Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013"

Transkript

1 Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 29. august 2014 Liselotte Wesley Andersen & Aksel Bo Madsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 10 Faglig kommentering: Morten Elmeros, Institut for Bioscience & Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetssikring, centret: Jesper Fredshavn AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold Baggrund 3 Tidsmæssig og geografisk fordeling af observationer 3 Tilstedeværelse af hun-ulve 5 Strejfer nogle individer mere end andre 6 Andre oplysninger fra DNA-analyser 8 Referencer 9 Bilag 1. Pressemeddelelse af 13. Juni

3 Baggrund Naturstyrelsen (NST) har ved mail af 11. juli 2014 ønsket et fagligt svar på en række spørgsmål på baggrund af pressemeddelelse af 13. juni 2014 fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (DCE) og Naturhistorisk Museum (NAHM), Aarhus om forekomst af ulve i Danmark i 2014 (Andersen & Jensen 2014, Bilag 1.) På baggrund af de nye analyseresultater der viser, at der i 2013 er fundet DNA fra 11 forskellige ulve ønskes oplyst: 1. statistiske overvejelser i forhold hertil, (f.eks. samlet antal ulve i observationsperioden (herunder at en ulv optræder med flere registreringer og andre individer kun en enkelt gang), tidsmæssig og geografisk fordeling af observationerne mv.) 2. sandsynlighed for at hun-ulve er til stede, men ikke optræder i prøverne. 3. giver den geografiske fordeling af ulveregistreringerne anledning til bemærkninger (f.eks. strejfer nogle individer mere end andre?). 4. DCE bedes ligeledes kortfattet oplyse, hvordan DNA undersøgelserne til individ og art foretages og hvilke oplysninger der kan fremgå af undersøgelsen og give eksempler på, hvilke oplysninger om ulvene der ikke vil fremgå af en DNA-undersøgelse. Ad 1. Tidsmæssig og geografisk fordeling af observationer Indledningsvist skal det bemærkes, at det indleverede materiale er indsamlet ved tilfældige ulveangreb på husdyr og enkeltpersoners fund i områder, hvor der har været formodede observationer af ulve. Der har ikke været foretaget en systematisk indsamling, hvilket begrænser svarmulighederne i det følgende. I forhold til ovennævnte og et begrænset antal indsamlede prøver er det derfor vanskeligt at gennemføre statistiske modelleringer/beregninger, der vil give et mere præcist estimat på antallet af ulve der har opholdt sig i Danmark i observationsperioden. En sådan analyse vil kræve modelleringer under forskellige antagelser omkring ulvenes adfærd og systematiske indsamlingsstrategier, hvilket er udenfor rammerne af herværende notat. Givet der er mange individer, der optræder som enkelt forekomster, så er der stor statistisk sandsynlighed for, at der har været flere individer end de påviste 11 i Danmark i observationsperioden. Ønskes en større sikkerhed omkring estimatet for totalantallet af ulve kræver dette et bedre datagrundlag, dvs. flere prøver og data der er indsamlet systematisk og over længere tid. Derimod er det på baggrund af det indsamlede materiale muligt, at give et mere præcist billede af den tidsmæssige og geografiske fordeling af de indsamlede prøver. Ud af de 11 forskellige ulve er 8 individer kun fundet en gang (4 ekskrementer og 4 spytprøver), 1 individ (Ulv-001) er fundet syv gange, 1 individ (Ulv- 005) er fundet tre gange og 1 individ (Ulv-004) er fundet to gange. 3

4 De 8 individer, der kun er registreret én gang, er fundet i Sønderjylland (Skærbæk området), det sydøstjyske (Børkop området), det midtjyske (Viborg området, Bryrup området, Ejstrupholm området og Ulfborg området) og to individer i samme kvadrat i det nordvestjyske (Thy). Alle fund er sket i 2013, nogle med angivelse af måned, andre kun ved et årstal (Fig. 1). Figur 1. Enkeltfund af identificerede ulve (DNA-analyser) i 10x10 km kvadrater i Ulv-001 er fundet i alt syv gange (6 ekskrementer og 1 spytprøve). Fire prøver er indsamlet i Bryrup og Vrads området i februar 2013 (Fig. 2). Tre prøver er indsamlet i Haderup/Feldborg området i henholdsvis februar, marts og juli måned Figur 2. Registreringer af Ulv- 001 s færden (DNA-analyser) i 10x10 km kvadrater i Ulv-005 (spytprøver) er fundet i alt tre gange. Prøverne stammer i princippet fra to forskellige områder: Ulfborg/Vemb området fra henholdsvis oktober og november måned 2013 og Ålbæk området i Salling fra december måned 2013 (Fig. 3). 4

5 Figur 3. Registreringer af Ulv- 005 s færden (DNA-analyser) i 10x10 km kvadrater i Ulv-004 (ekskrementer) er fundet to gange. Prøverne stammer fra Kølkær/Gludsted området og er indsamlet i henholdsvis februar 2013 og august (Fig. 4). Figur 4. Registreringer af Ulv- 004 s færden (DNA-analyser) i 10x10 km kvadrater i På baggrund af ovenstående geografiske og tidsmæssige fordeling af de identificerede individer kan det konkluderes, at der har været ulve bl.a. i de af DCE tidligere udpegede potentielle yngleområder for ulve (se kort fig. 5). Det er ikke muligt på baggrund af data at konkludere, hvor mange ulve der forefindes i Danmark i 2014, eller hvor de præcist befinder sig. Ønskes dette skal datagrundlaget være bedre, dvs. der skal foretages en systematisk indsamling, der gentages over en længere årrække, som nævnt tidligere. Ad 2. Tilstedeværelse af hun-ulve Det er normal ulveadfærd, at hun-ulve ikke markerer territorie på den samme intensive måde som han-ulve, hvorved sidstnævnte også er mere synlige i terrænet og prøver vil lettere kunne indsamles. Dette er bl.a. påvist i andre 5

6 studier hvor genetisk monitering også er benyttet til at følge udviklingen af ulve-bestande (Galaverni m.fl. 2012). Her fandt man en større hyppighed af hanlige genotyper i forhold til hunlige, hvilket formodentlig skyldes at ekskrementmarkering af territorie hovedsagelig benyttes af den territoriehævdende han-ulv (alfa-hannen) i en ulveflok. Derfor er det også mindre sandsynligt, at hun-ulve optræder blandt de indsamlede og analyserede ekskrementer, mens det ville forventes, at såfremt hun-ulve er til stede, vil de optræde blandt de analyserede spytprøver. Der foreligger ikke oplysninger i DCE, der kan bekræfte forekomst af hunulve i Danmark, og der findes som bekendt heller ikke hun-ulve blandt de prøver som pt. er analyseret. Ifølge Senckenberg Instituttet i Frankfurt, som huser en af de største samlede databaser over identificerede ulve i Europa, er forholdet mellem han-ulve og hun-ulve blandt indsamlede prøver stort set 1:1. Dette skyldes, at der i indsamlingsstrategien gøres en speciel indsats for at samle så mange forskellige individer som muligt og derfor afspejler dette forhold ikke køns-betingede markerings forskelle. DCE og NHMA er derimod bekendt med, at der i offentligheden er fremkommet synspunkter om hun-ulve gennem poteaftryk og lydoptagelser, men de to institutioner kan ikke bekræfte dette. Ad 3. Strejfer nogle individer mere end andre Den geografiske fordeling af de identificerede ulve kan sammenfattes i det følgende: Bortset fra Djursland, Himmerland og Vendsyssel er der i det foreliggende materiale indleveret positive DNA prøver fra en stor del af det øvrige Jylland. De fleste prøver er indleveret fra vintermånederne: oktober til marts og to fra henholdsvis juli og august. Forklaringen på sidstnævnte kan være, at det er lettere at finde spor efter bl.a. ulv i efterårs- og vintermånederne med lav vegetation og evt. sne. Ulv-001 er fundet i to forskellige områder med ca. 45 km s afstand: Bryrup og Vrads området i februar måned 2013 og i Haderup/Feldborg området februar, marts og juli måned 2013 (Fig. 2). Ulv-005 er ligeledes fundet i to forskellige områder med ca. 40 km s afstand: Ulfborg/Vemb området i oktober og november måned 2013 og i Ålbæk området i Salling i december måned 2013 (Fig. 3.). Ulv-004 er fundet i et område: Kølkær/Gludsted i henholdsvis februar 2013 og august Selvom det er angivet i to forskellige 10x10 km kvadrater må dette betragtes som et samlet område (Fig. 4.). Både Ulv-001 og Ulv-005 er fundet i større områder end de indsamlede prøver fra de øvrige individer viser. Det vil dog ikke være rigtigt på dette grundlag at kunne konkludere at disse strejfer mere end de øvrige identificerede individer, i lyset af at ingen af prøverne er systematisk indsamlede. Ulven er højmobil og kan let og ubesværet vandre op til km i timen ved jagt og flugt og dermed vandre flere hundrede km i løbet af nogle få døgn (Jensen 1993). Afstandene mellem de indsamlede prøver tyder således 6

7 på, at disse to individer i de angivne perioder måske har bevæget sig fra et område til et andet. I forlængelse af fundet af en omkommet han-ulv i Thy i december 2012 udarbejdede DCE i februar 2013 et notat med titlen Ulve i Danmark hvad kan vi forvente (Madsen m.fl. 2013). Notatet blev således udarbejdet førend der blev konstateret ulve i andre områder end Thy. På dette tidspunkt vurderede DCE, at strejfende ulve vil kunne forekomme overalt i Jylland og der ville være ca. 10 områder som opfyldte kravet til ynglende/familiegrupper i Danmark (Fig. 5). Samtidig angav DCE, at det måtte forventes, at yngleforekomster i Danmark, kan forekomme mellem 5 og 10 år ude i fremtiden. Figur 5. Potentielle yngleområder for ulv i Danmark (røde cirkler). Større skove, hedeområder og veje i Jylland (10x10 km kvadrater). Mørkegrønne polygoner = skovområder > 5 km 2 ), lysere grønne polygoner = bufferzoner 1-2 km derfra), mørkegrå linjer = > 6 m bredde veje og røde linjer = motorveje. Ulvefamilier i Tyskland har typisk et leveområde på km², dvs. 1-3 kvadrater på figuren (efter Madsen m.fl. 2013). De i dette notat præsenterede resultater sammenholdt med det ovenfor nævnte notat giver anledning til følgende bemærkninger: I forhold til Ulv-001, Ulv-004 og Ulv-005 med flere registreringer har disse i stor udstrækning fundet sig til rette i de i forvejen udpegede områder, hvorimod enkeltfundene findes spredt i en stor del af Jylland. De først indsamlede og analyserede prøver viste sig at stamme fra tyske ulve, men senest er der også individer, der kan stedfæstes til det nordøstlige Polen eller Baltikum. I 2013 blev der fundet en trafikdræbt hun-ulv i Holland. Disse fund og de erfaringer som er set omkring spredningsforløbet for ulve i Tyskland (herunder registreringer af hun-ulve) giver anledning til at revurdere vurderingen i DCE-notatet om forekomsten af ynglende ulve i Danmark, således at det nu må forventes at kunne ske indenfor de næste 5 år. 7

8 Ad 4. Andre oplysninger fra DNA-analyser DNA ekstraheret fra spytprøver taget på byttedyr, der formodes nedlagt af ulv, består af en blanding af DNA fra forskellige arter, dels DNA fra selve byttedyret, og dels DNA fra arten, der har nedlagt byttet, og DNA fra andre arter, fx ræv, der efter byttet er nedlagt, har fourageret på byttedyret. Det samme er ikke helt gældende for DNA ekstraheret fra ekskrementer, hvor DNA koncentrationen fra f.eks. enten ulv eller hund vil være større. Det er derfor ofte mindre besværligt og tidskrævende at bestemme art ud fra ekskrementer. Artsbestemmelse Metoden til at bestemme om en prøve indeholder genetisk materiale fra en ulv, er udviklet til specifikt at kunne adskille ulv og hund på baggrund af sekvensering af specifikke DNA-fragmenter. Til dette benyttes en genetisk markør i mitokondriet, der kan adskille hund og ulv med meget stor sikkerhed. Der kan naturligvis forekomme tilfælde, hvor det ikke er muligt at adskille de to arter, men disse er ekstremt sjældne. Mitokondriemarkøren benyttes kun til at identificere arten. Den kan ikke bruges til at bestemme køn og kan kun i meget få tilfælde benyttes til at identificere til individ fordi den benyttede DNA-sekvens er kort og ikke særlig variabel. Derfor bliver de prøver, der er fundet positive for ulv, udvalgt til individ-identifikation ved hjælp af en DNA-profil. Individ- og kønsbestemmelse DNA-profilen konstrueres på baggrund af variation i 12 forskellige genetiske markører, der findes i kerne DNA et. Metoden er identisk med den metode, der benyttes af retsgenetikere til at finde humane DNA-profiler i forbindelse med f.eks. kriminalsager. Ved begge analyser bestemmes også kønnet ved hjælp af to kønsspecifikke genetiske markører. Ved hjælp af DNA-analysen er det ikke muligt at bestemme alder på det pågældende individ. Det betyder, at det er svært at påvise tilstedeværelsen af hvalpe alene ud fra DNA. Hvis der var hvalpe blandt de 11 han-ulve, og faderen også fandtes imellem de 11 identificerede ulve, så ville de pågældende DNA-profiler ligne søskendes DNA-profiler. For at kunne påvise hvalpe skal der først påvises en hun- og en han-ulv i området, og dernæst vil det være muligt at analysere om andre prøver fra området stammer fra hvalpe af et sådant muligt ulve-par. De 11 individer, der er påvist i Danmark i løbet af 2013, er alle hanner, hvoraf der er fundet 2 søskende-par eller forældre afkom, da disse to tilfælde ikke kan skelnes jævnfør beskrivelsen ovenfor (enkeltindivider) og en ulv, der er halv-bror (Ulv 001) til Thy-ulven. Resten er ikke tilsvarende tætbeslægtede individer. Dette indikerer, at de 11 individer ikke er et resultat af et enkelt reproducerende ulve-par i Danmark. Hvis det havde været tilfældet ville DNA-profilerne have vist flere søskende relationer. Vaccinationer Med DNA-analyserne er det ikke muligt at påvise om et individ (ulv i dette tilfælde) er vaccineret f.eks. for rabies. For at dette skal kunne gøres kræver det en blodprøve eller serum fra selve individet (Mariann Criél, DTU-VET, pers. kommentar). 8

9 Referencer Andersen, L.W. & Jensen, T.S. (2014): Der var 1, der var 2 der var 11 ulve på færde i Jylland. Pressemeddelelse af 13. juni 2014 fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet & Naturhistorisk Museum, Aarhus. 1 side. Galaverni, M., Palumbo, D., Fabbri, E., Caniglia, R., Greco, C. & Randi, E. (2012): Monitoring wolves (Canis lupus) by non-invasive genetics and camera trapping: a small-scale pilot study. European Journal of Wildlife Research 58: Jensen, B. (1993): Nordens Pattedyr. - Gads Forlag. 325 sider. Madsen, A.B., Andersen, L.W. & Sunde, P. (2013): Ulve i Danmark hvad kan vi forvente? Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi af 14. maj sider. 9

10 Bilag 1. Pressemeddelelse af 13. Juni 2014 Der var 1, der var 2 der var 11 ulve på færde i Jylland. Nye analyser af DNA-profiler fra ulve-prøver indsamlet af dels private og dels af Naturstyrelsen afslører, at der i løbet af 2013 har været mindst 11 ulve tilstede i Jylland fra nord til syd. Det er resultatet af de seneste genetiske undersøgelser af formodede ulve-ekskrementer og spytprøver fra nedlagte byttedyr, som forskere fra Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet, og Naturhistorisk Museum, Aarhus har udført. Undersøgelserne har bl.a. kunnet gennemføres i forbindelse med Projekt Nye arter som er støttet med økonomiske midler fra 15. Juni Fonden. DNA-profilerne identificerer mindst 11 forskellige ulve i Jylland. Den ene er halvbroderen til Thy-ulven, der blev identificeret i maj De to andre han-ulve fra samme undersøgelse i 2013, som kom fra Lubsko-koblet i Polen, er ikke genfundet. Det kan betyde to ting. Enten er de ikke længere i Jylland, eller også er der blot ikke indsamlet ekskrementer fra dem igen. De sidste otte er nye individer, der ikke er identificeret tidligere. Den ene af de otte kunne interessant nok følges rundt syv forskellige steder i Midtjylland. Så det ser ud til, at ulven for alvor er ved at etablere sig. Dog har vi endnu kun beviser for hanulve. Det er endnu usikkert, hvor præcist de nye identificerede ulve fra 2013 kommer fra, men foreløbige analyser foretaget i samarbejde med forskere fra Senckenberg Instituttet i Frankfurt tyder på, at ulvene kommer fra det nordøstlige Polen eller Baltikum. De genetiske resultater stemmer meget fint overens med de indrapporteringer, der er baseret på øjenvidneberetninger om ulve flere steder i Jylland fra Øjenvidneberetninger kan dog ikke bruges som dokumentation for, at der er ulve tilstede. Det kræver enten et foto eller en DNA-prøve, som det nye kort over ulveforekomster viser. Kortet blev frigivet af Projekt Nye Arter tidligere på året. Vi fortsætter med at opklare, hvor præcist ulvene kommer fra i tæt samarbejde med vores tyske kolleger. Samtidig fortsætter vi med at analysere de prøver, som vi har modtaget i 2014 fra private og Naturstyrelsen for at se, om der er flere end de 11 ulve, siger seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet. Der er endnu ikke påvist hun-ulve, men de kan jo være blandt de næste prøver. Det er sværere at påvise tilstedeværelsen af hun-ulve, da de ikke afmærker deres territorium helt så flittigt som han-ulvene. Der er f.eks. i Tyskland tilfælde, hvor man har vidst, at der var et ulvepar i et område, men hvor de indsamlede prøver til DNA-undersøgelserne i en lang periode kun viste sig at stamme fra han-ulven. Ifølge seniorforsker Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, der er projektansvarlig ved museet modtager de stadig meget gerne informationer om observationer af ulve samt foto og formodede ulveekskrementer til projektet. Yderligere oplysninger: Liselotte Wesley Andersen, seniorforsker, Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet Thomas Secher Jensen, seniorforsker, Naturhistorisk Museum, Aarhus Yderligere læsning om ulve i Danmark kan findes her: 10

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12 juni 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement

DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2014 Liselotte Wesley

Læs mere

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19.oktober 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører

Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juli 2017 Peter Sunde 1 og Kent Olsen 2 1)

Læs mere

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. oktober 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm.

Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm. Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. maj 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål i forlængelse af offentlig omtale af antal og udbredelse af ulve (Canis lupus) i Danmark

Besvarelse af spørgsmål i forlængelse af offentlig omtale af antal og udbredelse af ulve (Canis lupus) i Danmark Besvarelse af spørgsmål i forlængelse af offentlig omtale af antal og udbredelse af ulve (Canis lupus) i Danmark Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. februar 2018 Kent Olsen 1

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DNA-analyser af ulv Ulve i Danmark

DNA-analyser af ulv Ulve i Danmark DNA-analyser af ulv Ulve i Danmark Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. februar 2016 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Antal sider: 6 Faglig kvalitetssikring: Flemming

Læs mere

Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i Danmark

Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i Danmark Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i Danmark Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Peter Sunde Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal

Læs mere

Peter Sunde (Seniorforsker) Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light AARHUS UNIVERSITET SKOVDYRKERFORENINGEN 23.

Peter Sunde (Seniorforsker) Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light AARHUS UNIVERSITET SKOVDYRKERFORENINGEN 23. til Passata Light ULVETIMEN - FÅ STYR PÅ FAKTA til Passata Light Peter Sunde (Seniorforsker) Aarhus Universitet Institut for Bioscience Faunaøkologi - Kalø til Passata Light ULVETIMEN - FÅ STYR PÅ FAKTA

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

DNA analyse af mulige odderekskrementer

DNA analyse af mulige odderekskrementer DNA analyse af mulige odderekskrementer indsamlet på Sjælland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. august 2017 Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Overvågning af bæver i Danmark 2011

Overvågning af bæver i Danmark 2011 Overvågning af bæver i Danmark 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. juli 2012 Jørn Pagh Berthelsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktion:

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Ulves naturlige skyhed i områder med høj befolkningstæthed

Ulves naturlige skyhed i områder med høj befolkningstæthed Ulves naturlige skyhed i områder med høj befolkningstæthed Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. juni 2015 Peter Sunde Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2013 Thomas Kjær Christensen Jesper Madsen Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014 Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. december 2014 Thomas Eske Holm Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Videnblad nr. 1 11. maj 2011 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Peter Sunde 1, Ole Roland Therkildsen 1, Anne Sofie Hammer

Læs mere

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser

Anskydning af vildt. Status for undersøgelser Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 29. november 2013 Thomas Eske Holm Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Fyn

DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Fyn DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Fyn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. juni 2017 Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid

Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. maj 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan

Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. juli 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Kravsspecifikation - overvågning af ulv

Kravsspecifikation - overvågning af ulv NOTAT Naturbeskyttelse Ref. Crnis/Lajen/Hes Den 13. juli 2017 Kravsspecifikation - overvågning af ulv 1. Baggrund og formål Ulven har været væk fra Danmark, og lande vi normalt sammenligner os med i Nordeuropa

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Forvaltningsplan for Ulv i Danmark

Forvaltningsplan for Ulv i Danmark Forvaltningsplan for Ulv i Danmark 2 1. Sammenfatning I december 2012 blev der fundet en død hanulv, i Thy Nationalpark. Efterfølgende undersøgelser har vist at der var tale om en ulv fra Østtyskland.

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere Videnblad nr. 3 14. juni 2013 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere Ole Roland Therkildsen 1, Karsten Laursen 1, Peter

Læs mere

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2012 Michael Bo Rasmussen Thorsten Balsby Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande

Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande Jesper Madsen, Bioscience, Aarhus Universitet Foto: C. Jaspers GRÆNSER MED KONSEKVENSER Mange typer af grænser med konsekvenser Løsninger?

Læs mere

DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark

DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark Liselotte Wesley Andersen 1, Morten Elmeros 1, Peter Sunde 1, Kent Olsen 2, Christina Vedel-Smith 2, Thomas Secher Jensen 2 & Aksel

Læs mere

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Jakob Tougaard, Ib Krag Pedersen & Karsten Dahl Institut for Bioscience Rekvirent: Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2013 Thomas Eske Holm Ib

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Einar Eg Nielsen (een@dfu.min.dk) Michael Møller Hansen (mmh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Forskere ved DFU har vist

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. maj 2013 Jonas Teilmann Ib Krag Petersen

Læs mere

Berigtigelse vedrørende tre ulve-artikler i Flora og Fauna 121 (1+2)

Berigtigelse vedrørende tre ulve-artikler i Flora og Fauna 121 (1+2) Berigtigelse vedrørende tre ulve-artikler i Flora og Fauna 121 (1+2) Thomas Secher Jensen, Aksel Bo Madsen & Liselotte Wesley Andersen Kontaktperson: Peter Sunde, Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. maj 2016 Jesper Madsen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Antal sider: 5 Faglig kommentering:

Læs mere

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. november 2012 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Videnblad nr. 4. 19. juni 213 Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 21/11 og 211/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Ole Roland Therkildsen 1, Karsten Laursen 1, Peter Sunde & Mariann

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Sidste nyt fra den kommende formand

Sidste nyt fra den kommende formand Nyhedsbrev 16.11.2013 Sidste nyt fra den kommende formand På vores generalforsamling valgte vores gode formand Jens Østergård at gå af og der skal lyde en stor tak fra os alle for hans store arbejde for

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET Blue Reef Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juni 2013 Karsten Dahl Institut for Institut for Bioscience

Læs mere

Ulveudstilling. Ulveudstillingen indholder: 5 roll-up plancher á 85 x200 cm 1 plyfakasse med ulvelyd 1 plyfakasse med ulvespor

Ulveudstilling. Ulveudstillingen indholder: 5 roll-up plancher á 85 x200 cm 1 plyfakasse med ulvelyd 1 plyfakasse med ulvespor Ulveudstilling Ulveudstillingen indholder: 5 roll-up plancher á 85 x200 cm 1 plyfakasse med ulvelyd 1 plyfakasse med ulvespor Sammenpakket fylder udstillingen 105 x 38 x 26 cm og vejer 32 kg Plancherne

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

JOKER statistik Supplerende opgaver

JOKER statistik Supplerende opgaver JOKER statistik Supplerende opgaver Preben Blæsild Lars Bo Kristensen 8 SUPPLERENDE OPGAVER Opgave 8.1 I Superligaen spilles der i alt 33 kampe. For et bestemt hold blev fordelingen af vundne, uafgjorte

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. november 2017 Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Forvaltningsplan for ulv i Danmark

Forvaltningsplan for ulv i Danmark Forvaltningsplan for ulv i Danmark 2 Forsidefoto: En 6 måneder gammel hvalp fra Munster kobbelet ved Lüneburger Heide (mindre end 200 km fra den danske grænse), udforsker i december 2012 nysgerrigt og

Læs mere

Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger

Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger Analyse af bivirkninger på besætningsniveau efter vaccination med inaktiveret BlueTongue Virus (BTV) serotype 8 i danske malkekvægsbesætninger Af Karen Helle Sloth og Flemming Skjøth, AgroTech Sammendrag

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab,

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Internt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. april 2016 Forfattere: Peter Wiberg-Larsen Institut

Læs mere

Ulvene i Danmark. Kronologien i ulvens genkomst i Danmark

Ulvene i Danmark. Kronologien i ulvens genkomst i Danmark Ulvene i Danmark Kronologien i ulvens genkomst i Danmark Den generelle opfattelse er, at den første ulv i Danmark i nyere tid er den såkaldte Thy-ulv, som blev set i oktober 2012 og fundet død af en byld

Læs mere

Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2. og d. 14. januar 2008.

Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2. og d. 14. januar 2008. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Kalø d. 1. februar 2008 Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Statistik og Sandsynlighedsregning 1 Indledning til statistik, kap 2 i STAT Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne 5. undervisningsuge, onsdag

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger

Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14-06-2016 Hans H Jakobsen Christian Mohn Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Ulve i Danmark hvad kan vi forvente?

Ulve i Danmark hvad kan vi forvente? Ulve i Danmark hvad kan vi forvente? Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. februar 2013 Aksel Bo Madsen Liselotte Wesley Andersen Peter Sunde Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Odder og stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber i visse salte vande

Odder og stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber i visse salte vande Odder og stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber i visse salte vande Supplement til notat af 10. november 2011 vedr. anvendelse af stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber for at undgå drukning

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares 2stx131-BIO/A-03062013 Mandag den 3. juni 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 8 sider Opgave 1. Pelsfarve hos ulve

Læs mere