VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra"

Transkript

1 Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens matematikundervisning. Dengang var de professionelle regnearksprogrammer helt uden for skolernes økonomiske muligheder, hvorfor der også i andre forskellige sammenhænge blev udviklet små regnearksprogrammer til skolebrug. Siden er de professionelle regnearksprogrammer som Excel eller Works nærmest blevet standardudstyr på computere, hvilket har gjort det nærliggende, men ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at satse på disse programmer i skolens matematikundervisning, jf. artiklen Kan man regne med regneark i skolen? i september 2000 nummeret af Matematik. Gennem 90 erne har vi i INFA-projektet i tæt samarbejde med lærere, i de seneste år specielt med 2 matematiklærere og deres klasser ved Dronninggårdskolen i Holte, arbejdet med at udvikle et regneprogram, der bygger på kerne-ideen i et regnearksprogram, men hvis udformning er rettet mod skolens matematikundervisning og ikke mod forretningslivets behov. Første udgave af programmet blev meget beskedent kaldt miniregn. Den anden udgave har fået navn efter et af de vigtigste træk ved programmet, nemlig at den matematik, man anvender for at få foretaget udregninger, er synlig. Programmet kaldes VisiRegn for (Visible udregninger). VisiRegn rummer væsentlige udbygninger af miniregn. En første version af programmet vil formentlig være færdig, når dette læses. I artiklen Kan man regne med regneark i skolen? beskrives en række ulemper ved brugen af regneark i skolens matematikundervisning. Nedenfor beskrives gennem små eksempler, hvordan vi med VisiRegn har forsøgt at komme uden om disse ulemper. Der kan i eksemplerne her naturligvis kun antydes nogle mulige veje, man kan gå i arbejdet med at åbne elevernes øjne for skønheden og nytten af elementær algebra. Eksempel 1: Find tal, der lagt sammen giver 10. Eleven taster et regneudtryk ind i kolonnen Udtryk, og dets værdi dukker automatisk op i kolonnen Værdi (som man ikke kan skrive i). figur :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 1 af 6

2 VisiRegn arket hjælper med at tjekke, om tallene giver summen 10 og giver en god oversigt over elevens forslag. Man kan sammenligne med andres forslag, og man kan måske endda finde en mere systematisk fremgangsmåde, der sikrer at alle muligheder kommer med. I et regneark kunne man indtaste formler som =3+7, men så snart indtastningen var færdig, ville man kun kunne se værdien 10. Man kunne naturligvis i stedet have, at eleverne indsatte tal i kolonne A og kolonne B, og at læreren så havde indsat formler, der fandt summen, i kolonne C, men igen ville den umiddelbare synlighed af, hvad der foregår, ikke være til stede, og værktøjet måtte så også forberedes af læreren. Eksempel 2: Hvilken værdi har udtrykket 12/2+1*4? (Tjek dit svar med VisiRegn). Hvilke andre værdier kan man få frem ved at sætte parenteser i udtrykket? figur 2 Her arbejdes med regneoperatorernes hierarki, og hvordan man med parenteser selv kan overtage styringen af den orden, hvori regneoperationerne udføres. Tallene i udtrykket er valgt med omhu, sådan at uanset hvordan man sætter parenteser, vil værdien være et heltal. (Man kan få 5 forskellige værdier frem). Arbejdet med mere komplicerede rene taludtryk burde jo egentlig være en naturlig indledning til bogstavregningen. I de 2 første eksempler er VisiRegn anvendt som en avanceret lommeregner, men kernen i programmet er dets mulighed for at opbygge umiddelbart synlige matematiske modeller, opsamle data fra modellerne i tabeller og afbilde disse data grafisk. Dette gøres på en måde, så man hele tiden visuelt kan følge samspillet mellem modellen, og opbygningen af dens tabel og graf. I artikelform er det naturligvis vanskeligt at give et indtryk af dynamikken i dette elektroniske samspil. I litteratur om skolens matematikundervisning kan man finde mange beskrivelser af de problemer, som eleverne har, når de går fra regning med tal til regning med bogstaver. Det sidste forekommer ofte eleverne så abstrakt, at det opfattes som indholdstom symbolmanipulation. Jens Højgaard Jensen nævner i sin artikel Bogstavregning som almen dannelse, at en årsag til problemet kan være, at eleverne aldrig har fattet fidusen ved bogstavregning - at den giver mulighed for at formalisere en problemstilling, således at der kan tages stilling til den og regnes på den. Håbet her er, at man med VisiRegn nemt kan få øje på fidusen, og at VisiRegn på den måde kan være en elektroniske bro, der letter den traditionelt svære overgang mellem talregning og bogstavregning. Eksempel 3 En forretning giver en uge 15% rabat på alle varer. Rabatten fratrækkes ved kassen. Hvad skal man betale for en vare, der har prisen 500,00 kr.? figur 3a Her finder man i VisiRegn den klassiske 3-delte opstilling: :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 2 af 6

3 - Først beskrives (i kolonnen Navn), hvad man er i gang med at finde/angive. - Dernæst angives (i kolonnen Udtryk), hvordan man vil finde det. - Endelig vises (i kolonnen Værdi, som man ikke kan skrive i), hvad resultatet af udregningen af Udtryk giver. Hvis man vil finde, hvad der skal betales for en vare med en anden pris, så skal man i de 3 udtryk i figur 3a ind og rette 4 tal. Det er jo besværligt, men heldigvis er et navn i VisiRegn værdifuldt, ikke blot fordi det angiver, hvad man er i færd med at finde, men nok så meget fordi det faktisk har en værdi, nemlig den der er angivet i samme linie som navnet. Altså kan regneopstillingen ovenfor vha. navne (variable) omformes til en matematisk model, sådan at man blot skal indtaste tallet for Pris og så automatisk får leveret værdierne for Rabat og Betal. figur 3b Vores hidtidige erfaringer tyder på, at det er overkommeligt for skolens elever at gå fra rene regneopstillinger og til de tilsvarende matematiske modeller, sådan som det er illustreret i figurerne 3a og 3b. En af grundene til dette kunne være brugen af informative variabelnavne som Pris, Rabat og Betal (i stedet for de traditionelle x, z og y eller regnearkets B1, C2 og C3). Måske skulle vi i skolen hellere tale om navneregning i stedet for bogstavregning. En anden grund kunne være, at variable her altid har en aktuel værdi, og at det variable ligger i, at man let kan ændre denne. Man slipper for den helt abstrakte idé, at den variable står for et vilkårligt tal. Endelig skal det igen fremhæves, at både regneopstillingen og modellen fremtræder for brugeren i en i alle detaljer synlig form. Har man kompetencen til at beskrive en situation vha. en matematisk model i VisiRegn, så kan denne bruges til at løse problemer, hvis løsning meget vel kunne være uden for rækkevidde uden den elektroniske model. Denne styrke kan man få en anelse om i det følgende, hvor der bygges videre på det banale eksempel ovenfor: Hvis man har 275,00 kr. til at betale med, hvad er så den højeste pris, man kan tage med hen til kassen? For at besvare dette spørgsmål kræves der traditionelt, at man kan regne baglæns, eller at man kan opstille en ligning og løse denne. Begge metoder falder mange af skolens elever svært. Med VisiRegn er der en tredje metode, gættemetoden. Man prøver med forskellige værdier for Pris og arbejder sig på den måde frem til en værdi af Betal, som ligger tæt på 275 kr. uden at overstige denne. Den metode kan naturligvis også anvendes i et regneark, men der skal man selv holde styr på sine gæt, og hvad de gav som resultat. I VisiRegn kan man bede om (med T-mærkning yderst til venstre) at få disse opsamlet i en tabel, som vist i den højre del af figur 3c: :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 3 af 6

4 figur 3c Af tabellen fremgår at en Pris på 323,50 kr. kan man klare, mens en Pris på 323,75 kr. ikke kan klares med de 275 kr. Gættemetoden forudsætter en god forståelse af modellens sammenhæng mellem inddata og uddata. Helt tilfældige gæt vil jo næppe føre frem til en løsning. Til gengæld kan man nøjes med at tænke i en fremadregnende model. Ligeledes må man ved gættemetoden overveje, hvilken nøjagtighed man mener, at svaret kræver. Med tabellen til rådighed er det nærliggende som i figur 3c at bede om at få dens værdier afbildet som punkter i et koordinatsystem, og beder man om at få punkterne forbundet ser de jo ud til at ligge på en ret linie. Dette kunne føre til, at man forsøgte at udforske strukturen i modellen. Hvad er det der gør, at punkterne kommer til at ligge på en ret linie? Ser man bort fra linien med inddata, er modellen ovenfor på to linier, hvor man trinvist arbejder sig frem mod resultatet (problemet er opdelt i delproblemer). Men det ville nok være nemmere at se modellens struktur, hvis man kunne springe mellemleddet (Rabat) over og have modellen i én linie, som vist i figur 3d. figur 3d Dernæst kan man, som vist, lege med omskrivninger af modellen. VisiRegn kan ikke (og skal heller ikke kunne) foretage disse omskrivninger, men dens beregning af værdien af elevens omskrevne udtryk kan være en støtte. I hvert fald vil eleven vide, at en omskrivning er forkert, :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 4 af 6

5 hvis den ændrer værdien. På den anden side er en uændret værdi naturligvis ingen garanti for at omskrivningen er korrekt. Yderligere data til støtte eller forkastning af omskrivningen kan og bør indhentes gennem afprøvning af modellen med andre inddata. VisiRegn kan naturligvis også være nyttig, hvis man ikke ønsker at anvende gættemetoden. Man kan udforme en tilbageregnende model som i figur 3e. Her må så overvejes betydningen af de mange decimaler i svaret. Figur 3e Hvis forretningen ofte skifter den procent, der gives i rabat, så er det enkelt at udbygge modellen ved at indskyde en linie, hvori der gives mulighed for at have rabatprocenten som inddata: Figur 3f Eksempel 4. Hønseavler Jensen har besluttet, at burhønsene skal have en rigtig udendørs hønsegård. Jensen har mere end rigelig plads til hønsegården, men han har desværre kun 24 m hegn. Han (og hønsene) vil naturligvis helst have hønsegården så stor som muligt (dvs. at den skal have så stort et areal som muligt) :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 5 af 6

6 Her er blot vist det endelige VisiRegn-ark i det tilfælde, hvor hønsegården skal være rektangulær. Med gættemetoden kan problemet, som det ses, løses uden særligt kendskab til polynomiumsfunktioner af 2. grad. Skal man for alvor have glæde af et værktøj, så skal man være tryg ved det. Det skal passe både til hånden og til hovedet. Med andre ord: det skal være let at håndtere, og dets virkemåde skal være indlysende og enkel at følge, sådan at det er ligetil at identificere situationer, hvor det er fordelagtigt at anvende værktøjet. Først når eleverne har sådanne værktøjer, vil vi for alvor se IT integreret i matematikundervisningen. Det er en spændende proces at udvikle et program som VisiRegn. Vi har mange ideer til at forbedre det og får til stadighed flere fra matematiklærere, der har arbejdet med programmet. Referencer: Jensen, Jens Højgaard: Bogstavregning som almen dannelse, Kvan 56, Marts 2000, Matematikken i verden. Larsen, Inge B.: Kan man regne med regneark i skolen? Matematik, nr. 5, September 2000 Læs mere om INFA - IT i skolens matematik på adressen: eller i heftet: INFA Programmer. Tekster. Emma-temaer. Kurser over datanet. MI :06 Inge B. Larsen Matematik marts 2001.doc 6 af 6

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere