Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter"

Transkript

1 REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl Tilstedeværende: Lally Parwana, Mushin Türkyilmaz, Issmat Mohamed, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Ayse Kosar, Nebiye Corap, Roya Moore og Desalegn Tufa Fraværende med afbud: Lynette Munk, Marcus Sabri, Sami Gökdemir, Ilvana Karaga og Faizan Akbar Fraværende uden afbud: Ingen Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam Korsgård og Stine Rohde. Integrationsministeriet: Dorte Kjærgaard og Marian L. Møller. Første ordinære møde; forberedelse til kvartalsmøde med ministeren den 11. oktober Godkendelse af dagsorden for 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af referat af møde d. 18. juni 2010 Referatet godkendt. Vedrørende den fremtidige procedure blev det besluttet, at den eksisterende procedure videreføres, således at referatet sendes ud kort efter mødet og godkendes på det næstkommende møde. Det er vigtigt, at rådsmedlemmer melder afbud i god tid. Det er uhensigtsmæssigt, at andre rådsmedlemmer rejser langt til et møde, hvor der viser sig, at man ikke er beslutningsdygtig. Rådet er beslutningsdygtigt når mødelederen og seks andre er til stede (jf. forretningsordnen 12). 2. Kort orientering fra formandskabet, herunder nyt fra European Integration Forum (EIF) European Integration Forum Lally orienterede om mødet, der havde haft temaet Media and immigrants. Her blev bl.a. diskuteret, hvordan man kan opdrage journalister til at skabe positive mediehistorier. Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Holbergsgade København K Telefon: Mail: Web:

2 - 2 - Bl.a. var der en journalist fra Tyskland, der fortalte om, at man havde inviteret unge med etnisk minoritetsbaggrund til en journalistkonference til debat. På den måde kunne de to grupper tale sammen og give hinanden gode råd til, hvordan man undgår fejlslagen journalistik. Siden EIF startede, er engagementet vokset, og folk er meget proaktive. Styrkelsen af det nationale integrationsforum er et gennemgående tema, og her kan Danmark bestemt bidrage med best practice om uddannelse og beskæftigelse samt den kommunale integrationsindsats, da vi er længere fremme end de andre lande her. Formandskabet: Rådet har fået muligheden for at være værter for en amerikansk forening, der arbejder med kulturudveksling. Der viste sig ved nærmere samtale at være mere et spørgsmål om at være guides for dem frem for en mulighed for at debattere med dem. Derfor har rådet takket nej. 3. Orientering fra sekretariatet Stine Rohde er startet som praktikant på REM. Hun er 22 år, læser statskundskab og er lige startet på kandidatuddannelsen. Hun har tidligere arbejdet for Dansk Flygtningehjælp og været engageret i integrationsprojekter lokalt i sin hjemby. Stine er praktikant på fuld tid hos REM det næste halve år. Mia er stadig studentermedarbejder en dag om ugen. Der er udarbejdet en liste med kontaktpersoner og kontaktoplysninger over de lokale integrationsråd, som kan danne udgangspunkt for de lokale arbejde. Denne kan bl.a. benyttes i forbindelse med det regionale arbejde i handlingsplanen. Listen lægges også på REMs hjemmeside. Ny-Dansk Ungdomsråd (NDU) Sekretariatet har holdt møde med NDUs koordinator Michael Johnson vedrørende mulige samarbejdsområder. Det blev aftalt, at NDU deltager i arbejdsweekenden i november, med henblik på erfarings- og ideudveksling. Nydansk Ungdomsråd mødes 3-4 gange om året i weekender. REM blev inviteret til at besøge NDU på deres næste møde d november. Ny-Dansk Ungdomsråd har planer om at engagere sig op til det næste folketingsvalg i forhold til at øge demokratisk deltagelse blandt etniske minoriteter. Det er oplagt, at REM også arbejder med dette i forlængelse af indsatsen i forbindelse med de kommunale valg sidste år. Arrangementer: Der er tilbud om deltagelse i en række arrangementer: - Dialogmøde i Københavns Eksperttænketank for Integration d. 14. september Workshop om anti-diskrimination i København d. 21. september Opfordring til at indstille integrationsindsatser til Integrationspriserne 2010 (frist 10. september 2010) 4. Orientering fra Integrationsministeriet Dorte Kjærgaard fra Integrationsministeriets lovkontor Dorte orienterede om de ændringer af udlændingeloven, som følger af lov nr. 572 af 31. maj 2010, der trådte i kraft 1. august Ændringerne indebærer bl.a. at. - Adgangen til at udvise udlændinge, der idømmes ubetinget frihedsstraf for socialt bedrageri, for grov forstyrrelse af den offentlige orden og for hærværk i forbindelse hermed, er blevet udvidet 2

3 Der er indført hjemmel til at samkøre udlændingemyndighedernes register med CPR, Bygnings- og Boligregistret og indkomstregistret. Mulighederne for at kontrollere, om udlændinge opholder sig eller arbejder ulovligt her i landet, er således blevet styrket. - Indførelse af bestemmelse om inddragelse af studieopholdstilladelser i tilfælde, hvor en udenlandsk studerende er idømt eller har vedtaget en bøde for ulovligt arbejde, er blevet tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde ulovligt eller over for Udlændingeservice har erkendt at have arbejdet ulovligt. - Skærpelse og præcisering af adgangen til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter indrejsen her i landet - Det fremgår nu direkte af udlændingeloven, at en udlænding, der ikke rettidigt ansøger om forlængelse af sin opholdstilladelse, ved tilladelsens udløb vil have ulovligt ophold. - Indførelse af bestemmelse om inddragelse af asylopholdstilladelser også tidsubegrænsede opholdstilladelser hvis udlændingen rejser på ferie eller andet kortvarigt ophold til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer sådan forfølgelse. - Ændring af bortfaldsreglerne vedrørende genopdragelsesrejser. Indførelse af bestemmelse, hvorefter en opholdstilladelse bortfalder, hvis en mindreårig udlænding i mere end 3 på hinanden følgende måneder har opholdt sig uden for landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dets skolegang og integration. - Ændring af kommunernes pligt til at indberette genopdragelsesrejer Kommunerne skal nu indberette sager om genopdragelsesrejser til Udlændingeservice, når en mindreårig udlænding i mere end 3 måneder har opholdt sig uden for Danmark på genopdragelsesrejse eller andet ophold af negativ betydning for deres skolegang og integration. - Betingelsen for ægtefællesammenføring om, at den herboende ægtefælle som udgangspunkt ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 1 år forud for afgørelsen om familiesammenføring, er ændret til 3 år. - Der er gennemført en reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse. Reformen trådte i kraft d. 2. juni Der er indført et pointsystem, hvor man skal opnå 100 point for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Opholdskravet er ændret fra normalt 7 år til 4 år. REM har afgivet høringssvar til lovforslaget, som kan findes på hjemmesiden. Da der var en række spørgsmål til ændringerne, vil sekretariatet lave et kit med en præsentation af lovpakken. Marian L. Møller fra integrationskontoret. Marian orienterede om to store ændringer af integrationsloven, der er trådt i kraft i juli og august 2010 (L189, L187): Afbureaukratisering og serviceeftersyn. Hovedtanken bag lovændringerne er, at det skal være lettere for alle, fordi der bliver stillet klare krav. Både for nydanskerne selv, for kommunerne og myndighederne. 3

4 - 4 - Marian anbefalede at læse en artikel i Integrationsministeriets publikation Ny i Danmark, nr. 2 fra 2010, hvor der er omtale af serviceeftersynet, der giver et godt overblik. Publikationen findes på ministeriets hjemmeside. Derudover berettede Marian om efterårets virksomhedsvejledning/turne med temaet Vækst og mangfoldighed. Marian opfordrede til, at man kunne indstille nogle til årets Integrationspris, som uddeles den 2. november Ydermere er der Integrationsdøgnet den oktober 2010 med temaet Mangfoldighed og vækst Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte er netop udkommet. Bayram Yüksel oplyste i den forbindelse, at rådet har fået henvendelse fra P1 vedrørende rådets holdning til handlingsplanen. Det blev besluttet at udskyde en nærmere drøftelse af handlingsplanen, således at rådets medlemmer har mulighed for først at læse handlingsplanen. Endelig oplyste Marian, at bogen I Danmark er jeg født indeholder positive historier om unge etniske minoriteter. Bogen er lavet af Center for Ungdomsforskning og bygger på et stort og varieret kildemateriale. De temaer, som diskuteres i bogen, er blandt andet barndom, familieliv, parforhold, kultur og sport. Bogen udkom i maj 2010, og den 1. november 2010 afholdes en konference om temaerne i bogen. Man kan rekvirere den gratis på: hvor man også kan læse om konferencen. Der er tilmeldingsfrist den 20. oktober Nedsættelse af høringsgruppe og PR-gruppe Høringsgruppe: Mushin orienterede om den tidligere høringsgruppes arbejde: Gruppen bestod af tre valgte medlemmer, der modtog lovforslag, og opgaven bestod herefter i at skrive rådets holdning i et høringssvar. Den tidligere proces havde været således, at høringer blev sendt pr. mail til hele rådet, men at det kun var høringsgruppens medlemmer, der var forpligtede til at svare. Når høringssvaret var færdigt, blev det sendt til medierne, ligesom det bliver offentliggjort i hvidbøger med hele baggrunden for lovene. På den måde sikredes det, at alle, der måtte have bemærkninger kunne få lejlighed til at afgive dem, samtidig med, at der altid var nogle, der var ansvarlige for besvarelsen. Høringssvaret skal repræsentere hele rådets holdning, så alle kan stå inde for det. Der er ofte kort frist, så det kræver, at man kan arbejde hurtigt, da det tager lang tid at sætte sig ind i lovforslaget. Hvis medierne er interesserede i rådets holdning, vil de ofte kontakte PR-gruppen. Erfaringen fra den tidligere gruppes arbejde har været, at ministeren kan finde på at citere rådet i mange sammenhænge, så det er vigtigt, at der arbejdes seriøst på dette. Der var enighed om, at rådet fortsætter arbejdsmetoden fra tidligere, da det har fungeret godt. Sekretariatet opsummerede den valgte procedure: Sekretariatet ser lovforslagene, vælger de relevante og sender dem med en kort introduktion til alle rådsmedlemmer. Der blev opfordret til, at kommentarer til høringen sendes til alle medlemmer, så alle kan følge med. 4

5 - 5 - Faizan og Desalegn ønskede at være med i høringsgruppen. Muhsin blev opfordret til at stille op igen, og det ville han gerne. Han understregede, at hvis nogle ønsker at få en plads i gruppen, vil han gerne give plads for en ny og trække sig. PR-gruppe Ayse gentog tidligere ønske om at PR-gruppen uddannes til at håndtere arbejdet. Sekretariatet er allerede i gang med at undersøge mulighederne for kurser, og orienterer rådet om mulighederne. Nebiye foreslog, at der både vælges en ny og et gammelt rådsmedlem til pr-gruppen. Desalegn understregede, at deltagelse i PR-gruppen kræver, at man har en del viden om integration generelt, fingeren på pulsen i rådet og generelt osv. Derfor foreslås det, at en fra formandskabet skal i PR-gruppen. Hvis der er mange i PR-gruppen, kan man uddelegere emner, f.eks. arbejde, uddannelse osv. Hvis andre fra rådet bliver spurgt, kan de henvise til PR-gruppen. Hvis de selv udtaler sig må de understrege, at det er på egne vegne. Faizan, Ayse og Bayram blev valgt til PR-gruppen. Valg af repræsentant til Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter Bayram orienterede: Der afholdes to møder om året, hvor bl.a. integrationsrådet på Frederiksberg og REM inviteres og diskuterer relevante sager, f.eks. diskotekssager, voldssager, visitationer etc. Der var enighed i rådet om, at repræsentanten helst skal være fra Sjælland. Det afgøres på næste møde, hvem der skal repræsentere rådet her. Orientering om arbejdet i Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker Muhsin orienterede om arbejdet i styregruppen: Styregruppen består af 33 centre i landet. I foråret kommer der hjemmeside med vidensopsamling; information om hvad, der virker. Medlemmet af styregruppen er personligt valg, så det var ikke tilladt at skifte personen ud. Der er kun to-tre møder tilbage, og derfor fortsætter Muhsin. Valg af repræsentant til Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejdet (SPAIS) Mette orienterede: SPAIS er et særudvalg under Europa-udvalget. Det er et dansk samarbejde på ministerieniveau, der koordinerer asyl- indvandringssamarbejdet og indflydelsen på de danske forhold. Der er en fast kreds bestående af Integrationsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiets Udlændingeafdeling, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udlændingeservice, Københavns Kommune, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Advokatsamfundet, Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, og Rådet for etniske minoriteter. Derudover er der en udvidet kreds, som også omfatter arbejdsmarkedets parter. 5

6 - 6 - Det formodes, at der afholdes møder 1-2 gange om året. Første møde er d. 16. september Roya blev valgt som medlem af SPAIS (Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejdet). Desalegn og Marcus blev valgt som suppleanter. 6. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, konferencer mv. Aalborg: Ayse orienterede om, at Aalborg er blevet valgt som Europas tryggeste by, og at integrationsrådet afholder en konference i september om unge og medborgerskab. Konferencen indeholder workshops og foredrag, og skal eksempelvis gavne det fremtidige arbejde med integration i Aalborg. Ishøj: Bayram orienterede om, at der holdes det første møde i integrationsrådet i uge 36, og der derfor ikke var så meget nyt at fortælle. Sønderborg: Desalegn orienterede om, at integrationsrådet i Sønderborg har inviteret folk fra kommunen til at holde oplæg om repatriering. Derudover havde integrationsrådet valgt sundhed i belastede boligområder i kommunen som fokusområde, idet integrationsrådet får mange henvendelser om dette emne. Endvidere har integrationsrådet afgivet høringssvar om tandklinikbesparelser, særligt i forhold til hvad det betyder for forældre og personer med etnisk minoritetsbaggrund at skulle køre længere til tandklinik. Sprogstimulering er blevet diskuteret. Integrationsrådet ønsker at få at vide, hvordan man finder ud af, at et barn, der er nydansker, har brug for sprogstimulering. Integrationsrådet har kontaktet kommunen for at få en forklaring på dette. Det er vigtigt, fordi folk, der føler sig som danske, oplever det svært at deres barn bliver sat til at skulle have sprogstimulering. Vejle: Muhsin orienterede om, at der er afholdt visionsdag med de nye medlemmer med spørgsmål som hvad er opgaven, hvad står integrationsrådet for osv.. Nu starter integrationsrådet så småt med opgaverne, for at de nye medlemmer kan følge med og komme godt fra start. Svendborg: Nebiye orienterede om, at integrationsrådet har fået nye medlemmer for et halvt år siden. Rådet forsøger at holde møder udover hver tredje måned, så der er kontinuitet i arbejdet Ved næste møde skal integrationsrådet internt udpege folk til de forskellige arbejdsområder, så arbejdet bliver uddelegeret. 6

7 - 7 - Varde: Razzak orienterede om, at integrationsrådet er i gang med at starte en forældrerollemodelgruppe. Der er allerede ungdomsrollemodeller, der fungerer rigtigt godt. De skal med på forbrugermesse med en stand. Endvidere holder integrationsrådet et ryste-sammen-kursus i september. Odense: Roya orienterede om, at Odense Integrationsråd holdt rådsmøde i uge 34. Det, der optager integrationsrådet, er, at der skal lukkes små skoler på Fyn. Her skal der afgives høringssvar. Integrationsrådet er involveret i en ramadan- og kulturfest på trods af modstand fra Dansk Folkeparti. Forskellige grupper spiller musik og der er madboder. Invitationer er sendt bredt til ambassaderne. Rødovre: Lally orienterede om, at de interkulturelle debataftener, som man har holdt, vil fortsætte. Herigennem kan skolebestyrelserne få værktøjer. I år kommer der en erfaren person og fortæller hvordan skole/hjemsamarbejdet kan fungere godt. Rødovre integrationsrådsvalg blev udskudt, men nu har integrationsrådet kontaktet borgmesteren for at høre, hvordan rådet skal arbejde videre i fremtiden. Endvidere vil der blive sendt breve ud til forvaltningerne for at spørge, hvad integrationsrådet kan hjælpe med/rådgive om. Norddjurs: Issmat orienterede om, at der er afgivet høringssvar om udkast til kommunalbudget. Næste møde er d. 11. november 2010, hvor jobcenterchefen er inviteret. Ved mødet d. 20. januar 2011 deltager socialchefen samt chefen for integration og voksenområdet. 7. Det regionale arbejde Der mangler at blive valgt pilot til Region Syddanmark. Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til Ilvana, der ikke var til stede på mødet, med henblik på, at Ilvana fungerer som pilot i Syddanmark, og Desalegn og Roya kan være fælles om at være co-pilot. Det brev, der er sendt ud ang. kontakt til lokale integrationsråd, skal ikke bruges, da sekretariatet vil udforme et nyt brev, hvoraf også fremgår, at årsberetningen for det gamle REM medsendes. 8. Punkter til kommende møde med ministeren (mandag den 11. oktober kl :30) Ideer (tages med til næste møde): - Jobcentrenes bekymring for øget arbejdsmængde i forbindelse med de seneste lovændringer. - REMs rolle som høringsorgan. Issmat foreslog, at rådet udnytter integrationsdøgnet, hvor alle integrationsordførere er til stede. - Genopdragelsesrejser (jf. den nye lov) 7

8 Forældreroller der mangler initiativer, der støtter forældre - Sammenligne med skandinaviske landes love og fremgangsmåder som argument. Plan for ministermødet: - Handleplanen for REM fremlægges - Spørger til det, der interesserer fra ministerens orientering - Ingen kører frem med egne mærkesager, men vi står fælles - Vi gør ministeren opmærksom på, at vi har noteret os de nye love og fortæller, hvad vi har bidt mærke i (ud fra det lovkit, sekretariatet sender ud) 9. Punkter til dagsordenen for næste møde Bayram henviste til en pjece, som HK har udarbejdet om diskrimination til arbejdsweekend, hvis diskrimination bliver temaet. Alternativt kunne arbejdsweekenden bruges til at introducere til rådets arbejdsmetoder, erfaringer osv. 10. Evt. Ministermødet mandag d. 17. januar 2011 bliver rykket til en anden dato, som bliver meldt ud. Kulturnatten fredag d. 15. oktober 2010: Indtil videre har Razzak og Issmat meldt, at de vil deltage. Sekretariatet anmoder alle, der kan deltage i kulturnatten om at melde tilbage til Sekretariatet snarest muligt, så der kan arbejdes videre med indholdet. 8

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere