Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001 Kommunalbestyrelsens mødelokale Anette Nørskov, Arne Ebsen, Asger Bjerre, Birger Jensen, Ernst Hansen, Hanne Staff, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser Til orientering - Kommunalbestyrelsens møder Til behandling - for åbne døre Ligningsplan Skattesamarbejde Turistpolitik for Egebjerg Kommune Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsyning - vedtægter Tillægsbevilling - Kommunal genoptræning Tilllægsbevilling - Budgetopfølgning pr for det sociale område Anlægsbevilling / Forundersøgelse for fortidsminder Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan71.08/71.09/ for et område til erhvervs- og industriformål i Vester Skerninge Opførelse af 6 ældreboliger til støttecenter i Olleup Regelsanering - Skoleledelsesordning Ledelsespolitik i Egebjerg Kommune Politisk struktur pr Spørgetid... 68

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 53 Til efterretning - for åbne døre 54. Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser. Arbejdsministeriet: a) Bekendtgørelser nr. 242 af 03. april 2001 om ændring af bekendtgørelse om deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. b) Bekendtgørelse nr. 250 af 06. april 2001 om bidrag til Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats. c) Bekendtgørelse nr. 265 af 19. april 2001 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats. Indenrigsministeriet: d) Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001 om valg til Folketinget. e) Bekendtgørelse nr. 262 af 18. april 2001 om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner. f) Lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001 om kommunale valg. g) Lovbekendtgørelse nr. 264 af 18. april 2001 om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Anette Nørskov Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side Til orientering - Kommunalbestyrelsens møder 2001 J.nr.:. Sagsid.: 4875 Initialer: Åben sag Borgmesteren har på kommunalbestyrelsens vegne truffet følgende beslutning: Kommunalbestyrelsen afholder ekstraordinært møde onsdag, den 29. august 2001, hvor budget 2002 og overslagsårene bliver 1. behandlet. (2. behandling foregår onsdag, den 10. oktober kl )

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 55 Til behandling - for åbne døre 56. Ligningsplan J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: Åben sag Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan for perioden 01. juli juni Afdelingsleder Anni Dibbern deltager ved sagens behandling../. Ligningsplan vedlagt. Indstilles til Kommunalbestyrelsen med en redaktionel ændring af hovedmål/delmål. 57. Skattesamarbejde J.nr.: A06 Sagsid.: 9137 Initialer: Åben sag Drøftelse af vedlagte notat til borgmestrene i Egebjerg, Gudme, Ryslinge og Ørbæk kommuner om et eventuelt samarbejde på Skatteområdet. Notatet er drøftet på møde den , hvori de 4 kommuners borgmestre deltog. På mødet blev det vedtaget at indhente den politiske holdning til notatet forinden, der arbejdes videre med egentlig samarbejdsaftale. ( Notat af januar 2001 ligger i sagen) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til behandling på næste møde i Økonomiudvalget, idet samarbejdsrelationer til Svendborg undersøges forinden. Notat: Borgmester Poul Weber og skattechef Anni Dibbern har på møde den med borgmester Jørgen Henningsen, forvaltningschef Keld Jacobsen og skattechef Erik Rahn Jensen drøftet et evt. samarbejde. Poul Weber vil redegøre nærmere på Økonomiudvalgets møde den

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 56 Økonomiudvalgets beslutning den Et evt. samarbejde på skatteområdet bør orienteres mod Svendborg. Notat: Borgmester Jørgen Henningsen meddeler ved skrivelse af , at Svendborg Kommunes Økonomiudvalg gerne ser, at der indledes et nærmere samarbejde på skatteområdet kommunerne imellem. ( Svendborg Kommunes skrivelse ligger i sagen.) Økonomiudvalgets beslutning den , Hanne Staff Følgende godkendt: Skattecheferne anmodes om inden udgangen af maj måned over for borgmestrene at fremlægge en overordnet skitse til et samarbejde mellem de 2 kommuner. Som præmisser for en sådan skitse indgår: 1. Samarbejdet skal kunne rummes inden for de eksisterende fysiske rammer uden yderligere anlægsudgifter. 2. Samarbejdet skal udmøntes således, at en del af ligningen ligger i Egebjerg Kommune. 3. Den samlede medarbejderstab refererer til kun en ledelse. 4. Der kan indgå formaliseret udstationering og/eller udveksling af medarbejderne i samarbejdet. På baggrund af ovenstående, skrev borgmesteren brev af til sin kollega i Svendborg, og der blev enighed om at bede embedsmændene om et oplæg til et evt. samarbejde. Embedsmændene har udarbejdet vedlagte skitse af , hvori redegøres overordnet for en model for et samarbejde. På baggrund heraf lægges op til en politisk stillingtagen til, om skattesamarbejdet skal detajlplanlægges. Anni Dibbern deltager under dette punkt../. Skitse vedlagt. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side Turistpolitik for Egebjerg Kommune J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Turistgruppen ved Egebjerg Kommune fremsender forslag til Turistpolitik for Egebjerg Kommune./. Vedlagt: - Forslag af Turistgruppens anbefaling. Turistpolitikken indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. De organisatoriske spørgsmål tages op senere som særskilt punkt../. Erhvervsrådets anbefaling. 59. Sydfyns Elforsyning J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender i henhold til elforsyningens vedtægter ( 13) årsregnskabet for 2000 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet er godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab enstemmigt - den 26. april /. Kopi af årsregnskab 2000 vedlagt (Side 9 21) Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side Sydfyns Elforsyning - vedtægter J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender på baggrund af ny lovgivning og dermed ændret struktur i dansk elforsyning forslag til ændringer i Sydfyns Elforsynings vedtægter. Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab den 26. april Vedtægtsændringer for Sydfyns Elforsyning kræver jf. 14 tillige kommunalbestyrelsens godkendelse../. Vedlagt: Nuværende samt forslag til vedtægtsændringer. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse. 61. Tillægsbevilling - Kommunal genoptræning J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Lov om ændring af lov om social service ny lov pr a. Kommunen sørger for tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Tilbudet efter stk. 1 gives efter en konkret individuel vurdering af behovet for genoptræning med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen. Målgruppen er ældre der som følge af sygdom er svækket midlertidig, og ikke behandles i sygehusregi. Det kan være ældre der er svækket efter sengeleje i hjemmet pga. f.eks. influenza, lungebetændelse, eller fald. Kommunen skal tilbyde genoptræning efter en konkret individuel vurdering, med henblik på, at bringe personen op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 59 Det er i bemærkningerne beskrevet, at dette er en decideret meropgave, der forudsættes koordineret med den eksisterende vedligeholdelsestræning i kommunalt regi, og understreger at der er behov for at styrke vedligeholdelsestræningen i kommunerne. Der er afsat 87 mio. til finansiering af lovforslaget, svarende til ca kr. i Egebjerg kommune. Man finder det i bemærkningerne til loven for tidligt, at skønne over den samlede kommunale merudgift. Med kr. kan der ansættes fysioterapeut på ca timer pr. uge. Med disse 13.5 timer vil vi kunne varetage genoptræning for ovenstående personkategori som holdtræning på plejehjemmet 2 gange om ugen. Der vil kunne trænes med 2 hold pr. dag, hvor der kan være 3-4 personer pr. hold. Der vil i sjældne tilfælde kunne udføres individuel træning i hjemmet. Alt i alt kan 8 borgere tilbydes genoptræning i hold hver uge, og man må regne med et genoptræningsforløb på min. 6 uger. Altså ca. 7-8 nye hold pr. år. Det vil sige at vi med disse timer kan tilbyde genoptræning i hold for ca. 60 borgere ud af de 1840 borgere vi har over 60 år. Hvor mange der har behovet kan være svært at gisne om, men vi forventer det vil være flere, og der er også større behov for mere individuel træning, både vedligeholdelses- og genoptræning. Det er en meget begrænset indsats vi kan yde med ovenstående, og det er meget sårbart. Endvidere er der den problematik, at det kan være svært at få ansat en fysioterapeut på kun 13,5 timer. Ud over ovenstående forpligtigelse, vil vi også i stigende omfang få pligt til at tilbyde genoptræning til de borgere der har været indlagt på sygehuset, og hvor sygehuset har lavet en individuel genoptrænings handlingsplan, men lagt opgaven til udførelse i kommunen. Vi kan som påpeget siden 1998 kun i ringe grad leve op til den vedligeholdelsesforpligtelse vi har iflg. Servicelovens 71 (1/7-98). Vi har som budget ønske for årene søgt om 37 timers fysioterapeut, uden at det er bevilget. I løbet af 2000 har vi arbejdet med en omorganisering/effektivisering således, at vi i dag, i begrænset omfang kan tilbyde ugentlig vedligeholdelsestræning i hold, afholdt af dagcenterpersonalet. Dette er langt fra nok til at leve op til loven, så vores vurdering er, at hvis vi både skal leve op til vedligeholdelsestrænings forpligtelsen og genoptræningsforpligtelsen, kan vi uagtet effektiviseringer ikke klare opgaven uden min. en 37 timers fysioterapeut. Om en 37 timers fysioterapeut vil kunne løse hele den beskrevne opgave, vil afhænge af, hvorledes forpligtelsen til opgave løsningen mellem amt og kommune udvikler sig. Under alle omstændigheder må ordningen evalueres 1 år efter opstarten. Udgifter for 2001: Det forudsættes at fysioterapeuten ansættes pr. 1/8-01. Lønudgift i år 2001: kr. - bloktilskud : 12 x 9: kr. Altså en kommunal merudgift i 2001: kr.

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 60 Udgifter for 2002 og fremover: Lønudgift: kr. - bloktilskud: kr. Kommunal udgift: kr. Indstilling: at der bevilges en 37 timers fysioterapeut fra 1/8-01 Det Sociale Udvalgs beslutning den Fraværende: Karen Strandhave Det indstilles, at der bevilges svarende til en 37 timers fysioterapeut fra 1. august 2001, d.v.s. en kommunal merudgift i 2001 på kr. og kommunal udgift på kr. i 2002 og fremover../. Skema vedlagt. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen../. Ældrerådets skrivelse af Tilllægsbevilling - Budgetopfølgning pr for det sociale område J.nr.: Ø09 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Der fremsendes regnskabsrapport pr. 31. marts 2001 for det sociale og sundhedsmæssige område hovedkonto 05. Regnskabsrapporten viser: - et forbrug på 25 % af udgifterne, samt - at der er indgået 20 % af indtægterne. Flg. bilag ligger i sagen: - Regnskabsrapport pr (20628) Skema vedr. budgetomplacering Socialudvalgets beslutning den Fraværende: Arne Ebsen

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 61 Det sociale udvalg ansøger om tillægsbevilling på kr. på sygedagpengeområdet i h.t. skema. Socialudvalget godkender budgetomplaceringer, drift, i h.t. skema../. Skema vedr. tillægsbevilling. Indstilles til Kommunalbestyrelsen. 63. Anlægsbevilling / Forundersøgelse for fortidsminder J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget fremlægger efter sommerferien en lokalplan ved Sømarken for at området kan byggemodnes sidst på året og være klar til salg til næste forår. Forud for de første etaper blev området undersøgt for fortidsminder og det skal en del af området igen. Teknik & Miljøafdelingen har forhørt os hos Svendborg Museum og de kan gå i gang med at undersøge området efter høst. Sidste gang var der afsat kr. til de første undersøgelser, men denne gang vurderes omfanget mindre, ca. det halve. Der søges om frigivelse af kr. af det afsatte rådighedsbeløb ( kr.) til byggemodning af boligområder../. Skema vedlægges Indstilling: Det indstillet til Økonomiudvalget at der frigives kr. af det samlede rådighedsbeløb på kr. til fremtidige byggemodning. Indstilles.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan71.08/71.09/ for et område til erhvervs- og industriformål i Vester Skerninge. J.nr.: 00.01P16.p16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning om at tilbageføre en del af industriområdet til landzone fremsender forvaltningen forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan til behandling. Tillægget til kommuneplanen er grundlaget for at kunne gennemføre en tilbageførsel, og lokalplanforslaget er det juridiske grundlag for at foretage en omzoning fra by- til landzone. Ændringerne i tillægget omfatter den fysiske afgrænsning af kommuneplanen rammer for område 71.10, som er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 6. Lokalplanforslaget omfatter områderne 71.08/71.09/71.10, der er udlagt til grønt område, erhvervsområde og industriområde. Når tillæg og lokalplanforslag er godkendt kan proceduren med tilbageførsel påbegyndes. Der har ikke været forhåndskontakt til områdernes beboere, men der vil være mulighed for enten at afholde et borgermøde eller at tage denne kontakt inden sagen videresendes til økonomiudvalget. Forvaltningen indstiller at tillæg og lokalplanforslag godkendes og fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger. Tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan 71.08/71.09/71.10 (B) tidligere udleveret. Indstilling: Forvaltningen indstiller at tillæg og lokalplanforslag godkendes og fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 9. august 2000: Oversendes til 2. behandling. Tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan 71.08/71.09/71.10 (B) skal medbringes til mødet. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 13. september 2000: Oversendes til 3 behandling. Tidligere udleveret materiale medbringes.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 63 Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 27. september 2000: Det indstilles til økonomiudvalget at rammerne ændres så ca. halvdelen af Holmelunds areal udgår. Udvalget indstiller et forslag til moderniseret lokalplan nr /71/09/71.10 B til offentlig fremlæggelse. Økonomiudvalgets afgørelse den : Oversendes til 2. behandling. Teknik & Miljøudvalget har i efteråret 2000 fremsendt forslag om en ny lokalplan for erhvervsområdet. En af ændringerne i forhold til den gældende plan var at en del af arealet tilhørende boet efter Klara Sexta Sørensen kunne tilbageføres til landbrug. Det var ikke i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere behandling, men Teknik & Miljøudvalget ønskede at fastholde arealet rundt om bygningerne til erhverv. Boet er ikke tilfredse med at kun en del af ejendommen tilbageføres da de ikke mener der er behov for erhvervsarealer og dermed ikke kan sælge arealet. Det har givet anledning til flere møder om sagen og en mulig retssag om kommunens pligt til at tilbageføre. Senest har borgmesteren på et møde fremsat et forslag om at hele arealet tilbageføres på betingelse af at bygningerne fjernes og arealet sammenlægges med en anden landbrugsejendom. Herved kan der ikke blive bolig tæt på erhvervsområdet, og den frygt Teknik & Miljøudvalget havde for at en ændring vil påføre virksomhederne skærpede miljøkrav er bortfaldet. Borgmesteren ønsker inde det nævnte forslag fremsættes bindende at få opbakning til dette. Indstilling: Såfremt der kan indgås en bindende aftale med boet om at de ikke vil forlange arealet overtaget som følge af en ny lokalplan fremlægges et forslag til ny lokalplan der ikke indeholder det nuværende areal af matr. nr. 4 b. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den : Fraværende: Annette Nørskov Såfremt der kan indgås en bindende aftale med boet om at ejendommen fjernes og jorden sammenlægges med en anden landbrugsejendom fremlægges et forslag til ny lokalplan, der ikke indeholder det nuværende areal af matr. Nr. 4 b. Salg som bygningsløs landsbrugsejendom nr. 2 er indbefattet i udvalgets afgørelse.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 64 Teknik- og miljøudvalget fremsender herefter tilrettet forslag til tillæg og lokalplan for område / / for Industriområdet i Vester Skerninge til vedtagelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger../.forslag til tillæg og lokalplan vedlagt Indstilles. 65. Opførelse af 6 ældreboliger til støttecenter i Olleup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Boligselskabet BSB har ved brev af 30. april sendt projekt og skema A med anmodning om at Egebjerg Kommune godkender støtte efter ældreboligloven. De samlede udgifter er beregnet til 4,5 mill. kr. der finansieres ved optagelse af realkreditlån på 84 %, kommunalt tilskud på 14 % og beboerindskud på 2 % Teknik & Miljøafdelingen har gennemgået skemaet med fordeling af de beregnede udgifter. Det ser generelt fornuftigt ud og den samlede byggeudgift ligger ca kr. under det vejledende rammebeløb. Der er dog enkelte poster der skal sættes ned. Det er: Byggesagshonorar til forretningsfører der er sat kr. for højt og Byggelånsrenter der er vurderet kr. for højt. Ovennævnte betyder at det samlede budget burde nedsættes med kr., men med den usikkerhed der ligger i budgettal, er det afdelingens vurdering at projektet bør godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,5 mill. kr. Nedsættelse af honorar og renteudgifter kan klares ved at stille vilkår herom i godkendelsesskrivelsen. Skema A og afdelingens notater ved gennemgang af sagen ligger i sagen. Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,5 mill. kr. med ovenfor nævnte bemærkninger. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side Regelsanering - Skoleledelsesordning J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: Åben sag De gældende bestemmelser fra (vedlagt) passer ikke ind i kommunens kontraktsstrategi. Vedlagt følger et forslag til revideret skoleledelsesordning. Ændringerne vedrører i sær følgende: 1. Merarbejdsgodtgørelse til ledere uden højeste tjenestetid skulle hidtil godkendes af kommunalbestyrelsen. Dette foreslås udelukkende gældende for skoleinspektøren. Evt. vederlag til andre ledere må håndteres af skoleinspektøren inden for kontrakten (lønsumsstyring). 2. Uddannelseskravet foreslås hægtet op på folkeskolelovens til enhver tid gældende bestemmelser. For tiden kræves der seminarieuddannelse. 3. I afsnittet om ledelse foreslås afskaffet begrebet ledelsestid, hvor der fixeres et bestemt antal timer til ledelse. I stedet foreslås en henvisning til kommunens ledelsespolitik. Hvordan og hvor megen tid den enkelte anvender til ledelse vil være individuelt. 4. I samme afsnit henvises til ressourcetildelingssystemet, således at der ikke vil kunne stilles krav om yderligere budget til ledelse. 5. I afsnittet Øvrige regler foreslås en henvisning til eksisterende love og regler. Heraf følger bla., at det er skoleinspektørerne selv der inden for deres budget beslutter, hvor mange ledere, der er behov for på den enkelte skole. 6. Skolekonsulentafsnittet foreslås uændret med specificeret timeforbrug, idet ordningen går på tværs af skolerne. Forslaget har været drøftet med de 4 skoleinspektører, med kulturchefen og med personalechefen, der er enige../. Vedlagt - gældende bestemmelser fra forslag til revideret skoleledelsesordning. Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til skolebestyrelserne og skolernes samarbejdsudvalg med anbefaling. Udtalelser skal være fremsendt til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Udsættes til høringssvarene fra skolerne er indkommet. Der er indkommet høringssvar fra -Vester Skerninge skole og - Stenstrup skole - Bymarkskolen og Kirkeby skole har ingen bemærkninger. :/. Høringssvar vedlagt.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 66 Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen Indstilles til godkendelse. 67. Ledelsespolitik i Egebjerg Kommune J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: Åben sag I forbindelse med udarbejdelse af handleplan 2000 blev ledelsespolitik i Egebjerg Kommune drøftet. (Forslag til ledelsespolitik februar 2001 ligger i sagen) Økonomiudvalgets beslutning den Fremsendes til udtalelse i samarbejdsorganisationen med anbefaling. Niels Bo Lauridsen finder ikke, at dialogen brugerkommune er synlig nok i ledelsespolitikken. Hovedudvalgets beslutning den : Et enigt Hovedudvalg tilslutter sig ledelsespolitikken og opfordrer ledere og medarbejdere til at arbejde aktivt med den i hverdagen, således at den til stadighed følges op. Der foreligger endvidere udtalelser fra følgende MEDudvalg: Vester Skerninge skole med en anbefaling Driftafdelingen under Teknisk afdeling med en anbefaling Rådhuset med en opfordring fra medarbejderside til en tydeliggørelse af forholdet mellem ledere og medarbejdere. (Disse udtalelser ligger på sagen.) Ledergruppens beslutning april 2000: Anbefaler med ændring af forslagets punkt 2 Værdibaseret ledelse som arbejdsgrundlag.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 67 Økonomiudvalgets beslutning den Forslag til ledelsespolitik med ændring af pkt. 2 som foreslået af Ledergruppen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udarbejdelse af værdier for Egebjerg Kommune igangsættes gennem debat i Kommunalbestyrelsen, hvorefter Ledergruppen, Hovedudvalget og brugerbestyrelser inddrages. Niels Bo Lauridsen kan ikke godkende ledelsespolitikken../. Vedlagt: - Revideret forslag af maj 2001 vedlagt - Handleplan vedr. Økonomiudvalgets indstilling af Politisk struktur pr J.nr.: A10 Sagsid.: 8424 Initialer: Åben sag Borgmesteren fremlægger 2 alternativer til ændret politisk struktur. Alt. 1: 3 udvalg Økonomiudvalg Social- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg./. Skitse af Alt 2: 4 udvalg Økonomiudvalg Socialudvalg Teknik- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg Umiddelbart uændret opgavefordeling dog er dagpleje, daginstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (herunder sundhedspleje) tænkt placeret under Børne- og kulturudvalget../. Vedlagt: - Notat: Signaler fra temamøde

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 68 - Tidsplan. Arne Ebsen deltager ved behandlingen af punktet. Økonomiudvalgets beslutning den Drøftet. Direktionens notat af udleveret. Oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget 07. juni Behandles evt. på ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den kl og 2. behandles på det ordinære den /. Direktionens notat af Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: 1. Uændret 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer 2. Alternativ 2 (jf. ovenfor) - 4 udvalg med ændret opgavefordeling. 3. Udvalgene har møder fast én gang pr. måned. 4. Kommunalbestyrelsen har møde 2 gange pr. måned: - et ordinært møde, hvor der forud kan placeres temamøde - et dialogmøde med deltagelse af f.eks. brugerbestyrelser. 5. Kommunalbestyrelsen ønsker principielt ikke deltagelse i brugerbestyrelser. 6. Den politiske struktur foreslås evalueret i andet halvår 2003 med henblik på eventuelle ændringer pr Spørgetid J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.)

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-juni-2001 Side 69 Poul Weber Birger M. Jensen Anette Nørskov Hanne Staff Steen Gundertofte Asger Bjerre Hans Erik Jørgensen Mogens Johansen Rita Pedersen Ernst Hansen Orla K. Hansen Arne Ebsen Mie Gerster Bendrup Niels Bo Lauridsen Vibeke Rindom Torkil Christensen Karen Strandhave

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere