Rebild Kommune. Etablering af faunapassage ved Volstrup Dambrug FORUNDERSØGELSE AF FAUNAPASSAGE VED VOLSTRUP DAMBRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild Kommune. Etablering af faunapassage ved Volstrup Dambrug FORUNDERSØGELSE AF FAUNAPASSAGE VED VOLSTRUP DAMBRUG"

Transkript

1 Rebild Kommune Etablering af faunapassage ved Volstrup Dambrug FORUNDERSØGELSE AF FAUNAPASSAGE VED VOLSTRUP DAMBRUG

2 Rebild Kommune Etablering af faunapassage ved Volstrup Dambrug FORUNDERSØGELSE AF FAUNAPASSAGE VED VOLSTRUP DAMBRUG Rekvirent Rådgiver Rebild Kommune Center Natur og Miljø Jernbanegade Nørager Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektudarbejdelse Morten Nielsen Kvalitetssikring Allan Bo Mikkelsen Revisionsnr. 01 Godkendt af Henrik Grove Andreasen Udgivet EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Oplysninger om indsatsen Formål, omfang og bindinger historiske kort Plangrundlag, data og registreringer Tekniske anlæg og ledninger mv Projektforslag Mulige løsningsforslag Projektbeskrivelse Projektomfang Indledende arbejder Udgravning og terrænregulering Vandløbets dimensioner Vandløbstunnel Udlægning af gydegrus Stensikring af vandløbsbrinken Afskæring af hovedløb ved etablering af dæmning Sikring af vandforsyningen til Volstrup Dambrug Afskæring af fødekanal til dambruget Etablering af pumpe og pumpestation Omlægning af kabler Geotekniske undersøgelser Reetablering af projektområdet Berørte lodsejere Forventede konsekvenser Nødvendige afværgeforanstaltninger... 28

4 10. Omkostninger og tidsplan Konklusion: Projektets gennemførlighed... 29

5 BILAGSFORTEGNELSE 1. Plantegning af projektforslag. 2. Længdeprofil af projekteret og opmålt strækning. 3. Længdeprofil af projekteret strækninger med beregnede vandspejl. 4. Tværsnitsprofiler af den projekterede strækning med beregnede vandspejl. 5. Længdeprofil af projekteret og opmålt strækning med beregnede vandspejl.

6 1. OPLYSNINGER OM INDSATSEN Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatsen Indsats ID AAL Indsats type Spærring i form af et stemmeværk Vandløbets navnn Simested Å Vandløbssystem Hovedløbet af Simested Å Nærmeste Stemmeværket ligger ved Volstrup Dambrug mellem Stenild og topografiske stednavn Døstrup, se figur Projektlokaliteten 1.7. Beskrivelse af indsatsen Opstemningsretten benyttes af Volstrup Dambrug til dambrugs- Å opstem- drift. Der kan ifølge vandløbsregulativet for Simested mes til flodemålskoten 27,77 m DNN. Opstemningen styres via 2 manuelt betjente stigborde. Det samlede vandslug for stemmet er 4,0 m. Stemmets bundplanke er angivet i regulativet til kote 27,41 m DNN. Faldhøjden der skal udlignes i forbindelse med opstem- Der etableres ningen udgør cirka 0,70 m. Etablering. cirka 156 m omløbsstryg. Omløbsstryget starter cirka 100 m op- strøms stemmeværket, og ledes herefter udenom stemmeværk og bygningsanlæg, og tilsluttes det eksisterendee vandløb lige før vejbroen, se figur 1.2. Nedstrøms Volstrup bro udlignes et niveau- cirka 200 spring mellem bro- og vandløbsbund, og der etableres m strækning med gydebanker. Figur 1.1. Oversigt over projektområdets beliggenhed. 6 / 29

7 Figur 1.2. Spærringens beliggenhed. Baggrundskort, Ortofoto Formål 2.2. Omfang 2.3. Bindinger 2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, projektomfang og de bindin- ger, som projektet er behæftet med. Formålet er, at undersøge om der er mulighed for at etablere en faunapassage ved Volstrup Dambrug (AAL-1474). Hvis spærrinfor meter gen, i form af en opstemning fjernes, åbnes der (jf. GIS er det kun meter) målsatte vandløb opstrøms herfor. Formålet er, at undersøge hvordan der kan etableres en faunaom stemmevær- passage som både smådyr og fisk kan passere. Der etableres et 156 m langt omløbsstryg uden ket med tilslutning til det eksisterende vandløb før landevejen. Nedstrøms vejbroen fyldes niveauspringet ud med stenmaterialer for at sikre et jævnt fald på strækningen. Se figur 2.1. Rebild Kommune ønsker, at der udarbejdes en fremtidssikret faunapassage, hvor vandforsyningen til dambrugsdriften sikres ved en pumpeanordning uafhængigt af vandløbets fysiske skik- kelse. Rebild Kommune ønsker, at etablere et omløbsstryg startende opstrøms spærringen, som bliver tilsluttet det eksisterende vand- løb nedstrøms spærringen lige før vejbroen. 7 / 29

8 Figur 2.1 Projektforslag, omløbsstryg ved Volstrup Mølle. 3. HISTORISKE KORT Af nedstående historiske kort fremgår Simested Å s tidligere forløb og varierende stør- mellem relse på den opstemmede sø. Bemærk, at vandløbet tidligere har forløbet kommunevejen og gårdejendommen, jf. figur 3.2, ortofoto fra Figur 3.1 Historiske kort fra anden halvdel af 1800-tallet. Her ses en opstemmet sø. 8 / 29

9 Figur 3.2 Ortofoto fra Bemærk omløbet nord om ejendommen. 4. PLANGRUNDLAG, DATA OG REGISTRERINGER I det følgende afsnit beskrives de planmæssige forhold, som har relevans for projektet og projektområdet. Plangrundlag Vandløbets klassifika- tion Vandløbsmyndighedd Vandløbsregulativ Vandplanens målsætning Miljøtilstand Offentligt vandløb. Rebild Kommune Vandløbsregulativ for Simested Å af 1991, udarbejdet af Nordjyl- i 2003 lands Amt. Yderligere er der udarbejdet et tillægsregulativ af Nordjyllands Amt, der omhandler ændring af grødeskærings- terminen. Udkast til Vandplaner 2013: Mål faunaklasse DVFI: 5 Målsætning for vandløb, Regionplan 2005: B1/B2 (Gyde- og yngelopvækstvand for laksefisk/opholds- og opvækstvand for laksefisk) NST målst. AAL nedstrøms Volstrup Dambrug: DVFI: 4 (2013) noget forringet biologisk kvalitet. NST målst. AAL opstrøms Volstrup Dambrug: DVFI: 3 (2013) noget forringet biologisk kvalitet. Fysisk indeks: 9 / 29

10 Ingen målinger Befiskningsresultater fra 2006 i forbindelse med udsætningsplan for Simested Å: Ørredyngel antal/100m 2 Ældre ørreder antal/100m 2 Ingen 2,9 Uddrag fra udsætningsplanen 2006: Strækningen ned forbi Volstrup Dambrug er en udmærket biotop for ældre ørreder. Bunden består overvejende af sand og der er generelt mangel på gydeområder. Ørredbestanden er her langt under det forventede. De fysiske forhold bliver gradvist bedre på stykket ned mod Steet naturligt forløb nild Bro. Her er Simested Å et flot vandløb med og stor variation. Fiskeriet over gydeområdet opstrøms Stenild Bro afslørede en høj tæthed af både yngel og ældre ørred. Lgd.: 3,5 km, gbr.: 4,4 m, Dybde: cm. Her udsættes: 1000 stk. 1 års-yngel. Vandplanens øvrige indsatser Registreringer Fredninger 3-beskyttelse Natura beskyttelse Bilag IV-arter Øvrige udpegninger og registreringer Beskyttelses-linjer Arkæologi og kulturhi- storie I Simested Å er der registreret flere spærringer nedstrøms Vol- strup Dambrug bl.a. Røjdrup Fiskeri som indgår i nærværende forundersøgelse. Der er ingen registrerede fredninger i projektområdet Der er ingen beskyttede naturtyper i projektområdet. Simested Å er et 3 beskyttet vandløb. Der er ingen Natura 2000 beskyttelse i projektområdet. Der er ingen registrerede Bilag IV-arter i projektområdet. Okker: Okkerklasse IV, ingen risiko for okkerudledning. Jordbund: Humusjord i projektområdet. Se figur 4.1. Jordforurening: Der er registreret en jordforurening kortlagt på vidensniveau 1 i den sydvestlige del af projektområdet. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Se figur 4.2. Boringer (GEUS) Der er registreret en boring med DGU. Nr , 10 m nord for ejendommens NØ hjørne. Se figur 4.3. Projektområdet er omfattet af Å-beskyttelseslinjen. Der er ingen registrerede fund eller fortidsminder i projektområ- det. 10 / 29

11 Nødvendige myndig- Vandløbsloven: Hvis det besluttes, at fremme nærværende pro- jf. 37 i hedstilladelser jektforslag skal der gennemføres en restaureringssag, vandløbsloven. Naturbeskyttelsesloven: Projektet vil sandsynligvis kræve en dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven. Fredningsnævnet: Irrelevant. VVM-screening: Inden en eventuel gennemførsel af projektet skal der foretages en VVM-screening, jf. Bekendtgørelse nr af 15/12/2010, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 11 f. Vandforsyningsloven: Der skal udstedes en ny tilladelse til ind- Dambrug via vinding af overfladevand fra Simested Å til Volstrup en pumpeanordning. Alternativ skal der gives tilladelse til en vandforsyningsboring. Figur 4.1 Humusjord i projektområdet omkring Volstrup Mølle (lysegrøn områdeskravering). 11 / 29

12 Figur 4.2 Forurenet jord på vidensniveau 1 i projektområdet (blå områdeskravering). Figur 4.3 Boring ved Volstrup Mølle. 12 / 29

13 Opmålinger Vandløbsregulativ Supplerende data Orbicon har foretaget opmåling af Simested Å i 2008 ved Volstrup Dambrug og opstrøms. Yderligere er der foretaget kontrolopmå- i forbindelse ling af Simested Å i 2009 og 2010 på delstrækninger med regulativkontrol. Opmålinger er udført med en profilafstand på max. 100 m og med opmåling af bygningsanlæg, stemmeværdetaljeringsgrad ker, tilløb mv. Opmålingen er foretaget med en som muliggør hydrauliske konsekvensberegninger. Vandløbsregulativet for Simested Å er fra 1991, udarbejdet af Nordjyllands Amt. Af regulativet fremgår at strækningen fra op- ved stemningen ved Røjdrup Fiskeri og frem til opstemningen Volstrup Dambrug henlægger naturligt. Fra (st ) opstemnin- fastlagt følgende gen ved Volstrup Dambrug til st m er der teoretiske dimensioner: Station (m) Regulativ bundkote i (m) DNN Karakteristiske afstrømninger Bundbredde i (m) St ,60 * Naturlig St ,40 * 4,0 St ,14 * Fald i promille * Naturlig * 0,35 * Anlæg er fastsat til 1:1,5 fra St St m. Til fastlæggelse af karakteristiske afstrømningsværdier er neden- gennemført stående målestationer anvendt samt vingemålinger på tre lokaliteter opstrøms Volstrup Dambrug. Hydrometrisk målestation Topografisk opland Driftsperiode , Simested Å, Sdr. Borup 17.05, Simested Å, Skive - Hobrovej 223 km² 218 km² Karakteristisk hændelse Afstrømning l/s/km 2 Medianminimum 7,1 Sommermiddel 9,2 Vintermiddel 12,8 Medianmaksimum / 29

14 Vandindvindingstilla- delse I henhold til vandindvindingstilladelsen af 22. august 2005, har Volstrup Dambrug tilladelse til indvinding af overfladevand fra Simested Å på 225 l/s efter vandforsyningslovens 20 og 21. Der må indvindes vand fra Simested Å til dambrugets drift ved dambrugets stemmeværk ved kote 27,77 m DNN. Der må indvin- at der altid des 225 l/s svarende til 810 m 3 /time dog således, opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af medianmini- mum i vandløbet, (½Qmm = 225 l/s). Tilladelsen er gyldig til den 1. september Miljøgodkendelse Volstrup Dambrug har ingen miljøgodkendelse. Dambruget har søgt om miljøgodkendelse som i øjeblikket under udarbejdelse. 5. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tekniske anlæg og ledninger mv. inden for undersøgelsesområdet. Disse er gengivet i nedenstående afsnit. Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. via ledledningsejere i ningsejerregistret LER, hvoraf fremgår følgende eller nær projektområdet: TDC HEF LER Det projekterede vandløb krydser et TDC kabel ind til ejendommen beliggende ved Volstrup Mølle, se figur TDC har foreta- at TDC s kabler get en besigtigelse af vejbroen og har konstateret er fæstnet til broen. TDC s kabler ved vejbroen får ingen indfly- delse for projektet. Det projekterede vandløb krydser HEF s kabel ind til ejendommen beliggende ved Volstrup Mølle, se figur 5.1. HEF har kabler på begge sider af vejbroen. Rebild Kommune oplyser, at HEF har fået tilladelse til at fortage en understyret boring under Simested Å ved vejbroen mindst 1 m under regulativmæssigg bund og sider. Dræn Bygninger og anlæg Der er ikke registreret dræn der bliver påvirket af projektet. Rebild Kommune er vejmyndighed på vejbroen. Det har ikke været muligt at fremskaffe tegninger over broen. Det vurderes umiddelbart, at broindløbskoten kan sænkes 30 cm, uden at det underminerer vejbroen. Broindløbskoten vil da være i samme niveau som broudløbskoten. 14 / 29

15 Figur 5.1 Oversigtskort over HEF kabler (lysegrøn) og TDC kabler (orange). 6. PROJEKTFORSLAG 6.1. Mulige løsningsforslag Løsningsforslag 1, stort omløb Følgende 2 løsningsforslag er indgået i overvejelserne om etablering af en fuld fauna- passage for vandrende fisk og smådyr. En forlægning af Simested Å på cirka 650 m uden om Volstrup Dambrug ved benyttelse af dambrugets fødekanal og underføring ved vej. Forlægningen vil kunne blive anlagt med et gennemsnitsfald på 2,3 promille. Ved begyndelsen af forlægningen skal der etableres en afskærende dæmning ind til dambruget, og adgangsvejenn til golfbanen i den vestlige del af området skal krydses to gange med anlæggelse af to vejbroer. Se figur 6.1. Fordele: En forholdsviss enkel anlægsteknisk løsning med 2 vejunderføringer af 10 m. Lang strækning med anlæggelse af gydebanker. Ulemper: En forholdsviss lang forlægning med etablering af 2 vejbroer, der omkostnings- mæssigt forventes at overstige løsningsforslag / 29

16 Flere omkostninger til arealerstatning mv. Figur 6.1. Løsningsforslag 1, forlægning af Simested Å uden om Volstrup Dambrug. Løsningsforslag 2, lille omløb Der etableres et cirka 156 m langt omløbsstryg. Omløbsstryget starter cirka 100 m op- og strøms stemmeværket, og ledes herefter udenom stemmeværk og bygningsanlæg, tilsluttes det eksisterende vandløb nedstrøms stemmeværket lige før vejbroen. Det er valgt at føre vandløbet i et ståltunnelrør forbi eksisterende beboelsesejendom pga. de ringe pladsforhold mellem vejanlæg og ejendommen, samt det forhold at vandløbet skal anlægges 2,5 m under terræn. Se figur 6.2. Fordele: Faldet udlignes over en kort strækning og giver nogle gode faldforhold (4,5 ) i forbindelse med anlæggelse af gydebanker. Mindre anlægsomkostninger. Ulemper: Anlægsteknisk svær løsning pga. den snævre afstand mellem vejanlæg og ejendom på mellem m, samt anlægsdybden på 2,5 m under terræn. 16 / 29

17 Figur 6.2. Løsningsforslag 2, forlægning af Simested Å uden om Volstrup Mølle. Inden detailprojekteringen anbefales det, at undersøge opstemningen nærmere inde i bygningen for at se om det er muligt at fjerne denne uden risiko for bygningen. Det var ikke muligt at besigtige ejendommen i forbindelse med forundersøgelsen. Efter aftale med Rebild Kommune er det valgt at arbejde videre med løsningsforslag 2, forlægningen af Simested Å uden om Volstrup Mølle Projektbeskrivelse Opstemningen ved Volstrup Dambrug udgør en fuld spærring for fisk og smådyr. Op- stemningen er placeret inde i bygningen som går tværs over Simested Å. Der skal etab- Omløbs- leres et 156 m omløbsstryg, der sikrer vandrende fisk og smådyr fri passage. stryget etableres med et gennemsnitsfald på 4,5 med udlægning af gydebanker. Omløbsstryget er projekteret til at forløbe tæt mellem vejanlæg og Volstrup Mølle i en dybde på ca. 2,5 m. Afstanden mellem vejanlæg og ejendom er 12 m. Hvis der etable- vurderes af en res et åbent vandløb vil ovenbredden på vandløbet blive cirka 8 m. Det afstand på 2,5 m til bygning og vejanlæg er for snævert specielt med en anlægsdybde på 2,5 m. Det er derfor valgt at føre vandløbet i en 24 m stålrørstunnell af hensyn til ejendommen og vejanlægget, samt af sikkerhedsmæssige årsager. Vandløbet anlæg- afskæ- ges med et fald på 3,33 gennem stålrørstunnelen. Ved indløb til omløbsstryget res det tidligere hovedløb af Simested Å med en dæmning på tværs af det nuværende vandløb. I dæmningenn placeres et Ø110 mm plastrør for at sikre en vand- strøm/vandudskiftning i det tidligere hovedløb. Fødekanalen til dambruget afskæres 17 / 29

18 med en dæmning og vandtilførslen til Volstrup Dambrug sikres ved etablering af et pumpeanlæg. Op- og nedstrøms vejbroen restaureres vandløbsbunden med sten/gydegrus for at udligne niveauforskellen. Faldet nedstrøms vejbroen anlægges til 3,6. Se figur 6.3. Figur 6.3 Skitsetegningg af projektforslaget med afmærkning af projektrelevante stationer. Se endvidere bilag Projektomfang I forbindelse med etablering af omløbsstryget ved opstemningen ved Volstrup Dambrug skal følgende projektelementer gennemføres: 1. Indledende arbejder 2. Udgravning af nyt vandløbstracé, tilfyldning og terrænregulering 3. Etablering af 24 m ståltunnelrør. 4. Udlægning af gydegrus 5. Stensikring af vandløbsbrink hovedløb ved etablering af dæmning 6. Afskæring af 7. Afskæring af 8. Etablering af fødekanalen til dambruget ved etablering af dæmning pumpeanlæg til sikring af vandforsyningen på Volstrup Dambrug. 9. Mulig omlægning af telekabel og elkabel til ejendommen ved Volstrup Mølle 10. Reetablering af projektområdet 18 / 29

19 6.4. Indledende arbejder Der er adgang til projektområdet via Rosbjergvej før og efter vejbroen ved fødekanalen til dambruget, se figur 6.1 og bilag 1. Afhængig af årstiden i forbindelsee med anlægsar- med ud- bejde og bløde områder langs projektstrækningen, kan det blive nødvendigt lægning af køreplader. Det anbefales at udføre anlægsarbejdet i en tør periode i som- merhalvåret Udgravning og terrænregulering Der skal foretages en udgravning af et 156 m langt vandløbsprofil cirka 1,5 2,5 m under terræn, hvilket svarer til en jordmængde på cirka m 3. Det skønnes, at cirka halvdelen (500 m 3 ) af jorden kan deponeres i fødekanalen til dambruget. Den resterennærliggende area- de jordmængde skal udlægges i et maksimal cm tykt lag på de ler langs den projekterede vandløbsstrækning, udenom have- og græsarealet ved Vol- strup Mølle Vandløbets dimensioner Vandløbets dimensioner på omløbsstryget er fastlagt på baggrund af følgende forhold: Sikring af et jævnt fald på stryget med faldforhold mindre end 10 promille. Sikring af gode fysiske betingelser for gydning, yngel og opvækstvand for ørre- faunaen ved der. Sikring af hensigtsmæssige vandhastigheder og vanddybder for forskellige afstrømninger. De sidste 24 m af omløbsstryget består af et ståltunnelrør. Vandløbets dimensioner gennem vandløbstunnelen fremgår af afsnit 6.7. Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP er anvendt i forbindelsee med at fastlæg- gelse af strygets dimensioner. Af nedenstående tabel fremgår vandløbets dimensioner. Omløbsstrygets vandløbsdimensioner Strækning Længde Gennemsnitligt fald St. 9566, indløb omløbsstryg, bundkote St. 9434, indløb vandløbstunnel, bundkote Vandløbsbredde Anlæg Højde til terræn St St m 132 m 4,5 promille 27,04 m DVR90 26,44 m DVR90 2,5 m 1:1,5 dog 1:1 hvor andet ikke er tek- nisk muligt Cirka 1,5 2,5 m 19 / 29

20 6.7. Vandløbstunnel På den nederste strækning af forlægningen fra St St mellem vejanlæg og bygning etableres et cirka 24 m langt, ovalt ståltunnelrør. Grunden til denne løsning er primært de trange pladsforhold, og det forhold at vandløbet kommer til at ligge 2,5 m under terræn. Røret lægges i samme forløb som det projekterede omløbsstryg. I røret opbygges vand- vand- løbsprofilet med banketter i begge sider som oversvømmes ved medianmaksimum føring. Herved er røret faunapassabelt for eksempelvis odder på de fleste tidspunkter af året. Profilet af ståtunnelrøret fremgår af figur 6.2 og et foto af et ståltunnelrørr fremgår af figur 6.3. Dimensioner for ståltunnelrøret og dimensioner for vandløbet inde i røret er angivet nedenfor: Dimensioner Ståltunnelrør Rørtype Fald Bredde Højde Længde GG Construction type VN5 3,3 promille 3,35 m 2,19 m 24 m Vandløbsdimensioner i ståltunnelrør Fald Indløbs bundkote Udløbs bundkote Strømrendebredde Anlæg Banketbredde 3,3 promille 26,44 m DVR90 26,36 m DVR90 1,25 m 1:1 0,25 m i hver side Figur 6.4 Profil af valgt stålrør VN5. 20 / 29

21 Figur 6.5. Eksempel på ståltunnelrør. Vandløbsbunden ved rørudløbet etableres i samme kote som den nuværende bund i vandløbet. Efter at røret er etablere på et afrettet sandlag, foretages tilfyldning omkring røret med sand som foreskrevet af producenten. Opfyldningen skal tilpasses eksisterende terræn og haveanlæg. På indløbsiden stensikres vandløbsbrinken ved overgangen mellem tunnelrøret og det åbne vandløb i op til en 1 meters højde. Ved etablering af ståltunnelrøret skal bygherre og entreprenør være særlig opmærksom- sikkerhedsfor- me på den nærliggendee vej og ejendoms stabilitet og overholdelse af alle hold omkring arbejdet. De relevante myndigheder skal inddrages i godkendelse af arbej- det, herunder politi og vejmyndighed Udlægning af gydegrus Omløbsstryg I et vandløb med en bundbredde på 2,5 meter anbefales det, at give strygene en længde på 1,5-2 gange vandløbsbredden, altså cirka 5 meter. Det giver en god dynamik i vand- af strygene på løbet. Det anbefales, at der er etableres en afstand mellem midtpunkterne cirka 15 m. Der anlægges cirka 15 gydebanker på strækningen. Gydegruset udlægges i lagtykkelser på ikke mindre end 30 cm. 21 / 29

22 Nedstrøms vejbroen, St m. I strømrenden hæves bunden til det niveau som fremgår af bilag 2, længdeprofil af pro- jektstrækningen. Yderligere udlægges gydebanker på strækningen med nedenstående dimensioner. Nedstrøms vejbroen har Simested Å en vandløbsbredde på cirka 4 meter. Det anbefales, at give strygene en længde på 1,5-2 gange vandløbsbredden, altså 6-8 meter. Det giver en god dynamik i vandløbet. Det anbefales, at der etableres en afstand mellem midtpunkstrækningen. terne af strygene på cirka 25 m. Der anlægges cirka 12 gydebanker på Gydegruset udlægges i lagtykkelser på ikke mindre end 30 cm. Af nedenstående fremgår sammensætningen af gydegrus Gydegrus: 85 % sten på mm (nøddesten) 15 % sten på mm (singels + håndsten) Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes stenma %). terialer uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (normalt maksimalt Der må ikke anvendes nedknuste materialer Stensikring af vandløbsbrinken Det er valgt at stensikree vandløbsbrinken, da vandløbet er anlagt i humusjord. Stensikrin- Følgen- gen foretages i en højde på 45 cm, hvilket svarer til en vintermiddelafstrømning. de stenfraktion anbefales: Sikringssten, type II: Singels Bundsten Håndsten d = mm 20 % d = mm 20 % d = mm 60 % Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Sikringssten i stryget udlægges generelt i lagtykkelser ikke mindre end 30 cm Afskæring af hovedløb ved etablering af dæmning På tværs af hovedløbet i Simested Å ved indløb til omløbsstryget i st m etableres en tværdæmning, som skal afskære det tidligere hovedløb. Dæmningen bør som minimum anlægges med følgende dimensioner: 22 / 29

23 Dimensioner dæmning Kronebredde Anlæg sider Fod Højde Topkote Længde 1,5 m 1:3 10 m 1,5 m 24,70 m DVR90 Ca. 6 m Det anbefales, at stensikre dæmningen på begge sider fra bunden og op til terræn. I forbindelse med opbygning af dæmningen kan der med fordel anvendes lerholdig jord. Der etableres et Ø110 mm plastrør til sikring af en kontinuerlig vandstrøm og vandud- cirka 35 m skiftning i det tidligere hovedløb. Indløb af røret anlægges i vandløbsbrinken opstrøms dæmningen i kote 27,54 m DVR90, og med udløb på den anden side af dæm- ningen i kote 27,44 DVR Sikring af vandforsyningen til Volstrup Dambrug Rebild Kommune ønsker, at der udarbejdes et fremtidssikret vandløbsrestaureringspro- uafhængigt jekt, hvor vandforsyningen til dambrugsdriften sikres ved en pumpeanordning af vandløbets fysiske skikkelse. Vandforsyningen til dambruget kan foretages ved indvinding af overfladevand fra Sime- at det er rent sted Å eller ved at etablere en vandboring. Vandboringen har den fordel, vand, som ikke er inficereret med bakterier eller fiskesygdomme. Vandboringen påvirker vandføringen i Simested Å i mindre grad end direkte indvinding af overfladevand. En nærmere afklaring vedrørende vandforsyningsforholdene til dambruget konkretiseres i detailprojekteringen i samråd med dambrugsejeren og Rebild Kommune. I nærværende projekt er der taget udgangspunkt i at sikre vandforsyningen til dambruget med overfladevand fra Simested Å via 2 pumper, hvoraf den ene pumpe fungerer som reservepumpe i tilfælde driftsstop. I henhold til vandindvindingstilladelsen til indvinding af overfladevand fra Simested Å skal pumpen dimensioneres til at kunne levere 225 l/s Afskæring af fødekanal til dambruget På tværs af fødekanalen, ca. 2-4 m fra det nuværende indløb fra vandløbet, etableres en tværdæmning, som skal holde den højere vandstand i dambruget mod den lavere vandstand i vandløbet. Det skal undersøges nærmere om det eksisterende ristebygværk skal genanvendes i realiseringsfasen. Dæmningen bør som minimum anlægges med følgende dimensioner: 23 / 29

24 Dimensioner dæmning Kronebredde Anlæg sider Fod Højde Topkote Længde 1,5 m 1:3 10 m 1,5 m 24,70 m DVR90 Ca. 4-5 m Det anbefales, at stensikre dæmningen på begge sider fra bunden og op til terræn. I forbindelse med opbygning af dæmningen kan der med fordel anvendes lerholdig jord Etablering af pumpe og pumpestation Til sikring af vandforsyningen til Volstrup Dambrug etableres en pumpestation. Pumpevandløbsbredden. stationen placeres bag et bygværk af indløbsriste, som etableres langs Der er sandsynligvis mulighed for at genanvende det eksisterende bygværk med tromleeksisterende rist på stedet. Da det fremtidige vandspejl i vandløbet sænkes, skal det bygværk sænkes tilsvarende, så den vandmængde der indtages kan opretholdes. Se figur 6.6. Figur 6.6 Principskitse af pumpeanlæg. Hvis det eksisterendee bygværk ikke kan genanvendes, etableres et nyt bestående af enten en ny tromleristt eller et mere ordinært ristebygværk med stålriste. Ristene kan sættes i en konstruktion/ramme af jernplader som delvis nedpresses i vandløbsbunden for at sikre mod vandgennemtrængning. H- og U stålprofiler kan afstive konstruktionen. For at komme til at rense ristene etableres en gangbro i højde med risteoverkanten. 24 / 29

25 Under realiseringsfasenn skal man være opmærksom på tilsanding af indløbsbygværket og sikre, at der føres mindst muligt sand til tromleristen og videre ind til pumpestationen, placeret bag ved indløbsbygværket. En del af den nuværende fødekanal til dambruget udvides og uddybes, så den kan fungere som pumpesump. I eller i nærheden af tværdæmningen etableres den nye pumpestation som skal pumpe vandet op fra pumpesumpen til den eksisterende fødekanal. Pumpen etableres i en pumpebrønd med tilløbs- og afløbsledning. Forslag til pumpe der kan anvendes til vandforsyningen er angivet nedenfor: Type: Lykkegaard, LM PR400/500 pumpe Kapacitet: Ca. 225 l/s Løftehøjde: Ca. 1,5 m På indløbet til pumpeledningen fra pumpesumpen til pumpestationen påsættes en rist som frasorterer grene mv. som ikke må tilledes pumpen. Dette gøres også på udløbet af pumpeledningen i fødekanalen. Ved udløbet fra pumpeledningen skal fødekanalen stensikres for at sikre mod erosion. Pumperne skal forsynes med strøm fra Volstrup Dambrug. Ved nedgravning af ledningen skal entreprenøren være opmærksom på diverse ledninger der er ført internt på dambruget. Arbejdet skal desuden foregå i tæt kontakt med dambrugsejeren Omlægning af kabler Det projekterede vandløb krydser TDC s og HEF s kabler ind til ejendommen ved Volstrup Mølle. Kablerne skal omlægges i samarbejde med ledningsejerne. TDC s og HEF s kabler ved vejbroen vurderes ikke at få indflydelse på projektets gennemførsel Geotekniske undersøgelser I forbindelse med detailprojekteringen kan det overvejes at foretage geotekniske stabili- tetsundersøgelser mellem vejanlæg og den nærliggende ejendom Reetablering af projektområdet Alle adgangsveje og øvrige midlertidige anlæg mv. reetableres til en standard, som før arbejderne påbegyndtes. 7. BERØRTE LODSEJERE Som led i forundersøgelsen er det undersøgt hvilke lodsejere, der direkte eller indirekte kan blive berørt af projektet. Listen over disse lodsejere fremgår nedenfor. 25 / 29

26 Navn Erik Ugilt Hansen Berørte lodsejere Adresse Rosbjergvej 4, 9500 Hobro Tlf.nr. Nedenstående tabel opsummerer lodsejernes holdning til projektet. Navn Erik Ugilt Hansen Lodsejerens holdning til projektet Holdning til projektet Dambrugsejer Erik Ugilt Hansen er imod gennemførsel af projektet. Erik Ugilt Hansen har ikke ønsket at kommenteree forundersøgelsen yderligere. Der kan søges om erstatninger i henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Ved gennemførsel af projektet mister dambrugsejer Erik Ugilt Hansen opstemmeretten. I henhold til ovenstå- er ende vejledning er der mulighed for at søge om erstatningen såfremt dambruget miljøgodkendt. Ved køb af stemmeret er der afsat kr. pr. km vandløb der ligger opstrøms. Der ligger m vandløb opstrøms, hvilket indebærer en erstatningssum på kr Vedrørende arealafståelse til etablering af et nyt vandløbsforløb er der regnet med vandløbets projekterede bredde ved terræn (6 m), hvilket indebærer en erstatningssum på kr Det skal understreges, at det er Naturstyrelsen der alene afgør om lodsejerne er berettiget til erstatning og i hvor stort et omfang i forhold til deres pulje. Efter vandløbsloven er det i sidste ende taksationskommissionen der bestemmer erstatningens størrelse. Da forundersøgelsen ikke er drøftet med dambrugesejeren er hans ønsker til erstatning fortsat uafklaret. 8. FORVENTEDE KONSEKVENSER Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssykonsekvenser af stemet som helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede projektet Fisk 7.2. DVFI Jf. udsætningsplanen 2006 er strækningen forbi Volstrup Dambrug karakteriseret ved, at der er mangel på gydepladser og ved at ørredbestanden er langt under det forventede. Nærværende projektforslag forventes at skabe fri op- og nedi Simested Å strøms passage for fisk og øvrig vandløbsfauna systemet. Projektet åbner for m målsat vandløbsstrækning i Simested Å systemet. Samtidig med, at passageproblemet løses, skabes der nye gyde- og opvækstområder af høj kvalitet på en godt 356 m lang strækning. Anlæggelse af gydebanker forventes i sig selv at skabe en væsentlig produktionsforøgelse af fisk og smådyr. Umiddelbar nedstrøms opstemningen er der målt DVFI 4. Det 26 / 29

27 7.3. Vandløbsplanter 7.4. Fysisk vandløbskvalitet 7.5. Passageforhold for smådyr og fisk forventes, at fjernelse af opstemningen og anlæggelse af gyde- opnår banker vil medføre at vandløbet på projektstrækningen miljømålet DVFI 5. Op- og nedstrøms opstemningen er der registreret forekomster af vandranunkel, vandstjerne og smalbladet mærke i en flot mosaik. Det forventes, at disse grødearter vil sprede sig til projektstræk- opstrøms og ningen. Der forventes etableret en god fysisk sammenhæng nedstrøms opstemningen. Den gode fysiske vandløbskvalitet, forventes at blive understøttet ved etablering af 27 gydebanker. Gydegruset forventes at skabe gode vækstbetingelser for fisk og smådyr. Etablering af faunapassagen forventes at bidrage med fisk til de opstrøms liggende strækninger af Simested Å, ligesom det vil sikre, at yngel fra opstrøms liggende strækninger mere risikofrit kan vandre nedstrøms og optage ledige standpladser her. Til belysning af vandstandene på projektstrækningen i Simested Å er der gennemført en række vandspejlsberegninger i VASP. Re- følgende beskri- sultatet af beregningerne fremgår af bilag 3. I det ves beregnede vanddybder på de projekterede strækninger og de afstrømningsmæssige konsekvenser Afvandingsmæssige forhold 7.7. Beskyttet natur 7.8 Natura beskyttelse 7.9 Bilag IV-arter Vanddybder 7.10 Øvrige udpegnin- ger Simested Å, omløbsstryg Vintermiddel Afstrømninger Medianminimum Sommermiddel 37 cm 43 cm 37 cm Vanddybden varierer ved ovenstående afstrømninger fra cm. Den projekterede strækning har en god vandafledningsevne. Store afstrømninger vil kunne afvikles uden oversvømmelse. Etabvandspejlsfald på lering af omløbsstryget i Simested Å bevirker et op til cirka 50 cm umiddelbart opstrøms projektstrækningen, se bilag 4. Gennemførsel af projektet vil bevirke et vandspejlsfald cirka 700 m opstrøms projektstrækningen. Det må forventes, at de nærliggende arealer opstrøms projektstrækningen bliver lidt tørreomløbsstryget. re end i dag. Stuvningszonen elimineres ved anlæggelse af Der er ingen beskyttede naturtyper i projektområdet. Simested Å er et beskyttet vandløb i henhold til 3 i naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsen indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden ud over sædvanlig vedligeholdelse. Etablering af en dæmning på tværs af Simested Å kræver en dispensation. Projektområdet ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er ingen registrerede Bilag IV arter i projektområdet. Medianmax 64 cm Okker: Projektområdet ligger i et område der er registreret som okker- klasse IV. Der er ingen risiko for okkerudledning. 27 / 29

28 7.11 Beskyttelseslinier 7.12 Arkæologi og kulturhistorie 7.13 Andre forhold Jordbundsforhold: Projektstrækningen ligger i humusjord, som kan være funderings- kort- mæssig ustabil. Jordforurening: I forbindelse med detailprojekteringen skal jordforureningen lægges nærmere og der skal redegøres for hvilken indflydelse forureningen har i forbindelse med projektet. Boringer: I detailprojekteringen skal det undersøges om vandboringen er aktiv. Af luftfoto fremgår boringen ikke. Hvis boringen er aktiv, skal det belyses hvilken indflydelse projektet har på vandboringen. Ingen konsekvenser. Ingen fund. Ingen bemærkninger 9. NØDVENDIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Projektet medfører ingen afværgeforanstaltninger. 10. OMKOSTNINGER OG TIDSPLAN På baggrund af undersøgelsens resultater opstilles i det følgende afsnit en oversigt over de skønnede omkostninger til projektets gennemførelse. Skønnede omkostninger til gennemførelse Projektelement Beløb (ekskl. moms) Detailprojektering og udbud Sikkerhedsforhold Tilsyn og byggestyringg Anlægsomkostninger Pumpeanlæg (2 pumper m. afgangsrør, ophæng og el) Erstatninger til lodsejer (opkøb af opstemningsret og arealaf- er miljøgodkendt inden realise ståelse) såfremt dambruget ringsansøgning. Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse De skønnede omkostninger til detailprojektering, udbud, beskrivelse af sikkerhedsforhold og tilsyn er baseret på, at det er konsulenter der udfører arbejdet. Projektet forventes at kunne gennemføres ud fra nedenstående overordnede tidsplan: Tidsplan Projektelement Detailprojektering Udbud og tilsyn Gennemførsel af projektet Uge/måned januar-april april-juni august-oktober 28 / 29

29 11. KONKLUSION: PROJEKTETS GENNEMFØRLIGHED På baggrund af den gennemførte forundersøgelse og dens resultater, som er gennem- konklusio- gået i de forrige afsnit, sammenfattes i nedenstående tabel de væsentligste ner om projektets gennemførlighed. Den samlede konklusion fremgår af punkt 11.6 i nedenstående tabel. Projektets forventede gennemførlighed Erik Ugilt Hansen, ejeren af Volstrup Dambrug, er imod projektets Lodsejere gennemførelse. Der er ingen øvrige lodsejere på projektstræknin- er at vandløbets gen. En forventet effekt ved gennemførsel af projektet kontinuitet sikres, og vandløbets miljømål DVFI 5 nås. Etablering af omløbsstryget uden om opstemningen ved Volstrup Mølle skaog der åbnes op ber fuld passage for vandrende fisk og smådyr Målsætning for en strækning på m i Simested Å. Etablering af gydeat sikre ørreder og banker på en 356 m lang strækning, bidrager til øvrige fisk adgang til vigtige gyde- og opvækstområder. Gydeom- projektstræk- råderne mangler i dag på strækningen. Sænkningen af vandspejlet i Simested Å opstrøms Omgivende natur ningen forventes ikke at påvirke nærliggende natur væsentligt. Etablering af omløbsstryget vil medføre et vandspejlsfald på cirka Afvandingsinteresser vandspejlsfaldet er en forbedret afvandingsevne. Projektet påvir- 50 cm lige umiddelbart opstrøms projektstrækningen. Effekten af ker vandspejlet 700 m opstrøms projektstrækningen Teknisk/praktisk Projektet er teknisk og praktisk gennemførligt. Ved etablering af faunapassagen forventes store miljømæssige gevinster for især smådyr og fisk. Faunapassagen ved Volstrup Dambrug sikrer fri passage for smådyr og fisk til en potentiel stækning på m. Etableringen af gydebanker på en 356 m strækning giver ørreder og øvrige fisk i hele Simested Å adgang til vigtige gyde- og opvækstområder. Omløbsstryget og strækningen nedstrøms vejbroen projekteres Kost-effektivitet med gode faldforhold for gydende ørreder og andre fisk. De vand- forventes at blive tørrere som konsekvens af et vandspejlsfald. løbsnære arealer lige umiddelbart opstrøms projektstrækningen Stuvningszonen elimineres ved fjernelse af opstemningen og lokale sandaflejringer. Dambrugsejerens ønsker til erstatninger er uafklaret. Projektets samlede omkostninger forventes at blive cirka 1,5 mio. kr. 29 / 29

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 Thisted Kommune Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR FJERNELSE AF SPÆRRING I GETTRUP BÆK, ID: AAL-1154, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Att.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 Thisted Kommune Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT ÅBNE RØRLAGT STRÆK- NING I VANDLØB I SKYUM, ID AAL-1180, PROJEKT 7 -SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vestervig Å, spærring AAL- 1168

Vestervig Å, spærring AAL- 1168 Thisted Kommune: Vestervig Å, spærring AAL- 1168 FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, SPÆRRING AAL-1168, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen

Læs mere

Vestervig Å, rørlægning

Vestervig Å, rørlægning Thisted Kommune: Vestervig Å, rørlægning FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, RØRLÆGNING AAL-2012, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Thisted Kommune. Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å

Thisted Kommune. Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å Thisted Kommune Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF RØRLÆGNING I KLITMØLLER Å Thisted Kommune Fjernelse af rørlægning i Klitmøller Å AAL-1134 FORUNDERSØGELSE

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å.

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1128 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED STEM VED NED- LAGT VANDMØLLE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Thisted Kommune. Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å.

Thisted Kommune. Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN 2.675 METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr.

Læs mere

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å.

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å, AAL-1129 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vandløb ved Gretehøje rørlægning

Vandløb ved Gretehøje rørlægning Thisted Kommune Vandløb ved Gretehøje rørlægning AAL-1165 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR ÅBNING AF RØRLAGT STRÆKNING I VANDLØB VED GRETEHØJE, ID: AAL-1165, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 Brønderslev Kommune: Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF TO SPÆRRINGER I SKOVMØLLEBÆK, ID. AAL-382 OG 393 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555 Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å/FALD BÆK. REF. NR. 555, SAMT SPÆRRING AAL-1271 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur-

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00188

FORUNDERSØGELSE RIB-00188 Forundersøgelse RIB-00188 Stryg ved Ansager Mølle Dambrug Side 1 FORUNDERSØGELSE RIB-00188 Fjernelse af stemmeværk ved Ansager Mølle Dambrug August 2016 Forundersøgelse RIB-00188 Stryg ved Ansager Mølle

Læs mere

Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016

Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016 Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Okkerforhold langs Holtum Å... 4 PROJEKTFORSLAG...

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr.

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr. Tilladelse i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser, okkerloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til fjernelse af stemmeværket ved Kølskevad Dambrug og etablering

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9200 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Dato: 9. marts 2016 VVM : Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted

Dato: 9. marts 2016 VVM : Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Høring af Tilladelse til etablering af faunapassage i Holme Å ved Rønhøjgaard Fiskeri i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser og Planloven Dato: 9. marts 2016 VVM : Billund og Vejen

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere