Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark"

Transkript

1 Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359

2 Betænkningen kan købes hos: Statens Information, Publikationsafdelingen Postboks København K Tlf.: Fax: Pris: 250,00 kr. Betænkningen er tilgængelig på Udlændingestyrelsens hjemmeside: ISBN nr.: ISBN nr.: (Internet) Trykkeri: J. P. Trykservice A/S

3

4

5 Delbetænkning II vedrørende etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets hidtidige arbejde 16 Kapitel 2. Etniske minoritetskvinders retsstilling 2.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget Den nye integrationslov Hvad forstås ved integration? Målgruppen for integrationsindsatsen Hvem er de etniske minoritetskvinder i Danmark? Om udvalgets arbejde 27 Kapitel 3. Udvalgets anbefalinger 3.1. Indledning Overordnede anbefalinger Anbefalinger til forbedringer i etniske minoritetskvinders brug af social- og sundhedsvæsenet Anbefalinger til forbedring af danskundervisningen for etniske minoritetskvinder Anbefalinger til nedbrydning af barrierer for etniske minoritetskvinder på arbejdsmarkedet Anbefalinger til fremme af etniske minoritetskvinders politiske deltagelse Anbefalinger til forbedring af medieformidlingen vedrørende etniske minoritetskvinder 41 Kapitel 4. Etniske minoritetskminoritetskvinder og social- og sundhedsvæsenet 4.1. Indledning Kapitlets indhold Baggrund Barrierer i forbindelse med etniske minoritetskvinders brug af social- og sundhedsvæsenet Sprog 45 5

6 Tolkefunktionen Retsgrundlaget Tolkeuddannelser inden for social- og sundhedsvæsenets område Krav til den uddannede tolk samt særlige problemer i forbindelse med anvendelse af tolke Forskellige typer tolke Generelle problemer ved anvendelse af ukvalificerede tolke Tosprogede og flerkulturelle medarbejdere Retsgrundlaget Anvendelse af tosprogede og flerkulturelle medarbejdere Særlige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af tosprogede og flerkulturelle medarbejdere Særlige områder inden for socialvæsenet af relevans for etniske minoritetskvinder Retsgrundlaget Generelt om statistik på området Etniske minoritetskvinders møde med social- og sundhedsforvaltningen Kontanthjælpsområdet Børnepasning Etniske minoritetskvinders anvendelse af kvindekrisecentre Sundhedsplejerskernes område Særlige forhold for etniske minoritetskvinder inden for social- og sundhedsvæsenet De forskellige grupper af social- og sundhedsmedarbejdere Grunduddannelse Efteruddannelse Særlige uddannelsestilbud Etniske minoritetskvinders kendskab til social- og sundhedsvæsenet i Danmark Etniske minoritetskvinder med flygtningebaggrund Etniske minoritetskvinder med indvandrerbaggrund Oplysning om tilbud på sundhedsområdet Kulturbaserede barrierer Social- og sundhedssektorens kultur, arbejdsform og holdning til etniske minoritetskvinder Etniske minoritetskvinders opfattelse af sociale foranstaltninger Adfærdsnormer af betydning for etniske minoritetskvinders anvendelse af social- og sundhedsvæsenet Autoritetsmønstre og familiens betydning Etniske minoritetskvinders sundheds- og sygdomsforståelse Flygtningekvinders særlige baggrund Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning 106 (S

7 Undersøgelse af de faktiske forhold for etniske minoritetskvinder på social- og sundhedsområdet Den sproglige barriere Særligt vedrørende etniske minoritetskvinders møde med socialvæsenet Uddannelse af social- og sundhedsmedarbejdere Etniske minoritetskvinders viden om social- og sundhedsvæsenet 113 Kapitel 5. Etniske minoritetskvinder og danskundervisning 5.1. Indledning Kapitlets indhold Baggrund Undervisning af asylansøgere Retsgrundlaget Lov om undervisning af voksne indvandrere m.fl Målgruppe Undervisningens indhold og omfang Uddannelses- og erhvervsvejledning Kvalifikationskrav til ledere og lærere Lov nr. 487 af 1. juli 1998 om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge Lov om aktiv socialpolitik (lov nr. 455 af 10. juni 1997) Statistik Kvindespecifikke barrierer på undervisningsområdet Børnepasning Motivation Transport til undervisningsstedet Blandede hold Uddannelsesmæssige forudsætninger Danskundervisning og skolekompenserende undervisning Overgangen til de almindelige uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet Nye tiltag på undervisningsområdet Integrationsudvalgets anbefalinger Ny indvandrerlæreruddannelse Etablering af Udviklingscentret for undervisning af voksne indvandrere Andre udvalgs overvejelser vedrørende forbedring af undervisningstilbuddene Byudvalgets anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger 136 7

8 Større helhedsorientering af undervisningens indhold Kvalitet i forbindelse med danskundervisning Individuel uddannelsesmæssig baggrund Børnepasningsordninger Geografisk afstand til undervisningsstederne Oprettelse af øget antal kvindehold Pædagogik 141 Kapitel 6. Etniske minoritetskvinder og arbejdsmarkedet 6.1. Indledning Kapitlets indhold Baggrund Formål med og betydning af integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet Forskellige grupper af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund Statistik Retsgrundlaget for etniske minoritetskvinders stilling på arbejdsmarkedet Grundlovens Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. juni 1997) Lov om aktiv socialpolitik (lov nr. 455 af lo.juni 1997) Aktivlovens revalideringsbestemmelser Ligestillingslovene De kollektive overenskomster Om etnisk ligestillingspolitik på arbejdsmarkedet Beskæftigelses- og uddannelsesprojekter for etniske minoritetskvinder Rapport vedrørende igangværende projekter Projekternes formål Projekternes indhold Projekternes organisation og netværk Projekternes effekt Finansiering De vejledende aktører på arbejdsmarkedet Barriereudvalgets rapport fra maj Baggrund Barriererne, som Barriereudvalget har identificeret Barriereudvalgets vurderinger Vurderinger af generel karakter Vurderinger af konkret karakter Opfølgning på Barriereudvalgets arbejde 179 8

9 Arbejdsministeriets handlingsplan og arbejdsmarkedsreformen Anden opfølgning Barrierer ifølge andre undersøgelser Barrierer i øvrigt Barriereudvalget og etniske minoritetskvinder Udvalgets overvejelser vedrørende de enkelte barrierer Udvalgets overvejelser og anbefalinger Danskkundskaber Vejledning Etnisk ligestillingspolitik Arbejdsmarkedets tilpasning Meritoverførsel og ækvivalering af udenlandske uddannelser Uddannelses- og beskæftigelsesfremmende projekter Holdningsbearbejdende indsatser 198 Kapitel 7. Etniske minoritetskvinders politiske deltagelse 7.1. Indledning Kapitlets indhold Baggrund Kvinders politiske deltagelse Etniske minoriteters politiske deltagelse Statistik Folketinget Kommunerne Europaparlamentet Bydelsrådene Partimedlemskab Det politiske system i Danmark Styreform Grundlovens politiske frihedsrettigheder Ytringsfriheden Forsamlingsfriheden Foreningsfriheden De politiske institutioner Folketinget Kommunalbestyrelsen Amtsrådet Europaparlamentet Foreninger, organisationer og græsrodsbevægelser Udvalg, råd og nævn Kvindedeltagelsen i offentlige udvalg, råd og nævn Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved 9

10 udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lign. (lov nr. 157 af 24. april 1985) Barrierer for etniske minoritetsvinders deltagelse i politik Valgregler Manglende eller utilstrækkelig skole- eller erhvervsuddannelse Kønsrollemønstre, holdning til familie, tidlige børnefødsler Manglende netværk i det politiske liv og i det danske samfund Utilstrækkelig deltagelse i udadvendte aktiviteter Manglende interesse for det politiske liv Diskrimination Udvalgets overvejelser og anbefalinger Information om det danske samfund Ansporing til unge etniske minoritetskvinders og -pigers politiske deltagelse Støtte til etniske minoritetskvinders politiske deltagelse Repræsentationen af etniske minoriteter i offentlige råd, nævn m.v Etniske minoritetskvinders tilknytning til arbejdsmarkedet..253 Kapitel 8. Etniske minoritetskvinder og medierne 8.1. Indledning Kapitlets indhold Baggrund Hvordan fremstilles etniske minoritetskvinder i medierne? Særligt om medierne og muslimske kvinder Hvorfor fremstilles etniske minoritetskvinder negativt i medierne? Konsekvenser af et negativt mediebillede Det retlige ansvar for mediernes virke Ytringsfriheden Foreløbige retsmidler - forbud og beslaglæggelse Straffeloven - freds- og ærekrænkelser (injurier) - "racismeparagraffen" Medieansvarsloven Statsministerens medieudvalg Udvalgets overvejelser og anbefalinger Årsager til negativ medieformidling vedrørende etniske minoritetskvinder Virkningen af negativ medieformidling vedrørende etniske minoritetskvinder Etniske minoritetskvinders integration på arbejdsmarkedet Uddannelsestilbud til journalister, herunder særlige forberedelseskurser for etniske minoriteter til journalistuddannelsen

11 Positiv synliggørelse af etniske minoritetskvinder i medierne Støtte til etniske minoritetskvinders medieproducerende virksomhed Indstiftelse af mediepris 273 Kapitel 9. Udvalgets internationale høring 9.1. Indledning Social- og sundhedsvæsenet Tyskland Norge Holland Finland Uddannelse/undervisning i "det nye sprog" Tyskland Norge Holland Finland Arbejdsmarkedet Tyskland Norge Holland Finland Politisk deltagelse Tyskland Norge Holland Finland Medierne Tyskland Norge Holland Finland

12 BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Oversigt over samtlige etniske minoritetskvinder i Danmark pr. 1. januar 1998 Seminar om etniske minoritetskvinder og sundhedsvæsenet Seminar om etniske minoritetskvinder og socialvæsenet I Seminar om etniske minoritetskvinder og socialvæsenet II Artikel af Chandra Jayamanne: "Minoritetsbørn i daginstitutioner." Seminar om etniske minoritetskvinder og danskundervisning Seminar om etniske minoritetskvinder og arbejdsmarkedet Tabeller vedrørende udenlandske mænds og kvinders arbejdsledighed Kurver vedrørende indvandreres og efterkommeres arbejdsledighed Bilag 10: Fortegnelse over relevante projekter for etniske minoritetskvinder Bilag 11: Seminar om etniske minoritetskvinders politiske deltagelse Bilag 12: Seminar om etniske minoritetskvinder og medierne Bilag 13: Udvalgets internationale høringsskrivelse Bilag 14: Nævnet for Etnisk Ligestillings bemærkninger til betænkningens kapitel 4 12

13 13

14 Kapitel 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalget vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling i Danmark blev nedsat af daværende indenrigsminister Birte Weiss den 13. december Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet: "Udvalget bør gennemgå reglerne om meddelelse af opholdstilladelse og reglerne om inddragelse af meddelt opholdstilladelse. Udvalget skal i den forbindelse særligt overveje, om der bør foretages ændringer i den praksis, der i medfør af udlændingeloven følges med hensyn til inddragelse af en meddelt opholdstilladelse. Det gælder især, hvor en udenlandsk kvinde har været udsat for vold, og hvor ægteskabet eller samlivet som følge heraf er ophørt. Udvalget bør herunder overveje, hvilke krav der skal stilles til dokumentation for, at kvinden har været udsat for vold, og for at ægteskabet eller samlivet som følge heraf er ophørt. Danskkundskaber er af helt afgørende betydning for mennesker, som bosætter sig i Danmark. På den baggrund bør udvalget endvidere tage op til overvejelse, om den danskundervisning, der i integrationsøjemed tilbydes en udlænding, er tilrettelagt med fornødent hensyn til de forhold, der gør sig gældende for udenlandske kvinder, herunder at mange har børnepasningsforpligtelser, en beskeden skolemæssig baggrund m.v. Udvalget bør desuden med udgangspunkt i Barriereudvalgets rapport om nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge kortlægge, om der er faktorer, der særligt virker som barrierer i forbindelse med udenlandske kvinders placering på arbejdsmarkedet. På baggrund heraf skal det overvejes, om der kan være anledning til at supplere Barriereudvalgets indstillinger med forslag, der specifikt retter sig mod en forbedring af udenlandske kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Udvalget skal derudover overveje, om der i relation til udenlandske kvinders kontakt til og brug af social- og sundhedsvæsenet er behov for særlige initiativer med henblik på at forbedre denne gruppes muligheder for at benytte tilbuddene. For eksempel skal det vurderes, hvordan disse kan tilrettelægges, så de bedre imødekommer udenlandske kvinders behov. Endelig bør udvalget kortlægge eventuelle faktorer, der virker som barrierer i forbindelse med udenlandske kvinders deltagelse i den offentlige debat og i offentli- 14

15 ge hverv, særligt i relation til udformningen af indvandrerpolitikken på lokalt og centralt niveau. På baggrund heraf bør udvalget overveje, om der er behov for en særlig indsats for at mobilisere udenlandske kvinder til at deltage aktivt i den politiske proces og i givet fald fremkomme med forslag hertil. Såfremt der skønnes behov herfor, bør udvalget derudover analysere, om der på andre områder er behov for nye initiativer med henblik på særligt at fremme udenlandske kvinders integration og sikre deres retsstilling i Danmark. Udvalget kan løbende inddrage andre personer, organisationer m.fl. i udvalgets arbejde, såfremt det anses for hensigtsmæssigt. Der gives udvalget adgang til at fremkomme med indstillinger inden for de områder, der er fastsat i kommissoriet for udvalgets arbejde. Udvalget kan nedsætte underudvalg og afgive delbetænkning om afgrænsede spørgsmål. Udvalget forudsættes at afgive endelig betænkning til indenrigsministeren senest i efteråret 1994" Udvalgets sammensætning Ved afgivelsen af nærværende delbetænkning er følgende personer udpeget som medlemmer af udvalget (i parentes er angivet den institution, der har indstillet det pågældende medlem): Formand: Direktør Claes Nilas, (Udlændingestyrelsen) Næstformand: Underdirektør Kim Lunding, (Udlændingestyrelsen) Medlemmer: Jette Lou, (Undervisningsministeriet) Leo Torp, (Socialministeriet) Margit Ulmer, (Sundhedsministeriet) Bodil Holt, (Arbejdsministeriet) Torben Essebo, (Kommunernes Landsforening) Lorne Lathey, (Frederiksberg Kommune) Stine Bøgebjerg Hansen, (Amtsrådsforeningen i Danmark) Bente Bondebjerg, (Dansk Flygtningehjælp) Ester Herlak, (Mellemfolkeligt Samvirke) Chandra Jayamanne, (Rådet for Etniske Minoriteter) Dina Kristina Kesic, (personligt udpeget af ministeren) Hanne Simonsen, (Mødrehjælpen af 1983) Anne Catherine H. Rasmussen, (Kvindecenterfonden Dannerhuset) Esther Heller, (Dansk Kvindesamfund) 15

16 Britta Mogensen, (LOKK) Tove Munk, (Danske Kvinders Nationalråd) Filomenita Mongaya-Høgsholm, (Indvandrerforeningen SOLDUE) Parvaneh Shahabi, (Indvandrerforeningen SOLDUE) Lene Laursen, (Indenrigsministeriet) Elisabeth Brinch, (Ligestillingsrådet) Mandana Zarrehparvar, (Sekr. for Nævnet for Etnisk Ligestilling, tidligere medlem for Københavns Kommune) Inger Marie Kærgaard, (Københavns Kommune) Tidligere medlemmer: Jette Laage-Petersen (Sekr. for Nævnet for Etnisk Ligestilling) Henny Rasmussen, (Københavns Kommune) Hanne Reintoft, (Mødrehjælpen af 1983) Dorthe S. Andersen, (Kvindecenterfonden Dannerhuset) Jytte F. Bentzen, (Sekretariatet for Nævnet for Etnisk Ligestilling) Lenie Persson, (Dansk Kvindesamfund) Sekretærer: Som sekretærer for udvalget har fungeret fuldmægtigene Rikke Thomsen, Christina B. Hjort, Isabella M. Schmidt og Elisabeth C. Houmann, alle Udlændingestyrelsen. Som studentermedhjælpere har fungeret Pernille Brinch Madsen og Benedicte Siboni. Under udvalgets arbejde med delbetænkning II har underdirektør i Udlændingestyrelsen Kim Lunding fungeret som formand for udvalget Udvalgets hidtidige arbejde Udvalget afgav den 28. september 1995 delbetænkning I om udenlandske kvinders retsstilling i Danmark. Særligt udenlandske kvinders retsstilling i relation til udlændingeloven, herunder adgangen til at inddrage en meddelt opholdstilladelse i relation til udenlandske, voldsramte kvinder, er behandlet i delbetænkningen. Udvalget foreslog bl.a. en ændring af udlændingeloven med hensyn til inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en meddelt opholdstilladelse til udenlandske, voldsramte kvinder, der som følge af vold i ægteskabet ophæver samlivet med ægtefællen. Indenrigsministeren fremsatte på den baggrund den 17. januar 1996 lovforslag nr. L 150 om forslag til lov om ændring af udlændingeloven. Lovforslaget blev under Folketingets behandling efterfølgende delt op i lovforslag nr. L 150 A (vedrørende opholdstilladelser til voldsramte kvinder m.v.) og lovforslag nr. L 150 B 16

17 (vedrørende fremstilling for fremmede repræsentationer med henblik på udsendelse). Lovforslagene blev vedtaget af Folketinget den 22. maj 1996 ved Lov nr. 380 om ændring af udlændingeloven og Lov nr. 381 om ændring af udlændingeloven. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at Indenrigsministeriet kan tilslutte sig Kvindeudvalgets anbefaling om ændring af udlændingelovens 26. Udlændingelovens 26 opregner en række forhold, der skal tages hensyn til ved afgørelse om udvisning eller inddragelse af en opholdstilladelse. Ved lovændringen tilføjedes et nyt nr. 6 til udlændingelovens 26, stk. 1, med følgende ordlyd: "..6) udsættelse for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet, der har medført, at en udlænding med opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 2, ikke længere samlever på fælles bopæl med den i Danmark fastboende person, eller udlændingens i øvrigt særligt svage stilling." Indenrigsministeren har i overensstemmelse med bemærkningerne til bestemmelsen 26, stk. 1, nr. 6, til Folketingets Retsudvalg indberettet statistiske oplysninger vedrørende anvendelsen af bestemmelsen for perioden 1. juni juni Det fremgår af indberetningen, at Udlændingestyrelsen i den angivne periode har vurderet 49 sager efter udlændingelovens 26, stk. 1, nr. 6. I 14 af de 49 sager har styrelsen forlænget eller undladt at inddrage udlændingens opholdstilladelse, mens styrelsen i 35 af de 49 sager har nægtet at forlænge eller har inddraget udlændingens opholdstilladelse. Folketinget vedtog den 26. juni 1998 lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven. Med loven ophævedes den ovenfor omtalte bestemmelse i udlændingelovens 26, stk. 1, nr. 6, og der indsattes som 19, stk. 6, en bestemmelse, som er sålydende: "Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt i medfør af 9, stk. 1, nr. 2, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen med opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 2, har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet." Kvindeudvalget fremkom endvidere i delbetænkning I med forslag til en række administrative tiltag, der kunne forbedre udenlandske kvinders retsstilling i Danmark: - at samlivskontrol fortsat bør udføres af politiet, men at politiet under samlivskontrollen bør ledsages af en social medarbejder, 17

18 - at udlændingemyndighederne til oplysning af sager vedrørende vold i ægteskab eller samliv bør iværksatte en personundersøgelse, der skal klarlægge den voldsramte kvindes sociale og psykologiske forhold og fremtidsmuligheder, - at der generelt bør gøres en indsats for at forbedre de udenlandske voldsramte kvinders rådgivnings- og støttemuligheder og kendskab til deres retsstilling i landet gennem en forbedret og mere intensiv vejledning af kvinderne, - at personer, der arbejder med flygtninge og indvandrere, bør deltage i kurser, der giver basisviden om disse gruppers baggrund, grundigt kendskab til deres situation i landet og gode arbejdsredskaber i forbindelse med det daglige arbejde med borgere af en anden kulturel baggrund, - at kvindelige, voldsramte asylansøgere i højere grad bør ligestilles med andre udenlandske voldsramte kvinder, - at såvel Udlændingestyrelsen som Indenrigsministeriet og i visse tilfælde ved samlivskontrol - politiet i langt større omfang skal anvende tolke, såfremt der ikke er sikkerhed for, at den pågældende udlænding og myndigheden forstår hinanden, og - at det pålægges Udlændingestyrelsen at føre statistik over antallet af sager, hvor samlivsophøret skyldes vold. Den 23. juli 1996 blev der i Udlændingestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe vedrørende opfølgning på Kvindeudvalgets delbetænkning I. Arbejdsgruppen opgaver blev beskrevet således i kommissoriet: "Arbejdsgruppen skal på baggrund af de i Betænkning nr (delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders retsstilling i forhold til udlændingeloven) indeholdte anbefalinger samt på baggrund af Lov nr. 380 af 22. maj 1996 (opholdstilladelse til voldsramte kvinder m.v.) med tilhørende bemærkninger vurdere og fremkomme med forslag til initiativer, der kan iværksættes for administrativt at forbedre retsstillingen for udenlandske voldsramte kvinder. Arbejdsgruppen kan løbende inddrage eksterne myndigheder i arbejdsgruppens arbejde, såfremt det anses for hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen skal så vidt muligt anslå omkostningerne ved foreslåede initiativer." Arbejdsgruppen afgav i maj 1997 "Rapport vedrørende opfølgning på Kvindeudvalgets delbetænkning I (udenlandske voldsramte kvinder)." Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Udlændingestyrelsen. 18

19 I nærværende delbetænkning behandles alle andre spørgsmål i udvalgskommissoriet end dem, der har relation til vold over for udenlandske kvinder. En sammenfatning af udvalgets anbefalinger til tiltag, der kan forbedre etniske minoritetskvinders integrationsmuligheder i det danske samfund, gives i delbetænkningens kapitel 3. 19

20 Kapitel 2 Etniske minoritetskvinders retsstilling 2.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget Som opfølgning på regeringens ønske om at forbedre blandt andet udenlandske kvinders integration og retsstilling i Danmark, udtrykt i regeringens handlingsplan for Danmarks udlændinge fra maj 1993, nedsatte daværende indenrigsminister Birte Weiss den 13. december 1993 udvalget vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling i Danmark. Baggrunden for regeringens handlingsplan er en folketingsbeslutning om bedre integration og sikring af udlændinges retsstilling i Danmark vedtaget den 18. juni Af folketingsbeslutningen fremgår blandt andet følgende: "Regeringen opfordres til inden udgangen af 1992 som opfølgning på Folketingets racismedebat den 3. december 1991 at fremsætte forslag til en sammenhængende politik med henblik på at styrke indvandreres integration og deres retsstilling som ligeværdige borgere med samme pligter og rettigheder som danskfødte. Det skal ske i respekt for indvandrernes forskelligartede kulturelle, sproglige og religiøse baggrund." På grundlag af denne beslutning har regeringen udarbejdet en handlingsplan for Danmarks udlændinge (maj 1993), hvoraf blandt andet fremgår følgende: "Opfølgning af folketingsbeslutningen om bedre integration og sikring af udlændinges retsstilling i Danmark. For første gang i nyere tid vedtog Folketinget sidste sommer et samlet beslutningsforslag om bedre integration af indvandrere. Regeringen fører nu de forskellige elementer i beslutningsforslaget ud i livet. Udover at etablere et ligestillingsnævn... vil regeringen følge op på den rapport, der inden for kort tid forventes at foreligge om ekstraordinære barrierer i forbindelse med indvandreres og flygtninges beskæftigelse. Undervisningsministeren har netop udsendt en ny vejledning om undervisning af voksne indvandrere og vil til efteråret fremlægge lovforslag til opfølgning af de dele af beslutningsforslaget, der vedrører flere og bedre tilbud om undervisning af voksne indvandrere og flygtninge." Som et led i en samlet integrationsindsats for indvandrere og flygtninge nedsatte arbejdsministeren i 1992 det såkaldte Barriereudvalg (udvalget vedrørende 20

21 nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge.) Udvalgets rapport udkom i maj 1993 og indeholdt en analyse af de barrierer, der er for flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, og forslag til tiltag til forbedringer af situationen. Barriereudvalgets rapport er grundlaget for den såkaldte "Barrierehandlingsplan", som er udarbejdet af arbejdsministeren, og som årligt opfølges med en rapport fra Arbejdsministeriet om status på området, statistik m.v. Handlingsplanen og opfølgningen herpå er nærmere omtalt i kapitel 6 om etniske minoritetskvinder og arbejdsmarkedet. Indenrigsministeren nedsatte endvidere i december 1994 et udvalg vedrørende integration af bosniske krigsflygtninge, flygtninge og indvandrere (Integrationsudvalget). Integrationsudvalget fik til opgave at udrede det eksisterende integrationsarbejde i forhold til anerkendte flygtninge og indvandrere med henblik på formulering af en samlet politik på integrationsområdet. Udvalget afgav rapport om bosniske krigsflygtninge i juli , og i maj 1997 afgav udvalget betænkning om integration af flygtninge og indvandrere 2. Kvindeudvalgets arbejde vedrørende udenlandske kvinders retsstilling skal ses i nær sammenhæng med ovenfor nævnte arbejder. Den 17. december 1997 fremsatte regeringen forslag til lov om integration af udlændinge i Danmark. Lovforslaget blev genfremsat den 16. april Den 26. juni 1998 vedtog Folketinget lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark. Udvalget har besluttet ikke at tage stilling til integrationsloven. Udvalget skal i stedet henvise til de høringssvar, som de fleste af de i udvalget repræsenterede ministerier og organisationer har afgivet i forbindelse med integrationslovforslagets fremsættelse. Hovedindholdet i integrationsloven vil dog kort blive omtalt nedenfor i afsnit 2.2. Ifølge kommissoriet skal Kvindeudvalget supplere Integrations- og Barriereudvalgets betænkninger med en kortlægning af de faktorer, der for etniske minoritetskvinder må antages at udgøre yderligere barrierer samt at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at etniske minoritetskvinder får muligheder for at overvinde de yderligere barrierer, der måtte gælde for dem, og analysere, hvilke tiltag der vil være brug for med henblik på at opnå integration Den nye integrationslov Den 26. juni 1998 blev lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark vedtaget af Folketinget. Loven træder i kraft den 1. januar Det fremgår af lovforslaget, at målsætningen med loven er, at flygtninge og indvandrere skal blive ydende medlemmer af det danske samfund på lige fod med 1 Indenrigsministeriet: Integration af bosniske krigsflygtninge i Danmark, juli Indenrigsministeriets betænkning nr. 1337: Integration, maj

22 andre borgere. Også indvandrere skal have tilbud om et introduktionsprogram. Programmet skal have en varighed af tre år og skal tilpasses den enkeltes forudsætninger. Kommunerne har det samlede ansvar for integrationsprogrammet. Det fremgår endvidere af lovforslaget 3, at programmet skal indeholde en grundlæggende indføring i danske samfundsforhold og danskundervisning. Det skal tilbydes alle - også selvforsørgende. Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere, sålænge dette er tilfældet, krav på at modtage aktiveringstilbud eller tilbud om beskæftigelse som en del af introduktionsprogrammet. Programmet skal i disse tilfælde tilrettelægges som et heldagsforløb. Kommunerne udarbejder handlingsplaner for den enkeltes integrationsforløb, herunder for danskundervisning og dennes samspil med den øvrige integrationsindsats. For de erhvervsaktive skal introduktionsprogrammet målrettet sigte mod en ansættelse på arbejdsmarkedet eller mod en uddannelse. Det skal bl.a. opnås ved en bedre indpasning af danskundervisningen i programmet. Det fremgår endvidere af lovforslaget, at danskundervisningen skal styrkes. Undervisningen skal påbegyndes tidligere end i dag, og der skal opstilles klare mål for og krav til undervisningen. Der skal etableres en formel afslutning af undervisningsforløbet i form af et bevis for aktiv deltagelse i undervisningen. Der vil blive fastsat klare regler for sprogundervisningens mål, indhold, tilrettelæggelse og prøver. Udlændinge skal som udgangspunkt blive boende i kommunen, så længe introduktionsprogrammet løber. Retten til introduktion bevares dog, hvis tilflytningskommunen samtykker i at overtage introduktionen. Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, skal modtage en kontant ydelse, indtil de er i stand til at klare sig selv. Det fremgår endvidere af lovforslaget, at det er afgørende for en bedre indpasning i det danske samfund, at der sker en mere jævn geografisk fordeling af nyankomne flygtninge. Ansvaret for visitering til førstegangsboligplacering skal påhvile Udlændingestyrelsen, der fastsætter kvoter amtsvis. Endelig fremgår det af lovforslaget, at i kommuner, hvor flere end 50 borgere over 18 år i fællesskab fremsætter skriftlig anmodning herom, oprettes et integrationsråd, der af kommunalbestyrelsen sammensættes af medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende personer i kommunen samt af personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Rådene drøfter integrationsspørgsmål og kan blandt andet udtale sig om kommunens integrationsprogrammer. 1 Lovforslag L 60 fremsat af Indenrigsministeren den 16. april 1998, side 14 22

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359 Betænkningen kan købes hos: Statens Information,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab Beslutningsforslag nr. B 82 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. marts 2011 af Jørgen Poulsen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 97 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integration og Demokrati J.nr. 2012-8641 mns 15. november 2013 Notat

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere