Januar /92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -"

Transkript

1 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69

2 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening. Meddelelsesblad for Amlskcsnrmunernes ve)væsener, Vejdirektoratet, Trafikministeriet, Dansk ejhistorisk Selskab. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv.l Bygaden 48, 9000 Aalborg (aftenl. Fax Civ. ing. A. 0. Haugaard Søndervangen 104, 3460 Birkerød (aften). Fax Redaktionelle medarbejdere: Pressechef Hans Dam, Vejdirektoratet. Konsulent, civ. ing. Ole Poulsen Civ. ing. Ole Bach, Cowiconsult Dir. Poul Kjærgaard Brancheforeningen for leverandører uf entreprenørmateriel. Civ. ing. G. Christiansen, Dansk Vejhistorisk Selskab. Professor. civ. ing. H. H. Ravn, Afdelingsleder Hans Paarup, Arhus amt. Professor Bent Thagesen, DtH. Lokalredaktører i Amterne: Roskilde Jørgen Thorsgaard Storslrøm Hans Chr. Pleidrup Ribe Eigil Kjær Sønderby Viborg Søren Kalster Pedersen Bornholm Hardy Pedersen Århus Gert Olsen Sønderjylland Bent Johnsen Fyn Dick Bossen Frederiksborg Finn A, Olsen Ringkøbing Flemming Wennike Nordjylland Svend Tøfling Vejle Jens Erik B. Pedersen Vestsjælland Frank Hagerap Københasn Lars Egeblad Annoncer, salg og administration: A. 0. Haugaard, Maglebjergvej 6, 2800 Lyngby (aften) Sats, reproduktion og tryk: Grafisk Design, Nørregade 8, 9640 Farsø Telf Fax IS. Abonnemenlspris: Kr, 290,- + moms om året for 11 numre. LissaIg: Kr. 29,- moms. Medlem af: Fåtesse Oplag: eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. INDHOLD: Månedens synspunkt Flere penge til vejene 2 CAD-Systemer til vejprojektering 3 Vejprojektering med COWI Vej-PC i Roskilde amt 10 lntergraph.baseret vejprojektering hos Carl Bro as II Nova CAD - Grafisk vejprojektering p5 PC 15 VIA NORDICA - XVI Kongres IS Vejprojektering i fremtiden 20 Virksomhedsfusion 22 Strategic highway research program 23 Vejprojektering med AatOCAD og POINT VEJ 27 Seminar om kvalitetsstyring i vejvæsenet 28 Konference arrangeret af Dansk Vejforening 29 MOSS i praksis 30 Ministerielle afgørelser 32 Dansk Vejtidsskrift - dengang 34 Jubilæum + Fødselsdag 35 MOSS - et 3D projekteringssystem 35 Krig og kunst 39 Kalenderen 42 MÅNEDENS SYNSPUNKT: FLERE PENGE TIL VEJENE Af trafikminister Kaj Ikast. Bilen er det bærende element i vort trans portsystem. Det er nogle glade for, og an dre er bekymrede. Faktum er imidlertid, at vi har gjort os afhængige af vejtranspor ten, fordi vi har spredt boliger og er hvervsbebyggelse langt fra den kollektive trafilcbetjenings begrænsede net og ind rettet vores daglige gøremål efter den mo bilitet, bilen giver. Vi har et bilsamfund på godt og ondt. Det er klart, at samfundet må fremme de transportformer, der som togtrafikken er bedre for omgivelserne end bilen. Men uanset alle sådanne bestræbelser, der sker på dette område, er det svært at forestille sig et Danmark uden et vejnet af høj stan dard. Vi er da også i gang med at etablere to sto re faste forbindelser, som ud over at med føre et løft for togirafikken også er en vig tig del af infrastrukturen på vejområdet med forbindelse til det øvrige Skandinav ien. Samtidig har vi så småt påbegyndt overvejelser om det sidste store led i sy stemet, Forbindelsen over Femer Bælt og dermed forbindelsen til Europa. Endelig er vi i færd med at afslutte det store mo torvejs-h og gennemføre motorveje til Hirtshals og Frederikshavn og til Esbjerg. Det har været svært at komme i gang med andre vejarbejder end de foran omtalte vejanlæg og holde hovelandevejene med dertil hørende broer i rimelig standard. Men ved de nylig afsluttede forhandlinger om finansloven vor 1992 var der enighed om at løsne lidt for det stramme greb om vejbevillingerne, som - bortset fra motor vej sbyggeriet - har rådet igennem de se neste år. Bevillingeme i 1992 er øget med mere end 200 mio. kr. De skal gøre det muligt at gå igang med nyt vejanlæg, især i Jylland, og forbedre de eksisterende ho vedlandeveje. Finanslovsdrøftelserne viste også, at der er enighed mellem partierne om, at den, gældende struktur for bestyrelsen af det overordnede vejnet har hårdt brug for en modernisering og rationalisering. Der er gode chancer for, at aftaleparterne i det kommende år bliver enige om en mere strømlinet vejbestyrelseslov end den nu gældende. Det kan give flere kontanter til anlæg og vedligeholdelse. Samtidig er det jo besluttet at sætte penge af til gennemførelse af dele af regeringen handlingsplan for trafik og miljø, herun der til forbedring af forholdene i byerne (under Miljøministeriet) og til bekæmpel se af støj fra hovelandevej. Der er tegn til en økonomisk bedring i de kommende år. Som t.rafikminister er jeg glad for at konstatere, at det omsider er be gyndt at dryppe på vejområdet.

3 sorium: ger(). For hvert system er der ring vet. kr. - Gennemgå - Om - POINT - Opstille - COWI COWI se til firmaerne med detailspørgsmål. højdemodel. ser. opgraderet version på vej. Fle for flere af systemerne er en ny lige EDB-systemer blev præs enteret, og projekteringsmeto der blev drøftet. Efter semina DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 tærkning og sideudvidelser, kanaliseringer, rundkørsler og CAD-systemer til vejprojektering ret blev der nedsat en arbejds At sektionsingeniør Anders Aagaard Poulsen, Århus Amts Vejkontor gruppe med følgende kommis teringssystemer i de kommende år. Baggrunden er blandt andet, at Vejda En del af amterne står overfor at skulle anskaffe EDB-baserede vejprojek at disse ikke kan bruges i sammenhæng med et CAD-system. talaboratoriets VSP-programmer ikke længere vil blive videreudviklet, og teresserede firmaer kunne henvende sig. På baggrund heraf har 5 pro 1990 et seminar, hvor forskel ning afholdt derfor i foråret Dansk Amtsvejingeniørfore projekteringsopgaver, f.eks. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har gennem gået amternes forskelligartede byprojekter med fartdæmpen tracering i åbent land, fors grund heraf blev der opstillet blev sendt til en række firma de foranstaltninger. På bag en kravsspecifikation, som er, og undersøgelsen blev om Herudover har to af gruppens medlemmer besøgt Oslo kom talt i en artikel i Dansk Vejtidsskrift, for at yderligere in gramleverandører fremsendt en redegørelse for, i hvilket omfang de stillede krav kunne herefter om en demonstration blev præciseret, hvilke projek opfyldes. Arbejdsgruppen bad af hvert af systemerne, idet det teringsopgaver der ønskedes løst. Demonstrationerne vare de en dag for hvert system. inunes vejvæsen og et norsk krav til et EDB vejprojekteringssystem. relevante systemer. muligt komme med en de på markedet anbefaling af et vejprojek tenngssystem til amterne. sendt til amterne og leve randørerne og har været drøf Ud fra demonstrationerne og et sammenhigningscliagram studierejsen blev der opstillet håndterer. Sammenlignings omfattende de fleste af de funktioner, som systemerne diagrammet har givet anled ning til en fornyet henvendel Arbejdsgruppen har udarbej det en rapport med beskrivelse jekteringssystem (her Nova at se et EDB-baseret vejpro CAD) anvendt til både projek terings- og driftsformål. rådgivende ingeniørfirma for af de 5 systemer, og denne er merne kort gennemgået. De enkelte systemers muligheder tet ved et seminar i oktober Rapportens udformning projektenngssystemer: I rapporten præsenteres 5 vej - NovaCAD. - Intergraph. - MOSS. I rapporten er hvert af syste Alle 5 projekteringssystemer er under stadig udvikling, og diagrammet med tilhørende supplerende bemærknin fremgår af sammenlignings pladser. Endelig er der for herudover anført en prisliste for i henholdsvis 5 arbejds ring af program mernes mulig hvert system givet en vurde projekteringsopgaver. hed for at tilgodese amternes Vej-PC. Vejprojektering. manglende faciliteter. Ar bejdsgruppen har dog valgt at mærkningerne henvise til fremtidige muligheder. for nødvendigt til en arbejds plads. Da leverandørernes mo re af firmaerne har således stil let i udsigt, at næste programversion vil kunne udføre menlignelige, men skal sam menholdes med sammenlig ningsdiagrammet. res kunnen ijuni 1991 og i be vurdere systememe ud fra de I prislisterne er anført priser for, hvad arbejdsgruppen anser dulopbygn ing af program mer ne er meget forskellige, er pri samme funktioner, og disse er derfor ikke nærmere beskre serne ikke umiddelbart sam Resumé af rapporten CAD-systemer indeholder en betydning for valget af et CAD-system til vejprojekte tegning og konstruktion, og lang række grundfunktioner til selvom disse fungerer forskel ligt i systemerne, kan de grundlæggende udføre de Cowis Vej-PC er et PC-baseret vejprojekteringsprogram, som Idet viste sammenligningsdia gram er opstillet en række af de faciliteter, som arbejds gruppen har vurderet kan have De 5 undersøgte systemer benytter Intergraph s Micro COWI Vej-PC. station PC som CAD-system. Ud over at være et CAD-sy stem indeholder Microstation mensional projektering, her under bl.a. tværsnit kan det ca nadiske produkt GWN anven COWlconsult og er baseret på Cowi Vej-PC er udviklet af Cowi Vej-PC findes hos 4 am ter (Frederiksborg, Roskilde, dansk projekteringspraksis. kan derfor udelukkende ud Længdesnit kan dog optegnes Systemet er todimensionalt og men uden tilknytning til en føre projektering i planen. Såfremt der Ønskes en tredi des. Dette program er engelsksproget, og projekteringsprak POINT Vejprojektering. Point vejprojektering er et PC sis er amerikansk. GWN-modulet medtages un Storstrøm og Fyn). der vurderingen af systemet. Pris for 1 arbejdsplads: gitale kortsystemer og databa PC også en kobling mellem di 386 PC med tablet Ca Software afhængig af moduler ca kr. baseret vejprojekteringssy udbredte CAD-systemer i ver Point vejprojekteringsmodu CAD som CAD-system. stern, som anvender AUTO ler er udviklet af firmaet CA DPOINT A/S i Danmark, og med firmaets afdeling i Sveri ge. Projekteringsmodulerne udviklingen sker i samarbejde ringspraksis. bygger på dansk projekte Autocad, der er et af de mest

4 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 den, er udviklet i USA, og pro gramændringer sker her. Auto cad er engelsksproget. Point vejprojekteringsmodu lerne har gennemgået en om fattende udvikling i det sidste halve år. Der er p.t. 10 instal lationer af vejmoduleme i Danmark. POINT Pris for i arbejdsplads: 386 PC med tablet Ca kr. Software afhængig afmoduler ca kr. MOSS. MOSS er et veletableret vej projekteringssystem, som er udviklet i England. MOSS håndteres på almindelige ar bejdsstationer. Vejdirektoratet ved Skander borg motorvejskontor har an vendt systemet en del år. De første år har kontoret haft en del problemer med indkørin gen, men er efterhånden igang med en større produktion, bl.a. ved hjælp af Kampsax Data, som giver support til systemet. MOSS bliver ligeledes an vendt i Vestsjællands amt, som har haft det i nogle år. Grundfilosofien i systemet be står i, at hele projekteringen foregår i tre dimensioner. Det vil sige, at samtlige punkter og linier konstrueres ved hjælp af x, y, z-koordinater. Alle dele i projekteringen skal således konstrueres op i 3-dimensionale strenge. Dette nødvendiggør, at systemet skal have en del oplysninger omkring hver en streg, der skal tegnes. Med andre ord er MOSS ikke et CAD-værktøj men et CAE værktøj (Computer Aided En gineering). Da systemet er engelsk, frem står systemet også på engelsk. Der er foretaget nogle modifi kationer i forbindelse med ma kroer til systemet og disse fremstår på dansk. MOSS Pris for 1 arbejdsplads: Hardware kr. Software kr. NOVACAD NOVACAD er som basis ba seret på AutoCad, men kan og så arbejde uden. Dette skyldes, at systemet er opdelt i en ler rænmodel og et vejprojekte ringsprogram, som arbejder uafhængigt af hinanden, men på fælles database. Ovenpå disse programmer ligger Au tocad for at få et interaktiv grafisk arbejdsmiljø. Teg ningsdata i AutoCAD bliver li geledes gemt ned i databasen. Systemet er primært baseret på en 2-dimensional projekte ring, dog er der intet i vejen for at projektere i 3D inde i Auto CAD. I Danmark har dele af systemet uden AutoCAD været anvendt på Aalborg Universitetscenter siden 1985, og i Nordjyllands amt siden NOVACAD Pris for i arbejdsplads: 386 PC med tabel kr. Software afhængigt af modu ler kr. INTERGRAPH Intergraph s vejprojekterings system InRoads afvikles på In tergraph s egne arbejdsstatio fler. Systemet er amerikansk og al le manualer og programmer derfor engelsksprogede. I for bindelse med Carl Bro s køb af systemet, har disse dog udar bejdet en implementerings pakke bestående al enkelte manualer på dansk og enkelte programmer tilpasset danske vejregler. Denne implemente ringspakke er medtaget i vur deringen af systemet. INTERGRAPH Pris for i arbejdsplads: Hardware kr. Software kr. Rapportens konklusion Alle de undersøgte systemer er gode vejprojekteringssyste mer, som indeholder en lang række fine faciliteter. To af systemerne Intergraph og MOSS er baseret på ar bejdsstationer. Til større be regningsopgaver, f.eks. bereg ning af store højdemodeller, er disse maskiner hurtigere end PC-ere. Demonstrationerne viste imidlertid, at en PC er med et godt grafikkort håndte rer de fleste projekteringsruti ner ligeså hurtigt som arbejds stationerne. Såvel MOSS som Intergraphs vejprojekteringssystemer kan udføre næsten alle typer vejprojektering, men systemerne er meget store, og da det er en gelskjamerikansk projekte ringspraksis, må brugerne (evt, i fællesskab) udvikle de ombygninger, som er nødven dige for at systemet er direkte anvendeligt til dansk projekte ringspraksis. Begge systemer kræver, at brugerne arbejder meget og ofte med dem. Der udover savner MOSS et CAD værktøj til tegningsredigering. Arbejdsgruppen mener derfor ikke, at der er en gevinst ved at anskaffe et af disse relativt dy re vejprojekteringssystemer til amternes vejopgaver. Arbejds gruppen mener, at der bør satses på PC-baserede systemer, også da PC eren efterhånden er standardværktøj til andre funktioner. Tilbage bliver de 3 PC-basere de vejprojekteringssystemer: COWI s programmer er veleg net til planprojektering og håndtering af digitale kort. Programmerne er udformet ef ter dansk projekteringspraksis. Til projekteringsopgaver, hvor der ikke skal arbejdes med høj demæssige forhold, vil pro grammerne fungere fint, Til projekteringsopgaver, hvor der skal arbejdes med koter, kan COWI s vejprogrammer ikke anvendes. Der må her be nyttes det canadiske program GWN, som er engelsksproget, og som anvender amerikansk projekteringspraksis, der ad skiller sig væsentligt fra dansk. I den præsenterede ud gave virker dette program no get forældet ved, at en stor del af kommunikationen med pro grammet sker ved besvarelse af spørgsmål og ikke ved redi gering af skærmbileder. For de amter, som har brug for tredimensional projektering, må det samlede system al GWN og COWI s vejprogram mer derfor vurderes at være et kompliceret og tungt system, hvor der skal ske en lang ræk ke tilpasninger eller egen pro grammering, for at danske projekteringsmetoder kan til godeses. Programsystemet må her vurderes at være dårligere end andre PC programmer på markedet. Point vejprojektering er et me get brugervenligt vejprojekte ringssystem, hvor brugerne hurtigt vil kunne fremstille normale vejprojekteringsteg finger. Programmerne bruger i vidt omfang AutoCADs grundlæggende tegne- og redi geringsfunktioner. Program merne er udviklet til dansk projekteringspraksis og er un der fortsat udvikling. Programmerne kan klare de fleste af amternes projekte ringsopgaver, både vejregule ring i åbent land og byprojek ter samt kanaliseringer. Pro grammerne klarer de fleste op gaver i 2 og 3 dimensioner. Programmet kan endnu ikke klare grøfter ved skråningsfod og autovæm automatisk, og disse konstruktioner må derfor udføres manuelt i CAD-syste met. Endvidere savnes, at æn dringer i tværsnittet automa tisk medfører ændring af vejmodellen. NovaCAD har stort set alle de faciliteter, som man kan kræve af et vejprojekteringssystem. En af systemets styrker er mo dulopbygningen, som mulig-

5 c c z I z C0 ç G) rigs og på.- - såvel med større som mindre maskiner og opgaver. Materialebesparende genbrug Niveautri tilslutning til eksisterende belægninger Mange års erfaring og reference strækninger Rådgivning Kvalitet Udførelse til tiden Taulov Kirkevej Inreco AIS DK-7000 Fredericia Telf

6 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR gør, at man kan starte med sim ple opgaveløsninger og arbej de hen mod et komplet projek teringssystem. Systemet sæl ges også uafhængigt af Auto CAD, hvilket dog fraskærer en fra interaktiv projektering i et CAD-miljø. Norsk projekteringspraksis ligner meget den danske, og programsystemet indeholder mange projekteringsfacilite ter, som specielt amterne har brug for, f.eks. fuldstændig in terakt.iv dynamisk linieføring og længdeprofil, forstærk ningstværsnit, grøft ved skråningsfod m.v. Programsy stemet vil af den danske leve randør blive udformet svaren de til dansk projekteringsprak sis. Systemet er opbygget omkring en fælles geografisk og alfanumerisk database, hvilket princip er kendt fra Intergrap hs Microstation. Ændringer foretaget i alle dele af systemet vil blive opdateret i den tredi mensionale vejmodel. Syste met kan således arbejde som MOSS, hvor man konstruerer t.redimensionale strenge eller med kørebanekanter, som man kan flytte med respekt for tværfald. Amternes valg af projekteringssystem På baggrund af rapportens konklusion blev det på semi naret i oktober 1991 besluttet at forhandle med Point og No vacad om et leveringstilbud til de enkelte amter. Disse til bud vil foreligge ijanuar 1992, hvorefter en del af amterne forventes at anskaffe et af sy stemerne. DIAGRAM TIL SAMMENLIGNING AF EDB-SYSTEMER SYSTEMER VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph 1. MASKINUAFHÆNGIGHED a Kræver systemet en speciel computertype/fabrikat. PC PC Ja PC Ja b Kræver systemet en speciel skærmtype/fabrikat. Nej Nej Ja Nej Ja c Anvender systemet specielle maskinathængige udvekslingsformater. Nej Nej Ja Nej Nej d Operativsystem (DOS, 0S2, UNDC, VMS, andet) DOS DOS UNIX DOS/OS2 UNIX 2. EKSTERN KOMMUNIKATION a Kan systemet køre i en netversion. Nej Nej Nej Delvis Ja b Mulighed for tilkobling af registreringsenhed fra totalstation. Ja Ja Ja Ja Modul 3. DATABASEKOBLlNG/GIS-FACILITEIER a Indeholder systemet en database (geografisk!alfanummerisk) til Ja Nej Nej Ja Ja opsamling af data og evt. GIS-kobling. b Henvisning fra leverandør til software som kan benyttes sammen Inkl. Js Nej Oracie Ja med systemet som database. e Kan der ved hjælp af systemet søges i eksterne databaser via SQL. Ja Ja Nej Ja 4-. DANSKSPROGET a. Er manualer på dansk Ja Ja Nej 3a Nej b Giver systemet fejlmeddelelser på dansk Ja Ja Nej Ja Nej c Er selvç skærmmenuer og kommunikation med systemet på dansk. J Ja Nej Ja Nej cf Er tekst i udskrifter f.eka. afsætning, massser m.m. på dansk. Ja Ja Nej Ja Nej 5. IN TERAKTIV a. Anvendes mus Nej Nej Ja Ja Ja b Anvendes digitizer 3a Ja Nej Ja Ja c Benytter systemet ikoner (små symboler på skærm, kendt fra windows) Nej Nej Nej Nej Ja til menuvalg. d Benyttes pull-down-menuer som ved menuvalg. Nej Ja Ja Ja Ja e Kan systemet benytte to skærme. Ja Ja Nej Ja Ja f Hvis ja, kan disse anvendes som to grafiske skærme med f.eks. forskellige målforhold, udsnit m.m. Ja Ja Nej Ja Ja g Kan skærmen opdeles i flere grafiske vinduer. Ja Ja Nej Ja Ja

7 c - c. a - Har Lagres Kan a Håndteres grundkortetjterrænet i 3 dimensioner, så vilkårlige Kan der indlægges supplerende. Ja Ja Nej Ja Ja b Hvis ja kan disse redigeres af brugeren. Ja Ja Nej Ja Ja T. 3D-MODELLERING a Benytter systemet vejregler. Lidt Ja Ja Ja Ja & [NDBYGGEDE VEJREGLER VEJ-PC POINT MOSS Novacad lntergraph snit kan udtages. Ja Ja Ja Ja J a Er systemet opdelt i moduler, som kan købes sæskilt. Ja Ja Nej Ja Nej DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I b Kan dele sf systemet køre uafhængig af CAD-delcn, Nej Nej Nej Ja Nej 8. DELVIS UDBYGNING c Er der enkle muligheder for at brugern selv kan udvikle applikationer. JA Nej Ja Nej Nej a Hvor udføres grundlæggende programændringer/programudvikling. USA S/DK UK N USA 9. SYSTEMUDVIKLING b Hvor udføres ændringer/udvikling i applikationer. DK S/DK UKJDK N/DK USA b Har systemet en DSFL-oversætter der også medtager egenskabsdata b Håndteres vej modellen så vilkarlige 3D-snit kan udtages. Ja Ja Ja Ja Ja a Har sytemet et indbygget modul til landmålingsberegninger. Ja Ja Ja Modul f Kan 3D-modulleringen vises ved perspektivtegninger. Ja Ja Ja Ja Ja d Kan systemet udføre en brudliniekonstruktion. Ja Ja Ja Ja Ja c Kan terræninodellen redigeres. Ja Ja Ja Ja Ja e Kan sytemet beregne højdekurver. Ja Ja Ja Ja Ja b Hvis ja, kan dette udføre transformationer, feks. Helmert 10. DSFL-OVERSÆTTER g Er der indbyggede kontroller for usandsynlige terrændata. Ja Nej Nej Nej Ja c frit vælge koordinatsystem (system 34, UTM, andet). Ja Ja Ja Ja Ja b. Kan systemet håndtere et scannet (raster) kort, Ja Modul Modul Modul Ja a Giver systemet mulighed for digitalisering af eks. planer. Ja Ja Ja Ja Ja 11. KORTHÅNDTERII G/LANDMÄLING c Hvis ja, kan disse redigeres. Ja Ja Ja Ja Ja b Kan der indlægges et brugerdefineret standard-layout. Ja Ja Ja Ja Ja a Kan der udtegnes i valgfri måleforhold/skaleringer. Ja Ja Ja Ja Ja 12. SUPPLERENDE DATA e Kan systemet plotte ud på eksisterende tegninger (transformere) d Er der mulighed for anvendelse sf standardhoved. Ja Ja Ja Ja Ja a Indeholder beregningen for linieføringen idotoider. Nej Ja Ja Ja Ja 13. UDTEGNINGER b Kan der frit kombineres med de forskellige linieføringselementer. Nej Ja Ja Ja Ja 14. LINIEFØRING f.eks. linieberegning. koder i lag. Via koder Ja Ja Ja Ja f.eks. oplysning om målte ledning, dimension, materiale m.m. Ja Nej Nej Nej Ja systemet en DSFL-oversætter til tegningsinforrnationer. Ja Ja Ja Ja Ja liniekonstnsktionen udføres interaktiv dynamisk. Nej Nej Ja Ja Nej transformation, polygonberegning/udjævning, Ja Nej Ja Ja Ja ved hjælp af paspunkter. Nej Modul Modul Ja Nej

8 Kan 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I LÆNGDEPROFU. VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph Ja a Tegnes profilet intcraktivt på skærmen. Ja Ja Ja Ja b Kan systemet angive parallelliniers længdesnit. Nej Ja Ja Ja Ja c Anvender systemet skabeloner ved vertikalradius, Nej Ja Nej Nej Nej d Kan kurvelængden forudbestemmes. Nej Ja Nej Nej Ja e Indlægger systemet kurvebånd automatisk. Nej Ja Ja Ja Ja f. Vises automatisk overhojderamper. Ja Ja Ja Ja Ja g Tegnes automatisk grøftelængdeprofiler udfra tværprofiler. Manuel Delvis Ja Delvis Nej ledningslængdeprofiler med b rønde angives. Nej Ja Ja Delvis Ja h VJÆRPROFILER - a Anvendes standardtværsnit evt, fra bibliotek. Ja Ja Ja Ja b Kan færdigvejselementer indarbejdes. Ja Ja Ja Ja c Kan råjordselementer indarhejdes. Nej Delvis Ja Ja d Udføres der en kobling (planumifærdigvej). Nej Ja Ja Nej e Udføres der lukning (ved vejkasaen). Nej Ja Ja Nej f Kan de forskellige belægningsmængderbestemxnes. Nej Nej Ja Ja g Kan der etableres grøft ved skråningsfod. Nej Nej Ja Nej ii Kan grøfterne koteres fonidbestemt. Nej Nej Ja Nej i Kan systemet håndtere vilkårlige sammensatte tværsnit i 3D. Nej Nej Ja Ja j Udføres vipninger ved overhøjde automatisk. Ja Ja Ja Ja k Kan overhøjde udføres ved vandrende højderyg. Nej Nej Manuel Nej I Kan der udføres ændringer i specifikke profiler. Ja Ja Ja Ja m Kan faste kantføringer kobles ind i profilerne. (f.eks en buslomme). Nej Ja Ja Nej ø Kan systemet håndtere forstærkningstværsnit. Nej Nej Ja Ja o Reguleres længdeprofilet automatisk ved individuelle tilpasninger af tværprofilet Ja,delvis Nej Ja Ja p Kan systemet udtegne vilkårlige tværsnit. Ja Ja Ja Ja q Kan systemet håndtere autoværnstillæg iht. regler. Nej Nej Ja Ja r Kan systemet håndtere dyrkningsskråningerafh. af højde. Nej Nej Ja Ja 17. TRACERING a Udføres kontrol af horisontal/vertikal kobling (trsceringsregler). Nej Ja Nej Nej Nej b Kan sigtberegninger udføres. Nej Nej Ja Nej Ja Ig. AREALBEREGNING a Kan der udføres almindelige arealberegninger på lukkede flader. Ja Ja Ja Ja Ja b Kan disse udføres på skrå flader, Ja Nej Ja Ja Ja c eller viikårlige projicerede flader. Ja Nej Ja Nej Ja 19. AFSÆTNINGSBEREGNING a Kan der udføres en polær afsætningsberegning Ja Ja Ja Ja Ja b Kan der udføres en ortogonal afsætningsberegning Ja Ja Ja Ja Ja c Kan afsætningsdata overførs til totalstation. J Ja Ja Ja Ja 20. MASSEBEREGNINGER a Udfører systemet masseberegninger. Ja Ja Ja Ja Ja Hvis ja b Med/uden råjord, Uden Med Med Ja Ja c tværsnitsorienteret, Ja Ja Ja Nej Ja d med prismetoden. Ja Nej Ja Ja Ja e Kan Massekurver- og diagrammer udtegnes. Nej Ja Ja Ja Ja f Kan mængderne overføres til tilbudslister. Ja Ja Ja Ja Ja 21. PLANTEGNING a Kan systemet udføre skråningssignatur, Delvis Ja Ja Ja Ja b farvelægge flader Ja Ja Modul Ja Ja c Anvendes et skiltebibliotek for gængse færdselstavler. Ja Ja Nej Ja Ja d Har systemet et program til konstruktion af vejvisningstavler. Ja Nej Nej Ja Nej e Kan tegningen udføres med individuel layout. Ja Ja Ja Ja JA

9 Fax et Tlf CO 2830 Virum 8200 Arhus N Bredevej 2 i Danmark på PC Grafisk 4 Ja 4 4 Ja Nej Ja4 Nej 24. STRIBER 23. PROJEKTSTYRING d Kan fodgængerfelt tegnes (beregnes) skrå over vejen. Nej Ja Nej Ja4 Nej DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. i b Udføres groftekontrol Nej Nej Ja Ja Modul 22. KRYDSKONSTRUKTION VEJ-PC POINT MOSS Novacad Intergraph 25. AFVANDINGSKONSTUKI1ON b Anvendes køreskabeloner (med var, vinkel) Ja Ja Nej Ja Ja c Kan beregninger overføres til MIS Nej Nej Modul Nej Ja a Kan der udføres delvis automatiseret krydskonstruktion. Nej Nej J8 Ja J 26. LEVERANDØRKATALOG d Kan koterne i kantførmgen bestemmes automatisk. Nej Ja Ja Nej Ja c Kan systemet udføre hjørneafrundinger med 3 sammensatte radier. Ja Ja Ja Ja Ja a Er der indbygget hydrologiske beregninger i systemet. Nej Nej Modul Nej Modul a Kan forskellige leverandør kataloger tilkobles som symbolbibliotek. Nej Ja Nej Ja Nej Feks._plancekatalog,_belægningskatalog_m.m. b L.agstyring, Nej Ja Ja Nej Ja a Medfølger et system til projektstyring (håndtering af fler), Nej Ja Nej Nej Ja Jens A. Jaquet IdA vej projektering d Sagsstyring, Nej Ja Nej Nej c Tegningsregister, Nej Ja Nej Nej Ja for markedsføring, salg og teknisk support af NovaCAD b Konstrueres spærre flader automatisk Nej Ja Nej Nej Nej a Anvendes forskellige linietyper. Ja Ja Ja Ja Ja c Benyttes et symbolbibliotek (pile, hajtænder,cykeisymbolm.m.). Nej København Århus Rambøll & Hannemann Fax Ramboll & Hannemann står Kontakt afdelingsleder NovciCAD Gøteborg Allé 12 Tlf Ramboll & Hannemann Steen Hansen Kontakt afdelingsleder ICÆJIBOLL & IIÅNNEMÅN IS firma i R&H rådgivergruppen

10 10 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Vejprojektering med COWI Vej-PC i Roskilde Amt At sektionsingeniør Jørn Thulin, Roskilde Amt. Roskilde Amt har siden 1990 benyttet COWI Vej-PC i kombination med Vejdatalabo rato riets masse- og tværsn itsprog ram til løsning af vejprojek teringsopgaver. Inden anskaffelsen af Vej-PC skete projekteringsarbejdet næsten udelukkende ved be nyttelse af Vejdatalaboratori ets programmer normalt på to togrammetrisk fremstillede grundkort med niveaukurver eller planbogsmålinger med traditionelt nivellement. Projekteringsarbejdet med Vejclatalaboratoriets program mer medførte ofte et omfatten de tidsrøvende beregnings- og tegningsarbejde under skitseog detailprojekteringen, spec i elt i forbindelse med ombyg ning og regulering af eksiste rende veje, hvor der ofte er ta le om kanaliseringer ved snævre passager i mere eller mindre bebyggede områder. Programmets faciliteter Vej-PC er et todimensionalt system, hvorfor det er nødven digt at benytte systemet i kom bination med Vejdatalaborato riets programmer ved udførel se af masseberegninger, råjords- og færdigvejskoteli ster samt udtegning af tværsnit. Programmet indeholder ikke klotoide som linieføringsele ment, men kun cirkelbue og ret linie. Hvor klotoiden indgår som element i linieføringen, kan man i stedet benytte pro gramfaciliteterne til at kon struere en række elementer, der er sammenfaldende med klotoiden, hvis parameter må fastlægges på forhånd. Programmet kan ikke beregne klotoideparametre, man må i disse tilfælde benytte Vejda talaboratoriets linieførings program. Bortset fra disse begrænsnin ger kan programmet løse alle forekommende opgaver i for bindelse med den geometriske udformning af vejprojekterne såsom udskrivning af hoved punkts-, detailpunkts- og al sætningstabel samt beregne skæringer mellem to linier, af stande fra givne punkter til vejlinien og arealflader m.v. Projektering med Vej-PC Opgaverne falder normalt i to hovedtyper eller en kombina tion af begge: - Større vejforlægninger i åbent land. - Regulering og ombygning af eksisterende veje i be byggede og ubebyggede områder. De fotogrammetrisk fremstil lede grundkort med de ajour førte matrikulære forhold le veres digitalt. Ved opmåling i marken suppleres kortene i nødvendigt omfang med digi tale oplysninger om hushjør fler, kantbjælker på broer og andre tvangspunkter. På dette kortgrundlag, kan li nieføring og længdeprofil pro jekteres på skærmen under hensyntagen til eventuelle bygninger og andre tvangs punkter. Længdeprofilet projekteres med reference til den fastlagte linieføring, men det kræves at Figur 1. Eksempel pci projektplan udført med VEJ-PC.

11 flade. trin afingeniørdisipliner. Vej model Vej-PC som man ved hjælp af pro og detaljeringsgrader. tværsnitsprogrammet. fil foretages på skærmen, lige jekteringsarbejdet. medarbejdere udgør det ca kryds. - Beregningsarbejdet - I - De Systemets udformning, herun metriske planløsninger. gen. manuelle tegnearbejde kvalitet. ninger, må vejdatalaboratori gram benyttes som hidtil i pro ets masser- og tværsnitspro gen fastlagte data kan over og tidsbesparelser samtidig med, at slutproduktet altid opnås betydelige lettelser Vej-PC som tegneredskab isoleret benyttelse al - Ved reduceres betydeligt, da al automatisk på systemet. le projektplaner udtegnes - Det føres direkte til detailpro DANSK VEJTIDSSKRIFT NR fordel anvendes under skitseprojekteringen til vurdering af forskellige linieføringer i åbent land. moduler for landmåling, tern modellering, vejgeometri og rændata, kan programmet med Eventuelle korrektioner af li nieføring og/eller længdepro ræn som projekteret længdeprofil med oplysninger om sta tionering, koter og stignings forhold. ræntværprofileme, alt efter tergraph. Carl Bro as har været lntergraph-bruger siden 1986 og lægger Intergraph-baseret vejprojektering jekteringssystem, med hoved bygninger m.v. er opfyldt. Uanset at det er nødvendigt opgavens karakter, enten terre terede linieføring opmåles ter Med reference til den projek At Sten Melson, Carl Bro AIS Carl Bro as har i en årrække gennemført vejprojekteringsopgaver, siden ja hos Carl Bro as InRoads er et generelt vejpro som cad-bruger vægt på et højt fagligt niveau understøttet af egen sy ner fra Intergraph. terrænkoterne overføres ma nuelt til systemet. Herefter ge ljnix-baserede arbejdsstalio stemudvikling. nereres på skærmen såvel ter afvanding. Systemet kører på nuar med udgangspunkt i vejprojekteringssystemet lnroacls fra In brugergrænseflade, der gen rede værktøjer. Det seneste produkt er et system til projektering af vej I løbet af de sidste 3 år har Carl Bro as udviklet en række InRoads-base findes i alle andre standardsy Systemet har en standardiseret stemer fra Intergraph, for ek sempel det geografiske infor mationssystem, MGE. med manuel overførsel af ter grammets faciliteter kan kon trollere om afstandskrav til InRoads bygger på cad sten dardsoftwarepakken Micro kommende opgaver indenfor vejprojekteringen. For så vidt angår massebereg Station, der findes både til In tergraph arbejdsstationer og Erfaringer med COWI al os som hovedværktøj til Efterhånden benyttes system et strisk eller fotogrammetrisk løsning al stort set alle fore PC er. Via netværk kan PC er med MicroStation umiddel arbejdsstationer, for eksempel bart anvendes sammen med til tegningsfremstilling. jekterede længdeprofil over m.v., færdiggøres på skærmen. under den geometriske ud formning af vejknudepunkter Det opmålte terræn og det pro og detailprojekteringen, her samt råjords- og færdigvejsta beller udføres på masser- og hvorefter masseberegning føres til Vejdatalaboratoriet, Med InRoads skabes en 3D pel råjords og færdigvejsover model al eksisterende forhold samt relevante laggrænser i vejkonstruktionen, for eksem nerne i de ønskede målforhold stemet automatisk projektpla Som slutprodukt udtegner sy ver betyder, at der opnås en lang række fordele i det dagli ge arbejde: lnroads indeholder en land målingspakke, InSurv, som kan bruges til modellenng al eksisterende forhold. Opmå lingerne kan supplere eller de al geografisk relateret tema i det omfang data kan skaffes taljere et digitalt grundkort, og grundkort for eksempel matri til veje, kan InRoads håndtere kulære forhold, eksisterende tisk information, ud over difuldt både i skitsefasen, hvor alternative tracémuligheder ledninger o.s.v. Dette er vær den indledende projektfa tydet, at der er sket en gradvis der dets begrænsninger har be ved skitseprojekterin overgang fra de traditionelle til ceres væsentligt. de nye arbejdsmetoder, såle redu se giver programmet mu lighed for nemt og hurtigt, løsning al projekteringsopga kunnet følge med i udviklin Benyttelsen al systemet til des at alle medarbejdere har at vurdere forskellige geo videreudvikles, og at facilite Det forventes at programmet teme i nær fremtid udvides med klotoiden som linie føringselement. hvor den nøjagtige placering skal belyses, og i detailfasen, ringsarbejde. for det videre projekte jektet og danne grundlag Car1 bro aser et rådgiven bliver ensartet og al en høj de rngentørflrma speciali seret i miljø- saint byggeog anlægsteknik. Med 450 en gruppe af rådgivende ker et meget bredt spek-$ ingeniørfirm, er dæk 1/4 af Carl Bro Gruppen

12 12 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Figur]. Motorvejsudfietning, Swaziland. af bygninger, ledninger m.v. indgår som et væsentligt ele ment i projekteringen. InRoads kan integreres med Intergraph s GIS-system (geo grafiske informationssystem) MGE, som understøtter struk turering samt lagring, genfin ding og vedligeholdelse af geografisk relaterede data. Under indtryk af de mængder af forskelligartede data, der normalt indgår i et vejprojekt, er dette en meget værdifuld mulighed. Med InRoads kan tracéen lægges frit hvor som helst i det foreliggende terræn. Først ved sammenskæringen mellem vejlegeme og terræn skabes en datateknisk binding - som selvfølgelig kan modificeres, hvis projektet ændres. Projekteringen med InRoads følger den traditionelle meto de: Tracéen sammensættes af en horisontal og en vertikal del opbygget ved knækpunkts- el ler elementmetoden. Vejlege met modelleres ved, at flor malprofiler fra et tværsnits bibliotek frembringes langs tracéen i angivne stationsin tervaller. Der kan automatisk modelleres overhøjde og spe cielle skrånings- og afvan dingskonstruktioner med sta tionsbestemte cut-and-fill tables. Resultatet er 3D overflader, der efterfølgende kan modifi ceres ved indlægning af brudlinier, for eksempel vandrende højderygge, eller ved flytning af enkeltpunkter i modellen. Herved forlades den traditio nelle projekteringsmetode, og den videre projektering byg ger på modellering af 3D strenge. Da InRoads koncep tuelt er fladebaseret, er de ef terfølgende projekteringsgan ge uafhængige af, hvilket pro jekteringskoncept, der har ligget til grund for modelleringen af de indgående flader. Afslumingsvis udføres mæng deberegninger med trekanteller tværsnitsmetoden, og der udskrives afsætningstabeller. Endelig genereres tegnings materiale, der fremstilles rati onelt med MicroStation s cad faciliteter, herunder reference filteknikken, der understøtter sammenkobling og udpiot ning af forskellige temafiler. Til støtte for kvalitetssikrin gen kan InRoads automatisk generere højdekurver med vil kårlig tæthed. Højdekurveme giver et fortræffeligt billede af vejmodellens egenskaber, for eksempel afvandingsforhold og kørselsdynamik. Figur 2. Højdekurver for motorvejsrampers tilslutning til skærende vej, Swaziland. Projektering af vejkryds De danske Vejregler indehol der detaljerede beskrivelser af vejgeometrien for 5 forskelli ge krydstyper i åbent land. Krydsene kan udformes som F- eller T-kryds. Carl Bro as har indlagt disse regler i et In tergraph-baseret krydsprojek teringssystem. Krydset defi neres ud fra ca. 250 parametre, der kan opdateres af brugeren fra skærmmenuer. Som indda ta udpeges 3D tracéer for pri mær- og sekundærvejen, og

13 Michael Gautier assistance Implementerings Landmåling Vejprojektering med edb DSFL oversætter Korthåndtering Vejprojektering Vejudstyr Broprojektering (IBDAS) Ledningsregistrering afløb vand el fjernvarme tracé Mouse/DAS link Spildevandsplan Spildevandsudløb Badevandsregistrering BBR link Fjernvarmenet Gasnet Vandnet Vandpian Vandindvinding Bygningsvedligehold og rekvirer informationsmateriale Praktisk viden og faglig kompentance på software på PC O MicroStation og COWI på Workstation InRoads fra Intergraph Ring: lnroads/microstation bl.a. fra 5 års samarbejde med lntergraph om udvikling Poul Erik Thomsen Rådgivende Ingeniører AS COW[corisult

14 - forsatte - kryds - kryds herunder 14 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR ter, lægger stærke bånd på ud formningen og komplicerer mængdeberegningen. For tiden projekteres 35 km motorvej/hovedlandevej i Swaziland i stærkt kuperet ter ræn. Et stort tilslutningsanlæg og adskillige kryds til hoved landevejsdelen er projekteret med krydssystemet. I Danmark har Carl Bro as blandt andet projekteret en vejsrrækning i Frederikssund, ny havneterminal i Rønne, tra fikterminal i Frederikssund m.v. Endvidere yder Carl Bro as gennem DanRoad System assistance til et portugisisk rådgivende ingeniørfirma i opbygning og anvendelse af cad-projekteringsværktøjer, herunder InRoads. Figur 3. Rønne Havnetertninal. med henblik på sam menskæring angives en ter rænmodel over eksisterende forhold. Vejregleme beskriver nogle krydsvarianter, som også er indlagt. Systemet understøtter således projektering af blandt andet: kryds, ved snævre pladsfor hold/kryds i bygader, i kurver, - udfietningsanlæg og ram per, - rundkørsler. Systemet er strengorienteret, idet de 3D strenge, der beskri ver krydset, lægges ind som briidllinier i den modellerede overflade. Systemet checker, om inddata overholder Vejreglemes krav (f.eks. kan der kun defineres r.rekanthelle, hvis der er høj resvingsspor), mens brugeren has valgfrihed, hvor Vejregler ne ikke er entydigt udformede (f.eks. placering af højderyg i primærvejens venstresvings spor). I en række tilfælde kan der vælges alternativer til løsningerne i Vejregleme. Ved projektering af vejkryds er evalueringen af færdigvejs overfladen særlig vigtig for at sikre tilstrækkelig kvalitet med hensyn til både kørsels dynamik og afvanding af krydsmidten. På grund af sy stemets enkle og overskuelige brugerflade er det meget let at modificere udformningen af et vejkryds, hvad enten det skyl des kvalitetsaspekter eller ændrede forudsætninger, som for eksempel forøgelse af krydsets kapacitet. Relationer til andre systemer Der findes i dag en række vej projekteringssystemer på det danske marked. Der er derfor behov for dataudveksling sy stemerne imellem. Carl Bro as har i samarbejde med Vejdirektoratet udviklet et interface mellem InRoads og MOSS. Ud over at udvek sle 3D grafik giver systemet mulighed for at udveksle sup plerende data vedrørende Ira céen. Endvidere rummer sy stemet faciliteter til lokalise ring af MOSS-strenge, der er blevet modificeret af InRoads inden tilbageførsel til MOSS. DSFL-snitlladen kan anven des til udveksling af al geo grafisk relateret information, herunder også vejprojekte ringsdata, grundkort m.v. Carl Bro as er netop ved at afslutte udvikling af en DSFL-over sætter for Intergraph. Over sætteren er en implementering af DSFL version og rummer hermed stærke mulig heder for udveksling af data base. Den kan afvikles i rent MicroStationmiljø, men af hensyn til GIS-brugeme kan den også køre fuldt MGE kompatibelt. Endelig kan en række syste mer, herunder MicroStation, udveksle data i form at DXF filer. DXF-formatet stammer fra AutoCad, men har vundet bred tilslutning, specielt i PC verdenen. Gennemførte projekter Carl Bro as har siden primo 1989 projekteret over 300 km vej, hovedsageligt i den 3 die verden og hovedsagelig reha bilitering af eksisterende veje, hvor tilpasning til eksisteren de forhold, for eksempel grøf Perspektiver Både den internationale kon kurrence - EF s indre marked - og de teknologiske muligheder afføder et behov for rationalisering af vejpro jekteringsprocessen. Samtidig opstår behov for data- og sy stemintegration: data kan og skal genbruges i driftsfasen, ikke bare af vejmyndigheder ne, men også af en lang række andre brugere. Her skal blandt andet peges på koblingen til: - geografiske informationssy stemer, GIS, - vejdatabank og vejvedlige holdelsessystemer, - miljøsystemer, herunder sy stemer for håndtering af støj- og afvandingsproble mer, - ejendoms- og expropriati onssystemer. Intergraph s integrerede syste mer byder på åbenlyse fordele i forhold til anvendelse af en række enkeitstående systemer. Betydningen af dette aspekt forventes at fremstå stadig ty deligere i takt med, at flere og flere data lægges ind i cad miljøerne.

15 system. NovaCAD er et modulært op andre. jekt. projekteringen af en rundkør Princippet kan illustreres med esse for systemet og står nu som dansk distributør, bruger og udviklingspart n er. vejprojektering på PC Statsbaner, amter, kommuner og samtlige konsulentfirmaer inden for fagområdet. - Grafisk Nova CAD med programmer, der er kost bare og særdeles krævende hvad angår brugeruddannelse. DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Med PC emes rivende udvik ling hvad angår lager- og be kunne drage nytte af den mængde af software, der er til rådighed for disse anlæg, fra er langt nmeligere i pris. De PC baserede systemer vil også gent vis sammenkobler en række fagmoduler med ter rænmodel og projektdatabase. Systemet udnytter det generel At Jens Anker Jaquet, Rambøll & Hannemann AIS. Grafisk vejprojektering base i et fagligt miljø hos EDB og vejprojekteringsfirmaet ViaNova sammen med NovaCAD, er et norsk vej- og terrænprojekteringssystem, som er udviklet det norske Vejdirektorat og SINTEF. Systemet er i dag stort set eneråden de på det norske marked, hvor det anvendes af Statens Vejvæsen, Norske er hidtil stort set sket på ar ret på digitale terrænmodeller bejdsstationer og mainframes Programpakken er blevet positivt vurderet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Amtsvejinspekterforening. Rambel & Hannemann viste tidligt inter regningskapacitet er der i den cedygtige, og som økonomisk seneste tid skabt mulighed for udvikling af programpakker, regneark og tekstbehandling som fagligt er fuldt konkurren grampakker som PC-DanGraf, til store professionelle pro NovaCAD s grundprincip Mouse, VEJMAN og mange bygget system, som på intelli Grundlaget for projekteringen le tegnesystem AuLoCAD som kort, men målte terræntvær vil normalt være et digitalt integreret grafisk editerings profiler eller eksisterende pla ner, der ligger i systemet som sker p1 skærmen. Figur 2. Projektering af rundkørsel. Konstruktionsparametrene i statplotter, eller projektet kan på en penplotter plottes direk i højre menu opdateres kontinueret, medens visuel konstruktion kortet kan plottes ud sammen skannede rasterkort, kan også uden videre benyttes. Raster med projektet på en elektro te på grundkortet ved hjælp af Et hovedprincip er, at projek en elegant paspunktsteknik. det eksisterende terræn på en teringen sker på et billede af grafisk skærm uden behov for koordinater eller sekundære tidskrævende indtastning af beregninger. Det skal være alle parametre, således at der standardparametre, men det muligt at gennemføre projek teringen hurtigt med brug af opnås præcis det Ønskede pro skal også være muligt at fore ning af de enkelte elementer på skærmen. tage en detaljeret tilpasning af programmets forslag til stan eres i løbet af få minutter blot på de tilsluttede veje. kelcentrum samt centerlinier ved at brugeren benytter sig af dardparametre og udpeger cir sel. Runcikørslen kan konstru keldiameter, ledeøemes facon og tilslutningskantemes geo Altemativt kan brugeren ind laste egne parametre for cir metri, eller han kan foretage en te elementer ved at flytte og grafisk tilpasning af de enkel vil fortløbende vise ændringen Den dynamiske skærmmenu af alle relevante parameter strække disse på skærmen. værdier, og det er hele tiden tastning af parametre og form muligt at skifte mellem ind NovaCAD s grundlæggende Fagmodulerne vejgeometri og massebereg moduler, tærrænmodel, ning er fritstående program-

16 16 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR mer, som kan benyttes udenom AutoCAD, men samtidig ud gør de en integreret del af No vacad konceptet, således at Data lægges i modellen fra DSFL format, fra datafang studstyr eller ved digitalise ring, og systemet tager natur- eller vandrende højderyg uden videre kan introduceres. Der er funktioner til kryds- og rundkørselsprojektering. Are databaser som fx Oracie og en egen analysedel. Systemet gi ver mulighed for at knytte skannede fotos til databasens objekter. Visualisering af 3D anlæg kan umiddelbart udføres i form af trådmodeller, som eventuelt kan skyggelægges med Auto CAD s standard software. Det er muligt at inddrage skilte, konstruktioner og beplantning i visualiseringen. Andre fagmoduler omfatter blandt andet vand og afløb, el forsyning, landskabsplanlæg ning (beplantning m.m.) og ar kitektarbejder. Den modulop delte struktur gør det enkelt at tilføje nye fagmoduler. Figur 3. 3D-visualisering med bidragfra terrænmodel, vej- og trafikmodul. de uden videre kan benyttes direkte fra det grafiske Auto CAD miljø. Terrænmodellen kan indehol de data i adskillige over- og underjordiske lag. Ved tude ung af høj prioritet til lag med nøjagtige detailmålinger sik rer man en områdevis opdate ring af mere generelt opmålte terrændata. ligvis højde for det specielle danske System 34. Vejgeometrien bygges op om interaktivt fastlagte linieførin Figur 4. Vejafmærknings- og signaiplan fra Oslo. ger og længdeprofiler og para meterbestemte tværprofiler. I den version, som er på vej, er der åbnet mulighed for inter aktiv skærmorienteret tilpas ning af tværprofilelementer, således at fx grøftetilpasninger albehov for køretøjer kontrol leres ved automatisk konstruk tion af begrænsningskurver omkring en valgt kørerute. Der er således aldrig problemer med, at der ikke findes en are alskabelon for den valgte drej ningsvinkel. Masseberegningen sker på grundlag af de beregnede tværsnit. De enkelte skråning selementer er tildelt egenskab sdata, som styrer beregningen af befæstede arealer, græs- og muidbeklædningsarealer m.v. Der er naturligvis faciliteter til massekurveoptegning. Terrænarbejder, byggegruber, pladser m.m. projekteres i et separat modul, som udfører skråninger, mængdeberegnin ger og 3D-visualisering af pro jektet. Trafiknwdulet indeholder et bibliotek med alle standardskilte samt faciliteter til kon struktion af vejvisningsskilte, og optegning af skilte- af mærknings- og signaiplaner. NovaGIS er et avanceret geo grafisk informationssystem, der både i og uden for CAD sy stemet fungerer som kobling mellem geodatabasen, åbne NovaCAD i Danmark NovaCAD kan i dag leveres i en norsk version, men vil, samtidig med udsendelsen ca. 1. februar 1992 af NovaCAD version 12 blive leveret med danske manualer og skærmtekster. I takt med udviklingen af Vej sektorens Informations Sy stem (VIS) er det hensigten af etablere forbindelsesled mel lem de to systemer, sådeldes at der på intelligent vis kan over føres både alfanumeriske og geografiske data mellem sy stememe. Der har været af holdt indledende diskussioner med Vejdirektoratet herom.

17 InRoads Interaktiv vej proj ektering Et sejprojekt af Carl Bro A /S. I NTER1\PH lntergraph CAD CAM (Danmark) AIS. Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg Telefon Interaktiv vejprojek(ering og Ierrænmodelering: Programmet indeholder moduler til opbygning og analyse af digitale terrænmodeller, geometriske beregninger, linieføringsberegninger, tværsnitsbehandling, korridorprojektering, volumenberegning samt et modul til projektering af afvandingskonstruktioner. Projektering af vej konstruktioner sker interaktivt med dynamisk op datering af alle relevante data. Alternative konstruktioner kan hurtigt genereres og sammenlignes. På linieføringer og linieføringselementer kan man lagre projekte ringsregler, som vil blive overholdt ved indlægning og manipulation af linieføringerne. Hvis reglerne ikke kan overholdes, afgiver syste met en advarsel og giver brugeren mulighed for at ændre linieførin gen, så den overholder de pà forhånd opsatte regler. Programmet kan integreres med Intergraph s Geografiske Informati ons System (GIS) og kan i såfald indgå som en del af et samlet planlægnings- og projekteringssystem. Vi har samlet en køreklar løsning med lnroads, MicroStation 2D/3D CAD, en kraftig UNIX arbejdsstation med 19 farvemonitor, 16MB RAM, 426 MB harddisk og CD-ROM til programmelleverancer. Denne løsning sælger vi frem til 10. juni 1992 til en kampagnepris på kun kr ,- excl. moms.

18 en 18 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 VIA NORDICA - NVF s XVI Kongres At akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet. så er programmet for NVF s XVI Kongres klart! Det er i dagene 9.-li. juni 1992, at vejfolk fra he le Norden drager til Tammerfors i Finland, hvor kongressen finder sted. Det vil foregå i det nye inter nationale kongrescenter, Tammerforshuset. VIA NORD/CA NVF vil på kongressen foku sere på de internationale per spektiver i udviklingen inden for vej- og trafiksektoren. NVF vil også betone, at det kræver et endnu tættere samarbejde og en vel planlagt arbejdsforde ung mellem de nordiske lande Kongresprogram Tirsdag Åbning af kongressen Lunch Åbning af udstilling Åbningssession Fremtidens transportbehov Miljøkravenes betydning for transporten Økonomiske begrænsninger og muligheder Fremtidens transportsystem Indledningsforedrag Mçxitagelse på Tammerfors Rå.dhus - derfor titlen Via Nordica - den nordiske vej - på NVF s XVI Kongres. NVFs kongres vil belyse vejog t.rafiksektorens nutid og fremtid ud fra forskellige syns vinkler, hvoraf mange er nye. Familiens trarisportbehov, æstetik, miljø og tryghed samt andre mere følelsesmæssige værdier får stadig større betyd ning ved siden af de rent tekni ske aspekter. På kongressens første dag samles deltagere og ledsagere til åbningssessionen i Tam merforshuset. De to følgende dage kan deltagerne vælge mellem forskellige sessioner. De to formiddage er opbygge de som mere debatterende ses sioner med ekspertpaneler, mens eftermiddagssessionerne foregår på mere traditionel for elæsningsform. Ekskursioner Herudover er alle 3 aftener be sat for både deltagere og ledsa gere, mens ledsagerne endvi dere har et program med tre ud flugter om onsdagen og én om torsdagen. Under kongressen er der endvidere ekskursioner til interessante vejbyggerier og til det nye vejtrafikmuseum, som åbnes om mandagen, da- Formiddag gen før kongressens start Onsdag Parallelle sessioner Vmtervedligeholdelsesstrategier Effekter af store projekter Mennesket i trafikken Lunch Udstilling Parallelle sessioner Ressourcevenlige højkapacitetsveje Et miljøfilpasset transportsystem Vejbelægninger - nye krav og løsninger Æstetik i bro- og vejplanlægning Uddannelse inden for vej- og trafiksektoren Mennesket i centrum - forudsætning for at opfylde samfundets krav til en moderne vejforvalming Formiddag/eftermiddag Teknisk ekskursion Hele dagen Udflugter for ledsagere Finskaften Torsdag Parallelle sessioner: BytrafiklØsninger Europæisk harmonisering på vejområdet Trafikstyring med informationsteknologi Mennesket og vejmaskinen i fremtiden KØretøjers udformning og egenskaber Lunch Udstilling Parallelle sessioner: Mennesket i centrum - en forudsætning for at opfylde samfundets krav til en moderne vejforvallning Trafiksikkerhed i byer Alternativ finansiering Broer og tunneler Afslutningsforedrag Byrundtur for ledsagere Festbanket

19 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Efter kongressen kan alle tage del i en 2 dages ekskursion i Birger Jarls fodspor. Turen går fra Tammerfors med skib til Tavastehus, hvor der arran geres en aften på det gamle slot. Ekskursionen afsluttes i Helsingfors om lørdagen. Udstilling I forbindelse med kongressen arrangeres tillige en udstilling i og ved Tammerforshuset. På den kommercielle del vil en række virksomheder fremvise produkter, materialer, udstyr, metoder osv, med tilknytning til vej- og trafiksektoren, mens forskellige maskiner vil blive præsenteret udendørs. Der er udgivet en brochure med nær mere oplysninger om udstillin gen, som interesserede virk somheder kan få tilsendt. På den ikke-kommercielle del vil NVF s 16 udvalg præsentere deres arbejde generelt samt lægge op til de tekniske sessi oner, som udvalgene har an svaret for. De 6 nordiske vejvæsener får også plads her til en præsentation af mål og sira tegier for fremtiden. Deltagerafgiften er fastsat til FMK ved tilmelding før 15.2 og FMK efter Ledsagere må betale henholds vis FMK og FMK. Så det kan betale sig at være tidligt ude! Information og tilsendelse af program med tilmelding: NVF s danske afdeling, Vejdi rektoratet, Postboks 1569, 1020 København, Tlf oet Brdste af: Danmarks saltieverandør siden Brøste har igennem alle årene været med til at sikre den danske saltfor syning ikke mindst efter krigen, hvor Brøste var autori seret af S.H,A.E.F. (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) til at sikre Danmarks salt forsyn ing. I dag sikrer vi Danmarks saltforsyning både fra København og Fredericia. at sig København Fredericia:

20 andre græsgange, men kun be netop foregår hos mange am ter de første måneder dette år udvikling vil få stor betydning regninger, der med en signifi kant sikkerhed skal angive bå Det er naturligt at tage ud ne være ligeså interessant at se jeg i det følgende prøver at be teknisk karakter bliver det ba udført et hav af statistiske be Med disse ord håber jeg at ha men også den rasende tekniske det som en lettelse at kunne get på hvilket stade man befin der sig, vil der være behov for re medarbejderpolitik m.m., computer. Dette kræver dog et til vejprojektenng, som har et hvordn hun vil opleve verde datter, tænker jeg ofte på, Når jeg ser på min nylig fødte For at kunne projektere på en tilbage til projekteringssitu gen. ationen. over til den tekniske side afsa le som venter og ser. Lige me vet. De, som har prøvet, ved, at mainframes og i dagens Dan gjort det i adskillige år, andre steder er man netop i en ind læringsfase, og tilbage er nog de omgivelser. Man kunne så med få cm s nøjagtighed. GPS vetvis blive mere og mere ak med objektorienteret pro et. Tiden er løbet fra de store om fremtidige opmå.lingssy ne spiller en stor rolle (bl.a. stemer, hvor specielt satelitter de sidstnævnte netop på dette de fleste oplysninger der er be de mest anvendte løsninger. mer er kun i sin vorden, men er til de førnævnte relevante op er statistisk kan finde frem til komme, det gør det. punkt halte bagefter i mange år stadigvæk en dyr løsning, men ekspertsystemer, der v.hj.a. et mange uløste problemstillin vendte opmålings instrument foreløbig. Foruden som projekterings Dette kan lede tanken videre til lag af helt andre dimensioner. ve med at være det mest an som geografisk reference. gen. Hvilket grundlag man Ønsker projekt kan man via det geo i. Uden at skulle forlade sit man kræver af det. Således vil hov for, er knyttet til det geo GIS kan i dag give et digitalt kort er med henblik på den EDB-tekniske udvikling. 20 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 At civilingeniør, Ph.D.stud. Erik Kjems. Vejprojektering i fremtiden Et tankespind omkring en fremtidig projekteringssituation for en vejingen for verdensbilledet fremover. hvis så indholdet skal være af At skrive en artikel om fremti ger som vi er vidner til disse år, alene de politiske omvæltnin nen, når hun bliver stor. Ikke jektering. Det er i denne arti de den ene og den anden frem re værre. Selvom der bliver udarte i forfærdelige gætterier, den er uhyre vanskeligt og kan dig mest rammende med orde om fremtiden, ne: det er svært at spå, især tid, er utrættelige Storm P. sta kel ikke min mening at træde skæftige mig med emnet vejprojektering, selvom det kun ve fået lidt rygdækning, når på andre områder som f.eks. skrive fremtiden for Vejpro vis er meget mere væsentligt vejvedligeholdelse, der givet på området. Her tænker jeg set i samfundsøjemed. ation og nyeste begivenheder Udgangspunktet gangspunkt i den aktuelle situ des brug af EDB-værktøjer specielt på den vejprojekteren førelse af nye og bedre edb-sy igennem de sidste årtier, ind stemer til vejprojektering som maet Compaq), der har det kla re budskab at decentralisere tralt hos den enkelte projekte rende. Enkelte steder har man Hvor man tidligere via en kob ung til vejdatalaboratoriet skærmen kræver det et digitalt kortgrundlag. I dag løser de fleste problemet ved egen opmåling med totalstation eller De fleste vil føle (eller har følt) en sværvægtig betydning. mark tales mere og mere om downsizing (et udtryk der sid samt VIS-projektet, som også for en vejprojekterendes fremtidige arbejdssituation vil have edb-opgaverne, hvilket fører ste år blev indført af EDB-fir løste sine opgaver, såsom lini forlade det tunge beregnings apparat hos vej datalaboratori eberegning, mængdebereg man i dag opgaverne decen ning, udtegning m.m., løser kunne man meget vel diskute at kunne vurdere en fremtidig arbejdssituation. Herunder men jeg vil tage et elegant hop projekter. Vi kan foreløbig kun Projekteringsgrundlaget Produktionsomkostningerne relativt stort nøjagtighedskrav. se frem til et landsdækkende digitalt kort, der kan anvendes ved fotogrammetri for større er store, og der er stadigvæk I forbindelse med større bygværker anvendes ofte foto montager (computergrafik) til GPS-systemet). ger ved det digitale kort, men Et andet kortgrundlag, der er ken. Teknikken er velkendt i GIS-konceptet er der mange med højdeinformationer og dag, men bl.a. i forbindelse inde i billedet er ra:tergrafik at vise et projekt i eksisteren uløste problemer. direkte inde i billedet og ledes tænke sig at projektere det er meget vanskeligt at dring. I princippet det sammen med den tredje dimension gi som et rastergrundlag, dog Der sker meget på kortom rådet disse år, og der er store planer løbende følge naturens foran kunne håndtere disse billeder, skærm. Men måske vil fremti håndtere 3-dimensioner på en rede computerspil. dige ingeniørgenerationer inspireret fra deres 3D anime puteranimeret billede. Denne Tilsidst vil jeg tage skridtet ken (Virtuel Reallity). Her be bl.a. ejendomsmæglere og ar væger man sig inde i et com fuldt ud og nævne VR-teknilc Levende billeder. en bil og fornemme et anlægs kitekter, der viser rundt i gam projekt, der kun eksisterer i en måde. For en politiker betyder le eller uopførte huse på denne teknik er ved at blive indført af det, at han kan sætte sig ind i udstyr og projekteringsgrund For at et ekspertsystem skal kunne virke tilfredsstillende Ekspertsystemer tuel. Totalstationen vil vedbli endnu, men vil med årerne gi endnu. Fotogrammetrien er stemt af, hvilken nøjagtighed at projektere på, vil blive be grundlag har det digitale kort systemerne er ikke så langt en ligeså væsentlig opgave grammering, neutrale netvær menhæng et ekstra gode, idet grafiske område man arbejder Dette er i projekteringssam grafiske informationssystem ger til brug ved projekterin hente alle relevante oplysnin regelsæt og erfaringsværdi kræver det, at det har adgang lysninger, hvilke GIS-syste met kan levere. Ekspertsyste meget omtalt i forbindelse

Ny navnestandard for vejelementer

Ny navnestandard for vejelementer Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Transport, Veje & Jernbaner Carl Bro as TMC-DIB bestyrelsesmedlem mar@carlbro.dk Tlf : 43 48 66 73 Ny navnestandard for vejelementer Danmark: Blandt vejingeniører,

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

3. Længdeprofilsberegning

3. Længdeprofilsberegning 3. Længdeprofilsberegning For at konstruere et længdeprofil genereres først et terrænprofil ud fra databaseoplysninger, som i jeres tilfælde er givet på forhånd. Derefter konstrueres det egentlige længdeprofil.

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Lagstruktur for Anlæg

Lagstruktur for Anlæg Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Veje & Jernbaner Grontmij Carl Bro A/S marianne.rask@grontmij-carlbro.dk Tlf : 27 23 66 73 Lagstruktur for Anlæg Siden MicroStation version 8 kom frem har

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS Velkommen til Grundkursus i vej- og trafikteknik Vejteknik i byen Velkommen til Vejteknik - Hvem er jeg? Navn: Erik Kjems Uddannet på AAU, Konstruktion, spec. Offshore Vejingeniør i amtet (1988 1991) Ph.d.

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Stilarter, rapporter, m.m.

Stilarter, rapporter, m.m. AutoCAD Civil 3D 2009 Country Kit Danmark Readme Stilarter, rapporter, m.m. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Prospector... 4 Settings... 6 Punkter (Points & Point Groups)...

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Geologisk modellering

Geologisk modellering Geologisk modellering Smålyng Gislum Haderup Viborg Kasted Grindsted Thyregod Skuldelev Gladsaxe Ishøj Frederiksberg Torkildstrup Store Fuglede Nyborg Abild Vesterborg )LJXU 3ODFHULQJHQDIGH*5802RPUnGHUGHUHUXGYDOJWWLOJHRORJLVNPRGHOOHULQJ

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt.

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt. Vejdata og GIS i Hjørring Kommune. Teamleder, civilingeniør Ole Madsen Hjørring Kommune teom@hjoerringkom.dk Resume Tilvejebringelse og anvendelse af vejdata i forbindelse med konkrete drifts- eller planlægningsopgaver

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog Danmarks Topografiske Kortværk Produktkatalog maj 2000 ndhold ntroduktion 2 4-cm kortserien, Danmark 1:25.000 4 2-cm kortserien, Danmark 1:50.000 6 1-cm kortserien, Danmark 1:100.000 8 Færdselskort, Danmark

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Kombinere Trekantmodel og Kvadratnetsmodel med grænselinjer

Kombinere Trekantmodel og Kvadratnetsmodel med grænselinjer Kombinere Trekantmodel og Kvadratnetsmodel med grænselinjer Dette er en beskrivelse af opbygningen af en overflademodel til visualisering, hvor Trekantmodel og Kvadratnetsmodel kombineres. Den projekterede

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU AVF-seminar, Vejle Onsdag den 2. nov. 2005 Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Horisontal geometri færdig (Linieføring) Vertikal geometri (Længdeprofilet) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen den rumlige beskrivelse

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S Vianova Systems Netværket 1988 1990 2000 1995 2005 2010 Vianova Norge (HQ) Vianova Sverige Vianova Danmark Vianova UK Vianova

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges.

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Danmarks fikspunktsregister Valdemar. Vejledning Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Hvis du er ny som bruger af applikationen,

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Vertikal geometri (Længdeprofil) Gradienter, radier (erfaringsværdier) Udformning (sikre og gode veje) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

Novapoint Brugermøde 2013

Novapoint Brugermøde 2013 Novapoint Brugermøde 2013 - det 20ende i rækken! Årets tema er «Mere vej for pengene» Under hele brugermødet sætter vi skarp fokus på, hvordan viden omsættes til praktisk brug i hverdagen; hvordan får

Læs mere

Københavns Metro Cityringen, linieføring

Københavns Metro Cityringen, linieføring , linieføring Introduktion Forudsætninger for projektet grundlag for horisontal geometri grundlag for vertikal geometri normgrundlag Arbejdsmetode Resultater 1 , linieføring Introduktion Først lidt om

Læs mere

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Forord Efter den store succes med Bygningsdelkataloget med informationsniveauer (LOD) for byggeri, blev det besluttet

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S landskabsarkitekt faget projekterer uderum i alle skalaer fra de største anlæg til de mindste sten CCS LANDSKAB DET DIGITALE

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort)

Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort) Registrering af trafikskader på sygehuse baseret på geografisk information (elektronisk kort) Afdelingslæge JM.Lauritsen, Afdelingen for Forebyggelse og Sundhed, Fyns Amt. Baggrund: Ved forsøgsvirksomhed

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde maj 2005 Veje i bynære områder

Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde maj 2005 Veje i bynære områder Program for møde i det nordiske Miljøudvalg 51 i NVF i Roskilde 26. 28. maj 2005 Veje i bynære områder Torsdag 26. maj 2005: Sted: Roskilde Vindeboder 7, 4000 Roskilde (Vandrehjemmet på museumshavnen)

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem. Data model Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere

Læs mere

Bachelor- og Diplomingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6. semester Tema: Projektering af vejanlæg

Bachelor- og Diplomingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6. semester Tema: Projektering af vejanlæg Bachelor- og Diplomingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6. semester Tema: Projektering af vejanlæg Agenda Om semestret Om projektenheden Om projektarbejdet Fagligt indhold Projekteringsværktøjet

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Rumlig afbildning. af Torsten Gjøl Jacobsen, bygningskonstruktør og Lasse Bengtsson, arkitekt m.a.a. Københavns Erhvervsakademi, Byggeri/Produktion

Rumlig afbildning. af Torsten Gjøl Jacobsen, bygningskonstruktør og Lasse Bengtsson, arkitekt m.a.a. Københavns Erhvervsakademi, Byggeri/Produktion Rumlig afbildning af Torsten Gjøl Jacobsen, bygningskonstruktør og Lasse Bengtsson, arkitekt m.a.a. Københavns Erhvervsakademi, Byggeri/Produktion Den traditionelle bygningstegning, med sin plan, snit

Læs mere

Funktionsoversigt. Program versioner Basic Pro ELPROCAD IC 5.0 ELPROCAD LT 6.9 ELPROCAD Dokumenttyper. Program

Funktionsoversigt. Program versioner Basic Pro ELPROCAD IC 5.0 ELPROCAD LT 6.9 ELPROCAD Dokumenttyper. Program gram versioner gramforudsætninger Læser og skriver i standardfil formatet.dwg, version 2013 og nedad. Arbejder direkte i AutoCAD s dwg format uden konvertering. Moduler for intern og ekstern forbindelsesdokumentation.

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Jan Kragerup, civ. ing., Ph.D., NIRAS Indledning NIRAS med franske Systra som underrådgiver løser for Udenrigsministeriet (Naboskabsprogrammet) en

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Veje og højdemodeller. Svend Elgaard Fagkoordinator, landmåling og kort Anlægsområdet, Vejdirektoratet

Veje og højdemodeller. Svend Elgaard Fagkoordinator, landmåling og kort Anlægsområdet, Vejdirektoratet Veje og højdemodeller Svend Elgaard Fagkoordinator, landmåling og kort Anlægsområdet, Vejdirektoratet Agenda Vejdirektoratet hvem er vi? Vejprojektering (skitse og detail) Vejgeometri, afvanding, visualisering,

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet.

Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet. STYREGRUPPEN Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet. Tid og sted: Mødet afholdtes d. 3. september 2003 på GEUS. Deltagere: Kurt Sørensen (KIS), Århus Universitet Martin Skriver (MASK), Miljøstyrelsen

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere