver, der er tildelt som led i de særlige procedurer på grund af utilstrækkelige ressourcer. vil EU's medlemsstater støtte, at der bevilges tilstrækkelige midler fra det almindelige budget til FN's højkommissær for menneskerettigheder. Praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet gennem udviklingspolitik 14. Den Europæiske Unions og medlemsstaternes programmer, hvis formål er at yde bistand til udviklingen af demokratiske processer og institutioner, samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i udviklingslande, såsom Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, er nogle af de mange former for praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere. Disse kan være, men er ikke nødvendigvis begrænset til, medlemsstaternes programmer for udviklingssamarbejde. Praktisk støtte kan blandt andet ydes på følgende måder: - ved at støtte menneskerettighedsforkæmperne og de ngo'er, der fremmer og beskytter menneskerettighedsforkæmpernes aktiviteter, for eksempel gennem aktiviteter såsom kapacitetsopbygning, og oplysningskampagner, og lette samarbejdet mellem ngo'er, menneskerettighedsforkæmpere og de nationale menneskerettighedsinstitutioner - ved at tilskynde til og støtte oprettelsen af nationale organer til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, såsom nationale menneskerettighedsinstitutioner, ombudsmandsinstitutioner og menneskerettighedskommissioner, der er oprettet i overensstemmelse med Parisprincipperne, og disse organers virksomhed 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 10

11 - ved at bistå ved etablering af internationale net af menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet ved at formidle møder mellem menneskerettighedsforkæmpere både inden for og uden for EU - ved at bestræbe sig på at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere i tredjelande kan få adgang til udenlandske ressourcer, herunder økonomiske ressourcer, og at de får oplysninger om, hvordan disse ressourcer er tilgængelige, og hvordan de kan anmode om dem - ved at sikre, at uddannelsesprogrammer vedrørende menneskerettigheder blandt andet fremmer FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere - ved at indføre hurtige metoder til at hjælpe og beskytte menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare i tredjelande, for eksempel, når det er hensigtsmæssigt, ved at udstede nødvisa til dem eller ved at fremme midlertidig modtagelse af dem i EU's medlemsstater. Rådsgruppernes rolle 15. COHOM vil i overensstemmelse med sit mandat overvåge gennemførelsen og opfølgningen af retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere i tæt koordination og samarbejde med andre relevante grupper i Rådet. Dette indebærer følgende: - man skal arbejde for, at aspektet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere integreres i de relevante EU-politikker og -aktioner - retningslinjernes gennemførelse skal tages op til revision med passende mellemrum 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 11

12 - man skal efter behov fortsætte udforskningen af andre former for samarbejde med FN og andre internationale og regionale organer, der støtter menneskerettighedsforkæmpere - der skal efter behov aflægges en årlig rapport til Rådet gennem PSC og Coreper om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af retningslinjerne /2/08 REV 2 mm/am/bbi 12

13 BILAG I Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms The General Assembly, Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world, Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights2 and the International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level, Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter, 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 13

14 Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural resources, Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excuse non-compliance, Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms, Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State, Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels, 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 14

15 Declares: Article 1 Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels. Article 2 1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice. 2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed. Article 3 Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted /2/08 REV 2 mm/bbi 15

16 Article 4 Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights,2 the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field. Article 5 For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels: (a) To meet or assemble peacefully; (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups; (c) To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations. Article 6 Everyone has the right, individually and in association with others: (a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems; (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 16

17 (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters. Article 7 Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance. Article 8 1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs. 2. This includes, inter alia, the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms. Article 9 1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights /2/08 REV 2 mm/bbi 17

18 2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain from such an authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person s rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay. 3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia: (a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay; (b) To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments; (c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms. 4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyone has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms. 5. The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any territory under its jurisdiction /2/08 REV 2 mm/bbi 18

19 Article 10 No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so. Article 11 Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics. Article Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms. 2. The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration. 3. In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms /2/08 REV 2 mm/bbi 19

20 Article 13 Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration. Article The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights. 2. Such measures shall include, inter alia: (a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments; (b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State to the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies. 3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution /2/08 REV 2 mm/bbi 20

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1)

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1) 15. september 2009Nr. 35 Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1) Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 28. maj 2009 har Danmark i henhold

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring

EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring EU-retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder med tredjelande Ajourføring 1. Indledning I sine konklusioner af 25. juni 2001 udtalte Rådet tilfredshed med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG MENNESKERETTIGHEDER Den Europæiske Union er engageret i at støtte demokrati og menneskerettigheder i sine udenrigsanliggender i overensstemmelse med EU's grundprincipper om frihed, demokrati, respekt for

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap BKI nr 35 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTMR j.nr. 28.B.104 Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 21/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Bekendtgørelse af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet BKI nr 11 af 01/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTMR j.nr. 38.B.3. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HUC j.nr. 17.C.13.a. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages DANISH TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 Den europæiske pagt om regionale sprog eller

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

TEMAMØDE 16. MARTS 2016

TEMAMØDE 16. MARTS 2016 TEMAMØDE 16. MARTS 2016 INFORMATIONSSIKKERHED Henrik Rask / AAU DAGENS PROGRAM ISO27001 m.fl., kort beskrivelse af hvad det er for noget Informationssikkerhed.aau.dk Stil gerne spørgsmål undervejs Sikkerhedshåndbog

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Dansk standard DS/ISO 13289 1. udgave 2012-02-03 Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Recreational diving services Requirements for the conduct of snorkelling excursions DS/ISO 13289 København

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011)

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) The Commission's questionnaire on the NEB activity reports for 2015 Article 29 of Regulation (EU) N 181/2011 provides that

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0083(COD) 18.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas (PE412.084v01-00) Krav til visse typer selskaber i fællesskabet

Læs mere

Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om indsatsen mod menneskehandel

Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om indsatsen mod menneskehandel BKI nr 15 af 02/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 38.M.20.c. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Databeskyttelsesdagen 28. januar 2016 Forordningens krav til accountability Article 5(2) The controller shall be responsible for and be able to

Læs mere

EURO MEI General Assembly

EURO MEI General Assembly EURO MEI General Assembly Bruxelles 27.-28.11.13 20 slides om to dages møde Lars Trudsø HOVEDINDTRYKKET AF DE TO DAGE Krisen i Europa er dyb meget dybere end i Norden Den europæiske økonomiske politik

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld VPP Generalforsamling 2012 ISO 10667 V/Morten Feld ISO 10667: Levering af vurderingsydelser - Procedurer og metoder til personvurdering i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 31. oktober 2003 mod korruption.

Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 31. oktober 2003 mod korruption. BKI nr 37 af 06/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 27.B.53.c. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011)

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) The Commission's questionnaire on the NEB activity reports for 2017 Article 29 of Regulation (EU) N 181/2011 provides that

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere