Købsaftale (Parcelhusgrund)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsaftale (Parcelhusgrund)"

Transkript

1 Købsaftale (Parcelhusgrund) Vejle Kommune sælger matr.nr.xx Give By, Give med et areal på xx m², beliggende Troldeparken xx, til OVERTAGELSE: NAVN ADRESSE POSTNUMMER + BY Overtagelsesdagen, der også er skæringsdag for udgifter og indtægter, er aftalt til 1. XXX KØBESUM: Købesummen er xxx kr., hvoraf momsen udgør kr. xxx I alt skriver xxx kroner. Tilslutningsafgifter til de respektive forsyningsselskaber er frem til grundgrænsen inkluderet i købesummen. Vejle Kommune har afregnet med følgende med forsyningsselskaber. 2. Kloakforsyning for en boligenhed inkl. skelbrønde til spilde- og regnvand. Elforsyning for en installation til maks. 3 x 25 amp. ekskl. stikledning. i skab ved grundskel Fællesantenneanlæg med tilslutningsdåse i skab ved vejskel Vandforsyning med stikledning til grundskel. Varmeforsyning - stikledning til grundskel (byggemodningsbidrag). Øvrige tilslutninger, der er afhængig af byggeriets størrelse, placering og stikledningens længde inden for skel, afregnes af køber direkte med forsyningsselskab. BETALING: I forbindelse med Vejle Kommunes skriftlige accept af købers tilbud opkræves en udbetaling på kr. Restkøbesummen betales kontant xxx kr kr. = xxx kr. på overtagelsesdatoen. 3. 1

2 Handlen er fra Vejle Kommunes side betinget af købesummens betaling. Såfremt Vejle Kommune ophæver handlen i medfør af aftalen medgår udbetalingen fuldt ud til dækning af Vejle Kommunes omkostninger, der ikke skal dokumenteres. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats (nationalbankens udlånsrente) med et tillæg, jfr. Rentelovens 5 (pr %), fra overtagelsesdagen til betaling sker eller til handlen evt. hæves af kommunen. Særskilt bemærkes, at disse bestemmelser ikke er gældende, såfremt køber udnytter sin lovbeskyttede fortrydelsesret. EJENDOMSSKAT: 4. Vejle Kommune oplyser, at parcellen på nuværende tidspunkt er fritaget for ejendomsskat af grundværdien. Køber må påregne, at der fremadrettet skal betales sædvanlige ejendomsskatter m.v. med hensyn til parcellen. BYGGEPLIGT: 5. Køber forpligter sig til inden 1 år efter overtagelsesdatoen at indgive ansøgning om byggetilladelse til Vejle Kommune, afdelingen for byggesager, og til senest 2 år efter overtagelsen at påbegynde byggeri af bolig på grunden. Hvis køber ikke overholder ovennævnte frister, har kommunen ret til at købe grunden tilbage på vilkår som anført i pkt. 6. VIDERESALG OG TILBAGEKØB: Videresalg Grunden må ikke uden Vejle Kommunes tilladelse sælges videre i ubebygget stand, dvs. før end byggeriet er opført og færdigmeldt til Vejle Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø. Tilladelse til videresalg forudsætter, at de i nærværende aftale anførte vilkår om byggepligt og videresalg fastholdes i forhold til den nye erhverver af grunden. Køber er forpligtet til at forelægge videresalgsaftalen for kommunen til godkendelse. 2

3 Vejle Kommune er ikke forpligtet til at give tilladelse til videresalg. Vejle Kommune kan, når der meddeles tilladelse til videresalg i ubebygget stand, fastlægge vilkår for salget. Hvis grunden sælges med fortjeneste er køber forpligtet til at indbetale differencen mellem videresalgsprisen og købesummen jf. pkt. 2, til Vejle Kommune. Dog kan dokumenterede afholdte udgifter til en af kommunen godkendt statsautoriseret ejendomsmægler og/eller advokat i forbindelse med videresalget, fradrages med op til kr inkl. moms, dog maksimum kr kr. ekskl. moms, hvis køber er momsregistreret. Endvidere kan fradrages et beløb svarende til betalt registreringsafgift i forbindelse med tinglysning af videresalgsskødet. Såfremt køber er et selskab, et interessentskab eller lignende, omfatter videresalg tillige den situation, at der sker ændring af ejerforholdet til en bestemmende majoritet i det købende selskab, interessentskab eller lignende. Vejle Kommune har ret til på ethvert tidspunkt at forlange dokumentation for det til enhver tid værende ejerforhold i selskabet, interessentskabet mv. Såfremt der meddeles afslag på anmodning om tilladelse til videresalg, kan Vejle Kommune kræve grunden tilbageskødet på nedenstående vilkår. 6.2 Tilbagekøb Vejle Kommune er ikke forpligtet til at tilbagekøbe ubebyggede eller delvist bebyggede grunde. Måtte Vejle Kommune alligevel vælge at tilbagekøbe ubebyggede eller delvist ubebyggede grunde, skal der indhentes en ejendomsmæglervurdering af en af kommunen godkendt statsautoriseret ejendomsmægler. Er grundens værdi ifølge ejendomsmæglervurderingen højere end den i pkt. 2 anførte oprindelige købesum, skal den ubebyggede grund tilbageskødes til den oprindelige købesum med fradrag af 10 %, dog minimum kr. Er grundens værdi ifølge ejendomsmæglervurderingen lavere end/eller svarende til den i pkt. 2 anførte købesum, skal den ubebyggede grund tilbageskødes til vurderingsprisen med fradrag af 10 %, dog minimum kr. Ved tilbagekøb af en delvist bebygget grund, skal der indhentes en ejendomsmæglervurdering af en af kommunen godkendt statsautoriseret ejendomsmægler. Grunden skal da tilbageskødes til denne vurdering med fradrag af 10 % af den oprindelige købesum, jf. pkt. 2, dog minimum kr. Alle udgifter forbundet med tilbageskødning af ubebyggede eller delvist bebyggede grunde, herunder indhentelse af ejendomsmæglervurdering, afholdes af køber. Tilbagebetaling af købesummen fratrukket kommunens udgifter ved tilbagekøbet kan dog tidligst ske 10 dage efter, at Vejle Kommune har modtaget endeligt skøde tinglyst anmærkningsfrit og køber kan ikke kræve renter. Købesummen ved tilbageskødning er i alle tilfælde inklusiv evt. moms. 3

4 Vejle Kommune har ligeledes mulighed for at annullere den indgåede aftale og tilbagebetale den kontante købesum såfremt købsaftalens bestemmelser om byggepligt ikke overholdes. 7. JORDBUNDSFORHOLD: 7.1 Købers risiko og undersøgelsespligt Køberen overtager parcellen i den stand, hvori den forefindes og bærer risikoen for ekstra udgifter i forbindelse med fundering. Kun i særlige tilfælde, beskrevet nedenfor, kan Vejle Kommune give kompensation for uforudsete jordbundsforhold. Kompensationen beregnes efter Vejle Kommunes takst. Køber har undersøgelsespligt og opfordres til for egen regning, at indhente jordbundsundersøgelser ved et specialiseret firma inden for det geotekniske område, så jordbundsforholdene kan blive dokumenteret særligt for det område, der berøres af byggeriet. Undersøgelserne skal foretages inden byggeri igangsættes. Se nærmere herom nedenfor. Det præciseres, at købers ret til at hæve handlen/kræve grunden tilbageskødet bortfalder, såfremt der påbegyndes jordarbejder. 7.2 Vejle Kommunes geotekniske rapport Vejle Kommune får som led i forbindelse med byggemodningen udarbejdet en geoteknisk rapport. Den geotekniske rapport viser, om der på parcellen kan udføres normal direkte fundering af et almindeligt etplans parcelhus på 200 m 2, herunder om gulvene kan opbygges som traditionelt terrændæk. Jordudskiftning på indtil 1,0 meter under terræn for et etplanshus eller på indtil 3 meter under terræn for et hus med kælder betragtes ikke som ekstrafundering. Ved fastlæggelse af niveauet for terræn tages der udgangspunkt i den af landinspektøren udarbejdede koteplan. Ved fastlæggelsen af koter for oversidebæredygtigelag tages der udgangspunkt i den foreliggende geotekniske rapport. Ved købesummens fastsættelse er der taget højde for resultatet af den geotekniske rapport, Køber bærer en selvrisikoe for merudgifterne til ekstrafundering op til kr. ekskl. moms set i forhold til den geotekniske rapport. Såfremt Vejle Kommune har foretaget mere end én boreprøve på parcellen, er det den boreprøve, der viser de dårligste jordbundsforhold, der udgør grundlaget for beregningen af de udgifter til fundering, som køber selv skal afholde. Købers opmærksomhed henledes på, at den geotekniske rapport alene afdækker jordbundsforholdene på netop det sted/de steder på parcellen, hvor boreprøven/boreprøverne er foretaget, og at jordbundsforholdene kan afvige væsentligt andre steder på parcellen. 4

5 7.3 Købers mulighed for at hæve handlen Viser den af køber foretagne jordbundsundersøgelse, at det planlagte byggeri kræver ekstrafundering for et beløb, der overstiger kr. ekskl. moms set i forhold til den af Vejle Kommune udleverede geotekniske rapport, er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen. Hvis køber ønsker at tilbageskøde parcellen, skal køber give Vejle Kommune skriftlig meddelelse herom senest 8 uger efter, at køber har modtaget resultatet af købers egen jordbundsundersøgelse. Købers meddelelse anmodning om at tilbageskøde parcellen, skal være modtaget af Vejle Kommune senest 2 år efter overtagelsesdagen. Herefter kan køber ikke træde tilbage fra handlen. Såfremt køber giver meddelelse om at ville tilbageskøde parcellen, er Vejle Kommune forpligtet til senest 6 uger efter modtagelse af denne meddelelse at tilbagebetale den erlagte købesum uden renter samt betale tinglysningsafgiften i forbindelse med handlen og tilbageskødningen af parcellen. Tilbagebetaling af købesummen kan dog tidligst ske 10 dage efter, at Vejle Kommune har modtaget endeligt skøde tinglyst anmærkningsfrit, og køber kan ikke kræve renter, selvom frist på 6 uger herved overskrides. Købesummen ved tilbageskødning er i alle tilfælde inkl. evt. moms. Såfremt køber vælger at tilbageskøde parcellen, er Vejle Kommune berettiget til at få udleveret købers jordbundsundersøgelse mod betaling af købers dokumenterede udgifter til denne, dog maksimalt kr. inkl. moms. Udbetaling af kompensation er betinget af at arbejdet er dokumenteret udført og at faktura på arbejdet, udstedt til Vejle Kommune, er modtaget i Vejle Kommune. Kompensationens størrelse er afhængig af det dokumenterede arbejdes omfang. 7.4 Vejle Kommunes mulighed for fastholde handlen Vejle Kommune kan dog uanset ovenstående fastholde handlen, såfremt Vejle Kommune accepterer at betale de nødvendige udgifter, der overstiger kr. ekskl. moms, til ekstrafundering og/eller pilotering, som er nødvendig iflg. købers jordbundsundersøgelse og volumenberegning. Såfremt Vejle Kommune, jf. ovenfor, ønsker at fastholde handlen, skal Vejle Kommune inden 10 dage efter at have modtaget købers jordbundsundersøgelse og købers volumenberegning skriftligt meddele køber, at handlen fastholdes. Køber skal herefter foranledige, at faktura for Vejle Kommunes andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering, jf. købers beregning, udstedes til Vejle Kommune. Vejle Kommunes andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det beløb, der er angivet i købers omkostningsopgørelse. Eventuel forsinkelse af byggeriet er i enhver henseende Vejle Kommune uvedkommende. 5

6 7.5 Hvis behov for yderligere fundering viser sig, når jordarbejdet er påbegyndt Såfremt det efter påbegyndelse af jordarbejdet konstateres, at det planlagte byggeri kræver ekstrafundering til et beløb, der overstiger kr. ekskl. moms set i forhold til den udleverede geotekniske rapport samt den af køber foretagne jordbundsundersøgelse, er køber berettiget til at kræve kompensation af Vejle Kommune. Eventuel kompensation til køber beregnes i henhold til Vejle Kommunes takst. Beregningen af ekstrafunderingsudgiften foretages efter den jordbundsundersøgelse, der viser det største behov for ekstrafundering. Såfremt vil kræve kompensation af Vejle Kommune, skal alt jordarbejde skal standses straks, det konstateres, at parcellens jordbundsforhold afviger fra de forhold, der er konstateret i den af Vejle Kommune udleverede geotekniske rapport, og køber skal kontakte kommunen. Herefter skal det videre forløb aftales skriftligt med kommunen. Vejle Kommune skal have uhindret adgang til at foretage besigtigelse og opmåling af jordforholdene på parcellen. Jordarbejdet må ikke genoptages, før Vejle Kommune har haft lejlighed til at besigtige forholdene og skriftligt har godkendt genoptagelsen. Kompensation kan kun kræves, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt: Købers krav skal være fremsat skriftligt, inden der er gået 2 år, regnet fra overtagelsesdagen. Det præciseres, at det fulde ansvar for at dokumentere parcellens jordbundsforhold, påhviler køber. Købers krav skal være dokumenteret i form af landinspektør opmåling, udgravning- og volumenberegning samt en bekræftelse fra en geotekniker på udgravningen. Der kan alene kræves kompensation for udgifter, der overstiger kr. ekskl. moms til ekstrafundering/pilotering, beregnet i forhold til et parcelhus på op til 200 m 2 i grundplan. Jordudskiftning på indtil 1,0 meter under terræn for etplanshus eller på indtil 3,0 meter under terræn for hus med kælder betragtes ikke som ekstrafundering. Køber er forpligtet til senest 2 uger efter konstateringen af mulige kompensationsberettigende forhold på parcellen skriftligt at kontakte Vejle Kommune. Udbetaling af kompensation er betinget af at arbejdet er dokumenteret udført og at faktura på arbejdet, udstedt til Vejle Kommune, er modtaget i Vejle Kommune. Vejle Kommunes forpligtelse i henhold til nærværende bestemmelse kan ikke overstige 35% af købesummen ekskl. moms jf. pkt. 2. 6

7 8. BYGGEMODNING: Vejle Kommune sørger for: a. Anlæg af fælles veje, stier og opholdsarealer, på de arealer som, efter Vejle Kommunes beslutning, måtte blive overdraget til grundejerforeningen jf. pkt. 16. b. Belysning af veje og stier. Naturstier belyses ikke. Køber må påregne, at byggemodningsarbejde uden for parcellen først færdiggøres efter overtagelsen, at mindre dele af ovennævnte arbejder færdiggøres efter overtagelsesdagen, og at visse arbejder først udføres efter grundejerforeningens stiftelse jf. pkt. 16 eller senere. Vejle Museum har ladet nødvendige forundersøgelser og eventuelt arkæologiske undersøgelser foretage forud for overtagelsesdagen. Køber accepterer, hvis disse undersøgelser, mod forventning, er årsag til, at parcellens ikke kan afleveres færdig byggemodnet pr. overtagelsesdagen. Hvis der mangler skelpæle, vil de blive sat op på kommunens regning, hvis Juridisk Kontor inden 1 uge efter overtagelse af grunden får besked. Skelpælenes placering ses på grundens måleblad. KLOAKFORHOLD: 9. Ejendommen skal separatkloakeres. Regnvandsafstrømningen skal overholde spildevandsplanen for området. Oplysning om dette kan fås hos Teknik- og Miljøforvaltningen. I købesummen er inkluderet følgende kloaktilslutningsbidrag: Der er inkluderet acontobetaling for ét tilslutningsbidrag til Vejle Spildevand, svarende til én boligenhed. Ændringer i antallet af boligenheder udløser supplerende opkrævning af tilslutningsbidrag hos grundejeren. Opkrævning foretages af spildevandsforsyningen. Der er etableret 2 stikledninger (spildevand og regnvand) afsluttet med 2 stk. 315 mm PVC-brønde, der er ført frem af Vejle Spildevand A/S. Oplysninger om afløbsforholdene kan fås hos Vejle Spildevand A/S. Fundamenter nær hovedkloakledninger skal føres til en sådan dybde, at opgravning af kloakken kan ske som åben grav uden afstivning. Se Dansk Ingeniørforenings norm for fundering DS 415. Skelbrøndene kan efter nærmere godkendelse flyttes for købers regning. Der skal betales vandafledningsbidrag i henhold til Vejle Spildevand A/S takster. Der kan være drænledninger i området. Vedligeholdelse og retablering af disse påhviler køber. 7

8 10. ELFORSYNING: Stikledning til grunden med elforsyning er afsluttet ved kabelskab på grunden. Etablering af el fra kabelskabet til forbrugsstedet skal laves af en aut. elinstallatør og betales af køber. Køber har vedligeholdelsespligten for denne ledning. Grunden er tilsluttet Mes Midtjylland Energi Selskab. VANDFORSYNING: Stikledning til grunden med vandforsyning fra vej er afsluttet ved grundskel med en stophane. Køber betaler tilslutning til og videreførelse af de afsatte stikledning. Arbejdet skal laves af autoriseret vand- og gasmester. 11. Køber har vedligeholdelsespligt for ledning på privat grund. Grunden er tilsluttet Give Vandværk I/S. VARMEFORSYNING: 12. Stikledningerne til grunden er afsluttet ved grundskel. Køber betaler tilslutning til og videreførelse af de afsatte stikledninger, der ikke må placeres i eller under ejendommen. Stikledningerne afsluttes med 2 hovedventiler, der placeres umiddelbart inden for ydermur. Etableringen af stikledningerne skal laves af varmeforsyningen. Stikledningerne til og med hovedventilen samt varmemåler tilhører og vedligeholdes af varmeforsyningen. Fjernvarmen skal forsyne husets installationer gennem varmeveksler. Der er jf. lokalplanen tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Grunden skal tilsluttes DONG Naturgas i henhold til forsyningsselskabets regler, se Køber betaler videreføring af stikledning, der ikke må placeres i eller under ejendommen. 8

9 13. FÆLLESANTENNE: Stikledning for fællesantenne fra tilslutningsskab ved vejskel betales af køber. Arbejdet, herunder tilslutningen, skal udføres af en godkendt installatør. Køber skal kontakte Give Antenneforening for tilslutning til fællesantenneanlægget. 14. BESKADIGELSER I FORBINDELSE MED BYGGERI: Køber bærer det fulde ansvar, hvis vejstrækninger, beplantninger, gadeinventar rabatter og grønne arealer o. lign. beskadiges, enten som følge af opgravninger eller transporter i forbindelse med byggearbejdet. Kommunen retablerer ovenstående for købers regning. Eventuelt først i forbindelse med områdets færdiggørelse. Købers ansvar omfatter også beskadigelser, som forårsages af 3. mand med tilknytning til køber eksempelvis entreprenør. TERRÆNREGULERING: 15. Vejle Kommune skal vederlagsfrit tilbydes tiloversbleven ren fyld fra enhver grundudgravning og terrænregulering på grunden. Fyld leveres vederlagsfrit på det sted i kommunen, som Teknik & Miljø efter nærmere aftale anviser. For aflevering af fyld betaler køber i henhold til gældende takstblad. GRUNDEJERFORENING: 16. Hver bolig/parcel har pligt til at være medlem af grundejerforeningen i området. Pligten til at være medlem indtræder først efter Vejle Kommunes første salg af parcellen. Grundejerforeningen har pligt til at tinglyse adkomst på de fællesarealer, vej- og stiarealer der ligger i området, hvis/når Vejle Kommune kræver det. Det præciseres, at det er Vejle Kommune, der afgør, hvilke af disse arealer, der skal overdrages til grundejerforeningen. Indtil sidste parcel i grundejerforeningens område i udstykningen er solgt, kan grundejerforeningens vedtægter ikke ændres uden samtykke fra Vejle Kommune. 9

10 Kommunen betaler kr pr. bolig/parcel til grundejerforeningen, når alle grunde i grundejerforeningens område er solgt. Beløbet skal anvendes til indkøb af legeredskaber med mere til fællesarealer. 17. GENERELLE BESTEMMELSER: Køberen skal respektere de på hovedejendommen tinglyste servitutter i det omfang, de ifølge landinspektørattest overføres på parcellen, samt eventuelle servitutter, som måtte forlanges tinglyst i forbindelse med udstykning, byggemodning og parcellens bebyggelse. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. OMKOSTNINGER: 18. Omkostninger ved skødets tinglysning betales af køber. Køber berigtiger handlen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen og afholder omkostningerne hertil. Når skødet er klar til underskrift, skal Vejle Kommune, Juridisk Kontor, have skriftlig besked, hvorefter Vejle Kommune underskriver skødet digitalt. Umiddelbart efter tinglysningen af skødet, påhviler det køber at give Vejle Kommune skriftlig besked herom. Er endeligt skøde ikke anmeldt til tinglysning inden for den anførte frist, er Vejle Kommune berettiget til at kræve, at en af kommunen antaget advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Hvis endeligt skøde herefter ikke er anmeldt til tinglysning senest 14 dage efter, at Vejle Kommune har rykket herfor, kan kommunen uden yderligere varsel iværksætte færdiggørelsen af handlens berigtigelse på købers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om køber anvender advokat til berigtigelsen. Køber betaler vederlag til egen advokat eller rådgiver. Vejle Kommune repræsenterer sig selv i handlen. FORTRYDELSESRET: 19. Ved sin underskrift på nærværende købsaftale erklærer køber at have modtaget orientering om fortrydelsesretten i overensstemmelse med bilag 1 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 22/09/2015. Fristen for fortrydelsesrettens udnyttelse løber fra den dag, hvor Vejle Kommune har accepteret købers tilbud om at købe grunden. 10

11 Da Vejle Kommunes tilbud alene omfatter en ubebygget grund, finder lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kap. 1 om tilstandsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring ikke anvendelse. Købsaftalen består af 11 sider herudover er køber gjort bekendt med følgende materiale, som er en integreret del af købsaftalen. Lokalplan nr Fortrydelsesret Oversigtskort Måleblad Geoteknisk undersøgelse 20. Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. UNDERSKRIFTER: Som Vejle Kommune: Vejle Kommune Skolegade Vejle CVR: Vejle, den / - Stempel og underskrift: Som køber: Navn Navn Som køber (medejer) CPR / CVR CPR / CVR nr. nr. Dato den / - Dato den / - Underskrift Underskrift 11

Købsaftale Vejle Kommune sælger matr. nr. 14 nn Give By, Give med et areal på 1265 m², beliggende Valmuevej 7, 7323 Give til

Købsaftale Vejle Kommune sælger matr. nr. 14 nn Give By, Give med et areal på 1265 m², beliggende Valmuevej 7, 7323 Give til Købsaftale Vejle Kommune sælger matr nr 14 nn Give By, Give med et areal på 1265 m², beliggende Valmuevej 7, 7323 Give til 1 xxx xxx xxx xxx 1 OVERTAGELSE: Overtagelsesdagen, der også er skæringsdag for

Læs mere

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til Købsaftale 1 Vejle Kommune sælger parcel nr xx matr nr xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til xxx xxx xxx xxx OVERTAGELSE: Overtagelsesdagen, der

Læs mere

Købsaftale. Vejle Kommune sælger matr.nr. XX, Give By, Give med et areal på XXX m², beliggende Troldeparken XX til. XXX Navn XXX Adresse XXX By

Købsaftale. Vejle Kommune sælger matr.nr. XX, Give By, Give med et areal på XXX m², beliggende Troldeparken XX til. XXX Navn XXX Adresse XXX By Købsaftale 1 Vejle Kommune sælger matrnr XX, Give By, Give med et areal på XXX m², beliggende Troldeparken XX til OVERTAGELSE: XXX Navn XXX Adresse XXX By Overtagelsesdagen, der også er skæringsdag for

Læs mere

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Haraldskær Hgd. Skibet med et areal på xx m², beliggende Haraldsvænget xx, 7100 Vejle til

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Haraldskær Hgd. Skibet med et areal på xx m², beliggende Haraldsvænget xx, 7100 Vejle til Købsaftale 1 Vejle Kommune sælger parcel nr xx matr nr xx Haraldskær Hgd Skibet med et areal på xx m², beliggende Haraldsvænget xx, 7100 Vejle til xxx xxx xxx xxx OVERTAGELSE: Overtagelsesdagen, der også

Læs mere

KøbsaftaleHANDELSVILKÅR

KøbsaftaleHANDELSVILKÅR Beliggenhed 1 KøbsaftaleHANDELSVILKÅR Vejle Kommune ssælgerfor salg af matrnr XX, XXX, parcel nr xx matrnr xxxx del af matr nnr XX J Jelling By, Jelling med et areal på xxxxxx m², beliggende xxxxxxgrangaard

Læs mere

KøbsaftaleHANDELSVILKÅR

KøbsaftaleHANDELSVILKÅR Beliggenhed 1 Kommenterede [melha1]: KøbsaftaleHANDELSVILKÅR Vejle Kommune ssælgerfor salg af matrnr XX, XXX, parcel nr xx54xxx del af matr nnr xx Givskud By, GivskudXX JellingBørkop By, JellingGauerslund

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 30.06.2017-1008806906 : Senest påtegnet: 30.06.2017 10:50:34 Ejendom: Adresse: Petersmindevej 53 0001bb 0005a Køb/salg: Salgsforhold Arealanvendelse:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede:

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark 2017 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E-mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Odins Ager, Dalby

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Odins Ager, Dalby KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Odins Ager, Dalby Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan 0552-12 Ved Eltangvej et erhvervsområde Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE 2008-18417-69 TORVET 1 4600 KØGE SPÆTTEVÆNGET, EJBY EJBY NORD 3. ETAPE KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel matr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 19-03-2019 Sagsid 17/34883 Gældende for storparcel ved Oldagervej i Rønde 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Gældende for storparcel ved Ole Geislers Vej i Hornslet 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Steenbjerg 21, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Steenbjerg 21, Christiansfeld 27.07.2016 Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Steenbjerg 21, Christiansfeld Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager 1-37 og 2-8, Dalby

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager 1-37 og 2-8, Dalby KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager 1-37 og 2-8, Dalby Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 03-04-2017 J.nr. 17/7050 Gældende for Vendehøj 20, Hornslet 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Købsaftale. 1 Det overdragne. Ejendommen er en ubebygget landbrugsejendom beliggende i landzone.

Købsaftale. 1 Det overdragne. Ejendommen er en ubebygget landbrugsejendom beliggende i landzone. Købsaftale Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle, sælger herved til Navn: CPR / CVR nr.: Adresse : Postnr. + by: E-mail: følgende del af den Vejle Kommune ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Elkærbakke, Vrinners. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Betingelser for salg af erhvervsgrunde

Betingelser for salg af erhvervsgrunde Betingelser for salg af erhvervsgrunde 13-04-2018 Sagsid 18/8206 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Eltangvej 187 og 189, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Eltangvej 187 og 189, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Eltangvej 187 og 189, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Buhlsvej 16B, 6052 Viuf

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Buhlsvej 16B, 6052 Viuf KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Buhlsvej 16B, 6052 Viuf Undertegnede: Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Granitvænget, Lunderskov.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Granitvænget, Lunderskov. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Granitvænget, Lunderskov. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 26.06.2017 Sagsid 14/38190 Gældende for Dalgårdsvej, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2015-003931-40 K Ø B S A F T A L E 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommene Den Køge Kommune tilhørende ubebyggede

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager og 34-46, Dalby

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager og 34-46, Dalby KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Thors Ager 10-30 og 34-46, Dalby Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Alrøvænget 1-21 og 22-54, Drejens

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Alrøvænget 1-21 og 22-54, Drejens KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Alrøvænget 1-21 og 22-54, Drejens Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej September 2019 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune at

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Underskrevne. Næstved Kommune. Teatergade Næstved. sælger herved til medunderskrevne. CVR./ CPR nr. Telefonnr.

K Ø B S A F T A L E. Underskrevne. Næstved Kommune. Teatergade Næstved. sælger herved til medunderskrevne. CVR./ CPR nr. Telefonnr. K Ø B S A F T A L E Underskrevne Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved sælger herved til medunderskrevne CVR./ CPR nr. Telefonnr. og mail: den kommunen tilhørende ubebyggede erhvervsgrund beliggende???

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrund til parcelhus, beliggende Odinsvej 4, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrund til parcelhus, beliggende Odinsvej 4, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrund til parcelhus, beliggende Odinsvej 4, 6640 Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 19-04-2018 Sagsid 07/36451 Gældende for Ladegårdsparken 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup Undertegnede: Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge. KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2016-020298-36 Bellingeparken, Lykkebækvej, Køge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 1. Parterne 2. Ejendommen En ubebygget erhvervsparcel matr.nr.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR ) til

K Ø B S A F T A L E. Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR ) til 2. afsnit Kofeltvej. K Ø B S A F T A L E Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR 29189927) til har solgt matr. nr., Den mellemste del, Idom, beliggende Kofeltvej nr.. Parcellen er solgt på følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E

Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR 29189927) til har solgt Under Hvidtjørnen nr., matr.nr., Mejdal,

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salgsvilkår for Åbyen, Grenaa

Salgsvilkår for Åbyen, Grenaa Salgsvilkår for Åbyen, Grenaa Omfattende 10 byggegrunde beliggende i lokalplanområde 164, Grenaa. Lokalplan 164 For at opnå det optimale resultat, er det vigtigt at byggeprocessen skrider frem i den rigtige

Læs mere

Egetoften, Tvis K Ø B S A F T A L E. Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR ) til. har solgt

Egetoften, Tvis K Ø B S A F T A L E. Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR ) til. har solgt Egetoften, Tvis K Ø B S A F T A L E Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR 29189927) til har solgt Egetoften nr., matr.nr., Hingebjerg, Tvis. Parcellen er solgt på følgende vilkår: 1. Parcellen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Bjert By, Sahl, beliggende Bjertparken nr., Vinderup.

K Ø B S A F T A L E. Bjert By, Sahl, beliggende Bjertparken nr., Vinderup. Parcelhusgrunde Bjertparken VI, Vinderup. K Ø B S A F T A L E Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune til har solgt matr. nr. Bjert By, Sahl, beliggende Bjertparken nr., Vinderup. Parcellen er solgt

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: Beliggende: Bilstrupparken, 7800 Skive Af

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende Merkurvej 3, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende Merkurvej 3, 6000 Kolding 2016 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende Merkurvej 3, 6000 Kolding Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere