Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår"

Transkript

1 Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive udstykket med et samlet areal på ca m², hvor der er mulighed for at opføre 6 sammenhængende gårdhavehuse i én etage. Arealet er beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen udgør en del af delområde III i lokalplan 335 Tjærbyvang. Den samlede bebyggelse i delområde III skal ske efter en samlet plan og med en ensartet udformning og materialevalg. Vejen skal udføres med asfaltbelægning i umiddelbar forlængelse af vejbelægningen i den sydlige del af udstykningen Blåklokkedalen. Området er beliggende i et naturskønt område nær Torupdal i Dronningborg i det østlige Randers. Området ligger ca. 6 km fra byens centrum, og har blandt andet børneinstitutioner, indkøbsmuligheder og idrætsanlæg. Adresse Blåklokkedalen Del af matrikel nr. 2a, Tjærby By, Gimming Areal m² ca Mindstepris Udbydes uden mindstepris Bestemmelser Anvendelse og bebyggelse m.v. Bestemmelser for området fremgår af lokalplan 335 Tjærbyvang, og der henvises generelt hertil. Lokalplanen er tinglyst på grunden. Ifølge lokalplanens 2, stk. 1. kan grunden kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun bestå af tæt/lav bebyggelse (gårdhavehuse) i delområde III. Begrænsninger for byggeriet fremgår i øvrigt af lokalplanen, og der henvises generelt hertil. Fortidsminder Museet oplyser, at der er registreret et skattefund fra yngre bronzealder ( f.kr.), adskillige gravhøje samt bopladsspor fra Side 1 af 7

2 slutningen af bondestenalderen til ældre jernalder (2400 f.kr. år 160 e.kr.) i nærheden af grunden. Den topografiske placering, der er relativt høj i landskabet, det kuperede terræn ved Torup Dal samt den nære beliggenhed til fortidsminder indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder på den aktuelle grund. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af museumslovens 27. Kulturhistorisk Museum Randers har ikke undersøgt området, hvor grunden er beliggende. Bygherre/Køber skal være opmærksom på, at såfremt der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Kulturhistorisk Museum Randers (tlf ). Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal inden udstykningen sættes i gang. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinkes unødigt af en arkæologisk undersøgelse. Da der er tale om et areal på mere end m 2, er det bygherre der skal betale for en eventuel forundersøgelse og en evt. efterfølgende arkæologisk undersøgelse af området. Der henvises i sin helhed til Museumslovens 25 til 29. Jordbundforhold Grunden overdrages, således som den er og forefindes. Grunden sælges uden ansvar for kommunen for bundforhold, miljøforurening af grunden samt økonomiske og andre følger ved fund af eventuelle fortidsminder under byggeriet. Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser af grunden, hvorfor køber opfordres til for egen regning at lade jordbunden undersøge yderligere. Sælger er dog ikke bekendt med omstændigheder, der kan bevirke vanskelige bundforhold, men har ikke nærmere kendskab hertil. Der er foretaget punktboring i området umiddelbart øst for grunden, der viser at jordbundsforholdene der er normale. Idet denne grund ligger længere nede af skråningen, kan der muligvis forekomme blødere jordbundsforhold end i området øst for grunden. Særligt vedrørende fundering Hvis køber efter overtagelsen får ukendte og væsentlige problemer med fundering vil kommunen kunne tilbyde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Beløbets størrelse fastsættes som et anslået Side 2 af 7

3 værditab køber lider ved at have købt en grund med en ukendt væsentlig mangel og er således ikke forbundet med den faktiske udgift til ekstrafundering af købers konkrete projekt. Kravet skal rettes mod kommunen inden 4 måneder efter overtagelsesdagen. Kommunen kan tilbyde at tilbagekøbe grunden, hvis købers geotekniske undersøgelser viser, at købers projekt ikke eller kun med meget store ekstraudgifter kan realiseres. Udgifter til jordbundsundersøgelser refunderes af kommunen, hvis kommunen tilbagekøber grunden på grund af jordbundsforholdene. Byggemodning Køberen afholder alle udgifter til byggemodning af grunden, herunder etablering af vejen Blåklokkedalen. Sådan byggemodning omfatter blandt andet anlæg af stier og veje, inklusive forsyningsledninger til el, vand og fjernvarme i henhold til lokalplanen. Med undtagelse af Gimmingvej, udlægges alle veje i lokalplanområdet som private fællesveje, hvis drift og vedligeholdelse bliver pålagt den i lokalplanen nævnte grundejerforening. Overfladevand fra tage, belægninger i indkørsler, indgange, terrasser samt andre belagte arealer må ikke afledes ud på veje og stier i eller udenfor lokalplanområdet. Derimod skal overfladevandet ledes i de enkelte parcellers eget afløbssystem ved sætning af punktriste eller riste-render og føres gennem et sandfang inden vandet ledes til parcellens egen stikledning. Ved terrænregulering skal det sikres af de enkelte grundejere, at der ikke ledes overfladevand til naboer, grønne områder, vandløb med videre. Herudover skal der om nødvendigt sættes støttemure, så terrænreguleringen ikke får indflydelse på andre parceller. Sådanne støttemure m.m. skal placeres på egen parcel både mod naboer, veje, stier, grønne områder m.v. Projektet for byggemodning af Blåklokkedalen på det aktuelle salgsområde skal indsendes til kommunen og til Randers Spildevand A/S godkendelse før arbejdet kan sættes i gang. Kloak Der er ført offentlig kloak frem til storparcellens skel. Ifald storparcellen ikke udstykkes i mindre enheder beregnes kloakbidraget efter antal boligenheder. For nærmere oplysninger om beløbets størrelse, kontaktes Randers Spildevand A/S, att. Morten Sandersen på tlf Side 3 af 7

4 Hvis køber ønsker at udstykke til mindre enheder, etablerer Randers Spildevand A/S kloak frem til skel med 2 skelbrønde for henholdsvis regnvand og spildevand ca. 1 m indenfor skel. I dette tilfælde betales kloaktilslutningsbidrag pr. enhed/ejendom og efter gældende takster. I 2010 priser beløber udgiften på tilslutningsbidrag til kloak sig pr. boligenhed på ,50 kr. Køber skal udover tilslutningsafgifterne betale udgifterne ved ledningsføringer fra stikledningen over selve grunden til den påtænkte bebyggelse. Dræn må ikke afbrydes og skal tilsluttes efter nærmere aftale med Miljø og Teknik, Randers Kommune. Varmeforsyning Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Verdo, og ny bebyggelse må ikke tages i brug, før en sådan tilslutning har fundet sted. Køber kan dog fritages for tilslutningspligten til fjernvarme ved dispensation, hvis bebyggelsen opføres som et lavenergihuse, klasse 1 eller 2. El og vand Grundejerforening Grundene elforsynes fra ELRO og vandforsynes fra Dronningborg Vandværk. Når byrådet kræver det, er ejerne af samtlige grunde inden for lokalplanområdets delområder I-V pligtige til at stifte en grundejerforening i lokalplanområdet. Grundejerforeningen har pligt til at forestå drift og vedligeholdelse af de nævnte arealer, jævnfør lokalplanens 9, stk. 4. Drift og vedligehold omfatter vejafvandingen, herunder grenrør på hovedkloak frem til vejbrønd, inklusive stikledning. Servitutter Der er lyst følgende servitutter på arealet: a) Lokalplan nr. 335 Tjærbyvang I forbindelse med grundens udstykning vil der ved landinspektørens servituterklæring blive taget stilling til, hvilke servitutter, der berører det solgte udstykningsområde. For grunden gælder, at der i forbindelse med eller forud for handlen vil blive tinglyst servitut om: Forbud mod videresalg i ubebygget stand 1. Ejendommen må ikke videresælges i ubebygget tilstand, uden Randers Kommunes godkendelse. Side 4 af 7

5 Byggepligt og tilbagekøbsret 2. Køberen af ejendommen forpligter sig til senest 1½ år efter overtagelsesdagen at påbegynde byggeriet på ejendommen. Byggeriet skal være fuldført i rimelig tid herefter. Kommunen har tilbagekøbsret, men ikke pligt, til grunden, hvis grunden ikke bebygges rettidigt. Kommunens tilbagekøbspris vil maksimalt udgøre den udbudte mindstepris således købers e- ventuelle overbud fortabes. Kommunens omkostninger ved tilbageskødning samt gensalg afholdes af køberen. Grundens vedligeholdelse 3. For den til enhver tid værende ejer gælder, at grundens areal skal vedligeholdes i fornødent omfang fra overtagelsestidspunktet, således at naboejendomme ikke påføres væsentlige gener fra ejendommens beplantning (frøspredning fra ukrudtsplanter, skygge eller grådighed fra bevoksning. mv.). Endvidere må grunden ikke benyttes til henlæggelse af affald, og der må ikke forefindes oplag, der ikke vedrører ejendommens lovlige anvendelse. Påtaleret 4. Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende deklaration har Randers Byråd. Byrådet kan indrømmes mindre lempelser og afvigelser, som findes foreneligt med områdets karakter og som ikke kan være væsentligt generende for de omboende. Købesummen Grunden udbydes for højeste bud uden mindstepris. Ifølge 6 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 kan kommunalbestyrelsen forkaste alle indkomne tilbud, hvorfor kommunen forbeholder sig ret hertil. Køber skal sammen med sit pristilbud indsende et skitseprojekt til bebyggelse af grunden. Randers Kommune vil herefter vurdere, hvilket bud man vil antage ud fra en samlet vurdering af pris og skitseprojekt. Der vil ved vurderingen af de indkomne tilbud blive lagt vægt på, at den nordlige og den sydlige del af bebyggelsen på Blåklokkedalen fremstår som én arkitektonisk helhed, d.v.s. gårdhavehuse med samme materialevalg, hustyper, facadeudtryk m.v. i begge halvdele af bebyggelsen. I skrivende stund har Randers Kommune godkendt en principansøgning for den sydlige del af Blåklokkedalen betinget Side 5 af 7

6 Handlens berigtigelse af en række forhold. Der er mulighed for at stille supplerende spørgsmål til arkitekt Hanne Jørvang, tlf eller byggesagsbehandler Winnie Mogensen på tlf Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen, der fastsættes efter aftale mellem køber og sælger tidligst til den førstkommende 1. eller 15. i måneden og senest løbende måned plus 6 måneder fra aftalens indgåelse. Hvis overtagelsesdagen skal aftales til senere end løbende måned plus 3 mdr. fra aftalens indgåelse skal køber stille bankgaranti på anfordringsvilkår for købesummens betaling. Ved handlens indgåelse betales et depositum på kr. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen. Tinglysningsafgifter af skøde samt ovennævnte servitutter deles lige mellem køber og sælger. Tinglysningsafgiften for skøde udgør aktuelt 0,6 % af købesummen samt kr. Der rundes op til nærmeste kronebeløb deleligt med hundrede. Kommunen foretager udstykning til storparcellen, hvorefter køberen afholder alle øvrige udgifter til eventuel udstykning. Kommunen udarbejder købsaftale og foretager elektronisk tinglysning. Købers omkostninger til advokat er kommunen uvedkommende. Afgivelse af bud Købstilbud og skitseprojekt skal være i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og bedes fremsendt på vedlagte tilbudsformular. Købstilbud og skitseprojekt skal indsendes i den salgsmaterialet vedlagte og fortrykte kuvert Lukket kuvert og skal være mærket Blåklokkedalen til Randers Kommune, Miljø og Teknik, Fast Ejendom, Laksetorvet, 8900 Randers C. Hvis salgsmaterialet er downloadet fra kommunens hjemmeside, skal tilbudskuverten rekvireres fra kontoret for Fast Ejendom (tlf ). De indkomne bud skal være modtaget af kontoret for Fast ejendom senest den 10. august. Indkomne bud behandles i byrådsmødet den 6. september 2010 og er bindende indtil den 10. september Købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Side 6 af 7

7 Vedrørende takster henvises til relevante hjemmesider om takster for varme, vand og el. Kommunen påtager sig ikke ansvaret for disse oplysningers korrekthed, men henviser nedenfor til relevante adresser: Randers Kommune, Miljø og teknik Laksetorvet 8900 Randers C Tlf.: ELRO Elrovej 1, Hornbæk 8920 Randers NV Tlf.: Dronningborg Vandværk Østre Boulevard Randers NØ Kasserer: Preben Johannesen Tlf.: VERDO A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Tlf.: Randers Spildevand A/S Vestergrave 30, Indgang G 8900 Randers C Tlf.: Miljø og teknik - Fast ejendom Maj 2010 Side 7 af 7

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr. 82.02 G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård20060101" 01-01-2006 Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere