OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere I. EM E 1. Støtte til menneskerettighedsforkæmpere har allerede længe været en etableret del af Den Europæiske Unions politik udadtil på menneskerettighedsområdet. Disse retningslinjer er ment som forslag til, hvordan EU kan forbedre sin indsats på området i praksis. Retningslinjerne kan anvendes i forbindelserne med tredjelande på samtlige niveauer og i multilaterale menneskerettighedsfora med det formål at støtte og styrke EU's igangværende bestræbelser på at fremme og tilskynde til respekt for retten til at kæmpe for menneskerettighederne. Retningslinjerne omfatter også indgriben fra EU's side til støtte for udsatte menneskerettighedsforkæmpere og forslag om praktisk støtte og bistand til menneskerettighedsforkæmpere /2/08 REV 2 mm/am/bbi 1

2 Et vigtigt element i retningslinjerne er støtte til de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd, særlig FN's særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og til relevante regionale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Retningslinjerne skal være en hjælp for EU-missionerne (EU-medlemsstaternes ambassader og konsulater og Europa-Kommissionens delegationer), når de skal fastlægge deres strategi med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere. Hovedformålet med retningslinjerne er at tage specifikke spørgsmål vedrørende menneskerettighedsforkæmpere op, men de bidrager også til at styrke EU's menneskerettighedspolitik i almindelighed. II. DEFI ITIO 2. I disse retningslinjer defineres menneskerettighedsforkæmpere på grundlag af artikel 1 i den dispositive del af FN's erklæring om individers, gruppers og samfundsorganers ret til og ansvar for at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (se bilag I), hvori det hedder, at enhver har ret til alene eller sammen med andre at fremme og stræbe efter beskyttelse og virkeliggørelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på nationalt og internationalt plan. 3. Menneskerettighedsforkæmpere er individer, grupper og samfundsorganer, der fremmer og beskytter universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Menneskerettighedsforkæmpere søger at fremme og beskytte borgerlige og politiske rettigheder og at fremme, beskytte og virkeliggøre økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Menneskerettighedsforkæmpere fremmer og beskytter også rettighederne for medlemmer af grupper som f.eks. oprindelige samfund. Definitionen omfatter ikke individer eller grupper, der begår voldshandlinger eller spreder vold /2/08 REV 2 mm/am/bbi 2

3 III. I DLED I G 4. EU støtter principperne i erklæringen om individers, gruppers og samfundsorganers ret til og ansvar for at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Selv om det er staterne, der har hovedansvaret for at fremme og beskytte menneskerettighederne, anerkender EU, at individer, grupper og samfundsorganer alle bidrager væsentligt til at fremme menneskerettighedssagen. Menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter går blandt andet ud på - at dokumentere krænkelser - at søge at opnå, at ofrene for sådanne overtrædelser kan gøre deres rettigheder gældende ved domstolene, og yde retshjælp, psykologhjælp, lægehjælp eller anden form for støtte - at bekæmpe de straffrihedskulturer, der er med til at tilsløre systematiske og gentagne krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder - at udbrede menneskerettighedskulturen og oplysninger om menneskerettighedsforkæmperne på lokalt, regionalt og internationalt plan. 5. Menneskerettighedsforkæmperes arbejde får dem ofte til at kritisere regeringernes politikker og handlinger. Regeringerne bør imidlertid ikke se dette som noget negativt. At give plads til fri, uafhængig meningsdannelse og fri debat om en regerings politikker og handlinger er et grundlæggende princip og en velprøvet metode til at forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne. Menneskerettighedsforkæmpere kan bistå regeringerne med at fremme og beskytte menneskerettighederne. Ved at indgå i høringsprocesser kan de spille en afgørende rolle i udformningen af relevant lovgivning og i udarbejdelsen af nationale planer og strategier vedrørende menneskerettigheder. Denne rolle bør også anerkendes og støttes /2/08 REV 2 mm/am/bbi 3

4 6. EU noterer sig, at menneskerettighedsforkæmperes virksomhed er blevet mere anerkendt gennem årene. Det er lykkedes dem at sikre en bedre beskyttelse af ofrene for krænkelser. Der er imidlertid betalt en høj pris for dette resultat: menneskerettighedsforkæmperne er selv i stadig højere grad blevet mål for angreb, og deres rettigheder krænkes i mange lande. EU mener, det er vigtigt at garantere menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed og beskytte deres rettigheder. I den forbindelse er det vigtigt at tage kønsaspektet med i betragtning i spørgsmål vedrørende menneskerettighedsforkæmpere. IV. OPERATIVE RET I GSLI JER 7. Den operative del af disse retningslinjer har til formål at fastlægge, hvordan der effektivt kan arbejdes hen imod at fremme og beskytte menneskerettighedsforkæmpere inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Overvågning, rapportering og vurdering 8. EU's missionschefer skal allerede med regelmæssige mellemrum aflægge rapport om menneskerettighedssituationen i det land, hvor de er akkrediteret. Menneskerettighedsgruppen i Rådet (COHOM) har for nylig godkendt en skitse til faktablade for at lette dette arbejde. Ifølge disse faktablade skal missionerne i deres rapporter gøre rede for menneskerettighedsforkæmpernes situation, navnlig om de eventuelt er genstand for trusler eller angreb. I den forbindelse bør missionscheferne være opmærksomme på, at den institutionelle ramme kan have stor betydning for menneskerettighedsforkæmperes mulighed for at udføre deres arbejde i sikkerhed. Lovgivningsmæssige, retlige, administrative og andre relevante foranstaltninger, som staterne træffer for at beskytte personer mod vold, trusler, gengældelse, faktisk eller retlig diskriminering, pression eller andre vilkårlige handlinger på grund af legitim udøvelse af nogle af de rettigheder, der er omhandlet i FN's erklæring vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, er alle relevante i den forbindelse /2/08 REV 2 mm/am/bbi 4

5 9. EU's missionschefer opfordres til at drøfte menneskerettighedsforkæmpernes situation i forbindelse med lokale gruppemøder om menneskerettigheder. Missionscheferne bør efter behov fremsætte anbefalinger til COHOM både om eventuelle EU-aktioner, herunder fordømmelse af trusler mod og angreb på menneskerettighedsforkæmpere, og om demarcher og offentlige erklæringer, når menneskerettighedsforkæmpere er udsat for en umiddelbar eller alvorlig risiko. Missionscheferne kan beslutte at gennemføre en hastende lokal aktion for at støtte menneskerettighedsforkæmpere, der er udsat for en umiddelbar eller alvorlig risiko, og at aflægge rapport om deres aktion til COHOM og andre relevante arbejdsgrupper, idet de fremsætter anbefalinger om mulighederne for opfølgning af EU-aktionen. Missionscheferne bør også i deres rapporter gøre rede for, hvor effektive EU-aktionerne har været. Endvidere bør missionerne tage særligt hensyn til de specifikke risici, som kvindelige menneskerettighedsforkæmpere er udsat for. 10. Missionschefernes rapporter og andre relevante oplysninger, såsom rapporter og anbefalinger fra generalsekretærens særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere, FN's andre særlige rapportører, traktatorganer, Europarådets menneskerettighedskommissær samt ikkestatslige organisationer, vil give COHOM og andre relevante arbejdsgrupper mulighed for at identificere de situationer, hvor der er behov for EU-aktioner, og træffe beslutning om, hvilke aktioner der skal gennemføres, eller i givet fald anbefale PSC/Rådet at godkende sådanne aktioner /2/08 REV 2 mm/am/bbi 5

6 EU-missionernes rolle med hensyn til at støtte og beskytte menneskerettighedsforkæmperne 11. I mange tredjelande udgør EU-missionerne (EU-medlemsstaternes ambassader og Europa- Kommissionens delegationer) den vigtigste grænseflade mellem EU og medlemsstaterne og de lokale menneskerettighedsforkæmpere på stedet. De spiller derfor en vigtig rolle med hensyn til at udmønte EU's politik over for menneskerettighedsforkæmpere i praksis. EUmissionerne bør derfor søge at føre en proaktiv politik over for menneskerettighedsforkæmperne. De bør samtidig være opmærksomme på, at en EU-aktion i visse tilfælde kan medføre trusler eller angreb rettet mod menneskerettighedsforkæmpere. De bør derfor eventuelt høre menneskerettighedsforkæmperne om de aktioner, de måtte overveje. Hvis der gennemføres aktioner på vegne af EU, bør EU's missioner sikre sig, at den berørte menneskerettighedsforkæmper og/eller hans familie er underrettet. EU's missioner vil f.eks. kunne træffe følgende foranstaltninger: - udarbejde lokale strategier for gennemførelsen af disse retningslinjer og samtidig være særlig opmærksomme på de kvindelige menneskerettighedsforkæmpere. EU's missioner bør have for øje, at disse retningslinjer vedrører forkæmpere, der fremmer og beskytter menneskerettighederne på det civile, kulturelle, økonomiske, politiske og sociale område. EU's missioner bør bestræbe sig på aktivt at inddrage menneskerettighedsforkæmpere og deres organisationer i udarbejdelsen og opfølgningen af gennemførelsen af de lokale strategier, - organisere mindst ét årligt møde mellem menneskerettighedsforkæmpere og diplomater, for at de bl.a. kan drøfte menneskerettighederne på lokalt plan, EU's politik på dette område og anvendelsen af den lokale strategi i EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, - sørge for tæt koordination og udveksle oplysninger om menneskerettighedsforkæmpere, herunder dem, der er i fare, 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 6

7 - opretholde passende kontakter med menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet ved at modtage dem på missionerne og besøge de områder, hvor de arbejder; idet det kan overvejes at udpege særlige forbindelsesofficerer til dette formål, eventuelt på grundlag af en byrdefordeling, - udtrykke synlig anerkendelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres arbejde i det omfang, det er formålstjenligt, ved hjælp af medierne, herunder internettet og de nye informations- og kommunikationsteknologier, passende publicity, besøg eller invitationer især for at uddele priser, som de har modtaget, - eventuelt besøge menneskerettighedsforkæmpere, der er varetægtsfængslet eller har husarrest, og deltage som observatør i deres retssager. Fremme af respekten for menneskerettighedsforkæmpere i forbindelserne med tredjelande og i multilaterale fora 12. EU's mål er at påvirke tredjelande til at opfylde deres forpligtelser til at respektere menneskerettighedsforkæmperes rettigheder og beskytte dem mod angreb og trusler fra ikke-statslige aktører. EU vil, når det skønnes nødvendigt, over for tredjelande påpege, at alle lande er nødt til at tilslutte sig og overholde de internationale normer på området, og navnlig ovennævnte FN-erklæring. Den overordnede målsætning bør være at skabe et miljø, hvor menneskerettighedsforkæmpere frit kan udøve deres virksomhed. EU vil bekendtgøre sin målsætning som en integrerende del af sin politik på menneskerettighedsområdet og understrege den betydning, det tillægger beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Til støtte for denne målsætning vil der kunne iværksættes følgende aktioner: 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 7

8 - formandskabet, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, generalsekretærens/den højtstående repræsentants personlige repræsentant for menneskerettigheder, EU's særlige repræsentanter og udsendinge, medlemsstaternes og Europa-Kommissionens repræsentanter vil i forbindelse med besøg i tredjelande i givet fald deltage i møder med menneskerettighedsforkæmpere, hvor der drøftes enkeltsager og de spørgsmål, som menneskerettighedsforkæmpernes arbejde har rejst - den del af den politiske dialog mellem EU og tredjelande og regionale organisationer, der vedrører menneskerettighedsspørgsmål, vil i givet fald navnlig omfatte menneskerettighedsforkæmperes situation. EU vil fremhæve sin støtte til menneskerettighedsforkæmpere og deres arbejde og efter behov rejse enkeltsager, der giver anledning til bekymring. EU vil sørge for på mest hensigtsmæssig vis at inddrage menneskerettighedsforkæmpere i forberedelsen, opfølgningen og evalueringen af dialogen i overensstemmelse med EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsdialoger - EU's missionschefer og EU's ambassader vil minde tredjelandes myndigheder om deres forpligtelse til at indføre effektive foranstaltninger til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der er eller risikerer at komme i fare - der vil være et tæt samarbejde med andre ligesindede lande, navnlig i FN's Menneskerettighedsråd og FN's Generalforsamling - det kan eventuelt henstilles til lande, der gennemgår den universelle regelmæssige gennemgang under Menneskerettighedsrådet, at de tilpasser deres lovgivninger og praksis til FN's erklæring vedrørende menneskerettighedsforkæmpere 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 8

9 - der skal ske en styrkelse af eksisterende regionale instanser, der beskytter menneskerettighedsforkæmpere, som f.eks. kontaktpunktet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og nationale menneskerettighedsinstitutioner under OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, Europarådets menneskerettighedskommissær, den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmperes situation under Den Afrikanske Menneskerettighedskommission og den særlige enhed for menneskerettighedsforkæmpere under Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, og der skal oprettes passende instanser i regioner, hvor sådanne ikke eksisterer. Støtte til de særlige procedurer under F 's Menneskerettighedsråd, herunder den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere 13. EU anerkender, at de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd (og de personer eller grupper, der skal følge dem: særlige rapportører, særlige repræsentanter, uafhængige eksperter og arbejdsgrupper) har afgørende betydning for de internationale bestræbelser på at beskytte menneskerettighedsforkæmpere på grund af deres uafhængighed og upartiskhed, og fordi de er i stand til at handle og tage til orde imod de krænkelser, menneskerettighedsforkæmpere er ofre for verden over, samt foretage landebesøg i de pågældende lande. Selv om den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere spiller en særlig rolle i den forbindelse, er mandaterne for andre særlige procedurer også af relevans for menneskerettighedsforkæmpere. EU-aktioner til støtte for de særlige procedurer vil blandt andet omfatte følgende: - at tilskynde stater til, at de som princip imødekommer anmodninger om besøg i deres lande inden for rammerne af FN's særlige procedurer 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 9

10 - gennem EU-missionerne at fremme, at lokale menneskerettighedsgrupper og -forkæmpere anvender FN's tematiske mekanismer, bl.a. men ikke udelukkende ved at gøre det lettere at etablere kontakter med og udveksle oplysninger mellem de tematiske mekanismer og menneskerettighedsforkæmperne - da det ikke er muligt at udføre de opgaver, der er tildelt som led i de særlige procedurer på grund af utilstrækkelige ressourcer. vil EU's medlemsstater støtte, at der bevilges tilstrækkelige midler fra det almindelige budget til FN's højkommissær for menneskerettigheder. Praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet gennem udviklingspolitik 14. Den Europæiske Unions og medlemsstaternes programmer, hvis formål er at yde bistand til udviklingen af demokratiske processer og institutioner, samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i udviklingslande, såsom Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, er nogle af de mange former for praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere. Disse kan være, men er ikke nødvendigvis begrænset til, medlemsstaternes programmer for udviklingssamarbejde. Praktisk støtte kan blandt andet ydes på følgende måder: - ved at støtte menneskerettighedsforkæmperne og de ngo'er, der fremmer og beskytter menneskerettighedsforkæmpernes aktiviteter, for eksempel gennem aktiviteter såsom kapacitetsopbygning, og oplysningskampagner, og lette samarbejdet mellem ngo'er, menneskerettighedsforkæmpere og de nationale menneskerettighedsinstitutioner - ved at tilskynde til og støtte oprettelsen af nationale organer til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, såsom nationale menneskerettighedsinstitutioner, ombudsmandsinstitutioner og menneskerettighedskommissioner, der er oprettet i overensstemmelse med Parisprincipperne, og disse organers virksomhed 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 10

11 - ved at bistå ved etablering af internationale net af menneskerettighedsforkæmpere, blandt andet ved at formidle møder mellem menneskerettighedsforkæmpere både inden for og uden for EU - ved at bestræbe sig på at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere i tredjelande kan få adgang til udenlandske ressourcer, herunder økonomiske ressourcer, og at de får oplysninger om, hvordan disse ressourcer er tilgængelige, og hvordan de kan anmode om dem - ved at sikre, at uddannelsesprogrammer vedrørende menneskerettigheder blandt andet fremmer FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere - ved at indføre hurtige metoder til at hjælpe og beskytte menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare i tredjelande, for eksempel, når det er hensigtsmæssigt, ved at udstede nødvisa til dem eller ved at fremme midlertidig modtagelse af dem i EU's medlemsstater. Rådsgruppernes rolle 15. COHOM vil i overensstemmelse med sit mandat overvåge gennemførelsen og opfølgningen af retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere i tæt koordination og samarbejde med andre relevante grupper i Rådet. Dette indebærer følgende: - man skal arbejde for, at aspektet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere integreres i de relevante EU-politikker og -aktioner - retningslinjernes gennemførelse skal tages op til revision med passende mellemrum 16332/2/08 REV 2 mm/am/bbi 11

12 - man skal efter behov fortsætte udforskningen af andre former for samarbejde med FN og andre internationale og regionale organer, der støtter menneskerettighedsforkæmpere - der skal efter behov aflægges en årlig rapport til Rådet gennem PSC og Coreper om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af retningslinjerne /2/08 REV 2 mm/am/bbi 12

13 BILAG I Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms The General Assembly, Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world, Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights2 and the International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level, Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter, 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 13

14 Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural resources, Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excuse non-compliance, Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms, Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State, Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels, 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 14

15 Declares: Article 1 Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels. Article 2 1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice. 2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed. Article 3 Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted /2/08 REV 2 mm/bbi 15

16 Article 4 Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights,2 the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field. Article 5 For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels: (a) To meet or assemble peacefully; (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups; (c) To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations. Article 6 Everyone has the right, individually and in association with others: (a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems; (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; 16332/2/08 REV 2 mm/bbi 16

17 (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters. Article 7 Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance. Article 8 1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs. 2. This includes, inter alia, the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms. Article 9 1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights /2/08 REV 2 mm/bbi 17

18 2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain from such an authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person s rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay. 3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia: (a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay; (b) To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments; (c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms. 4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyone has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms. 5. The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any territory under its jurisdiction /2/08 REV 2 mm/bbi 18

19 Article 10 No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so. Article 11 Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics. Article Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms. 2. The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration. 3. In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms /2/08 REV 2 mm/bbi 19

20 Article 13 Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration. Article The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights. 2. Such measures shall include, inter alia: (a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments; (b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State to the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies. 3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution /2/08 REV 2 mm/bbi 20

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages DANISH TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 Den europæiske pagt om regionale sprog eller

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem 1. Mål for retningslinjerne Vedtagelsen af retningslinjer vedrørende vold mod kvinder er udtryk for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com

Økonomiske udsigter. Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk. www.danskeresearch.com Økonomiske udsigter Jens Nærvig Pedersen Økonom +45 45 12 80 61 jenpe@danskebank.dk Agenda Den økonomiske krise: Det tabte er ved at være indhentet Status på krisen: Recessionsfrygten er tilbage De økonomiske

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere