Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter"

Transkript

1 REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl Tilstedeværende: Lally Parwana, Mushin Türkyilmaz, Issmat Mohamed, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Ayse Kosar, Nebiye Corap, Roya Moore og Desalegn Tufa Fraværende med afbud: Lynette Munk, Marcus Sabri, Sami Gökdemir, Ilvana Karaga og Faizan Akbar Fraværende uden afbud: Ingen Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam Korsgård og Stine Rohde. Integrationsministeriet: Dorte Kjærgaard og Marian L. Møller. Første ordinære møde; forberedelse til kvartalsmøde med ministeren den 11. oktober Godkendelse af dagsorden for 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af referat af møde d. 18. juni 2010 Referatet godkendt. Vedrørende den fremtidige procedure blev det besluttet, at den eksisterende procedure videreføres, således at referatet sendes ud kort efter mødet og godkendes på det næstkommende møde. Det er vigtigt, at rådsmedlemmer melder afbud i god tid. Det er uhensigtsmæssigt, at andre rådsmedlemmer rejser langt til et møde, hvor der viser sig, at man ikke er beslutningsdygtig. Rådet er beslutningsdygtigt når mødelederen og seks andre er til stede (jf. forretningsordnen 12). 2. Kort orientering fra formandskabet, herunder nyt fra European Integration Forum (EIF) European Integration Forum Lally orienterede om mødet, der havde haft temaet Media and immigrants. Her blev bl.a. diskuteret, hvordan man kan opdrage journalister til at skabe positive mediehistorier. Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Holbergsgade København K Telefon: Mail: Web:

2 - 2 - Bl.a. var der en journalist fra Tyskland, der fortalte om, at man havde inviteret unge med etnisk minoritetsbaggrund til en journalistkonference til debat. På den måde kunne de to grupper tale sammen og give hinanden gode råd til, hvordan man undgår fejlslagen journalistik. Siden EIF startede, er engagementet vokset, og folk er meget proaktive. Styrkelsen af det nationale integrationsforum er et gennemgående tema, og her kan Danmark bestemt bidrage med best practice om uddannelse og beskæftigelse samt den kommunale integrationsindsats, da vi er længere fremme end de andre lande her. Formandskabet: Rådet har fået muligheden for at være værter for en amerikansk forening, der arbejder med kulturudveksling. Der viste sig ved nærmere samtale at være mere et spørgsmål om at være guides for dem frem for en mulighed for at debattere med dem. Derfor har rådet takket nej. 3. Orientering fra sekretariatet Stine Rohde er startet som praktikant på REM. Hun er 22 år, læser statskundskab og er lige startet på kandidatuddannelsen. Hun har tidligere arbejdet for Dansk Flygtningehjælp og været engageret i integrationsprojekter lokalt i sin hjemby. Stine er praktikant på fuld tid hos REM det næste halve år. Mia er stadig studentermedarbejder en dag om ugen. Der er udarbejdet en liste med kontaktpersoner og kontaktoplysninger over de lokale integrationsråd, som kan danne udgangspunkt for de lokale arbejde. Denne kan bl.a. benyttes i forbindelse med det regionale arbejde i handlingsplanen. Listen lægges også på REMs hjemmeside. Ny-Dansk Ungdomsråd (NDU) Sekretariatet har holdt møde med NDUs koordinator Michael Johnson vedrørende mulige samarbejdsområder. Det blev aftalt, at NDU deltager i arbejdsweekenden i november, med henblik på erfarings- og ideudveksling. Nydansk Ungdomsråd mødes 3-4 gange om året i weekender. REM blev inviteret til at besøge NDU på deres næste møde d november. Ny-Dansk Ungdomsråd har planer om at engagere sig op til det næste folketingsvalg i forhold til at øge demokratisk deltagelse blandt etniske minoriteter. Det er oplagt, at REM også arbejder med dette i forlængelse af indsatsen i forbindelse med de kommunale valg sidste år. Arrangementer: Der er tilbud om deltagelse i en række arrangementer: - Dialogmøde i Københavns Eksperttænketank for Integration d. 14. september Workshop om anti-diskrimination i København d. 21. september Opfordring til at indstille integrationsindsatser til Integrationspriserne 2010 (frist 10. september 2010) 4. Orientering fra Integrationsministeriet Dorte Kjærgaard fra Integrationsministeriets lovkontor Dorte orienterede om de ændringer af udlændingeloven, som følger af lov nr. 572 af 31. maj 2010, der trådte i kraft 1. august Ændringerne indebærer bl.a. at. - Adgangen til at udvise udlændinge, der idømmes ubetinget frihedsstraf for socialt bedrageri, for grov forstyrrelse af den offentlige orden og for hærværk i forbindelse hermed, er blevet udvidet 2

3 Der er indført hjemmel til at samkøre udlændingemyndighedernes register med CPR, Bygnings- og Boligregistret og indkomstregistret. Mulighederne for at kontrollere, om udlændinge opholder sig eller arbejder ulovligt her i landet, er således blevet styrket. - Indførelse af bestemmelse om inddragelse af studieopholdstilladelser i tilfælde, hvor en udenlandsk studerende er idømt eller har vedtaget en bøde for ulovligt arbejde, er blevet tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde ulovligt eller over for Udlændingeservice har erkendt at have arbejdet ulovligt. - Skærpelse og præcisering af adgangen til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter indrejsen her i landet - Det fremgår nu direkte af udlændingeloven, at en udlænding, der ikke rettidigt ansøger om forlængelse af sin opholdstilladelse, ved tilladelsens udløb vil have ulovligt ophold. - Indførelse af bestemmelse om inddragelse af asylopholdstilladelser også tidsubegrænsede opholdstilladelser hvis udlændingen rejser på ferie eller andet kortvarigt ophold til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer sådan forfølgelse. - Ændring af bortfaldsreglerne vedrørende genopdragelsesrejser. Indførelse af bestemmelse, hvorefter en opholdstilladelse bortfalder, hvis en mindreårig udlænding i mere end 3 på hinanden følgende måneder har opholdt sig uden for landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dets skolegang og integration. - Ændring af kommunernes pligt til at indberette genopdragelsesrejer Kommunerne skal nu indberette sager om genopdragelsesrejser til Udlændingeservice, når en mindreårig udlænding i mere end 3 måneder har opholdt sig uden for Danmark på genopdragelsesrejse eller andet ophold af negativ betydning for deres skolegang og integration. - Betingelsen for ægtefællesammenføring om, at den herboende ægtefælle som udgangspunkt ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 1 år forud for afgørelsen om familiesammenføring, er ændret til 3 år. - Der er gennemført en reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse. Reformen trådte i kraft d. 2. juni Der er indført et pointsystem, hvor man skal opnå 100 point for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Opholdskravet er ændret fra normalt 7 år til 4 år. REM har afgivet høringssvar til lovforslaget, som kan findes på hjemmesiden. Da der var en række spørgsmål til ændringerne, vil sekretariatet lave et kit med en præsentation af lovpakken. Marian L. Møller fra integrationskontoret. Marian orienterede om to store ændringer af integrationsloven, der er trådt i kraft i juli og august 2010 (L189, L187): Afbureaukratisering og serviceeftersyn. Hovedtanken bag lovændringerne er, at det skal være lettere for alle, fordi der bliver stillet klare krav. Både for nydanskerne selv, for kommunerne og myndighederne. 3

4 - 4 - Marian anbefalede at læse en artikel i Integrationsministeriets publikation Ny i Danmark, nr. 2 fra 2010, hvor der er omtale af serviceeftersynet, der giver et godt overblik. Publikationen findes på ministeriets hjemmeside. Derudover berettede Marian om efterårets virksomhedsvejledning/turne med temaet Vækst og mangfoldighed. Marian opfordrede til, at man kunne indstille nogle til årets Integrationspris, som uddeles den 2. november Ydermere er der Integrationsdøgnet den oktober 2010 med temaet Mangfoldighed og vækst Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte er netop udkommet. Bayram Yüksel oplyste i den forbindelse, at rådet har fået henvendelse fra P1 vedrørende rådets holdning til handlingsplanen. Det blev besluttet at udskyde en nærmere drøftelse af handlingsplanen, således at rådets medlemmer har mulighed for først at læse handlingsplanen. Endelig oplyste Marian, at bogen I Danmark er jeg født indeholder positive historier om unge etniske minoriteter. Bogen er lavet af Center for Ungdomsforskning og bygger på et stort og varieret kildemateriale. De temaer, som diskuteres i bogen, er blandt andet barndom, familieliv, parforhold, kultur og sport. Bogen udkom i maj 2010, og den 1. november 2010 afholdes en konference om temaerne i bogen. Man kan rekvirere den gratis på: hvor man også kan læse om konferencen. Der er tilmeldingsfrist den 20. oktober Nedsættelse af høringsgruppe og PR-gruppe Høringsgruppe: Mushin orienterede om den tidligere høringsgruppes arbejde: Gruppen bestod af tre valgte medlemmer, der modtog lovforslag, og opgaven bestod herefter i at skrive rådets holdning i et høringssvar. Den tidligere proces havde været således, at høringer blev sendt pr. mail til hele rådet, men at det kun var høringsgruppens medlemmer, der var forpligtede til at svare. Når høringssvaret var færdigt, blev det sendt til medierne, ligesom det bliver offentliggjort i hvidbøger med hele baggrunden for lovene. På den måde sikredes det, at alle, der måtte have bemærkninger kunne få lejlighed til at afgive dem, samtidig med, at der altid var nogle, der var ansvarlige for besvarelsen. Høringssvaret skal repræsentere hele rådets holdning, så alle kan stå inde for det. Der er ofte kort frist, så det kræver, at man kan arbejde hurtigt, da det tager lang tid at sætte sig ind i lovforslaget. Hvis medierne er interesserede i rådets holdning, vil de ofte kontakte PR-gruppen. Erfaringen fra den tidligere gruppes arbejde har været, at ministeren kan finde på at citere rådet i mange sammenhænge, så det er vigtigt, at der arbejdes seriøst på dette. Der var enighed om, at rådet fortsætter arbejdsmetoden fra tidligere, da det har fungeret godt. Sekretariatet opsummerede den valgte procedure: Sekretariatet ser lovforslagene, vælger de relevante og sender dem med en kort introduktion til alle rådsmedlemmer. Der blev opfordret til, at kommentarer til høringen sendes til alle medlemmer, så alle kan følge med. 4

5 - 5 - Faizan og Desalegn ønskede at være med i høringsgruppen. Muhsin blev opfordret til at stille op igen, og det ville han gerne. Han understregede, at hvis nogle ønsker at få en plads i gruppen, vil han gerne give plads for en ny og trække sig. PR-gruppe Ayse gentog tidligere ønske om at PR-gruppen uddannes til at håndtere arbejdet. Sekretariatet er allerede i gang med at undersøge mulighederne for kurser, og orienterer rådet om mulighederne. Nebiye foreslog, at der både vælges en ny og et gammelt rådsmedlem til pr-gruppen. Desalegn understregede, at deltagelse i PR-gruppen kræver, at man har en del viden om integration generelt, fingeren på pulsen i rådet og generelt osv. Derfor foreslås det, at en fra formandskabet skal i PR-gruppen. Hvis der er mange i PR-gruppen, kan man uddelegere emner, f.eks. arbejde, uddannelse osv. Hvis andre fra rådet bliver spurgt, kan de henvise til PR-gruppen. Hvis de selv udtaler sig må de understrege, at det er på egne vegne. Faizan, Ayse og Bayram blev valgt til PR-gruppen. Valg af repræsentant til Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter Bayram orienterede: Der afholdes to møder om året, hvor bl.a. integrationsrådet på Frederiksberg og REM inviteres og diskuterer relevante sager, f.eks. diskotekssager, voldssager, visitationer etc. Der var enighed i rådet om, at repræsentanten helst skal være fra Sjælland. Det afgøres på næste møde, hvem der skal repræsentere rådet her. Orientering om arbejdet i Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker Muhsin orienterede om arbejdet i styregruppen: Styregruppen består af 33 centre i landet. I foråret kommer der hjemmeside med vidensopsamling; information om hvad, der virker. Medlemmet af styregruppen er personligt valg, så det var ikke tilladt at skifte personen ud. Der er kun to-tre møder tilbage, og derfor fortsætter Muhsin. Valg af repræsentant til Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejdet (SPAIS) Mette orienterede: SPAIS er et særudvalg under Europa-udvalget. Det er et dansk samarbejde på ministerieniveau, der koordinerer asyl- indvandringssamarbejdet og indflydelsen på de danske forhold. Der er en fast kreds bestående af Integrationsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiets Udlændingeafdeling, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udlændingeservice, Københavns Kommune, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Advokatsamfundet, Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, og Rådet for etniske minoriteter. Derudover er der en udvidet kreds, som også omfatter arbejdsmarkedets parter. 5

6 - 6 - Det formodes, at der afholdes møder 1-2 gange om året. Første møde er d. 16. september Roya blev valgt som medlem af SPAIS (Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejdet). Desalegn og Marcus blev valgt som suppleanter. 6. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, konferencer mv. Aalborg: Ayse orienterede om, at Aalborg er blevet valgt som Europas tryggeste by, og at integrationsrådet afholder en konference i september om unge og medborgerskab. Konferencen indeholder workshops og foredrag, og skal eksempelvis gavne det fremtidige arbejde med integration i Aalborg. Ishøj: Bayram orienterede om, at der holdes det første møde i integrationsrådet i uge 36, og der derfor ikke var så meget nyt at fortælle. Sønderborg: Desalegn orienterede om, at integrationsrådet i Sønderborg har inviteret folk fra kommunen til at holde oplæg om repatriering. Derudover havde integrationsrådet valgt sundhed i belastede boligområder i kommunen som fokusområde, idet integrationsrådet får mange henvendelser om dette emne. Endvidere har integrationsrådet afgivet høringssvar om tandklinikbesparelser, særligt i forhold til hvad det betyder for forældre og personer med etnisk minoritetsbaggrund at skulle køre længere til tandklinik. Sprogstimulering er blevet diskuteret. Integrationsrådet ønsker at få at vide, hvordan man finder ud af, at et barn, der er nydansker, har brug for sprogstimulering. Integrationsrådet har kontaktet kommunen for at få en forklaring på dette. Det er vigtigt, fordi folk, der føler sig som danske, oplever det svært at deres barn bliver sat til at skulle have sprogstimulering. Vejle: Muhsin orienterede om, at der er afholdt visionsdag med de nye medlemmer med spørgsmål som hvad er opgaven, hvad står integrationsrådet for osv.. Nu starter integrationsrådet så småt med opgaverne, for at de nye medlemmer kan følge med og komme godt fra start. Svendborg: Nebiye orienterede om, at integrationsrådet har fået nye medlemmer for et halvt år siden. Rådet forsøger at holde møder udover hver tredje måned, så der er kontinuitet i arbejdet Ved næste møde skal integrationsrådet internt udpege folk til de forskellige arbejdsområder, så arbejdet bliver uddelegeret. 6

7 - 7 - Varde: Razzak orienterede om, at integrationsrådet er i gang med at starte en forældrerollemodelgruppe. Der er allerede ungdomsrollemodeller, der fungerer rigtigt godt. De skal med på forbrugermesse med en stand. Endvidere holder integrationsrådet et ryste-sammen-kursus i september. Odense: Roya orienterede om, at Odense Integrationsråd holdt rådsmøde i uge 34. Det, der optager integrationsrådet, er, at der skal lukkes små skoler på Fyn. Her skal der afgives høringssvar. Integrationsrådet er involveret i en ramadan- og kulturfest på trods af modstand fra Dansk Folkeparti. Forskellige grupper spiller musik og der er madboder. Invitationer er sendt bredt til ambassaderne. Rødovre: Lally orienterede om, at de interkulturelle debataftener, som man har holdt, vil fortsætte. Herigennem kan skolebestyrelserne få værktøjer. I år kommer der en erfaren person og fortæller hvordan skole/hjemsamarbejdet kan fungere godt. Rødovre integrationsrådsvalg blev udskudt, men nu har integrationsrådet kontaktet borgmesteren for at høre, hvordan rådet skal arbejde videre i fremtiden. Endvidere vil der blive sendt breve ud til forvaltningerne for at spørge, hvad integrationsrådet kan hjælpe med/rådgive om. Norddjurs: Issmat orienterede om, at der er afgivet høringssvar om udkast til kommunalbudget. Næste møde er d. 11. november 2010, hvor jobcenterchefen er inviteret. Ved mødet d. 20. januar 2011 deltager socialchefen samt chefen for integration og voksenområdet. 7. Det regionale arbejde Der mangler at blive valgt pilot til Region Syddanmark. Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til Ilvana, der ikke var til stede på mødet, med henblik på, at Ilvana fungerer som pilot i Syddanmark, og Desalegn og Roya kan være fælles om at være co-pilot. Det brev, der er sendt ud ang. kontakt til lokale integrationsråd, skal ikke bruges, da sekretariatet vil udforme et nyt brev, hvoraf også fremgår, at årsberetningen for det gamle REM medsendes. 8. Punkter til kommende møde med ministeren (mandag den 11. oktober kl :30) Ideer (tages med til næste møde): - Jobcentrenes bekymring for øget arbejdsmængde i forbindelse med de seneste lovændringer. - REMs rolle som høringsorgan. Issmat foreslog, at rådet udnytter integrationsdøgnet, hvor alle integrationsordførere er til stede. - Genopdragelsesrejser (jf. den nye lov) 7

8 Forældreroller der mangler initiativer, der støtter forældre - Sammenligne med skandinaviske landes love og fremgangsmåder som argument. Plan for ministermødet: - Handleplanen for REM fremlægges - Spørger til det, der interesserer fra ministerens orientering - Ingen kører frem med egne mærkesager, men vi står fælles - Vi gør ministeren opmærksom på, at vi har noteret os de nye love og fortæller, hvad vi har bidt mærke i (ud fra det lovkit, sekretariatet sender ud) 9. Punkter til dagsordenen for næste møde Bayram henviste til en pjece, som HK har udarbejdet om diskrimination til arbejdsweekend, hvis diskrimination bliver temaet. Alternativt kunne arbejdsweekenden bruges til at introducere til rådets arbejdsmetoder, erfaringer osv. 10. Evt. Ministermødet mandag d. 17. januar 2011 bliver rykket til en anden dato, som bliver meldt ud. Kulturnatten fredag d. 15. oktober 2010: Indtil videre har Razzak og Issmat meldt, at de vil deltage. Sekretariatet anmoder alle, der kan deltage i kulturnatten om at melde tilbage til Sekretariatet snarest muligt, så der kan arbejdes videre med indholdet. 8

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde REFERAT Dato: 21. oktober 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/19758 Sagsbeh.: MKO Referat af 4. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 11. oktober kl.15.45-18.45

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl. 15 18. Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,. RÅDSMØDE. Dato: 07.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: MAL Referat af 12. rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl.

Læs mere

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga REFERAT 17. RÅDSMØDE. Dato: 13. september 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. september 2012 kl.

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. REFERAT 18. RÅDSMØDE. Dato: 21. november 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 15-18.

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 9. RÅDSMØDE. Dato: 14. maj 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-475 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 9. rådsmøde Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/40167 Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: tirsdag d. 21.06.11 kl. 15.45-18.00

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,13. RÅDSMØDE. Dato: 14.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: FGI Referat af 13. rådsmøde Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 14. december

Læs mere

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT 26. RÅDSMØDE Dato: 7. februar 2014 Kontor: Sagsbeh.: Sekretariatet MNS Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: onsdag d. 11. december 2013 kl. 15-18,

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 Indhold Årsberetning 2011 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2011 7 Ministermøder 2011

Læs mere

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 19. RÅDSMØDE. Dato: 2.9. 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 09/04798 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 19. rådsmøde Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 16. RÅDSMØDE. Dato: 25. februar 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 16. rådsmøde Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september REFERAT, 12. RÅDSMØDE Dato: 27.november 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-491 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat_12_rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 18. RÅDSMØDE. Dato: 20. august 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-519 Sagsbeh.: MJB / MCS Fil-navn: Referat, 18. rådsmøde Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 17. RÅDSMØDE. Dato: 25. maj 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 17. rådsmøde Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 Indhold Årsberetning 2012 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2012 7 Ministermøder 2012

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 Indhold Årsberetning 2010 Rådet for Etniske Minoriteter S. 3 Forord 4 Mindeord om Issmat Mohamed 6 Medlemmer af rådet 8 Mødeoversigt 10 Arbejdsweekend 11

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 10. RÅDSMØDE. Dato: 17. juni 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-481 Sagsbeh.: ASR/MCS Fil-navn: Referat, 10. rådsmøde Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede.

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede. Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: mandag d. 15. juni kl. 12-17.30, Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: søndag d. 22. marts kl. 10-15, Ministeriet

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

DAGSORDEN m/beslutninger

DAGSORDEN m/beslutninger Integrationsrådet DAGSORDEN m/beslutninger Møde nr. : 06/2008 Sted : Lektiehjælplokalet, Vestergade 6, 8963 Auning Dato : 16. december 2008 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Der serveres smørrebrød under

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf ÅRSBERETNING 2007 Årsberetning 2007 Rådet for etniske minoriteter Rådet for etniske minoriteter ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade 6 1057 københavn k tlf. 33 92 27 90 e-mail

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 05.10.2015 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Mødedeltagere: Miechael Stian Hansen () formand Anna Papiewska () Dorte Corydon () Jan Rasmussen () Jens

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 97 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integration og Demokrati J.nr. 2012-8641 mns 15. november 2013 Notat

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Notat. Referat. Integrationsrådsmøde 26. oktober 2009

Notat. Referat. Integrationsrådsmøde 26. oktober 2009 Notat Den 19. november 2009 Integrationsrådsmøde 26. oktober 2009 Mødedato/-tid: 26. oktober 2009, kl. 18.00-21.00 Mødested: Rådhuset, lokale 381 (samt AV præsentation i 255A) Deltagere: Purnima Kumarathas,

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak Referat af møde i 12. august 2004. Tilstede: Anselme Bankambona, Nimer Shama, Jette Garder, Ena Juhl (til kl.18), Lolan Ottesen, Janne Jørgensen, Musse Sheikh Ahmed, Kåre Harder Olesen, Omid Azari, Susse

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2014 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 14/10668 Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl. 17.00-19.00 på Esbjerg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Referat af Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Tilstedeværende: Anna Papiewska (. ) Dorte Corydon (. ) Jan Rasmussen (. ) Jens Elender Nielsen (. ) Jørn Rasmussen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 13-08-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet holdes på Haderslev Rådhus. Mødelokale

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006

Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 J.nr. 1.60.10.01 Referat af møde i DJ s Ligestillingsudvalg den 2. marts 2006 Tilstede: Mandana Zarrehparvar, Bodil Rahbek, Morten Bergholt, Bente Friis, Ulla Søgaard Thomsen, Fred Jacobsen og Per Sørensen

Læs mere

Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE den 26. marts 2015

Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE den 26. marts 2015 Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE den 26. marts 2015 Deltagere: Peder Udengaard (PU), Knud N. Mathiesen (KNM), Claus Bjarne Christensen (CBC), Helen Conway-Blake (HCB), Marianne Banner (MB), Peter Bach-Nielsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Punkt nr.5 Integrationsrådets aktive deltagelse i den offentlige debat som led i en ny synlighedsstrategi

Punkt nr.5 Integrationsrådets aktive deltagelse i den offentlige debat som led i en ny synlighedsstrategi Referat af møde i torsdag den 16. august 2007. Ordstyrer: Omid Ghasem Azari Tilstede: Farzad Saber, Sabahat Cilgin, Miasser Hawwa, Nimer Shama, Omid Ghasem Azari, Bilal Titrek, Lisbeth Kjærullf, Henrik

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere