Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens mødelokale Anette Nørskov, Arne Ebsen, Asger Bjerre, Birger Jensen, Ernst Hansen, Hanne Staff, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt Til orientering - Retssag mod Egebjerg Kommune vedr. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved kloakering af Strandhuse og Fjellebroen Til behandling - for åbne døre Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence Regelsanering - Indkøbsregler Regelsanering - Energiprojekt Bussagen mellem DK-Espe og Egebjerg Ungdomsskole Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af afløb fra Scan - Hide til V. Åby Ansøgning om bevilling - Trafiksikkerhedsprojekter Regnskabsafslutning af anlægsbevilling klokakering af Strandhuse / Fjællebroen Affaldsplan for år Spørgetid Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personaleforhold... 51

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 41 Til efterretning 40. Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser. Arbejdsministeriet: a) Bekendtgørelser nr. 242 af 03. april 2001 om ændring af bekendtgørelse om deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. b) Bekendtgørelse nr. 250 af 06. april 2001 om bidrag til Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats. c) Bekendtgørelse nr. 265 af 19. april 2001 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats. Indenrigsministeriet: d) Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001 om valg til Folketinget. e) Bekendtgørelse nr. 262 af 18. april 2001 om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner. f) Lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001 om kommunale valg. g) Lovbekendtgørelse nr. 264 af 18. april 2001 om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet. 41. Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.:. Sagsid.: 8083 Initialer: Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsender referat af møde i Kommuneforeningens bestyrelse den 27. april 2001 i København. (Bilag ligger i sagen.)

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side Til orientering - Retssag mod Egebjerg Kommune vedr. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved kloakering af Strandhuse og Fjellebroen. J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Borgmesteren har på kommunalbestyrelsens vegne truffet følgende beslutning: Teknik- og miljøudvalget bemyndiges til at indgå aftale med en advokat, som kan varetage Egebjerg Kommunes interesser i den berammede retssag. Egebjerg Kommune har på vegne af en en række lodsejere i Strandhuse og Fjellebroen fra Advokat Viltoft & Høberg-Petersen, København modtaget stævning vedr. tilbagebetaling af et kloaktilslutningsbidrag, som kommunen efter hans klienters opfattelse har opkrævet uretmæssigt. Retssag var berammet til 09. maj Det samlede krav udgør kr. Til behandling - for åbne døre 43. Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab 2000 J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2000 med tilhørende regnskabsbeskrivelser samt anlægsregnskaber. Det skattefinansierede resultat viser et overskud på 0,1 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån.

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 43 Resultatet indeholder overførselsudgifter for 1999 på 3,7 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2001 på 5,5 mio. kr. Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 1,9 mio. kr. før afdrag på lån samt optagne lån. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 1999 til De samlede restancer viser en stigning på 1,4 mio. kr. fra 1999 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2000 er på 8,1 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 44. Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence J.nr.: P21. Sagsid.: Initialer: Åben sag De gældende bestemmelser (ligger i sagen) er meget omfattende og passer ikke ind i kommunens kontrakt strategi. Vedlagt følger et forslag til revideret procedure og kompetence. Det anbefales, at Økonomiudvalget sender forslaget i høring i Hovedudvalget og i Ledergruppen. Ændringerne vedrører i sær følgende: 1. Et ny afsnit om kommunaldirektør og vicekommunaldirektør. Procedure og kompetence følger den beslutning, der blev truffet i forbindelse med ansættelsen af den ny vicekommunaldirektør. 2. Medlemmerne af kommunens ledergruppe i øvrigt (30 ledere på rådhus og på institutioner) foreslås ansat af Økonomiudvalget gennem nedsættelse af rådgivende ansættelsesudvalg. Det foreslås, at fagudvalgene repræsenteres gennem formanden i modsætning til i dag, hvor hele udvalget kan vælge at være repræsenteret. 3. Alle øvrige medarbejdere incl. mellemledere på institutioner foreslås ansat af den lokale leder, som i forvejen er kontrakt ansvarlig. Afskedigelseskompetencen foreslås også placeret lokalt, såfremt evt. omkostninger kan holdes inden for eget budget. Det bemærkes, at der er udarbejdet detaljerede retningslinier for, hvorledes afskedigelser kan finde sted, således at vi sikres imod procedurefejl.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 44 (Flg. bilag af ligger i sagen -Procedure/kompetence Ansættelse/afskedigelse. - bilag og bilag ) Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til Hovedudvalget og Ledergruppen med anbefaling. Udtalelser skal være fremsat til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. HOVEDmedudvalgs beslutning den Forslaget kan anbefales med enkelte ændringer: Det er ikke obligatorisk at indhente straffeattest altid det beror på et skøn i hvert enkelt tilfælde. Indhentes straffeattester, er der klare regler for, hvordan det skal ske. Der vil blive indføjet retningslinier for ansættelse af vikarer, ligesom det vil blive angivet, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i forbindelse med bla. lønfastsættelse ved nyansættelser. Når der er indført kontrakter, vil det blive tydeliggjort, at ledelsens overvejelser om genbesættelse af ledigblivende stillinger sker under hensyntagen til kontraktens vilkår. I øvrigt er det en selvfølge, at medarbejderne inddrages i sådanne overvejelser, men at afgørelsen træffes af ledelsen. Der var enighed om at finde en formulering, der giver adgang til delegation af kompetencen til at ansætte (fx på hjemmeplejeområdet). Ledergruppens beslutning april 2001: Anbefaler forslaget. Rådhusets MED-udvalgs beslutning den Sidste afsnit på side 1 redigeres på en sådan måde at det fremgår at straffeattest kan anvendes. Andet afsnit efter stillingsopslaget ændres til : Rekruttering af vikarer/ midlertidige stillinger kan ske gennem arbejdsformidlingen eller andre måder som er hensigtsmæssig for institutionen, med mindre andet fremgår af overenskomster eller aftaler. Der skal tilføjes et afsnit om lønfastsættelse med medvirken af tillidsmand og organisationer. Kim vil tilrette og videresende til Økonomiudvalget. Med disse bemærkninger er forslaget godkendt. Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Forslaget tilrettes i overensstemmelse med Hovedudvalgets beslutning den /. Vedlagt: - Procedure/kompetence Ansættelse/afskedigelse af

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 45 - bilag af bilag af Regelsanering - Indkøbsregler J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: Åben sag Direktionen har som del af den iværksatte regelsanering udarbejdet udkast til ajourførte indkøbsregler. I udkaster er indkøb adskilt fra gældende regningslinier for underhåndbud og licitation i forbindelse med anlæg og større bygningsmoderniseringer. Udkastet fastholder nugældende politik i forhold til lokale leverandører. Indstilling: Det indstilles, at forslaget fremsendes med anbefaling til kommunalbestyrelsen. (Udkast til indkøbsregler af ligger i sagen) Præciseret udkast indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse../. Vedlagt: - Udkast til indkøbsregler af Gældende vejledende regler godkendt af kombest. den Regelsanering - Energiprojekt J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag Energiprojekt blev igangsat Der foreligger 3 rapporter om forløbet, som er vedlagt sagen, og en oversigt, der vedlægges i kopi.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 46 I forbindelse med gennemførelse af ny administrativ struktur og overgang til kontraktstyrede enheder har det vist sig mest hensigtsmæssigt at lade projektet udgå. Finansieringsmodellen passer dårligt til den totalrammestyring, kontrakterne medfører. Projektet kan udgå uden budget- og regnskabsmæssige konsekvenser, idet der budgetmæssigt er afregnet i forhold til de institutioner, hvor projektet har medført investeringer og dermed besparelser. De kr. i 2001 og kr. i 2002, der er afsat som lånefinansieret anlæg udgår hermed. Projektets mange energibesparende ideer vil blive formidlet til lederne/ kontraktholderne, så de kan indgå i deres overvejelser om rentable investeringer et idekatalog, der ikke er lavet projekter til. Det indstilles at Energiprojektet udgår../. Vedlagt: - 3 rapporter - oversigt. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen, Hanne Staff Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Det indstilles, at Energiprojektet i sin nuværende form udgår, således at det overgår til de enkelte institutioners egen prioritering. A-gruppen ønsker at fastholde projektet i sin nuværende form. 47. Bussagen mellem DK-Espe og Egebjerg Ungdomsskole J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I efterårsferien 1996 lejede Ungdomsskolen en bus uden fører ved DK i Espe. På turen til Frankrig brændte bussen sammen i Kassel bakker. Efter turen blev anlagt sag mod ungdomsskolen med bl.a. krav om erstatning af motor. Ved byretten i Svendborg blev Ungdomsskolen frikendt, hvorefter modparten appellerede sagen til landsretten.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 47 Denne optog sagsbehandling den 22. og 23. marts 2001 og stadfæstede dommen fra byretten. Ungdomsskolen pure frikendt og modparten idømt til at betale sagens omkostninger. Disse er imidlertid standardtakster, hvorved ungdomsskolen alligevel skal udrede ca kr. i ekstra sagsomkostninger../. Afregning fra advokat i 1999 og 2001 samt brev fra advokaten om frifindelse vedlagt. Martin Andersen er indbudt til mødet kl Kulturudvalgets beslutning den Oversendes til økonomiudvalget til afklaring af, hvorfra udgiften skal afholdes. Indstilles, at beløbet afholdes af kommunekassen../. Skemaer vedlagt. 48. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af afløb fra Scan - Hide til V. Åby J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: Åben sag Der ansøges om anlægsbevilling på kr til anlæg af spildevands trykledning fra Scan - Hide til Fåborg kommunes kloaksystem i V. Åby. Bevillingen finansieres ved låneoptagelse. Scan Hide fungerer i dag som hudecentral for de danske kreaturslagterier. På virksomheden modtages kreaturhuder som renses, sorteres og saltes, hvorefter huderne sendes videre til garverier i udlandet. Etableringen af spildevand trykledningen er blevet nødvendig gjort af at Scan Hide nu ønsker at etablerer en garverifunktion på virksomheden, således at en del af de modtagne huder han oparbejdes yderligt. Denne produktion vil bevirke en yderligere produktion af m3 spildevand på virksomheden. Skulle denne spildevands mængde havde været behandlet på Ringsgård renseanlæg havde det været nødvendigt med en udvidelse af anlægget for 15 til kr. Efter forhandling er der indgået en aftale med Fåborg Kommune om modtagelse af spildevandet fra Scan Hide. Fåborg kommune har den nødvendige kapacitet på renseanlægget

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 48 For at vi kan sende spildevandet til Fåborg kommune er det nødvendigt at anlægge en pumpestation og en trykledning fra V. Skerninge til V. Åby. Prisen på projektet fordeler sig således. Anlægsomkostninger ifølge overslag fra Cowi Byggestyring 4,5 % af kr. Tilslutningsbidrag til Fåborg Kommune Samlet anlægssum excl. Moms kr kr kr kr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Det indstilles til økonomiudvalget at der meddeles tilllægsbevilling på kr. og bevillingen frigives fordelt som ovenfor nævnt. Tillægsbevilling finansieres ved optagelse af lån over 10 år som forudsat ved Kommunalbestyrelsens principgodkendelse af projektet den 21. marts Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 49. Ansøgning om bevilling - Trafiksikkerhedsprojekter J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 4. april prioriteret hvilke af Trafiksikkerhedsplanens projekter der skal gennemføres i Sidste år blev de første 9 projekter samt nr. 26 igangsat. Udvalget har prioriteret nr. 10 til og med nr. 15 samt 17 og 18 til gennemførelse i 2001 for det afsatte rådighedsbeløb på kr. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb, sted nr , Trafiksanering kr

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 49 Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 4. april også prioriteret mellem forskellige andre ønsker til trafikforbedringer. Med overførsler fra tidligere år er der et rådighedsbeløb på i alt kr. Udvalget har besluttet at reserverer kr. til Trafiksikkerhedsplanens projekter i 2002 og kr. til en busholdeplads ved Stenstrup Skole der først kan laves når det samlede projekt ved skole og hal er afklaret. Resten reserveres til følgearbejder ved landevejen gennem Vester Skerninge og projektet til forlægning af Øster Skerningevej. Her er der ikke afsat midler til en cykelsti- og gangsti langs vejen. Denne sti kom med i lokalplanen efter høringsperioden. Der søges om frigivelse af del af rådighedsbeløb, kr. fra sted nr , Rådighedsbeløb til trafikforbedringer Indstilling: Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der frigives et rådighedsbeløb på kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2001 og kr. til følgearbejder til landevejen gennem Vester Skerninge../. Skema vedlægges og Teknik & Miljøudvalget sag om prioritering ligger i sagen Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 50. Klokakering Strandhuse / Fjællebroen J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I 1997 påbegyndtes et projekt for kloakering af Strandhuse og Fjællebroen for en samlet anlægsbevilling på kr. Kloakarbejdet blev afsluttet i 1998, men den sidste reetablering af asfaltarbejderne blev først afsluttet i Efter afslutning af arbejderne er det samlede forbrug opgjort til kr. I forhold til den samlede bevilling er der en besparelse på kr../. Regnskabsbillag Indstilling: Det indstiles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes og besparelsen tilgår kloakforsyningen../. Skemaer for anlægsregnskab vedlægges

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 50 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Indstilling godkendt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 51. Affaldsplan for år J.nr.: P20 Sagsid.: 5498 Initialer: Åben sag Der er udarbejdet forslag til Affaldsplan for år /. Forslag vedlagt. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 22. november 2000: Affaldsplanen indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Herefter skal planen fremlægges i 10 uger. Ved fremlæggelsens start udsendes en folder med hovedspørgsmål og mulighed for at svare tilbage. Sidst i offentlighedsfasen holdes et borgermøde. Kommunalbestyrelsens afgørelse den : Godkendt. Offentlighedsfasen er nu afsluttet og affaldsplanen er klar til endelig godkendelse. Der er indkommet følgende fra høringsfasen (vedlagt som bilag): 1. Brev af fra Åse og Monie Jacobsen, Assensvej 127. Foreslår indretning af kommunal komposteringsplads, hvor borgerne kan aflevere deres haveaffald og hente kompost. 2. Brev af fra Kim Davidsen, Assensvej 138. Etablering af anlæg for fremstilling af træpiller til fyringsformål. Borgere afleverer grene, træstammer og lign. til genbrug. 3. Bemærkninger indsendt til Grøn Guide i alt 3 sider. 4. Grøn guides bemærkninger. Indstilling: Affaldsplanen godkendes i sin nuværende form.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 16-maj-2001 Side 51 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsen. De indkomne bemærkninger vil indgå i de fremtidige drøftelser og løsninger af affaldsplanens mål. 52. Spørgetid J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) 53. Lukket sag: Personaleforhold Til behandling - for lukkede døre

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere