Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2012, på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET I artikel 11, 12 og 13 i bilag X til personalevedtægten fastsættes bestemmelserne vedrørende betaling af vederlag til tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland. Ifølge artikel 10 og 118 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte finder disse bestemmelser tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i et tredjeland. Vederlaget udbetales i euro i Belgien, men efter anmodning fra en tjenestemand kan det helt eller delvis udbetales i det lands valuta, hvor tjenestemanden gør tjeneste. I sådanne tilfælde korrigeres vederlaget med den justeringskoefficient, der er fastsat for tjenestestedet, og konverteres efter den tilsvarende vekselkurs. For så vidt muligt at sikre tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen samme købekraft uanset tjenestested tilpasser Rådet justeringskoefficienten en gang om året. For at fastsætte købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem vederlag, der udbetales i referencebyen Bruxelles, med de øvrige tjenestesteder beregner Eurostat købekraftspariteterne. Justeringskoefficienten er den faktor, der fremkommer ved at dividere værdien af købekraftspariteten med vekselkursen. De anvendte vekselkurser fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, hvor justeringskoefficienterne finder anvendelse. Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2175/88 af 18. juli 1988 fastsatte de første justeringskoefficienter med virkning fra 10. oktober De seneste justeringskoefficienter blev fastsat af Rådet ved forordning (EU) nr. 964/2011 af 26. september 2011 med virkning fra den 1. juli I betragtning af den tid, der er gået, siden den seneste justering bør nærværende forslag omfatte to på hinanden følgende årlige justeringer. Dette forslag fastsætter derfor den justeringskoefficient, der skal anvendes på vederlag i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 og den justeringskoefficient, der skal anvendes på vederlag fra den 1. juli RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER De enkelte elementer i forslaget er blevet diskuteret med personalerepræsentanterne i overensstemmelse med de gældende procedurer. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Med dette forslag til en rådsforordning tilpasses justeringskoefficienten for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der tjener i et tredjeland, i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 og fra den 1. juli Rådet bør ved skriftlig procedure inden en måned på forslag af Kommissionen træffe afgørelse ved kvalificeret flertal i henhold til artikel 16, stk. 4 og 5, i traktaten om Den Europæiske Union. Såfremt en medlemsstat anmoder om formel behandling af Kommissionens forslag, skal Rådet træffe afgørelse inden to måneder. Bilaget til den foreslåede rådsforordning fastsætter de justeringskoefficienter, der følger af de pariteter, som Eurostat har meddelt for henholdsvis juli 2011 og juli 2012 for alle tjenestesteder uden for Den Europæiske Union. DA 2 DA

3 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Ifølge finansieringsoversigten er indvirkningen på budgettet lille (i procent). DA 3 DA

4 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2012, på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 336, under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 1, særlig artikel 13, stk. 1, i bilag X, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Der bør tages hensyn til udviklingen i leveomkostningerne i tredjelande og fastsættes deraf følgende nye justeringskoefficienter med virkning fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og fra den 1. juli 2012 for vederlag, som udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, der gør tjeneste i tredjelande. (2) Justeringskoefficienter anvendt i forbindelse med udbetalinger på basis af Rådets forordning (EF) nr. 964/ kan medføre tilpasninger af vederlaget i opadgående eller nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. (3) Der bør foretages efterbetaling, hvis vederlagene forhøjes som følge af de nye justeringskoefficienter. (4) Der bør foretages tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb i tilfælde af en nedsættelse af vederlagene som følge af de nye justeringskoefficienter for perioden mellem den 1. juli 2011 og datoen for denne forordnings ikrafttræden. (5) En sådan tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb bør dog højst vedrøre de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, som gør tjeneste i tredjelande, og hvis vederlag udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i tabel 1 i bilaget. 1 2 EFT L 56 af , s. 1. EUT L 253 af , s DA 4 DA

5 De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. juli 2012 for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, som gør tjeneste i tredjelande, og hvis vederlag udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i tabel 2 i bilaget. De vekselkurser, der anvendes til beregning af vederlaget, fastsættes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 3, og skal svare til henholdsvis den 1. juli 2011 og den 1. juli Artikel 2 1. Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i tabel 1 og 2 i bilaget, medfører en forhøjelse af vederlagene, foretager institutionerne de nødvendige efterbetalinger. 2. Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i tabel 1 og 2 i bilaget, medfører en nedsættelse af vederlagene, foretager institutionerne en tilpasning i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft for perioden mellem den 1. juli 2011 og datoen for denne forordnings ikrafttræden. Tilpasninger med tilbagevirkende kraft, som indebærer tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, vedrører dog højst de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden. Tilbagesøgningen foregår over en periode på højst 12 måneder at regne fra samme dato. Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand 3 EUT L 298 af , s. 1. DA 5 DA

6 BILAG Tabel 1-1. juli 2011 TJENESTESTED Købekraftspariteter juli 2011 Vekselkurser juli 2011 (*) Justeringskoefficienter juli 2011 (**) (***) Afghanistan 0 0 0,0 Albanien 85,81 141,370 60,7 Algeriet 71,42 103,525 69,0 Angola 149,7 132, ,7 Argentina 3,545 5, ,0 Armenien 407,4 533,510 76,4 Australien 1,533 1, ,8 Aserbajdsjan 1,154 1, ,6 Bangladesh 52,20 106,189 49,2 Barbados 3,198 2, ,3 Hviderusland ,45 42,6 Belize 1,750 2, ,1 Benin 588,4 655,957 89,7 Bolivia 5,973 9, ,8 Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) 1,254 1, ,1 Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) 1,461 1, ,7 Botswana 5,693 9, ,7 Brasilien 2,550 2, ,4 Burkina Faso 624,0 655,957 95,1 (***) Burundi Cambodja ,50 77,2 Cameroun 610,9 655,957 93,1 Canada 1,202 1, ,6 Cape Verde 82,37 110,265 74,7 Den Centralafrikanske Republik 672,4 655, ,5 Tchad 697,5 655, ,3 Chile 447,0 679,490 65,8 Kina 8,475 9, ,9 DA 6 DA

7 Columbia ,34 85,0 Congo (Brazzaville) 754,4 655, ,0 Costa Rica 605,6 726,890 83,3 Elfenbenskysten 635,6 655,957 96,9 Kroatien 5,836 7, ,0 Cuba USD 0,956 USD 1, ,3 Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa) USD 2,010 USD 1, ,3 Djibouti 235,7 256,363 91,9 Den Dominikanske Republik 32,43 54, ,2 Ecuador USD 0,9702 USD 1, ,3 Egypten 5,181 8, ,5 El Salvador USD 0,9966 USD 1, ,1 Eritrea 24,26 21, ,6 Etiopien 19,48 24, ,2 Fiji 1,627 2, ,7 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 37,13 61, ,3 Gabon 681,7 655, ,9 Gambia 29,29 40, ,1 Georgien 1,716 2, ,1 Ghana 1,682 2, ,1 Guatemala 7,911 11, ,4 Guinea (Conakry) ,22 60,7 Guinea-Bissau 634,1 655,957 96,7 Guyana 178,9 291,125 61,5 Haiti 45,56 57, ,7 Honduras 19,69 27, ,2 Hongkong 10,44 11, ,0 Island 149,7 165,150 90,6 Indien 40,61 64, ,7 Indonesien (Banda Aceh) ,0 70,7 Indonesien (Djakarta) ,0 77,2 DA 7 DA

8 (***) Irak Israel 5,251 4, ,1 Jamaica 115,5 122,758 94,1 Japan (Tokyo) 158,6 116, ,6 Jordan 0,8589 1, ,0 Kasakhstan (Astana) 182,4 208,440 87,5 Kenya 89,11 129,536 68,8 Kosovo (Pristina) 0,6806 1, ,1 Kirgisistan 44,87 65, ,7 Laos ,0 79,7 Libanon ,57 75,7 Lesotho 6,427 9, ,0 Liberia USD 1,328 USD 1, ,1 (***) Libyen Madagaskar ,49 83,2 Malawi 180,9 216,503 83,6 Malaysia 3,179 4, ,7 Mali 636,8 655,957 97,1 Mauritanien 234,4 387,915 60,4 Mauritius 32,88 40, ,9 Mexico 12,22 16, ,9 Moldova 10,62 16, ,6 Montenegro 0,6462 1, ,6 Marokko 8,437 11, ,7 Mozambique 32,04 40, ,3 Namibia 8,110 9, ,0 Nepal 78,49 102,520 76,6 Ny Kaledonien 134,8 119, ,0 New Zealand 1,790 1, ,9 Nicaragua 17,76 32, ,9 Niger 555,3 655,957 84,7 DA 8 DA

9 Nigeria (Abuja) 186,1 220,507 84,4 Norge 10,78 7, ,1 Pakistan 60,24 122,565 49,1 Panama USD 0,8448 USD 1, ,6 Papua Ny Guinea 3,694 3, ,0 Paraguay ,00 66,1 Peru 3,141 3, ,9 Filippinerne 44,94 62, ,6 Rusland 43,61 40, ,0 Rwanda 709,4 855,942 82,9 Samoa 2,923 3, ,7 Saudi-Arabien 3,423 5, ,8 Senegal 594,1 655,957 90,6 Serbien (Beograd) 79,49 101,040 78,7 Sierra Leone ,53 90,6 Singapore 2,076 1, ,6 Salomonøerne 11,08 10, ,6 Sydafrika 6,327 9, ,0 Sydkorea ,32 103,3 (***) Sydsudan (Juba) Sri Lanka 118,1 154,886 76,2 Sudan (Khartoum) 3,382 3, ,1 Surinam 2,661 4, ,9 Swaziland 6,880 9, ,6 Schweiz (Bern) 1,532 1, ,3 Schweiz (Geneve) 1,562 1, ,8 Syrien 51,84 67, ,3 Taiwan 34,73 41, ,3 Tadsjikistan 4,194 6, ,3 Tanzania ,38 61,9 Thailand 34,04 44, ,6 DA 9 DA

10 Østtimor USD 1,424 USD 1, ,7 Togo 571,5 655,957 87,1 Trinidad og Tobago 7,042 9, ,4 Tunesien 1,329 1, ,6 Tyrkiet 1,963 2, ,2 Uganda ,47 57,2 Ukraine 8,217 11, ,5 USA (New York) 1,287 1, ,2 USA (Washington) 1,214 1, ,2 Uruguay 25,17 26, ,0 Usbekistan ,20 50,0 Vanuatu 148,3 130, ,8 Venezuela 5,470 6, ,3 Vietnam ,8 51,9 Vestbredden og Gazastriben 5,526 4, ,7 Yemen 215,8 308,407 70,0 Zambia ,98 88,4 (***) Zimbabwe (*) 1 euro = x enheder i den nationale valuta (eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo og Østtimor). (**) Bruxelles = 100. (***) Foreligger ikke på grund af vanskeligheder forbundet med lokal ustabilitet eller på grund af manglende pålidelige data. N.B. Ved købekraftsparitet eller økonomisk paritet forstås: Antal valutaenheder, der kræves for at købe det samme produkt som i Bruxelles (pr. euro). Tallet i den første kolonne (købekraftspariteten) fremkommer ved at gange vekselkursen med justeringskoefficienten. Den formel, der anvendes ved beregning af justeringskoefficienten, er således: købekraftspariteten (oplyst af Eurostat) divideret med vekselkursen = justeringskoefficienten Ved beregning af de beløb, som de ansatte har til gode, anvendes konstanten købekraftparitet i ovenstående tabel. Justeringskoefficienten ganges ikke med vekselkursen på transaktionsdagen, eftersom denne vekselkurs er variabel, og der derfor vil fremkomme en anden (forkert) købekraftsparitet. Tabel 2-1. juli 2012 TJENESTESTED Købekraftspariteter juli 2012 Vekselkurser juli 2012 (*) Justeringskoefficienter juli 2012 (**) (***) Afghanistan DA 10 DA

11 Albanien 82,84 138,180 60,0 Algeriet 75,86 100,187 75,7 Angola 160,0 119, ,8 Argentina 3,706 5, ,1 Armenien 407,5 525,440 77,6 Australien 1,524 1, ,3 Aserbajdsjan 1,146 0, ,5 Bangladesh 57,29 102,802 55,7 Barbados 3,228 2, ,3 Hviderusland ,0 60,4 Belize 1,761 2, ,6 Benin 666,1 655, ,5 Bolivia 6,022 8, ,2 Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) 1,246 1, ,7 Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) 1,473 1, ,3 Botswana 5,800 9, ,5 Brasilien 2,500 2, ,5 Burkina Faso 628,1 655,957 95,8 (***) Burundi Cambodja ,50 86,9 Cameroun 608,2 655,957 92,7 Canada 1,205 1, ,4 Cape Verde 78,73 110,265 71,4 Den Centralafrikanske Republik 716,1 655, ,2 Tchad 731,0 655, ,4 Chile 448,6 625,731 71,7 Kina 8,357 7, ,8 Colombia ,68 96,5 Congo (Brazzaville) 736,5 655, ,3 Costa Rica 619,0 618, ,1 Elfenbenskysten 626,2 655,957 95,5 DA 11 DA

12 Kroatien 5,785 7, ,0 Cuba USD 1,007 USD 1, ,1 Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa) USD 2,169 USD 1, ,7 Djibouti 235,7 220, ,8 Den Dominikanske Republik 32,01 49, ,3 Ecuador USD 0,9882 USD 1, ,6 Egypten 5,400 7, ,9 El Salvador USD 0,9701 USD 1, ,1 Eritrea 24,09 19, ,3 Etiopien 20,80 22, ,7 Fiji 1,685 2, ,7 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 36,16 61, ,7 Gabon 670,2 655, ,2 Gambia 29,61 41, ,2 Georgien 1,577 2, ,5 Ghana 1,917 2, ,8 Guatemala 7,980 9, ,8 Guinea (Conakry) ,29 73,4 Guinea-Bissau 615,5 655,957 93,8 Guyana 181,6 257,135 70,6 Haiti 47,18 52, ,1 Honduras 20,20 24, ,5 Hong Kong 10,43 9, ,3 Island 154,8 157,970 98,0 Indien 46,98 70, ,5 Indonesien (Banda Aceh) ,5 75,1 Indonesien (Jakarta) ,5 81,9 (***) Irak Israel 5,052 4, ,1 Jamaica 118,8 110, ,5 Japan (Tokyo) 158,7 98, ,0 DA 12 DA

13 Jordan 0,8632 0, ,0 Kasakhstan (Astana) 188,0 187, ,4 Kenya 91,29 105,306 86,7 Kosovo (Pristina) 0,6882 1, ,8 Kirgisistan 46,34 58, ,1 Laos ,5 89,5 Libanon ,01 88,1 Lesotho 6,421 10, ,4 Liberia USD 1,449 USD 1, ,7 (***) Libyen Madagascar ,59 84,8 Malawi 204,2 339,388 60,2 Malaysia 3,090 3, ,9 Mali 668,9 655, ,0 Mauritanien 236,2 371,485 63,6 Mauritius 31,40 38, ,7 Mexico 12,21 16, ,2 Moldova 10,36 15, ,8 Montenegro 0,6372 1, ,7 Marokko 7,859 11, ,2 Mozambique 30,62 33, ,2 Namibia 8,432 10, ,6 Nepal 80,60 115,105 70,0 Ny Kaledonien 134,1 119, ,4 New Zealand 1,771 1, ,6 Nicaragua 17,49 29, ,9 Niger 548,4 655,957 83,6 Nigeria (Abuja) 205,1 195, ,2 Norge 10,46 7, ,6 Pakistan 63,76 117,995 54,0 Panama USD 0,8365 USD 1, ,4 DA 13 DA

14 Papua Ny Guinea 3,774 2, ,4 Paraguay ,86 67,0 Peru 3,115 3, ,6 Filippinerne 44,10 52, ,8 Rusland 43,58 41, ,9 Rwanda 702,6 766,389 91,7 Samoa 3,004 2, ,0 Saudi-Arabien 3,597 4, ,4 Senegal 602,6 655,957 91,9 Serbien (Belgrade) 78,59 114,007 68,9 Sierra Leone ,51 118,9 Singapore 2,039 1, ,4 Salomonøerne 11,34 8, ,3 Sydafrika 6,387 10, ,1 Sydkorea ,46 114,0 (***) Sydsudan (Juba) Sri Lanka 119,5 166,548 71,8 Sudan (Khartoum) 4,248 6, ,1 Surinam 2,707 4, ,1 Swaziland 6,916 10, ,1 Schweiz (Bern) 1,549 1, ,0 Schweiz (Geneve) 1,565 1, ,3 Syrien 59,26 80, ,9 Taiwan 34,33 37, ,3 Tadsjikistan 4,099 5, ,3 Tanzania ,97 71,0 Thailand 32,81 39, ,9 Østtimor USD 1,487 USD 1, ,7 Togo 546,2 655,957 83,3 Trinidad og Tobago 6,886 7, ,9 Tunesien 1,313 2, ,4 DA 14 DA

15 Tyrkiet 2,130 2, ,9 Uganda ,73 77,7 Ukraine 8,223 10, ,1 USA (New York) 1,253 1, ,9 USA (Washington) 1,213 1, ,7 Uruguay 25,03 26, ,8 Uzbekistan ,48 54,7 Vanuatu 154,3 117, ,4 Venezuela 5,734 5, ,5 Vietnam ,0 57,4 Vestbredden og Gazastriben 5,301 4, ,2 Yemen 237,9 265,497 89,6 Zambia ,46 100,5 (***) Zimbabwe (*) 1 euro = x enheder i den nationale valuta (eller USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo og Østtimor). (**) Bruxelles = 100. (***) Foreligger ikke på grund af vanskeligheder forbundet med lokal ustabilitet eller på grund af manglende pålidelige data. N,B, Ved købekraftsparitet eller økonomisk paritet forstås: Antal valutaenheder, der kræves for at købe det samme produkt som i Bruxelles (pr. euro). Tallet i den første kolonne (købekraftspariteten) fremkommer ved at gange vekselkursen med justeringskoefficienten. Den formel, der anvendes ved beregning af justeringskoefficienten, er således: købekraftspariteten (oplyst af Eurostat) divideret med vekselkursen = justeringskoefficienten Ved beregning af de beløb, som de ansatte har til gode, anvendes konstanten købekraftparitet i ovenstående tabel. Justeringskoefficienten ganges ikke med vekselkursen på transaktionsdagen, eftersom denne vekselkurs er variabel, og der derfor vil fremkomme en anden (forkert) købekraftsparitet. DA 15 DA

16 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse Forslag til Rådets forordning om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2012, på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande Berørt(e) politikområde(r) i ABM/ABB-strukturen 4 Alle områder og aktiviteter er potentielt berørt, navnlig delegationernes arbejde (eksterne forbindelser, handel, udvikling, udvidelse) Forslagets/initiativets art Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning (regelmæssig justering af gældende forordning) Mål Forventede resultater og virkninger Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen. Tilpasningen af justeringskoefficienten for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der gør tjeneste i et tredjeland, vil bidrage til at opretholde købekraftsækvivalenterne mellem forskellige tjenestesteder, jf. personalevedtægten Forslagets/initiativets begrundelse Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt For i henhold til artikel 12 og 13 i bilag X til personalevedtægten at sikre at justeringskoefficienten for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der gør tjeneste i et tredjeland, bliver tilpasset og om nødvendigt anvendt med tilbagevirkende kraft, såfremt der sker en væsentlig ændring i leveomkostningerne og vekselkurserne Varighed og finansielle virkninger Forslag/initiativ af ubegrænset varighed - iværksættelse med indføringsperioder fra den 1. juli 2011 (indtil den 30. juni 2012) og den 1. juli 2012, og derefter gennemførelse i fuldt omfang Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 5 Direkte central forvaltning ved af Kommissionen: PMO: 4 5 ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) ABB: Activity-Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning). Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: DA 16 DA

17 2. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 2.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme Eksisterende udgiftsposter på budgettet Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme Nummer [Betegnelse.] Budgetpost Udgiftens art OB/IOB (6 ) fra EFTAlandene 7 fra kandidatlande 8 Bidrag fra tredjelande iht. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra aa) Europa-Kommissionen XX , , , , , Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: 1100, 3000, IOB NEJ NEJ NEJ NEJ OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger. EFTA-lande: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan. DA 17 DA

18 2.2. Anslåede virkninger for udgifterne Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne For alle de berørte budgetter: Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten Anslået beløb til vederlag i perioden august 2011 til og med juni 2012 for alle ansatte, der gør tjeneste i tredjelande a) Anslåede virkning af de foreslåede justeringskoefficienter fra august 2011 til og med juni 2012 b) Procentvis ændring i forhold til anslået beløb til lønninger [b) : a)] For Europa-Kommissionen I alt EUR EUR 6,25 % Anslået beløb til vederlag i perioden august 2011 til og med juni 2012 for alle ansatte, der gør tjeneste i tredjelande a) Anslåede virkning af de foreslåede justeringskoefficienter fra august 2011 til og med juni 2012 b) Procentvis ændring i forhold til anslået beløb til lønninger [b) : a)] For EU-Udenrigstjenesten I alt EUR EUR 7,57 % Anslået beløb til Anslåede virkning af Procentvis ændring i DA 18 DA

19 vederlag i perioden august 2011 til og med juni 2012 for alle ansatte, der gør tjeneste i tredjelande a) de foreslåede justeringskoefficienter fra august 2011 til og med juni 2012 b) forhold til anslået beløb til lønninger [b) : a)] I alt EUR EUR 5,27 % Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne Resumé Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder: i mio. EUR (tre decimaler) BILAG År N 9 År N+1 År N+2 År N+3 Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6). I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme BGUEXX ,156 0,156 9 År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder. DA 19 DA

20 EEAS ,028 0,028 EEAS ,189 0,189 UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme 0,374 0,374 Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 10 i den flerårige finansielle ramme BGUE ,003 0,003 BGUE ,000 0,000 BGUE ,004 0,004 BGUE ,008 0,008 BGUE ,052 0,052 BGUE ,004 0,004 BGUE ,003 0, Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. DA 20 DA

21 Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme 0,075 0,075 I ALT 0,449 0,449 Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved GD ets omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger Anslået behov for menneskelige ressourcer Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme Tredjemands bidrag til finansieringen Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand Anslåede virkninger for indtægterne Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne DA 21 DA

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COLAC 10 PVD 1

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere