Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens beretning 6 Regnskab for regnskabsåret Noter til regnskabet Budget for foreningsåret 2015 Noter til budgettet Side 2

3 Foreningsoplysninger Foreningen Grundejerforeningen Boelsvang Boelsvang 2970 Hørsholm Hjemsted: Hørsholm Kommune, Danmark CVR.nr Internet: Bestyrelsen Formand Jens-Bruus Jensen Næstformand Kim Lund Johansen Kasserer Erik Hellbrandt Bestyrelsesmedlem Jørgen Tornbo Bestyrelsesmedlem Claus Mortensen 1. suppleant Michael Schwab 2. suppleant Elsebet Juell-Sundbye Revisorer 1. revisor Jens Estrup 2. revisor Charlotte Daugaard Revisorsuppleant Peter Fleicher Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes d. 19. marts 2015 i Caroline Mathilde salen i Trommen. Beretning og regnskab er godkendt på Grundejerforeningens generalforsamling d. 19. marts Dirigent: Side 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen fremlægger herved beretning og regnskab for Grundejerforeningen Boelsvang. Fremlæggelsen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens opfattelse at beretningen giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter og forhold Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver pr. 31. december Hørsholm d. 5. februar Bestyrelse Jens Bruus-Jensen formand Erik Hellbrandt kasserer Kim Lund Johansen næstformand Jørgen Tornbo bestyrelsesmedlem Claus Mortensen bestyrelsesmedlem Side 4

5 Revisorpåtegning Vi har revideret foranstående regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 samt statusopgørelsen pr. 31. december 2014 for Grundejerforeningen Boelsvang. Vi har fundet det samlede regnskab i overensstemmelse med foreningens bogholderi og at de anførte bankbeholdninger stemmer overens med eksterne opgørelser. Hørsholm, den 22. februar 2015 Jens Estrup revisor Charlotte Daugaard revisor Side 5

6 Indtægter er forløbet som forventet. Indtægterne er forøget ved 1. Bestyrelsens beretning Beretningen indsættes senere. Bestyrelsens Beretning salg af jord til vejudvidelse på Ådalsvej, 3 ejerskifter og højere renteindtægter. 2. Regnskabet Regnskabets hovedtal for perioden 2010 til Indtægter Kontingent Kontingent, fliseopret Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Bestyrelsen Fællesarealet Grønne områder Andre tiltag Vinterforanstaltninger Kabel TV Andre udgifter Udgifter i alt Opsparing fliserenovering Over-/ underskudskud Bemærk: Der kan forekomme differencer som følge af øreafrundinger. Indtægter i perioden l Andre indtægter Opsparing fliser Kon<ngent Side 6

7 De samlede udgi8er l % til bestyrelsen. Indsatsen på Grøn dag er med til at Der reducere er sket udgifterne en mindre på forskydning fællesarea- i udgiftsfordelingen let. så øvrige om- Andre udgiker kostninger er øget medens udgifter Kabel TV til fællesarealet er reduceret. Fællesarealet Bestyrelsen Udgifterne Den til fællesarealet fordeler Som planlagte følge af udskudte P- plads udvidelse arbejder er med sig græsarmeringssten med der et overskuddet på har kr. ikke , været nødvendig. hvilket 61 % er til en fællesarealet forbedring på kr Der 25% i har ikke til forhold YouSee til været det budgetterede udgifter til forbe- underskud på kr redelse 11 % af til fliseprojektet. Andre udgifter og Fællesarealet Vinterforanstaltning er Andre <ltag Grønne områder Overskud Fliseopspar. UdgiKer Indtægter Side 7

8 Opsparing I forhold til til budgettet fliserenovering der et gennemføres mindrefor- som brug planlagt. på fællesarealet Salg af grund og andre til vejudvidelse udgifter, år- på sagen Ådalsvej er bl.a. har yderlig tilføjet kr ,00 Regnskabet 2014 i hovedtal til opsparingen, så årets opsparing til flisere- novering Udgifteer er i alt til kr. vinterforanstaltninger pr. har Regnskab været begrænset. Budget Regnskab Året har endvidere bragt relativt store ind Anlæggelse af P- plads med græsarme tægter ved ejerskifter og renteindtægter. Indtægter ringssten er ikke nødvendig da Hrsholm Vand har flyttet installationen i forhold til det tidligere planlagte. Udgifter Der har ikke været udgifter til opstart af Bestyrelsen fliserenoveringsprojektet Fællesarealet Kabel TV Andre udgifter Udgifter i alt Overførsel til fliserenovering Overskud Regnskabets hovedtal Overs kud Fliser opspa r Budget 2011 Udgi8er i forhold 0l budget og regnskab Budget 2011 Side 8

9 Illustrationen viser, at de samlede udgifter har ændret sig. Således er fællesarealets an- del faldet til 61 % medens Diverse er øget til 11 %. Side 9

10 Driftsregnskab for regnskabsåret 2014 Noter 2014 Budget 2013 Indtægter Kontingent Kontingent, opsparing til fliserenovering Administrationsgebyr Indmeldelsesgebyr Renteindtægter Ekstraordinær indtægt Indtægter i alt Udgifter Bestyrelsen Honorar til formand Honorar til kasserer Bestyrelsesmøder Bestyrelsen i alt Fællesarealet Vedligeholdelse af grønne områder Andre tiltag / ekstraordinær vedligeholdelse Vinterforanstaltninger Fælles arealet i alt Kabel TV YouSee Kabel TV Andre udgifter Administration Generalforsamling Gaver Kontingent til Parcelhusejernes Landsorganisation Forsikringer, Parcelhusejernes Landsorganisation Advokat Diverse Andre udgifter i alt Udgifter i alt Side 10

11 Indtægter Udgifter Overført til fliserenovering Overskud Side 11

12 Status pr. 31. december 2014 Noter Aktiver Beholdninger Kassebeholdning Lån og Sparbank 1, checkkonto Lån og Sparbank 2, højrentekonto Nykredit Bank konto Beholdninger i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Egenkapital, opsparing til fliserenovering Årets overskud Egenkapital pr. 31. december Gæld Anden gæld Gæld til kreditorer Gæld i alt Passiver i alt Side 12

13 Noter til REGNSKABET FOR Ekstraordinær indtægt Hørsholm kommune har indbetalt kr. 30,000 som kompensation for afståelse af grundstykke til renovering af Ådalsvej. Beløbet er jf. vedtagelse af budget for 2014 overført til opsparing til fliserenovering. 2. Andre tiltag / Ekstraordinær vedligeholdelse Fjernelse af hegn mod sti. Der var budgetteret til kr ,00, til formålet, men den afholdte udgift er på i alt kr ,00, et merforbrug på kr ,00. P-plads med græsarmeringssten. Arbejdet er ikke genneført. Der var afsat kr ,00 til formålet. Forberedelse til fliserenovering. Der har ikke været udgifter til formålet i Der var afsat kr , Administration Bestyrelsen har set sig nødsaget til at anskaffe nyt bogføringssystem i Det nye system er et on-line system til en årlig udgift på kr Udgiften vil først slå igennem i 2015 med det fulde beløb. 4. Overført til fliserenovering Årets indbetaling til fliserenovering udgør kr ,00. Herudover er der en indtægt på kr ,00 ved salg af grundstykke til Ådalsvej. Indbetalinger til fliserenovering indtægt ved salg af grundstykke I alt Renteindtægter indtægtsføres i driftsregnskabet. Kr Kr Kr Kr Kr Side 13

14 5. Egenkapital pr. 31. december 2014 Egenkapitalen udgør ved årets udgang Saldo pr. 1. januar årets overskud Saldo pr. 31. december Anden gæld Anden gæld er forudbetalt kontingent for januar kvartal 2015 april kvartal 2015 I alt 7. kr kr kr kr kr kr Gæld til kreditorer Ved årets udgang er der gæld til følgende: Jørgen W. Petersen for arbejde udført Drachman Advokater I alt Kr Kr Kr Side 14

15 BUDGET FOR FORENINGSÅRET 2015 INDTÆGTER 1 Kontingent, ordinært kontingent Kr Kontingent, opsparing til fliserenovering Kr Gebyrer Kr. 0 4 Ekstraordinær indtægt Kr Renteindtægter Kr Indtægter i alt Kr UDGIFTER BESTYRELSEN 5 Honorar formand Kr. 0 6 Honorar kasserer Kr. 0 Bestyrelsesmøder Kr I alt Kr FÆLLESANLÆG 7 Vedligeholdelse af grønne arealer Kr Andre tiltag / ekstraordinær vedligeholdelse Kr Projektopstart til fliserenovering Kr. 9 Vinterforanstaltninger Kr I alt Kr Kabel TV 10 YouSee Kabel-TV Kr ØVRIGE UDGIFTER Generalforsamling Kr Gaver Kr. 500 Kontorhold Kr Parcelhusejernes Landsforening Kr Forsikring Kr Omkostninger til advokat Kr Aktiviteter Kr I alt Kr Udgifter i alt Kr Overførsel til fliserenovering. Kr Budgetteret underskud Kr Side 15

16 Noter til budget for foreningsåret 2015 Note 1. Kontingent, ordinært kontingent Kr Kontingentet foreslås fastsat uændret til kr. 1,500,00 pr. kvartal, i alt kr ,00 pr husstand for perioden april kvartal 2015 til januar kvartal Kontingent, opsparing til fliserenovering. Kr Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 3. november 2010 er det fastsat at der til renovering af gænger skal indbetales et kontingent på kr ,00 pr. kvartal pr. husstand startende d. 1. april Beløbet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent. 3. Gebyrer: Der opkræves gebyrer ved Udsendelse af rykkere for kontingenter der ikke er indbetalt rettidigt. Ejerskiftegebyr, der opkræves ved nye ejeres indtræden i foreningen. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg. Kr. 0 Bestyrelsen skal indstille at Rykkergebyr for ikke rettidig indbetalt kontingent fastsættes til kr. 50,00 (uændret). Ejerskiftegebyret samt gebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere fastsættes til kr. 900,00 (uændret). Der budgetteres ikke med indtægter ved gebyrer. 4. Ekstraordinær indtægt. Kr I forbindelse med Hørsholm Vands arbejder på udvidelse af basinnet mod DOMEA grunden, indbetaler Hørsholm Vand en kompensation på kr ,00. Beløbet foreslås overført til opsparing til fliserenovering. 5. Honorar til formand. Kr. 0 Formanden ønsker ikke at modtage honorar. Direkte udgifter i forbindelse med formandshvervet udbetales over konto for kontorhold. 6. Honorar til kasserer. Kr. 0 Kassereren ønsker ikke at modtage honorar. Direkte udgifter i forbindelse med kassererhvervet udbetales over konto for kontorhold. Side 16

17 7. Vedligeholdelse af grønne arealer. 8. Græsklipning, 16 gange Gødskning Sprøjtning af flisearealer, 2 gange Sprøjtning af bede mod græs, 2 gange Klipning af hæk Diverse Maling af garager Udskiftning/reperation af kirsebærtræer Projektopstart Beløbet tages fra konto for fliserenovering Kr Kr Kr. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Andre tiltag/ekstraordinær vedligeholdelse. Kr. Kr Kr Kr Vinterforanstaltninger. Budgettet til vinterforanstaltninger fastsættes uændret. Ved et eventuelt merforbrug trækkes udgiften fra foreningens formue. 10. Kabel TV YouSee har hævet prisen for grundpakken med 7,6 %. YouSee har meddelt, at prisen i 2015 for grundpakken for hver tilsluttet husstand er kr. 127,99 pr. måned, i alt kr ,88 pr. husstand. Prisstigningen udgør kr , Omkostninger til advokat Der forventes en øget anvendelse af advokatbistand til Bistand i forbindelse med nedlæggelse af sti. Bistand i forbindelse med fællesmure. Side 17

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere