Januar /92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -"

Transkript

1 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69

2 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening. Meddelelsesblad for Amlskcsnrmunernes ve)væsener, Vejdirektoratet, Trafikministeriet, Dansk ejhistorisk Selskab. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv.l Bygaden 48, 9000 Aalborg (aftenl. Fax Civ. ing. A. 0. Haugaard Søndervangen 104, 3460 Birkerød (aften). Fax Redaktionelle medarbejdere: Pressechef Hans Dam, Vejdirektoratet. Konsulent, civ. ing. Ole Poulsen Civ. ing. Ole Bach, Cowiconsult Dir. Poul Kjærgaard Brancheforeningen for leverandører uf entreprenørmateriel. Civ. ing. G. Christiansen, Dansk Vejhistorisk Selskab. Professor. civ. ing. H. H. Ravn, Afdelingsleder Hans Paarup, Arhus amt. Professor Bent Thagesen, DtH. Lokalredaktører i Amterne: Roskilde Jørgen Thorsgaard Storslrøm Hans Chr. Pleidrup Ribe Eigil Kjær Sønderby Viborg Søren Kalster Pedersen Bornholm Hardy Pedersen Århus Gert Olsen Sønderjylland Bent Johnsen Fyn Dick Bossen Frederiksborg Finn A, Olsen Ringkøbing Flemming Wennike Nordjylland Svend Tøfling Vejle Jens Erik B. Pedersen Vestsjælland Frank Hagerap Københasn Lars Egeblad Annoncer, salg og administration: A. 0. Haugaard, Maglebjergvej 6, 2800 Lyngby (aften) Sats, reproduktion og tryk: Grafisk Design, Nørregade 8, 9640 Farsø Telf Fax IS. Abonnemenlspris: Kr, 290,- + moms om året for 11 numre. LissaIg: Kr. 29,- moms. Medlem af: Fåtesse Oplag: eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. INDHOLD: Månedens synspunkt Flere penge til vejene 2 CAD-Systemer til vejprojektering 3 Vejprojektering med COWI Vej-PC i Roskilde amt 10 lntergraph.baseret vejprojektering hos Carl Bro as II Nova CAD - Grafisk vejprojektering p5 PC 15 VIA NORDICA - XVI Kongres IS Vejprojektering i fremtiden 20 Virksomhedsfusion 22 Strategic highway research program 23 Vejprojektering med AatOCAD og POINT VEJ 27 Seminar om kvalitetsstyring i vejvæsenet 28 Konference arrangeret af Dansk Vejforening 29 MOSS i praksis 30 Ministerielle afgørelser 32 Dansk Vejtidsskrift - dengang 34 Jubilæum + Fødselsdag 35 MOSS - et 3D projekteringssystem 35 Krig og kunst 39 Kalenderen 42 MÅNEDENS SYNSPUNKT: FLERE PENGE TIL VEJENE Af trafikminister Kaj Ikast. Bilen er det bærende element i vort trans portsystem. Det er nogle glade for, og an dre er bekymrede. Faktum er imidlertid, at vi har gjort os afhængige af vejtranspor ten, fordi vi har spredt boliger og er hvervsbebyggelse langt fra den kollektive trafilcbetjenings begrænsede net og ind rettet vores daglige gøremål efter den mo bilitet, bilen giver. Vi har et bilsamfund på godt og ondt. Det er klart, at samfundet må fremme de transportformer, der som togtrafikken er bedre for omgivelserne end bilen. Men uanset alle sådanne bestræbelser, der sker på dette område, er det svært at forestille sig et Danmark uden et vejnet af høj stan dard. Vi er da også i gang med at etablere to sto re faste forbindelser, som ud over at med føre et løft for togirafikken også er en vig tig del af infrastrukturen på vejområdet med forbindelse til det øvrige Skandinav ien. Samtidig har vi så småt påbegyndt overvejelser om det sidste store led i sy stemet, Forbindelsen over Femer Bælt og dermed forbindelsen til Europa. Endelig er vi i færd med at afslutte det store mo torvejs-h og gennemføre motorveje til Hirtshals og Frederikshavn og til Esbjerg. Det har været svært at komme i gang med andre vejarbejder end de foran omtalte vejanlæg og holde hovelandevejene med dertil hørende broer i rimelig standard. Men ved de nylig afsluttede forhandlinger om finansloven vor 1992 var der enighed om at løsne lidt for det stramme greb om vejbevillingerne, som - bortset fra motor vej sbyggeriet - har rådet igennem de se neste år. Bevillingeme i 1992 er øget med mere end 200 mio. kr. De skal gøre det muligt at gå igang med nyt vejanlæg, især i Jylland, og forbedre de eksisterende ho vedlandeveje. Finanslovsdrøftelserne viste også, at der er enighed mellem partierne om, at den, gældende struktur for bestyrelsen af det overordnede vejnet har hårdt brug for en modernisering og rationalisering. Der er gode chancer for, at aftaleparterne i det kommende år bliver enige om en mere strømlinet vejbestyrelseslov end den nu gældende. Det kan give flere kontanter til anlæg og vedligeholdelse. Samtidig er det jo besluttet at sætte penge af til gennemførelse af dele af regeringen handlingsplan for trafik og miljø, herun der til forbedring af forholdene i byerne (under Miljøministeriet) og til bekæmpel se af støj fra hovelandevej. Der er tegn til en økonomisk bedring i de kommende år. Som t.rafikminister er jeg glad for at konstatere, at det omsider er be gyndt at dryppe på vejområdet.

3 sorium: ger(). For hvert system er der ring vet. kr. - Gennemgå - Om - POINT - Opstille - COWI COWI se til firmaerne med detailspørgsmål. højdemodel. ser. opgraderet version på vej. Fle for flere af systemerne er en ny lige EDB-systemer blev præs enteret, og projekteringsmeto der blev drøftet. Efter semina DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 tærkning og sideudvidelser, kanaliseringer, rundkørsler og CAD-systemer til vejprojektering ret blev der nedsat en arbejds At sektionsingeniør Anders Aagaard Poulsen, Århus Amts Vejkontor gruppe med følgende kommis teringssystemer i de kommende år. Baggrunden er blandt andet, at Vejda En del af amterne står overfor at skulle anskaffe EDB-baserede vejprojek at disse ikke kan bruges i sammenhæng med et CAD-system. talaboratoriets VSP-programmer ikke længere vil blive videreudviklet, og teresserede firmaer kunne henvende sig. På baggrund heraf har 5 pro 1990 et seminar, hvor forskel ning afholdt derfor i foråret Dansk Amtsvejingeniørfore projekteringsopgaver, f.eks. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har gennem gået amternes forskelligartede byprojekter med fartdæmpen tracering i åbent land, fors grund heraf blev der opstillet blev sendt til en række firma de foranstaltninger. På bag en kravsspecifikation, som er, og undersøgelsen blev om Herudover har to af gruppens medlemmer besøgt Oslo kom talt i en artikel i Dansk Vejtidsskrift, for at yderligere in gramleverandører fremsendt en redegørelse for, i hvilket omfang de stillede krav kunne herefter om en demonstration blev præciseret, hvilke projek opfyldes. Arbejdsgruppen bad af hvert af systemerne, idet det teringsopgaver der ønskedes løst. Demonstrationerne vare de en dag for hvert system. inunes vejvæsen og et norsk krav til et EDB vejprojekteringssystem. relevante systemer. muligt komme med en de på markedet anbefaling af et vejprojek tenngssystem til amterne. sendt til amterne og leve randørerne og har været drøf Ud fra demonstrationerne og et sammenhigningscliagram studierejsen blev der opstillet håndterer. Sammenlignings omfattende de fleste af de funktioner, som systemerne diagrammet har givet anled ning til en fornyet henvendel Arbejdsgruppen har udarbej det en rapport med beskrivelse jekteringssystem (her Nova at se et EDB-baseret vejpro CAD) anvendt til både projek terings- og driftsformål. rådgivende ingeniørfirma for af de 5 systemer, og denne er merne kort gennemgået. De enkelte systemers muligheder tet ved et seminar i oktober Rapportens udformning projektenngssystemer: I rapporten præsenteres 5 vej - NovaCAD. - Intergraph. - MOSS. I rapporten er hvert af syste Alle 5 projekteringssystemer er under stadig udvikling, og diagrammet med tilhørende supplerende bemærknin fremgår af sammenlignings pladser. Endelig er der for herudover anført en prisliste for i henholdsvis 5 arbejds ring af program mernes mulig hvert system givet en vurde projekteringsopgaver. hed for at tilgodese amternes Vej-PC. Vejprojektering. manglende faciliteter. Ar bejdsgruppen har dog valgt at mærkningerne henvise til fremtidige muligheder. for nødvendigt til en arbejds plads. Da leverandørernes mo re af firmaerne har således stil let i udsigt, at næste programversion vil kunne udføre menlignelige, men skal sam menholdes med sammenlig ningsdiagrammet. res kunnen ijuni 1991 og i be vurdere systememe ud fra de I prislisterne er anført priser for, hvad arbejdsgruppen anser dulopbygn ing af program mer ne er meget forskellige, er pri samme funktioner, og disse er derfor ikke nærmere beskre serne ikke umiddelbart sam Resumé af rapporten CAD-systemer indeholder en betydning for valget af et CAD-system til vejprojekte tegning og konstruktion, og lang række grundfunktioner til selvom disse fungerer forskel ligt i systemerne, kan de grundlæggende udføre de Cowis Vej-PC er et PC-baseret vejprojekteringsprogram, som Idet viste sammenligningsdia gram er opstillet en række af de faciliteter, som arbejds gruppen har vurderet kan have De 5 undersøgte systemer benytter Intergraph s Micro COWI Vej-PC. station PC som CAD-system. Ud over at være et CAD-sy stem indeholder Microstation mensional projektering, her under bl.a. tværsnit kan det ca nadiske produkt GWN anven COWlconsult og er baseret på Cowi Vej-PC er udviklet af Cowi Vej-PC findes hos 4 am ter (Frederiksborg, Roskilde, dansk projekteringspraksis. kan derfor udelukkende ud Længdesnit kan dog optegnes Systemet er todimensionalt og men uden tilknytning til en føre projektering i planen. Såfremt der Ønskes en tredi des. Dette program er engelsksproget, og projekteringsprak POINT Vejprojektering. Point vejprojektering er et PC sis er amerikansk. GWN-modulet medtages un Storstrøm og Fyn). der vurderingen af systemet. Pris for 1 arbejdsplads: gitale kortsystemer og databa PC også en kobling mellem di 386 PC med tablet Ca Software afhængig af moduler ca kr. baseret vejprojekteringssy udbredte CAD-systemer i ver Point vejprojekteringsmodu CAD som CAD-system. stern, som anvender AUTO ler er udviklet af firmaet CA DPOINT A/S i Danmark, og med firmaets afdeling i Sveri ge. Projekteringsmodulerne udviklingen sker i samarbejde ringspraksis. bygger på dansk projekte Autocad, der er et af de mest

4 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 den, er udviklet i USA, og pro gramændringer sker her. Auto cad er engelsksproget. Point vejprojekteringsmodu lerne har gennemgået en om fattende udvikling i det sidste halve år. Der er p.t. 10 instal lationer af vejmoduleme i Danmark. POINT Pris for i arbejdsplads: 386 PC med tablet Ca kr. Software afhængig afmoduler ca kr. MOSS. MOSS er et veletableret vej projekteringssystem, som er udviklet i England. MOSS håndteres på almindelige ar bejdsstationer. Vejdirektoratet ved Skander borg motorvejskontor har an vendt systemet en del år. De første år har kontoret haft en del problemer med indkørin gen, men er efterhånden igang med en større produktion, bl.a. ved hjælp af Kampsax Data, som giver support til systemet. MOSS bliver ligeledes an vendt i Vestsjællands amt, som har haft det i nogle år. Grundfilosofien i systemet be står i, at hele projekteringen foregår i tre dimensioner. Det vil sige, at samtlige punkter og linier konstrueres ved hjælp af x, y, z-koordinater. Alle dele i projekteringen skal således konstrueres op i 3-dimensionale strenge. Dette nødvendiggør, at systemet skal have en del oplysninger omkring hver en streg, der skal tegnes. Med andre ord er MOSS ikke et CAD-værktøj men et CAE værktøj (Computer Aided En gineering). Da systemet er engelsk, frem står systemet også på engelsk. Der er foretaget nogle modifi kationer i forbindelse med ma kroer til systemet og disse fremstår på dansk. MOSS Pris for 1 arbejdsplads: Hardware kr. Software kr. NOVACAD NOVACAD er som basis ba seret på AutoCad, men kan og så arbejde uden. Dette skyldes, at systemet er opdelt i en ler rænmodel og et vejprojekte ringsprogram, som arbejder uafhængigt af hinanden, men på fælles database. Ovenpå disse programmer ligger Au tocad for at få et interaktiv grafisk arbejdsmiljø. Teg ningsdata i AutoCAD bliver li geledes gemt ned i databasen. Systemet er primært baseret på en 2-dimensional projekte ring, dog er der intet i vejen for at projektere i 3D inde i Auto CAD. I Danmark har dele af systemet uden AutoCAD været anvendt på Aalborg Universitetscenter siden 1985, og i Nordjyllands amt siden NOVACAD Pris for i arbejdsplads: 386 PC med tabel kr. Software afhængigt af modu ler kr. INTERGRAPH Intergraph s vejprojekterings system InRoads afvikles på In tergraph s egne arbejdsstatio fler. Systemet er amerikansk og al le manualer og programmer derfor engelsksprogede. I for bindelse med Carl Bro s køb af systemet, har disse dog udar bejdet en implementerings pakke bestående al enkelte manualer på dansk og enkelte programmer tilpasset danske vejregler. Denne implemente ringspakke er medtaget i vur deringen af systemet. INTERGRAPH Pris for i arbejdsplads: Hardware kr. Software kr. Rapportens konklusion Alle de undersøgte systemer er gode vejprojekteringssyste mer, som indeholder en lang række fine faciliteter. To af systemerne Intergraph og MOSS er baseret på ar bejdsstationer. Til større be regningsopgaver, f.eks. bereg ning af store højdemodeller, er disse maskiner hurtigere end PC-ere. Demonstrationerne viste imidlertid, at en PC er med et godt grafikkort håndte rer de fleste projekteringsruti ner ligeså hurtigt som arbejds stationerne. Såvel MOSS som Intergraphs vejprojekteringssystemer kan udføre næsten alle typer vejprojektering, men systemerne er meget store, og da det er en gelskjamerikansk projekte ringspraksis, må brugerne (evt, i fællesskab) udvikle de ombygninger, som er nødven dige for at systemet er direkte anvendeligt til dansk projekte ringspraksis. Begge systemer kræver, at brugerne arbejder meget og ofte med dem. Der udover savner MOSS et CAD værktøj til tegningsredigering. Arbejdsgruppen mener derfor ikke, at der er en gevinst ved at anskaffe et af disse relativt dy re vejprojekteringssystemer til amternes vejopgaver. Arbejds gruppen mener, at der bør satses på PC-baserede systemer, også da PC eren efterhånden er standardværktøj til andre funktioner. Tilbage bliver de 3 PC-basere de vejprojekteringssystemer: COWI s programmer er veleg net til planprojektering og håndtering af digitale kort. Programmerne er udformet ef ter dansk projekteringspraksis. Til projekteringsopgaver, hvor der ikke skal arbejdes med høj demæssige forhold, vil pro grammerne fungere fint, Til projekteringsopgaver, hvor der skal arbejdes med koter, kan COWI s vejprogrammer ikke anvendes. Der må her be nyttes det canadiske program GWN, som er engelsksproget, og som anvender amerikansk projekteringspraksis, der ad skiller sig væsentligt fra dansk. I den præsenterede ud gave virker dette program no get forældet ved, at en stor del af kommunikationen med pro grammet sker ved besvarelse af spørgsmål og ikke ved redi gering af skærmbileder. For de amter, som har brug for tredimensional projektering, må det samlede system al GWN og COWI s vejprogram mer derfor vurderes at være et kompliceret og tungt system, hvor der skal ske en lang ræk ke tilpasninger eller egen pro grammering, for at danske projekteringsmetoder kan til godeses. Programsystemet må her vurderes at være dårligere end andre PC programmer på markedet. Point vejprojektering er et me get brugervenligt vejprojekte ringssystem, hvor brugerne hurtigt vil kunne fremstille normale vejprojekteringsteg finger. Programmerne bruger i vidt omfang AutoCADs grundlæggende tegne- og redi geringsfunktioner. Program merne er udviklet til dansk projekteringspraksis og er un der fortsat udvikling. Programmerne kan klare de fleste af amternes projekte ringsopgaver, både vejregule ring i åbent land og byprojek ter samt kanaliseringer. Pro grammerne klarer de fleste op gaver i 2 og 3 dimensioner. Programmet kan endnu ikke klare grøfter ved skråningsfod og autovæm automatisk, og disse konstruktioner må derfor udføres manuelt i CAD-syste met. Endvidere savnes, at æn dringer i tværsnittet automa tisk medfører ændring af vejmodellen. NovaCAD har stort set alle de faciliteter, som man kan kræve af et vejprojekteringssystem. En af systemets styrker er mo dulopbygningen, som mulig-

5 c c z I z C0 ç G) rigs og på.- - såvel med større som mindre maskiner og opgaver. Materialebesparende genbrug Niveautri tilslutning til eksisterende belægninger Mange års erfaring og reference strækninger Rådgivning Kvalitet Udførelse til tiden Taulov Kirkevej Inreco AIS DK-7000 Fredericia Telf

6 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR gør, at man kan starte med sim ple opgaveløsninger og arbej de hen mod et komplet projek teringssystem. Systemet sæl ges også uafhængigt af Auto CAD, hvilket dog fraskærer en fra interaktiv projektering i et CAD-miljø. Norsk projekteringspraksis ligner meget den danske, og programsystemet indeholder mange projekteringsfacilite ter, som specielt amterne har brug for, f.eks. fuldstændig in terakt.iv dynamisk linieføring og længdeprofil, forstærk ningstværsnit, grøft ved skråningsfod m.v. Programsy stemet vil af den danske leve randør blive udformet svaren de til dansk projekteringsprak sis. Systemet er opbygget omkring en fælles geografisk og alfanumerisk database, hvilket princip er kendt fra Intergrap hs Microstation. Ændringer foretaget i alle dele af systemet vil blive opdateret i den tredi mensionale vejmodel. Syste met kan således arbejde som MOSS, hvor man konstruerer t.redimensionale strenge eller med kørebanekanter, som man kan flytte med respekt for tværfald. Amternes valg af projekteringssystem På baggrund af rapportens konklusion blev det på semi naret i oktober 1991 besluttet at forhandle med Point og No vacad om et leveringstilbud til de enkelte amter. Disse til bud vil foreligge ijanuar 1992, hvorefter en del af amterne forventes at anskaffe et af sy stemerne. DIAGRAM TIL SAMMENLIGNING AF EDB-SYSTEMER SYSTEMER VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph 1. MASKINUAFHÆNGIGHED a Kræver systemet en speciel computertype/fabrikat. PC PC Ja PC Ja b Kræver systemet en speciel skærmtype/fabrikat. Nej Nej Ja Nej Ja c Anvender systemet specielle maskinathængige udvekslingsformater. Nej Nej Ja Nej Nej d Operativsystem (DOS, 0S2, UNDC, VMS, andet) DOS DOS UNIX DOS/OS2 UNIX 2. EKSTERN KOMMUNIKATION a Kan systemet køre i en netversion. Nej Nej Nej Delvis Ja b Mulighed for tilkobling af registreringsenhed fra totalstation. Ja Ja Ja Ja Modul 3. DATABASEKOBLlNG/GIS-FACILITEIER a Indeholder systemet en database (geografisk!alfanummerisk) til Ja Nej Nej Ja Ja opsamling af data og evt. GIS-kobling. b Henvisning fra leverandør til software som kan benyttes sammen Inkl. Js Nej Oracie Ja med systemet som database. e Kan der ved hjælp af systemet søges i eksterne databaser via SQL. Ja Ja Nej Ja 4-. DANSKSPROGET a. Er manualer på dansk Ja Ja Nej 3a Nej b Giver systemet fejlmeddelelser på dansk Ja Ja Nej Ja Nej c Er selvç skærmmenuer og kommunikation med systemet på dansk. J Ja Nej Ja Nej cf Er tekst i udskrifter f.eka. afsætning, massser m.m. på dansk. Ja Ja Nej Ja Nej 5. IN TERAKTIV a. Anvendes mus Nej Nej Ja Ja Ja b Anvendes digitizer 3a Ja Nej Ja Ja c Benytter systemet ikoner (små symboler på skærm, kendt fra windows) Nej Nej Nej Nej Ja til menuvalg. d Benyttes pull-down-menuer som ved menuvalg. Nej Ja Ja Ja Ja e Kan systemet benytte to skærme. Ja Ja Nej Ja Ja f Hvis ja, kan disse anvendes som to grafiske skærme med f.eks. forskellige målforhold, udsnit m.m. Ja Ja Nej Ja Ja g Kan skærmen opdeles i flere grafiske vinduer. Ja Ja Nej Ja Ja

7 c - c. a - Har Lagres Kan a Håndteres grundkortetjterrænet i 3 dimensioner, så vilkårlige Kan der indlægges supplerende. Ja Ja Nej Ja Ja b Hvis ja kan disse redigeres af brugeren. Ja Ja Nej Ja Ja T. 3D-MODELLERING a Benytter systemet vejregler. Lidt Ja Ja Ja Ja & [NDBYGGEDE VEJREGLER VEJ-PC POINT MOSS Novacad lntergraph snit kan udtages. Ja Ja Ja Ja J a Er systemet opdelt i moduler, som kan købes sæskilt. Ja Ja Nej Ja Nej DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I b Kan dele sf systemet køre uafhængig af CAD-delcn, Nej Nej Nej Ja Nej 8. DELVIS UDBYGNING c Er der enkle muligheder for at brugern selv kan udvikle applikationer. JA Nej Ja Nej Nej a Hvor udføres grundlæggende programændringer/programudvikling. USA S/DK UK N USA 9. SYSTEMUDVIKLING b Hvor udføres ændringer/udvikling i applikationer. DK S/DK UKJDK N/DK USA b Har systemet en DSFL-oversætter der også medtager egenskabsdata b Håndteres vej modellen så vilkarlige 3D-snit kan udtages. Ja Ja Ja Ja Ja a Har sytemet et indbygget modul til landmålingsberegninger. Ja Ja Ja Modul f Kan 3D-modulleringen vises ved perspektivtegninger. Ja Ja Ja Ja Ja d Kan systemet udføre en brudliniekonstruktion. Ja Ja Ja Ja Ja c Kan terræninodellen redigeres. Ja Ja Ja Ja Ja e Kan sytemet beregne højdekurver. Ja Ja Ja Ja Ja b Hvis ja, kan dette udføre transformationer, feks. Helmert 10. DSFL-OVERSÆTTER g Er der indbyggede kontroller for usandsynlige terrændata. Ja Nej Nej Nej Ja c frit vælge koordinatsystem (system 34, UTM, andet). Ja Ja Ja Ja Ja b. Kan systemet håndtere et scannet (raster) kort, Ja Modul Modul Modul Ja a Giver systemet mulighed for digitalisering af eks. planer. Ja Ja Ja Ja Ja 11. KORTHÅNDTERII G/LANDMÄLING c Hvis ja, kan disse redigeres. Ja Ja Ja Ja Ja b Kan der indlægges et brugerdefineret standard-layout. Ja Ja Ja Ja Ja a Kan der udtegnes i valgfri måleforhold/skaleringer. Ja Ja Ja Ja Ja 12. SUPPLERENDE DATA e Kan systemet plotte ud på eksisterende tegninger (transformere) d Er der mulighed for anvendelse sf standardhoved. Ja Ja Ja Ja Ja a Indeholder beregningen for linieføringen idotoider. Nej Ja Ja Ja Ja 13. UDTEGNINGER b Kan der frit kombineres med de forskellige linieføringselementer. Nej Ja Ja Ja Ja 14. LINIEFØRING f.eks. linieberegning. koder i lag. Via koder Ja Ja Ja Ja f.eks. oplysning om målte ledning, dimension, materiale m.m. Ja Nej Nej Nej Ja systemet en DSFL-oversætter til tegningsinforrnationer. Ja Ja Ja Ja Ja liniekonstnsktionen udføres interaktiv dynamisk. Nej Nej Ja Ja Nej transformation, polygonberegning/udjævning, Ja Nej Ja Ja Ja ved hjælp af paspunkter. Nej Modul Modul Ja Nej

8 Kan 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I LÆNGDEPROFU. VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph Ja a Tegnes profilet intcraktivt på skærmen. Ja Ja Ja Ja b Kan systemet angive parallelliniers længdesnit. Nej Ja Ja Ja Ja c Anvender systemet skabeloner ved vertikalradius, Nej Ja Nej Nej Nej d Kan kurvelængden forudbestemmes. Nej Ja Nej Nej Ja e Indlægger systemet kurvebånd automatisk. Nej Ja Ja Ja Ja f. Vises automatisk overhojderamper. Ja Ja Ja Ja Ja g Tegnes automatisk grøftelængdeprofiler udfra tværprofiler. Manuel Delvis Ja Delvis Nej ledningslængdeprofiler med b rønde angives. Nej Ja Ja Delvis Ja h VJÆRPROFILER - a Anvendes standardtværsnit evt, fra bibliotek. Ja Ja Ja Ja b Kan færdigvejselementer indarbejdes. Ja Ja Ja Ja c Kan råjordselementer indarhejdes. Nej Delvis Ja Ja d Udføres der en kobling (planumifærdigvej). Nej Ja Ja Nej e Udføres der lukning (ved vejkasaen). Nej Ja Ja Nej f Kan de forskellige belægningsmængderbestemxnes. Nej Nej Ja Ja g Kan der etableres grøft ved skråningsfod. Nej Nej Ja Nej ii Kan grøfterne koteres fonidbestemt. Nej Nej Ja Nej i Kan systemet håndtere vilkårlige sammensatte tværsnit i 3D. Nej Nej Ja Ja j Udføres vipninger ved overhøjde automatisk. Ja Ja Ja Ja k Kan overhøjde udføres ved vandrende højderyg. Nej Nej Manuel Nej I Kan der udføres ændringer i specifikke profiler. Ja Ja Ja Ja m Kan faste kantføringer kobles ind i profilerne. (f.eks en buslomme). Nej Ja Ja Nej ø Kan systemet håndtere forstærkningstværsnit. Nej Nej Ja Ja o Reguleres længdeprofilet automatisk ved individuelle tilpasninger af tværprofilet Ja,delvis Nej Ja Ja p Kan systemet udtegne vilkårlige tværsnit. Ja Ja Ja Ja q Kan systemet håndtere autoværnstillæg iht. regler. Nej Nej Ja Ja r Kan systemet håndtere dyrkningsskråningerafh. af højde. Nej Nej Ja Ja 17. TRACERING a Udføres kontrol af horisontal/vertikal kobling (trsceringsregler). Nej Ja Nej Nej Nej b Kan sigtberegninger udføres. Nej Nej Ja Nej Ja Ig. AREALBEREGNING a Kan der udføres almindelige arealberegninger på lukkede flader. Ja Ja Ja Ja Ja b Kan disse udføres på skrå flader, Ja Nej Ja Ja Ja c eller viikårlige projicerede flader. Ja Nej Ja Nej Ja 19. AFSÆTNINGSBEREGNING a Kan der udføres en polær afsætningsberegning Ja Ja Ja Ja Ja b Kan der udføres en ortogonal afsætningsberegning Ja Ja Ja Ja Ja c Kan afsætningsdata overførs til totalstation. J Ja Ja Ja Ja 20. MASSEBEREGNINGER a Udfører systemet masseberegninger. Ja Ja Ja Ja Ja Hvis ja b Med/uden råjord, Uden Med Med Ja Ja c tværsnitsorienteret, Ja Ja Ja Nej Ja d med prismetoden. Ja Nej Ja Ja Ja e Kan Massekurver- og diagrammer udtegnes. Nej Ja Ja Ja Ja f Kan mængderne overføres til tilbudslister. Ja Ja Ja Ja Ja 21. PLANTEGNING a Kan systemet udføre skråningssignatur, Delvis Ja Ja Ja Ja b farvelægge flader Ja Ja Modul Ja Ja c Anvendes et skiltebibliotek for gængse færdselstavler. Ja Ja Nej Ja Ja d Har systemet et program til konstruktion af vejvisningstavler. Ja Nej Nej Ja Nej e Kan tegningen udføres med individuel layout. Ja Ja Ja Ja JA

9 Fax et Tlf CO 2830 Virum 8200 Arhus N Bredevej 2 i Danmark på PC Grafisk 4 Ja 4 4 Ja Nej Ja4 Nej 24. STRIBER 23. PROJEKTSTYRING d Kan fodgængerfelt tegnes (beregnes) skrå over vejen. Nej Ja Nej Ja4 Nej DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. i b Udføres groftekontrol Nej Nej Ja Ja Modul 22. KRYDSKONSTRUKTION VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph 25. AFVANDINGSKONSTUKI1ON b Anvendes køreskabeloner (med var, vinkel) Ja Ja Nej Ja Ja c Kan beregninger overføres til MIS Nej Nej Modul Nej Ja a Kan der udføres delvis automatiseret krydskonstruktion. Nej Nej J8 Ja J 26. LEVERANDØRKATALOG d Kan koterne i kantførmgen bestemmes automatisk. Nej Ja Ja Nej Ja c Kan systemet udføre hjørneafrundinger med 3 sammensatte radier. Ja Ja Ja Ja Ja a Er der indbygget hydrologiske beregninger i systemet. Nej Nej Modul Nej Modul a Kan forskellige leverandør kataloger tilkobles som symbolbibliotek. Nej Ja Nej Ja Nej Feks._plancekatalog,_belægningskatalog_m.m. b L.agstyring, Nej Ja Ja Nej Ja a Medfølger et system til projektstyring (håndtering af fler), Nej Ja Nej Nej Ja Jens A. Jaquet IdA vej projektering d Sagsstyring, Nej Ja Nej Nej c Tegningsregister, Nej Ja Nej Nej Ja for markedsføring, salg og teknisk support af NovaCAD b Konstrueres spærre flader automatisk Nej Ja Nej Nej Nej a Anvendes forskellige linietyper. Ja Ja Ja Ja Ja c Benyttes et symbolbibliotek (pile, hajtænder,cykeisymbolm.m.). Nej København Århus Rambøll & Hannemann Fax Ramboll & Hannemann står Kontakt afdelingsleder NovciCAD Gøteborg Allé 12 Tlf Ramboll & Hannemann Steen Hansen Kontakt afdelingsleder ICÆJIBOLL & IIÅNNEMÅN IS firma i R&H rådgivergruppen

10 10 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Vejprojektering med COWI Vej-PC i Roskilde Amt At sektionsingeniør Jørn Thulin, Roskilde Amt. Roskilde Amt har siden 1990 benyttet COWI Vej-PC i kombination med Vejdatalabo rato riets masse- og tværsn itsprog ram til løsning af vejprojek teringsopgaver. Inden anskaffelsen af Vej-PC skete projekteringsarbejdet næsten udelukkende ved be nyttelse af Vejdatalaboratori ets programmer normalt på to togrammetrisk fremstillede grundkort med niveaukurver eller planbogsmålinger med traditionelt nivellement. Projekteringsarbejdet med Vejclatalaboratoriets program mer medførte ofte et omfatten de tidsrøvende beregnings- og tegningsarbejde under skitseog detailprojekteringen, spec i elt i forbindelse med ombyg ning og regulering af eksiste rende veje, hvor der ofte er ta le om kanaliseringer ved snævre passager i mere eller mindre bebyggede områder. Programmets faciliteter Vej-PC er et todimensionalt system, hvorfor det er nødven digt at benytte systemet i kom bination med Vejdatalaborato riets programmer ved udførel se af masseberegninger, råjords- og færdigvejskoteli ster samt udtegning af tværsnit. Programmet indeholder ikke klotoide som linieføringsele ment, men kun cirkelbue og ret linie. Hvor klotoiden indgår som element i linieføringen, kan man i stedet benytte pro gramfaciliteterne til at kon struere en række elementer, der er sammenfaldende med klotoiden, hvis parameter må fastlægges på forhånd. Programmet kan ikke beregne klotoideparametre, man må i disse tilfælde benytte Vejda talaboratoriets linieførings program. Bortset fra disse begrænsnin ger kan programmet løse alle forekommende opgaver i for bindelse med den geometriske udformning af vejprojekterne såsom udskrivning af hoved punkts-, detailpunkts- og al sætningstabel samt beregne skæringer mellem to linier, af stande fra givne punkter til vejlinien og arealflader m.v. Projektering med Vej-PC Opgaverne falder normalt i to hovedtyper eller en kombina tion af begge: - Større vejforlægninger i åbent land. - Regulering og ombygning af eksisterende veje i be byggede og ubebyggede områder. De fotogrammetrisk fremstil lede grundkort med de ajour førte matrikulære forhold le veres digitalt. Ved opmåling i marken suppleres kortene i nødvendigt omfang med digi tale oplysninger om hushjør fler, kantbjælker på broer og andre tvangspunkter. På dette kortgrundlag, kan li nieføring og længdeprofil pro jekteres på skærmen under hensyntagen til eventuelle bygninger og andre tvangs punkter. Længdeprofilet projekteres med reference til den fastlagte linieføring, men det kræves at Figur 1. Eksempel pci projektplan udført med VEJ-PC.

11 flade. trin afingeniørdisipliner. Vej model Vej-PC som man ved hjælp af pro og detaljeringsgrader. tværsnitsprogrammet. fil foretages på skærmen, lige jekteringsarbejdet. medarbejdere udgør det ca kryds. - Beregningsarbejdet - I - De Systemets udformning, herun metriske planløsninger. gen. manuelle tegnearbejde kvalitet. ninger, må vejdatalaboratori gram benyttes som hidtil i pro ets masser- og tværsnitspro gen fastlagte data kan over og tidsbesparelser samtidig med, at slutproduktet altid opnås betydelige lettelser Vej-PC som tegneredskab isoleret benyttelse al - Ved reduceres betydeligt, da al automatisk på systemet. le projektplaner udtegnes - Det føres direkte til detailpro DANSK VEJTIDSSKRIFT NR fordel anvendes under skitseprojekteringen til vurdering af forskellige linieføringer i åbent land. moduler for landmåling, tern modellering, vejgeometri og rændata, kan programmet med Eventuelle korrektioner af li nieføring og/eller længdepro ræn som projekteret længdeprofil med oplysninger om sta tionering, koter og stignings forhold. ræntværprofileme, alt efter tergraph. Carl Bro as har været lntergraph-bruger siden 1986 og lægger Intergraph-baseret vejprojektering jekteringssystem, med hoved bygninger m.v. er opfyldt. Uanset at det er nødvendigt opgavens karakter, enten terre terede linieføring opmåles ter Med reference til den projek At Sten Melson, Carl Bro AIS Carl Bro as har i en årrække gennemført vejprojekteringsopgaver, siden ja hos Carl Bro as InRoads er et generelt vejpro som cad-bruger vægt på et højt fagligt niveau understøttet af egen sy ner fra Intergraph. terrænkoterne overføres ma nuelt til systemet. Herefter ge ljnix-baserede arbejdsstalio stemudvikling. nereres på skærmen såvel ter afvanding. Systemet kører på nuar med udgangspunkt i vejprojekteringssystemet lnroacls fra In brugergrænseflade, der gen rede værktøjer. Det seneste produkt er et system til projektering af vej I løbet af de sidste 3 år har Carl Bro as udviklet en række InRoads-base findes i alle andre standardsy Systemet har en standardiseret stemer fra Intergraph, for ek sempel det geografiske infor mationssystem, MGE. med manuel overførsel af ter grammets faciliteter kan kon trollere om afstandskrav til InRoads bygger på cad sten dardsoftwarepakken Micro kommende opgaver indenfor vejprojekteringen. For så vidt angår massebereg Station, der findes både til In tergraph arbejdsstationer og Erfaringer med COWI al os som hovedværktøj til Efterhånden benyttes system et strisk eller fotogrammetrisk løsning al stort set alle fore PC er. Via netværk kan PC er med MicroStation umiddel arbejdsstationer, for eksempel bart anvendes sammen med til tegningsfremstilling. jekterede længdeprofil over m.v., færdiggøres på skærmen. under den geometriske ud formning af vejknudepunkter Det opmålte terræn og det pro og detailprojekteringen, her samt råjords- og færdigvejsta beller udføres på masser- og hvorefter masseberegning føres til Vejdatalaboratoriet, Med InRoads skabes en 3D pel råjords og færdigvejsover model al eksisterende forhold samt relevante laggrænser i vejkonstruktionen, for eksem nerne i de ønskede målforhold stemet automatisk projektpla Som slutprodukt udtegner sy ver betyder, at der opnås en lang række fordele i det dagli ge arbejde: lnroads indeholder en land målingspakke, InSurv, som kan bruges til modellenng al eksisterende forhold. Opmå lingerne kan supplere eller de al geografisk relateret tema i det omfang data kan skaffes taljere et digitalt grundkort, og grundkort for eksempel matri til veje, kan InRoads håndtere kulære forhold, eksisterende tisk information, ud over difuldt både i skitsefasen, hvor alternative tracémuligheder ledninger o.s.v. Dette er vær den indledende projektfa tydet, at der er sket en gradvis der dets begrænsninger har be ved skitseprojekterin overgang fra de traditionelle til ceres væsentligt. de nye arbejdsmetoder, såle redu se giver programmet mu lighed for nemt og hurtigt, løsning al projekteringsopga kunnet følge med i udviklin Benyttelsen al systemet til des at alle medarbejdere har at vurdere forskellige geo videreudvikles, og at facilite Det forventes at programmet teme i nær fremtid udvides med klotoiden som linie føringselement. hvor den nøjagtige placering skal belyses, og i detailfasen, ringsarbejde. for det videre projekte jektet og danne grundlag Car1 bro aser et rådgiven bliver ensartet og al en høj de rngentørflrma speciali seret i miljø- saint byggeog anlægsteknik. Med 450 en gruppe af rådgivende ker et meget bredt spek-$ ingeniørfirm, er dæk 1/4 af Carl Bro Gruppen

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab Nr. 1 marts 2004 videnregnskab Indhold Videnregnskab: Et satsningsområde for Knowledge Lab 3 Lars Qvortrup Relevans, principper og anvendelighed 4 Interview med Peder Michael Pruzan-Jørgensen Videnregnskab

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere