K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:"

Transkript

1 Sag nr Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling: Tlf. arb.: Tlf. priv: Mailadr.: Navn: Stilling: Tlf. arb.: Tlf. priv: Mailadr.: (herefter kaldet køber) som eneejer/hver for halvdelen. 1. Ejendommen Ejendommen mr.nr. 14ds Bramdrup by, Nr. Bramdrup, beliggende Sønderlunden, 6000 Kolding (herefter kaldet Hovedejendommen ) er under udstykning i 6 parceller. Nærværende købsaftale vedrører del nr. XX af mr.nr. 14ds Bramdrup by, Nr. Bramdrup (herefter kaldet Ejendommen ). Grundarealet er i henhold til salgsbrochure stort ca. XXX m 2 Grunden sælges, således som denne nu er, og som den er beset af køberen uden ansvar for sælgeren for eventuelle fejl og mangler, hvorved bemærkes, der ikke sælger bekendt findes skjulte fejl og mangler. side 1 af 7

2 Der er foretaget orienterende geotekniske boringer på udstykningsområdet udført i maj Rapport herom er bilag til nærværende købsaftale. Sælger indestår dog ikke for jordbundsforholdene. Køber har ret til for egen regning lade jordbunden undersøge. Såfremt køber senest 21 dage efter købsaftalens do overfor sælger ved geoteknisk rapport og prisoverslag dokumenterer, der kræves væsentlig ekstra fundering/pilotering, ud over forhold beskrevet i Geoteknisk rapport af maj 2011, kan køber træde tilbage fra handlen, medmindre sælger inden 10 dage efter have modtaget den nævnte rapport accepterer betale udgifterne til evt. ekstrafundering. Ved væsentlig ekstra fundering/pilotering menes der merudgifter på 10% eller mere af købesummen. Revnearmering af fundamenter betragtes ikke som ekstrafundering. Der gives ikke prisafslag for evt. omfangsdræn. Der kan være drænledninger i området. Omlægning af evt. markdræn er sælger uvedkommende. Der henvises til salgsbetingelser i salgsprospekt. Idet ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, erklærer sælger og køber, den aftalte købesum svarer til ejendommens værdi. Der er gennemført byggemodning af området og afholdt omkostningerne herved. 2. Servitutter Idet Ejendommen endnu ikke er særskilt mrikuleret, henvises vedrørende servitutter til Hovedejendommens blad i tingbogen, idet kun de servitutter, der vedrører Ejendommen, fremtidig skal respekteres af køber. Bebyggelsen er projekteret i henhold til Kolding Kommunes lokalplan nr. 716,13. Køber er desuden pligtig til respektere servitutter, der med eller uden pant i forbindelse med byggemodning, udstykning eller bebyggelse af Kolding Kommune, andre offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, grundejerforeninger, antenneforeninger eller andre fælles brugerforeninger måtte blive forlangt pålagt Ejendommen. Køber giver ved underskrift på nærværende købsaftale sælger eller sælgers advok uigenkaldelig fuldmagt til på købers vegne underskrive ethvert servitutdokument, der måtte blive forlangt pålagt ejendommen jf. afsnit Overtagelse Overtagelsesdagen er fasts til den 1. august 2011, fra hvilken do ejendommen henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Sælger leverer grunden pr. overtagelsesdagen forsynet med skelpæle. Såfremt køber ikke senest 14 dage efter overtagelsesdagen overfor sælger gør indsigelser mod manglende skelpæle, er dette forhold sælger uvedkommende. En evt. retablering vil herefter være for købers egen regning. side 2 af 7

3 4. Særlige aftaleforhold Nærværende købsaftale er betinget af: 1. købesummen betales rettidigt. 2. udstykningen gennemføres. Såfremt en af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, bortfalder aftalen, uden nogen af parterne har krav mod hinanden som følge heraf. 5. Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af sælger eller sælgers advok sædvanlig refusionsopgørelse, hvilken saldo betales kontant på anfordring. Indtil selvstændig beskning efter særskilt vurdering foreligger, betaler køber en forholdsmæssig andel af de samlede skter og afgifter og andre pligtige bidrag vedrørende Hovedejendommen, i forhold til det antal ejendomme, der udstykkes fra Hovedejendommen. 6. Byggemodning Byggemodningen af byggegrunden er gennemført af sælger. Der henvises særskilt til salgsbrochurens tekst, som køber erklærer være bekendt med. Der er etableret belysningsanlæg på veje. Fremtidige løbende udgifter af enhver art på anlæg samt eventuelle fremtidige yderligere anlægsudgifter, som ikke er omftet af byggemodningsredegørelsen, er sælger uvedkommende. Samtlige udstykningsomkostninger betales af sælger. Der henvises til salgsbetingelser i salgsbrochuren. Der er foretaget terrænreguleringer af grunden. Der er rester af sandpudefundamenter på nogle af grundenne. 7. Grundejerforening Der er etableret en grundejerforening med medlemspligt for ejerne af boligparcellerne i området. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte arealer og anlæg samt eventuelle nyanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Grundejerforeningen har pligt til få tinglyst adkomst på fællesarealer indenfor foreningens område. Der henvises til lokalplanen. Det skal påregnes, hver enkelt parcel indskyder et engangsbeløb på kr ,-. 8. Købesum Købesummen er aftalt til kr...,00, skriver kroner...00/100 side 3 af 7

4 Købesummen berigtiges kontant. Ved købers underskrift af købsaftalen deponeres kontant hos Danske Bank, XX, XX på konto. nr. XX - XX... kr ,00 Senest 1 dag før overtagelsesdagen, deponeres restkøbesummen... kr.,00 hos Danske Bank, XX, XX. Er overtagelsesdagen ikke en bankdag, skal deponeringen ske senest bankdagen inden overtagelsesdagen. Ved for sen deponering af de under pkt. 1 og 2 anførte beløb, er sælger berettiget til kræve renter af beløbene, svarende til den officielle diskonto med tillæg af 6%. Manglende rettidig deponering af de under punkt 1 og 2 anførte beløb medfører herudover, sælger er berettiget til hæve handlen som misligholdt. Renter af deponerede beløb p.t. 1/8% p.a. tilfalder køber indtil overtagelsesdagen. Forrentning efter overtagelsesdagen tilfalder sælger. Deponeringerne frigives til sælger, når der på ejendommen er tinglyst anmærkningsfrit adkomst. Købesummen er aftalt til... kr.,00 Købesummen er incl. moms. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en finansiering af ejendomskøbet. Der udstedes en faktura når hele købesummen frigives fra deponeringskontoen tilsælger. 9. Sælger oplyser der på Ejendommen ikke findes skov eller fredskovspligtigt areal, der herudover ikke påhviler Ejendommen utinglyste byrder og servitutter ud over de i punkt 2 nævnte. nærværende købsaftale er standard for alle salg i projektet og sælger har option til Hovedejendommen. 10. Omkostninger Idet Ejendommen overdrages som førstegangssalg, er køber gjort bekendt med, handelen berigtiges af sælger, eller dennes advok. Køber opfordres til for egen regning lade sig repræsentere ved egen advok i forbindelse med handelens gennemførelse. Omkostningerne ved berigtigelse af overdragelsen betales af sælger. side 4 af 7

5 Registreringsafgift for adkomstberigtigelsen samt evt. salær til egen rådgiver betales af køber. 11. Beskadigelser i forbindelse med byggeri Køber opfordres til drage omsorg for, merialer og transport under byggeriet mv. holdes på egen grund således, køber undgår udgifter til retablering. Køber bærer det fulde ansvar, såfremt veje, nabogrunde, gadeinventar, rabter, beplantning, grønne arealer o. lign. beskadiges, enten som følge af opgravning eller transport mv. i forbindelse med byggeriet. Sælger retablerer for købers regning. Retablering vil eventuelt først ske i forbindelse med områdes færdiggørelse. 12. Fortrydelsesret Ejendommen er omftet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår fortrydelsesret og køber har underskrevet særskilt erklæring herom. 13. Økonomisk interesse Sælger har en økonomisk interesse i, grunden bliver solgt, da sælger er bygherre på byggemodningen. 14. CPR.NR. Parterne er gjort opmærksom på, ifølge lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr.nr. på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cpr. numre derfor oplyses nedenfor. Cpr. numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Endvidere er parterne gjort opmærksom på, nærværende købsaftale vil blive videregivet til de relevante aktører i handlen, herunder købers evt. rådgiver, banker m.v., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Parterne er gjort opmærksom på, ejendomsmægleren/sælgeren i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til kræve, kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Ved underskrift af købsaftale skal samtidigt sendes/udlevereres kopi af pas eller kørekort. Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastste vilkår have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til opfylde denne købsaftale i alle dets ord og punkter. 15. Tinglysning I forbindelse med overdragelsens tinglysning, forpligter køber sig til signere overdragelsen digitalt evt. via fuldmagt straks dette er muligt. BILAG side 5 af 7

6 I købsaftalen indgår følgende bilag og informionsmeriale, som køberen ved sin underskrift erklærer have gjort sig bekendt med og tiltræder: a. Bilag - Salgsbrochure over de 6 grunde, herunder salgsbetingelser - Oplysning om fortrydelsesret - Lokalplan nr Jordbundsundersøgelser af maj boringer pr. grund - Måleblad af marts Vedtægter for grundejerforeningen - Plan over kloaktilslutning - Budbekendtgørelse af 29. marts 2007 Kolding, den / 2011, den / 2011 Som køber: Cpr. nr : Som køber (e): Cpr. nr.: Underskrift Underskrift Accept af købsaftale Kolding, den / 2011 Som sælger: For SennenBolig A/S: side 6 af 7

7 side 7 af

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere